Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH KEBANGSAAN TASEK

BUKIT PAYONG, 21400 MARANG, TERENGGANU.


MESYUARAT JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH (JKKS) BIL. 1/2014
Tarikh : 29 Disember 2013
Masa : 9.30 pagi
Tempat : Bilik Komputer
Kehadiran 1. En. Md in bin !ulaiman "#uru Besar$
2. En. Mohd %osli bin Mamat "&K 'em$
3. En. Mohd ukri bin (asir "&K Kokurikulum$
). &n. %ohani bt *+ang "Ketua &anitia BM$
,. &n. !o-i.ana bt /usoh "Ketua &anitia Matematik$
0. &n. %osme-a bt *bdullah "Ketua &anitia Bahasa 1nggeris$
2. &n. Mahdalina bt /amil "Ketua &anitia !ains$
3. &n. (adia+ani bt *+ang *lias "Ketua &anitia Ka4ian Tempatan$
9. En.!ulong bin 1smail "Ketua &anitia Kemahiran 'idup$
10. En. *bd. Mubin bin *bdullah "&en.elaras 5&!%$
11. En. Mat %ashid Md. *min "&en.elaras 16T$
12. *ni !hamsiah bt Mohamad "Ketua &anitia Mu-ik$
13. &n. 5mmi Thuaibah bt *+ang Mat "Ketua &anitia Bahasa *rab$
1). &n. (oor+ati bt Mohd aid "Media7&!!$
1,. En. Mohd (asir bin Mamat "Ketua &anitia &en.!eni 8isual$
10. En. 'amdul 'adi bin Mohamad "Ketua &anitia &en. 1slam$
13. &n. 9an (onme bt *bdullah "Ketua &anitia &en. Kesihatan$
19. En. *-man bin :uso; "&en.elaras &B!$
20. &n. <atimah bt =mar "Bimbingan >Kaunseling$
21. &n. *-ariena !uhaida bt a+a+i "&en.elaras B=!!$
22. &n. (orshashina bt Mohd !okri "&%*$
23. &n. %osmani bt *bd. %ahman "&emulihan$
Tidak hadir 1. &n. '4h ainab bt 6he *bu Bakar "Ketua &anitia !i?ik$ @Bersebab
Age!"
1. U#"$" G%&% Be'"&
1.1 &engerusi mengalu@alukan kehadiran semua guru dalam mes.uarat
4a+atankuasa kurikulum dan memulakan dengan membaAa *l@<atihah.
1.2 Beliau mengharapkan komitmen daripada semua guru agar ?isi dan misi sekolah
dapat diAapai.#uru perlu muhasabah diri untuk keAemerlangan murid.Memikirkan
kelemahan diri untuk atasi masalah bagi meningkatkan potensi diri ke arah
kebaikan. Masa digunakan seAara optimum untuk membuat ker4a@ker4a berkaitan
tugasan sebagai seorang pendidik .ang baik dan berkesan.
1.3 Beliau 4uga men.arankan agar mengubah pendekatan &>& agar lebih ino?ati; dan
kreati;. &enggunaan *BM .ang berkesan serta penggunaan kemudahan
16T.8ideo E@#uru 4uga boleh digunakanB melihat dan mempela4ari Aara@Aara
pendekatan guru Aemerlang dalam &>&.
1.) #uru@guru 4uga perlu me+u4udkan ker4asama dan hubungan .ang baik untuk
iklim ker4a .ang seronok dan selesa men4alankan setiap tugasan.
1.,
2. Pege'"(" M))* Me'+%"&"* Y"g L",%
2.1 6adangan oleh : En. *bd Mubin bin *bdullah
2.2 !okongan oleh : En. !ulong bin 1smail
-. Pe&."&" Be&/"g.)*
3.1 Tiada perkara .ang dibangkitkan.
4. UPSR 2012 !" UPSR 201-
3.1 &enAapaian 5&!% 2013 dari segi #&! ialah 2.09B semakin baik perbandingan
dengan #&! 5&!% 2012 iaitu 2.32. 9alaupun begituB kedudukan !K Tasek ialah
ke@29 Daerah Marang.
3.2 &engerusi mengharapkan guru@guru me+u4udkan Cteam@+orkD .ang baik
untuk meningkatkan prestasi 5&!% pada tahun 201).
3.2.1 /a+atankuasa 5&!% akan menetapkan target ,* dan minimum 6 serta
#&!.
T)!"." 0 JK UPSR 2014
3.2.1 5ntuk KeAemerlangan 5&!% 201)B &en.elaras 5&!% diminta
meranAang program bagi menAapai target .ang ditetapkan untuk
meningkatkan penAapaian prestasi .ang baik dalam 5&!%.
T)!"." 0 Pe+e,"&"' UPSR
3.2.2 Disiplin pela4ar perlu dipantau sebaik mungkin dalam usaha ke arah
membentuk pela4ar .ang berdisiplinB terutaman.a ke arah membentuk
buda.a murid .ang mematuhi peraturan sekolah .ang terarah kepada
proses keAemerlangan pela4arB khususn.a untuk peningkatan prestasi
5&!%.
T)!"." 0 G%&% 1)')$,) 2
Se3%" g%&%.
3.2.3 5ntuk memoti?asikan murid tahun 0B setiap murid .ang mendapat *
dalam sub4ek 5&!% akan diberi inisiati; %M 27sub4ek bagi setiap u4ian.
T)!"." 0 JK UPSR
3.2.) #uru perlu men.emak kertas 4a+apan murid lebih a+al dan membuat
analisis item untuk mengenalpasti kelemahan murid dan terus mengambil
tindakan .ang se+a4arn.a.
T)!"." 0 Se3%" g%&% UPSR
3.2., &rogram baAaan :asin boleh diadakan seAepat mungkin untuk men.ediakan
murid ke arah persediaan diri untuk menghadapi 5&!%.
T)!"." 0 P")*)" Ag"3" I',"3
4. Me'+%"&"* P")*)"
,.1 Ketua panitia perlu membinAangkan penulisan %&' .ang seragam dalam
mes.uarat panitia Bselain ituB ;ail 4uga perlu dikemaskini.

