Anda di halaman 1dari 20

611111-04-5221

KECEMERLANGAN SEBUAH SEKOLAH SANGAT BERGANTUNG


KEPADA PERANAN PENGETUA. SEJAUH MANAKAH ANDA SEBAGAI
PEMIMPIN DAPAT DIKAITKAN DENGAN PERANAN TERSEBUT.
Ringkasan Eksekutif

Standard Kopetensi Kepengetuaan Sekolah Malaysia telah menggariskan 9

peranan dan tanggungjawab memimpin sesebuah sekolah kepada pengetua untuk

dilaksanakan bagi memacu kecemerlangan sekolah. Di samping itu, terdapat

beberapa ciri kepimpinan yang memerlukan penghayatan oleh setiap pengetua

dalam usaha untuk menggembleng setiap warga sekolah dan sumber yang ada

untuk memacu mereka ke arah kecemerlangan sekolah. Melalui adunan peranan

dan kepimpinan inilah pengetua dapat merealisasikan segala visi dan misi ke arah

kecemerlangan dalam setiap bidang, di dalam persekitaran kerja yang harmoni, dan

merangsang setiap warga meningkatkan kualiti dan kuantiti kerja dan hasil. Dalam

penulisan ini, penulis membincangkan lima daripada 9 peranan dan tanggungjawab

atau kemahiran yang harus dilaksanakan oleh pengetua untuk memastikan

kecemerlangan sekolah. Melalui analisis secara kritikal dan analitikal, penulis

berpendapat bahawa semua tugas dan pernanan tersebut haruslah dilaksanakan

dengan serentak dan secara cemerlang oleh semua pengetua tidak kira di tahap

mana sekali sekolah mereka kerana ia akan memberikan kesan yang hebat dalam

kejayaan sesebuah sekolah. Penulis merumuskan perbincangan dengan

menegaskan bahawa peranan pengetua amat penting dan menjadi penentu utama

terhadap terhadap kecemerlangan sekolah. Beliau juga mengungkapkan bagaimana

pengetua menggunakan kemahiran dan pengetahuan berkaitan dengan peranan

dan kepimpinan ini untuk melaksanakan beberapa tindakan dalam mengubah

persepsi dan pemikiran setiap warga sekolah ke arah kecemerlangan.

1.0 LATAR BELAKANG DAN PENGENALAN


1
611111-04-5221

Wawasan 2020 yang digariskan oleh Dr. Mahathir Mohamed pada 28 Febuari

1991 adalah berhasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju

mengikut acuannya sendiri. Antara hasrat yang terkandung di dalamnya ialah,

Malaysia berhasrat menjadi sebuah negara yang masyarakatnya bersatu padu ,

mempunyai keyakinan diri yang tinggi, berpegang teguh kepada nilai agama,moral,

etika dan menikmati kehidupan yang demokratik, liberal dan bertolak ansur. Lanjutan

itu, di bawah kepimpinan bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi telah

memperkenalkan MISI NASIONAL yang mengaitkan dengan Islam Hadhari yang

menekankan penguasaan ilmu pengetahuan dan pembangunan potensi individu

bagi menyediakan sumber tenaga manusia yang seimbang iaitu modal Insan. Misi

Nasional ini memberikan penekanan tinggi terhadap pembangunan modal insan

‘minda kelas pertama’. Dasar 1 Malaysia hasil ilham Perdana Menteri Dato Seri

Najib Tun Razak mengukuhkan lagi betapa perlunya keupayaan modal insan ini

digembleng demi kecemerlangan negara.

Dalam usaha merealisasikan impian tersebut, Kementerian Pelajaran

Malaysia telah diberikan peranan yang utama untuk melahirkan tenaga kerja yang

berkualiti yang berketerampilan, yang mampu menangani cabaran dan bersaing

dalam era globalisasi pada masa kini dan pada masa akan datang. Melalui misi

utama kementerian iaitu membentuk modal insan kelas pertama melalui

pembangunan sistem pendidikan berkualiti dan bertaraf dunia. Segala usaha ini

sudah pastilah bermula di peringkat sekolah. Dalam hal ini sudah tentulah peranan

pengetua yang akan menggerakkan segala tenaga setiap guru, staf, dalam mendidik

anak-anak ini dengan menggunakan segala sumber, tenaga dan kepakaran yang

ada.

2
611111-04-5221

1.2 PENDAHULUAN

Kementerian Pelajaran Malaysia melalui PIPP ( Pelan Induk Pembangunan

Pendidikan 2006-2010) yang menggariskan 6 teras utama ke arah pencapaian

pendidikan bertaraf dunia tersebut. Melaluinya diharapkan Kementerian Pelajaran

Malaysia akan mengorak langkah membuat anjakan paradigma kepada budaya

berasaskan ilmu dan pemikiran di sekolah-sekolah. Sehubungan itu, sistem

pendidikan diharapkan akan dapat mengeluarkan lepasan sekolah yang kreatif dan

berdaya fikir, mampu menjana idea dan rekaan baru untuk membangunkan industri

berasaskan produk serta perkhidmatan bernilai tambah.

Kejayaan hasrat yang digariskan di dalam PIPP ini adalah menjadi

tanggungjawab setiap warga pendidik terutamanya yang berada di sekolah-sekolah.

Para guru, kakitangan, murid-murid memikul tanggungjawab melaksanakan tugas

masing-masing ke arah ini. Dalam hal ini, pengetua amat bertanggungjawab

menggerakkan sekolah untuk mencapai hasrat yang dirancang. Cabaran terbesar

pengetua di sekolah adalah untuk memastikan organisasi sekolah dapat berjalan

dengan efisien, efektif dan cemerlang. Lanjutan daripada itu, Kementerian Pelajaran

Malaysia dengan kerjasama Institut Aminuddin Baki (IAB), telah menggariskan 9

tugas dan peranan yang perlu dikuasai oleh setiap pengetua untuk melengkapkan

diri dengan pengetahuan dan kemahiran menangani dunia pendidikan bagi

melahirkan pendidikan berkualiti dan sekolah berkesan/ sekolah cemerlang (IAB,

2006). 9 Standard Kompetensi tersebut adalah:,Pengurusan dan Kepimpinan

Organisasi, Pengurusan Kurikulum, Pengurusan Ko-Kurikulum, Pengurusan Hal

Ehwal Murid,Pengurusan Kewangan, Pengurusan Pentadbiran Pejabat, Pengurusan

3
611111-04-5221

Persekitaran dan Kemudahan Fizikal, Pengurusan dan Pembangunan Sumber

Manusia dan Pengurusan Perhubungan Luar. Ternyata peri pentingnya kepimpinan

pengetua dalam menjana kecemerlangan sesebuah sekolah. Pengetua sebagai

peneraju utama sekolah menjadi penentu kepada kejayaan setiap perancangan dan

menggerakkan setiap warga sekolah ke arah pencapaian visi yang seterusnya

mewujudkan sebuah sekolah yang cemerlang.

2.0 DEFINISI KONSEP

Bagi membincangkan permasalahan yang dinyatakan, beberapa definisi dan

konsep berkaitan perlulah diperjelaskan seperti berikut:

2.1 PEMIMPIN DAN KEPIMPINAN.

Abas Awang dan Abdullah Ngah, (2007) mentakrifkan kepimpinan sebagai

setiap tindakan yang menumpukan sumber-sumber ke arah matlamat yang benar-

benar bermanfaat. Pemimpin pula adalah orang yang diamanahkan melaksanakan

tugas kepimpinan di atas. Dalam konteks ini , penulis membincangkan 2 jenis

kepimpinan sahaja.

2.1.1 Kepimpinan Instruksional

4
611111-04-5221

Sweeny (1982) , menyebutkan enam ciri kepimpinan pengetua / guru

besar yang berkaitan dengan kepimpinan pengajaran di sekolah cemerlang;

penekanan terhadap pencapaian pelajar dalam pelajaran, menyusun dan

menetapkan strategi pengajaran; menyediakan dan mengekalkan suasana

kondusif di sekolah (iklim sekolah); kerap menilai pencapaian akademik

pelajar; menyelaras program pengajaran; membantu dan memberi semangat

kepada guru-guru. Menurut Hussien Mahmood( 1993), mengatakan bahawa

kepimpinan pengetua/ guru besar bertanggungjawab mengadakan falsafah,

matlamat dan objektif sekolah, membimbing para guru meningkatkan

kecekapan mereka dalam pengajaran dan lain-lain bidang kurikulum.

Pengetua juga melaksanakan program perkembangan staf, menyelaras

aktiviti pendidikan serta lain-lain usaha. Jelaslah, kepimpinan pengetua dalam

melaksanakan dan menumpukan seluruh tenaga dalam memastikan tugas

hakiki dan utama dalam kecemerlangan kurikulum, amatlah penting.

2.1.2 Kepimpinan Tranformasional

Zaidatol Akmaliah (2003) mendefinasikan kepimpinan ini sebagai

pemimpin yang mampu mempengaruhi perubahan besar dalam organisasi

serta membentuk komitmen ahlinya untuk mencapai visi, misi, matlamat dan

strategi organisasi. Beliau seterusnya melanjutkan bahawa pengetua bukan

lagi diperlukan untuk mengawal organisasi tetapi berperanan memimpin staf

untuk menyumbang di peringkat yang lebih tinggi. Hal ini disokong oleh

Rahimah Ahmad (2002) yang menyarankan agar pengetua mengamalkan

pengupayaan kepimpinan dalam kalangan guru-gurunya. Oleh itu, benarlah

seperti apa yang dimaksudkan oleh Bass (1978) yang menyatakan bahawa

5
611111-04-5221

kepimpinan transformasi ini merupakan ciri kepimpinan yang mengandungi

sifat-sifat keupayaan membangkitkan inspirasi, kebolehan merangsang

intelektual dan bersifat bertimbang rasa secara individu. Hal ini penting

kerana pengetua pada hari ini bukan sahaja bertanggungjawab menjalankan

tugas fungsionalnya sahaja malahan ia perlu menangani segala

permasalahan yang berkaitan dengaan kepimpinannya di sekolah secara

profesional (Hussien Ahmad, 2002).

