Anda di halaman 1dari 95

1.0 1.

PENDAHULUAN Pengenalan Kajian ini dijalankan berdasarkan kepada masalah pembelajaran yang

dihadapi oleh kanak-kanak di prasekolah. Pengkaji mula mengenal pasti masalah yang timbul ketika menjalankan sesi praktikum fasa 3 di salah sebuah sekolah daerah Petaling Perdana. Masalah yang paling hampir dan sering dilihat ialah menguasai kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10 dalam Matematik. Lantaran itu, pendidikan a al kepada kanak-kanak haruslah dititik beratkan agar mereka dapat menguasai segala kemahiran dan pengetahuan yang sepatutnya dipelajari dan tidak menjejaskan kemahiran Matematik yang sepatutnya dikuasai dalam peringkat umur mereka. Kemahiran matematik yang hendak dikuasai boleh dijalankan dengan menggunakan beberapa jenis pendekatan salah satunya belajar melalui bermain. !ermain adalah satu akti"iti semulajadi dan keperluan bagi setiap kanak-kanak. Mereka belajar dan meneroka melalui akti"iti bermain kerana imaginasi mereka yang tinggi. !ermain adalah satu akti"iti yang simbolik dan memberi makna kepada kanak-kanak, aktif serta bebas untuk meneroka dan menjelajah persekitarannya, mendapat keseronokan dan segala undang-undang permainan kanak-kanak yang tentukan sendiri sesuai dengan akti"iti yang mereka main. !ermain merupakan hak yang seharusnya diberikan kepada kanak-kanak. #bu bapa, guru dan juga masyarakat perlu memainkan peranan penting dalam usaha agar kanak-kanak ini mendapatkan hak tersebut. !agi tujuan ini $uraian Kurikulum Pendidikan Prasekolah Kebangsaan %&003' telah memberi penekanan tentang pendekatan belajar melalui bermain dalam

proses pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. (kti"iti bermain merupakan satu akti"iti yang menjadi fitrah bagi kanak-kanak. Mereka akan meneroka, menjelajah, inkuiri penemuan dan pembinaan melalui pengalaman langsung se)ara semula jadi. 1.& Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran Pengalaman mengajar kelas prasekolah di sebuah sekolah di daerah Petaling Perdana sepanjang menjalani praktikum fasa 3 telah menemukan saya dengan beberapa masalah di kalangan kanak-kanak dalam menguasai konsep nombor 1 - 10. $al ini saya temui ketika saya sedang menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran untuk subjek Matematik. #ni berlaku apabila ada di antara kanak-kanak yang tidak dapat mengenal simbol nombor berdasarkan kad simbol nombor yang ditunjukkan oleh guru. Lanjutan daripada akti"iti tersebut guru juga turut melakukan akti"iti mengenal nilai di mana guru menampal kad simbol nombor tersebut di papan putih dan meminta kanak-kanak memadankan bilangan kad bergambar dengan kad simbol nombor yang ditampal. Perkembangan kepada akti"iti ini dilihat ada di antara mereka yang tidak dapat menentukan bilangan kad berdasarkan nombor tersebut. *ontohnya, kad nombor yang ditampal ialah + namun bilangan kepingan kad yang ditampal adalah 1, keping. *ontoh kedua dilihat pada kanak-kanak yang seterusnya. Kanakkanak tersebut menunjukkan reaksi yang sama seperti rakannya tadi. Kad nombor , ditampal tetapi bilangan kepingan kad yang ditampal adalah 3. -eterusnya pusingan kedua dibuat dengan menjalankan akti"iti yang berbe.a iaitu menjalankan permainan interaktif menggunakan perisian -ebran. -ebran merupakan suatu aplikasi perisian komputer untuk menulis, memba)a dan mengira yang berbentuk permainan. /engan menggunakan perisian -ebran kanak-kanak

&

dikehendaki mengenal simbol nombor terlebih dahulu seterusnya mengenal nilai yang ditunjukkan di dalam permainan tersebut. !eberapa orang kanak-kanak yang sama didapati menunjukkan perkembangan yang kurang memberansangkan menyebabkan guru melanjutkan kepada akti"iti yang ketiga untuk mengesahkan dapatan dalam akti"iti yang pertama dan kedua. (kti"iti ketiga pula adalah menunjukkan beberapa unit nombor menggunakan komputer bagi mengenal simbol nombor dan menggunakan bongkah kayu bagi mengenal nilai nombor. $asil pemerhatian ketiga ini mendapati beberapa orang kanak-kanak yang ditanya memberikan ja apan yang berlainan dari nombor yang ditunjukkan. (da pula yang mengikut sahaja apa yang diberitahu oleh rakan-rakan mereka. (pabila kemahiran mengenal nilai nombor dijalankan, kanak-kanak tidak dapat memadankan bilangan bongkah kayu dengan nombor yang disebutkan. Ketiga-tiga akti"iti yang dijalankan ini se)ara tidak langsung menjadi ujian lisan bagi kanak-kanak yang bertujuan memperkukuhkan lagi maklumat berkaitan subjek dalam kajian ini. -ebelum akti"iti dijalankan temu bual bersama guru terlebih dahulu telah pun dijalankan untuk membantu pengkaji mengumpul maklumat seterusnya mengenal pasti subjek kajian. 0jian lisan yang dijalankan juga mengukuhkan lagi dapatan berkaitan subjek kajian yang digunakan se aktu kajian. $asil tinjauan a al menggunakan alat kajian tersebut mendapati beberapa orang kanak-kanak yang memerlukan bimbingan dengan menggunakan kaedah yang berlainan daripada biasa, iaitu belajar melalui bermain. -etelah melihat kepada perkembangan akti"iti yang dijalankan pada sesi pengajaran tersebut, saya beranggapan baha a kanak-kanak di prasekolah ini mengalami masalah dalam

menguasai kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10 namun ianya hanyalah segelintir. Masalah dalam menguasai kemahiran ini berlaku kemungkinan disebabkan oleh gangguan rakan sekelas ketika menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran. 1angguan dari rakan sekelas kerap berlaku apabila kanak-kanak yang ingin menja ab soalan terpengaruh dengan ja apan rakan lain sedangkan ja apan yang mereka berikan pada a alnya adalah betul. /isini akan timbul kekeliruan dalam diri kanak-kanak untuk menguasai konsep nombor dengan betul. -elain itu persekitaran yang kurang kondusif menyumbang kepada faktor penguasaan kanak-kanak. Keadaan kelas yang tidak dapat dika al baik oleh guru juga menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak terganggu. #ni disebabkan pendekatan yang digunakan oleh guru ketika sesi pengajaran kurang menarik minat kanak-kanak untuk memberikan perhatian. !erdasarkan maklumat di atas, saya mengambil langkah dengan menjalankan kajian menggunakan pendekatan belajar melalui bermain. Kajian saya memfokuskan kepada kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10 menggunakan bahan bantu mengajar yang dihasilkan. -aya memilih kaedah ini kerana di tahap usia kanakkanak lima hingga enam tahun, mereka lebih memahami sesuatu ilmu yang dipelajari sekiranya diselitkan dengan unsur permainan. Penumpuan kanak-kanak juga lebih baik jika dibandingkan dengan pengajaran se)ara chalk and talk sahaja. !elajar melalui bermain mendatangkan keseronokkan, memper)epatkan pembelajaran serta memperkukuhkan lagi pembentukan konsep. 2usteru itu dalam huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia

%&003' telah menghuraikan pendekatan belajar melalui bermain yang menjadi asas konsep dan prinsip pendidikan prasekolah. 1.3 Refleksi Nilai Pendidikan Pembelajaran melalui bermain menggunakan alat bantu mengajar akan membantu guru men)apai objektif yang dikehendaki. #ni bersesuaian dengan pandangan tokoh 2ohn Lo)ke %dalam (.i.ah &00&', beliau mengakui tentang kepentingan permainan dalam pengajaran yang menggunakan kaedah permainan dalam pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak prasekolah. #ni kerana pengajaran yang menggunakan kaedah permainan sebagai medium pengajaran dan menjadikan kanak-kanak belajar dengan )epat dan mereka akan lebih seronok. Kaedah permainan dianggap sebagai salah satu strategi instruksional yang efektif dalam pembelajaran terutamanya bagi kanak-kanak. Permainan boleh diintegrasikan dalam akti"iti pengajaran untuk meningkatkan minat dan moti"asi kanak-kanak serta usaha untuk menyelesaikan sesuatu tugasan pembelajaran. 4injauan a al yang dijalankan dengan menggunakan beberapa alat kajian mendapati beberapa orang murid memerlukan bimbingan tambahan sebagai usaha untuk memberi kefahaman dalam menguasai kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10. -alah satu situasi di mana kanak-kanak memerlukan bimbingan adalah seperti tidak dapat simbol dan nilai nombor 1-10. Mereka berjaya untuk mengira nombor se)ara turutan namun akan keliru apabila guru meminta mereka memadankan nombor dengan nilainya.

