Anda di halaman 1dari 9

Pelbagai masalah yang sering dihadapi oleh guru dalam pengajaran penulisan bahasa Melayu.

Antaranya masalah menguasai aspek tulisan mekanis . Aspek itu ialah kemahiran menulis huruf, suku kata dan perkataan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai-bagai sudut. Antaranya termasuklah ketepatan bentuk, jarak, tekanan, kecondongan, kekemasan dan kepantasan. Aspek mekanis yang lain ialah kemahiran menggunakan huruf kecil, huruf besar dan tanda baca. Sebelum mengarang, setiap murid perlu menguasai aspek yang diterangkan tadi bagi memastikan karangan yang dibina tidak mempunyai sebarang kesalahan. Seterusnya masalah penguasaan ejaan dan kosa kata. Jikalau kita mengabaikan aspek ini, karangan murid mungkin kurang bermutu. ntuk itu, guru perlu mengambil tindakan bagi setiap murid untuk melakukan pembetulan dan penambahbaikan. Jadi, guru perlulah rancang dan laksanakan akti!iti yang membolehkan murid-murid itu mengatasi kelemahan mereka dari segi ejaan dan kosa kata. Antaranya, mereka mengadakan akti!iti imlak dengan cara yang menyeronokkan seperti menyalin pengumuman, lirik lagu dan resipi. "eknik permainan bahasa seperti teka silang kata dan sahiba juga memungkinkan murid meningkatkan kemahiran mengeja dan menambah kosa kata. #unakan teknik ini dan teknik lain agar asas untuk murid-murid cikgu itu menghasilkan karangan yang baik bertambah kukuh. Menurut Sulaiman Masri $%&&'(,karangan merupakan susunan perkataan yang membentuk ayat dan ada pula disusun sehingga menjadi perenggan,fakta dan fikiran,disusun lengkap menjadi satu kesatuan.)ni bermakna perkataan dalam ayat tidak boleh disusun tanpa fakta dan fikiran dan sebaliknya fakta dan fikiran tidak boleh disusun tanpa menggunakan sejumlah perkataan yang asalnya terpisah,menjadi ayat dan perenggan.Jelaslah mengarang merupakan kemahiran berbahasa yang tinggi dan pelajar boleh menguasai kemahiran mengarang dengan baik jika menguasai tiga kemahiran bahasa iaitu mendengar,bertutur dan membaca. *i sekolah rendah atau sekolah menengah fenomena yang biasa atau la+imnya dihadapi oleh murid atau pelajar dalam pengajaran karangan ,ahasa Melayu ialah berkenaan dengan karangan. ,iasanya apabila guru memberi sesuatu tajuk untuk buat karangan maka terlebih dahulu guru menentukan tema kerana tema merupakan perkara atau idea utama.Masalahnya dalam karangan murid-murid tidak membuat perancangan untuk menulis karangan,murid terus menulis dan mengarang tanpa ada perenggan pengenalan,perenggan isi dan perenggan penutup. *alam masalah pengenalan tajuk karangan guru harus memastikan murid-murid menulis perenggan pengenalan yang menarik untuk merangsang pembaca atau guru yang memeriksa karangan terus membacanya. *alam pemilihan isi utama kebanyakannya murid bercampur aduk isi yang penting dengan yang tidak penting. Jadi di sini cara mengatasinya murid perlu menyusun idea mengikut tertib iaitu bermula dengan idea paling penting,diikuti idea penting dan idea kurang penting.,egitu juga setiap idea itu perlu ada huraian dan contohnya sekali.*alam bahagian huraian murid lemah dalam penggunaan ayat panjang,ayat pendek,ayat dengan frasa dan sebagainya. Murid sentiasa guna teknik yang sama atau berulang-ulang isi yang sama.