Oleh itu, jelaslah bahawa pengetua sebagai pemimpin organisasi yang

mengamalkan kepimpinan tranformasional perlulah mampu menjelaskan

kepada staf bawahannya mengenai halatuju sekolah, berkongsi idea serta

menerima pandangan orang bawahannya, mampu membawa perubahan dan

inovasi, menunjukkan semangat dan inspirasi tinggi, sanggup berkorban demi

kemajuan organaisasi dan perihatin terhadap keperluan orang bawahannya.

2.1.3 Rumusan

Ternyata untuk seorang pengetua berjaya berperanan dalam

menjadikan sekolahnya sebagai sekolah yang cemerlang, kedua-dua jenis

kepimpinan ini mestilah mampu di adun dengan seimbang. Menurut Md. Fiah

(2005), ini penting bagi memastikan kecemerlangan sekolah dapat diraih,

dikekal dan seterusnya dipertingkatkan. Oleh itu, sebagai seorang pengetua,

saya haruslah bukan sahaja berusaha memastikan kejayaan cemerlang

dalam pencapaian akademik, serta ko-kurikulumnya, malahan harus dapat

diterima oleh semua staf dalam usaha memacu pentadbiran sekolah

keseluruhannya ke arah kecemerlangan tanpa mengorbankan aspek penting

pengurusan.

6
611111-04-5221

Hal ini selari dengan seruan agama Islam yang menyeru kita

mencontohi kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w yang berjaya mendidik

manusia dalam memastikan bukan hanya kita cemerlangan dalam hubungan

dengan Allah, yang menjadi keutamaan, tetapi juga kita harus berjaya dalam

menguruskan hubungan dang manusia dan alam demi kesejahteraan hidup di

dunia dan di akhirat. Kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w telah terbukti

sebagai pemimpin terbaik yang diakui oleh dunia Islam dan Barat. Jika sifat

kepimpinan begini dapat diterapkan di sekolah sudah pastilah setiap ahli

dalam organisasi berkenaan bukan sahaja berjaya memacu kecemerlangan

akademiknya, malahan akan teruja dan komited untuk memajukan sekolah

sesuailah dengan hasrat Kementerian menjadikan ‘sekolahku rumahku’.

2.2 PERANAN PENGETUA

Dalam kajian mengenai kepimpinan (Stogdill, 1974, Edmond, 1979, Nor

Azian, 1994), pengaruh kepimpinan adalah amat penting dalam menentukan

kejayaan sesebuah organisasi. Pengaruh dan kecekapan pemimpin dapat

membawa ke arah kecemerlangan sesebuah organisasi. Oleh itu, organisasi seperti

sekolah, pengaruh kepimpinan dan kecekapan pengetua sekolah amat penting

dalam menentukan kejayaan sekolah di bawah pimpinannya. Pengetua sekolah

adalah merupakan kakitangan yang terpenting di peringkat sekolah kerana

peranannya sebagai pemimpin, pentadbir dan pengurus sekolah.

Menurut Hussein (1993) berdasarkan kajian sekolah berkesan peranan

pengetua sering dibicarakan sebagai faktor yang menyebabkan kejayaan sesebuah

sekolah. Oleh itu, pengetua perlu memainkan peranannya dengan berkesan supaya

7
611111-04-5221

sekolah akan terus cemerlang. Pengetua sekolah di Malaysia bertanggungjawab

dalam hal-hal yang berkaitan dengan sekolah termasuklah (Hussien, 1993, p 21):

berusaha bagi mencapai dasar pendidikan di peringkat sekolah; mengurus dan

mentadbir sekolah, kurikulum, kokurikulum, kebajikan pelajar, guru dan staf

sokongan sekolah; menyediakan khidmat bantu yang secukupnya bagi

meningkatkan pengajaran dan pembelajaran dan mewujudkan dan memajukan iklim

dan budaya sekolah. Justeru, pengetua perlu berperanan memastikan segala

tenaga dan usaha guru-guru digembleng dengan menggunakan sumber yang ada

ke arah pencapaian program pendidikan yang berkesan.

2.3 SEKOLAH CEMERLANG

Peter Mortimore (1995), dalam Seminar Sekolah Berkesan di Malaysia

menyatakan terdapat sebelas ciri utama iaitu, kepimpinan professional, perkongsian

visi dan misi, persekitaran pembelajaran yang unggul, tumpuan kepada P & P,

pengajaran berhala tuju jelas, harapan tinggi pelajar, pengukuhan yang positif,

pemantauan, hak dan tanggungkjawab pelajar, permuafakaatan sekolah dan

organisasi pembelajaran.

