PERBANDINGAN ANTARA HADIS

RIWAYAH
DAN HADIS DIRAYAH

•Nurul
•Nurul

Syazwani Binti Nor Azmal
Husna Binti Mohamad Afandi Binti Mohd Ruslan

•Nurhanisah

jenis-jenis. Ilmu yang membincangkan kebenaran riwayat.DEFINISI RIWAYAH  DIRAYAH  Ilmu yang menyatakan berkaitan dengan penyambungan atau pemindahan sesuatu yang berhubung dengan Baginda Rasulullah saw sama ada ucapan. pengakuan atau sifat peribadi. kedudukan perawi. . syaratsyarat. kategori perawi dan perkara yang berkaitan dengannya. perbuatan.

PENGASAS Pengajian Hadith Riwayah (Dikembangkan Oleh Fuqaha) Pengajian Hadith Dirayah (Dikembangkan Oleh Muhaddithun) .

perbuatan. pengakuan  Pengajian Sanad (Rangkaian perawi sesebuah hadis) dan sifat-sifat Baginda .SKOP PERBAHASAN RIWAYAH  DIRAYAH  Mengenai diri dan peribadi Rasulullah saw Pengajian Matan (Lafaz Hadis) sudut keistimewaannya dalam perkataan.

 Muhammad al-Hasan bin ‘Abdur Ramahurmuzi (m.PENGASAS RIWAYAH  DIRAYAH  Imam Muhammad bin Syihab al-Zuhri Perintis secara rasmi ialah al-Qadi Abu (m.124H).360H) Melakukan usaha ini dengan arahan khalifah Umar bin Abdul Aziz .

MATLAMAT PENGAJIAN RIWAYAH   DIRAYAH  Menjamin ketepatan setiap hadis Memelihara hadis daripada penyelewengan dari sudut Mendedahkan peranan hadis dalam usaha membina ummah pemindahan yang berkait dengan Rasulullah   Penilaian yang dilakukan terhadap sesebuah hadis boleh dipertanggungjawabkan dan kukuh melalui metodologi periwayatan hadis Menyempurnakan tuntutan mencontohi Baginda dalam semua aspek .

HUKUM MEMPELAJARI ILMU HADIS RIWAYAH DAN DIRAYAH Fardhu ain terhadap individu yang mampu  Fardhu kifayah terhadap umat Islam  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful