Anda di halaman 1dari 3

ADDENDUM PERJANJIAN PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa tanggal 9 Oktober 202, telah dib!at dan ditandatangani Addend!"
Per#an#ian Perda"aian $ang dilak!kan oleh dan antara%
& Maryadi, "antan 'ar$a(an P) Delta D#akarta )bk&, berke(arganegaraan
Indonesia, berala"at di Jl& * ++ ,-. R)& 00 R/& 002 'el!rahan Ra(a 0adak
Utara 'e1& 'o#a 'ota"ad$a, Jakarta Utara, !nt!k selan#!tn$a diseb!t sebagai
Pihak Pertama2 dan
2& PT Delta Djakarta Tbk., Perseroan )erbatas, berked!d!kan di Jl& Ins3eksi )ar!"
0arat, Setiadar"a, 0ekasi, dala" hal ini di(akili oleh 444444444 dala" #abatann$a
sebagai Direkt!r, $ang !nt!k selan#!tn$a diseb!t sebagai Pihak Kedua&
Pihak Perta"a dan Pihak 'ed!a se1ara bersa"a5sa"a selan#!tn$a diseb!t sebagai Para
Pihak&
Para Pihak "enerangkan terlebih dah!l! sebagai berik!t%
& 0ah(a Pihak Perta"a adalah "antan 'ar$a(an P) Delta D#akarta )bk& sebagai
Pengg!gat dala" Perkara Da6tar Register No"or% 70-+-202-P8I-PN&0dg&2
2& 0ah(a Pihak 'ed!a adalah Perseroan )erbatas 9P) Delta D#akarta )bk&: sebagai
)erg!gat dala" Perkara Da6tar Register No"or% 70-+-202-P8I-PN&0dg&2
Para Pihak dengan ini "en$atakan dan "enegaskan hal5hal sebagai berik!t%
0ah(a berdasarkan Per#an#ian Perda"aian tertanggal 2 Oktober 202 9terla"3ir:, "aka
Para Pihak "elal!i Addend!" Per#an#ian Perda"aian ini se3akat !nt!k lebih "engat!r
3elaksanaan 3erda"aian seh!b!ngan dengan adan$a Perselisihan 8!b!ngan Ind!strial
$ait! ber!3a Perselisihan Pe"!t!san 8!b!ngan 'er#a $ang ter#adi di antara Para Pihak&
Unt!k it! Para Pihak berse3akat !nt!k "engakhiri 3erselisihan dan s!dah tidak
"e"3er"asalahkan 3okok 3erkara sebagai"ana $ang ter!rai dala" dalil Perkara Da6tar
Register No"or% 70-+-202-P8I-PN&0dg "elal!i 3erda"aian, dengan ketent!an sebagai
berik!t%
Pasal
PEN+A'8IRAN PERSE,ISI8AN
0ah(a Para Pihak se3akat !nt!k "elaksanakan 3erda"aian dan "engakhiri
3er"asalahan h!k!" $ang ti"b!l terkait Perselisihan 8!b!ngan Ind!strial $ait!
ber!3a Perselisihan Pe"!t!san 8!b!ngan 'er#a $ang ter#adi di antara Para Pihak
dala" 3erkara di Pengadilan 8!b!ngan Ind!strial 3ada Pengadilan Negeri 0and!ng
dengan Perkara Da6tar Register No& 70-+-202-P8I-PN&0dg&, serta tidak akan saling
"elak!kan t!nt!tan h!k!" dala" bent!k a3a3!n 3ada se"!a 3eradilan dan se"!a
tingkat 3eradilan atas 3erselisihan $ang telah ti"b!l di antara Para Pihak&
Addendum Perjanjian Perdamaian Perkara Register No
40/G/2012/PHI/PN.Bdg 1
Pasal 2
PEMU)USAN 8U0UN+AN 'ERJA
0ah(a Pihak Perta"a "en$atakan bersedia !nt!k "eneri"a kebi#akan Pihak 'ed!a
ber!3a Pe"!t!san 8!b!ngan 'er#a sebagai"ana S!rat 'e3!t!san Direksi P) Delta
D#akarta )bk No& 07-Dirs-0.-;I- tanggal . J!ni 20&
Pasal <
0ESARAN 'OMPENSASI
0ah(a Pihak 'ed!a bersedia !nt!k "e"ba$ar ko"3ensasi Pe"!t!san 8!b!ngan
'er#a ke3ada Pihak Perta"a sebesar R3 77&=0&.<9,5 9E"3at P!l!h E"3at J!ta
Dela3an Rat!s Se3!l!h Rib! )!#!h Rat!s )iga P!l!h Se"bilan R!3iah:, dengan
3erin1ian sebagai berik!t%
> 5 !ang 3esangon %
2 ? 9R3& &@0@&700,5 ? 9: A R3& 2.&09.&200,5
> 5 !ang 3enghargaan "asa ker#a %
7 ? R3& &@0@&700,5 A R3 B&02&B00,5
> A R3& <<&=&=00,5
> 5 !ang 3enggantian 3er!"ahan dan 3engobatan serta 3era(atan
@C ? R3& <<&=&=00,5 A R3& 7&9B.&=20,5
> 5 !3ah b!lan Mei 20 A R3& &@0@&700,5
> 5 sisa 1!ti tah!n 20 %
> 7-<0 ? R3& &@0@&700,5 A R3& .02&@9,5
> A R3& .&.@&.<9,5
> 5 < ? 9R3& &@0@&700,5: A R3& 7&@B&200,5
> 5 jumlah = Rp. 44.810.739!
> terbilang % D E"3at P!l!h E"3at J!ta Dela3an Rat!s Se3!l!h ib! )!#!h Rat!s
)iga P!l!h Se"bilan R!3iahD
Pasal 7
EARA DAN /A')U PEM0AFARAN 'OMPENSASI
0ah(a 3e"ba$aran ko"3ensasi oleh Pihak 'ed!a ke3ada Pihak Perta"a dilak!kan
se1ara t!nai dan sekalig!s 3ada tanggal 9 Oktober 202& & dan 3e"ba$aran
ko"3ensasi terseb!t dib!ktikan dengan adan$a tanda teri"a tersendiri&
Addendum Perjanjian Perdamaian Perkara Register No
40/G/2012/PHI/PN.Bdg 2
De"ikian Addend!" Per#an#ian Perda"ain ini diset!#!i dan ditandatangani dengan tan3a
adan$a 3aksaan dari 3ihak "ana3!n, berlak! sebagai 3!t!san $ang bersi6at 6inal dan
"engikat !nt!k saat ini dan seter!sn$a bagi Para Pihak, dib!at dala" rangka3 d!a,
ber"aterai 1!k!3, $ang "asing5"asing "e"3!n$ai kek!atan h!k!" $ang sa"a&
Pihak Perta"a Pihak 'ed!a
Mar$adi 444444444444444
P) Delta D#akarta )bk&
SA'SI G SA'SI%
De"tru T"urayya #"ti$amah %.&
'rik (raha Pa)dap*ta) %&
Addendum Perjanjian Perdamaian Perkara Register No
40/G/2012/PHI/PN.Bdg 3

Anda mungkin juga menyukai