Permainan jigsaw puzzle merupakan salah satu usaha untuk membantu kanak-kanak menguasai konsep nombor 1-10. Melalui permainan jigsaw pu..le, se)ara tidak langsung akan membantu kanak-kanak memahami konsep nombor dengan mudah. 4ambahan pula kebosanan kanak-kanak akan dapat dikurangkan dan penumpuan akan dapat ditingkatkan. #ni kerana kanak-kanak tidak hanya menggunakan deria pendengaran sahaja malahan deria penglihatan dan sentuhan juga turut digunakan se aktu permainan jigsaw puzzle ini dijalankan. -e)ara umumnya, antara kebaikan jigsaw puzzle ialah melatih koordinasi mata dan tangan dan meransang motor halus kanak-kanak kerana mereka akan berusaha untuk memadankan kepingan pu..le ke tempat yang betul serta menggunakan kekuatan jari mereka untuk mengambil kepingan-kepingan ke)il pu..le, meningkatkan pengetahuan tentang bentuk dan ruang dengan meneliti kepingan dan bentuk-bentuk pu..le serta melatih kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah. Malah jigsa paling mudah akan memerlukan mereka untuk berfikir tentang apa yang perlu mereka lakukan untuk sempurnakan pu..le tersebut. /engan adanya permainan jigsaw puzzle ini, diharapkan dapat membantu kanak-kanak bagi menguasai kefahaman dalam konsep a al Matematik dan sekali gus mengurangkan peratus kanak-kanak yang tidak menguasai kemahiran numerasi dalam program Literasi dan 5umerasi %L#50-' yang telah di ujudkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

&.0 FOKUS KAJIAN &.1 Isu Kajian Kajian ini tertumpu kepada maklumat yang didapati daripada refleksi pengajaran dan pembelajaran. !erikutan itu, kelemahan paling ketara adalah dari segi kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10. #ni dibuktikan dengan hasil ujian sebanyak tiga kali dengan menjalankan akti"iti berbe.a-be.a yang dijalankan oleh pengkaji se aktu sesi pengajaran berlangsung. #ni diperkukuhkan lagi dengan temu bual yang dilakukan bersama guru prasekolah tentang kelemahan yang paling jelas dalam menguasai konsep a al Matematik. Pengkaji telah menjalankan pemerhatian mengenal pasti subjek yang akan diketengahkan dalam kajian ini iaitu dari kelas yang sama. !erdasarkan pemerhatian yang dilaksanakan seramai 3 dari && orang kanakkanak dipilih sebagai subjek bagi kajian ini. !eberapa akti"iti yang dijalankan se aktu tinjauan antaranya melalui kad simbol nombor dan bergambar, permainan interaktif seterusnya menggunakan komputer dan bongkah kayu dapat membantu guru mengenal pasti dengan lebih tepat lagi subjek di dalam kajian yang akan dijalankan. -etelah mengenalpasti subjek, maklumat-maklumat mengenai subjek dikumpul seperti nama, umur dan jantina. 7leh kerana masalah yang timbul adalah berpun)a daripada ketidaksesuaian medium yang digunakan dalam sesi pengajaran, maka pengkaji telah memilih pendekatan bermain melalui belajar menggunakan jigsaw puzzle yang dihasilkan sendiri oleh pengkaji. Jigsaw puzzle akan berfungsi sebagai inter"ensi menggantikan akti"iti

lembaran kerja yang sudah menjadi kebiasaan dalam mana-mana sesi pengajaran dan pembelajaran yang biasa dijalankan. -ebelum ke peringkat inter"ensi, satu ujian a al dijalankan iaitu ujian lisan dan bertulis. 0jian dijalankan untuk mengenal pasti tahap penguasaan dan kemajuan subjek dan seterusnya mengambil tindakan susulan bagi membaiki kelemahan yang ujud. 0jian ini dilakukan se)ara indi"idu. 2a apan yang betul dikira dan dianalisis menggunakan borang markah %rujuk Lampiran 8' untuk menentukan sejauh mana pen)apaian mereka, juga kelemahan mereka dalam kemahiran yang difokuskan. !"!" #injauan $asala% !agi melihat masalah yang dihadapi se)ara lebih terperin)i di peringkat tinjauan a al, pengkaji telah menggunakan dua alat kajian, iaitu temu bual bersama guru dan ujian lisan. 2adual di ba ah menunjukkan )ara tinjauan masalah dalam penyelidikan tindakan ini 9 2adual 1 9 *ara 4injauan ( al Langka% &ara 'injauan masala% Langka% "

#injauan A*al + #emu bual


4emu bual bersama

Kanak( kanak )ang 'erliba'


&& orang

#ujuan

guru prasekolah menggunakan tranksripsi temu bual.

kanak-kanak terlibat

Mendapatkan

maklumat berkaitan kelemahan kanakkanak dalam konsep a al Matematik.

Mengenal pasti

Langka%

#injauan A*al + Ujian lisan " ,rujuk Lampiran !-

&& orang

kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran. mana pemahaman kanak-kanak dalam

kanak-kanak terlibat

Melihat sejauh

#injauan A*al + Ujian lisan ,rujuk Lampiran *#injauan A*al + Ujian lisan . ,rujuk Lampiran /-

&& orang

kanak-kanak terlibat subjek terlibat

3 orang

penguasaan kemahiran mengenal simbol nombor dan nilai 1-10.

Melihat respon

Langka% .

#injauan A*al + Ujian Lisan / 0er'ulis 1 Ujian A*al ,rujuk Lampiran 8'

3 orang

kanak-kanak semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan.; mana kefahaman mereka tentang kemahiran yang ingin difokuskan.

subjek terlibat

Menilai setakat

(lat kajian pertama yang digunakan ialah temu bual. 4emu bual digunakan untuk memperoleh maklumat berkenaan fakta, keper)ayaan, perasaan, kehendak, mengikut kepada persoalan kajian Mohd Majid %dalam <osinah &011'. /ata temu bual dikumpul menggunakan transkripsi temu bual iaitu penulisan semula hasil temu bual melalui rakaman menggunakan alat perakam "ideo. (lat kajian kedua dalam tinjauan a al ialah ujian lisan. (kti"iti yang berbe.a-be.a dilakukan sepanjang tiga kali ujian lisan ini dijalankan. 4ujuannya adalah untuk mengenal pasti se)ara terperin)i subjek dalam kajian ini. 0jian sebelum inter"ensi dilakukan dalam bentuk ujian lisan dan bertulis. Kedua-dua ujian dijalankan se)ara indi"idu. 0jian diadakan terhadap keempat-empat subjek yang dikenal pasti daripada temubual dan ujian lisan yang dijalankan sebelum ini. -etiap kanak-kanak diberikan satu set soalan yang sama mengikut kepada kemahiran yang ingin dilihat.

!"! Analisis $asala% !erdasarkan hasil analisis masalah menggunakan dua alat kajian iaitu temu bual bersama guru dan ujian lisan, terdapat empat orang kanak-kanak yang dikenal pasti mengalami masalah dalam menguasai kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10. Langkah pertama ialah pengkaji telah menemubual guru bagi mendapatkan maklumat dan gambaran untuk mengetahui kemahiran yang sukar dikuasai oleh kanak-kanak disitu. !erdasarkan transkripsi temu bual yang diperoleh %2adual &', kesimpulan a al dibuat dan sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan untuk langkah berikutnya. -esi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan sebanyak tiga kali itu juga dijadikan sebagai ujian lisan bagi mendapatkan maklumat yang sahih berkaitan dengan subjek kajian. 4ranskripsi temu bual dan analisis dapatan markah ujian lisan dipaparkan seperti dalam jadual yang diba ah. 2adual & 9 4ranskripsi 4emubual bersama 1uru !il. -oalan temu bual Pandangan guru !agaimana (da banyak yang 1 perkembangan boleh kanak-kanak semasa )ikgu dilihat dalam menjalankan proses perkembangan kanakpengajaran dan kanak semasa saya pembelajaran. (dakah menjalankan sesi baik atau sebaliknya> pengajaran, tapi dalam subj Matema ek tik mungkin nampak ketara sedikit dibandingkan dengan subjek lain. & !agaimana pula kalau dilihat dari segi pen)apaian kanak-kanak dalam latihan dan ujian mereka> Pen)apaian juga menunjukkan hasil yang sama dimana peratus pen)apaian yang rendah untuk subj Matemat ek ik. <efleksi pengkaji 1uru memberikan kesimpulan a al berkaitan perkembangan kanak-kanak se)ara keseluruhan.

1uru menyatakan kepastian baha a subjek Matematik memerlukan tindakan yang selanjutnya.

10

*ikgu kata subjek Matematik menunjukkan pen)apaian yang kurang memberansangkan. (pakah jenis konsep Matematik yang kurang mampu dikuasai oleh kanak-kanak>

-aya lebih nampak kepa konsep da nombor 110 , namun bukan kesemua kemahiran tetapi lebih kepada kemahiran mengenal simbol nombor dan memadankan bilangan dengan objek. #ni kerana masih ada beberapa orang kanakkanak yang masih belum mengenal simbol nombor dan nilai dengan baik. Memang kalau diminta mengira se)ara turutan kanakkanak akan boleh, namun nilainya masih belum mampu dikuasai. -etakat ini sepanjang saya menjalankan proses pengajaran 3 orang kanakkanak kurang menunjukkan pen)apaian kurang baik .

1uru menyenaraikan kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10 sebagai kemahiran yang dilihat memerlukan bimbingan.

!erapa orang kanakkanak yang anda nampak belum menunjukkan pen)apaian yang baik dalam menguasai kemahiran tersebut.

1uru merumuskan baha a seramai 3 orang kanak-kanak yang menampakkan penguasaan mereka lemah dalam kemahiran mengenal simbol nombor dan nilai 1-10. 1uru menyenaraikan nama kanak-kanak yang memerlukan bimbingan

-iapa nama kanak-kanak yang )ikgu maksudkan dan )ikgu )adangkan agar mendapat bimbingan selanjutnya>

(ntara kanak-kanakkanak-kanaknya ialah (bid, (mir, ?irdaus dan (risyah.

selanjutnya.

!erdasarkan temu bual yang dijalankan, ja apan yang diberikan oleh guru dianalisis dan dirumuskan se)ara ringkas. -ubjek Matematik merupakan salah satu subjek yang menunjukkan pen)apaian yang kurang memberansangkan. (ntara

11

konsep yang dilihat memerlukan bimbingan ialah konsep nombor asas 1-10. 5amun fokus dalam konsep nombor tersebut adalah kepada kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10. -eramai empat orang kanak-kanak yang dikenal pasti masih belum dapat menguasai kedua-dua kemahiran itu. !agi mengesahkan dapatan berdasarkan temu bual yang telah dijalankan, pengkaji menjalankan ujian lisan sebanyak tiga kali dengan akti"iti yang berbe.a-be.a untuk menyokong maklumat yang sedia ada. 0jian lisan 1 dan & dijalankan terhadap semua kanak-kanak di prasekolah seramai && orang, manakala ujian lisan 3 hanya dijalankan kepada empat orang subjek dikenal pasti menghadapi kesukaran dalam mengenal simbol dan nilai 1-10. 2adual di ba ah menunjukkan hasil keputusan ujian lisan 1,& dan 3 bagi kedua-dua kemahiran iaitu mengenal simbol dan nilai nombor 1-10. 2adual 3 9 $asil Keputusan 0jian bagi Kemahiran Mengenal -imbol dan 5ilai 5ombor 1-10 -amp Kekerapan kesalahan mengenal el simbol 2umlah dan nilai nombor 110 kesalahan 0L 0L 1 0L & 3 ( & 3 3 & & 3 16 ! 1 & & 1 1 & = * 3 3 & 1 & 0 1& / & & 1 & & 1 10 8 0 1 1 0 & ? 0 0 1 1 & 1 0 1 0 0 1 $ 1 0 0 0 1 # 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 & K 0 0 0 0 0 L 1 1 0 0 & M 0 0 1 0 1 5 1 0 0 1 & 7 0 0 0 0 0 P 0 1 0 0 &

1&

@ < 4 0 A

0 0 0 0 1 0

1 1 1 0 1 0

0 1 1 0 1 0

0 0 0 1 0 0

& & & 1 3 0

!erdasarkan ujian lisan yang dijalankan se)ara keseluruhan berkaitan kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10, empat orang subjek

menunjukkan pen)apaian kurang memuaskan di mana masing-masing men)atatkan kekerapan kesalahan yang tinggi iaitu 16, =, 1& dan 10 sepanjang ujian lisan 1, & dan 3 dijalankan. -emasa slot pengajaran dijalankan, kanak-kanak didapati keliru dengan simbol nombor yang ditunjukkan oleh guru dan hanya dapat membilang se)ara turutan tanpa mengetahui nilai unit nombor yang disebut. #ni menunjukkan tahap kemahiran diperingkat itu memerlukan bimbingan dan diharapkan inter"ensi yang akan dijalankan dapat membantu. -elepas selesai menganalisis tinjauan masalah, satu ujian sebelum inter"ensi dijalankan. 0jian tersebut merupakan ujian lisan dan bertulis, masing-masing mengandungi 10 soalan. Kedua-dua ujian yang dijalankan adalah se)ara indi"idu. $asil keputusan mereka ditunjukkan dalam bentuk jadual di ba ah 9 2adual 3 9 $asil Keputusan 0jian -ebelum #nter"ensi 0jian -ampel ( ! * / 0jian lisan &C10 3C10 3C10 3C10 0jian bertulis 3C10 3C10 &C10 3C10 2umlah ja apan ,C&0 +C&0 ,C&0 :C&0 Peratus %B' &, 3, &, 30

13

3,

30 3 & 1 0

P e r a t u s a n %

100 =0 :0 +0 60 ,0 30

# n t e r " e n s i

0 M

13

suasana yang informal, bebas dan selamat. ?roebel %1+:&D1:,&' yang digelar father of kindegarten telah meneroka dan membina satu sistem pendidik an a al kanakkanak yang berasaskan kepada konsep belajar melalui bermain. !eliau per)aya bermain adalah asas untuk kanak-kanak mempelajari sesuatu. 2ean Piaget %dalam 5urul (mirah dan /r Eaidatun'%n.d' pula menyatakan baha a akti"iti dan permainan yang menarik, mampu memberi pemahaman Matematik yang lebih berkesan kepada kanak-kanak normal. Pendapat /F (ugustine, -obel G Maletsky %1=+3', pula menyatakan baha a permainan adalah satu kaedah pengajaran yang akan dapat mengembangkan daya kreati"iti dan memupuk minat terhadap Matematik. Pembelajaran yang bermakna berlaku terutama ketika bermain.

Keseimbangan diantara belajar dan bermain menjadi rangka yang penting bagi memperkembangkan kebolehan dan keupayaan kanak-kanak dalam sesuatu bidang. !ermain sebenarnya adalah satu proses pembelajaran yang melibatkan kanak-kanak memahami sesuatu konsep. Melalui permainan juga, ia dapat mengukuhkan kefahaman kanak-kanak terhadap konsep yang ingin diketahui oleh mereka. Konsep bermain ini sebenarnya merujuk kepada moti"asi intrinsik %dalaman' dan menyeronokkan. Proses pembelajaran berlaku se)ara tidak langsung semasa bermain. Kajian yang dijalankan ke atas kanak-kanak di tadika oleh !aroody G 1insburg %dalam 5urul (mirah dan /r Eaidatun'%n.d' menunjukkan baha a kanakkanak sendiri membina pengetahuan Matematik yang tidak formal sebelum mereka mengikuti kelas formal di sekolah. -emasa bermain, kanak-kanak akan menggunakan istilah-istilah Matematik seperti lebih tinggi, lebih rendah, segitiga,

1,

bulat, tiga, dua dan sebagainya. -elain itu proses-proses pembelajaran yang tidak formal tentang pengetahuan Matematik seperti ukuran, ruang, bentuk geometri dan lain-lain juga berlaku semasa bermain. $uraian Kurikulum Pendidikan Prasekolah Kebangsaan %&003' telah memberi penekanan tentang pendekatan belajar melalui bermain dalam proses Pembelajaran dan Pengajaran di prasekolah. (kti"iti bermain merupakan satu akti"iti yang menjadi fitrah bagi kanak-kanak. Mereka akan meneroka, menjelajah, inkuiri penemuan dan melalui pengalaman langsung se)ara semulajadi. Mengikut Aygotsky %dalam -aayah &00+' menyatakan main membantu perkembangan bahasa dan pemikiran. -truktur otak akan membentuk melalui penggunaan simbol dan alat, ia juga membantu dalam pembentukan ini. Mengikut Pound %dalam 4ina &010' mengatakan baha a bermain mempunyai kepentingan tertentu kepada kanak-kanak terutama dalam memahami tentang kuantiti, pengiraan, bentuk, ruang dan pengukuran.

1a ry %&00=' telah memetik pendapat 5iet.s)he %dalam (.i.ah &00&' menyatakan baha a bermain adalah kerja kanak-kanak dan akan menolong perkembangan kanak-kanak dalam pendidikan. (ntara )ontoh permainan yang bersesuaian dengan tahap kanak-kanak ialah jigsaw puzzle. Puzzle merupakan permainan menyusun kepingan gambar sehingga menjadi sebuah gambar yang lengkap. #anya juga terdiri daripada pelbagai jenis gambar di mana kanak-kanak dikehendaki menyusun serpihan-serpihan ke)il daripada kepingan tersebut untuk menjadikan ianya sebuah gambar. -elain itu, puzzle juga adalah satu bentuk permainan yang memerlukan penelitian, melatih kanak-kanak supaya fokus

16

atau memberi sepenuh perhatian ketika melakukannya serta harus mempunyai ingatan jangka panjang semasa menyusun kepingan-kepingan puzzle tersebut sehingga selesai. Puzzle yang pertama kali dihasilkan adalah jigsaw puzzle dan tangram. Kedua permainan ini dimainkan dengan )ara menyusun kepingan-kepingan yang disatukan hingga membentuk suatu objek atau gambar yang bermakna. Jigsaw puzzle dibuat pada tahun 1+66 oleh 2ohn -pilsbury yang pada saat itu ideanya ialah menggambar sebuah peta pada kayu yang dipotong kepada kepingan-kepingan ke)il untuk pembelajaran ilmu geografi. -ejak daripada itu, pelbagai jenis puzzle yang baru mun)ul seperti logic puzzle, mechanical puzzle dan construction puzzle. /isamping itu, melalui puzzle juga kanak-kanak dapat belajar memahami konsep bentuk, arna, ukuran dan jumlah, maka bagi kanak-kanak pintar )erdas

puzzle yang seharusnya diberikan kepada mereka adalah berbentuk kompleks iaitu dari segi jenis gambar supaya mereka dapat berimaginasi dengan lebih tinggi lagi dalam menyelesaikan permainan tersebut. $al ini dapat mengembangkan keupayaan kognitif mereka apabila menggunakan otak bagi meran)ang dan menganalisis apakah bentuk sebenar gambar dalam permainan puzzle tersebut. Kesimpulannya, akti"iti ini dapat meningkatkan daya imaginasi dan ingatan kanak-kanak bagi melengkapkan gambar puzzle tersebut. K2nse3 N2mb2r "("4 Konsep a al Matematik terbahagi kepada beberapa bahagian. (ntaranya pranombor, nombor, pengukuran, konsep masa dan konsep ruang. 5amun fokus diberikan kepada konsep nombor 1-10. Konsep nombor merupakan salah satu

1+

kemahiran yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak prasekolah. 5ombor memainkan peranan yang penting dalam menguasai pembelajaran Matematik prasekolah. 5amun begitu, didapati segelintir guru tidak memahami perkembangan kanak-kanak dan asas dalam perkembangan Matematik dengan terus mengajar kanak-kanak simbol nombor 1, &, 3 dan seterusnya tanpa mengaitkan nombor-nombor ini dengan objek di sekeliling %<ohani, &003'. #ni menyebabkan kanak-kanak tidak dapat mengaitkan nombor dengan keadaan sebenar. Menurut <ohani (bdullah et al %&003', urutan perkembangan pembelajaran Matematik di dalam komponen kognitif melalui tiga tahap iaitu yang pertama tahap konkrit dimana ia menggunakan bahan maujud dan objek, kedua pula adalah tahap gambar iaitu penggunaan gambar dan diagram, manakala tahap yang ketiga adalah tahap simbol iaitu penggunaan 1, &, 3 dan seterusnya. Maka ini jelas menunjukkan penguasaan tiga tahap ini penting dikuasai oleh kanak-kanak bagi menguasai konsep nombor seterusnya persediaan kepada pembelajaran Matematik yang lebih tinggi. Konsep nombor terdiri daripada mengenal nombor dan memadankan simbol dengan objek. Membilang adalah proses yang melibatkan hubungan satu dengan lain atau padanan objek. $ubungan ini melibatkan benda dengan simbol, sama ada dalam bentuk simbolik atau tertulis. Kanak-kanak diperingkat a al biasanya membilang dalam bentuk hafalan tanpa kefahaman. *ontohnya kanak-kanak menyanyi Hsatu, dua, tiga, empat, siapa )epat dia dapatI. 4etapi kemungkinan mereka belum memahami konsep 1, &, 3 dan 3. Kebolehan mengira se)ara hafalan bukanlah bererti kanak-kanak sudah dapat mengaitkan antara kuantiti dengan fungsi. -ebaliknya <ashidah, &003 telah memetik

1:

pendapat ?usan, 1==: yang menyatakan baha a proses mengira sebenar hanya berlaku sekiranya kanak-kanak faham maksud satu dengan satu benda, dua dengan dua benda dan seterusnya. Mengikut kepada Model Kurikulum -tandard Prasekolah Kebangsaan %&010', kanak-kanak prasekolah perlu menguasai -tandard Kandungan -4 +.1 iaitu memahami nombor 1 hingga 10 dan di ba ahnya terdapat tajuk ke)il iaitu menyebut nama nombor 1 hingga10 %rote )ounting' %-4 +.1.1' dan memadankan angka 1 hingga 10 dengan bilangan objek yang betul %-4 +.1.,'. Kajian le3as Menurut -abri (hmad dan 4engku Ea a i %&006', pendidikan Matematik di sekolah yang tidak menyeronokan adalah salah satu pun)a kegagalan pelajar dalam matapelajaran Matematik. !egitu juga dengan pendapat Mok -oon -ang %1==3', salah satu penyebab kegagalan penguasaan pembelajaran oleh pelajar ialah bahan pengajaran yang disediakan kurang menarik minat pelajar. Penyelidikan tindakan yang dijalankan dikukuhkan lagi dengan kajian yang dilakukan oleh 4ay %dalam 2ohari dan 5orsuriani &011' menunjukkan satu kajian kes mendapati baha a kebanyakan pelajar yang mempunyai pen)apaian rendah dalam matapelajaran Matematik adalah di kalangan mereka yang menganggap

matapelajaran Matematik adalah suatu matapelajaran yang sukar dan membosankan. !erikutan itu dengan adanya kaedah belajar melalui bermain dapat membantu meningkatkan pemahaman kanak-kanak dalam Matematik. -elain itu akti"iti bermain juga dapat mengelakkan kanak-kanak daripada mudah bosan dalam sepanjang proses pembelajaran yang dilalui.

1=

Mengikut ?robel %dalam 5urul (mirah dan /r Eaidatun'%n.d' bermain adalah sesuatu keadaan semula jadi yang membantu kanak-kanak belajar dan berkembang. -elain itu bermain memberikan kanak-kanak peluang meneroka dan memahami persekitaran serta men)uba-)uba sesuatu akti"iti. /alam proses men)uba, mereka menemui pengetahuan yang baru. Muhamad -affari (bd Kadir %&00:' telah memetik pendapat /r. -hahi.an dan (hmad -hahabudi %&006', baha a bermain dengan alatan permainan adalah perkara yang bermakna dalam kehidupan kanak-kanak. Permainan adalah bahan asas pembelajaran dan perkembangan minda bagi kanak-kanak. -emasa kanakkanak bermain, mereka akan berasa seronok melalui barang-barang permainan. 5aluri bermain adalah keinginan semula jadi bagi kanak-kanak. Ketika bermain, kanak-kanak akan menggunakan kesemua deria dan pan)aindera dan melakukan koordinasi fi.ikal dan kemahiran psikomotornya. Menurut Mohamad /aud %1==6' kanak-kanak mempelajari Matematik melalui kegiatan seharian tertentu. (da beberapa akti"iti yang membantu kanak memperoleh konsep-konsep a al matematik iaitu padanan %mat)hing', penjenisan %sorting', reguan %pairing', dan susunan aturan %ordering'. Jalau bagaimanapun terdapat beberapa teori daripada pakar-pakar pembelajaran bagaimana kanak-kanak mempelajari Matematik dan jenis Matematik yang boleh dipelajari pada peringkat yang berbe.a dalam perkembangan kognitifnya.

&0

3.0 3.1

O0JEK#IF KAJIAN 1 SOALAN KAJIAN Objek'if Umum 7bjektif umum kajian ini adalah membantu dalam penguasaan kanak-kanak prasekolah terhadap konsep nombor 1-10 menggunakan jigsaw puzzle.

3.&

Objek'if K%usus 7bjektif khusus kajian ini adalah seperti berikut9

1.

Permainan jigsaw puzzle membantu kanak-kanak mengenal simbol nombor 110.

&.

Permainan jigsaw puzzle membantu kanak-kanak mengenal nilai nombor 1-10. 3.3 1. S2alan Kajian (dakah permainan jigsaw puzzle dapat membantu kanak-kanak mengenal simbol nombor 1-10> &. (dakah permainan jigsaw puzzle dapat membantu kanak-kanak mengenal nilai nombor 1-10>

3.0

KU$PULAN SASARAN Kumpulan sasaran ini diperoleh hasil daripada tinjauan a al yang dilakukan

pengkaji menggunakan beberapa alat kajian. -ubjek kajian terdiri daripada kanakkanak prasekolah di salah sebuah sekolah di daerah Petaling Perdana dan merupakan dari kelas yang sama. -eramai && orang kanak-kanak yang berusia , tahun terlibat pada peringkat permulaan. Kemudian pengkaji menjalankan tinjauan a al dan mendapati hanya empat orang sahaja iaitu tiga orang lelaki dan seorang orang perempuan dilihat memerlukan bimbingan se)ara intensif. Pemilihan subjek dibuat se)ara berperingkat iaitu berdasarkan temu bual dengan guru serta ujian lisan yang dilakukan sebanyak tiga kali. $asil tinjauan a al tersebut pengkaji mengesan beberapa orang kanak-kanak tidak dapat mengenal simbol nombor dan nilai 1-10.

0ilangan sasaran 3 orang daripada && orang

Umur , tahun

Jan'ina 3 orang lelaki seorang perempuan

Keliru dalam mengenal simbol dan nilai nombor 1-10

<ajah & 9 Kumpulan -asaran

,.0

#INDAKAN 5AN6 DIJALANKAN 4indakan yang dijalankan merujuk kepada inter"ensi yang dilaksanakan

sepanjang tempoh kajian. #nter"ensi dijalankan sebanyak 3 kali ke atas keempatempat subjek. 2adual , 9 4indakan yang /ijalankan !ermain melalui belajar menggunakan Pendekatan C Langkah permainan jigsaw 4eknik puzzle *ara pelaksanaa n " 1uru meletakkan se)ara berselerak jigsaw puzzle nombor 1-10. 1uru meminta kanak-kanak memilih jigsaw puzzle nombor 1 dan meminta kanak-kanak menyebut nombor tersebut. -eterusnya kanak-kanak memilih jigsaw puzzle da menyebutnya nombor & n . Kemudian men)antumkan jigsaw puzzle nombor & itu. Kanak-kanak akan mengira kepingan jigsaw puzzle semasa men)antumkannya. . Langkah & diulang dengan kepingan jigsaw puzzle yang berlainan iaitu dari nombor 310. Jigsaw puzzle yang dipilih adalah mengikut turutan nombor. Kanak-kanak akan memilih dan tersebu menyebut nombor t sebelum men)antumkanny a. Kemudian mereka perlu mengira jumlah kepingan jigsaw puzzle semasa men)antumkanny a. -etelah selesai men)antum, kanak-kanak akan memberitahu jumlah kepingan puzzle dan menyebut semula nombor yang di)antumnya. !ahan !antu Mengajar Kepingan jigsaw puzzle nombor %rujuk Lampiran

(' %!!M'

6.0

&ARA PEN6U$PULAN DA#A !ahagian ini menerangkan alat kajian yang digunakan untuk mendapatkan

data baha a membuktikan baha a inter"ensi yang digunakan telah berjaya membantu menyelesaikan masalah ketika proses pengajaran dan pembelajaran. -ebaiknya-baiknya alat kajian yang digunakan lebih daripada satu supaya setiap keputusan mempunyai kesahan dan kebolehper)ayaan yang tinggi. 2adual diba ah merupakan model Le in 1=3: G Laidla 1==& yang digunakan.

