Anda di halaman 1dari 65

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam

Malaysia Kali Ke-40 yang bersidang pada 9 Aug 1996 telah membincangkan Khurafat
Dan Azimat Menurut Perspektif Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawa bersetuju
dengan garis panduan yang telah disediakan untuk dijadikan panduan kepada orang ramai
:
1. Khurafat ialah semua cerita atau rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang
larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang
menyimpang dari ajaran Islam. Khurafat juga merangkumi cerita dan perbuatan
yang direka dan bersifat karut atau dusta.
2. Azimat ialah satu bentuk permohonan untuk mendapatkan pertolongan atau
bantuan bagi manfaat diri sendiri atau untuk memudharatkan orang lain dengan
menggunakan objek-objek dan ayat-ayat tertentu yang dianggap mempunyai
kesaktian dan kuasa ghaib yang melampaui kekuatan semula jadi apabila dijampi
atau dipuja.
3. Islam sangat menitikberatkan soal akidah dan syariat. Segala amalan dan
kepercayaan yang tidak berdasarkan kepada sumber-sumber yang asal seperti alQuran, hadith, ijmak dan qias adalah ditolak oleh Islam.
4. Amalan memuja dan memohon pertolongan darinya seperti yang selalu dilakukan
oleh setengah bomoh dan dukun adalah syirik dan menyesatkan orang-orang yang
bersahabat dan menggunakan jin dan tukang sihir dan tukang tenung adalah
tergolong di dalam golongan orang-orang yang bodoh dan menzalimi diri sendiri.
5. Amalan penggunaan azimat atau tangkal sebagai pelindung diri seperti ilmu
kebal, ilmu pengasih, ilmu pelemah hati, ilmu penjauh jin dan sebagainya yang
dicampuradukkan dengan sihir adalah syirik dan menyeleweng dari ajaran Islam.

Kepercayaan dan Amalan Khurafat Serta


Penggunaan Azimat Menurut
Perspektif Islam

1996/40/3
Akidah

Tarikh Keputusan:
5 Jul, 2011
Keputusan:
(a) Khurafat ialah semua cerita sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang
larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang

dari ajaran Islam. Khurafat juga merangkumi cerita dan perbuatan yang direka dan
bersifat karut atau dusta;
(b) Azimat atau tangkal ialah suatu objek yang ditulis dengan ayat-ayat atau huruf-huruf
tertentu atau objek tertentu yang dianggap mempunyai kesaktian dan kuasa ghaib yang
melampaui kekuatan semula jadi apabila dijampi atau dipuja;
(c) Islam sangat menitikberatkan soal-soal akidah, syariah dan akhlak. Segala amalan dan
kepercayaan yang tidak berdasarkan kepada sumber-sumber yang asal seperti al-Quran,
al-Hadith, Ijma dan Qiyas menurut pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah ditolak
oleh Islam;
(d) Amalan memuja dan memohon pertolongan dari objek yang dipuja seperti yang selalu
dilakukan oleh sesetengah bomoh dan dukun atau individu tertentu adalah syirik dan
menyesatkan. Mana-mana orang yang bersahabat dan menggunakan jin, tukang sihir dan
tukang tenung adalah tergolong di dalam golongan orang yang jahil dan menzalimi diri
sendiri;
(e) Haram menggunakan azimat atau tangkal yang mengandungi rajah-rajah atau tulisantulisan yang tidak difahami seperti objek-objek tertentu dan bercampur aduk dengan ayat
al-Quran, atau berdasarkan kepada sihir, atau yang memuja hantu syaitan dan jin iblis,
atau yang mengandungi benda-benda najis atau kotor dan menganggapkan tangkal
mempunyai kuasa;
(f) Amalan penggunaan azimat atau tangkal sebagai pelindung diri seperti ilmu kebal,
ilmu pengasih, ilmu pelemah hati, ilmu penjauh jin, penimbul, penyeri, pemanis,
mempercepatkan jodoh, pelaris, penunduk musuh, penunduk kata, pemerdu suara,
pembungkam, penarik rezeki, penjaga diri, penguat tenaga batin dan sebagainya yang
dicampuradukkan dengan sihir adalah syirik dan menyeleweng dari ajaran Islam;
(g) Jampi adalah haram sekiranya ia mengandungi perkataan yang tidak difahami
maknanya atau yang berdasarkan sihir atau memuja hantu syaitan dan jin iblis atau
mengiktikadkan bahawa jampi itu yang memberi kesan sehingga si pesakit menjadi
sembuh;
(h) Mana-mana orang Islam yang terlibat dengan perkara syirik atau khurafat,
menggunakan azimat atau tangkal atau mengamalkan jampi serapah yang bertentangan
dengan akidah, syariat dan akhlak Islam wajib segera bertaubat dan memohon
keampunan kepada Allah Taala.
Status Penwartaan:
Diwartakan
Tarikh Diwartakan:
19 Jan, 2012
Nombor Rujukan:
JMM/BFB(S)/351/255/01/13; PUNM. 700-02/30 Jilid 2
Akta/Enakmen:

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002


Khurafat (Bahasa Arab: )ialah kepercayaan karut atau tahyul yang diada-adakan
berpandukan kepada perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian alam yang berlaku.
Contoh amalan khurafat di kalangan masyarakat Melayu:
1. Bertawasul kepada si mati dengan harapan niat dan hajat akan dikabulkan melalui
si mati terutamanya jika si mati tadi dari kalangan orang-orang soleh.
2. Melalui di bawah si mati iaitu si mayat akan diangkat dan semua ahli waris akan
lalu di bawah bertujuan supaya ahli waris tidak lagi akan mengingati si mati.

3. Jenis-jenis khurafat
JENIS-JENIS KHURAFAT
DI ANTARA JENIS-JENIS KHURAFAT, IALAH :1. Anggapan sial atau membawa malapetaka kepada seseorang ataupun masyarakat
dengan kehadirannya dan amalan buang sial: tepung tawar, Lenggang perut, Mandi
bunga/Sintok limau dan Mandi Safar.
Islam menganggap setiap orang itu ada qadar baiknya dan ada qadar buruknya dan sama
sekali tidak ada kesialan pada diri seseorang. Begitu juga cara untuk menghindari sesuatu
musibah adalah memohon kepada Allah yang menciptakan segala-galanya bukannya
dengan amalan-amalan buang sial.
2. Kepercayaan kepada hantu dengan alasan untuk tinggal selamat di suatu tempat
atau memberi makan kepada hantu peliharaannya ataupun konon-kononnya untuk
membayar niat tertentu.
Sesungguhnya Islam dengan aqidah dan tauhid yang amat kental mengajak manusia agar
beriktikad bahawa segala sesuatu yang memberi bekas adalah Allah SWT saja yang tidak
ada sekutu dengannya. Oleh itu tidak perlu menjamu kepada sesiapa kerana segalanya
adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang amat lemah.
3. Ilmu seru gerak yang kebiasaannya diamalkan oleh kumpulan silat yang
mengamalkan jurus kebatinan.
Islam itu lengkap dan amat sempurna dari unsur-unsur luar yang bercadang untuk
menyempurnakan Islam. Ilmu mempertahankan diri adalah amat baik dan Islam amat
menggalakkan umatnya mempersiapkan kelengkapan dan segala kekuatan bagi
mempertahankan kesucian Islam tetapi bukan dengan sesuatu yang tidak ada asalnya dari
Islam seperti : ilmu seru gerak dan jurus kebatinan.

