PERBANDINGAN ANTARA HADIS

RIWAYAH
DAN HADIS DIRAYAH

•Nurul
•Nurul

Syazwani Binti Nor Azmal
Husna Binti Mohamad Afandi Binti Mohd Ruslan

•Nurhanisah

kategori perawi dan perkara yang berkaitan dengannya. . Ilmu yang membincangkan kebenaran riwayat. syaratsyarat. kedudukan perawi. jenis-jenis.DEFINISI RIWAYAH  DIRAYAH  Ilmu yang menyatakan berkaitan dengan penyambungan atau pemindahan sesuatu yang berhubung dengan Baginda Rasulullah saw sama ada ucapan. pengakuan atau sifat peribadi. perbuatan.

PENGASAS Pengajian Hadith Riwayah (Dikembangkan Oleh Fuqaha) Pengajian Hadith Dirayah (Dikembangkan Oleh Muhaddithun) .

pengakuan  Pengajian Sanad (Rangkaian perawi sesebuah hadis) dan sifat-sifat Baginda . perbuatan.SKOP PERBAHASAN RIWAYAH  DIRAYAH  Mengenai diri dan peribadi Rasulullah saw Pengajian Matan (Lafaz Hadis) sudut keistimewaannya dalam perkataan.

124H).  Muhammad al-Hasan bin ‘Abdur Ramahurmuzi (m.PENGASAS RIWAYAH  DIRAYAH  Imam Muhammad bin Syihab al-Zuhri Perintis secara rasmi ialah al-Qadi Abu (m.360H) Melakukan usaha ini dengan arahan khalifah Umar bin Abdul Aziz .

MATLAMAT PENGAJIAN RIWAYAH   DIRAYAH  Menjamin ketepatan setiap hadis Memelihara hadis daripada penyelewengan dari sudut Mendedahkan peranan hadis dalam usaha membina ummah pemindahan yang berkait dengan Rasulullah   Penilaian yang dilakukan terhadap sesebuah hadis boleh dipertanggungjawabkan dan kukuh melalui metodologi periwayatan hadis Menyempurnakan tuntutan mencontohi Baginda dalam semua aspek .

HUKUM MEMPELAJARI ILMU HADIS RIWAYAH DAN DIRAYAH Fardhu ain terhadap individu yang mampu  Fardhu kifayah terhadap umat Islam  .