Hal ini dijelaskan lagi oleh Hussein Mahmood (1993) yang menyatakan,

sekolah cemerlang bukanlah sekolah yang established atau sekolah primer tetapi

sekolah yang dapat menghasilkan pencapaian akademik yang tinggi, kurang

menghadapi masalah disiplin dan mendapat kepercayaan di kalangan masyarakat

dan guru-guru merasa puas hati bekerja. Abdul Shukor Abdullah (1991) pula

melanjutkan dengan menyatakan bahawa sekolah cemerlang adalah sekolah yang

mencapai tahap terbaik, bermutu dan terunggul dalam semua bidang berkaitan

8
611111-04-5221

dengan akademik, sahsiah, pengurusan, perhubungan, infrastruktur dan

kepemimpinan.

Secara keseluruhannya, sekolah cemerlang bermaksud sekolah yang dapat

mencatat kejayaan yang menonjol dalam segenap bidang tanpa menafikan kejayaan

dalam “nieche area” atau watak sesebuah sekolah. Namun hakikat yang kita perlu

terima ialah sekolah-sekolah begini juga sebenarnya mempunyai pencapaian yang

baik dalam banyak bidang lain. Ini kerana ia seringkali saling melengkapi seperti

kejayaan akademik kerap kali juga ditunjangi oleh tahap disiplin dan sahsiah yang

cemerlang.

3.0 PERANAN PENGETUA DALAM KECEMERLANGAN SEKOLAH

Peranan pengetua dalam menjamin kecemerlangan sesebuah sekolah,

sebenarnya telah dititipkan oleh Kementerian melalui Standard Kompetensi

Pengetuan Sekolah Malaysia yang menggariskan sembilan kemahiran yang menjadi

‘KPI’ kepada kejayaan seseorang pengetua mampu memimpin sekolah menjadi

sekolah cemerlang. Walau bagaimana pun, bagi tujuan perbincangan ini, penulis

akan hanya membincangkan lima peranan seperti berikut;

3.1 Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi

Kecemerlangan dalam pengurusan dan kepimpinan organisasi bermaksud

kejayaan pengetua menggerakkan sumber bagi mencapai objektif organisasi dan

membentuk halatuju organisasi, mengamalkan konsep pembelajaran sepanjang

hayat dan membawa perubahan serta kualiti peribadi dan professional.

9
611111-04-5221

Pengetua haruslah mampu menterjemahkan dasar kerajaan, menerapkan

pengurusan organisasi berkesan, menjana visi dan misi sekolah, menggunakan

maklumat dan pendekatan terkini, memupuk budaya pembelajaran sepanjang hayat,

melaksanakan perubahan dan menjalankan penilaian dan penambahbaikan.

Di sekolah, penulis seringkali menegaskan setiap staf untuk mengamalkan

nilai-nilai murni di dalam perkhidmatan seperti berazam meningkatkan mutu

perkhidmatan, bekerja dengan penuh tanggungjawab, berusaha mengikis sikap

mementingkan diri, berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan dan

berpegang teguh kepada ajaran agama. Penulis membawa pendekatan keislaman di

dalam pentadbiran. Penulis seringkali mengingatkan semua warga sekolah agar

melaksanakan tugas sebagai satu tanggungjawab dan ibadah serta amanah yang

akan dituntut oleh Allah. Mereka juga diingatkan supaya bersyukur dengan nikmat

yang diberi dan mestilah menunjukkan kesyukuran itu dengan bekerja bersungguh-

sunguh, penuh ikhlas dan sentiasa mengharapkan keredhaan Allah. Mereka juga

diingatkan akan tujuan kita bekerja adalah untuk mencari rezeki yang halal untuk kita

berikan kepada anak isteri. Pentadbiran secara telus dan tegas sentiasa diterapkan

di dalam pentadbiran sekolah. Guru-guru dan staf diberikan “empowerment” untuk

melaksanakan tugas agar mereka berupaya membuat keputusan dan berani

terutamanya di dalam usaha meningkatkan pencapaian akademik dan ko-kurikulum

serta sahsiah pelajar. Melalui dasar mesra dan terbuka, setiap orang digalakkan

memberikan pandangan dan idea untuk memajukan sekolah.

Pada peringkat awalnya memang ada pihak-pihak yang berasa tidak selesa.

Ada sebahagiannya sudah selesa dengan budaya ‘ikut saja arahan’ yang diamalkan

sebelumnya. Mesyuarat hanyalah sekadar menerima arahan dan tiada ruang

perbincangan. Penulis seringkali menasihatkan pentadbir–pentadbir lain di sekolah

10
611111-04-5221

supaya mengamalkan dasar terbuka, mesra dan telus dalam bekerja. Kesannya

ialah hubungan sesama guru semakin rapat dan setiap orang telah menunjukkan

komitmen yang tinggi. Tidak berlaku lagi masalah ponteng kerja atau balik awal

terutamanya di kalangan pekerja bawahan. Mereka juga sudah mematuhi waktu

bekerja yang ditetapkan dan sentiasa berlumba-lumba untuk meningkatkan prestasi.

Penulis tidak perlu lagi memberikan arahan yang yang banyak kerana semua telah

faham akan tugas yang sepatutnya mereka laksanakan.

