Anda di halaman 1dari 21

RASM UTHMANI

TAUQIFI
7 HURUF
HIKMAH 7 HURUF

Tauqifi (Antara ulama: Imam Malik, Imam Ahmad, Ibn


Darastawaih, Abu al-Baqa, Al-Qadhi Iyadh)
Golongan pertama berpendapat bahawa Rasm Uthmani ialah tauqifi dan

tidak boleh mengubahnya, haram menyalahi (penulisan) nya serta


penyusunannya adalah termaktub mengikut surah dan ayat. Juga dilarang
daripada mendahulukan ayat atau surah ke atas yang lain.
Berkata ibn Darastawaih: dua jenis penulisan yang tidak boleh dikias
(kepada penulisan lain) iaitu penulisan mushaf (zaman Khalifah Uthman ibn
Affan r.a.) dan penulisan syair Arab.
Imam Malik pernah ditanya: Adakah anda menulis mushaf mengikut
penulisan orang ramai dengan berpegang kepada al-hija (hijaiah atau
tulisan mengikut bahasa rasmi) ? Lalu beliau menjawab: Tidak, melainkan
penulisan yang mula-mula (Rasm Uthmani). Bahkan Al-Imam al-Qadhi
Iyadh dengan nada tegas telah menyebut di akhir kitabnya: Dan
sesungguhnya barangsiapa yang mengurangkan hurufnya dengan sengaja,
atau menukarnya dengan huruf yang lain, atau menambah padanya satu
huruf yang tidak meliputi mushaf yang telah disepakati ijma, dan seluruh
ummah telah bersepakat bahawa ia bukanlah al-Quran, maka sesungguhnya
beliau telah kufur.

Istilahi (Antara ulama: Abu Bakr alBaqillani, Ibn Khaldun)


Golongan kedua pula berpegang bahawa

Rasm Uthmani ini adalah bukan tauqifi dan


tidak salah sekiranya mengubah penulisan
mengikut kaedah penulisan bahasa Arab
(selagi mana tidak berubah ayat al-Quran).

Tauqifi dan Istilahi (Antara ulama: Sultan al-Ulama Izzuddin Abd alSalam,
Badruddin al-Zarkashi)
Golongan yang ketiga berpendapat bahawa harus hukumnya untuk

menulis al-Quran dengan penulisan bahasa Arab kini bagi


masyarakat awam, namun juga dengan menjaga dan mengekalkan
Rasm Uthmani oleh para ulama dan orang-orang tertentu (pakar
alQuran). Ia seperti peninggalan sejarah dan warisan yang perlu
dipelihara bagi generasi akan datang.

Sahih Bukhari dan


Muslim


"


Sahih Bukhari dan Muslim


" .

"

"


" .

" ".

"

".
"

Hadis Umar bin Al-Khattab r.a katanya: Aku mendengar

Hisyam bin Hakim bin Hizam membaca surah Al-Furqan


tidak sama dengan bacaanku yang diajarkan oleh Rasulullah
s.a.w kepadaku. Hampir-hampir aku mencela beliau ketika
masih dalam pembacaannya. Namun aku masih dapat
menahan kemarahanku ketika itu. Setelah selesai aku
mendekati Hisyam lalu ku pegang kain serbannya.
Kemudian aku mengajaknya menghadap Rasulullah s.a.w.
Aku berkata kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah!
Sesungguhnya tadi aku mendengar orang ini membaca
surat Al-Furqan tidak sebagaimana yang kamu bacakan
kepadaku. Rasulullah s.a.w bersabda: Suruhlah dia
membacanya sekali lagi. Hisyam pun memenuhi permintaan
Rasulullah s.a.w tersebut. Dia membaca sebagaimana
sebelumnya. Lalu Rasulullah s.a.w bersabda: Memang
demikianlah surah itu diturunkan. Kemudian baginda
menyuruhku pula: Bacalah! Aku pun membacanya.
Baginda pun bersabda: Demikianlah surah itu
diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan

Imam Sayuti (meninggal 911 H) mengulas

hadis tujuh huruf ini dengan menegaskan


terdapat 40 pendapat ulama yang menghurai
maksud tujuh huruf.

1. pendapat pertama adalah yang mengatakan Al-

Quran itu diturunkan dalam tujuh bahasa dari tujuh


bangsa selain bangsa Arab. Pendapat ini karena
adanya kalimat-kalimat yang bukan dari bahasa Arab
dalam Al-Quran seperti Sirat (Rome), Istabraqen
(Yunani), Sijjil(Parsi), Haunaan(Siryani).
2. Pendapat kedua adalah yang mengatakan Al-Quran
itu diturunkan dengan tujuh jenis qiraat (bacaan)
tetapi pendapat ini lemah.
3. Pendapat ketiga adalah yang menyatakan bahwa
yang dimaksudkan tujuh huruf tersebut ialah tujuh
bahasa kabilah Arab yang masyhur di waktu itu.

