Anda di halaman 1dari 1

CONTOH BINA ITEM MENGIKUT ARAS

TAJUK

PENGAJARAN MIKRO

Apakah yang dimaksudkan dengan pengajaran mikro? Senaralkan tiga kepentingan pengajaran mikro Nyatakan dua tujuan pengajaran mikro Nyatakan dua prinsip kemahiran set induksi Bezakan pengajaran mikro dengan pengajaran makro

Huraikan tiga kepentingan pengajaran mikro... Jelaskan dua tujuan pengajaan mikro... Jelaskan dua prinsip utama kemahiran set induksi Dengan menggunakan tajuk Rukun Negara, rancang laksanakan langkah set induksi yang menunjukkan akitiviti guru dan pelajar yang sesuai "menbuot perkaitan dntdra pengetahuan baharu dengan pengehatuan sedio ads" Terangkan dua aktiviti guru yang berkaitan dengan

dan

| ffi

maksud objektif kemahiran set induksi di atas? Eina empat soalan lisan daripada guru yang boleh mengaitkan pelajaran yang lepas dengan yang baharu Eerdasarkan tajuk Rukun Negara, kemukakan dua aktiviti yang boleh memotivasikan pelajar dalam langkah set induksi . Kemahiran set induksi dan kemahiran penutup adalah dua kemahiran dalam penga.iaran mikro. banding bezakan dua kemahiran tersebut

Kategorikan tindakan dan aktivitiguru yang berikut mengikut komponan yang terdapat dalam kemahiran
pengukuhan.
o_G_!lLusg_qy_rr_r,ndq1gql1'aULap,qnpcla

o lv'lenyentuh lengan baju pelajar , o , Guru mengatakan Jawapan awak sangat baild o Menyindir pelajar yang suka ganggu kelas Buktikan bahawa jika kemahiran menyoal dikuasai oleh uru, proses lajaran akan menjadi lebih berkesan. Kemahiran penutup yang bagaimana dianggap sangat membantu pembelajaran pelajar. Huraikan. Beri pendapat anda tentang terdapat guru yang mengajar tanpa melakukan langkah set induksi
'cikgu ALI sangat baik dengan pelajarnya, tetapi semasa mengajar dia sangat jarang membuat set induksi dan menggunakan papan tulis, Dari segi pedagogi, apakah kesannya kepada pelajar? Beri pendapat anda tentang kemahiran menyoal dijadikan oleh sebahagian guru sebagai satu cara untuk mengawaI kelas Pujian yang berlebihan tidak akan memctivasikan

jar

t e o

o o