*ari segi perenggan kesimpulan,murid tidak dapat membuat kesimpulan terhadap isu yang diperkatakan yang mana kesimpulan dibuat mengikut kehendak fikiran mereka sendiri tanpa menjurus kepada kehendak apa yang dibincangkan. Akhir sekali bagi pandangan saya dalam hal masalah karangan,guru ,ahasa Melayu harus memainkan peranan penting dalam memantapkan lagi cara penulisan karangan di kalangan murid-murid sama ada di peringkat rendah atau menengah.

Menurut -amus *e.an /disi -eempat $0''12%304( pula, retorik adalah seni menggunakan atau memakai bahasa yang indah dan menarik untuk memujuk atau mempengaruhipemikiran pendengar. *i samping itu, Asmuth dan ,erg /hlers dalam mar Jusuh $%&5&266( ada menyatakan baha.a retotik lebih menekankan akibat atau tujuan penggunaan sesuatu pengucapan.Skema dam maja+ merupakan dua komponen utama di ba.ah retorik. Skema atauschemes ini boleh difahami ayatayatnya secara tersurat, manakala maja+ atau tropespulamerupakan bahasa yang perlu difahami maknanya secara tersirat. Strategi skema ini terbahagikepada skema seimbang, skema perulangan, skema pengguguran, skema ragaman, dan skemahiperbaton. Strategi maja+ pula dapat dikategorikan kepada beberapa bahagian, iaitu maja+pertautan, maja+ perbandingan, maja+ ragaman, maja+ pertentangan, dan maja+ Melayu. mar Jusuh$%&5&2031( mentakrifkan maja+ atautropes ini sebagai ungkapan bahasa, pepatah dan sebagainya. Maja+ juga memba.amakna memindahkan perkataan hakiki kepada bukan hakiki dan dapat difahami dengan adanyahubungan dan petunjuk. Strategi maja+ ini terbahagi kepada dua bentuk, iaitu maja+ yang dapatdifahami dengan akal dan maja+ yang dapat difahami dengan lafa+.

*alam tatabahasa, frasa ialah binaan yang boleh terdiri daripada satu patah kata atau rentetan beberapa patah kata yang berfungsi sebagai konstituen dalam ayat, sama ada sebagai subjek, predikat, objek atau keterangan. 7rasa tiada subjek dan predikat. 7rasa tidak memba.a maksud yang lengkap yang boleh dikatakan sebagai satu ayat 7rasa ialah satu binaan atau unsur ayat yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua perkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan, ia berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. 7rasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat. Seperti yang diterangkan di atas, ada empat jenis frasa iaitu 78, 7-, 7A dan 7S. Menurut binaannya, frasa dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. Frasa endosentrik ialah frasa yang mengandungi satu unsur inti. nsur inti ini me.akili seluruh frasa berkenaan. 7rasa dinamakan mengikut

unsur inti ini. 78, 7- dan 7S ialah frasa endosentrik. )ni kerana kata nama, kata kerja, dan kata adjektif boleh menjadi unsur inti setiap frasa itu. 9ontohnya2 sepasang mata biru $78. )nti frasa ini ialah mata, jenis kata nama( Manakala frasa eksosentrik ialah frasa sendi nama yang tidak mempunyai unsur inti contohnya ke tandas dan di sekolah . -e.ujudan sendi nama di bergantung pada sekolah dan ke kepada tandas. :leh itu, frasa jenis ini dikatakan frasa eksosentrik kerana pusatnya bergantung pada suatu unsur luaran.

Klausa ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat yang menjadi konstituen kepada ayat. -lausa merupakan ayat yang membentuk ayat majmuk. -lausa terbahagi kepada dua jenis, iaitu klausa bebas dan klausa tak bebas. Klausa bebas -lausa bebas ialah klausa yang boleh berdiri dengan sendiri dan apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna, klausa bebas ini akan menjadi ayat yang lengkap.9ontoh2 %. Ahmad menari. $klausa bebas( Klausa tak bebas -lausa tak bebas ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri dan dalam ayat majmuk, klausa tak bebas ini dipancangkan ke dalam klausa bebas atau klausa utama. 9ontohnya2 %. *ia lulus dalam ujian kerana belajar bersungguh-sungguh. 0. *ia lulus dalam ujian $klausa utama;klausa bebas( 3. kerana belajar bersungguh-sungguh $klausa tak bebas(

