Anda di halaman 1dari 13

RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

1

1.0 SINOPSIS
Modul ini memberi pendedahan kepada pelajar memahami tentang kepentingan mengurus
usaha pemasaran. Ia mengambil kira bagaimana untuk membentuk satu rancangan pemasaran.
Termasuk juga memberi pendedahan kepada pelajar tentang mengenalpasti masalah di dalam
melaksanakan rancangan dan program pemasaran. Modul ini juga menghuraikan elemen dalam
proses pelaksanaan pemasaran dan pengorganisasian dan cara mengawal aktiviti jabatan
organisasi.

1.1 Hasil Pembelajaran
1. Mengetahui definisi pemasaran
2. Mengenali pasaran sasaran.
3. Menentukan trend dan saiz pasaran
4. Menerangkan unsur-unsur persaingan
5. Mempelajari cara membuat ramalan jualan
6. Membincangkan strategi pemasaran dan belanjawan pemasaran.
7. Menjelaskan masalah-masalah dalam melaksanakan rancangan dan program
pemasaran

1.2 Kerangka Konsep Tajuk 2
1.3 Pengenalan

Aspek penting dalam perniagaan ialah pemasaran ia memastikan barang dan perkhidmatan
yang dikeluarkan sampai kepada pengguna dapat memenuhi keperluan dan kehendak mereka.
Kita mungkin sering didedahkan dengan perkataan pemasaran samada melalui media mahupun
orang-orang perseorangan yang terlibat dengan dunia perniagaan. Pemasaran merupakan satu
proses sosial dan pengurusan di mana individu atau kumpulan memenuhi keperluan dan
kehendak mereka melalui penghasilan dan penukaran produk atau nilai di kalangan mereka.

Definisi Pemasaran:
Persatuan Pemasaran Amerika (AAM): Satu proses perancangan dan pelaksanaan ke atas
harga, promosi dan pengedaran terhadap barangan atau perkhidmatan supaya proses
PEMASARAN
Pasaran Sasaran
Trend & Saiz Pasaran
Persaingan
Syer Pasaran
Ramalan Jualan
Strategi Pemasaran
Belanjawan Pemasaran
Masalah Pemasaran
TAJUK 1 Pemasaran : Rancangan Pemasaran
RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN
2
pertukaran dapat dilakukan yang mana akan memenuhi kepuasan individu dan mencapai objektif
organisasi.

Kotler (1991): Pemasaran ialah satu proses sosial ataupun pengurusan dimana individu ataupun
kumpulan memperolehi apa yang dikehendaki dan diperlukan samada dengan menciptakannya
sendiri ataupun melalui pertukaran produk atau nilai dengan atau pihak yang lain.

Pemasaran bukan hanya berkisar tentang jualan, tetapi ia juga melibatkan urusan-urusan
sebelum jualan seperti kajian, pembangunan produk, kualiti produk, perletakan harga,
pengagihan produk, pembungkusan, urusan selepas jualan dan sebagainya. Pemasaran
bermaksud satu proses perancangan dan pelaksanaan pernyataan konsep sesuatu produk,
perletakan harga dan lain-lain. Pemasaran berfungsi untuk memenuhi keperluan dan kehendak
pengguna. Usaha pemasaran yang dibentuk perlu diuruskan dengan baik agar berjaya dalam
mencapai objektif pemasaran.


Pemasaran memainkan peranan dalam membantu memperkenalkan sesuatu produk kepada
pengguna. Ia merangkumi bidang seperti berikut:-
i. Konsep pemasaran
ii. Strategi pemasaran
iii. Teknik pemasaran
iv. Peranan agensi

Pemasaran mempunyai objektif untuk menyediakan barang dan perkhidmatan yang diperlukan
oleh pengguna bagi memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Ia juga meliputi objektif untuk
mencari keuntungan yang maksimum


Konsep pemasaran adalah ia merupakan satu cara mengenal pasti dan memenuhi kehendak
dan keperluan yang disasarkan. Pemasaran dapat memberi nilai kualiti dan kepuasan kepada
pengguna dalam jangka panjang.


RANCANGAN PEMASARAN
Strategi pemasaran yang akan digunakan untuk
memasarkan produk
KELEBIHAN
PRODUK
STRATEGI
HARGA
PROMOSI AGIHAN
TARGET
JUALAN
RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN
3
1.4 Pasaran Sasaran dan Sasaran Pasaran

1.4.1 Pasaran Sasaran
Pasaran sasar ialah sekumpulan pengguna yang menjadi sasaran perniagaan dalam
menjalankan usaha-usaha pemasarannya bagi menjual produk atau perkhidmatan perniagaan.
Pelbagai indikator digunakan di dalam memilih pasaran sasar iaitu jantina, demografi,
pekerjaan,usia, taraf sosial, agama, bangsa dan sebagainya. Campuran pasaran dirancang
untuk memastikan pasaran sasar mendapat maklumat penuh produk

Usahawan khususnya perlu terlebih dahulu mengenal pasti siapakah sasaran pasaran yang
akan menggunakan produk ataupun perkhidmatan yang ditawarkan oleh usahawan. Sasaran
pasaran boleh ditafsirkan sebagai pengguna ataupun pelanggan.

Usahawan perlu menerangkan dengan jelas profil pelanggan yang ingin disasarkan dari segi:-

1. Demografi
Umur
Jantina
Pendapatan
Pekerjaan
Taraf pendidikan
Bilangan ahli keluarga

2. Psiko grafik
Keinginan
Cita rasa
Ego
Status atau perkhidmatan yang dijual oleh perniagaan.

1.4.2 Sasaran Pasaran

Sasaran pasaran pula merujuk kepada strategi untuk menembusi pasaran-pasaran kecil yang
homogenus yang telah dikenalpasti dalam segmentasi pasaran.
1. Mengenal pasti kumpulan pengguna yang mempunyai keperluan dan kehendak yang
serupa,
2. Mengenal pasti kumpulan pengguna yang mempunyai minat terhadap produk yang
serupa
3. Mengenal pasti pasaran yang ingin ditumpu perhatian oleh syarikat yang
mengeluarkan sesuatu produk

Strategi sasaran berasaskan:
1. Pemasaran tidak dibezakan
2. Pemasaran dibezakan
3. Pemasaran tertumpu
4. Pemasaran mikro

Kepentingan Pemasaran
1. Dapat memasarkan produk dan perkhidmatan dengan lebih efisyen.
2. Menghadapi persaingan yang sedikit jika pesaing tidak memfokuskan kepada
segmen tertentu sahaja.
3. Firma yang memilih satu jenis pasaran dan pasaran sasaran biasanya mendapat
lebih banyak peluang untuk menjadi pakar dalam industri tersebut

RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN
4
1.5 Trend & Saiz Pasaran

Trend dan Saiz Pasaran merujuk kepada jumlah pembeli yang berpotensi dalam satusatu
kawasan dagangan yang disasarkan oleh usahawan

1.5.1 Trend Pasaran

Usahawan yang terlibat perlu membuat penyelidikan terhadap pasaran yang ingin dimasukinya.
Ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti aliran perkembangan semasa industri yang ingin
diceburi. Perlu dinyatakan sama ada industri tersebut sedang berkembang, menurun atau dalam
keadaan yang stabil. Berikan statistik jika ada bagi menyokong kenyataan yang dibuat.
Penyelidikan secara berterusan di dalam mengenal pasti perubahan terhadap keinginan dan cita
rasa pengguna juga perlu dijalankan untuk mengetahui perubahan cita rasa semasa dan
perubahan cita rasa di masa akan datang. Ini dapat membantu dalam meramalkan jualan.
1.5.2 Saiz Pasaran

Saiz pasaran ialah jumlah keluasan pasaran atau lebih tepat lagi, jumlah potensi pasaran untuk
satu-satu kawasan dan dalam jangka masa setahun. Dalam mengira saiz pasaran, beberapa
faktor perlu diambil kira di antaranya ialah :-

o Tidak mengambil kira/mengira pembahagian mengikut pesaing di dalam pasaran yang luas.
o Saiz pasaran perlu dinyatakan di dalam bentuk unit atau Ringgit Malaysia (RM).

