Anda di halaman 1dari 26

Belajar Bahasa Sunda

dari http://sundakoncara.multiply.com/journal/item/13
Aksara dalam bahasa Sunda sama halnya dengan aksara Latin (A-Z), namun ditambah dengan
adanya aksara ny-, ng-, , dan eu. Misalnya, dalam kata:
- nyangu (asal kata sangu nasi) yang artinya menanak nasi;
- ngarit (asal kata arit) artinya sedang mengarit.
Terkadang, yang membedakan cara bicara orang Sunda dengan orang luar Sunda adalah
penggunaan , e, dan eu. Pengucapan lakukanlah dengan menarik pipi sehingga bibir seperti
tersenyum. Kalau pengucapan eu, lakukan dengan kepala agak didongakkan ke atas, kayak kita
mau sendawa alias teurab. Untuk melatihnya, bedakan pengucapan kata-kata berikut!
: tmp, Rancakk, plt, hs, tth, Palmbang, motor bbk,
cngk, pps ikan, kasp, kork api, hhhh
E : Sumedang, pedang, gelas, Jember, kebon, ganteng, Semarang,
balsem
EU : Leuwipanjang, Cibeureum, heureuy, geulis, hideung, beuteung,
beuheung, beungeut, seuneu
Ok? Jika sudah fasih, bedakan pengucapan kalimat berikut:
Tth caket treuk hideung (artinya: Teteh dekat truk hitam)
Tth cakeutreuk hideung (artinya: Teteh sangat hitam sekali)
* Tth = kakak perempuan/panggilan kepada perempuan yang lebih tua usianya dari kita.
***
Seperti halnya bahasa Jawa, bahasa Sunda pun mengenal strata bahasa. Dalam hal ini,
penggunaan bahasa harus dibedakan saat berbicara kepada sesama (teman), orangtua, sampai
anak kecil. Ini yang dinamakan undak-usuk basa, artinya naik turunnya penggunaan bahasa
(disesuaikan dengan keadaan).
1. Kata Ganti
Kata ganti dalam bahasa Sunda, sama seperi bahasa Indonesia yaitu kata ganti orang ke-1, kata
ganti orang ke-2, dan kata ganti orang ke-3, Misalkan kata saya (aku) dalam bahasa Sunda bisa:
abdi, kuring, sim kuring, ataupun aing/uing. Begitu pula kata kamu (engkau) dalam bahasa
Sunda bisa: maneh, anjeun, sia, ataupun silaing. Penggunaannya? Kembali ke undak-usuk basa!
Dalam bahasa Sunda ada ragam bahasa halus, resmi, atau biasa (pergaulan), ataupun kasar.
Mari, kita belajar menerapkan kata-kata ganti orang tersebut. Misalkan, Anda datang ke suatu
tempat dan ingin memberitahukan bahwa Anda datang dari Jakarta
- Ragam bahasa halus resmi
Sim kuring angkat ti Jakarta tabuh opat nak karta api Parahyangan (Saya berangkat dari
Jakarta pukul empat naik kereta api Parahyangan)
- Ragam bahasa halus tidak resmi
Abdi angkat ti Jakarta tabuh opat nak karta api Parahyangan
- Ragam biasa/gaul/sesama teman
Kuring/urang/dwk indit ti Jakarta jam opat nak karta api Parahyangan.
* Kata ganti yang biasa dipakai sekarang: Urang
- Ragam bahasa kasar
Aing indit ti Jakarta jam opat nak karta api Parahyangan.
Bagaimana jika akan menggunakan kata kamu dalam bahasa Sunda?
- Ragam bahasa halus (untuk ke orang tua atau orang baru dikenal)
Anjeun angkat ti Jakarta tabuh sabaraha? (Kamu berangkat dari Jakarta pukul berapa?)
Agar lebih aman, bisa diganti dengan sapaan atau nama orang yang ditanya, misalnya:
Bapa angkat ti Jakarta tabuh sabaraha? (Bapak berangkat dari Jakarta pukul berapa?)