Assalam.. Ayat : Putih bajunya. Dalam ayat di atas. Subjek ialah 'baju'. Manakakah predikat ialah 'putih'. Di mana baju merupakan kata nama dan putih ialah kata adjektif. Jenis ayat di atas ialah ayat tunggal susunan s ngsang. Di mana jika di susun se!ara n rmal ayat ini akan menjadi " #ajunya putih$.

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, Di manakah saya letakkan jam tangan saya tadi? Ayat di atas berfungsi sebagai ayat tanya. *alam konteks biasa, ayat tersebut berfungsi sebagai ayat tanya terbuka yang menghendaki ja.apan yang berupa penjelasan atau penerangan. Ayat tanya jenis ini ditandai oleh adanya kata tanya seperti apa, bagaimana, berapa, bila, siapa , mana, kenapa, dan frasa sendi nama tanya seperti yang mana, di mana, sejak bila dan sebagainya. *alam konteks kesantunan pula, berlaku apabila kontrak perbualan digunakan oleh penutur dan pendengar bagi mengekalkan hubungan yang harmoni dalam komunikasi. -esantunan berbahasa adalah kesopanan dan kehalusan dalam menggunakan bahasa ketika berkomunikasi sama ada melalui lisan atau tulisan. Penggunaan kosa kata dan ganti nama diberi perhatian khusus agar sesuai dengan kedudukan, pangkat, umur, dan keakraban hubungan. Penggunaan kata ganti nama saya bagi menggantikan aku merupakan bahasa santun dalam perbualan. i. *alam konteks biasa, fungsi ayat ini ialah ayat tanya yang menggunakan kata tanya.. Ayat di atas berfungsi sebagai ayat tanya kerana adanya kata tanya iaitu di manakah dan ingin mendapatkan ja.apan. Ayat tanya merupakan ayat yang digunakan untuk mendapatkan ja.apan. Ja.apan daripada pertanyaan bukan sahaja boleh dinyatakan dengan mengiakan atau menidakkan, malahan boleh berupa penjelasan atau untuk menegaskan sesuatu maksud. *i samping itu, dalam ayat di atas juga, terdapat penggunaan partikel -kah. Partikel -kah digunakan bagi menegaskan maksud ayat tanya tersebut. ii. *alam konteks kesantunan pula, ayat tersebut menepati ciri kesantunan. Sememangnya, penggunaan bahasa yang santun, melambangkan hubungan sosial yang baik antara penutur dengan pendengar. -esantunan bahasa bermakna timbang rasa yang kita berikan kepada orang yang mendengar kita bercakap. *alam ayat di atas, didapati struktur binaan ayatnya yang betul dan penggunaan tatabahasa yang bertepatan dalam ayat umpamanya penggunaan kata ganti nama diri <saya< sebagai kata ganti diri pertama amat sesuai dan menunjukkan kesantunan ayat. Justeru, jika <saya< digantikan dengan perkataan <aku<, sudah pastilah ayat tersebut tiada kesantunannya lagi.

Membaca merupakan satu proses yang kompleks kerana semasa membaca terdapat beberapa proses yang berlaku. Selain daripada membaca sebagai satu proses kognitif, proses lain yang berlaku ialah proses sensori $kederiaan(, proses pengamatan dan proses bahasa $linguistik(. Setiap proses memainkan peranan yang penting dalam proses membaca secara keseluruhan.