Jadual 1: Contoh pengiraan bagi menentukan saiz pasaran1.6 Persaingan

Di dalam melaksanakan pemasaran bilangan pesaing yang menjalankan perniagaan di tempat
yang sama akan memberi kesan menjejaskan jualan. Oleh itu usahawan perlu kenal pasti
kekuatan dan kelemahan setiap pesaing. Dalam usaha mengenal pasti kekuatan dan kelemahan
pesaing, Usahawan perlu menerangkan keadaan sebenar yang berlaku di pasaran. Di samping
itu usahawan perlu mengenal pasti siapa pesaing yang menawarkan barangan ataupun
perkhidmatan yang serupa mahupun barangan pengganti kepada kumpulan pelanggan yang
sama. Seandainya terdapat pengeluar-pengeluar lain yang telah dan akan mengeluarkan
barang-barang yang serupa, nyatakan keupayaan pengeluaran masing-masing, kualiti keluaran
pesaing, harga jualan pesaing serta kekuatan dan kelemahan pesaing

RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN
5
1.7 Syer Pasaran
Syer pasaran merujuk kepada jumlah peratus (%) jualan yang bakal diperoleh usahawan
daripada potensi pasaran dengan mengambil kira jumlah perniagaan yang bersaing Syer
pasaran merupakan satu anggaran yang perlu dibuat oleh organisasi di dalam mengenal pasti
bahagian (syer) pasaran yang boleh dikuasai oleh perniagaan di dalam sesuatu pasaran yang
ingin diceburi. Di dalam mengenal pasti syer pasaran sesuatu organisasi perlu mengambil
kira beberapa aspek penting. Di antaranya, mengambil kira keseluruhan saiz pasaran dan syer
pasaran bagi setiap pesaing yang terdapat di dalam industri yang sama. Syer pasaran biasanya
dinyatakan di dalam bentuk peratusan(%). Di dalam mengenal pasti syer pasaran, kaedah yang
selalu dikaitkan ialah konsep sharing of cake, di mana pasaran itu sendiri dianggap sebagai
sekeping kek yang perlu dipecah-pecahkan mengikut pasaran yang berlainan. Setiap
perniagaan mempunyai pasarannya tersendiri. Perniagaan yang mempunyai bahagian yang
besar dikenali sebagai pemimpin pasaran atau market leader.

Jadual 2: Mengenal pasti syer pasaranRBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN
6
1.8 Ramalan Jualan

Semasa pelaksanaan pemasaran anggaran jualan perniagaan dalam tempoh tertentu perlu
disediakan. Pegawai pemasaran yang terlibat perlu menyediakan pengunjuran jualan bulanan
untuk tahun pertama dan anggaran jualan untuk tahun kedua dan ketiga.

Di dalam menyediakan ramalan jualan pegawai perlu mengkaji beberapa faktor penting iaitu:-
Kesedaran pelanggan tentang barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan
Mengambil kira musim perayaan, cuti sekolah, perubahan cuaca
Mengenal pasti jenis perniagaan atau projek yang ingin dijalankan sama ada
dalam sektor perniagaan atau industri, penternakan ataupun perladangan.


Formula di dalam menentukan ramalan jualan:-
Tentukan saiz pasaran
Kenal pasti siapa pesaing
Menganggarkan syer pasaran
Meramal jualan

Pengunjuran jualan bulanan perlu disediakan untuk tahun pertama dan anggaran jualan tahun
kedua dan ketiga juga perlu disediakan (Lampiran 1).


RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN
7

RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN
8
1.9 Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran ialah segala usaha yang dilaksanakan untuk mendapatkan pelanggan bagi
barang yang dikeluarkan. Ia perlu dibentuk sebelum sesuatu keluaran siap diproses untuk
dipasarkan. Strategi pasaran terdiri daripada sasaran pasaran dan campuran pasaran. Sasaran
pasaran merujuk kepada bakal pelanggan bagi sesuatu keluaran. Campuran pemasaran
merangkumi empat komponen penting yang menentukan kejayaan sesuatu perniagaan iaitu
produk, harga, tempat dan promosi.

Untuk mencapai strategi pemasaransyarikat perlu membuat analisis tentang peluang
pertumbuhan produk syarikat perniagaan pada masa akan datang.

a) Produk
Produk merupakan elemen utama dalam campuran pemasaran. Produk
adalah apa sahaja yang ditawarkan oleh usahawan kepada sasaran
pasaran ataupun pengguna. Pengguna selalunya bukan setakat mahukan
produk, mereka mencari beberapa manfaat yang dapat memenuhi
keperluan dan kehendak mereka. Mewujudkan nilai bermaksud usahawan
memahami apa yang diperlukan dan dikehendaki oleh pengguna dan
menawarkan nilai tersebut kepada pengguna, oleh itu tawaran produk
usahawan mestilah merangkumi produk utama ditambah lain-lain manfaat
yang boleh menarik dan memujuk pengguna untuk membeli.

Di samping itu, usahawan perlu memastikan kualiti, reka bentuk, prestasi
barangan yang ditawarkan benar-benar mencapai piawaian yang telah
ditetapkan.

Dari segi pembungkusan usahawan perlu memastikan cara pembungkusan
yang digunakan memenuhi ciri-ciri keselamatan, sesuai dan menarik.
Pengguna masa kini sudah mula mencari produk ataupun keluaran yang
mempunyai bungkusan dan pelabelan yang menarik. Ini adalah kerana
terlalu banyak barangan yang terdapat di pasaran yang menawarkan
fungsiyang sama. Oleh yang demikian usahawan perlu bijak di dalam
menarik minat pelanggan dengan memastikan pembungkusan selari
menepati ciri-ciri asas dapat menunjukkan perbezaan dengan ketara dengan
produk pesaing


b) Promosi
Promosi ialah strategi berkomunikasi antara pengguna dan pemasar atau
peniaga. Ianya melibatkan proses komunikasi dua hala daripada peniaga
kepada pengguna dan daripada pengguna kepada peniaga. Tujuan
komunikasi ialah supaya pemasar boleh menyampaikan mesej kepada
pengguna dan mengetahui maklum balas pengguna terhadap tawaran
usahawan.
Strategi promosi merangkumi strategi pengiklanan, promosi jualan, jualan
perorangan, perhubungan awam dan publisiti dan pemasaran langsung.
Objektif utama promosi ialah memberitahu, mengingatkan dan memujuk
pengguna dan/atau pengguna berpotensi

Di dalam strategi promosi pemasar perlu:
Menetapkan objektif (AIDA)
Konsep AIDA selalu ditekankan semasa objektif sesuatu strategi promosi
dirangka. Konsep AIDA boleh ditakrifkan sebagai:-
A (Attention) Usahawan perlu memikirkan sesuatu yang boleh
menarik perhatian pengguna mahupun sasaran pengguna melihat atau
memperhatikan aktiviti promosi yang dijalankan oleh usahawan. Sebagai
RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN
9
contoh, ini boleh dilaksanakan dengan memilih iklan percetakan yang
berwarna, menggunakan watak kartun sekiranya usahawan ingin
menarik minat kanak-kanak dan sebagainya.

I (Interest) usahawan perlu pandai menarik minat pelanggan dengan
memberikan diskaun ataupun pendorong yang negatif menarik
pelanggan melihat kepada iklan mahupun promosi yang dijalankan.


D (Desire) Faktor ini sering dikaitkan dengan faktor dalaman iaitu
sejauh mana usahawan dapat menanamkan rasa keinginan pengguna
untuk mencuba ataupun untuk membeli produk yang kita tawarkan.

A (Action) langkah yang terakhir sekiranya pengguna akan terus
membeli produk tersebut sekiranya mereka berminat dan berkeinginan
memilikinya.

Menentukan sasaran pengguna
Mereka bentuk mesej yang ingin disampaikan
Memilih media yang hendak dijadikan saluran penyampaian mesej
Menyediakan kos promosi
Penilaian terhadap aktiviti promosi yang dijalankan

c) Harga
Harga adalah didefinisikan sebagai nilai yang harus dibayar oleh
pengguna/pembeli kepada peniaga sebagai pulangan kepada barangan
yang ditawarkan oleh perniagaan.
Beberapa faktor perlu dipertimbangkan di dalam menetapkan harga
barangan yang ditawarkan oleh usahawan. Di antaranya ialah:-
Jumlah harga kos sebenar produk yang ditawarkan
Menilai harga jual yang ditawarkan oleh pesaing
Menilai struktur diskaun yang akan diperkenalkan
Menilai tanggapan pengguna sasaran terhadap nilai produk kita dengan
pesaing.

