Anda di halaman 1dari 8

TOUN 6

Ngaran

________________________

Kalas

________________________

SK . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANAASAN DONGKOUWION TOUN 2012

BOOS KADAZANDUSUN
TOUN 6
TIMPU : 60 minit
ARAHAN
1. Kalatas nopo ti nga kiwaa 40 poguhatan.
2. Iso-iso poguhatan nga kiwaa apat pilioo sisimbar
A, B, C dan D.
3. Pilio om BULATO no iso sisimbar nu otopot id kalatas
poguhatan diti.
4. Simabaro no ngai poguhatan.
KADA WALADO KALATAS DITI NUNG AU PO SUUON.

TOUN 6

PANAASAN SEMESTER KOISO


SK.TAGIBANG KOTA MARUDU
BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6
2012
NGARAN :___________________________________

KALAS:__________________________

A. Suato putul boros. (20 marka)


(Tulis suku kata )

1. kopiwosian

2. mongingia

3. momorobuat

4. kotoluadan

5. poinsikul

6. tumanud

7. linimput

8. oporokis

9. tambalut

10. kinolodion

TOUN 6

B. Suatoayat tumanud gambal. (10 marka )


( Tulis ayat berdasarkan gambar.)

Poinsuang ilo buuk id kaban.


Poinsuang ilo tingau id balatak.
Poinsusut ilo tanak id puun kayu.
Poinsisip ilo dompet id bantal.
Poinsuang ilo tinanok manuk id lamari.

1.
_____________________________________________________.

2.

___________________________________________________

3.
_________________________________________________

4. _____________________________________________________

5.

_______________________________________________

TOUN 6

C. Pilio Boros Maan di kosudong. ( 12 marka )


(Pilih kata kerja yang sesuai)

1. Mamaaso i tabang ku do ____________________


A. balajal

B. mamain

C. mimbosikol

2. Aanangan i tapa ku do __________________.


A. mitangkus

B. magapon

C. mintolop

3. Tikid minggu _______________i tina ku do sada.


A. momoli

B. mokianu

C. monimung

4. Mamaaso i todu ku ________________ do rinomos.


A. magansak

B. monutud

C. momoguring

5. Kalaja nopo tapa ku do tikid kosuabon nga______________ do manuk.


A. moninduk

B. monuau

C. momodsu

6. Mamaaso tangaanak sikul ______________buuk id librari.


A. mambasa

B. suminding

C. bosorita

TOUN 6

D. Suato frasa di kotunud tumanud gambal. ( 12 marka )


(Tulis frasa yang betul berdasarkan gambar )

momoguring do mee.
papadagang tinumon tua.
moningud do bunga
mananom do kinotuan
popotulud do longkudi
mintong televison.

1.
____________________________________________________

2.

_________________________________________________________

3.
_________________________________________________________

4.

____________________________________________________

5.

_____________________________________________________

TOUN 6

E. Basao om onuai do sisimbar id siriba. (10 marka )


(Baca dan jawab soalan di bawah)

Iti nopo nga paganakan di Liza. Haro limo tulun id paganakan disio.
Ngaran nopo di tapa di Liza nga i Gundohing Ahmad. Dokutul o
kalaja tapa dau. Zandi Salmah nopo nga ngaran di tina dau. Tina
nopo dau nga songulun mongingia. Mongia i tina dau id Sikul
Tosiriba do Mutiara Luyang. Haro taka om tadi kusai di Liza. Ngaran
nopo di taka dau nga i LIna. Umul nopo di Lina nga hopod om duo
toun. I Shafiq nopo ngaran tadi kusai dau. Apat toun no umul dau.
Osuau om obingkouwang o paganakan di Liza. Oupus isido do
paganakan dau.
1. Piro ginumu paganakan di Liza ?

___________________________ginumu paganakan di Liza.


2. Isai ngaran tapa di Liza?
Ngaran nopo di tapa di Liza nga i __________________________________.
3. Nunu kalaja tapa di Liza?
___________________________o kalaja tapa di Liza.
4. Nunu kalaja tina di Liza?
Kalaja nopo tina di Liza nga _____________________________________________.

5. Piro umur taka di Liza?


___________________________________no umul taka di Liza.

TOUN 6

F. Uludo boros diti sumiliu do ayat kirati. (16 marka )


(Susun perkataan menajdi ayat yang betul )

1.

Ngaran

nga

nopo

Boni.

ku

___________________________________________________________________

2.

umul

ku

Hopod om duo

no

___________________________________________________________________

3.

Poinsikul

oku

SK. Bahang. Penampang.

hilo

id

____________________________________________________________________

4.

Poingion

oku

id

Taman Lido, Penampang

__________________________________________________________________

5.

Aanangan

oku

do

mambasa

buuk.

___________________________________________________________________

6.

iman-imanon

Mongingia

ku.

___________________________________________________________________

jjskbahang

TOUN 6

G. Onuai do numbul tumanud nuludan om suato gumuli sumiliu sorita. (18


marka ) ( Beri nombor mengikut urutan dan tulis semula menjadi cerita)

Tikid tadau mongoi pokinsian do tulun ginumuan.


Osusa o koposion diolo ngoduo.
Iti nopo molohing tondu om tanak kusai.
Aiso akanon diolo do tikid tadau.
Agahui no yolo tu aiso do akanon om noponu do toluo.
Apatut tokou do monokodung do tulun tongosusa.
Suato

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai