KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian berjudul “Pengaruh pupuk terhadap
pertumbuhan tanaman kangkug” dengan lancar.
Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk mengetahui pengaruh pupuk terhadap
pertumbuhan tanaman kangkung serta prospek interaksi pupuk terhadap tanaman. Dengan
berharap akan menjadi pokok bahasan yang baik untuk disajikan kepada pihak pembaca.
Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Haryani selaku
guru bidang studi Biologi yang telah membimbing serta membina kami dalam melakukan
penelitian ini, dan tidak lupa pula mkami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang
telah membantu dalam kelancaran penulisan laporan ini
Dengan selesainya laporan ini, penulis berharap agar masyarakat dapat menemukan
solusi untuk mendapatkan hasil panen tanman kangkung yang baik. Dan berharap semoga
laporan ini dapat bermanfaat bagi diri Penulis sendiri, pembaca sekalian, serta masyarakat luas
terutama dalam hal menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

Bontang,

September-2009

Penulis

Aswar, Andri,.S,
Dani..A, Kurniawan, Steven, Sumiati
Page i
Karya ilmiah remaja kelas XII-IPA 1
SMA NEGERI 3 BONTANG

DAFTAR ISI
Kata Pengantar...........................................................................................................................i
Daftar isi....................................................................................................................................ii
Daftar Gambar..........................................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.........................................................................................................1
1.2 Rumusan Masalah....................................................................................................2
1.3 Tujuan Penelitian.....................................................................................................2
1.4 Mafaat Penelitian.....................................................................................................2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..............................................................................................3
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Tempat Penelitian.....................................................................................................4
3.2 Waktu Penelitian......................................................................................................4
3.3 Alat dan Bahan........................................................................................................4
3.4 Rancangan Penelitian...............................................................................................4
3.5 Metode Pengumpulan Data.......................................................................................4
3.6 Cara Kerja Penelitian...............................................................................................5
3.7 Analisis Data...........................................................................................................5
BAB IV ANALISIS HASIL DATA PENELITIAN
4.1 Hasil Data Pengamatan...........................................................................................6
4.2 Pengaruh Pupuk Terhadap Pertumbuhan Tanaman................................................6
4.3 Prospek Interaksi Pupuk Terhadap Tanaman.........................................................7

BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan.............................................................................................................8
5.2 Saran.......................................................................................................................8
DAFTAR PUSTAKA..............................................................................................................9
LAMPIRAN...........................................................................................................................10

Aswar, Andri,.S,
Dani..A, Kurniawan, Steven, Sumiati
Page ii
Karya ilmiah remaja kelas XII-IPA 1
SMA NEGERI 3 BONTANG

DAFTAR GAMBAR
Gambar.1 Kondisi tanaman pada hari ke-10, kotiledon tanaman belum lepas........................10
Gambar. 2 Kondisi tanaman pada hari ke-15, saat akan di beri pupuk....................................10
Gambar. 3 Kondisi tanaman saat pengukuran jumlah dan lebar daun tanaman.......................11
Gambar. 4 Kondisi tanaman saat pengukuran tinggi tanaman.................................................11
Gambar. 5 Kondisi tanaman yang mati setelah pemberian pupuk...........................................12

Aswar, Andri,.S,
Dani..A, Kurniawan, Steven, Sumiati
Page iii
Karya ilmiah remaja kelas XII-IPA 1
SMA NEGERI 3 BONTANG