Anda di halaman 1dari 64

KEPIMPINAN DAN

MOTIVASI

OBJEKTIF
Memahami definisi kepimpinan, ciri-ciri
pemimpin dan perbandingan pemimpin dan
pengurus
Mengaplikasi gaya kepimpinan
Memahami definisi dan teori-teori motivasi
Mengaplikasi kaedah memotivasikan pekerja

Def.
Kepimpinan
Pengenalan
Kepimpinan

Ciri-Ciri
Pemimpin
Pemimpin Vs.
Pengurus
Gaya
Kepimpinan

KEPIMPINAN
&

Autokratik
Demokratik
Laissez Faire
Islamik

MOTIVASI
Def. Motivasi

Pengenalan
Motivasi

Teori-Teori
Motivasi
Kaedah
Memotivasi
Pekerja

Maslow
Dua Faktor
Herzberg
X dan Y
Z
3

A) Definisi Kepimpinan
1. Adalah proses mempengaruhi aktiviti individu atau
kumpulan ke arah mencapai objektif yang telah
ditetapkan.

(Pengenalan kpd perniagaan oleh Zumilah)


2. Merupakan suatu proses di mana pemimpin akan cuba
mempengaruhi perlakuan pekerjanya bagi
melaksanakan sesuatu tugas untuk mencapai
matlamat kerja bagi unit dan organisasi.
Seorang pemimpin seharusnya mempunyai pengikut.
Ia mempengaruhi perlakuan pekerja dengan berbagai
cara untuk mencapai matlamat (Asas pengurusan

perniagaan oleh Abu Bakar Hamed et al)

Definisi Kepimpinan (samb)


3. Sebagai seni atau proses mempengaruhi kegiatan
manusia yang berkaitan dengan tugas mereka supaya
mereka rela bergiat dan berusaha ke arah pencapaian
matlamat organisasi.
Manusia patut digalakkan untuk menanam
kegigihan, keazaman dan keyakinan untuk bekerja.
Pemimpin patut meletakkan diri di hadapan
kumpulan sambil memajukan dan mengilhamkan
ahli-ahli kumpulan untuk mencapai matlamat
organisasi ( Asas pgrsn-Jaafar Muhd)

Definisi Kepimpinan (samb)


Tiga faktor penting tentang definisi kepimpinan:
1) kepimpinan mesti melibatkan orang lain atau pihak lain
sama ada pekerja-pekerja bawahan yang
dipertanggungjawabkan atau para pengikut
2) para pemimpin mempunyai autoriti untuk beri arahan
dan memantau aktiviti yang dijalankan oleh anggota
kumpulan
3) berkemampuan menggunakan pelbagai bentuk kuasa
bagi mempengaruhi subordinat melalui pelbagai kaedah

B) Ciri-Ciri Pemimpin

Kategori Pemimpin :

Pemimpin yang dilantik disebabkan kedudukan


formal dalam organisasi contoh:

Pengurus Jabatan Kewangan merupakan


pemimpin formal
Disebabkan kedudukannya sebagai seorang
pengurus maka secara tidak langsung beliau
merupakan pemimpin jabatan berkenaan

Pemimpin yang dilantik secara tidak formal oleh


organisasi untuk mengetuai sesuatu kumpulan sosial
yang terbentuk dalam organisasi.
Kumpulan yang ditubuhkan secara tidak formal untuk
memperjuangkan kepentingan tertentu mungkin akan
melantik seorang pemimpin.
Kepimpinan beliau ini tidak disahkan oleh organisasi.
Pemimpin yang dilantik mungkin bertaraf lebih rendah
atau lebih tinggi atau setara dengan ahli kumpulan lain
10

Ciri-Ciri Pemimpin Efektif


1.
2.
3.
4.