Andi angkat ti Jakarta tabuh sabaraha? (Andi berangkat dari Jakarta pukul berapa?)
- Ragam biasa/gaul/sesama teman
Maneh indit ti Jakarta jam sabaraha?
- Ragam bahasa kasar
Silaing indit ti Jakarta jam sabaraha?
Sama seperti bahasa Indonesia, dalam bahasa Sunda ada juga kata ganti lain yang biasa dipakai
berupa kata ganti tunggal, berdua, ataupun jamak (saya, kita, kami atau kamu, mereka berdua,
mereka).
- Ragam bahasa halus (untuk ke orang tua atau orang baru dikenal)
Abdi sadayana angkat ti Jakarta tabuh opat nak karta api Parahyangan (Kita semua berangkat
dari Jakarta pukul empat naik kereta api Parahyangan)
- Ragam biasa/gaul/sesama teman
Kuring sarra indit ti Jakarta jam opat nak karta api Parahyangan.
Berikut ini kata ganti dalam bahasa Sunda secara lebih lengkap sesuai dengan ragam
bahasa/situasi:
> Orang Ke-1:
Tunggal:
- sim kuring (halus, resmi)
- abdi (halus, tak resmi)
- kuring / dwk / urang (biasa/sesama)
- aing (kasar)
Jamak:
- sim kuring sadayana (halus, resmi)
- abdi sadayana (halus, tak resmi)
- kuring sarra (biasa/sesama)
> Orang Ke-2
Tunggal
- Bapa / ibu (sapaan/dianggap saudara) (halus, orang yang dihormati
- anjeun (lemes, sesama)
- manh / silaing (biasa/sesama)
- sia (kasar)
Jamak
- aranjeun (halus)
- maranh (biasa/sesama)
- hidep sarra (halus, ke usia yang lebih rendah dari kita)
> Orang Ke-3
Tunggal
- anjeunna (halus)
- manhna (biasa/sesama)
Jamak
- aranjeunna (halus)
- maranhna (biasa/sesama)
2. Kata Ganti Milik
Kata ganti milik mudah saja, tinggal menggabungkan dengan kata ganti orang.
Contoh:
- Ieu buku abdi (Ini buku saya)
- Buku manh (buku kamu)
- Buku maranh sarra (buku kalian)
3. Kata Tunjuk
- dieu (menunjuk yang dekat)
Contoh: Bumi abdi mah di dieu (rumah saya di sini)
- dinya (menunjuk yang agak dekat)
Contoh: Tadi mah jam tangan teh aya dinya (tadi sih jam tangan ada di dekat sana)
- ditu (menunjuk yang jauh)
Contoh: Tuh, di ditu terminal Leuwipanjang mah! (Terminal Leuwipanjang di sana.)
Nah, kalau orang Sunda ingin menunjukkan tempat sangat jauh? Biasanya pakai kata pisan atau
dipanjangkan pengucapannya.
Misalnya:
- Imah urang mah jauh pisan ti terminal th (Rumah saya jauh sekali dari terminal.)
- atau Imah urang mah jauuuuuuuuh ti terminal th!
4. Kata Tanya
- naon untuk menanyakan barang, hal, binatang, tumbuhan
Contoh: Tangkal naon nu runtuh di Jalan Dago basa hujan kamari th? (Pohon apa yang rubuh di
Jalan Dago waktu hujan kemarin?)
- saha untuk menanayakan orang/subjek
Contoh: Saha wa nu milu ulin ka Bandung? (Siapa saja yang ikut main ke Bandung?)
- mana untuk menanyakan tempat atau hal
Contoh: Rencanana ka tempat mana wa urang ulin di Bandung th? (Rencananya ke tempat
mana saja kita main di Bandung?)
Contoh: Mana wa gawan nu kuurang dilakukeun? (Mana saja kerjaan yang harus saya
lakukan?)
- iraha untuk menanyakan waktu
Contoh: Iraha atuh manh ulin ka imah urang th? (Kapan dong kamu main ke rumah saya?)
- naha untuk menanyakan sebab atau kelakuan
Contoh: Naha maneh bet ngambek ka urang? (Kenapa kamu jadi marah pada saya?)
