Anda di halaman 1dari 24
IPG M KA MPUS TENGKU AMPU AN AFZ AN , K UALA LIPI S

IPG M KA MPUS TENGKU AMPU AN AFZ AN , K UALA LIPI S

TUTORIAL TAJUK 2

PEMBELAJARAN AWAL MATEMATIK DI PRASEKOLAH

  • Pengertian Matematik
    Kepentingan Pembelajaran Matematik

  • Prinsip-prinsip pembelajaran Matematik National Council Teaching Mathematic (NCTM)

P P E E N N GER GER TIAN TIAN MATEMATIK MATEMATIK

PPEENNGER

GERTIAN

TIAN

MATEMATIK

MATEMATIK

P P E E N N GER GER TIAN TIAN MATEMATIK MATEMATIK

Matematik berasal dari ‘máthēma’ yang bermaksud mempelajari, menimba, sains, dan ia didatangi untuk menjurus kepada makna yang lebih sempit dan lebih teknikal.

Didefinisikan sebagai pembelajaran atau kajian mengenai corak struktur, perubahan dan ruang, atau dengan kata lain, kajian mengenai nombor dan gambar rajah.

Satu cabang ilmu pengetahuan yang timbul daripada proses ketaakulan terhadap kejadian-kejadian alam sekeliling atau cakerawala.

Satu sistem logik yang menentukan rumusan- rumusan yang terdiri daripada bahasa matematik yang tersendiri daripada simbol, hukum atau operasinya.

Dilahirkan daripada kehendak atau keperluan menyelesaikan masalah dalam kehidupan.

Contoh pemikiran logik yang membentuk konsep nombor kanak-kanak yang memerlukan pengalaman, interaksi sosial, masa, bahasa dan kefahaman berkenaan pemikiran kanak-kanak.

Dilihat sebagai lanjutan mudah kepada bahasa perbualan dan penulisan, dengan dan tatabahasa yang sangat jelas, untuk menghurai dan mendalami hubungan fizikal dan konsep.

Satu bidang ilmu yang melatih minda supaya berfikir secara mantik dan bersistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

Melibatkan pemikiran ataupun pertimbangan induktif dan deduktif menggunakan nombor dengan berkesan dan menyelesaikan masalah secara saintifik.

KKEPE

EPENTNTING

INGANAN DDANAN

PEPERARANANANN PEM

PEMBEBELLAJA

AJARARANN

MMAATETEMMATATIKIK

K K EPE EPE NT NT ING ING AN AN D D AN AN PE PE

Melatih individu menaakul secara logik dan rasional.

Meningkatkan kemahiran dalam kehidupan seharian seperti urusniaga, perjalanan, makanan, pembelajaran dan membuat kerja.

Memahami dan menyedari konsep ruang, luas, panjang, besar, masa dan simbol dalam matematik.

Memberi peluang mengembangkan kemahiran mengelas, membanding, turutan, menyukat, graf, membilang dan operasi nombor.

Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman tentang asas matematik.

Meningkatkan kemahiran tertentu seperti berfikir.

Meningkatkan perasaan ingin tahu dan suka menyiasat.

Memberi pelbagai peluang memegang, meneroka bahan, mengubahsuai bahan yang berkaitan dengan idea matematik.

Mengambil bahagian dalam aktiviti bermula daripada aktiviti dunia fizikal kepada idea di dunia yang abstrak.

NATIONAL COUNCIL TEACHING

MATHEMATIC [NCTM]

President : Hendry Kepner

Misi :

  • Saluran untuk orang ramai menyatakan pendapat mengenai pendidikan matematik.

  • Menggalakkan pembinaan visi, kepimpinan dan profesionalisme dikalangan guru.

  • Menyumbang kepada suasana pembelajaran matematik yang berkualiti.

PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARAN MATEMATIK NATIONAL COUNCIL TEACHING MATHEMATICS (NCTM)

PERKONGSIAN / EQUITY

Suasana perkongsian adalah bergantung kepada usaha untuk melibatkan diri antara murid, guru, keluarga dan masyarakat.

Semua anggota dalam komuniti pendidikan perlu menghormati dan menghargai setiap sumbangan antara satu sama lain.

Pihak sekolah perlu memupuk semua pengalaman, kepercayaan dan cara untuk meneroka Matematik.

Semua keperluan bahan untuk pengajaran yang optimum dan perkembangan individu murid dan guru adalah diperlengkapkan.