$EN6ENALPAS#I ASPEK A$ALAN


-Men)ari masalah yang memerlukan penambaikan dan mengumpul data Ala' Kajian+ 4emu bual, ujian lisan

$E$0UA# REFLEKSI #ERHADAP #INDAKAN -Men)ari masalah yang

$ERAN&AN6 #INDAKAN -Menghasilkan bahan bantu mengajar

memerlukan penambaikan dan mengumpul data (Melihat keberkesanan inter"ensi yang dijalankan $EN6U$PUL DA#A -Mengumpul data untuk soalan kajian menggunakan alat kajian Ala' Kajian+ Pemerhatian, ujian lisan, penelitian dokumen

untuk tujuan inter"ensi -Menyediakan soalan kajian untuk inter"ensi -Menyenaraikan alat kajian $ELAKSANAKAN #INDAKAN -Melaksanakan ujian sebelum inter"ensi -Melaksanakan inter"ensi se)ara berulang menggunakan bahan bantu mengajar yang dihasilkan.

<ajah 3 9 Model Pelaksanaan Kajian

6.1

&ara $engum3ul Da'a &ara mengum3ul da'a dan menganali sis &ara mengum3ul da'a + 2a apan soalan temu bual guru di)atat. &ar menganali a sis da'a + /ata dianalisis melalui penulisan deskriptif berdasarkan ja apan yang diberikan. &ara mengum3ul da'a + /ata akan dikumpu l menggunakan borang markah yang disediakan. &ara menganalisis da'a + /ata akan dianalisi s menggunakan peratus mela marka lui borang h yang disediak an. &ara mengum3ul da'a + /ata akan dikumpu melih l dengan at kepada juml ja apa ah n yang betul berdasarkan kepada soalan. &ara menganalisis da'a + /ata akan dianalisi menggunak s an peratusan ja apan yang betul dan akan dipaparkan dalam bentuk graf bar.

2adual 6 9 *ara Mengumpul /ata 0il Ala' kajian Pelaksanaan 1 4emu bual bersama guru /igunakan semasa tinjauan a al

&

0jian lisan rujuk %Lampiran !, * dan /'

/igunakan semasa tinjauan a al dan dijalankan sebanyak tiga kali

& kali 9 && orang


1 kali 9 3 orang

0jian sebelum inter"ensi %rujuk Lampiran 8'

/igunakan sebelum proses inter"ensi

Pemerhatian senarai semak %rujuk Lampiran ?'

/igunakan semasa menjalankan proses inter"ensi %soalan 1'

&ara mengum3ul da'a + /ata akan dikumpu berdasarka pemerhatia l n n yang dijalankan dengan menggunakan borang senarai semak. &ara menganalisis da'a + /ata akan dianalisis menggunakan peratus yang dikir berdasarkan a daripada borang

senarai semak yang disediakan. , 0jian lisan %rujuk Lampiran 1' /igunakan semasa menjalankan proses inter"ensi %soalan &' &ara mengum3ul da'a + /ata akan dikumpul berdasarkan kiraan markah dalam ujian lisan yang dijalankan.

&,

Penelitian /okumen melalui ?oto %rujuk Lampiran $'

/ijalankan semasa menjalankan proses inter"ensi %soalan &'

&ara menganalisis da'a + /ata akan dianalis berdasarkan marka is kiraan h ja apan yang betul di dalam bentuk perat us. mengum3u da /at &ara l 'a + a daripad fo dikump a to akan ul dan )atat dibu menggunak an at an borang senarai semak. &ara menganalisis da'a + /ata akan dianalis kekerapa is berdasarkan n melaksanaka inter"en n si dan seterusn ya di tukarkan kepada perat us.

0jian selepas inter"ensi %rujuk Lampiran 8'

/igunakan selepas proses inter"ensi

&ara mengum3ul da'a + /ata akan dikump menggunak ul an borang markah yang dihasilkan. &ara menganalisis da'a + /ata akan dianalis menggunaka peratusa is n n ja apan yang betul.

Pada tinjauan a al, pengkaji telah menggunakan dua alat kajian iaitu temu bual bersama guru dan ujian lisan. /ata temu bual dikumpul seterusnya dianalisis melalui penulisan deskriptif berdasarkan ja apan yang diberikan. !agi ujian lisan sebanyak tiga kali ujian dijalankan di mana dua kali untuk && orang kanak-kanak dan sekali untuk subjek kajian yang telah dikenal pasti. Markah dikumpul menggunakan borang markah seterusnya dianalisis menjadi bentuk peratus. -ebelum menjalankan inter"ensi satu ujian sebelum inter"ensi dilakukan dan markah dikumpulkan menggunakan borang markah dan juga dianalisis menjadi

bentuk peratus. !agi menja ab soalan kajian 1, pemerhatian dijalankan dan data dikumpul menggunakan borang senarai semak. -eterusnya borang senarai semak dianalisis

&6

dalam bentuk peratus. -oalan kajian & pula menggunakan ujian lisan dan penelitian dokumen melalui foto. 0jian lisan adalah menggunakan borang markah manakala penelitian dokumen melalui foto menggunakan borang senarai semak yang mengandungi item-item berkaitan kemahiran mengenal nilai nombor 1-10. Keduadua alat kajian ini dianalisis menggunakan peratus dan dipaparkan dalam bentuk graf. 0jian selepas inter"ensi dijalankan dan markah dikumpul menggunakan borang markah dan dianalisis dalam bentuk peratus.

&+

+.0

KEPU#USAN 1ANALISIS DA#A DAN IN#PRE#ASI 4iga alat kajian telah digunakan semasa inter"ensi dijalankan iaitu

pemerhatian menggunakan senarai semak, ujian lisan dan penelitian dokumen. 4ujuan alat kajian ini digunakan se)ara triangulasi adalah untuk menunjukkan kesahan dan kebolehper)ayaan data yang diperoleh. 8!" Ujian sebelum in'er9ensi dan sele3as in'er9ensi 0jian sebelum dan selepas inter"ensi dijalankan oleh pengkaji untuk melihat perkembangan dan peningkatan subjek yang dipilih. #ni adalah untuk melihat keberkesanan permainan jigsaw puzzle dalam meningkatkan kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10. (nalisis ujian ini juga menja ab persoalan kajian yang telah ditetapkan oleh pengkaji. 8!"!" Analisis ujian sebelum in'er9ensi dan sele3as in'er9ensi P e r a t u s a n %

10 0 =0 :0 +0 60

=0

:,

= 0 : 0

30 ,0 30 3, &, &, 30 &0 10 0

Subj ek <ajah 3 9 Perbandingan 0jian -ebelum dan -elepas #nter"ensi

<ajah 3 menunjukkan perbandingan bagi ujian sebelum dan selepas inter"ens. Keputusan menunjukkan baha a peningkatan berlaku bagi kempat-empat subjek. !agi subjek ( peningkatan dilihat iaitu daripada &,B kepada =0B, subjek ! daripada 3,B kepada :,B, subjek * daripada &,B kepada :0B manakala subjek / daripada 30B kepada =0B. Peningkatan subjek ( adalah paling ketara iaitu sebanyak 6,B. 8! Pemer%a'ian Pemerhatian dibuat sebanyak tiga kali untuk melihat pen)apaian keempatempat subjek kajian. 8! !" Analisis Pemer%a'ian !erikut merupakan analisis pemerhatian menggunakan borang senarai semak bagi keempat-empat subjek dalam kajian ini. #ni adalah untuk menja ab soalan kajian 1 yang memberi fokus kepada kemahiran mengenal simbol nombor 1-10. 2adual + 9 (nalisis Pemerhatian -enarai -emak bagi -ubjek ( ! il -ubjek A Pemerhatian 1 Pemerhatian & . Konstruk K(4#/(K K(4#/(K (dakah murid " mengena l simbol nombor 1. (dakah murid mengena l simbol nombor &. (dakah murid . mengena l simbol nombor 3. 7 (dakah murid mengena l simbol nombor 3. (dakah murid :

Pemerhatian 3 K(4#/(K

mengena l nombor ,.

simbol

&=

<

"4

(dakah mengenal nombor 6. (dakah mengenal nombor +. (dakah mengenal nombor :. (dakah mengenal nombor =. (dakah mengenal nombor 10.

murid simbol murid simbol murid simbol murid simbol murid simbol

2umla h 3C10 6C10 :C10 Peratu s 30B 60B :0B Pemerhatian menggunakan senarai semak bagi subjek ( menunjukkan hanya 30 B di)apai pada pemerhatian 1 namun menunjukkan peningkatan sebanyak 60B

pada pemerhatian & dan :0B pada pemerhatian 3. #ni menunjukkan baha a berlaku peningkatan terhadap subjek dalam mengenal simbol nombor yang ditunjukkan. 2adual : 9 (nalisis Pemerhatian -enarai -emak bagi -ubjek ! -ubje !il. k ! Pemerhatian 1 Pemerhatian & K(4#/(K K(4#/(K Konstru k 1 (dakah murid mengen simbo al l nombor 1. & (dakah murid mengen simbo al l nombor &. 3 (dakah mengen al murid simbo l

Pemerhatian 3 K(4#/(K

nombor 3. (dakah mengen al nombor 3. (dakah mengen al

murid simbo l murid simbo l

30

10

nombor ,. (dakah mengena l nombor 6. (dakah mengena l nombor +. (dakah mengena l nombor :. (dakah mengena l nombor =. (dakah mengena l nombor 10.

murid simbo l murid simbo l murid simbo l murid simbo l murid simbo l

2umla h ,C10 +C10 =C10 Peratu s ,0B +0B =0B Pemerhatian bagi subjek ! menunjukkan pada pemerhatian 1 men)atatkan sebanyak ,0B dan meningkat kepada +0B seterusnya kepada =0B pada pemerhatian yang ke-3. Pada pemerhatian ke-3, subjek ! hanya gagal mengenal satu nilai nombor sahaja iaitu 10. 2adual = 9 (nalisis Pemerhatian -enarai -emak bagi -ubjek * -ubje !il. k & Pemerhatian 1 Pemerhatian & Konstru K(4#/(K K(4#/(K k " (dakah murid mengen simbo al l nombor 1. (dakah murid

Pemerhatian 3 K(4#/(K

mengen al nombor &. . (dakah mengen al nombor 3. (dakah mengen al nombor 3. (dakah

simbo l

murid simbo l murid simbo l murid

31

<

"4

mengena l nombor ,. (dakah mengena l nombor 6. (dakah mengena l nombor +. (dakah mengena l nombor :. (dakah mengena l nombor =. (dakah mengena l nombor 10.

simbo l murid simbo l murid simbo l murid simbo l murid simbo l murid simbo l

2umla h 3C10 +C10 :C10 Peratu s 30B +0B :0B Peratus bagi setiap pemerhatian menunjukkan peningkatan. !agi pemerhatian 1, subjek mengenal 3 daripada 10 nilai nombor dan memperoleh

sebanyak 30B. Pemerhatian &, subjek mengenal + nilai nombor dan memperoleh markah sebanyak +0B, manakala pemerhatian 3 subjek mengenal : daripada 10 nilai nombor dan memperoleh markah sebanyak :0B.