4. Jampi serapah yang ada unsur-unsur syirik atau menghina Islam atau tidak
difahami maksudnya.
Para ulama berbeza pendapat dalam masalah membaca jampi serapah yang bukan
bersumber dari al-Quran dan hadits kepada beberapa pandangan. Sebahagian mereka
tidak mengharuskan sama sekali sebarang jenis bacaan jampi jika bukan dari al-Quran
mahupun hadits. Tetapi sebahagian yang lain mengharuskan dengan syarat difahami
maknanya dan tidak ada unsur-unsur yang dilarang dalam agama di dalam bacaan jampi
tersebut. Seperti : seruan kepada sesuatu, menghina Allah, Nabi Muhammad SAW, ajaran
Islam, memohon sesuatu kepada selain Allah SWT, termasuk meminta keapad batu atau
kayu dan sebagainya.
5. Mempercayai percakapan, ramalan dan tilikan dukun samada terhadap perkara
yang telah lalu atau di masa akan datang.
Sebahagian daripada perkara yang haram, berdosa besar bahkan syirik di dalam Islam
ialah mempercayai tilikan dukun.
6. Memohon dengan percakapan atau ungkapan yang tidak ada asal usul suruhan
dalam Islam seperti kata-kata Tabik Tok Nenek ketika melalui sesuatu tempat atau
Minta simpang Malaikat 44 ketika mengharapkan sesuatu yang tidak diingini.
7. Penggunaan tangkal di rumah atau dipakai di badan yang bukannya dari sesuatu
yang tsabit dalam agama serta tidak dijaga dari dibawa ke tempat-tempat yang bukan
suci.
Pada kebiasaannya penggunaan tangkal akan menyebabkan seseorang bertumpu kepada
tangkal dan merasakan dirinya selamat selama tangkal itu berada dengannya. Maka sebab
itulah Baginda Nabi SAW melarang penggunaan tangkal.
8. Meletakkan Ladam Kuda dipintu rumah dengan alas an boleh menghindari dari
gangguan makhluk halus.
9. Mengantung isim yang dipahat di logam tertentu dengan berbagai-bagai rajah dan
tulisan yang bukannya ayat al-Quran atau sesuatu yang warid dalam agama.
10. Bersahabat dan meminta pertolongan kepada Jin/Khadam/Masuk Tok Nenek
dalam badan (menurun).
Islam amat melarang umatnya bersahabat, meminta pertolongan dan apatah lagi
berkahwin dengan golongan jin yang kejadiannya, seleranya dan kehidupannya amat
berbeza sama sekali dengan manusia.
11. Mengamalkan ilmu pengasih

Ilmu pengasih atau ilmu yang didakwa dapat menawan hati seseorang samada dengan
tujuan baik, iaitu ingin bernikah, ataupun dengan tujuan yang jahat, iaitu ingin
memperdaya seseorang adalah haram di sisi agama. Ia termasuk dalam kelompok ilmu
sihir, walaupun dengan menggunakan ayat al-Quran yang ditokok tambahkan dengan
kalimah-kalimah tertentu.
12. Perasapan kemenyan dengan tujuan supaya menghalau jin dan hantu di dalam
rumah dan menjemput malaikat datang ke rumah.
Amalan yang terdapat dalam masyarakat Melayu ialah perasapan kemenyan pada malam
Jumaat. Dengan alasan, agar rumahnya didatangi oleh para malaikat ataupun untuk
menghindari rumahnya dari dimasuki oleh iblis syaitan ataupun untuk menyepuh keriskeris atau sebarang jenis senjata warisan dan sebagainya. Sebenarnya amalan-amalan
seumpama ini adalah amalan yang bersumberkan kepada ajaran agama Hindu dan jelas
bercanggah dengan ajaran Islam bahkan dapat mengundang kemudharatan kepada
pelakunya.
13. Meletakkan air di dalam bekas untuk dijamukan kepada para malaikat Air
Malaikat.
Sesungguhnya Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah SWT daripada Nur atau
cahaya yang tidak pernah menderhakai Allah SWT walaupun mereka tidak mempunyai
nafsu, tidak makan, minum, tidur, berkahwin, beranak ataupun melakukan sesuatu yang
disebabkan nafsu. Maka bagaimana mungkin air boleh disediakan untuk minuman para
malaikat? Ini adalah disebabkan kejahilan tentang perkara agama.
14. Menganiaya atau menzalimi orang melalui sihir, santau dan pukau.
Tujuan mereka untuk menguji ilmu mereka, membantu orang lain yang bermusuhan
dengan seseorang, memintas perniagaan seseorang, mencuri atau ingin mengambil hak
milik seseorang bukan dengan secara hak. Kesemua itu zalim namanya yang sangat layak
diancam dengan azab yang amat pedih oleh Allah SWT.
15. Pemakaian susuk untuk mencantikkan muka dan badan atau lainnya.
Merubah sesuatu yang telah dijadikan oleh Allah SWT kepada manusia adalah haram.
Seperti firman Allah dalam Surah at-Tin, ayat 4 :Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia Dalam bentuk Yang sebaik-baiknya
(dan berkelengkapan sesuai Dengan keadaannya).
16. Pemakaian raksa atau apa-apa logam untuk menguatkan tubuh badan atau untuk
kuatkan rangsangan seks.
Pemakaian raksa boleh mengkategorikan sebagai merubah ciptaan Allah SWT dan amaln
sihir, kerana pemakaian raksa akan menyebabkan seseorang itu menjadi kuat, kebal, tidak

penat bekerja berat. Jampi serapah serta amalan tertentu diperlukan untuk
memasukkannya seperti pemakaian susuk.
17. Menggunakan objek untuk menakuti jin.
Menggunakan sesuatu objek dengan alasan golongan jin akan takut kepada benda
tersebut ataupun bermain dengannya, seperti menabur beras kunyit di dalam rumah,
menabur kacang hijau atau lada hitam, menyembur air garam ataupun cuka di rumah,
meletakkan sesuatu benda yang berduri di dalam rumah.
18. Kepercayaan kepada kebolehan benda memberi mudharat dan manfaat.
Mempercayai sesuatu objek boleh memberi mudharat dan manfaat seperti batu zamrud,
kayu koka, kemuning hitam, raja kayu, teras kilo dan buluh tumpat.
19. Kepercayaan kepada tuah keranda.
Lari dibawah keranda seseorang yang kita terlalu kasih supaya tidak teringat kepadanya.
Sebahagian dari fahaman khurafat yang masih lagi menyelubungi umat Islam dalam
masyarakat kita ialah fahaman-fahaman seperti :

Jangan makan nasi di dalam periuk atau belanga nanti jadi fakir.
Jangan main batu baling (batu tujuh) dalam rumah nanti sempit rezeki.
Jangan sapu rumah atau buang sampah pada waktu malam nanti sempit rezeki.
Rebus batu atau panah matahari dengan cili kering atau sambung baju pengantin
sampai ke atas bumbung yang kesemuanya itu supaya tidak turun hujan.

20. Menzalimi binatang seperti amalan memindahkan penyakit kepada binatang atau
menyihir seseorang dengan menggunakan katak atau binatang lain.
Tindakan menzalimi binatang dengan alasan untuk menyelamatkan manusia tidak dapat
diterima akal dan syarak, bahkan termasuk dalam amalan sihir yang dilaknati Allah SWT.
21. Kepercayaan kepada kebolehan seseorang mendatangkan mudharat atau manfaat.
Mempercayai seseorang wali, keramat atau seseorang seperti bomoh dan dukun boleh
mendatangkan kemudharatan ataupun manfaat.
22. Kepercayaan kepada kejadian alam sebagai isyarat masa depan.
Mempercayai sesuatu perkara atau bunyi yang berlaku ada kaitan dengan apa-apa perkara
atau kaitan dengan orang tertentu, seperti bunyi cicak atau burung, kucing atau biawak
melintas dalam perjalanan akan membawa malapetaka.