Murid didedahkan dalam suasana yang berhadapan dengan cabaran dan pengalaman pembelajaran matematik yang bermakna.

Elemen dalam Perkongsian Harapan yang tinggi Menghormati Memahami Sokongan moral yang tinggi kepada murid

Semua perkara dalam elemen ini hendaklah dilaksanakan secara berterusan dalam pengajaran Matematik bagi memaksimumkan pemerolehan pembelajaran murid.

KURIKULUM / CURRICULUM

Kurikulum yang digubal mestilah berkaitan, berfokuskan kepentingan matematik dan mengikut perkembangan tahap murid.

Kurikulum perlu mempunyai perkaitan antara satu topik dan topik yang lain.

Murid dapat membina perhubungan dan kemahiran antara topik. Maka, murid akan lebih memahami dengan lebih mendalam dan berkembang.

Murid perlu diberi peluang untuk meneroka dunia Matematik yang akan meningkat mengikut tahap perkembangan mereka.

PENGAJARAN / TEACHING

Guru perlu memahami pengetahuan sedia ada murid dan apa yang mereka perlu belajar.

Guru perlu menguasai bidang Matematik yang beliau ajari dan bersikap komited kepada murid.

Guru perlu mencipta suasana pembelajaran yang menggalakkan budaya pemikiran matematik.

– Pengajaran yang efektif dalam Matematik:

• Pilih dan guna ABM yang sesuai. • Gunakan teknik penyampaian arahan yang sesuai. • Menjalankan penambahbaikan yang berterusan dalam diri guru tersebut. • Menentukan topik yang hendak difokuskan pada hari itu. • Mengetahui bagaimana menguruskan murid untuk melakukan aktiviti. • Menyediakan pelbagai soalan mengikut aras kesukaran.

PEMBELAJARAN / LEARNING

Murid perlu belajar secara aktif melalui pengalaman dan pengetahuan sedia ada.

Murid memahami konsep Matematik terlebih dahulu dan kemudian mampu menggunakannya dalam pelbagai keadaan.

Cara terbaik dalam penguasaan Matematik ialah dengan cara penggabungan pemahaman fakta, konsep dan prosedur.

Pembelajaran perkara asas dalam Matematik adalah penting.

Apabila murid mula menguasai sesuatu topik, maka dia boleh menyelesaikan masalah yang berkaitan atau yang lebih sukar.

PENAKSIRAN / ASSESSMENT

Penaksiran mestilah menyokong kepentingan pembelajaran Matematik dan membekalkan maklumat penting kepada guru dan murid.

Melalui penaksiran, guru dapat menentukan kaedah terbaik untuk program

pengayaan sama bahan rujukan topik yang sukar

ada dalam bentuk pemberian tambahan, mengajar semula atau menyediakan sesuatu

yang berlainan kepada murid yang memerlukan

latihan tambahan.

Guru perlu melalukan pelbagai jenis

 

penaksiran lebih tepat.

agar memperoleh keputusan yang

Guru perlu memastikan semua murid

 

diberi

peluang untuk mendemonstrasikan apa

yang

telah mereka pelajari.

Contoh penaksiran:

Soalan Temu bual Ujian bertulis

TEKNOLOGI / TECHNOLOGY

Tekonolgi merupakan satu keperluan dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik, ia juga mempengaruhi pengajaran dan memperkukuh pengetahuan murid.

Penggunaan komputer dan kalkulator membenarkan murid mempelajari Matematik secara mendalam melalui cara penggunaan yang betul.

 Teknologi juga membantu murid menyelesaikan masalah yang sukar dengan kemudahan-kemudahan fungsi istimewa.  Teknologi hanya

Teknologi juga membantu murid menyelesaikan masalah yang sukar dengan kemudahan-kemudahan fungsi istimewa.

Teknologi hanya membantu memudahkan pembelajaran murid tetapi bukan sebagai guru sebenar.

Murid perlu memahami sesuatu konsep terlebih dahulu sebelum boleh menggunakan teknologi.

Guru pula perlu menentukan bila murid boleh menggunakan teknologi.

TERIMA KASIH ATAS

PERHATIAN ANDA

TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA

AKTIVITI

Mengikut pemahaman anda…

Bagaimana guru dapat mengaplikasikan 6 prinsip NCTM dalam pengajaran dan pembelajaran mereka??