1. Larangan (1), perintah (2), halal (3), haram (4),


2.
3.
4.

5.

peringatan (5), perbandingan (6) dan hujah (7)


Balasan baik (1) dan buruk (2), halal (3), haram (4),
peringatan (5), perbandingan (6) dan hujah (7).
7 bahasa yaitu Quraisy (1), Yaman (2), Jarham (3),
Hairizam (4) , Qurdaah (5), Al-Tamim (6) dan Ther (7).
7 Qiraat sahabat yaitu Abu Bakar (1), Umar (1), Usman
(3), Ali (4), Ibn Masud (5),Ibn Abbas (6) dan Ubay bin
Kaab (7).
DZahir(1), batin (2), fardu (3), sunat (4) ,khusus (5),
umum (6),dan perbandingan(7)..

6. Depan (1), akhir (2), faraid (3), hudud (4),


peringatan (5), mutasyabihah (6) dan
perbandingan (7).
7. Perintah (1), larangan (2), akad (jual beli) (3,4),
ilmu ghaib (5), zahir (6) dan batin (7).
8. Hamzah (1), imalah (2), baris atas (3), baris
bawah (4), tebal (5), panjang (6) dan pendek (7).
9. Perintah (1), larangan (2), berita gembira (3),
peringatan (4), khabar (5), perbandingan (6) dan
peringatan (7)

Syeikh Abdul Fattah al-Qadhi telah


memilih pendapat al-Razi iaitu:
1. Perbedaan pada bentuk isim , antara

mufrad, tasniah, jamak muzakkar atau


muannath. Contoh:

(Al-Mukminun: 8)
iaitu

dan dibaca mufrad dalam qiraat
lain

2. Perbedaan bentuk fiil madhi , mudhari atau


amar. Contoh:
(Saba : 19)

Sebaagian qiraat membaca lafaz rabbana


dengan rabbuna, dan dalam kedudukan yang
lain lafaz baidu dengan baada.

3. Perbezaan dalam bentuk irab. Contoh, lafaz

(Al-Baqarah: 282)
dibaca dengan disukunkan huruf ra sedangkan
yang lain membaca dengan fathah

Perbezaan dari segi Irab(harakat akhir kata)

contohnya :
(surah yusuf 12:31)

jumhur membacanya dengan nasab // dengan


alasan berfungsi seperti ia merupakan
bahasa penduduk hijaz


ibnu masud membacanya dengan rafa sesuai
dengan bahasa Tamim kerana mereka tidak
mengfungsikan seperti

4. Mendahulukan (taqdim) dan mengakhirkan


(takhir). atau lebih dikenal dg taqdim ta'khir.
Contoh :

(Surah Qaf: 19)


dibaca dengan didahulukan al-haq dan diakhirkan

al-maut,
Tapi Qiraat ini dianggap lemah.

5. Perbedaan dalam menambah dan


mengurangi. Contoh ayat 3, Surah al-Lail,

Ada qiraat yang membuang lafaz ma kholaqo

6. Perbedaan ibdal (pergantian huruf). Contoh,


kalimah nunsyizuha dalam ayat 259 Surah
al-Baqarah dibaca dengan nunsyiruha (zai
diibdalkan dengan huruf ra).

7. Perbezaan lahjah seperti dalam masalah


imalah, tarqiq, tafkhim, izhar, idgham dan
sebagainya. Perkataan wadduha dibaca
dengan fathah dan ada yang membaca
dengan imalah , yaitu dengan bunyi
wadduhe (sebutan antara fathah dan
kasrah).

Hikmah Al-Quran diturunkan dengan


Tujuh Huruf
Memudahkan kaum-kaum arab yang ummi

yang diturunkan al-quran ke atas mereka.


Sebagai bukti kemukjizatan al-Quran
Membuktikan kebijaksanaan Allah
Yang Maha Bijaksana lagi Maha
Mengetahui
Menunjukkan kesatuan bahasa dalam
Islam kerana bacaan Al-Quran dalam
tujuh huruf di baca oleh golongan Arab
dan bukan Arab.

Terdapat banyak perbezaan di antara Resm

Uthmani dan Qiyasi. Di antaranya ialah Resm


uthmani bertepatan dengan pembentangan bacaan
al-Quran terakhir Rasulullah SAW bersama Jibril.
Zaid bin Thabit, seorang sahabat yang sangat rapat

dengannya turut berada bersamanya. Zaid bin


Thabit diberi tanggungjawab untuk menulis dan
mengumpul Al-Quran oleh dua khalifah iaitu Saidina
Abu Bakar dan Saidina Uthman berdasarkan kepada
pembentangan tersebut