23. Membaca ayat al-Quran secara songsang ataupun dihentikan pada tempat yang
salah dari segi tajwid dengan alasan tertentu yang bercanggah dengan syarak.
Umpamanya membaca surah al-Fatihah atau surah al-Ikhlas terbalik kononnya dengan
tujuan perubatan atau untuk menghantar balik sihir yang dibuat oleh orang lain. Amalan
ini jelas bercanggah dengan ajaran Islam berdasarkan firman Allah SWT, yang mencela
sikap golongan Yahudi yang mengubah-ubah ayat-ayat Allah di dalam kitab-kitab
terdahulu sehingga mereka menjadi sesat.
Di antara orang-orang Yahudi ada Yang mengubah (atau menukar ganti) Kalamullah
(isi Kitab Taurat), dari tempat dan maksudnya Yang sebenar, dan berkata (kepada Nabi
Muhammad): Kami dengar, (sedang mereka berkata Dalam hati): Kami tidak akan
menurut. (Surah an-Nisa, ayat 46)
24. Kepercayaan kepada kebolehan wafaq.
Mempercayai wafaq atau huruf Hijaiyah yang tertentu, yang tertulis sama ada secara
rajah ataupun tidak dan juga yang tidak dapat difahami maksudnya, dapat mendatangkan
sesuatu manfaat ataupun mudharat. Ini adalah sebahagian dari amalan sihir yang
menyesatkan. Apatah lagi jika dikaitkan dengan sesuatu fahaman dan iktikad umpamanya
boleh melariskan perniagaan, mendekatkan jodoh dan menghindarkan penyakit.
25. Pengubatan yang bercanggah dengan Islam.
Berubat dengan kaedah yang salah dan haram disisi agama seperti menyembelih ayam
jantan/hitam, makan bara api, menilik di dalam air atau asap, menitik lilin di dalam air
untuk mengetahui sesuatu, mandi air najis, membuka, melihat dan menyentuh aurat
pesakit tanpa hajat, berdua-duaan dengan pesakit.
26. Pengubatan dengan bahan harum.
Berubat dengan menggunakan bahan-bahan yang haram. Misalnya najis, darah, nanah, air
longkang, kain lampin, tuala/modes wanita yang mengandungi kesan darah, sesuatu dari
cebisan tubuh badan manusia, seperti rambut, kuku, gigi dan tulang manusia.
27. Upacara memanggil roh.
Mengadakan upacara Tahdhirul Arwah, kononnya untuk memanggil roh-roh tertentu
masuk kedalam badan seseorang, seperti : memanggil roh Syeikh Abdul Qadir al-Jailani
dan sebagainya.
28. Pengubatan tanpa sumber agama.
Berubat dengan kaedah yang tidak ada asal usul dalam ugama seperti ilmu cungkil urat
dengan digaris-garis di hadapan jari kaki dan tangan yang diurut di atas sebuah papan
dengan menggunakan pisau tumpul, menggunakan pahat atau penukul. Kononnya

sebagai isyarat untuk memulihkan sendi atau uray yang sakit. Juga memaku paku di tiang
rumah untuk menghilangkan sakit gigi, menggunakan keris, pisau, pedang dan gambar.
29. Pengubatan oleh bomoh bukan Muslim.
Berubat dengan bomoh bukan Islam, seperti : sami Hindu, sami Buddha, paderi Kristian
dan tok batin Orang Asli yang menggunakan kaedah kepercayaan terhadap agamanya
ataupun jampi serapah agamanya.
30. Mendakwa diri sebagai seorang kasysyaf.
Mendakwa diri sebagai seorang wali yang kasysyaf dan boleh melihat jin dan sebarang
makhluk halus dan boleh menyembuhkan sebarang penyakit.
31. Mensyaratkan pengeras yang pelik-pelik.
Seperti mesti memberi benda tajam, atau bayaran yang berjumlah suku seperti dua ringgit
suku dan membawa pulut kuning dan telur berwarna.
Rujukan :
Menjana Masyarakat Beraqidah Himpunan Kertas Kerja Seminar Motivasi
Masyarakat Beraqidah Majlis Ilmu 2007, Cetakan Pertama : 2008, Diterbitkan oleh :
Jabatan Perdana Mentiri, NBD.
KESAN-KESAN NEGATIF DARIPADA KEPERCAYAAN KHURAFAT
Kepercayaan khurafat boleh membawa kepada kesan negatif kepada seseorang manusia.
Khurafat boleh menjadikan seseorang itu berlaku syirik kepada Allah swt kerana
mempercayai sesuatu atau ada kuasa yang lain daripada Allah Taala yang mampu
memberi pertolongan kepada mereka. Ini menyebabkan seseorang itu terkongkong kerana
pantang larang yang diamalkan serta menyekat kebebasan berfikir yang mengakibatkan
seseorang itu lemah dan mundur dalam segala hal.
Bahkan mereka sanggup menghabiskan wang, tenaga dan membuang masa mereka
dengan sia-sia. Akhirnya perkara tersebut menyebabkan berlakunya huru hara dan
perpecahan dalam masyarakat kita.

CARA-CARA MENGATASI ATAU MENGHAPUSKAN KEPERCAYAAN


KHURAFAT
Untuk membenteras dan menghalang dari berlakunya kepercayaan khurafat di kalangan
masyarakat hari ini usaha-usaha dawah dan penerangan kepada semua peringkat umat
Islam perlu dilaksanakan dengan lebih meluas lagi. Pihak yang bertanggungjawab

hendaklah mengambil tindakan tegas terhadap golongan yang melakukan perkara


khurafat iaitu dengan mengenakan hukuman yang berat serta menghapuskan tempattempat yang menjadi tempat pemujaan mereka seperti bina-binaan di atas kubur yang
dianggap keramat.

Terjebak Dalam Khurafat (1) - Tanyalah Ustaz 23.11.2012


Ustaz Sharhan Safie

Bacaan surah Luqman, ayat 13:

Alhamdulillah kita dapat memulakan hari Jumaat yang mulia ini dengan majlis ilmu.
Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab sahihnya dari Abi Hurairah radhhiyallahu a'nhu
bahawa Nabi Muhammad shalallahu'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya pada hari
Jumaat terdapat satu saat, tidaklah seorang muslim mendapatkannya dan dia dalam
keadaan berdiri solat dia meminta kepada Allah suatu kebaikan kecuali Allah
memberikannya, dan dia menunjukkan dengan tangannya bahawa saat tersebut sangat
sedikit. (HR. Muslim no: 852 dan Al-Bukhari no: 5294). Hadis ini memberitahu bahawa
ada satu detik mustajab doa pada hari Jumaat, oleh itu elok kita memperbanyakan amalan
baik dan doa pada hari ini.

Sepertimana barah yang menjadi penyakit utama yang membunuh manusia, khurafat
merupakan 'barah' utama dalam agama. Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda yang
bermaksud, Sesungguhnya, jampi-jampi karut, azimat dan wafak boleh mengundang
kemurkaan Allah SWT.
Dalam surah An-Nisa', ayat 48, Allah berfirman:

Ada banyak bentuk kurafat perbuatan, perkataan dan sebagainya. Antara contoh yang
masih banyak dilakukan adalah penggunaan tali/benang sebagai tangkal menghalang bayi
daripada serangan sawan, menangis malam dan seumpamanya. Perbuatan ini salah dan
perlu ditinggalkan segera. Bagi yang sedang diuji dengan kesakitan, janganlah gundahgulana kerana kita ada Allah dan Allah Maha Berkuasa atas segalanya.
Senarai soalan dan jawapan:
S: Jika uri orang yang telah bersalin ditanam dan diletak lampu pada malam hari, adakah
itu satu bentuk khurafat?
J: Perkara terbaik yang perlu dilakukan dengan uri ialah menanamnya. Jika perbuatan
memasang lampu itu diniatkan akan memberi kesan kepada anak, maka ianya boleh
menjadi syririk. Jika tidak, tiada masalah.
S: Apakah bahaya perbuatan syirik?
J: Ada banyak bahana khurafat dan yang paling utama adalah kemurkaan Allah,
kemurkaan Rasul SAW dan tidak mendapat pengampunan Allah. Di samping itu
perbuatan syirik akan membuatkan hati tidak tenang dan hilang keberkatan dalam
kehidupan.
S: Masih ada orang yang masuk hutan dan meminta izin daripada penunggunya untuk
mengelak gangguan. Betulkah perbuatan ini?
J: Perbuatan itu salah. Jika ingin keselamatan, minta pada Allah dan apa yang boleh
diamalkan ialah memberi salam kepada Nabi Nuh, Nabi Sulaiman. Ada banyak makhluk
yang diselamatkan bersama Nabi Nuh sebelum berlaku banjir besar. Nabi Sulaiman pula
sangat digeruni oleh jin dan iblis.