Membaca adalah satu proses kognitif Membaca bukan hanya melibatkan proses mekanis tetapi juga melibatkan proses kognitif atau berfikir pada semua peringkat membaca seperti mengecam, mendiskriminasi, dan memaham. :leh itu kecerdasan seseorang akan mempengaruhi kemajuannya dalam membaca. Membaca sebagai proses sensori $kederiaan( *eria atau panca indera adalah pintu masuk berbagai rangsangan ke otak untuk diproses. *ua deria yang terlibat secara aktif dalam proses membaca adalah penglihatan dan pendengaran. -edua-dua deria ini berhubung rapat antara satu sama lain dalam proses membaca. Membaca sebagai proses pengamatan Pengamatan adalah satu proses menimbulkan makna kepada tugas-tugas panca indera berdasarkan pengalaman lalu dan pengamatan ini berhubung rapat dengan pemikiran. *alam bacaan, pengamatan membolehkan seseorang mengenal dengan tepat lambang-lambang dan mengaitkannya dengan bunyi-bunyi dan juga makna. Membaca sebagai satu proses bahasa ,acaan adalah sebahagian daripada kemahiran bahasa $language arts( iaitu yang bermula daripada mendengar, bertutur, membaca, dan seterusnya menulis. Membaca dapat membantu manusia berkomunikasi dan berhubung sesama mereka melalui sistem lambang-lambang tulisan yang mereka cipta. =itma bermaksud rentak, irama dan tempo. =itma terhasil daripada pergerakan, bermula daripada dorongan semulajadi dalam diri manusia untuk bergerak dengan gaya rentakan dan daripada gerak tari sebagai sumbernya telah melahirkan bentukbentuk ritma dan struktur mu+ik. Pergerakan didefinisikan sebagai sebarang bentuk gerak yang dilakukan oleh seseorang dan seterusnya menyebabkan berubah kedudukan atau kekal di tempat yang sama. Secara umumnya, pergerakan terbahagi kepada 3 jenis pergerakan iaitu pergerakan lokomotor, pergerakan bukan lokomotor dan manipulatif alat. Penglibatan kanakkanak dalam kesemua jenis pergerakan asas adalah amat penting bagi meningkatkan keupayaan dan kebolehan mereka dalam sesuatu jenis kemahiran sukan dan aplikasi dalam kehidupan seharian.

%itma merupakan hanya satu aspek dalam paduan ritma dan pergerakan yang menjadi sebahagian daripada k nsepsi pergerakan gerak tari yang luas.
Pergerakan dan ritma adalah berkait rapat antara satu sama lain. )a mampu menjadikan kanak-kanak lebih kreatif, menghargai, dalam menghasilkan gerakangerakan berdasarkan corak bunyian. Selain itu juga, penggabungan ini akan meningkatkan koordinasi dalam menyelaras dan menyeragamkan pergerakan-pergerakan baru, menggalakkan ekspresi diri melalui pergerakan bebas dalam tarian, mengenai potensi diri dan meningkatkan keyakinan diri.