- kumaha untuk menanyakan cara atau keadaan
Contoh: Kumaha carana nya supaya urang lancar ngomong basa Sunda? (Bagaimana caranya ya
agar saya lancar bicara bahasa Sunda?)
- sabaraha untuk menanyakan jumlah atau bilangan
Contoh:
- Mang, sabarahaan batagor samangkokna? (Mang, berapa batagor semangkoknnya?)
- Lamun tilu ditambah lima sabaraha hiji nya? (Kalau tiga ditambah lima berapa, ya?)
5. Imbuhan
Imbuhan dalam bahasa Sunda yang biasa dipakai:
a. Imbuhan di awal (afiks)
N- = neunggeul (memukul) dasar teunggeul (B.Indonesia: pukul; seperti
dalam berkelahi)
di- = diteunggeul (dipukul)
ka- = kateunggeul (terpukul)
pa- = papisah (berpisah)
pi- = pikarunyauen (keadaannya mengibakan)
barang- = barangbawa (segala dibawa)
silih- = silihteunggeul (saling pukul)
ti- = titajong (terantuk, misalnya terantuk batu)
ting- = tingcorowok (pada berteriak)
b. Imbuhan di tengah (infiks)
-ar- = gareulis (pada cantik-cantik, -ar- merujuk pada banyak)
-um- = gumeulis (sok merasa diri cantik, padahal gak cantik)
c. Imbuhan di delakang (sufiks)
-an = tulisan (hasil menulis)
-eun = tuliseun (yang harus ditulis)
-keun = anteurkeun (antarkan)
-na = gaweanana (kerjaannya/tapi bukan menunjukkan milik, misalnya
kerjaannya sih biasa tapi upahnya lumayan.)
d. Imbuhan depan-belakang (konfiks)
kaan = kabangsatan (kemalingan)
paan = pangulinan (tempat main)
pangkeun = pangmeulikeun (minta dibelikan)
pieun = pirugieun (bakal rugi)
pikaeun = pikasieuneun (menakutkan)
saeun = sapeutingeun (cuman buat semalam)
6. Kalimat Majemuk
a. Hubungan waktu:
- saprak
Contoh: Saprak diputuskeun, kabogoh kuring jadi mindeng ngalamun (Semenjak diputuskan,
pacar saya jadi sering melamun)
- ti mimiti
Contoh: Ti mimiti ayeuna, kuring embung deui ngagandong gajah! (Dari mulai sekarang, saya
tidak mau lagi menggendong gajah!)
- basa
Contoh: Basa ngaliwat ka hareupeun imahna, manhna keur diggl anjing. (Waktu saya lewat di
depan rumahnya, dia lagi digigit anjing)
- nepi ka
Contoh: Nepi ka ayeuna og pamajikan masih knh nagih mnta pangmeulikeun tank waja.
(Sampai sekarang pun istri saya masih selalu menagih minta dibelikan tank baja).
- sammh dan sanggeus
Contoh: Sammh boga kabogoh, kuring boga lima tori pikeun cara meunangkeun kabogoh.
Saeunggeus boga lima kabogoh, kuring teu boga tori hiji-hiji acan. (Sebelum punya pacar, saya
punya lima teori cara mendapatkan pacar. Sesudah punya lima pacar, saya tidak punya teori satu
pun.)
- waktu
Contoh: Waktu kuring ngajak kenalan, manhna langsung utah. (Waktu saya mengajak kenalan,
si dia langsung muntah).
b. Hubungan sarat:
- saupama
Contoh: Luna Maya pasti resepeun ka urang, saupama urang kasp jiga Ariel Peterpan. (Luna
Maya pasti menyukai saya, jikalau saya seganteng Ariel Peterpan)
- lamun
Contoh: Manh bakal lulus ujian, lamun manh soson-soson diajar. (Kamu akan lulus ujian,
kalau kamu belajar dengan sungguh-sungguh)
- asal
Contoh: Kuring dak jadi pamajikan manh, asal manh bunuh diri heula! (Saya mau jadi
istrimu, asal kamu bunuh diri dulu!)
c. Hubungan tujuan:
sangkan/supaya/ambh
Contoh: Ambh teu ceurik deui, br balon w. (Biar tidak nangis, kasih balon saja).
d. Hubungan perbandingan:
- saperti/ibarat/kawas
Contoh: saperti/ibarat/kawas langit jeung bumi
e. Hubungan sebab:
- sabab/lantaran/alatan
Contoh: Manhna indit ka Bandung, sabab/lantaran/alatan manhna hayang ulin. (Ia pergi ke
Bandung, sebab dia ingin main.)
f. Hubungan akibat:
- nepi ka
Contoh: Si Sul nyasab di Jakarta, nepi ka teu nyaho jalan balik. (Si Sule nyasar di Jakarta,
sampai gak tahu jalan pulang.)
- akibatna
Contoh: Manhna judi wa, nepi harta bendana bak kordas. (Ia berjudi terus, sampai harta
bendanya habis tak tersisa).
7. Angka dalam Basa Sunda
1 = hiji
2 = dua
3 = tilu
4 = opat
5 = lima
6 = genep
7 = tujuh
8 = dalapan
9 = salapan
10 = sapuluh
11 = sabelas
12 = duabelas (13 19 tinggal pakai pengucapan angka 1 9 + belas)
20 = duapuluh
100 = saratus
5000 = lima rebu
8. Warna dalam Basa Sunda
Merah = beureum
Hitam = hideung
Putih = bodas
Hijau = hjo
Biru = biru
Kuning = konng
Merah muda = kayas
9. Nama-Nama Binatang dalam Bahasa Sunda
Kucing = ucing
Tikus = beurit
Kecoak = cucunguk
Cecak = cakcak
Ulat = hileud
Capung = papatong
Burung = manuk
Ikan = lauk
Ular = oray
Kunang2 = cika-cika
Kelelawar = lalay
Kupu-kupu = kukupu
Nyamuk = reungit
Lalat = laleur
Kodok = bangkong
Lintah = lntah
Kerbau = munding
Sapi = sapi
Itik/bebek = entog/meri
10. Nama-Nama Anggota Badan dalam Basa Sunda
biasa halus
Kepala = sirah mastaka
Mata = mata soca
Dahi = tarang taar
Bibir = biwir lambey
Dagu = gado angkeut
Leher = beuheung tenggek
Telinga = ceuli cepil
Rambut = buuk rambut
Hidung = irung pangambung
Pipi = pipi damis
Tangan = leungeun panangan
Pantat = bujur imbit
Dengkul = tuur tengku
Kaki = suku sampan
11. Nama-Nama Buah-Buahan/Sayuran dalam Basa Sunda
Pisang = cau
Pepaya = gedang
Rambutan = rambutan
Mangga = buah
Durian = kadu
Manggis = manggu
Mentimun = bontng
Kangkung = kangkung
Bayam = bayem
Kentang = kentang
Kelapa = kalapa
Kelapa muda = dawegan
12. Nama-Nama yang Berhubungan dengan Alam/Sekitar/Lingkungan
Matahari = panonpo
Bulan = bulan
Pelangi = katumbiri
Sungai = walungan
Petir = gelap
Guntur = guludug
Gelap = pok
Api = seuneu
Dingin = tiis
Panas = panas
Udara = hawa
Sepi = sepi, jempling
Ribut = gandng
Basah = baseuh
Pantai = basisir
Langit = langit
Asap = haseup
Tanjakan = tanjakan
Turunan = pudunan
Telaga = talaga, danau, situ
Kebun = kebon
Keruh = kiruh
Bening = hrang
Rumah = imah, bumi (hls.)
13. Nama-Nama yang Berhubungan dengan Waktu
Senin = Senn
Selasa = Salasa
Rabu = Rebo
Kamis = Kemis
Jumat = Jumaah
Sabtu = Saptu
Minggu = Minggu Minggon, Ahad ((hls.)
Sebulan = sabulan, sasasih (hls.)
Setahun = sataun
Seminggu = saminggu, saminggon (hls.)
Kemarin = kamari
Kemarin lusa = mangkukna
Esok lusa = pagto
Hari = po, dinten (hls.)
Jam/pukul = jam, tabuh (hls.)
Pagi-pagi = isuk-isuk, njing-njing (hls.)
Siang = beurang, siang (hls.)
Sore = sor, sonten (hls.)
Malam = peuting, wengi (hls.)
Waktu = waktu, waktos (hls.)