Bercita-cita, Keinginan Dan Semangat Untuk Memimpin


Jujur Dan Integriti
Keyakinan Diri
Berpengetahuan, Kemahiran Dan Kebolehan Dalam
Kerjaya
5. Bertimbangrasa Dan Bertolak Ansur
6. Sedia Menerima Teguran
7. Mengakui Kesilapan Dan Memperbetulkan Kesilapan
8. Tidak Mendahulukan Kepentingan Diri
9. Tidak Memandang Rendah Orang Lain
10. Tekun
11. Sabar
11

C) Perbandingan Pemimpin & Pengurus


STATUS

PEMIMPIN

PENGURUS

PERKARA

Bersifat
peribadi

Interaksi peribadi
dgn pekerja untuk
tujuan
mempengaruhi
mereka

Tidak melibatkan
interaksi peribadi

Kedudukan
dalam
organisasi

Tidak semestinya
disebabkan oleh
kedudukan dan
jawatan formal
dalam organisasi

Disebabkan oleh
kedudukan dan
jawatan formal dalam
organisasi

12

Perbandingan Pemimpin & Pengurus (samb)


STATUS

PEMIMPIN

PENGURUS

PERKARA

Sikap &
Motivasi

Aktif dari aspek


kemanusiaan
disebabkan fungsi
mempengaruhi
pengikut

Skop
pendekatan

Menangani
perubahan dgn
membentuk visi
tertentu

Pasif
Lebih
mementingkan
pencapaian matlamat
(aspek teknikal)
Menangani
kerumitan dan
masalah dalam
organisasi
Memastikan
organisasi berjalan
pada landasan yang
13
betul

1.

Bersifat peribadi

A. Salah satu perbezaan utama bahawa kepimpinan lebih


bercorak peribadi berbanding pengurusan
Disebabkan pemimpin perlu mendorong, memujuk dan
mempengaruhi orang lain agar mereka melaksanakan
arahan untuk mencapai matlamat yang ditetapkan
B. Pengurus pula perlu menitikberatkan fungsi pengurusan
yang bukan bersifat peribadi

contoh: tugas merancang atau membaca laporan tidak


melibatkan interaksi peribadi

14

2.

Kedudukan dalam organisasi

A. Menjadi pengurus kerana kedudukannya yang formal


dalam organisasi.
Berjawatan formal menyebabkan pengurus ada
tanggungjawab dan autoriti tertentu di mana pengurus
akan berperanan sebagai seorang pemimpin
Walaupun berkedudukan formal dalam organisasi
sesorang pengurus tidak semestinya ada ciri-ciri
kepimpinan yang baik.
Biasanya pengurus dilantik untuk menjadi pengurus
kerana mempunyai pengetahuan, berkemahiran dan
berkeupayaan mengurus dalam dirinya

15

2.

Kedudukan dalam organisasi (samb)


B. Seorang pemimpin tidak semestinya dilantik secara
formal dan berjawatan formal dlm organisasi.
Contoh kumpulan kerja tidak formal seperti Kesatuan
Sekerja dalaman, seseorang ketua mungkin dilantik
disebabkan oleh ciri kepimpinan yang ada padanya
walaupun bukan seorang pengurus.
Sebaliknya pemimpin yang mungkin tidak ada kedudukan
formal dalam organisasi dilantik disebabkan oleh ciri-ciri
kepimpinan yang ada padanya

16

3.

Sikap dan motivasi

Pengurus dan pemimpin berbeza dari segi motivasi dan


cara berfikir serta bertindak

A. Biasanya pengurus mempunyai sikap yang bukan


bersifat peribadi, tugas pengurus untuk memastikan
matlamat yang telah ditetapkan tercapai.
Pengurus tidak ambil berat tentang cara yang
digunakan samada betul atau salah untuk mencapai
matlamat tersebut.

B. Pemimpin pula bersikap lebih aktif & lebih ambil


berat tentang cara yang digunakan untuk capai matlamat.
Pemimpin ambil berat tentang hal ehwal subordinatnya
kerana hendak mempengaruhi mereka untuk
17
melakasanakan arahannya

4.

Skop pendekatan

A. Pengurusan perlu untukmengatasi kerumitan dalam


organisasi maka pengurus perlu pastikan operasi
berjalan lancar dalam landasan yang betul.
Ia dilakukan oleh pengurus melalui perancangan formal,

merekabentuk struktur organisasi yang ketat dan


memantau hasil berdasarkan rancangan yang disusun

B. Kepimpinan pula diperlukan untuk menangani


perubahan. Sebab pemimpin perlu menjelaskan arah
tujuan dengan membentuk visi yang sesuai,
menyelaraskan semua usaha subordinat dengan
memaklumkan kepada mereka visi yang dibentuk serta
memberi semangat kepada subordinatnya untuk
menangani semua halangan.
18

4.