d) Tempat Pengedaran
Tempat atau saluran pengedaran adalah merupakan elemen pemasaran
untuk memastikan produk sampai kepada pengguna.
Aspek yang penting dalam strategi tempat ialah pengguna mendapat akses
kepada produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Produk yang
ditawarkan perlu berada di tempat yang sesuai dengan kualiti dan kuantiti
yang penggunamahukan.
Pengedaran boleh dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
Pengedaran langsung ialah pengedaran di mana pemasar berhubung terus
dengan pengguna atau terus dari pengeluar kepada pengguna. Manakala
pengedaran tidak langsung melibatkan pemborong, peruncit dan orang
tengah yang lain.
Faktor-faktor penting di dalam pemilihan saluran pengedaran ialah seperti:
o Saiz pasaran
o Ciri-ciri produk dan perkhidmatan yang ditawarkan
o Strategi pemilihan orang tengah
o Saluran pengedaran yang digunakan oleh pesaing
o Keupayaan usahawan di dalam merancang saluran pengedaran
tersebut.RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN
10
1.10 Belanjawan Pemasaran

Belanjawan ialah anggaran pendapatan yang diperolehi dan perbelanjaan yang akan dibuat
untuk suatu tempoh masa tertentu di masa akan datang. Tujuannya ialah untuk mendapatkan
keseimbangan antara pendapatan dan perbelanjaan. Penyediaan belanjawan pemasaran adalah
berbeza-beza mengikut keperluan pemasaran perniagaan. Satu belanjawan komprehensif yang
mengandungi satu siri belanjawan yang meliputi setiap aktiviti operasi sesebuah organisasi
untuk sesuatu tempoh perlu dibuat bagi memastikan keseimbangan pendapatan perniagaan
terkawal.

1.10.1 Tujuan belanjawan
Membolehkan perniagaan / individu membuat perbandingan antara
pendapatan dan perbelanjaan wang yang sebenar dengan anggaran yang
dibuat.
Menjadi panduan kepada pihak tertentu untuk menilai permohonan pembiayaan
syarikat / individu.
Memberi maklumat tunai di bank , amaun perlu dibayar kepada pembekal,
amaun belum terima pelanggan.
Mengawal perancangan dan belanjawan.
Mengesan perbelanjaan.
Meramal Pendapatan.
Mengesan sumber kewangan dan kestabilan kewangan.
Mengesan kebolehan dan keupayaan perniagaan membayar hutang.

1.10.2 Asas pengurusan belanjawan
Menetapkan matlamat kewangan.
Menganalisa sumber-sumber yang dimiliki.
Meramalkan pendapatan yang diperolehi.
Mencatat perbelanjaan yang dibuat.
Membezakan keperluan dan kehendak.
Merekod aktiviti kewangan harian.
Menilai kewangan secara berkala.
Memantau / mengawal kewangan secara berkala.
Memberi maklumbalas untuk penambahbaikan.

Berikut merupakan belanjawan Belanja Jualan dan Pentadbiran.Ia adalah garis panduan
perbelanjaan untuk aktiviti bukan perkilangan.

contoh :
Syarikat Sentiasa Untung Sdn. Bhd. Belanjawan Belanja Jualan dan Pentadbiran Untuk Tahun
Berakhir 31 Dis 2005

1 (RM) 2 (RM) 3 (RM) 4 (RM) Tahun
Belanja Berubah:
Komisen jualan
Angkutan keluar
9,000
3,000
10,500
3,500
12,000
4,000
13,500
4,500
45,000
15,000
Jum Belanja
Berubah
12,000 14,000 16,000 18,000 60,000
Belanja Tetap:
Iklan
Gaji(jualan)
Gaji(pejabat)
Susutnilai
5,000
15,000
7,500
1,000
1,500
5,000
15,000
7,500
1,000
1,500
5,000
15,000
7,500
1,000
1,500
5,000
15,000
7,500
1,000
1,500
20,000
60,000
30,000
4,000
6,000
RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN
11
Cukai harta benda
Jum Belanja Tetap 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000
Jum Belanja
Jualan &
Pentadbiran
42,000 44,000 46,000 48,000 180,0001.11 Masalah Pemasaran

Cabaran-cabaran pemasaran masa kini akan melihat bahawa pemasaran itu membawa maksud
yang begitu luas. Aktiviti pemasaran masa kini beroperasi dalam persekitaran global yang
dinamik, ia memerlukan pengurus-pengurus pemasaran yang berfikiran waras tentang strategi
dan amalan pemasaran mereka. Keadaan ini telah menyebabkan pengurus-pengurus
pemasaran mengubahsuai strategi pemasaran mereka.