***
Nah, sebagai bahan bicara jika Anda main/berwisata ke Bandung atau ke daerah lainnya di tanah
Sunda, barangkali contoh percakapan praktis berikut dapat menolong Anda.
- Mang/Pak/Bu/Kang/Th, punten. Upami pangaos ieu . (barang yang dimaksud) sabarahaan?
(Mang/Pak/Bu/Kang/Teh, maaf, kalau harga barang . ini berapa?)
- Tiasa ditawis nya? 7.000 w nya? Kan msrna seueur.
(Bisa ditawar kan? 7.000 aja ya? Kan belinya banyak.)
- Ngical naon wae?
(Jual apa saja?)
- Ari Mang/Pak/Kang/Th tos lami icalan di dieu?
(Mang/Pak/Kang/Th sudah lama jualan di sini?)
- Janten sadayana sabaraheun?
(Jadi semuanya berapa?)
- Ari tos lami di Bandung atanapi urang dieu asli?
(Sudah lama tinggal di Bandung atau orang sini asli?)
- Punten bad tumaros, dupi ka terminal/stasion ti dieu ka palih mana, nya? (Maaf numpang
nanya, kalau ke terminal/stasiun dari sini ke arah mana, ya?)
- Punten, dupi ka terminal/stasion ngangg angkot jurusan mana, nya? (Maaf, kalau ke
terminal/stasiun dari sini pakai angkutan kota ka arah mana, ya?)
- Hatur nuhun, Mang/Pak/Bu/Kang/Th. Punten tos ngarrpot
(Terima kasih Mang/Pak/Bu/Kang/Th. Maaf sudah merepotkan)
- Punten, dupi ka jamban ka palih mana, nya? (Maaf, kalau ke WC/belakang ke sebelah mana,
ya?
- Nepangkeun, nami abdi Gatot Suratot (Perkenalkan nama saya Gatot).
Kalau ragam bahasa biasa: Kenalkeun, abdi Gatot Suratot).
- Abdi mah urang Jakarta, namung lami ngumbara di Uganda. Ari asli mah turunan Spanyol.
(Saya orang Jakarta, tapi lama mengembara di Uganda. Tapi aslinya keturunan Spanyol.)
- Lami teu? (Lama gak?)
- Sakedap deui (sebentar lagi)
- Kang, tiasa dianteurkeun ka Jln. X? (Kang, bisa diantarkan ke Jalan X?)
- Hatur nuhun, permios! (Terima kasih, permisi/selamat tinggal)
Tips yang paling jitu saat jalan-jalan di Bandung atau kota lainnya di tanah Sunda, jangan lupa
awalnya pake: punten. Ini untuk menunjukkan rasa hormat dan cepat akrab. Jika bahasa Sunda
Anda semakin mentok akan perbendaharaan kosakata atawa vocabulary Sunda, selipin saja pake
bahasa Indonesia.
Jangan lupa, jika Anda ingin bertanya dan Anda masih di dalam mobil, keluarlah dari mobil dan
samperin orang yang akan ditanya. Ini sudah menjadi aturan tak tertulis, yang menunjukkan rasa
hormat pada orang setempat. Kadang orang yang bertanya dari dalam mobil, bertanya akan
dianggap tidak tahu sopan santun. Logikanya: masak sih orang yang butuh harus disamperin? Di
mana-mana juga penggemar mendatangi artishehehe!
***
Memang, belajar bahasa Sunda itu susah-susah gampang. Gampangnya? Masih banyak kosakata
yang dekat dengan bahasa Indonesia. Namun, jika berhubungan dengan undak-usuk basa, wuih
orang Sunda sekarang pun makin banyak yang gak faham. Salah satu contohnya, kata MAKAN
dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Sunda? Bisa dahar, nyatu, emam, tuang, lolodok, neda,
dsb. Nah, yang unik di Sunda adalah adanya suasana tertentu, misalnya dalam waktu.
Perhatikan nama dan jenis keadaan waktu dalam 24 jam di Sunda:
- Mltk srangng
- Haneut moyan