2adual 10 9 (nalisis Pemerhatian -enarai -emak bagi -ubjek / -ubje !il. k D Pemerhatian 1 Pemerhatian & Konstru K(4#/(K K(4#/(K k " (dakah murid

Pemerhatian 3 K(4#/(K

mengen al nombor 1. (dakah mengen al nombor &. . (dakah mengen al nombor 3.

simbo l murid simbo l

murid simbo l

3&

<

"4

(dakah mengena l nombor 3. (dakah mengena l nombor ,. (dakah mengena l nombor 6. (dakah mengena l nombor +. (dakah mengena l nombor :. (dakah mengena l nombor =. (dakah mengena l nombor 10.

murid simbo l murid simbo l murid simbo l murid simbo l murid simbo l murid simbo l murid simbo l

2umla h 6C10 :C10 Peratu s 60B :0B Pemerhatian 1 menunjukkan subjek ( memperoleh 60B

10C10 100B dan meningkat

kepada :0B pada pemerhatian yang ke-&. Pada pemerhatian ke-3, subjek / menunjukkan keputusan yang )emerlang di mana dapat mengenal kesemua nilai nombor 1-10 seterusnya memperoleh markah sebanyak 100B.

33

100

=0 P e r a t u s a n % :0 60

30

,0

+0 60 ,0 30 30

6 0

4idak mengenal nombor 1-10 Mengenal nombor 60 1-10

,0 30

&0 10

3 0

l ap

keempat-empat

subjek. Perbe.aan markah tertinnggi dan

a !erdasarkan keputusan yang terendah ialah &0B. n diperoleh didapati peratus tidak ht <ajah ,9 Peratussimbol nombor lebih k mengenal Pemerhatian 1 u a tinggi daripada mengenal. !agi < ,s n subjek ( dan *, markahnya a adalah sama iaitu 30B, subjek m n t ! ialah ,0B dan subjek / ep e memperoleh markah tertinggi ne r iaitu 60B. Peratus pen)apaian um h bagi kesemua subjek masih ne a belum menunjukkan jr d peningkatan yang baik. uh ka kt ai na n h1 ay sa in lg kd ei pj ua

33

100 30 30

&0

P e r a t u s a n

=0 30 4idak mengenal nombor 1-10 :0 +0 60 +0 Mengenal nombor 1-10

:0 +0 60

% ,0 30

30 &0 10 0

Subje k <aja

h69

Peratus Pemerhatian & <

3 ,

10 0 &0

10

P e r a t u s a n %

=0 :0 +0 60

&0

4idak mengenal 100 nombor 1-10

,0 :0

=0 :0

Mengenal nombor 1-10

30 30 &0 10 0

Subj ek usan di rajah + menunjukkan / menunjukkan yang paling baik <ajah + 9 Peratus peratus pemerhatian 3 yang dengan memperoleh 100B. KeempatPemerhatian 3 K dijalankan terhadap subjek (, !, * empat e dan /. $asil subjek menunjukkan

keputusan peningkatan yang baik berdasarkan pemerhatian yang

p menunjukkan subjek ( dan * ketiga-tiga u memperoleh markah yang sama dijalankan. t iaitu sebanyak :0B. -ubjek ! pula memperoleh =0B manakala subjek

3 6

100 10 0 P e r a t u s a n =0 :0 +0 +0 60 30 60 ,0 30 +0 60 : 0 =0 :0 :0 Peratus Mengenal 5ombor Pemerhatian 1 Pemerhatian & Pemerhatian 3

M ,0 e n g 30 e n 30 a l &0 N o 10 m 0 b o r ( % )

Subjek markah

<ajah : 9 Perbandingan Peratus Mengenal 5ombor 1-10 nunjukkan perbandingan di antara kepada :0B. Peningkatan

<pemerhatian 1, & dan 3. Pen)apaian subjek ! ialah daripada ,0B, +0B a yang baik dapat dilihat dengan kepada =0B. -ubjek * pula ialah 30B, :0B dan subjek / peningkatan iaitu

j meningkatnya markah antara ketiga- +0B kepada a tiga ujian bagi kesemua subjek. menunjukkan h Markah tertinggi yang

diperoleh daripada 60B, :0B kepada 100B. yang ditunjukkan

dalam ujian lisan 1 adalah sebanyak Peningkatan

: 60B, ujian & ialah :0B manakala berdasarkan pemerhatian 1 dan 3 bagi ujian 3 adalah sebanyak 100B. !agi keempat-empat subjek adalah sama iaitu m subjek ( peningkatan markah sebanyak 30B .

e masing-masing adalah 30B , 60B

3 +

8!. Ujian lisan 0jian lisan bertujuan bagi melihat perubahan yang berlaku kepada subjek dalam kemahiran mengenal nilai nombor 1-10. 0jian lisan dijalankan sebanyak tiga kali untuk melihat pen)apaian dalam kemahiran tersebut. 0jian yang dijalankan dianalisis menggunakan borang markah dan kemudiannya ditukarkan kepada bentuk peratus. 8!.!" Analisis ujian lisan i N o 1 m = b o : r + P e 6 r , a t 3 u s 3 a & n 1 0 M( e % n ) g e n a l N i l a
( ! *

+0 +0 60 ,0 0jian lisan 1

=9 Subjek Pera <ajah

tus 0jian Lisan 1 9

Kemahiran Mengenal 5ilai

5ombor 1-10 <ajah = menunjukkan hasil keputusan ketika menjalankan ujian lisan 1 semasa inter"ensi dalam

kemahiran mengenal nilai nombor 1-10. -emua subjek menunjukkan perbe.aan

markah semasa ujian lisan 1 dijalankan ke)uali subjek * dan / memperoleh markah yang sama. !agi subjek (, markah yang diperoleh ialah ,0B. -ubjek ! memperoleh markah -ubjek sebanyak * dan 60B. /

memperoleh

3:

markah yang sama iaitu +0B dan juga merupakan markah yang tertinggi bagi ujian lisan 1.

0jia n lisan &

&0 1010 0 0 =0 P e r a t u s a n % s inter"ensi. <ajah 10 9 Peratus 0jian Lisan & 9 e -ubjek ( Kemahiran Mengenal 5ilai 5ombor 1-10 mdan / a memperoleh <ajah menunjukkan 10 hasil s keputusan a yang iaitu sama +0B. :0 +0 60 ,0 30 30 !jek * dan /, keputusan yang a sama ditunjukkan oleh
( !

Subj ek

g kedua-dua subjek iaitu 60B. i Pen)apaian yang baik bagi s ujian lisan & ditunjukkan u oleh subjek ( dan / dengan b memperoleh markah

keputusan bagi ujian lisan &

sebanyak

+0B.

!erlaku mkalkan 3=

sedikit peningkatan terhadap e markah yang subjek ( iaitu sebanyak &0B n sama. berbanding ujian lisan 1 g manakala subjek lain masih e

10 0 =0 :0 P e r a t u s a n +0 60 ,0 30 30 :0 :0 +0

=0

0jian lisan 3 1- lisis <ajah 10 mark

$ as il da ri
( ! * /

ah ujian lisan 1, & dan 3 bagi subje k (,

% &0 10 0 Subje k

pa da m en

jal ! * an ka n dan /.

2adual 11 9 uji (nalis an is Marka lis h 0jian an Lisan bagi 3 -ubje k( se m as


-oalan

5ombo r

0jia Lisa 1

!eritahu )ikgu jumlah int kepingan

&

n t ) a 30

2adual 1& 9 (nalisis Markah 0jian Lisan bagi -ubjek !


5ombo r -oalan !eritahu )ikgu jumlah kepingan puzzle yang kamu )antumkan. 0jian Lisan 1 & 3 1

&

= 10 2umlah 6C10 6C10 :C10

Perat us %B' 60 60 :0

2adual 13 9 (nalisis Markah 0jian Lisan bagi -ubjek *


5ombo r -oalan !eritahu )ikgu jumlah kepingan puzzle yang
kamu )antumkan.

0jian Lisan 1 & 3

&

+ :

= 10 2umlah +C10 6C10

Perat us %B' +0 60 +0

+C10

2adual 13 9 (nalisis Markah 0jian Lisan bagi -ubjek /


5ombo r -oalan !eritahu )ikgu jumlah kepingan puzzle yang
kamu )antumkan.

