Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajaran Harian Kemahiran Hidup

Tanaman Hiasan-penjagaan ( Tahun 4 )

Mata pelajaran : Kemahiran Hidup


Tarikh : 22 Mac 2009
Kehadiran : 30/30
Masa : 10.30 pagi. hingga 11.30 pagi. ( 1 jam)
Kelas : 4 Armour
Bilangan Murid : 30 orang
Tajuk : 1.7 Tanaman Hiasan
Sub topik : 1.7.4 Penjagaan Tanaman Hiasan

Pengetahuan sedia ada :


1. Murid-murid mengetahui jenis tanaman hiasan
2. Murid-murid telah mengenalpasti kaedah menanam tanaman hiasan.

Objektif pengajaran ; Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


1. Menyatakan sekurang-kurangnya lima peralatan yang digunakan untuk
penjagaan tanaman hiasan dengan betul setelah mendengar
penerangan guru.
2. Menyatakan empat daripada enam langkah penjagaan tanaman hiasan
dengan tepat setelah mendengar penerangan guru.
3. Melakukan empat langkah-langkah penjagaan dengan tepat dan betul
setelah meneliti demostrasi dan penerangan oleh guru.

Kemahiran berfikir : Membanding beza, mengkategori, menyelesaikan


masalah.

Bahan bantu mengajar : Buku teks, pokok hiasan, penyiram, serampang


tangan, cangkul, racun serangga,sekateur,

Penerapan nilai murni :


1. Ketelitian
2. Berdisiplin
3. Memberi perhatian
4. Kerjasama
5. tekun

Strategi P&P : Deduktif, Induktif, konstektual, konstruktif dan komunikatif, soal


jawab, demonstrasi.

Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran :

Langkah
Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan
Masa
Pembelajaran

Set Induksi Menyoal murid. 1. Guru bersoal jawab


( 5 minit) (a) Soalan : Apakah dengan murid tentang KBKK: menjana
yang menyebabkan aktiviti harian yang idea,
kamu sakit ? dijalankan dirumah : pemikira
Contoh Jawapan Contoh Soalan n kreatif
- Terkena jangkitan (a) Apakah yang menyebabkan
kuman kamu sakit ? Contoh Jawapan Nilai: Memberi
- Tidak menjaga - Terkena jangkitan kuman perhatian.
kebersihan dan - Tidak menjaga kebersihan dan
kesihatan tubuh kesihatan tubuh badan. Strategi:
badan. Kemahi
(b) Soalan : Apakah yang perlu ran
(b) Soalan : Apakah kamu buat sekiranya sakit ? Berfikir.
yang perlu kamu buat Contoh Jawapan
sekiranya sakit ? makan ubat
Contoh Jawapan -mendapatkan rawatan di klinik.
makan ubat Menjaga kesihatan.
-mendapatkan
rawatan di klinik. 2. Guru
Menjaga kesihatan menghubungkaitkan
jawapan murid dengan
topik pengajaran &
pembelajaran.

Langkah 1 Penerangan 1. Guru menerangkan BBM: slide


( 10 minit) peralatan yang peralatan yang Power Point
digunakan untuk digunakan untuk
penjagaan tanaman penjagaan tanaman Nilai: Memberi
hiasan . hiasan. ( slide Power perhatian, tekun
- sarung tangan Point )
- penyiram 2. Murid bersoal jawab KBKK :
- serampang dengan guru tentang menyelesaikan
tangan peralatan yang masalah.
- sudip tangan digunakan untuk
- pemangkas penjagaan tanaman Strategi:
- sekateur hiasan . Deduktif & soal
- baja 3. Guru meminta murid jawab
menerangkan semula
peralatan yang
digunakan untuk
penjagaan tanaman
hiasan.

Penilaian .
- Menyatakan sekurang-
kurangnya lima peralatan
yang digunakan untuk
penjagaan tanaman hiasan
dengan betul setelah
mendengar penerangan
guru.