- Pecat sawed
- Rumangsang
- Manceran
- Lingsir ngulon
- Lohor
- Lohor ahir
- Wanci rang-rang
- Tunggang gunung
- Sariak layung
- Sareupna
- Harieum beungeut
- Sareureuh budak
- Haliwawar
- Janari ged
- Janari leutik
- Balbat
- Carangcang tihang
- Rebun-rebun
Mangga, bagi Anda yang tahu pukul berapa saja tepatnya istilah-istilah waktu tersebut, silakan
kasih tahu rekan-rekan yang lain. Dari saya mah pengen ngasih bonus saja tentang nama-nama
anak hewan di Sunda:
Anak bebek = itik
Anak ayam = pitik
Anak monyet = begog
Anak jangkrik = mikung
Anak lauk = burayak
Anak kutu = kuar
Anak japati = piyik
Anak kuda = belo
Anak ucing = bilatung
Anak buaya = bocokok
Anak belut = kuntit
Anak bogo = cingok
Anak jelema = orok
Anak gajah = mnl
Ada lagi yang lebih unik, yang disebut kecap panganteur/kata pengantar, dalam artian, kata yang
mengikuti kata kerja dan keadaan. Misalnya, dalam bahasa Indonesia ada kata jatuh, bangun,
duduk, sobek, dsb. Dalam bahasa Indonesia, kata terebut bentuknya tunggal. Dalam bahasa
Sunda, kata tersebut seperti di mana ada Romeo di situ ada Juliet. Jdai ada kata pasangan yang
mengantarkan kata kerja atau keadaan tersebut. Namun, kata yang jadi pengantarnya tidaklah
mempunyai arti. Hanya menegaskan saja agar lebih mantap kerasanya! Mau tahu? Ini lho:
- bus asup
- nyah beunta
- hing ceurik
- segruk ceurik
- am dahar
- jol datang
- rap dibaju
- deker digaw
- gk diuk
- reg eureun
- geleber hiber
- dut hitut
- kuniang hudang
- belenyh/nyh imut
- gedig indit
- los indit
- wr kiih
- blug labuh
- berebet lumpat
- jleng luncat
- geleser maju
- belewer maldog
- brus mandi
- trkl nak
- gampleng nampiling
- blak nangkarak
- jung nangtung
- sebrut narajang
- habek neunggeul
-lek neureuy
- lar ngaliwat
- bluk ngangkuban
- biur ngapung
- goldag ngedeng
- gewewek nggl
- rngknk ngigel
- leguk/regot nginum
- burusut ngising
- pok ngomong
- celengkeung ngomong
- trt nulis
- gaplok nyabok
- gap nyagap
- sirintil nyampeurkeun
- gantawang nyarkan
- kerewek nyekel
- cong nyembah
- crot nyiduh
- celengok nyium
- kop nyokot
- bluk nyuuh
- reup peureum
- dug sar
- barakatak seuri
- ceuleukeuteuk seuri
- cakakak seuri
- cikikik seuri
- lep teuleum
- eureuleu teurab
- clak tumpak
- luk tungkul
- jrut turun
- nyot ngenyot
- pelenyun udud
- cat unggah
- orolo utah
- beledug bitu
- beletk peupeus
- beletok potong
- brwk sok
- bray beurang
- bray muka
- bray caang
- breg hujan
- cep tiis
- gejebur kana cai
- jedak diadu
- jeduk tidagor
- jegug sora anjing
- jegur sora marieum
- jentrng kacapi
- jep jemp
- jeprut pegat
- kecebuk sora cai
- kecemplung kana sumur
- kepluk murag
- krsk sora daun
- ketruk sora sapatu
- les leungit
- paralak hujan
- pdnghl keuheul
- peledek bau hitut
- pes pareum
- pleng ambleng
- plong ngemplong
- prung pegat
- prung ngamimitian
- pudigdig ambek
- rekt sora panto
- rob ngarogrog
- rup dirungkupan
- seguk sora kolcr
- semprung pegat
- sruk-srk sora ragaji
- trong kohkol
http://guswanto.wordpress.com/2010/05/15/belajar-bahasa-sunda/