3.2 Kecemerlangan Kurikulum

Kecemerlangan kurikulum ini membawa maksud kepada peranan pengetua

dalam menggerakkan segala sumber untuk menyokong perlaksanan pengajaran dan

pembelajaran yang berkesan bagi memastikan kejayaan muridnya. Kesan kejayaan

seringkali dikaitkan dengan peningkatan pencapaian di dalam peperiksaan awam

dan juga kemampuan pelajar menguasai semua kemahiran yang sepatutnya

dikuasai pelajar di dalam tempoh pembelajaran mereka.

Oleh yang demikian, peranan pengetua dalam menjadikan sekolahnya

sebagai sekolah yang cemerlang hendaklah memberi penekanan terhadap

pencapaian pelajar dalam bidang akademik, menyusun dan menetapkan strategi

pengajaran, menyedia dan mengekalkan suasana kondusif di sekolah (iklim

sekolah), kerap menilai pencapaian akademik pelajar, menyelaras program

pengajaran; dan membantu dan memberi semangat kepada para guru. Sebagai

contohnya di sekolah penulis menghadapi masalah berkaitan tahap keinginan

belajar yang rendah di kalangan pelajar. Ramai pelajar yang kurang berminat untuk

belajar dan tiada semangat berlumba-lumba untuk mengejar kejayaan. Akibatnya

tahap pencapaian akademik berada pada tahap sederhana. Kejadian ponteng

11
611111-04-5221

menjadi suatu yang lumrah sehingga kadangkala menjadikan sebahagian guru

kecewa. Penulis telah mengemukakan suatu program iaitu, Program Menjana

Kecemerlangan Akademik telah dilaksanakan untuk mempertingkatkan pencapaian

pelajar dalam PMR dan SPM. Sasaran untuk mengatasi pencapaian tahun

sebelumnya di sandarkan kepada beberapa kumpulan pelajar yang akan dipantau

pencapaiannya oleh mentor yang terdiri daripada para guru. Mereka akan

menyemak latihan pelajar kumpulan elit melalui program bekalan buku latihan pada

setiap minggu. Setiap minggu pengetua bersama dengan guru-guru akan bersama-

sama membaca yasin, bersolat hajat dan solat dhuha pada setiap pagi jumaat.

Setiap kali itu juga penulis akan memberi motivasi mingguan untuk merangsang

para pelajar supaya sentiasa berjuang untuk mencapai kecemerlangan. Untuk

merangsang kecemerlangan pelajar ini, program “Skor A-Jasamu DiKenang” juga

telah dilaksanakan. Melalui program ini, setiap pelajar yang mencapai gred A dalam

setiap ujian bulanan dan mengekalkan pencapaian mereka dalam peperiksaan

peretengahan tahun dan akhir tahun serta percubaan, akan diberikan ganjaran

baucer bernilai RM5.00 dan RM10.00. Pelajar juga ditawarkan ganjaran RM15 bagi

setiap A dalam PMR dan RM20.00 bagi setiap A dalam SPM. Ganjaran juga

diberikan kepada setiap panitia yang pelajarnya berjaya memperolehi banyak A.

Hasilnya, para pelajar dan para guru telah berlumba-lumba untuk mencapai

kecemerlangan. Pada peperiksaan akhir tahun 2008 sahaja seramai 200 orang

pelajar berjaya mengekalkan pencapaian gred A . Berkat usaha para guru dan

semua pelajar ini juga, pencapaian PMR dan SPM 2008, juga telah mencatat

peningkatan pencapaian iaitu daripada GPS 3.38 kepada 3.19 (PMR) dan 6.68

kepada 6.54 (SPM). Melalui PMR juga, sebanyak 8 daripada 10 mata pelajaran telah

mencatat peningkatan mendadak dan ada yang mencatat rekod terbaik selama 6

12
611111-04-5221

tahun kebelakang. Kesannya, pencapaian akademik telah meningkat pada setiap

kali peperiksaan dilaksanakan. Penulis berpendapat, tindakan yang dirancang oleh

penulis untuk meningkatkan pencapaian kurikulum di sekolah ini benar-benar telah

berhasil sehingga menjadikan sekolah ini cemerlang.

3.3 Kecemerlangan Kokurikulum

Kecemerlangan ko-kurikulum adalah bermaksud, pengetua mampu

meningkatkan penglibatan para pelajar di dalam setiap bidang ko-kurikulum di

samping dapat mencipta kejayaan dalam permainan, kelab dan bidang beruniform

yang disertai. Dari segi penglibatan, sasarannya adalah setiap pelajar terlibat di

dalam setiap aktiviti ko-kurikulum di sekolah. Di samping itu, sekolah juga haruslah

mampu membentuk watak sekolah melalui program ko-kurikulum ini. Bidang ko-

kurikulum ini mempunyai peranan yang penting di dalam pembentuk modal insan

yang berguna. Melaluinya pelajar didedahkan kepada kepimpinan, akhlak dan

kepatuhan kepada disiplin, semangat kekitaan, kesediaan bertolak ansur dan saling

tolong-menolong dan berdikari. Kecemerlangan insan yang dilahirkan melalui aktiviti

ini, sudah pastilah akan melahirkan modal insan yang tahan menempuh cabaran

dan seterusnya sihat mindanya.