Skop pendekatan (samb)

Kesimpulannya pengurusan menekankan aspek


teknikal dalam pengurusan organisasi manakala

kepimpinan lebih menekankan kepada aspek


kemanusiaan dalam pengurusan organisasi

19

D) Gaya Kepimpinan
DEFINISI - Pendekatan yang digunakan oleh seseorang pemimpin
untuk mempengaruhi subordinatnya
Pengurus boleh mempengaruhi secara:
1. membuat keputusan untuk subordinat,
2. beri panduan kepada subordinat untuk membuat keputusan atau
3. beri autoriti sepenuhnya kepada subordinat untuk membuat keputusan
dalam menyelesaikan sesuatu masalah

Jelas bahawa pengurus atau pemimpin ada pelbagai alternatif untuk


membuat keputusan
Maka dalam proses kepimpinan pengurus boleh menggunakan berbagai
gaya kepimpinan sesuai dengan keadaan

20

Gaya Kepimpinan

Gaya
Kepimpinan
Islamik

Gaya
Kepimpinan
Autokratik
Gaya
Kepimpinan
Demokratik

Gaya
Kepimpinan
Laissez Faire

21

I.

Gaya Kepimpinan Autokratik

Pengurus memberi arahan kepada pekerja dengan


andaian pekerja akan mematuhi tanpa banyak soal
Proses membuat keputusan hanya dibuat oleh
pengurus
Subordinat tidak terlibat dalam membuat sebarang
keputusan
Pengurus membuat keputusan dan memberitahu
pekerja apa yang harus pekerja lakukan
Gaya ini sesuai bagi organisasi yang menghadapi
krisis, mempunyai pekerja baru dan pekerja yang
tidak bermotivasi
22

II.

Gaya Kepimpinan Demokratik

Pengurus melibatkan pekerja dalam


proses membuat keputusan tetapi keputusan
muktamad adalah ditangan pengurus
Melibatkan subordinat dalam proses membuat keputusan
Darjah penglibatan subordinat dalam membuat keputusan
bergantung kepada situasi masalah yang dihadapi
Pengurus berbincang dengan subordinat untuk menyelesaikan
masalah yang dihadapi
Keputusan lebih berkualiti
Dapat memajukan bakat dan memperkembangkan kemahiran
pekerja
Pekerja lebih bermotivasi, berkomitmen tinggi dan lebih
23
bertanggungjawab terhadap keputusan yang dibuat bersama

III.

Gaya Kepimpinan Laissez-faire

Pengurus bertindak sebagai jurutunjuk atau


pemudahcara kepada pekerja dan pekerja
dibenarkan membuat keputusan.
Pemimpin memberi kebebasan kepada subordinat untuk
membuat keputusan dan bertindak
Subordinat menggunakan kemahiran dan pertimbangan
dalam menyelesaikan sesuatu masalah
Subordinat akan membuat keputusan berdasarkan
lingkungan had-had tertentu yang dibenarkan untuk
mencapai matlamat kerja
Gaya ini dilaksanakan apabila para pekerja bermotivasi
tinggi, berpengalaman, berpengetahuan dan berkemahiran
dalam kerjayanya
24

IV.

Gaya Kepimpinan Islamik

Gaya kepimpinan berdasarkan Al Quran,


Al Sunnah dan Syura

Dalam pengurusan Islam raja perlu


mentadbir dan bertindak sebagai pengurus atau ketua
Berpandukan dan merujuk kepada kepimpinan yang
berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah
Rakyat atau pekerja wajib taat kepada pemimpin dengan
mematuhi arahan pemimpin
Amir wajib menerima kuasa dan tanggungjawab
pengurusan yg diberi kepadanya oleh negara atau
organisasi sebagai amanah bukan sahaja amanah dari
pekerja atau rakyat juga amanah daripada Allah SWT.

25

IV.