Sama seperti tata bahasa Indonesia, bahasa Sunda juga memilik imbuhan
(afiks). Berikut ini awalan (prefiks) dalam bahasa Sunda

1. ba-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'melakukan"
Contoh:
Manhna rk balayar deui minggu hareup.
(Dia akan berlayar kembali minggu depan.)

2. barang-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'melakukan pekerjaan yang
tidak tentu/tidak jelas objeknya.'
Contoh:
Eta si Gembul kabeukina th barangdahar w.
(Itu si Gembul sukanya makan saja)

3. di-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'memakai'
Contoh:
Adi kuring keur dibaju.
(Adik saya sedang memakai baju)

Arti lainnya
- melakukan
Contoh:
Mang Endin keur digaw
(Mang Endin sedang bekerja)

- mengeluarkan
Contoh:
Piriwit disada.
(Peluit berbunyi.)
- dikenai pekerjaan
Lokt dicokot tina jero lomari(Dompet diambil dari dalam lemari)
- pekerjaan yang/memakai
Contoh:
Ban motor nu kemps th dikompa ku Mang Udung.
(Ban motor yang kempes dikompa oleh Mang Udung)
- dibuat jadi
Contoh:
Ieu pager imah diruksak ku saha?
(Ini pagar rumah dirusak sama siapa?)
- diberi
Contoh:
Hasil ulangan teh keur dipeunteun ku guru.
(Hasil ulangan sedang dinilai oleh guru)

4. ka-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'tidak disengaja'
Contoh
HP katincak ku aki.
(HP terinjak sama kakek)

Arti lainnya:
- Dikenai pekerjaan di...
Contoh:
Bangsat th katewak ku pulisi tadi peuting.
(Maling tertangkap polisi tadi malam.)
- bisa di-...-kan
Contoh:
Kajadian ta th bisa kagambar ku manhna kalayan jelas.
(Kejadian itu bisa tergambarkan olehnya dengan jelas)
- bisa di-...
Contoh:
Akhirna, ieu barang th bisa kaangkut ku urang.
(akhirnya barang ini bisa terangkut olehku.)
- Hal yang berhubungan dengan...
Manehna boga kabisa nyata nyanyi.
(Dia punya kemampuan yaitu bernyanyi)
- Hal yang di-
Kahayang mah manh tong ribut masalah kamari.
(Inginnya sih kamu jang ribut masalah kemarin)
- Kena oleh
Si Odong kaplt ku Nyi Karsih.
(Si Odong terkena pelet Nyi Karsih.)
- tahapan atau bagian
Kuring giliran peserta katilu.
(Saya giliran peserta ketiga)

5. N- (nasal)
Imbuhan ini mempunyai alomorf (variasi) m-,n -, ng-, nga,-, nge, ny-
Contoh:
Lamun ngadng lagu Sunda, Ki Lurah sok langsung ngigel.
(Kalau mendengar lagu Sunda, Ki Lurah suka langsung berjoged.)

Aturan lainnya:
- m- (kalau bergabung dengan kata dasar yang dimulai konsonan b dan p)
Contoh: Manhna keur maca koran. (Dia sedang membaca koran.) // kata
dasar baca
- n- (kalau bergabung dengan kata dasar yang dimulai konsonan t)
Contoh: Neng Tini keur nulis di kamer. (Neng Tini sedang menulis di kamar)
// kata dasartulis
- ng- (kalau bergabung dengan kata dasar yang dimulai
konsonan k dan vokal)
Contoh: Adi kuring keur ngorong (adik saya sedang mengupil.) // kata
dasar korong
- nga- (kalau bergabung dengan kata dasar yang dimulai
konsonan b,d,g,h,j,,l, m, n,w dany)
Contoh: Anjing ngaggl ucing (Anjing menggigit kucing). // kata dasar ggl
- nge- (kalau bergabung dengan kata dasar yang dimulai konsonan dan satu
suku kata.)
Contoh: Bapa keur ngebor sumur. (Bapa sedang mengebor sumur). // kata
dasar bor
- ny- (kalau bergabung dengan kata dasar yang dimulai konsonan c dan s)
Contoh: Orok keur nyusu ka indungna (Bayi sedang menyusu pada ibunya) //
kata dasarsusu