Di antara cabaran-cabaran pemasaran dalam abad ke dua puluh satu adalah nilai dan orientasi
pelanggan yang sering berubah, ekonomi yang lembab, kemerosotan persekitaran, peningkatan
dalam persaingan global, masalah-masalah ekonomi, politik dan sosial, inilah yang dinamakan
dunia tanpa sempadan.

Walau bagaimanapun masalah-masalah tersebut telah mewujudkan peluang pemasaran. Kini
kita dapat menyaksikan terdapat beberapa aliran dan kuasa utama yang mengubah dan
mencabar strategi pemasaran seperti pertumbuhan pemasaran bukan untung, peningkatan
teknologi maklumat, penglobalisasian yang pesat, ekonomi dunia yang berubah dan seruan-
seruan ke arah sikap beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.


1.11.1 Pertumbuhan Pemasaran Organisasi Bukan Untung.

Kebelakangan ini organisasai bukan untung seperti bahagian pendidikan, perubatan, pos dan
ketenteraan telah mula menggunakan strategi pemasaran untuk beroperasi. Sebagai contoh,
Pos Malaysia telah membentuk rancangan pemasaran inovatif dengan menjual setem kenangan
sempena pertabalan Yang di-Pertuan Agong ke-12. Penglibatan organisasi bukan untung
mengaplikasikan strategi pemasaran telah memberikan cabarancabaran baru yang menarik
kepada pengurus-pengurus pemasaran.


1.11.2 Penglobalisasian

Kesan daripada kemajuan yang pesat di dalam bidang telekomunikasi dan teknologi maklumat,
budaya dan jarak sesuatu tempat dapat dihubungkan dengan lebih mudah dan cepat. Ini telah
membolehkan syarikat meluaskan liputan pasaran geografi, pembelian dan pengeluaran mereka.
Hasilnya, persekitaran pemasaran menjadi lebih kompleks untuk kedua-dua syarikat dan
pengguna.

Kini, syarikat-syarikat bukan sahaja cuba menjual produk tempatan mereka kepada pasaran
antarabangsa tetapi membeli lebih komponen dan bekalan dari luar negara. Contohnya melalui
operasi Segitiga Emas: Malaysia-Indonesia-Thailand (IMT-GT), ia telah memberikan peluang
kepada para peniaga untuk bergerak dengan lebih bebas di negara-negara berkenaan. Situasi
RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN
12
begini dapat menggalakkan syarikat untuk merebut peluang bagi membuka pasaran yang lebih
luas dan bukan hanya tertumpu kepada pasaran tempatan sahaja.

Banyak syarikat telah membentuk rangkaian strategik dengan syarikat-syarikat asing dan juga
pesaing, yang bertindak sebagai pembekal atau rakan pemasaran. Ini membolehkan rangkaian
global terbaik dapat dibentuk.


1.11.3 LedakanTeknologi Maklumat.

Kemajuan di dalam bidang teknologi maklumat dan telekomunikasi telah memberi kesan ke atas
cara syarikat memberi nilai kepada pelanggan-pelanggan mereka. Ledakan teknologi maklumat
membolehkan pengurus-pengurus pemasaran mempelajari dan menjejaki pelanggan, mencipta
dan merekabentuk produk dan perkhidmatan yang dapat memenuhi keperluan pelanggan,
mengagih produk dengan lebih cekap dan efektif serta berkomunikasi dengan pelanggan sama
ada dalam kumpulan yang besar atau orang perseorangan. Contohnya, dengan menggunakan
komputer yang berkeupayaan tinggi, pemasar boleh mewujudkan pangkalan data yang terperinci
untuk mensasar tawaran-tawaran kepada pelanggan-pelanggan mereka.