Di sekolah penulis, sukan olahraga telah dipilih untuk menjadi watak bagi

sekolah ini. Ketika penulis sampai di sekolah ini pada 2008 lalu, kemudahan dan

pencapaian olahraga sekolah adalah sederhana. Terdapat banyak kekurangan

kemudahan peralatan dan motivasi kepada para atlit. Ramai ibu bapa yang kurang

menyokong penyertaan anak mereka dalam bidang ini kerana beranggapan anak

mereka akan gagal di dalam peperiksaan dan tidak mempunyai masa depan di

dalam olahraga. Bagi mengatasi masalah ini, penulis telah berbincang dengan

13
611111-04-5221

jawatankuasa olahraga sekolah dan telah mengambil beberapa langkah untuk

meningkatkan pencapaian. Penulis mengambil langkah untuk melengkapkan

keperluan atlit seperti, pakaian, spike, memperbaiki padang dan membekalkan

vitamin untuk meningkatkan kecergasan mereka. Untuk merangsang kecemerlangan

mereka, satu skim yang dikenali sebagai “skim insentif olahraga ‘ telah dilancarkan.

Melalui skim ini setiap pingat yang digondol akan ditawarkan hadiah baucer RM10,

RM20 dan seterusnya mengikut pencapaian pada tahap tertinggi. Manakala setiap

rekod yang dibuat, akan dibayar tunai RM20.00. Bagi menjaga kemajuan akademik,

“skim insentif olahraga plus akademik’ telah dilancarkan. Melalui skim ini, atlit yang

berjaya mencatat gred A dalam setiap ujian dan peperiksaan akan diberikan baucer

bernilai RM5 dan RM10. Baucer ini boleh ditukarkan untuk menjelaskan yuran PIBG.

Bagi menjamin masa depan mereka, juga telah membuat hubungan dengan

Bahagian Pengambilan Angkatan Tentera Darat, TUDM dan Kementerian

Kesiahatan, untuk menyerapkan atlit sekolah ini sebagai anggota mereka setelah

tamat SPM.

Impaknya program dan aktiviti yang diaturkan, ialah penyertaan pelajar dalam

olahraga semakin meningkat iaitu daripada 30 orang kepada 90 orang. Di dalam

kejohanan olahraga Daerah Tampin 2009, atlit sekolah ini berjaya mengatasi

pencapaian 2008 dengan 39 emas berbanding 27 emas. Di dalam Kejohanan

Olahraga MSSNS 2009 pula atlit sekolah ini memberikan pingat emas sebanyak 14

daripada 24 pingat untuk Daerah Tampin. Seramai 11 atlit sekolah ini juga telah

terpilih mewakili Negeri Sembilan ke MSSM, dan merupakan kumpulan atlit teramai.

Ibu bapa kini sudah memberikan sokongan kuat kepada olehraga sekolah keraana

tanggapan negatif, bahawa olahraga tidak mendatang faedah dan tidak menjamin

masa depan mereka ternyata tidak benar malah mampu pula mengurangkan

14
611111-04-5221

bebanan kewangan untuk menjelaskan yuran PIBG. Guru-guru juga semakin

bersemangat kerana berpuashati dengan pencapaian dan komitmen pelajar.

Ternyatalah tindakan penulis ini telah berjaya meningkatkan tahap pencapaian

olahraga di sekolah ini ke tahap yang lebih baik.

3.4 Kecemerlangan Pengurusan Hal Ehwal Murid

Kecemerlangan pengurusan hal ehwal murid bermaksud pengetua

berperanan memastikan pengurusan berasaskan prinsip dan peraturan,

melaksanakan strategi peningkatan prestasi hal ehwal murid, aktiviti 3K, menangani

konflik hubungan guru–murid, menangani masalah disiplin dan meningkatkan

sahsiah murid. Para guru diminta untuk memastikan kebajikan pelajar di jaga, hak-

hak setiap pelajar dipelihara dan sahsiah mereka dibangunkan untuk menjadi insan

yang sempurna. Pengetua dan guru juga harus menjadi model serta ikutan pelajar

dengan menunjukkan keperibadian yang mulia. Pelajar perlu didedahkan dengan

akhlak mulia dan hidup berpandukan kepada agama. Konsep ‘Sekolahku Rumahku’

harus menjadi panduan guru-guru. Kasih sayang dan layanan sebagai anak yang

memerlukan kasih sayang dan bimbingan harus sentiasa ada di jiwa setiap guru

bagi menjamin keselesaan pelajar di sekolah. Pelajar yang dididik akhlak dengan

akhlak mulia sudah pasti akan menjadi insan berguna di dalam masyarakat.