S: Ada kepercayaan dalam masyarakat yang mengatakan jika buat perkahwinan anak
dalam bulan Muharram akan memberi kesan tidak baik. Apa pendapat ustaz?
J: Kepercayaan ini adalah salah. Kepercayaan kepada tarikh tertentu adalah racun dalam
masyarakat. Tiada hadis atau ayat Quran yang menyebut larangan sebegini. Kita perlu
hidup berpedomankan Al-Quran.
S: Adakah perbuatan kenduri arwah pada hari ke-7, ke-14 dan ke-40 dan sebagainya
merupakan perbuatan khurafat?
J: Untuk membuat kenduri, tidaklah menjadi masalah SEKIRANYA kita tidak percaya
pada hari-hari tersebut mempunyai maksud tertentu seperti mayat sudah selesai disoal di
dalam kubur dan sebagainya. Tiada siapa yang boleh membenarkan kenyataan ini kepada
kita. Kita hanya boleh yakin dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis.
S: Saya pernah pakai susuk dan ingin membuangnya. Orang yang memasang telah
meninggal dan anaknya mendakwa susuk boleh dikeluarkan melalui jarak jauh. Betulkah
ianya boleh dibuang begitu?
J: Paling utama, anda bertaubat dahulu kerana anda masih bernyawa. Allah sangat kasih
kepada orang yang bertaubat. Susuk perlu dikeluarkan daripada badan. Jika dikatakan
ingin dibuang daripada jauh, itu ada kemungkinan akan menggunakan khidmat jin. Oleh
itu, pergi berjumpa dengan perawat Islam agar susuknya dapat dikeluarkan secara
berhadapan.
S: Orang Melayu suka mengamalkan petua, namun ada yang bercanggah dengan syarat.
Mohon penjelasan ustaz?
J: Betul, ada petua yang elok dan ada yang menyalahi syarak. Antara petua yang salah
ialah menanam uri bersama paku dengan kepercayaan akan menjadikan bayi sihat dan
tidak diganggu makhluk halus. Jika petua yang elok, tiada masalah untuk diamalkan.
Bacaan ayat 48, surah An-Nisa':

Perbuatan syirik termasuk dalam 7 dosa besar dan menduduki di tangga teratas. Ramai
masyarakat yang masih bergantung harap kepada kuasa selain Allah. Sebaik-baik ubat
adalah dengan mengamalkan ayat Al-Quran. Nabi Ayob yang diuji dengan kesakitan
selama 18 tahun mengikut riwayat Al-Qurtubi, diberikan ayat Al-Quran untuk
disembuhkan, bukannya dengan tangkal atau azimat untuk dipakai. Allah mengarahkan

Nabi Ayub menghentakkan kaki ke bumi dan akan keluar daripadanya air yang perlu
digunakan untuk diminum dan dimandi dengannya.
Sehebat mana pun bomoh/bidan/tangkal yang diberikan, hebat lagi Allah Rabbul Jalil.
Janganlah mengagadaikan akidah kita semata-mata kerana benda-benda yang tak boleh
berbuat apa-apa melainkan dengan izin Allah.
Kepada yang sedang sakit diuji, jangan hilang keyakinan dan harapan kepada Allah.
Sesunggunhnya, Allah telah berfirman dalam ayat 216, surah Al-Baqarah:

Khurafat banyak berlaku pada akhir zaman kerana ianya merupakan senjata syaitan.
Perbuatan syirik akan menyebabkan manusia putus hubungan dengan Allah. Gunakanlah
akal yang dikurniakan Allah untuk memilih yang hak, dan bukannya yang batil.
Nabi Ayub diserang penyakit misteri selama 18 tahun. Nabi Ayub diperintahkan untuk
membaca ayat 83 & 84, surah Al-Anbiyaa:

Oleh itu sebagai usaha rawatan penyakit apa sekalipun, ambil air satu baldi. Kemudian
bacakan Fatihah, ayatul Kursi, ayat 83 & 84, surah Al-Anbiyaa, dan ayat 22 dan 23, surah
Al-Baqarah seperti berikut, dan mandi dengan air itu:

Kemudian, sebagai minuman pula, ambil air mineral dan bacakan surat Fatihah, ayatul
Kursi, ayat 82, surah Al-Isra' dan ayat 57, surah Yunus. InsyaAllah akan disembuhkan
penyakit yang dihidapi.
Ayat 82, surah Al-Isra':

Ayat 57, surah Yunus:

Ada azimat berbentuk tangkal/tali pinggang/benang yang dipakai pada badan manusia.
Namun, ada juga susuk yang dimasukkan ke dalam tubuh iaitu contohnya susuk. Susuk
ini mempunyai khadam iaitu jin yang dipercayai menjadikan seseorang itu kelihatan
cantik/berkuasa/menarik dan sebagainya. Ramai yang memfitnah saya kerana susuk ini.
Bagi yang tidak terkena, mereka takkan tahu. Nilailah dengan akal yang Allah berikan.
Pada mereka yang masih mempunyai azimat/tangkal/susuk dan seumpamanya, segeralah
membuangnya kerana takut-takut bumi tak mahu menerima mayat kita nanti.
Perbuatan menyekutukan Allah sangat bahaya kerana boleh menempa neraka Allah. Nabi
SAW meninggalkan Al-Quran dan sunnah sebagai panduan dalam kehidupan kita.
Senarai soalan dan jawapan:
S: Bagaimana dengan pemakaiaan cincin yang dikatakan ada yang serasi dengan kita,
atau memurahkan rezeki? Betulkah permata akik adalah permata jin?
J: Allah menjadikan sesuatu itu dengan kelebihannya yang tersendiri. Walau apa pun
cincin yang dipakai, jangan percaya dengan kuasa yang ada padanya kerana ianya boleh
menjadi syirik kepada Allah. Jika ada kelebihan pun, kembalikan kepada pencipta cincin
iaitu Allah SWT. Pakailah cincin sebagai perhiasan sahaja tanpa niat sampingan yang
lain.
S: Jika berjumpa bomoh untuk mendapatkan pelaris diri/kerjaya/perniagaan,
mendapatkan azimat untuk menundukkan seseorang atau makan ubat moden dan
mengatakan kesembuhan datang daripada ubat tanpa menyandarkan kesembuhan kepada
Allah, boleh menyebabkan terjebak dalam khurafat tanpa disedari?
J: Ya. Apabila diberi sesuatu oleh bomoh dan dikatakan mempunyai kuasa tertentu dan
kita menurutinya, maka ianya satu perbuatan syirik. Yakinilah bahawa sebaik-baik
pelaris/pemnyembuh adalah Al-Quran. Segala sesuatu berlaku semata-mata dengan izin
Allah, seperti firman-Nya dalam surah Yasin, ayat 82:

S: Anak perempuan saya yang sakit asma kronik sembuh setelah dibawa bertemu perawat
tradisional. Syaratnya diminta dibawakan ayam dara seekor dan dikatakan penyakit akan
sembuh setelah ayam itu mati. Ayam itu pun mati dan anak saya sembuh dan perkara ini
berlaku 10 tahun yang lalu. Adakah ini terlibat dengan syirik?
J: Saya nak tanya dahulu Betulkan ayam itu ayam dara? :). Ada 2 pilihan jalan yang
diredhai atau dimurkai Allah. Pertama: percaya bahawa kesembuhan datang daripada
Allah dan kebetulan sahaja ayam itu mati. Kedua: jika percaya ayam dan bomoh itu yang
memberi kesembuhan, maka itu menjadi perbuatan syirik.

S: Adakah menjadi khurafat perbuatan melakonkan adegan-adegan khurafat?


J: Ya. Ini bukan soal yang boleh dipermain-mainkan. Orang yang beriman menjauhi
perkara seumpama ini. Janganlah menggadaikan akidah semata-mata keuntungan dunia
yang sementara.
S: Apakah makna syirik khafi?
J: Syirik terbahagi kepada 2 syirik jaliyyun (secara terang-terangan). Contohnya: Firaun
yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dalam riwayat dikatakan bahawa iblis pengsan
seketika kerada dia sendiri terkejut dengan pengakuan Firaun. Kedua syirik Khafi.
Contoh makan ubat dan percaya ubat itu yang memberi kesembuhan, makan nasi dan
percaya nasi yang beri kekenyangan. Syirik khafi boleh berbentuk perbuatan atau
perkataan, oleh itu berhati-hatilah.
S: Ada perawat yang mendakwa mereka boleh nampak iblis/hantu dan boleh bercakap
dan berlawan dengannya. Bolehkah mereka dipercayai?
J: Kalau dengar cerita begini, biasanya akan semakin sakitlah orang yang sakit itu.
Kaedah ini dikatakan menurun. Apabila berlaku perkara sebegini biasanya akan
berlakulah tuduh-menuduh. Saya sendiri tidak pernah menuduh sesiapa kecuali satu
pasangan yang baru berkahwin 5 bulan yang datang menangis-nangis kerana ingin
bercerai. Isterinya dikatakan muntah-muntah dan cirit-birit. Saya menuduh suaminya
kerana sebenarnya dia mengandung. Oleh itu, sebelum berjumpa perawat alternatif,
jumpalah doktor dahulu. Kepada 'seekers' hentilah kerja mencari hantu yang sia-sia itu
kerana hantu bukanlah untuk dicari. Orang yang nampak hantu adalah orang yang lemah
semangatnya.
S: Orang tua selalu menakut-nakutkan anak-anak dengan mengatakan contohnya,
Jangan main di di longkang, nanti iblis tolak. Adakah ini satu bentuk khurafat?
J: Ada kebenarannya, kerana iblis memang suka tempat yang kotor. Nabi SAW juga ada
berpesan agar kita menyuruh anak kecil masuk ke dalam rumah ketika waktu senja. Itu
satu petua yang baik untuk diamalkan dan tidak menjadi khurafat.
S: Bolehkah menuduh iblis melakukan sesuatu kejahatan?
J: Iblis merupakan makhluk yang murka kepada Allah. Jika benar kenyataanya, bolehlah.
Tetapi sebelum itu, dapatkan rawatan dengan doktor dahulu. Jika benar gangguan iblis,
jangan pula meminta bantuan iblis untuk mengubatinya.
Bacaan surah Yunus, ayat 81-83:

Ayat yang dibacakan menceritakan dakwah Nabi Musa yang ditentang oleh Firaun
dengan meminta dikumpulkan tukang-tukang sihirnya. Allah memerintahkan Nabi Musa
membatalkan sihir ular tukang sihir Firaun dengan mencampakkan tongkatnya. Tongkat
yang merupakan mukjizat Nabi Musa itu bertukar menjadi ular yang lebih besar lalu
menelan semua ular-ular kecil tukang sihir. Ayat-ayat ini elok diamalkan sebagai tujuan
ayat pembakar sihir.
Bersempena dengan peristiwa hijrah Rasulullah SAW yang masih baru lagi kita raikan,
ada pengajaran yang boleh diambil dengan tujuan memagar diri dan keluarga daripada
gangguan syaitan. Ketika hijrah, rumah Nabi SAW dikepung oleh orang musyrikin. Lalu
Nabi SAW membaca ayat 9, surah Yasin:

Ayat ini sesuai dijadikan amalan untuk memagar keluarga dan rumah daripada gangguan
syaitan.

Sebagai pengajaran, hari ini saya tunjukan beberapa contoh azimat yang diberikan orang
yang datang ke klinik saya iaitu : Keris jawa, tali yang dibuat daripada kelambu kaabah
dan disimpul dengan beberapa simpulan yang mempunyai pusat, minyak senyonyong,
cemara khinzir (yang dikatakan untuk menjadikan seseorang kebal), dan tali pinggang.
Sebenarnya masih ramai dalam kalangan masyarakat yang menyimpan azimat sebegini
walaupun negara kita telah lama moden.
Pada yang masih menyimpannya, lupuskanlah azimat anda. Jangan berasa takut dengan
amaran bomoh bahawa anda akan mati atau mendapat kemudaratan jka membuangnya.
Ajal-maut Allah yang tentukan. Cara membuangnya azimat/tangkal:
Ambil benda azimat itu dan bubuh dalam botol, tutupkan dan buang pada air yang
mengalir. Baca surah Fatihah, ayat Kursi dan ayat yang dibacakan di atas iaitu ayat 8183 dalam surah Yunus untuk membatalkan azimat tersebut.
Saya tiada kuasa memberi kesembuhan. Allah yang memberi kesembuhan dan anda perlu
berusaha. Kesembuhan berada 70 peratus di tangan anda, saya cuma membantu sekadar
30% sahaja.
Kesimpulan:
1. Jika ada yang masih percaya dengan kurafat, kembalilah kepada Allah dengan
bertaubat. Allah tidak hairan dengan dosa yang pernah kita lakukan, tetapi Allah
hairan kenapa kita tak mahu bertaubat kepada-Nya.
2. Buang segera segala azimat yang dimiliki.
3. Jadikan Al-Quran sebagai azimat terhebat dengan membaca dan menghafalnya.
Ayat Al-Quran jangan pula sekadar dijadikan hiasan didinding.
4. Jika sakit, jangan jumpa dengan bomoh. Berjumpalah dengan doktor dahulu dan
jika tiada penyelesaian, boleh berjumpa dengan ahli perubatan alternatif yang
menggunakan Al-Quran yang berdaftar dengan Gappima dan mendapat kelulusan
daripada Jakim.
5. Jika tak sempat mengambil ayat yang diberikan atau ingin mendapatkan lebih
banyak panduan, boleh dapatkan buku-buku saya di kedai-kedai buku. Bukan
tujuan untuk berniaga, tetapi untuk menyampaikan ilmu dan membantu
masyarakat di luar sana.

Website dan maklumat lanjut klinik dan buku-buka ada di sini.


Rujukan lanjut tentang Gappima.
Senarai soalan dan jawapan:
S: Ada orang kata rumah di simpang 3 ada bala. Bolehkah dipercayai?
J: Jin dan iblis diciptakan Allah dan manusia tidak boleh nampak golongan ini. Oleh itu,
hiasai rumah-rumah kita dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran, bukannya sekadar di letak di
dinding sebagai perhiasan. Ini juga kiasan Nabi SAW yang mengatakan jangan
membiarkan rumah menjadi kuburan yakni sunyi daripada bacaan Al-Quran.

