Anda di halaman 1dari 23

SIRI BIMBINGAN TAJWID

Nun Sakinah dan Tanwin


Oleh : Ustaz Mahadi Dahlan
@ Hak Cipta Terpelihara

Takrif
 Nun Sakinah : Nun yang tidak berbaris thabit

pada lafaz dan suratan dan ketika wasal dan waqaf serta ada pada Ism, Feel dan Harf samaada di tengah atau di hujung.

 Tanwin : Nun tambahan yang tidak berbaris yang

berada pada akhir Ism. Thabit pada lafaz dan wasal dan tiada pada penulisan

Perbezaan Nun Sakinah


Terdapat pada Ism, Feel dan Harf. Terdapat pada wasal dan waqaf. Terdapat di tengah dan akhir perkataan. Ditulis dan dilafazkan.

Tanwin
Hanya terdapat pada Ism. Hanya ketika wasal. Hanya diakhir perkataan sahaja. Hanya ketika wasal sahaja.

 Nun Sakinah dan Tanwin bertemu huruf-huruf

Hijaiyah (28 huruf) menerbitkan 4 hukum:

(i) Izhar

(ii) Idgham (iii) Iqlab (iv) Ikhfa


3

IZHAR
 Bahasa : Menyatakan  Istilah : Mengeluarkan tiap-tiap huruf dari makrajnya dengan

tiada dengung pada huruf yang diizharkan akan dia.

Huruf-huruf Izhar :

, ,

, ,

Terkumpul dalam rangkap syair :

Contoh :
... ... ... ...
As-Syuara Fusilat : 42 Al-Isra : 51 Al-Haj : 60

... ... ... ... ... ...

An-Naba Al-Baqarah Al-Anam : 26 Al-Hasy : 9 Ar-rad : 7 Al-Hasy : 9 As-Syuraa : 48 An-Anam : 83

Hukum Izhar berlaku kerana makraj Nun dan huruf-huruf Izhar adalah jauh. Semua huruf Izhar keluar dari halqum. Huruf Nun keluar dari hujung lidah. Cara menuturkan : Dilafazkan huruf Nun atau tanwin atas had makhraj keduanya. Kemudian dilafazkan huruf Izhar dengan tidak diputuskan suara antara keduanya. Jangan diqalqalahkan Jangan disukunkan dengan berat Jangan cenderung kepada dengung  Adalah sukunnya dengan lembut. Dinamakan Izhar Halqi kerana huruf-huruf Izhar keluar dari Halqum. Izhar ini berlaku pada satu / dua kalimah.

IDGHAM
 Bahasa : Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu.  Istilah : Bercampur huruf yang serupa atau yang berhampiran

atau yang sejenis maka menjadi satu huruf lagi bertashdid serta terangkat lidah dalam masa yang sama ketika berlafaz. Huruf-huruf Idgham :

, , ,
Terkumpul dalam kalimah :

Nun sakinah atau tanwin bertemu dengan salah satu 6 huruf -> Wajib diidghamkan Nun/ Tanwin ke dalam huruf-huruf tersebut. (Syarat : Nun sakinah/ Tanwin berada pada kalimah yang berlainan. Jika satu kalimah, tertegah Idgham)

Idgham terbahagi kepada :

(i) Idgham Maal Ngunnah IDGHAM MAAL GHUNNAH

(ii) Idgham Bila Ngunnah

Memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dengan dengung dua harakat. Huruf-huruf Idgham Maal Ghunnah :

, ,
Terkumpul dalam kalimah :

Huraian Idgham dengan huruf

dan

Nun sakinah/ tanwin didghamkan berserta dengung pada nun dan mim dengan ijmak segala Qurra. Contoh :

...

Al-Baqarah : 246

...