0jian Lisan 1 & 3

&

10 2umlah +C10 +C10 =C10

Perat us %B' +0 +0 =0

31

10 0 =0 P e r a t u s a n :0 +0 60 ,0 30 ,0 :0 +0 6060 :0 + 0 +0 60

=0

+0+0 0jian lisan 1 0jian lisan & 0jian lisan 3

% 30 &0 10 0
( ! * /

Subjek
an menunjukkan berlaku/ menunjukkan pen)apaian yang baik <ajah 1&9 Perbandinga peningkatan terhadap keempat-bagi ketiga-tiga ujian lisan tersebut. n Pen)apaian empat subjek sepanjang ketiga-Jalaupun tidak men)apai 100B 0jian Lisan 1, & dan 3 lisan. !agi subjek (namun tiga ujian dapat dilihat berlaku markah yang diperoleh sepanjangpeningkatan $ yang baik terhadap

a pemerhatian ialah ,0B, +0B dankesemua subjek kajian. s :0B. -ubjek ! ialah 60B, 60B8!7 Peneli'ian d2kumen i dan :0B. -ubjek * ialah +0B, l 60B dan +0B. -ubjek Penelitian dokumen digunakan

/bagi menja ab soalan kajian yang

d mengekalkan markah yang samakedua. 4ujuan penelitian dokumen a pada ujian lisan 1 dan & iaitu +0Bdigunakan adalah untuk menyokong p dan meningkat kepada =0B bagidapatan berdasarkan a ujian lisan 3. -epanjang ketigat tiga ujian lisan dijalankan, subjek

3&

alat kajian yang digunakan sebelum ini iaitu ujian lisan. Penelitian dokumen adalah melalui foto dan dianalisis menggunakan borang senarai semak. 8!7!" Analisis 3eneli'ian d2kumen 2adual 1, 9 (nalisis Penelitian /okumen Menggunakan -enarai -emak !i -ubje l. k ( ! * / Jigsaw puzzle yang berjaya dibilang dan di)antum 1 5ombor 1 & 5ombor & 3 5ombor 3 3 5ombor 3 , 5ombor , 6 5ombor 6 + 5ombor + : 5ombor : = 5ombor = 10 5ombor 10 2umlah :C10 :C10 +C10 =C10 Peratu s :0B :0B +0B =0B

P e r a t u s a n %

10 0 =0 :0 +0 60 ,0 30 30 &0 10 0
( ! *

=0

:0

:0 +0

Penelitian dokumen

Subjek <ajah 13 9 Peratus Penelitian /okumen melalui ?oto 33

Keputusan penelitian dokumen melalui foto menggunakan senarai semak menunjukkan perbandingan markah antara keempat-empat subjek. -ubjek ( dan ! memperoleh markah yang sama iaitu :0B. -ubjek * memperoleh +0B. -ubjek / memperoleh markah tertinggi iaitu =0B. Peratusan ini adalah berdasarkan borang senarai semak yang digunakan untuk melihat kepada kemahiran mengenal nilai nombor 1-10. $asil dapatan penelitian dokumen adalah selari dengan markah ujian lisan dan ini mengukuhkan lagi data yang diperoleh.

33

:.0

RU$USAN1REFLEKSI SELEPAS DAPA#AN Masalah pembelajaran yang dihadapi oleh kanak-kanak di selesaikan dengan

menjalankan inter"ensi sebanyak tiga kali. -ebelum inter"ensi dijalankan beberapa langkah a al dilakukan iaitu menetapkan objektif dan soalan kajian. -eterusnya menentukan alat kajian yang digunakan sepanjang menjalankan kajian ini. -e aktu melakukan tinjauan a al antara alat kajian yang digunakan ialah temu bual bersama guru dan ujian lisan. -ebelum melaksanakan inter"ensi menggunakan bahan bantu mengajar yang dihasilkan, satu ujian sebelum inter"ensi dijalankan bagi melihat tahap pen)apaian subjek kajian. Ketika menjalankan inter"ensi pula alat kajian yang digunakan ialah pemerhatian, ujian lisan dan penelitian dokumen. -ebanyak tiga kali inter"ensi dilakukan se)ara berulang sehingga keempat-empat subjek menunjukkan peningkatan yang memberansangkan. #nter"ensi yang dijalankan oleh pengkaji adalah menggunakan pendekatan belajar melalui bermain. Permainan jigsaw puzzle yang dihasilkan bagi menjalankan inter"ensi dibuktikan mampu membantu perkembangan dan mengukuhkan kefahaman kanak-kanak dalam kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10. Permainan yang dijalankan se)ara tidak langsung memberi keseronokan, kepuasan serta kedamaian di dalam dunia kanak-kanak. Pada peringkat permulaan kanak dilihat menunjukkan pen)apaian yang kurang memberansangkan dalam konsep Matematik yang dipelajari se aktu sesi pengajaran dan pembelajaran. 5amun, peningkatan berlaku selepas proses inter"ensi dijalankan terhadap keempatempat orang subjek.

4indakan se)ara berperingkat yang dijalankan bermula daripada tinjauan a al, ujian sebelum inter"ensi sehinggalah ujian selepas inter"ensi mampu membantu kanak-kanak dalam kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10. Jalaupun pada peringkat ujian sebelum inter"ensi pen)apaian kanak-kanak tidak memberansangkan, namun inter"ensi yang dijalankan se)ara berulang mampu membantu kanak-kanak menguasai kemahiran tersebut seterusnya memberikan peningkatan apabila ujian selepas inter"ensi dijalankan. Kenaikan peratus yang baik jelas ditunjukkan di dalam hasil dapatan menggunakan beberapa alat kajian. (ntara keempat-empat subjek, subjek ( menunjukkan peningkatan paling ketara iaitu sebanyak 6,B diikuti subjek * iaitu ,,B seterusnya subjek ! dan / sebanyak ,0B. Peningkatan positif berlaku disebabkan oleh kaedah belajar melalui bermain yang digunakan dan dapat menarik perhatian kanak-kanak sepanjang tempoh kajian dijalankan. Keseronokan dan penumpuan yang baik juga menyumbang kepada pen)apaian kanak-kanak dalam kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10 ini. $asil dapatan kajian ini selari dengan dapatan daripada /F (ugustine, -obel GMaletsky %1=+&' di mana permainan adalah satu kaedah pengajaran yang akan dapat mengembangkan daya kreati"iti dan memupuk minat terhadap Matematik. Kesimpulan yang dapat dibuat ialah permainan jigsaw puzzle mampu membantu kanak-kanak dalam kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10 dalam kalangan kanak-kanak prasekolah.

36

=.0

&ADAN6AN KAJIAN SE#ERUSN5A (ntara )adangan penambaikan yang boleh dilaksanakan adalah mengubah

sai. jigsaw puzzle kepada sai. lebih ke)il untuk melihat ke)ekapan kanak-kanak men)antumkannya. 2ika sebelum ini, sai. jigsaw puzzle adalah sebesar sai. (3 maka diubah menjadi sai. (,. Jalaupun sai. diubah namun kemahiran mengenal nilai masih mampu lagi dilihat terhadap subjek kajian. -ai. juga memainkan peranan untuk melihat ke)ekapan kanak-kanak. Perbandingan dapat dibuat dengan kajian yang telah dijalankan berdasarkan penggunaan sai. jigsaw puzzle yang berbe.a. -elain itu sasaran juga boleh ditambah kepada kanak-kanak yang berumur 6 tahun. -asaran yang berbe.a umur dapat memperlihatkan perbandingan tahap ke)ekapan kanak-kanak yang berumur , dan 6 tahun dalam menguasai kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10. 4ambahan daripada penambaikan itu, permainan ini juga boleh diubah kepada sebuah permainan yang boleh dimainkan di komputer. Pengkaji boleh menggunakan perisian jigsaw maker untuk menghasilkan kepingan puzzle dan kanak-kanak boleh memainkannya di komputer. -elain itu, perisian jigsaw puzzle juga boleh menghasilkan bentuk dan arna yang pelbagai dan

akan menjadi tarikan kepada kanak-kanak untuk bermain. 4arikan itu akan menjadikan kemahiran yang ingin dilihat lebih mudah di)apai dimana kanak-kanak akan memberikan tumpuan yang baik seterusnya mengelakkan kebosanan kanakkanak.

3+

"4!4 SENARAI RUJUKAN (ng ela Perkembanga Pemikira Matema (nthonysamy. n n tik Aw Peringkat al Kanak-Kanak. /iperoleh http9CC .ipbl.edu.myC!MCpenyelidikanC1==:C=:L(ngela.pdf Pada daripa da

(rbak 7thman %&00,'. Kamus Komprehensif ahasa Mela!u. Kuala Lumpur 9 ?ajar !akti. (.i.ah Lebai 5ordin %&00&'. Pendidikan Awal Kanak-kanak 9 "eori dan Amali. Kuala Lumpur 9 Penerbit 0ni"ersiti Malaya. /F (ugustine, -obel G Maletsky %1=+3'. -trategi Pengajaran dan Pembelajaran Matematik. M4engku Ea a i bin 4engku EainalN. /iperoleh daripada http9CCmujahid.tripod.)omCstrategi.html 4okoh Pengasas Pra -ekolah. M(.i.i

?riedri)h, J.?. %&011,

/isember

6'.

http9CCnotakursusdalam)uti.blogspot.)o *yberspotN. /iperoleh daripada mC &011C1&Ctokoh-pengasas-prasekolah.html

1a ry 5ayaranasamy %&00=#. Penggunaan Kaedah elajar Melalui ermain $alam Menguasai %ilai &perasi %ombor $alam Kalangan Kanak-kanak Prasekolah. 4esis tidak diterbitkan#nstitut Pendidikan 1uru Kampus !ahasa Melayu 9 4esis -arjana. 1insburg, $. P. G !aron, 2 %1==&'. 'ognition( !oung children)s construction. *n Jensen +ed.# ,esearch ideas for the classroom. earl! childhood mathematics. 5e Kork, 5K9 Ma)millan. Kurikulum -tandard Prasekolah Kebangsaan %&010'. Malaysia Kementerian Pelajaran

Mohamad /aud $am.ah %1==6'. Perkembangan kanak-kanak dan Pembelajaran. Kuala Lumpur 9 0tusan Publi)ations G /istributors.