S: Jika serangga masuk rumah, adakah membawa petanda tidak baik. Bolehkah
dipercayai?
J: Serangga tiada masalah biasanya kerana mereka masuk kerana tertarik dengan cahaya
lampu. Jika ular, kala jengking, kita perlu berhati-hati kerana ada kemungkinan itu adalah
jelmaan jin. Jangan percaya binatang lain boleh membawa keberkatan atau kemudaratan
kepada kita.
S: Saya berjumpa pengamal perubatan untuk merawat anak yang suka menangis malam
dan dikatakan ibu saya mempunyai saka. Ibu meminta lagu ulik mayang sebagai syarat
membuang saka. Saya ternampak sesuatu yang dilakukan oleh pengamal perubatan itu
tetapi suami saya tidak pula nampak. Mohon penjelasan ustaz.
J: Ada banyak perkara yang perlu diperhatikan apabila bertemu pengamal perubatan.
Sebelum menuduh seseorang ada saka, atau anak kecil diganggu jin, pastikan dahulu
kesihatan, pemakanan dan kebersihan anak terjaga. Ada satu jin yang suka menganggu
anak kecil iaitu Ibnu Sibyan. Jika ibu meminta lagu Ulik Mayang, itu adalah satu
bentuk pemujaan dan jika mengikutnya kita memberikan dia apa yang dimintanya.
Pemujaan boleh menjadikan iblis semakin dekat kita sedangkan kita ingin menjauhinya.
Penawar terbaik untuk menghalau syaitan ialah ayat Al-Quran. Untuk menghalau
ganguan Ibnu Sibyan, amalkan ayat 78, surah An-Nahlu. Caranya, dan letak tangan atas
kepada anak atau sapu pada perut.

S: Saya pernah meminta bantuan pengamal perubatan untuk memagar rumah. Saya
diminta menanam botol yang mengadungi ayat yang saya tidak dapat baca. Setelah
beberapa hari, saya menggali semula dan mendapati botol hilang. Adakah saya terlibat
dengan perkara yang memesongkan akidah?
J: Sekiranya meyakini botol itu melindungi rumah, itu syirik dan kurafat. Jadi
bertaubatlah dan kembali kepada Allah. Untuk memagar rumah, amalkan ayat 9, surah
Yasin seperti yang dibincangkan di atas.
S: Saya mempunyai tali pinggang yang dapat mempertahankan diri daripada diserang.
Jika dipakai, saya cuma perlu menahan nafas dan orang tidak akan dapat menyerang
saya. Adakah ini dikira sebagai khurafat?
J: Ya. Kebetulan ada contoh yang saya bawa. Jika ada, lupuskan sahaja kerana ianya akan
mengundang kemurkaan Allah. Rujuk cara merujuk seperti yang dinyatakan di atas.
S: Adakah boleh berubat dengan orang yang menggunakan khidmat makhluk halus? Ada
yang berpendapat khidmat bomoh sama seperti khidmat doktor.

J: Tak boleh. Saya sendiri dimarahi oleh golongan bomoh kerana menunjukkan kepada
orang ramai bentuk-bentuk azimat yang tidak boleh digunakan umat Islam. Tujuan saya
adalah untuk menjaga akidah umat Islam. Dalilnya daripada ayat 6 surah Jin:

Oleh itu, jauhilah golongan bomoh. Dekati Allah dan ayat suci Al-Quran untuk
mendapatkan kesembuhan dan pertolongan yang sebenar.
S: Dulu, saya pernah bermain nombor ekor dan menang. Duit yang dapat saya gunakan
untuk beli TV, motor dan seumpamanya. Apa yang perlu dilakukan?
J: Alhamdulillah sudah mendapat hidayah untuk kembali ke jalan yang benar.
Bertaubatlah dengan taubat nasuha kerana Allah amat sayangkan hamba-Nya yang
bertaubat.
S: Apakah saka?
J: Saka ialah MOU yang dibuat oleh nenek moyang dengan jin kafir untuk mendapatkan
perlindungan/kecantikan/kelebihan tertentu untuk jangka masa tertentu (kebiasaannya
untuk 7 keturunan) dengan syarat-syarat tertentu. Orang yang mempunyai saka biasa
bermimpi jatuh dari tempat tinggi, menyusu anak kecil, melihat benda kotor. Dia sentiasa
sakit atas belakangnya yang tak diketahui puncanya. Untuk buang saka, amalkan zikir
Nabi Yunus yang diambil daripada ayat 87, surah Al-Anbiya:

Dengan izin Allah, ayat ini menjadikan ikan terasa ingin memuntahkan Nabi Yunus yang
berada di dalamnya. Jadi, ayat yang sama boleh digunakan untuk memuntahkan saka
keluar, In sha Allah.
S: Adakah betul tarikh lahir mempunyai kesan terhadap bidang perniagan yang diceburi
atau pasangan?
J: Ada banyak kepercayaan begini yang belaku dalam masyarakat. Jika kita percaya pada
tarikh/nombor/nama tertentu mempunyai makna tertentu, maka itu membawa kepada
syirik.

PENGERTIAN KHURAFAT DALAM ISLAM, FAKTOR KEJADIAN


TERSEBUT SERTA JALAN PENYELESAIANNYA

1. Pengertian khurafat dalam Islam ialah semua cerita sama ada rekaan
atau khayalan, ajaran-ajaran., pantang-larang, adat istiadat, ramalanramalan. pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam.
Berdasarkan takrif di atas, khurafat merangkumi cerita dan perbuatan yang
direka dan bersifat karut dan dusta.
2. Di antara faktor-faktor yang mendorong berlakunya khurafat ialah :
a). Mudah mempercayai benda-benda tahyul
b). Kecetekan ilmu agama
c). Terpengaruh dengan kelebihan seseorang atau sesuatu benda
3. Manakala jalan penyelesiannya ialah setiap umat Islam hendaklah
mendalami ilmu agama sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis nabi
S.A.W yang bermaksud :
" Aku telah tinggalkan kamu 2 perkara selama mana kamu berpegang
teguh dengannya, tidak akan sesat selama-lamanya iaitu al-Quran dan
sunnahku"
PENJELASAN KHURAFAT KE 2:- (Oleh Dr Engku Ahmad Zaki Engku Alwi)
AKIDAH Islam adalah antara cabang ilmu Islam yang penting dalam
kehidupan setiap umat kerana ia berkaitan keimanan dan kepercayaan
kepada Allah. Malah, ilmu akidah, ilmu fardu ain yang wajib dituntut dan
dipelajari.
Biarpun konsep akidah Islam mudah difahami dan dihayati, masih ramai
umat Islam terpengaruh dengan kepercayaan khurafat yang karut-marut
yang diwarisi turun-temurun daripada nenek moyang terdahulu.
Pada hal, amalan khurafat adalah bertentangan dengan akidah Islam sekali
gus menjejaskan iman seseorang atau menyebabkan syirik kepada Allah,
iaitu salah satu dosa yang tidak diampuni Allah.
Firman Allah yang bermaksud: "Sesungguhnya Allah tidak akan
mengampunkan dosa syirik mempersekutukan-Nya (dengan sesuatu apa

juga), dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang
dikehendaki-Nya (menurut aturan syariat-Nya). Dan sesiapa yang
mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain), maka sesungguhnya
dia telah melakukan dosa besar." Surah al-Nisa, ayat 48)
Oleh demikian, setiap Muslim wajib berhati-hati ketika menelusuri pentas
kehidupan global supaya tidak mudah terjerumus ke kancah khurafat
dengan memperkukuhkan ilmu akidah di samping mengenal pasti ciri
amalan khurafat.
Khurafat ditakrifkan sebagai cerita mempesonakan yang dicampuradukkan dengan perkataan dusta. Syeikh Idris al-Marbawi mendefinisikan
khurafat sebagai cerita yang karut marut.
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) pula menyimpulkan khurafat,
semua cerita sama ada rekaan atau khayalan, ajaran, pantang larang, adat
istiadat, ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang daripada
ajaran Islam.
Antara ciri amalan dan kepercayaan khurafat, ia tidak bersumberkan nas
syarak sama ada daripada al-Quran mahu pun hadis; cerita rekaan,
dongeng, khayalan atau kepercayaan karut; didasarkan kepada
kepercayaan lama dan adat yang bercanggah dengan Islam; berbentuk
pemujaan dan permohonan kepada makhluk halus untuk tujuan
memudaratkan dan menyeleweng daripada akidah Islam; mengguna objek
tertentu seperti kubur, pokok dan sebagainya untuk tujuan tertentu dan ada
unsur negatif pada akidah dan syariat Islam.
Demikianlah antara ciri amalan dan kepercayaan khurafat jika dihalusi
secara mendalam, memang banyak berlaku dalam masyarakat Islam masa
kini. Bahkan, ia masih lagi menebal dalam tradisi dan kepercayaan umat
Islam dalam kehidupan seharian.
Contohnya, kepercayaan kepada keramat seperti kubur, pokok kayu atau
batu hikmat yang kononnya boleh menyembuhkan sebarang penyakit,
memuja objek tertentu, roh nenek moyang, kubur wali keramat dan
sebagainya.
Begitu juga kepercayaan kepada sial seperti adat mandi Safar, adat mandi
membuang sial, bunyi burung hantu pada waktu malam dan nombor sial
seperti nombor empat.
Masih ada orang Islam yang tergamak memohon bantuan dari jin seperti
adat memuja kampung, adat merenjis tepung tawar, adat main pantai dan
seumpamanya.