Gaya Kepimpinan Islamik (samb)

Amanah (tugas-tugas pengurusan) yang diterima perlu


ditadbir, diputuskan atau dibincangkan menerusi konsep
syura iaitu permuafakatan di antara Amir dan pekerja
bawahannya serta pengurus-pengurus yang lain
Menekankan konsep tawakkal setelah semua idea dan
perancangan diatur dengan teliti bagi mencapai matlamat
organisasi kerana hanya Allah yang mengetahui akhir
setiap pekerjaan

26

27

A) Definisi Motivasi
-

Merujuk kepada rangsangan dalaman (proses psikologi)


yang mengarahkan kelakuan manusia untuk mencapai
matlamat
Ferrell, Business: A Changing World, 5th Edition

Dari perspektif Pengurusan:


Satu dorongan dalaman yang wujud dalam diri seseorang
usahawan/pekerja untuk berusaha bersungguh-sungguh
bagi mencapai matlamat organisasi

28

Definisi Motivasi (Samb)


Dari perspektif psikologi:
Satu proses yang kompleks melibatkan keadaan
dalaman (naluri manusia dan rangsangan) serta luaran
individu (perlakuan dan tindakan)

Ditakrif sebagai proses psikologi yang merangsang dan


mengarahkan tindakan manusia secara berterusan
untuk mencapai matlamat

Ia melibatkan keperluan yang dirasai dalam kehidupan


seseorang pada sesuatu ketika
29

Definisi Motivasi (Samb)

Keperluan
(lapar nasi)
Rangsangan

Keperluan ini
mewujudkan
rangsangan atau
desakan naluri dari
dalam diri manusia

(untuk makan)

maklumbalas
Tindakan
(mencari nasi)

Ini menyebabkan
manusia bertindak ke
arah matlamat atau
kehendak tersebut

Matlamat/kepuasan
(makan & kenyang)
Proses motivasi

30

B) Teori-Teori Motivasi

Teori Z

Teori Hirarki
Keperluan
Maslow
Teori Dua
Faktor
Herzberg

Teori X dan Y

31

I.

TEORI HIRARKI MASLOW

Menghuraikan bahawa manusia mempunyai beberapa


tingkat keperluan secara teratur
Abraham Maslow mengemukakan 5 tingkat keperluan
yang setiap manusia ingin kecapi iaitu keperluan
fisiologi, keselamatan, sosial, esteem dan aktualisasi diri

32

Keperluan Aktualisasi Diri


Keperluan Esteem
Keperluan Sosial
Keperluan Keselamatan
Keperluan Fisiologi

TEORI HIRARKI KEPERLUAN MASLOW

33

Penyempurnaan
-Diri

Maruah-Diri
Sosial

Keselamatan
Fisiologi
Keinginan utk
mkn,tempat
tinggal, &
pakaian

Keinginan utk
perlindungan kerja

Keinginan utk
perhubungan &
penerimaan

Keinginan utk
status &
kedudukan

Keinginan utk
memenuhi
kehidupan &
mencapai
potensi

Hiraki Keperluan Maslow


34

i.

Keperluan Fisiologi
Berhubung keperluan asas manusia untuk terus hidup
Merupakan keperluan terbawah sekali yang harus
dipenuhi oleh semua manusia seperti keperluan makanan,
pakaian, tempat tinggal dan sebagainya
Bagi memenuhi keperluan ini manusia harus berusaha
atau bekerja untuk mendapat keuntungan, upah dan gaji

35

ii.

Keperluan Keselamatan
Untuk mengelakkan diri manusia daripada perkara-perkara
yang boleh mencederakan atau menjejaskan masa
depannya
Manusia lebih sedar tentang keperluan keselamatan setelah
keperluan fisiologi telah dipenuhi
Pekerja akan merasa selamat untuk bekerja sekiranya
mereka tahu bahawa mereka tidak akan kehilangan
pekerjaan atau dibuang kerja
Sebahagian organisasi mewujudkan suasana tempat kerja
yg bersih dan kondusif, skim pencen, insurans dan
36
sebagainya bagi menjamin keselamatan dan masa depan
pekerja mereka

iii.

Keperluan Sosial

Berhubung dengan penerimaan kumpulan atau masyarakat


terhadap individu
Ia tercetus apabila keperluan fisiologi dan keselamatan
sudah dipenuhi
Seseorang individu tidak dapat hidup sendiri
Ia memerlukan rakan-rakan atau kumpulan tertentu untuk
berinteraksi
Di dalam organisasi para pekerja akan dikelompokkan
dalam satu kumpulan kerja dan mereka akan berinteraksi
dan bekerja bersama-sama bagi mencapai matlamat
organisasi

37

iv.