Hud : 54

 Idgham pada nun dan mim -> Idgham Kamil (Idgham yang sempurna) kerana hurf nun dan tanwin serta dua huruf idgham ini ada dengung. Idgham berlaku dalam pertemuan huruf ini kerana Misalain dan Mutajanisaini Nun bertemu nun adalah sama makhraj dan sifat serta saghir (yang pertama sukun dan kedua berbaris). Huruf mim pula kerana mutajanis pada ghunnah, jahar, istifal dan tawassut serta sangir. 9

Huraian Idgham dengan huruf

dan

Nun sakinah/ tanwin didghamkan secara Ittifak pada huruf waw dan ya tetapi berselisih pada mengekalkan dengung atau tidak.

CONTOH

...

Al-Kahf : 5

...

Ar-Rad : 37

 Hukum Idgham berlaku pada nun sakinah dan huruf waw dan ya kerana mutajanisain pada sifat infitah, istifal, jahar dan lin.

Idgham naqis => mengekalkan sifat dengung sedangkan sifat ini adalah sifat huruf nun seperti mengekalkan sifat tebal pada: Contoh : atau
10

IDGHAM BILA GHUNNAH


 Idgham tetapi tidak disertakan dengan denggung.

Huruf-huruf Idgham Bila Ghunnah :


 Apabila nun sakinah / tanwin bertemu salah satu huruf di atas hendaklah diidghamkan huruf tersebut tetapi tiada dengung.  Idgham dikategorikan sebagai idgham kamil atau idgham Contoh tam.

... ... ... ...

Al-Baqarah : 12 Al-Baqarah : 2 Saba: 15 An-Nahl: 7 11

Perhatian Penting 1. Apabila berkumpul nun sakinah dengan huruf waw dan ya dalam satu perkataan tidak boleh diidghamkan tetapi hukumnya Izhar Mutlak.
Terdapat 4 perkataan dalam Al-Quran :
Al-Hadid : 20 Al-Anam : 99 : Al-Kahfi : 21 Ar-Rad : 4

Empat perkataan ini di mana-mana sahaja dalam AlQuran wajib diizharkan supaya tidak berlaku kesamaran pada makna kalimah.

12

2.

Dalam bacaan Hafs, tidak boleh diidghamkan pada kalimah :


Al-Qiamah : 27

Idgham dikecualikan pada kalimah ini kerana terdapat hukum saktah dan saktah menegah dari berlaku idgham.

3.

Dalam riwayat Hafs dikecualikan dari hukum idgham pada pertemuan nun sakinah dan huruf waw dalam 2 tempat :
Yasin : 1-2 Al-Qalam : 1-2

Dalam dua tempat ini tidak dibaca dengan hukum idgham walaupun bersalahan dengan kaedah yang telah ditetapkan tetapi menepati riwayat yang diterima melalui talaqqi dan musyafahah dalam riwayat Hafs.
13

IQLAB
Bahasa : Dipindahkan sesuatu daripada asalnya. Istilah : Dijadikan satu huruf tempat huruf yang lain. Huruf Iqlab hanya satu :
Contoh Syura : 14 At-Tangabun : 4

Nun sakinah/ tanwin (samada satu atau dua kalimah) bertemu dengan huruf ba => tukarkan nun sakinah/tanwin menjadi mim yang diikhfakan daripada ba serta dikekalkan denggung dua harakat. Maksud ikhfa mim = tiada dihilangkan sekelian zatnya hanya dilemahkan sahaja dan terlindung zatnya dengan sebab tidak 14 kuat berpegang atas makhrajnya.

Hukum iqlab mestilah memenuhi syarat berikut : 1. Ditukarkan nun sakinah atau tanwin menjadi mim secara sebutan bukan tulisan. 2. Diikhfakan mim di sisi huruf ba. 3. Menyatakan dengung bersama dengan ikhfa.  Dilafazkan Iqlab pada pertemuan huruf ini kerana tidak sesuai dengan hukum izhar kerana sifat denggung yang mesti di denggung. Kemudian melafazkan huruf ba selepas denggung. Keadaan ini menjadi susah dan berat.  Tidak sesuai dengan hukum idgham kerana kedudukan makhraj yang jauh maka dipilih Iqlab kerana persamaan makhraj dengan ba dan bagi nun persamaan pada denggung. Dalam matan disebut :