#imnastik pendidikan boleh didefinisikan sebagai satu pendekatan dalam pendidikan di Malaysia. #imnastik pendidikan ini ianya memberikan tumpuan kanakkanak kepada pembelajaran dan pengajaran yang unik dari beberapa segi iaitu dari segi gaya pergerakan, pembelajaran dan perkembangan seseorang pelajar atau kanak-kanak. -onsep gimnastik pendidikan dilakukan dengan tujuan yang tertentu adalah untuk meningkatkan keupayaan kanak-kanak dalam setiap pergerakan. Setiap pergerakan yang dibuat membolehkan kanak-kanak atau pelajar mempelajari sesuatu yang baru dalam pelajaran mereka. Selain itu, pendidikan gimnastik juga memberi peluang untuk melihat pergerakan yang dapat dilakukan oleh murid. -adang kala kanak-kanak tidak pasti yang dapat melakukan pergerakan-pergerakan yang ditunjukkan oleh guru. "etapi apabila kanak-kanak itu mencuba akti!iti yang dibuat, guru akan dapat mengenal pasti kebolehan kanak-kanak dalam gimnastik. Apabila kanak-kanak dapat melakukan pergerakan yang ditunjukkan oleh guru, mereka akan dapat menyelesaikan masalah-masalah pergerakan yang dihadapi. Hal ini demikian kerana, tubuh badan tidak dapat mengetahui sama ada dapat melakukan sesuatu pergerakan atau tidak melainkan dengan membuat pergerakan itu terlebih dahulu. Murid juga perlu mengatasi rintangan dengan pelbagai cara pergerakan. Antara contoh pergerakan yang dilakukan oleh murid adalah gulingkan badan dari depan ke belakang dengan bertubi-tubi, bergerak dari setempat ke setempat yang lain, dan melakukan pergerakan dari setingkat kepada setingkat yang lain. Peralatan yang digunakan dalam gimnastik ini ialah gelung, tilam, reben peti tombol, bangku esse6, pemidang taiping, dan sebagainya. Manakala #imnastik artistik ialah akti!iti yang berkait rapat dengan kecergasan fi+ikal. )a lebih banyak fokus kepada komponen kecergasan berkaitan dengan kemahiran motor. *alam melakukan akti!iti gimnastik artistik penekanan tertumpu kepada kekuatan daya tahan otot, kuasa, fleksibiliti, imbangan dan ketangkasan. Selain daripada itu, tumpuan fikiran yang tinggi juga diperlukan. #imnastik artistik menekankan kepada tiga akti!iti utama iaitu imbangan, ketangkasan, dan lombolan. -etiga-tiga akti!iti tersebut dipecahkan kepada beberapa pola pergerakan dominan yang menjadi asas kepada perkembangan kemahiran gimnastik. Setiap pola pergerakan seharusnya dapat dikuasai oleh pelajar sebagai persediaan kepada pergerakan gimnastik yang lebih luas.

#imnastik artistik adalah biasanya terbahagi kepada gimnastik lelaki dan .anita. Setiap kumpulan melakukan acara berlainan> lelaki bersaing dalam melombol, palang sejajar, kekuda berpelana, gelang roman, palang tunggal, dan senaman lantai, manakala .anita bersaing dengan melombol, palang bertingkat, batang titian, dan senaman lantai. ?alaupun rutin-rutin dipersembahkan pada acara mungkin pendek, secara fi+ikal adalah meletihkan dan menolak kekuatan gimnas, kebolehlenturan, ketahanan dan kesedaran kepada had. Pola-pola pergerakan yang dianggap penting ialah Pendaratan, Statik, #erak edar, Putaran, Hamburan,Ayunan. Manakala perkara-perkara penting yang perlu diberi perhatian ketika melakukan akti!iti gimnastik artistik iaitu, -eupayaan untuk meningkatkan kecergasan fi+ikal dalam aspek-aspek regangan, fleksibiliti, daya tahan dan kekuatan otot, ketangkasan imbangan, kemahiran serta melombol. -ebolehan merangkaikan ombangan, ketangkasan dan melombol dalam satu pergerakan. Meningkatkan keyakinan diri dalam melaksanakan sesuatu pergerakan yang lebih sukar. Penumpuan kepada pengekalan postur yang baik ketika melakukan pergerakan. -eupayaan untuk menguasai kemahiran supaya keindahan pergerakan dapat dihasilkan serta keupayaan untuk menghayati pergerakan kinestetik dan estatik. Seseorang ahli gimnastik dinilai dari segi kekuatan, keseimbangan, dan ketepatan pergerakan. *alam kejohanan gimnastik dunia dan sukan olompik, setiap pasukan akan merebut tiga kategori kejuaraan iaitu berpasukan, keseluruhan, dan indi!idu untuk setiap alatan. Acara yang di pertandingkan bagi ahli gimnastik lelaki ialah> Senaman lantai,kekuda pelana, gelang,lombol, palang sejajar, palang tunggal. #imnas .anita pula bertanding dalam empat acara iaitu@ Senaman lantai, palang berperingkat, batang titian. Apa itu regangan atau stretchingA =egangan atau latihan fleksibiliti adalah salah satu komponen yang paling kurang dilakukan dalam akti!iti senaman biasanya. 7leksibiliti atau kelenturan adalah salah satu komponen yang dimasukkan dalam komponen kesihatan selain komposisi badan, daya tahan otot, kekuatan otot dan kardio!askular. "erdapat beberapa jenis teknik regangan2 Regangan Dinamik