Keperluan Esteem

Tercetus apabila ketiga-tiga keperluan di bawah dipenuhi


Keperluan ini agak sukar dipenuhi

Ia berhubung dgn penghargaan diri, penghormatan,


status dan sebagainya
Dalam organisasi keperluan ini boleh dicapai sekiranya
pekerja dapat menunjukkan prestasi yang baik dan diberi
kenaikan pangkat, gaji yang tinggi, penghargaan kerja
dan lain-lain ganjaran yang melibatkan kenaikan status
38
pekerja tersebut

v.

Keperluan Aktualisasi Diri

Keperluan terakhir yang akan dipenuhi


Merupakan pencapaian terakhir yang diinginkan oleh
seseorang manusia
Melibatkan seorang manusia menggunakan bakat dan
potensi yang ada padanya untuk mencapai apa yg
dihajatinya
Pekerja seperti ini suka kepada kerja yang mencabar,
berorientasikan pencapaian, kreativiti dan bercita-cita tinggi
39

v.

Keperluan Aktualisasi Diri (samb)

Teori Maslow menyatakan bahawa motivasi


manusia bermula dgn keperluan asas &
keperluan keselamatan dlm kerjayanya. Setelah
seseorg mencapai satu tahap barulah ia
meningkat & berikhtiar utk mencapai tahap yg
lebih tinggi.

40

HI !!
NAMA SAYA ABRAHAM
MASLOW

41

II.

TEORI MOTIVASI HERZBERG

Frederick Herzberg mengkaji perlakuan manusia dan


mengemukakan teori motivasi berasaskan kepada Model
Penjagaan Motivasi (Motivation - Maintenance Model)

Terdapat 2 set faktor yang mempengaruhi gelagat pekerja


iaitu:

1. Faktor-faktor hygiene/penjagaan
2. Faktor-faktor motivasi/dorongan

42

Kesan faktor Dorongan dan Hygiene Ke Atas Kepuasan


Kerja
Kepuasan Kerja

Faktor Dorongan

Neutral
Ketidakpuasan
Kerja

Faktor Hygiene
Rendah

(Sumber : Landy & Trumbo, 1976 :87)

Tinggi

43

Kesan faktor Dorongan dan Hygiene Ke Atas Kepuasan Kerja


Rendah

Tinggi
Tidak puas hati

Puas hati

Faktor Motivasi
Pencapaian
Pengiktirafan
Kenaikan Pangkat
Pekerjaan itu sendiri
Peluang berkembang
Tanggungjawab

Tinggi

Rendah
Ketidakpuasan hati

Tiada ketidakpuasan hati

Faktor Hygiene
Kualiti Penyeliaan
Polisi Syarikat
Gaji
Keadaan fizikal tempat kerja
Hubungan antara pekerja Keselamatan di tempat kerja
44
Sumber: David Holt, Management: Principal and Practice

i.

Faktor-faktor Penjagaan (Maintenance Factors)

Dikenali juga sebagai faktor-faktor kesihatan (hygiene factors)


Berhubung pengalaman kerja yang akan menghalang daripada
berlakunya ketidakpuasan kerja sekiranya faktor-faktor tersebut
wujud dalam organisasi

Walau bagaimanapun faktor-faktor ini tidak dapat memotivasikan


pekerja atau memberi kepuasan kepada mereka
Faktor hygiene/penjagaan terdiri daripada kualiti penyeliaan, polisi
syarikat, gaji, keadaan fizikal tempat kerja, hubungan antara pekerja
keselamatan di tempat kerja
Faktor hygiene jika diberi perhatian akan mengurangkan/mentiadakan
ketidakpuasan hati dan jika tidak diberi perhatian, akan meningkatkan
ketidakpuasan hati
45

i.

Faktor-faktor Penjagaan (Maintenance Factors) (samb)

Faktor Penjagaan
Dasar dan Pentadbiran
Keselamatan Pekerja
Organisasi
Hubungan Interpersonal
Penyeliaan
Status
Gaji
Keadaan Tempat Kerja
Kehidupan Peribadi

46

ii.