Di sekolah penulis, usaha pembentukan sahsiah pelajar ke arah sahsiah

islam telah dilaksanakan melalui Program Jati diri Islam. Melalui program ini budaya

islam diamalkan seperti memperdengarkan bacaan Al-Quran, zikir pada waktu rehat

dan balik. Pelajar dan guru digalakkan bersolat jemaah pada waktu zohor sebelum

balik. Pelajar juga dilatih untuk menjadi imam dan memberi tazkirah kepada pelajar-

pelajar lain setiap kali selepas solat . Setiap pagi jumaat akan di adakan bacaan

15
611111-04-5221

surah Yasin dan solat hajat serta solat dhuha di samping tazkirah oleh penulis

sendiri.

Pada awalnya memang ada kebimbangan di kalangan guru takut pelajar akan

menggunakan kesempatan untuk ponteng kelas, pura-pura solat kerana ramai yang

tidak tahu solat dan membaca Al-Quran. Penulis meyakinkan guru-guru, bahawa kita

perlu berusaha dan berdoa. Hidayah untuk berubah datangnya dari Allah dan pelajar

harus diberikan peluang. Akhirnya, pandangan penulis dipersetujui oleh guru-guru

dan mereka bekerjasama menggalakkan pelajar untuk mengikuti program ini. Kini,

solat di surau diimamkan sendiri oleh pelajar dan mereka juga telah mampu

memberi tazkirah sendiri. Kesannya amat mengkagumkan penulis sendiri. Pelajar

kini telah menubuhkan sendiri Badan Dakwah dan Kerohanian (BADAR) dan

menjalankan program seperti solat jemaah di setiap waktu (kecuali subuh) setiap

hari dan melakukan qiammulail pada setiap hujung minggu dan solat hajat dan

bacaan yasin pada setiap malam jumaat di surau. Pelajar juga telah mengadakan

program konvoi ke masjid di sekitar Felda Jelai ini pada setiap 2 minggu sekali untuk

bersolat maghrib, solat isyak, baca yasin dan solat hajat. Melalui program “Salam”,

pelajar dan guru digalakkan bersalaman setiap kali bertemu di samping ucapan

salam

Kesan yang dapat diperhatikan daripada perubahan ini ialah, masalah disiplin

telah jauh berubah berbanding sebelumnya. Kini sudah ramai pelajar sudah pandai

bersolat dengan sendiri dan suasana pembelajaran di dalam kelas juga sudah

menjadi lebih baik. Pelajar telah mula fokus kepada pelajaran. Guru-guru juga telah

menunjukkan komitmen yang tinggi untuk bersama-sama penulis dalam membentuk

sahsiah pelajar ini. Guru–guru telah menyatakan kesudian untuk membantu

mengajar pelajar mengaji atau bersolat. Hubungan antara guru dan pelajar juga

16
611111-04-5221

sudah semakin akrab dan tiada lagi masalah pelajar biadap kepada guru. Penulis

kerapkali menerangkan kepada guru-guru dan pelajar akan peri pentingnya disiplin

di dalam mencapai kejayaan dalam setiap bidang. Guru-guru disedarkan akan

tanggungjawab membentuk pelajar bukan hanya di bidang akademik, namun displin

dan sahsiah juga menjadi tanggujawab semua. Saranan ini diterima baik oleh setiap

guru tanpa halangan. Ibu bapa juga memberi sokongan dan berasa puas hati

dengan perubahan kepada diri anak-anak mereka yang kini semakin menuju ke arah

kebaikan.

3.5 Pengurusan Perhubungan Luar

Kecemerlangan dalam perhubungan luar bermaksud kemampuan pengetua

menggunakan pengaruhnya menarik penyertaan agensi luar seperti PIBG, agensi

luar, masyarakat untuk turut sama memberi sumbangan ke arah kecemerlangan

sekolah. Ini kerana kejayaan sesebuah sekolah tidak akan menjadi kenyataan tanpa

penyertaan komuniti. Tambahan lagi komuniti dan agensi luar ini mempunyai sumber

dan kepakaran yang banyak yang boleh dimanfaatkan oleh sekolah.

Di sekolah penulis, penulis memperkenalkan dasar terbuka iaitu

‘memasyarakatkan sekolah dan menyekolahkan masyarakat’ . Dasar ini bermaksud

memberikan ruang bagi masyarakat membantu sekolah dengan tujuan untuk

memberikan kefahaman kepada masyarakat mengenai aktiviti dan tanggungjawab

warga sekolah dalam mendidik anak-anak mereka. Ketika mula bertugas di sini,

didapati banyak aktiviti dilakukan secara dalaman, kerana takut kurangnya

sambutan masyarakat luar. Namun penulis sering menegaskan bahawa

kecemerlangan sekolah adalah juga tanggungjawab masyarakat dan mereka harus

berperanan membantu sekolah. Lanjutan itu, banyak program-program melibatkan

agensi luar dan masyarakat telah diadakan. Program seperti Motivasi Telekom

17
611111-04-5221

Malaysia, PTPL, Bengkel Kecemerlangan MARA, Universiti Terengganu Darul Iman,

Karangkraf Malaysia, Ceramah Bersama NGO Aman Palestin, Program Jati Diri dan

Kesedaran Sosial Berama Muslim Aid Asia, Yayasan Muslimin, RMC, Perimbu.