3:

Muhamad -affari (bd Kadir %&00:'. Pembangunan Multimedia Penggunaan &perasi Asas Matematik $alam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Pemulihan "ahun -. 4esis tidak diterbitkan #nstitut Pendidikan 1uru Kampus !ahasa Melayu 9 4esis -arjana.

Mok, -oon -ang %&011, (pril +'. Permainan Matematik. MMohamad $asrul /audN. /iperoleh daripada http9CCmath-primary.blogspot.)omC&011C03Cpermainanmatematik.html 5urul (mirah Mohd <a.ali dan /r Eaidatun 4asir. ,ekabentuk .istem Pembelajaran Konsep %ombor erasaskan Pendekatan Permainan /ang Menerapkan "eori Perkembangan Kognitif Kanak-Kanak. /iperoleh 3 (pril &01& daripada http9CCeprints.utm.myC+=::C1C8/0P<8-LB&:?3B&=L:.pdf <ashidah #smail %&003'. Perkembangan Kognitif Matematik di Kalangan Kanakkanak Prasekolah. 4esis tidak diterbitkan. #nstitut Pendidikan 1uru Kampus !ahasa Melayu 9 4esis -arjana.

<ohani (bdullah, 5ani Menon G Mohd -abri (hmad %&003'. Panduan Kurikulum Prasekolah. Kuala Lumpur 9 P4- Professional Publishing -dn. !hd.

<ohani (bdullah %&003'. Panduan Kognitif Kanak-Kanak Prasekolah. Kuala Lumpur 9 P4- Professional Publishing -dn. !hd. <osinah 8dinin %&011'. Pen!elidikan "indakan ( Kaedah dan Penulisan. Kuala Lumpur 9 ?reemind $ori.ons -dn. !hd. -aayah (bu %&00+'. Menjadi 0uru "adika. Kuala Lumpur 9 P4- Professional Publishing -dn. !hd . -abri (hmad dan 4engku Ea a i %&006'. *su-isu $alam Pendidikan Matematik. Kuala Lumpur 9 0tusan Publi)ations G /istributions -dn. !hd. !ru)e, 4 %&010'. 1arl! 'hildhood (A 0uide 2or .tudents +3nd 1dition#. London 9 -age Publi)ations Ltd.

3=

L(MP#<(5 ( 6ambar Jigsaw Puzzle )ang digunakan sebagai 0a%an 0an'u $engajar

Jigsaw Puzzle N2mb2r

,0

L(MP#<(5 ! 02rang $arka% Ujian Lisan " + #injauan A*al !erikut merupakan borang markah yang dibuat untuk men)atat markah ujian lisan yang dijalankan ke atas && orang kanak-kanak prasekolah. Kemahiran yang dilihat adalah berdasarkan kepada 4unjang -ains dan 4eknologi iaitu menyebut nama nombor 1 hingga10 %rote )ounting'%-4 +.1.1' dan memadankan angka 1 hingga 10 dengan bilangan objek yang betul %-4 +.1.,'.
5omb or -ampel ( ! * / 8 ? 1 $ # 2 K L M 5 7 P @ < 4 0 A C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0

&

1 0

2umlah

-enarai semak 1 9 Kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10 menggunakan kad simbol nombor dan kad bergambar.

,1

L(MP#<(5 * 02rang $arka% Ujian Lisan + #injauan A*al

!erikut merupakan borang markah yang dibuat untuk men)atat markah ujian lisan yang dijalankan ke atas && orang kanak-kanak prasekolah. Kemahiran yang dilihat adalah berdasarkan kepada 4unjang -ains dan 4eknologi iaitu menyebut nama nombor 1 hingga10 %rote )ounting'%-4 +.1.1' dan memadankan angka 1 hingga 10 dengan bilangan objek yang betul %-4 +.1.,'.
5omb or -ampel ( ! * / 8 ? 1 $ # 2 K L M 5 7 P @ < 4 0 A C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0 C&0

&

1 0

2umlah

-enarai semak & 9 Kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10 melalui permainan interaktif

,&

L(MP#<(5 / 02rang $arka% Ujian Lisan . + #injauan A*al !erikut merupakan borang markah yang dibuat untuk men)atat markah ujian lisan yang dijalankan ke atas 3 orang subjek yang telah dikenal pasti. Kemahiran yang dilihat adalah berdasarkan kepada 4unjang -ains dan 4eknologi iaitu menyebut nama nombor 1 hingga10 %rote )ounting'%-4 +.1.1'.
5omb or -ampel ( ! * / . C10 C10 C10 C10

&

10

2umlah

-enarai semak 3.1 9 Kemahiran mengenal nombor 1-10 menggunakan komputer 02rang $arka% Ujian Lisan . + #injauan A*al !erikut merupakan borang markah yang dibuat untuk men)atat markah ujian lisan yang dijalankan ke atas 3 orang subjek yang telah dikenal pasti. Kemahiran yang dilihat adalah berdasarkan kepada 4unjang -ains dan 4eknologi iaitu memadankan angka 1 hingga 10 dengan bilangan objek yang betul %-4 +.1.,'.
5omb or -ampel ( ! * / C10 C10 C10 C10

&

10

2umlah

-enarai semak 3.& 9 Kemahiran mengenal nilai 1-10 menggunakan bongkah kayu

,3

L(MP#<(5 8 02rang $arka% + Ujian Sebelum dan Sele3as In'er9ensi 0jia n -ampel -ebelum inter"ensi 0jian lisan ( ! * / C10 C10 C10 C10 0jian bertulis C10 C10 C10 C10 -elepas inter"ensi 0jian lisan C10 C10 C10 C10 0jian bertulis C10 C10 C10 C10 C&0 C&0 C&0 C&0 B B B B 2umlah markah Peratus %B'

!orang markah ujian sebelum dan selepas inter"ensi

,3

L(MP#<(5 ? Senarai Semak Pemer%a'ian + S2alan Kajian " -enarai semak diba ah digunakan untuk melihat kepada tahap penguasaan kanakkanak dalam kemahiran mengenal nilai 1-10. 4ahap penguasaan dilihat kepada kebolehan kanak-kanak mengira kepingan jigsaw puzzle bagi setiap setiap set nombor 1-10.

!il .

-ubjek Pemer%a'ian " 4#/( K( K

A 0 & D Pemer%a'ian 4#/( K( K Pemer%a'ian . 4#/ K( (K

Konstruk 1 muri (dakah d mengenal nombor 1 dengan betul. (dakah murid mengenal nombor & dengan betul. (dakah murid mengenal nombor 3 dengan betul. (dakah murid mengenal nombor 3 dengan betul. (dakah murid mengenal nombor , dengan betul. (dakah murid mengenal nombor 6 dengan betul. (dakah murid mengenal nombor + dengan betul. (dakah murid mengenal nombor : dengan betul. (dakah murid mengenal nombor = dengan betul. (dakah murid mengenal nombor 10 dengan betul. 2umlah

&

10

aC10

bC1 0 Pengiraan marka%


a1"4 > "44? @ d?

)C10

b1"4 > "44? @ d? A1"4 > "44? @ d?

,,

L(MP#<(5 1 02rang $arka% Ujian Lisan + S2alan Kajian 0jian lisan di ba ah dijalankan bagi melihat penguasaan kepada kemahiran mengenal nilai 1-10. 0jian lisan dijalankan se)ara indi"idu bagi melihat perkembangan setiap subjek dan di)atatkan di dalam borang seperti diba ah. Subjek BBB

5ombo r -oalan

0jian Lisan "

&

10

2umla h aC10 bC10

!eritahu )ikgu jumlah kepingan puzzle yang kamu )antumkan.


Pengiraan marka%
a1"4 > "44? @ d? b1"4 > "44? @ d? A1"4 > "44? @ d?

)C10

Subjek BBB

5ombo r -oalan

0jian Lisan "

&

10

2umla h aC10 bC10

!eritahu )ikgu jumlah kepingan puzzle yang kamu )antumkan.


Pengiraan marka%
a1"4 > "44? @ d? b1"4 > "44? @ d? A1"4 > "44? @ d?

)C10

,6

L(MP#<(5 $ Senarai Semak Peneli'ian D2kumen + S2alan Kajian -enarai semak di ba ah digunakan bagi menja ab soalan kajian yang kedua untuk melihat kepada kemahiran mengenal nilai nombor 1-10. (lat kajian penelitian dokumen menggunakan foto yang diambil ketika menjalankan tindakan. $asil foto dianalisis dengan menggunakan borang senarai semak seperti )ontoh di ba ah.

!il. Jigsaw puzzle yang berjaya dibilang dan di)antum nombor 1 nombor & nombor 3 nombor 3

-ubjek

&

1 & 3 3

, 6 + : =

nombor , nombor 6 nombor + nombor : nombor = dC 1 0

10 nombor 10

2umlah

aC10 Pengiraan marka% Subjek A + a1"4 > "44? @ a? Subjek 0 + b1"4 > "44? @ b? Subjek & + A1"4 > "44? @ A? Subjek D + d1"4 > "44? @ d?

bC10

)C10

,+