Faktor-faktor Motivasi/Dorongan

Faktor-faktor berkaitan dengan pekerjaan yang


dapat memberi kepuasan dan seterusnya dapat
memotivasikan pekerja
Ketiadaan faktor-faktor ini akan menyebabkan
timbulnya rasa ketidakpuasan kerja
Faktor Motivasi/Dorongan

Pencapaian
Kenaikan Pangkat
Peluang untuk berkembang

Pengiktirafan
Pekerjaan itu sendiri
Tanggungjawab
47

Antara faktor-faktor motivasi adalah:


Pencapaian;
yakni peluang-peluang mencapai sesuatu matlamat kerja
yang mencabar
Penghargaan;
yakni penghargaan terhadap sumbangan dan usaha
Tanggungjawab;
yakni diberi tanggungjawab dan tugas kerja yang baru

48

Kemajuan;

Iaitu peluang untuk memajukan diri dan status kerja


berdasarkan prestasi kerja

Kerja itu sendiri;

Iaitu berhubung dengan kerja yang dapat memberi


kepuasan, penonjolan diri dan mencabar
Kesimpulannya:

Kehadiran faktor motivasi menyebabkan seseorang


merasai kepuasan kerja, dan ketidakhadirannya tdk
semestinya membawa ketidakpuasan kerja.

Kehadiran faktor hygiene mengurangkan


ketidakpuasan kerja, dan ketidakhadirannya
menyebabkan ketidakkpuasan kerja.

49

III.

TEORI X & TEORI Y

Douglas McGregor seorang ahli psikologi


membuat andaian berhubung dgn gelagat
pekerja yang boleh dijadikan panduan
pengurus dan pemimpin
Pengurus perlu guna cara yang berbeza
untuk memberi motivasi pada pekerja yang
berbeza dari segi nilai, kepercayaan, sikap,
kebolehan dan beberapa ciri lain yang
mempengaruhi gelagat mereka
50

i. Andaian tentang pekerja dalam Teori X

Kebanyakan pekerja tidak suka bekerja dan seboleh


mungkin cuba elak diri dari buat kerja

Pekerja perlu dipaksa, diancam dan diarah bekerja untuk


mencapai matlamat organisasi

Kebanyakan pekerja malas, mengelak dari


tanggungjawab, tiada cita-cita dan lebih menekankan

keselamatan diri

Kebanyakan pekerja cuba elak diri dari memimpin

Pekerja hanya akan melakukan kerja yang baik jika ada

insentif kewangan

51

ii.
Andaian pekerja di bawah Teori Y:
Sebahagian besar pekerja suka melakukan kerja
Pekerja boleh kawal diri sendiri, lebih suka memberi panduan
diri, berinovasi dan kreatif
Pekerja suka ambil tanggungjawab dan suka memimpin
Pekerja mempunyai komitmen pd matlamat organisasi dan
berkeinginan melakukan kerja dengan baik bukan sematmata memerlukan insentif kewangan
Motivasi dan potensi pekerja sememangnya sudah sedia
wujud dalam diri pekerja dan pihak pengurusan hanya perlu
52
menggilapkan potensi-potensi tersebut

IV.

TEORI Z oleh Ouchi

Teori yang menggunakan ciri-ciri kejayaan pengurus


Jepun dan Amerika Syarikat
Adalah gabungan daripada ciri-ciri pengurusan Jepun
(Timur) dan A.S.(Barat). Ciri-cirinya:
a. Melibatkan semua kakitangan dalam proses
membuat keputusan untuk mencapai kepuasan
b. Pekerjaan adalah untuk seumur hidup bagi
mencapai kepuasan
c. Tanggungjawab peribadi
d. Peluang gunakan kemahiran
e. Berhati-hati dlm penilaian dan kenaikan pangkat
53
utk membina keyakinan

TEORI Z (Samb)
Ada kaitan rapat Teori Z danTHM
Teori Z menekankan rasa tanggungjawab, kesetiaan dan
penglibatan semua pihak dalam pengurusan organisasi tidak
tertakluk kepada pengurus sahaja
Maka pekerja terlibat dalam penentuan matlamat,
pembuatan keputusan, penyelesaian masalah, melakar dan
melaksanakan peluang
Penglibatan pekerja dalam proses pengurusan dapat
meningkatkan motivasi mereka
Semua pekerja dipastikan terlibat dalam pengurusan
organisasi walaupun pekerja tidak suka melakukan perkaraperkara di luar bidang mereka
54

A) C) Kaedah Memotivasikan Pekerja

Perluasan Kerja

(Job Enlargement)

Penetapan Matlamat

Pengurusan Bermatlamat
(MBO)

Rekabentuk/Pusingan Kerja

Pengkayaan Kerja

(Job Enrichment)

Kualiti Suasana Kerja

(Job Rotation)

Pengupayaan

(Empowerment)

Ganjaran
55

I.