Internet

Internet ialah satu rangkaian global jaringan komputer yang besar dengan tiada
pengurusan atau milikan berpusat. Ia dicipta pada akhir 1960-an oleh Jabatan
Pertahanan Amerika Syarikat. Pada asalnya ia berfungsi untuk menghubungkan
makmal-makmal kerajaan, kontraktor dan ketenteraan. Internet telah menghubungkan
pengguna komputer ke seluruh dunia. Sesiapa sahaja yang mempunyai komputer
peribadi , modem dan perisian yang betul boleh meninjau internet untuk mendapatkan
atau berkongsi maklumat mengenai sebarang subjek serta berinteraksi dengan
pengguna-pengguna lain. Kini, internet telah berkembang dengan pembangunan World
Wide Web yang mesra pengguna. World Wide Web telah membolehkan syarikat
menghubungkan jutaan pelanggan baru dengan kos yang hanya suku daripada kos
pengiklanan menggunakan media cetak dan televisyen.
1.11.4 Perkembangan Ekonomi Dunia

Ekonomi dunia yang meleset telah mengakibatkan kesukaran kepada pengguna dan pemasar.
Di seluruh dunia, keperluan manusia semakin bertambah, tetapi dalam banyak perkara , individu
kekurangan wang untuk membayar barangan keperluan. Ekonomi negara maju banyak
mempengaruhi ekonomi negara-negara yang sedang membangun.

Situasi ekonomi semasa telah mewujudkan masalah dan peluang kepada pemasar. Sesetengah
syarikat menghadapi permintaan yang berkurangan dan menghadapi masalah untuk
mengembangkan syarikat mereka.


1.11.5 Permintaan Terhadap Tanggungjawab Sosial dan Etika

Pada masa sekarang pihak pemasar perlu bertanggung jawab terhadap kesan tindakan mereka
ke atas sosial dan persekitaran. Etika korporat telah menjadi isu yang hangat diperkatakan di
dalam dunia perniagaan. Masalah-masalah seperti penghapusan hutan, kehangatan ruang
atmosfera , pencemaran udara dan air serta ancaman-ancaman lain perlu diselesaikan dengan
cara yang lebih berkesan. Di samping mereka memperolehi keuntungan daripada aktiviti-aktiviti
pemasaran dan pengeluaran mereka, tanggungjawab sosial kepada masyarakat perlu
diutamakan.
RBT 3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN
13

1.11.6 Lanskap Pemasaran Baru

Syarikat-syarikat domestik telah sedar bahawa mereka tidak boleh mengabaikan pasaran dan
pesaingan global. Firma-firma berjaya dalam industri matang sedar bahawa mereka perlu
mengambilkira pasaran dan teknologi yang muncul dengan pendekatan pengurusan terkini.
Syarikat-syarikat dari berbagai sektor semakin menyedari bahawa mereka perlu menekankan
kepada aspek keperluan pelanggan dan persekitaran. Mereka akan gagal di dalam perniagaan
sekiranya tidak memahami pasaran yang kian berubah. Contohnya, pembinaan KLIA ekspres
telah menyediakan kemudahan pengangkutan yang pantas dari KL Sentral ke KLIA iaitu dalam
masa 28 minit.

Di akhir unit ini seharusnya anda telah memahami apa yang dimaksudkan dengan pemasaran,
mengetahui elemen-elemen di dalamnya, mempelajari berkenaan dengan perkembangan
konsep pemasaran serta dapat menerangkan apakah cabaran-cabaran pemasaran pada masa
kini. Diharapkan unit ini dapat membantu anda memahami unit-unit yang seterusnya. Semoga
berjaya.

Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan dalam penilaian kendiri ini dan
semak jawapan anda pada maklumbalas yang disediakan. Jika ada masalah yang timbul, sila
berbincang dengan pensyarah anda. Selamat mencuba , semoga berjaya.Tugasan ISL/OLL:

a) Anda dikehendaki menyediakan Rancangan Pemasaran
yang lengkap dengan belanjawan pemasaran.
b) Bincangkan masalah-masalah pemasaran yang mungkin
berlaku dalam usaha anda untuk membuat pemasaran
perniagaan.