Langkah 2 Guru menunjukkan 1. Murid menyaksikan BBM : Kad


(15 minit) langkah penjagaan: langkah-langkah imbasan, Slide
• merumput penjagaan tanaman Power Point,
• menggembur hiasan dan kepentingan pokok hiasan,

• membaja melakukan penjagaan penyiram,


tanaman hiasan dengan serampang
• menyiram
menggunakan slide tangan, cangkul,
• mencantas /
Power Point untuk baja racun
mencantas
memahami konsep dan serangga dan
• mengawal
kepentingan penjagaan sekateur.
perosak dan
tanaman hiasan.
penyakit.
2. Murid mengenal pasti KBKK : Banding
langkah penjagaan beza &
tanaman hiasan serta mengkategori
alatan yang digunakan.
3. Guru bersoal jawab Nilai: Ketelitian
dengan murid berkaitan
langkah-langkah
penjagaan tanaman Strategi:
hiasan. kemahiran
4. Guru menunjukan berfikir,
demonstrasi langkah- Kontekstual ,
langkah penjagaan kemahiran
tanaman hiasan di mendengar dan
hadapan murid iaitu : demonstrasi.
• merumput
• menggembur
• membaja
• menyiram
• mencantas /
mencantas
• mengawal perosak
dan penyakit
5. Guru memberi peluang
kepada murid untuk
menanyakan soalan dan
mencuba melakukan
aktiviti penjagaan setelah
murid memahami
langkah-langkah
penjagaan dengan betul.

Penilaian.
- murid dapat menyatakan 4
daripada 6 langkah –langkah
penjagaan tanaman hiasan
dengan tepat setelah
mendengar penerangan guru.

Langkah 3 Amali 1. Guru membuka peluang ABM: pokok


(15 minit) Demonstrasi langkah- kepada murid untuk hiasan,
langkah penjagaan mencuba kaedah penyiram,
tanaman hiasan oleh penjagaan tanaman serampang
murid : hiasan. tangan, cangkul,
merumput 2. Guru bertindak sebagai baja racun
menggembur pemerhati dan serangga dan

membaja membetulkan setiap sekateur.


kesilapan yang dilakukan
menyiram
oleh murid. KBKK:
3. murid berada dalam Mengkategori &
kumpulan iaitu seramai 4 Menyelesai
orang bagi setiap masalah.
kumpulan.
4. Guru menyediakan set Nilai Murni:
alatan dan bahan yang Kerjasama
lengkap kepada murid.
5. Murid bekerjasama dalam Strategi:
kumpulan melakukan Konstruktif &
langkah-langkah demonstrasi.
penjagaan tanaman
hiasan mengikut
penerangan dan
demonstrasi yang telah
diberikan oleh guru.
Penilaian.
- murid melakukan empat
langkah-langkah
penjagaan dengan tepat
dan betul setelah meneliti
demostrasi dan
penerangan oleh guru.

BBM: Lembaran
Pengukuhan Penilaian / 1. Guru membuka sesi soal
soalan
(10 minit) pengukuhan jawab dengan memberi
- rujuk lampiran 1 & 2 peluang kepada murid Nilai: Memberi
untuk mengemukakan perhatian,kerjasa
soalan atau ma dan ketelitian
menyuarakan pendapat.
2. Murid diberi lembaran Strategi:
kerja berkaitan konsep Kemahiran
penjagaan tanaman berfikir kritis dan
hiasan. kreatif, soal
3. Murid menjawab dan jawab.
mengisi tempat kosong
pada lembaran yang
diberikan.

BBM : Nota
Penutup Rumusan isi 1. Guru membuat rumusan
ringkas
( 5 minit ) pelajaran: tentang pelajaran hari ini
Nilai : Perhatian
 Kepentingan kepada murid
dan kerjasama
penjagaan 2. guru menyoal murid
Strategi :
tanaman secara rambang
Membuat
hiasan. mengenai konsep dan rumusan.
 Melakukan kepentingan penjagaan
• KMO
langkah- tanaman hiasan. • CBL
langkah 3. guru meminta murid • PBL

penjagaan merumuskan isi


tanaman pelajaran.
hiasan. 4. Guru mengedarkan nota
ringkas dan meminta
murid mengulang kaji di
rumah serta menyimpan
nota.
Aktiviti susulan.
- Murid-murid diminta
mengumpulkan gambar-
gambar tanaman hiasan
yang berkaitan topik
pelajaran hari ini.