Penetapan Matlamat

Proses menetapkan tahap prestasi tertentu


untuk dicapai dalam suatu tempoh masa
yang ditetapkan
Ciri-ciri objkektif yang baik seperti; spesifik
dan jelas, mencabar tetapi tidak terlalu sukar
Jelas dan mudah difahami
Objektif organisasi disampaikan samada
dalam bentuk ayat atau mekanisme yang
jelas kepada pekerja
Contoh:untung yang hendak dicapai pada
tahun 2002 ialah RM 1juta
Mencabar dan tidak terlalu mudah dan
terlalu sukar
Ganjaran dan hukuman yang setimpal
Beri maklumat prestasi kerja dari masa ke
semasa

56

II.

Pengurusan Bermatlamat (MBO)

Pengurusan dan subordinat bergabung tenaga dalam


membentuk dan merangka objektif
Motivasi dan prestasi kerja akan meningkat sekiranya
pekerja terlibat dalam penyediaan objektif
Terdapat prosedur (langkah-langkah tertentu) dalam
melaksanakan Pengurusan Bermatlamat (MBO)

Penilaian prestasi dari masa ke semasa


Pemberian ganjaran jika pekerja mencapai prestasi
yang dikehendaki

57

58

III.

Rekabentuk Kerja/Pusingan Kerja


(Job Rotation)

Teknik ini membolehkan


pekerja digerakkan secara
sistematik dalam organisasi.
Dapat beri peluang kepada
pekerja mencuba pelbagai
kerja yang boleh meningkatkan
kemahiran mereka
Dapat mengelakkan kebosanan
dalam melakukan
pekerjaan/suasana yang sama
setiap hari.

59

IV.

Perluasan Kerja (Job Enlargement)

Kombinasi tugas-tugas yang telah


digabungkan untuk dilakukan oleh pekerja
dalam memberi kepelbagaian kerja dan
cabaran terhadap mereka.
Pekerja akan bertanggungjawab mengawal
dua atau tiga tugas dalam satu masa.
Sesuai digunakan jika pekerja merungut
bahawa kerja yang dilakukan sebelum ini
terlalu mudah dan mempunyai skop kerja
yang kecil.

60

v. Peningkatan / pengkayaan kerja


Menyediakan pekerja dengan kerja yang lebih bermakna
dan kebertanggungjawaban yang lebih
Memberikan autoriti dan tanggungjawab kepada pekerja
untuk menjalankan perancangan tugas mereka dan
mengawalnya hingga selesai.

61

VI.

Kualiti Suasana Kerja

Program untuk meningkatkan produktiviti dan prestasi


(pengurusan kerja, pekerja dan keadaan kerja yang
baik)
Pengalaman kerja seronok => prestasi cemerlang.
Kaedah ini dibentuk supaya pekerja merasa seronok
dengan diri, kerja dan organisasi.
Antara kaedahnya ialah dengan pampasan yang sesuai,
persekitaran kerja yang selamat, peluang meningkatkan
diri,program pembangunan dan kelonggaran jadual kerja
62

VII.

Pengupayaan (Empowerment)

Pekerja berkuasa/diberi kuasa terhadap proses kerja (eg.kawal


belanjawan kewangan, beri cadangan, buat jadual kerja etc.)
Kaedah ini dapat mengukur/mengawal prestasi kerja pekerja
Mereka diberi tugas penting untuk diri sendiri dan orang lain dan
mereka percaya bahawa mereka mampu menjalankan tugas dengan
jayanya

63

VIII.

Ganjaran

Suatu balasan kepada usaha-usaha dan kerja yang dilakukan


oleh pekerja.
Melibatkan ganjaran kepada pekerja samada :
Bentuk Wang Meliputi gaji, upah dan bonus
Bentuk Bukan Wang Meliputi penghargaan
kepercayaan dari pihak majikan

atau

Objektif utama adalah untuk memotivasikan pekerja dan


menggalakkan pekerja bekerja dengan lebih tekun dan
bersemangat.
Nilai ganjaran adalah berdasarkan tanggungjawab yang dipikul
dan kedudukan yang disandang oleh pekerja

64