,.2 !etiap panitia 4uga perlu membuat peranAangan dan penekanan kurikulum setiap
aliran tahun dan tidak han.a ;okus kepada peningkatan 5&!% saha4a.
,.3 &erbelan4aan tahunan panitia "buat anggaran perbelan4aan untuk setahun$ dan
diserahkan kepada #uru Besar untuk disahkan.

,.) #eran &eruntukan 201).
Mata pela4aran teras %M ,300
!i?ik %M 1000
Mata pela4aran +a4ib %M 1000
Bahasa *rab %M 900
&! %M 0000
B > K %M 2)00
!&BT %M13300
:uran Khas %M 2000
Ko Ku %M 3000
!ukan !ekolah %M 1300
Ba.aran Tambahan %M11000
&ra !ekolah %M 2,00
Bantuan Ko Ku %M 000
Bantuan Makanan &ra %M10000
5. H",6(", ,")
0.1 #uru Besar memberi ingatan kemungkinan la+atan pemantauan &&D > /&(.
0.2 Buku rekod menga4ar guru perlu dilengkapkan sebaik mungkin dan dihantar
ke pe4abat setiap hari Khamis.
0.3 /adual pemantauan &>& guru akan dibuat dan akan diAerap oleh pentadbir.
0.) &K 'EM men.atakan %MT akan bermula pada 017017201) dan peruntukan %MT
telah naik daripada %M 1.30 kepada %M 2.,0
Me'+%"&"* !)*"gg%(." $"!" $%.%, 10.40 $"g)
Disediakan olehB
!etiausaha
/a+atankuasa Kurikulum !ekolah "/K!$
!ekolah Kebangsaan Tasek.