=egangan dinamik menggunakan momentum yang sederhana dan jarak pergerakan hampir penuh. =egangan dinamik telah terbukti mengurangkan keketatan otot $muscle tightness( yang merupakan salah salah faktor peningkatan kecederaan musculotendinous. ,anyak kajian menyokong rengangan dinamik sebelum latihan jika dibandingkan regangan statik. -ajian juga menunjukkan penurunan 3'B dalam kekuatan dan kuasa setelah melakukan regangan statik sbelum latihan. Regangan Balistik =egangan balistik memaksa meningkatkan jarak pergerakan otot dengan menggunakan momentum. =egangan balistik mempunyai tiga tahap utama> %. 7asa a.al C aksi konsentris 0. 7asa meluncur C bergantung pada momentum yang dihasilkan pada fasa a.al 3. 7asa pengurangan C tindakan eksentrik bila otot mele.ati jarak pergerakan otot Regangan Statik "erdapat dua jenis regangan statik ialah regangan statik pasif dan regangan statik aktif. =egangan statik pasif tidak memerlukan bantuan sementara regangan statikaktif memerlukan kontraksi otot untuk menahan regangan. 9ontoh regangan statik pasif adalah meregangkan hamstring di mana anda meletakkan kaki anda di kerusi. "idak ada usaha lain yang diperlukan untuk menahan regangan tersebut. 9ontoh regangan statik aktif adalah di mana seseorang berada dalam keadaan lunge di mana otot agonis dan asas akan digunakan untuk menjaga badan supaya tegak dalam kedudukan yang dikehendaki. -etegangan dari agonis dalam regangan statik aktif membantu mengendurkan otot-otot yang diregangkan melalui reciprocal inhibition. *alam bahasa mudah, satu otot bekerja, satu otot tidak bekerja. =egangan statik biasa dilakukan dalam banyak latihan dan pergerakan. )a digalakkan dilakukan selepas latihan bebanan untuk memastikan aliran darah dan nutrisi ke otot yang bekerja. Adakah regangan statik sesuai dilakukan dalam latihanA Saya sering melihat ada orang melakukan regangan ketika sedang melakukan. Menurut kajian, regangan statik yang dilakukan semasa latihan boleh mengurangkan kekuatan sehingga 3'B atau lebih. Jadi bagi mereka yang melakukan regangan ketika latihan tidak mampu mengangkat bebanan maksima.

Regangan Isometrik =egangan isometrik hampir sama seperti regangan P87. Satu kontraksi isometrik terjadi ketika regangan otot dibuat dalam kelompok otot tanpa perubahan panjang otot. =egangan ini dilakukan dengan permukaan tidak bergerak atau objek. =egangan isometrik tidak digalakkan untuk mereka yang tulangnya masih membesar iaitu kanak-kanak dan remaja. =egangan isometrik juga tidak boleh digunakan untuk otot yang cedera kecuali dengan penga.asan pakar. =egangan isometrik juga tidak sesuai ketika otot masih sejuk dan digalakkan selepas latihan. 9ontoh mudah regangan isometrik ini adalah melakukan gerakan split.

Regangan Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF P87 merupakan regangan yang paling baik untuk meningkatkan jarak pergerakan otot. =egangan isometrik tidak menggunakan bantuan manakala P87 menggunakan bantuan seorang lagi. -ebiasaanya P87 digunakan dalam terapi fi+ikal, rehabilitasi yang mana julat pergerakan menjadi limit disebabkan kecederaan. P87 juga mampu meningkatkan masa pemulihan selepas latihan bebanan.

Anda mungkin juga menyukai