15

IKHFA
Bahasa : Berlindung Istilah : Berlafaz dengan huruf nun sakinah atau tanwin yang sunyi dari tasydid atau satu sifat antara izhar dan idgham serta dikekalkan denggung pada huruf yang pertama iaitu nun sakinah dan tanwin. Huruf-huruf Ikhfa sebanyak 15 huruf

 Tiada perselisihan di antara Qurra pada huruf-huruf ikhfa ini kerana pada makhraj, huruf nun sakinah dan huruf-huruf ikhfa tidak terlampau jauh seperti hukum izhar dan tidak terlampau hampir seperti hukum seperti hukum huruf idgham maka dipilih satu hukum pertengahan di antara idgham iaitu ikhfa
16

Contoh :

....
As-Syuara

Al-Maidah:2

... ... ...

Al-Qamar:19 Al-Ahqaf26 Ali-Imran9 Al-isra: 7 Al-Waqiah: 9 Al- Muzammil: 48 An-Nur: 83


17

Al-Maidah: 42

Al-Buruj

An-nahl:70 Yasin:43

Al-Insan

Ngafir:56

Al-Maidah:9 At-tahrim:4 Hud:82

...
Ahzab:37 Al-

Al-Baqarah:106 Az-Zumar Ali-Imran : 97

Al-Anam:161 Al-Murasalat::29 An-Nisa:43 Ar-Rad:17

Al-Mukminun:75

Al-Baqarah:3
18

Beberapa perkara penting dalam hukum ikhfa iaitu :

1.

Nun sakinah pada ikhfa terdapat huruf sebelumnya berbaris di hadapan atau di bawah maka perlu berhatihati melafazkan hukum ikhfa dalam pertemuan ini supaya tidak menggemukkan sebutan ikhfa sehingga yang jelas terdengar hanya baris bukannya hukum ikhfa. Cara ini adalah menyimpang dari bunyi lafaz yang sebenar.

19

ii. Kesalahan dalam melafazkan ikhfa apabila melekapkan lidah pada gigi hadapan sebelah atas yang mana yang zahir terdengar nun yang nyata pada makhraj dan sifat yang asal. Cuma ditambah dengan denggung. Ini adalah salah dari bunyi yang sebenar. Cara yang sebenar sebagaimana yang dijelaskan oleh imam al-Hafiz Qostalani bahawa hendaklah diringankan antara lidah dan gigi hadapan sebelah atas atau lidah dijauhkan sedikit dari makraj nun maka jelaslah maksud ikhfa sebenar.
20

iii. Perlu memahami perbezaan di antara idgham dan ikhaf yang mana idgham mesti diiringi oleh tasdid sedangkan ikhfa tidak diiringi oleh tasdid. Seolah-olah di sana hukum ikhfa berada di sisi sedangkan idgham dimasukkan terus ke dalam huruf. iv. Perlu diingatkan ikhfa nun sakinah dan tanwin pada 15 huruf ini bukanlah satu martabat sahaja berbeza-beza bergantung pada jarak makhraj nun sakinah atau dengan huruf ikhfa tersebut. Terbahagi kepada ia kepada tiga martabat :
21

 Kuat : iaitu di sisi huruf ( , , ). Maka ikhfa huruf ini hampir bunyinya kepada hokum idgham kerana hamirnya huruf tersebut dengan nun sakinah dan tanwin.  Lemah : iaitu di sisi huruf ( , ). Maka ikhfa huruf ini hampir bunyinya kepada hokum izhar tersebut dengan nun sakinah dan tanwin.  Pertengahan : iaitu di sisi baki 10 huruf ikhfa di sisi huruf-huruf ini berada di pertengahan kerana kedudukan huruf ini dengan nun sakinah dan tanwin tidak terlampau jauh dan tidak terlampau dekat.
22

T A M A T
Nun Sakinah dan Tanwin
Oleh : Ustaz Mahadi Dahlan

23