Bersama komuniti setempat, penulis telah mengaktifkan PIBG dan Jawatankuasa

Permuafakatan Sekolah dengan melibatkan semua pihak dan agensi setempat

untuk membantu sekolah. Melalui program “Jom Konvoi Ke Masjid”, anjuran BADAR

sekolah, kita telah bekerjasama dengan jawatankuasa masjid untuk memberi

peluang pelajar sekolah ini menguruskan program di masjid termasuklah menyusun

sejadah, azan, mengimamkan solat, mengetuai bacaan yasin, solat hajat dan

mengemas masjid setelah selesai. Walaupun ada keraguan di kalangan guru pada

awalnya kerana khuatir pelajar akan menimbulkan masalah terutama pada malam

hari, penulis telah menyakinkan bahawa kita harus memberi peluang dan

kepercayaan kepada pelajar dan membantu usaha murni mereka di samping berdoa

semoga Allah memberi hidayah kepada mereka untuk berubah. Untuk mengubah

masyarakat, kita haruslah mengubah anak didik kita yang akan menjadi agen

perubahan di dalam masyarakat apabila mereka berada di dalam masyarakat nanti.

Akhirnya, pihak guru dan ibu bapa menyokong pandangan penulis.

Kesan perlaksanaan program ini telah mendapat sokoongan masyarakat dan

mereka memuji usaha sekolah kerana telah berjaya membentuk senario baru di

felda ini yang terkenal dengan kegiatan merempit. Akhlak pelajar juga telah

terbentuk dan mereka mampu mengimarahkan surau pada setiap masa.

4.0 RUMUSAN

18
611111-04-5221

Kecemerlangan di dalam setiap aspek yang dibincangkan di atas walaupun

nampak terpisah, hakikatnya adalah ia saling berkaitan. Kejayaan sesaorang

pengetua untuk menjadikan sekolahnya sebagai sekolah cemerlang, bergantung

kepada kejayaannya melaksanakan semua peranan tersebut dengan cemerlang.

Oleh itu, berdasarkan prinsip sekolah cemerlang, kejayaan di dalam menghasilkan

pelajar yang cemerlang di dalam akademiknya juga tidak dapat diterima , jika pelajar

yang terhasil itu tidak sempurna akhlak dan keimanannya, tidak mampu menjadi

modal insan sempurna untuk kecemerlangan negara seperti mana hasrat

kementerian melalui falsafah pendidikan yang menyatakan pendidikan di Malaysia

bertujuan melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan

intelektual (JERI). Semua ini menuntut peranan pengetua sebagai pemimpin untuk

mengembleng seluruh tenaga dengan sokongan semua pihak untuk mencapai

hasrat di atas. Jika gagal, maka seluruh sekolah akan gagal, masyarakat dan negara

akan kecewa dan hasrat Wawasan 2020 akan gagal.

5.0 PENUTUP

Akhirnya, segala hasrat negara untuk menjadi Negara maju tidak akan

tercapai jika para pengetua yang diberikan tanggungjawab untuk merealisasikan

hasrat Negara gagal untuk melaksanakannya. Pengetua adalah nakhoda yang

memandu bahtera ke destinasi yang dituju. Gagal nakhoda sudah pasti kapal tidak

akan sampai ke destinasi dicita, malah lebih parah jika silap perhitungan akan karam

di lautan dengan segala muatan dan penumpangnya. Kecemerlangan pengetua

sebagai pemimpin amat dituntut agar boleh menjadi suri teladan sepertimana hadis

Nabi Muhammad s.a.w. bermaksud; “Siapa yang memberi contoh teladan, maka dia

19
611111-04-5221

akan mendapat pahala dan pahala orang-orang yang meniru perbuatannya hingga

ke hari kiamat.

RUJUKAN

Artikel

Shahil@Charii Bin Hj. Marzuki, Pembentukan Kerangka Teori Sekolah

Cemerlang,Universiti Malaya

Prof. Madya Dr. Azizi Hj. Yahaya,Hj. Mohammad Anuar Abd Rahman, Mohammad
Yusope Hassan, Gaya Pemudah Cara Di Sekolah: Sejauhmanakah Pengetua-
pengetua Mengamalkannya, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi
Malaysia.

Buku

Hussein Mahmood (1997) “ Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah’ Dewan Bahasa


Dan Pustaka, Kuala Lumpur.

‘Standard Kompentasi Kepengetuaan Sekolah Malaysia’ (2006) Institut Aminuddin


Baki, Kementerian Pelajaran Malaysia

Edmonds, R.R. (1997). Search for effective schools: The identification and analysis
of city schools that are instructionally effective for poor children. Boston, MA:
Harvard University Press

Edmonds, R. (1979a). Effective schools for the urban poor. Educational Leadership,
37(1), 15-27

Kertas Seminar

Mortimore, P. (1995). Key characteristics of effective schools. Institut Aminuddin


Baki, Genting Highlands.

20