Anda di halaman 1dari 5

Kebaikan Huraian

Meningkatan produktiviti

Lebih banyak perkhidmatan dapatdisediakan
dan lebih banyak kes/aplikasidapat disiapkan
berbanding kaedah lamayang memakan
masa dan tenaga yangbanyak.
Permohonan dapat dibuat dengan
cepat,tepat dan lancar.
Produktiviti meningkat, rakyat akanmendapat
perkhidmatan yangmemuaskan.
Menerusi penggunaan IT dalam
pejabatkerajaan, kos untuk pembelian kertas
dankatrij pencetak dapat dikurangkan


Kerajaan lebih terbuka dan
telus

Orang ramai boleh mengakses maklumat
tersebut dengan mudah pada bila-bila masa
Menerbitkan debat dalam Parlimen dan minit
mesyuarat pentadbiran pada laman web
kerajaan.

Menyebarluaskan dasar
kerajaan

Mempercepatkan sistem penerangan dan
penyampaian kerajaan
Masalah yang berpunca daripada karenah
manusia dapat dihindari

Memudahkan perkhidmatan Alat pencegahan rasuah yang sangat
berkesan.
Menyediakan borang dan perkhidmatan
pelesenan atas talian untuk mengelakkan
individu pergi ke pejabat kerajaan dengan
risiko pembuangan masa dan kejadian
rasuah.
Urusan dapat dijalankan dengan cepat

Meningkatkan mutu dan Pelanggan menggunakan kemudahan untuk
berurusan dengan lebih cekap dan pantas
kecekapan sektor awam

melalui laman web www.gov.my
Pengguna tidak perlu ke kaunter pejabat
perkhidmatan awam kerana perkhidmatan
tersebut boleh diakses di hujung jari.
Pembayaran bil kemudahan asas, semakan
saman trafik , penghantaran tender kerajaan
dan pendaftaran perniagaan dapat dilakukan
secara terus dalam talian.
Kurang berlakunya kesilapan dalam
pengiraan data

Mempelbagaikan jenis
perkhidmatan berasaskan ICT

Pelbagai perkhidmatan ditawarkan melalui
penggunaan internet sebagai mediumnya ,
contoh e-dagang, e-perubatan, e-filing dan
sebagainya.
Contohnya: E-dagang merangkumi
penggunaan laman web bagi tujuan
penjualan produk atau perkhidmatan kepada
pelanggan, melakukan pemasaran ,
menerima bayaran melalui internet dan
pengurusan khidmat pelanggan online.

Menjimatkan masa

Pengguna tidak perlu lagi untuk beratur
panjang untuk membayar bil.
Proses yang cepat menerusi perkhidmatan
pembayaran online.
Segala kemudahan dan maklumat yang
diperlukan dapat didapati di laman web.
Cabaran Huraian


Tidak memberikan cara penggunaanyang betul
Maklumat yang dipaparkan tidak tepatdan kabur
isi kandungannya
Tiada tindakan diambil walaupunbanyak aduan
online dihantar ke jabatan tersebut.
Laman web tidak mempunyainombor/emel
untuk tujuan aduan dancadangan pembaikan
sistem .
Talian untuk aduan tidak diangkat dandijawab
dalam tempoh masa yang lama.

Kurang pengetahuan ICT

Pengguna bukan celik IT, amat sukaruntuk
mereka melaksanakan aplikasidalam talian.
Menyukarkan pengguna dari
kawasanpedalaman untuk memohon
biasiswaatau kerja
Menghadapi masalah ditipu olehindividu yang
tidakbertanggungjawab meminta bantuanuntuk
memasukkan data/ maklumatyang diperlukan
oleh sistem.
Proses pengetahuan ICT masih padaperingkat
permulaan.

Jaringan internet yang tidak
selamat selamat

Terdedah kepada risiko kebocoranmaklumat
penting di internet akibat virus trojan atau
penggodam.
Kerugian kewangan yang banyak.

Laman web/ aplikasi
dalamtalian selalu
Bandwidth untuk aplikasi tidakmencukupi
berbanding dengan jumlah pengguna
rosaktalian selalu rosak

yangmelawat / menggunakanperkhidmatan.
Respon yang perlahan dan sukaruntuk pastikan
permohonansampai ke destinasi atau tidak
Aplikasi dalam talian selaluberubah-ubah
formatnya tanpapengetahuan.

Laman /aplikasi
tidakdiselenggara dengan
baikdiselenggara dengan
baik

Laman/aplikasi tidak dimuatkandengan
informasi yang terkini.
Kadang-kala maklumat yangdisampaikan tidak
betul.
Pelbagai kesilapan multimediadikesan dan
menyukarkanpengguna untuk menggunakan
laman web/aplikasi dalam talian tersebut.LANGKAH
Menambah jumlah tenaga pakar
Menambah jumlah tenaga pakar sekurang-kurangnya seorang untuk setiap
jabatan.
Menyediakan kursus-kursus kepada kakitangan awam
Tambah kursus berkaitan ICT di IPT
Meningkatkan infrastruktur ICT
Kerajaan membina infrastruktur bertaraf dunia dan memastikan bekalan
elektrik disalurkan kepada rakyat di seluruh negara
Pemberian komputer 1 Malaysia untuk mendedahkan para pelajar tentang
ICT
Penubuhan Makmal ICT di sekolah-sekolah
Pendidikan
Anjakan paradigma dalam kalangan masyarakat untuk menerima
sepenuhnya penggunaan teknologi dalam sistem penyampaian awam.
Pihak kerajaan memberi maklumat tentang kemudahan yang diperoleh oleh
orang ramai yang menggunakan perkhidmatan e-kerajaan
Pendedahan kepada orang ramai tentang cara-cara menggunakan aplikasi
e-kerajaan sama ada melalui kempen-kempen mahupun pendidikan di
sekolah
Menyediakan dana yang mencukupi
Menambah peruntukan kewangan bagi menjamin kemudahan kerajaan
dinikmati oleh rakyat keseluruhannya
Kerajaan memperuntukkan RM 12.9 bilion bagi aplikasi teknologi maklumat
di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9)
Insentif
Pengecualian cukai pendapatan ke atas individu-individu yang membeli
peralatan ICT
Pemberian status MSC