6. pa-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'yang melakukan'
Contoh:
Salaku pamingpin, kuduna manhna inget ka rahayat.
(sebagai pemimpin, seharusnya dia ingat kepada rakyat)
Arti lainnya:
- yang biasa dilakukan/pekerjaan
Contoh: Aki kuring patani. (Kakek saya petani.)
- alat/yang dipake
Contoh: Mang Jaja keur nyieun panakol bedug. (Mang Jaja sedang membuat
pemukul beduk.)
- ada dalam keadaan
Contoh: Kulit mulusna paantel jeung kulit kuring. (Kulit mulusnya
bersentuhan dengan kulitku)

7. pada-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'banyak dikenai pekerjaan.'
Contoh:
Bncong nu ngaliwat th padanyiwit balas ku gemes.
(Waria yang lewat itu banyak yang mencubit karena gemas.)
Arti lainnya:
- Sama
Contoh: Abong pada beunghar, maranhna arulin ka luar nagri unggal
minggu.
(Karena pada-pada kaya, mereka main ke luar negeri setiap minggu.)

8. para-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'banyak'
Contoh:
Parahadirin dihaturanan nggal lebet.
(Para hadirin dipersilakan segera masuk.)

9. per-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'yang jadi'
Contoh:
Mata beulah knca kukurunyudan wa, pertanda naon nya?
(Mata sebelah kiri berkedut terus, pertanda apa ya?)
Arti lainnya:
- Hal yang dibawa sejak lahir
Contoh:
Kalakuan manhna siga kitu th da geus perwatak tuda.
(Kelakuan dia seperti itu karena sudah wataknya.)

10. pi-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'yang dibuat.'
Contoh:
Jang Edoy mnta piwuruk ti Ustad Abdul.
(Jang Edoy minta nasihat dari Ustadz Abdul)

Ari lainnya:
- alat/perkakas (Contoh: pitapak/jebakan)
- melakukan (Contoh: pidamel/kerjaan)
- suka pada...(Contoh: pidunya/suka mengumpulkan harta)

11. sa-
Fungsinya membangun kata bilangan yang berarti 'satu'
Contoh:
Cik, kuring menta kertas salambar!
(Coba, saya minta kertas selembar!)

Ari lainnya:
- sama..-nya
Contoh:
Baju nu dipak ku kuring jeung manhna geuning samodl.
(Baju yang dipakai saya dan dia ternyata semodel.)
- besarnya seukuran...
Contoh:
Tanah nu rk pelakkan cab th ukuran panjangna ngan satumbak.
(Tanah yang akan ditanami cabai ukuran panjangnan cuma setumbak.)
- sampai...
Contoh:
Cai walungan th jerona kurang leuwih sabeuheung.
(Air sungai dalamnya kurang lebih seleher.)
- menunjukkan waktu
Contoh:
Saencan dahar, kumaha lamun urang mandi heula?
(Sebelum makan, bagaimana kalau kita mandi dulu?)

12. sang-
Contonya kata sangigir, akan mempunyai arti yang mandiri jika sudah
melewati proses morfologis. Contonya dieberi imbukan N- (nasal),
menjadi: nyangigir.

13. si-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'melakukan'
Contoh:
Manehna keur sisiram di kebon.
(Dia sedang menyiram di kebun)

14. silih- (mempunyai alomorf sili- dan pili-)
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'saling berbalas'
Conto dina kalimah:
Th Nur jeung Th Maya keur silihsiku.
(Teh Nur dan Teh Maya sedang saling menyiku.)

15. ti-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'pekerjaan yang tidak
disengaja.'
Contoh:
Ibu Ade titajong kana batu.
(Ibu Ade terantuk batu.)

Ada juga yang fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'Dalam
keadaan'
Contoh:
Kamari aya budak titeuleum di walungan.
(Kemarin ada anak yang tenggelam di sungai.)

16. ting-/pating-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'banyak yang melakukan'.
Contoh:
Kunti-kunti tingcikikik di luhur tower BTS.
(Kuntilanak pada cekikikan di atas tower BTS.)

Bisa juga fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'banyak dan terus-
terusan dalam suatu keadaan.'
Contoh:
Lampu di tengah kota tingburinyay.
(Lampu di tengah kota pada berkedip bercahaya.)