Tidak kurang petani dan nelayan yang masih percaya kepada bertambah
dan berkurangannya rezeki sehingga ada yang memuja semangat padi
seperti bersemah dan membuang ancak di sungai atau laut (nelayan).
Orang Melayu pada dasarnya kaya dengan warisan pantang larang yang
sebahagiannya jelas bertentangan hukum syarak seperti anak gadis
dilarang menyapu pada waktu malam dikhuatiri menjadi andartu, tidak
boleh keluar rumah ketika gagak berbunyi dan adat melenggang perut.
Itulah antara kepercayaan serta amalan khurafat yang masih wujud dan
berakar umbi dalam setiap sendi masyarakat Islam.
Justeru, Islam sebagai agama menitik beratkan aspek akidah dan syariah
menjelaskan bahawa segala amalan, adat, kepercayaan, perkataan dan
perbuatan tidak berdasarkan al-Quran, hadis, ijmak ulama dan Qias
dilarang sama sekali.
Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: "Sesiapa yang mengadaadakan sesuatu perkara dalam agama kami, yang tidak termasuk dalam
ajaran Islam yang suci, maka apa yang diamalkan itu tertolak (tidak
diterima amalan berkenaan oleh Allah dan tidak diberikan pahala)." (Hadis
riwayat Bukhari dan Muslim)
Dalam bab akidah Islam, setiap Muslim hanya wajib beriman dan percaya
kepada Allah Yang Maha Berkuasa Mutlak menguasai dan mentadbir alam
semesta terbentang luas ini.
Tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Yang Maha Esa. Ini
bermakna kepercayaan kepada benda yang dijadikan keramat yang
dipercayai mempunyai kuasa selain daripada Allah, bertentangan dengan
konsep kepercayaan tauhid kepada Allah.
Selain itu, kepercayaan kepada sial juga menjejaskan akidah seseorang
dan Rasulullah SAW melarang keras perbuatan itu melalui sabdanya yang
bermaksud: "Bukan dari golongan kami sesiapa yang berasa sial atau
meminta diramalkan kesialannya, ditenung nasib atau minta ditenung
nasibkan, menyihir atau minta disihirkan." (Hadis riwayat Tabrani)
Amalan memuja jin dan memohon pertolongan daripadanya seperti lazim
dilakukan oleh bomoh dan dukun adalah perbuatan syirik. Begitu juga
bersahabat dan menggunakan jin seperti tukang sihir dan tukang tenung.
Oleh demikian, setiap Muslim wajib mendalami ilmu akidah untuk
memelihara
kesucian
akidahnya,
kepercayaannya,
perkataannya,
perbuatannya daripada amalan khurafat yang menyesatkan.

Ilmu akidah Islam adalah perisai utama yang boleh menyelamatkan


seseorang Muslim daripada lembah kesesatan dan seterusnya
memimpinnya ke arah keredaan Ilahi dan kesejahteraan hidup dunia
akhirat.
Allah berfirman bermaksud: "Dan janganlah engkau menyembah atau
memuja yang lain dari Allah, yang tidak dapat mendatangkan manfaat
kepadamu dan juga tidak mendatangkan mudarat kepadamu. Sekiranya
engkau mengerjakan yang demikian, maka jadilah engkau orang yang
berlaku zalim (terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu)." (Surah
Yunus, ayat 106)
Rasulullah SAW bersabda maksudnya: "Sesiapa yang menemui tukang tilik
dan menanyakan sesuatu kepadanya, lalu terus percaya terhadap apa yang
dikatakannya, maka dia telah mengkufurkan apa yang telah diturunkan
kepada Nabi Muhammad." (Hadis riwayat Ahmad dan Hakim)
Islam melarang keras sebarang amalan khurafat sama ada melalui
perkataan, perbuatan, adat mahu pun kepercayaan yang tidak selari
dengan konsep akidah Islam.
Amalan khurafat boleh membawa kepada syirik yang sudah tentu
menjejaskan akidah seseorang Muslim selain hanya mengakibatkan dosa
yang tidak terampun di sisi Allah.
Oleh yang demikian, setiap Muslim wajib mendalami ilmu akidah untuk
memelihara
kesucian
akidahnya,
kepercayaannya,
perkataannya,
perbuatannya daripada amalan khurafat yang menyesatkan.
Ilmu akidah Islam adalah perisai utama yang boleh menyelamatkan
seseorang Muslim daripada lembah kesesatan dan seterusnya
memimpinnya ke arah keredaan Ilahi dan kesejahteraan hidup dunia
akhirat.
KHURAFAT MENURUT ISLAM:
PENGARUH DAN KESANNYA KEPADA AQIDAH UMAT ISLAM
PENDAHULUAN
Sebelum kedatangan Islam, penduduk di Nusantara mempunyai pegangan dan keyakinan
tentang adanya kuasa ghaib yang mereka tidak nampak tapi dapat mereka rasai kesannya.
DINAMISME
Kepercayaan adanya tenaga yang tak berperibadi dalam diri manusia, haiwan, tumbuhtumbuhan, benda-benda dan kata-kata.

Tenaga yang tak berperibadi 'MANA' Prestasi yang luar biasa yang dipunyai pemiliknya,
Kulit Limau Besar, Daun Silat, Inggu, Besi Berani, Keris dll.
ANAMISM
Kepercayaan adanya jiwa dan ruh yang dapat mempengaruhi alam manusia
1. Ruh atau anasir halus yang mempunyai kekuatan dan kehendak .
2. Kesenangan ruh perlu dijaga dan dipelihara.
3. Ruh org mati,gunung,sungai,batu dll.
HINDU
Kepercayaan kepada dewa-dewa
1. Dewa lebih berkuasa, lebih tinggi & mulia.
2. Penyembahan dewa lebih umum
3. Mempunyai pekerjaan-pekerjaan tertentu
DEFINISI KHURAFAT
Kamus Bahasa Arab:
(al-Mujam al-Wasit) Cerita-cerita yang mempesonakan yang dicampuradukkan dengan
perkara dusta
(al-Marbawi) Cerita karut (karut marut)
Kamus Dewan:
KHURAFAT
Kepercayaan karut yang diada-adakan berpandukan kepada perbuatan-perbuatan dan
kejadian-kejadian alam yang berlaku.
Kesimpulannya
KHURAFAT
Semua cerita sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat,
ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam

Khurafat adalah bidah akidah


Apa saja kepercayaan kepada sesuatu perkara yang menyalahi ajaran Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam.
CIRI-CIRI KHURAFAT
1. Tidak didasarkan pada nas-nas syarak (al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi
wasallam.
2. Cerita-cerita rekaan, dongeng, khayalan atau karut.
3. Bersumberkan kepada kepercayaan-kepercayaan lama dan bercanggah dengan Islam.
4. Menggunakan objek-objek tertentu seperti kubur, pokok dan sebagainya.
5. Mempunyai unsur-unsur negatif dari segi akidah dan syariah.
6. Berbentuk pemujaan dan permohonan kepada makhluk halus .
Sumber : Kementerian hal Ehwal Agama Brunei Darussalam
BENTUK-BENTUK KHURAFAT
Kepercayaan kepada keramat seperti kubur, pokok kayu, telaga, batu, bukit, tongkat dan
sebagainya.
KERAMAT
1. Perkara yang luar biasa.
2. Anugerah Allah kepada hambanya yang salih.
3. Terjadi daripada orang salih.
4. Bukan dari benda-benda seperti tembikar, kubur, pokok dll.
5. Bukan dari orang fasik.
6. Kepercayaan kepada sial majal seperti adat mandi safar, adat mandi membuang sial
dan sebagainya.
7. Kepercayaan kepada kekuasaan jin dan memohon pertolongan darinya seperti adat
memuja kampung, adat merenjis tepung tawar adat pantai dan sebagainya

TIDAK ADA SANGKAAN SIAL DLM ISLAM


Sabda Rasulullah s.a.w yg bermaksud:
Tidak ada burung, tidak ada penyakit menular dan tidak ada sial.
Anggapan sial itu adalah syirik. (ini diucapkan oleh Nabi sebanyak 3 kali)
JIN
1. Makhluk alam ghaib yang berakal, berkehendak, sedar dan ada kewajipan.
2. Ia berjasad halus dan hidup bersama-sama manusia di dunia ini.
3. Jin dicipta lebih dahulu daripada manusia.
4. Ia dicipta daripada api. Firman Allah dlm Al-Hijr 15: 26-27 yang bermaksud
Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada tanah liat yg kering (yang
berasal) dari Lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan Kami menciptakan jin, sebelum itu,
dari. api yg sangat panas.
Firman Allah:


Maksudnya
Dan sesungguhnya ada beberapa orang di antara manusia meminta perlindungan kepada
beberapa orang di antara jin, maka jin-jin itu menambah dosa dan kesalahan bagi mereka.
(Al-Jin 72: 6)
Kepercayaan kepada bertambah dan berkurangnya rezeki seperti adat memuja semangat
padi yang dilakukan oleh petani-petani seperti bersemah (memuja semangat padi) dan
membuang ancak di sungai dan laut dan bermain pantai.
Rezeki Pemberian Allah
Firman-Nya Yg Bermaksud: Kamilah Yg Memberi Rezeki (Hud : 6)
Hendaklah Berusaha Banyak / Sedikit Ketentuan Allah
Kepercayaan kepada petanda-petanda, pantang larang dan mimpi. Contohnya seperti
tidak boleh keluar ketika gagak berbunyi, takut mendapat sial atau bala dan sebagainya.

Sabda rasululullah s.a.w yang bermaksud: mimpi ada tiga jenis: mimpi yg datang dari
allah, mimpi kesedihan yang datang dari syaitan dan mimpi yg datang dari kesan bisikan
hati seseorang di waktu sedar, lalu dilihatnya dlm mimpi.
Memuja objek-objek tertentu, pohon, roh nenek moyang, kubur-kubur yang dianggap
wali dan sebagainya.
Percaya kepada ramalan-ramalan bintang, angka-angka atau rajah-rajah tertentu.
Sabda Rasulullah s.a.w
Janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sangat murka
Allah terhadap orang-orang yang membuat makam-makam para nabi sebagai tempat
ibadat.
HUKUM BERAMAL DENGAN KHURAFAT
Segala amalan dan kepercayaan yang tidak berdasarkan kepada sumber-sumber yang asal
seperti al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' dan Qiyas adalah ditolak oleh Islam. Sabda Rasulullah


Maksudnya: Barangsiapa mengada-adakan di dalam agama kami sesuatu yang tidak
ada di dalamnya, maka yang dikerjakannya itu adalah tertolak.
Percaya kepada benda-benda yang dijadikan keramat seperti pokok, kubur, telaga dan
sebagainya, serta memuja, memohon pertolongan dan melepaskan nazar pada bendabenda berkenaan dan percaya ianya mempunyai kuasa selain dari Allah Subhanahu wa
Ta'ala, adalah membawa kepada syirik dan bertentangan dengan kepercayaan tauhid
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.


Dan janganlah menyembah atau memuja yang lain dari Allah, yang tidak dapat
mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat memberi mudharat kepadamu.
Sekiranya engkau mengerjakan yang demikian maka jadilah engkau orang-orang yang
berlaku zalim (terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu)


Bukan dari golongan kami sesiapa yang merasa sial atau meminta diramalkan
kesialannya atau merenung nasib atau minta ditenungkan atau mensihirkan atau
meminta disihirkan.
Sabda Rasulullah


Sesungguhnya jampi mentera, tangkal dan guna-guna itu syirik.


Sesiapa yang memakai tangkal, maka ia telah melakukan kesyirikan.
KESAN KHURAFAT TERHADAP UMAT ISLAM
1. MEROSAKAN AKIDAH
2. MENAMBAHKAN AMALAN BID'AH
3. HILANG KEPERCAYAAN KEPADA QADA DAN QADAR
4. HILANG SIKAP BERUSAHA
5. MUDAH BERPUTUS ASA
TIDAK BERTAWAKKAL KEPADA ALLAH
Bahaya yang paling besar akan dihadapi umat Islam jika mempercayai khurafat dan
beramal dengannya ialah terjerumus ke lembah kesyirikan.
contoh kurafat:
1. tangkal azimat (pakai lilit kat pinggang, ikat di pergelangan tangan, ikat di leher,
gantung di depan pintu, alang rumah, )
selalu juga saya tengok bayi2 dipakaikan dgn benang hitam yang dijampi di pergelangan
tangan atau leher (kononnye utk menghalau roh jahat)
2. gagak bertenggek di rumah, maknenye ada petande buruk. (mempercayai haiwan
tertentu membawa sial)
3. membuang ancak rumah utk menghalau hantu
4. mengunjungi kubur yang dianggap keramat
dll..
empat-tempat keramat yang banyak berada di perempatan jalan gitu, yang katanya kalo
di pindah bisa menimbulkan korban.
Rasulullah Shallahu alaihi wasallam bersabda : Orang yang senantiasa berpegang
teguh dengan sunnahku saat terjadi perselisihan diantara umatku laksana orang yang
memegang bara api. (HR. Hakim)

Detik-detik meninggalnya Rasulullah


Pagi itu Rasululloh dengan suara terbata-bata berkutbah, Wahai umat ku. kita semua
dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih_Nya, maka taat dan bertaqwala kepada_Nya. Ku
wariskan dua perkara kepada kalian, Al Quran dan Sunnahku. Siapa yang mencintai
Sunnahku, berarti mencintaiku dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk
surga bersama-sama aku Kutbah singkat itu di akhiri dengan pandangan mata rasululloh
yang tenang dan penuh minat menatap satu persatu sahabatnya. Abu bakar menatap mata
itu dengan berkaca-kaca. Umar menahan nafas dan tangisnya. Usman menghela nafas
panjang. Ali menundukkan kepala. Isyarat telah datang, saatnya telah tiba, Rasululloh
akan meninggalkan kita semua keluh hati sahabat. Manusia tercinta itu, hampi selesai
tunaikan tugasnya. Tanda-tanda itu makin kuat. Ali dengan cekatan memeluk rasululloh
yang lemah dan goyah ketika turun dari mimbar.
MENGENAL BIDAH (Mirip Syariat Tetapi Sesat)
Pengertian bidah secara bahasa berarti sesuatu yang baru atau membuat sesuatu tanpa
ada contoh sebelumnya. Dalam tinjauan bahasa memang mobil itu bidah, microphone itu
bidah, computer itu bidah, hanphone juga bidah. Akan tetapi bukan ini yang dimaksud
oleh Nabi. Bidah yang dimaksud Nabi adalah bidah dalam tinjauan syari.
Adapun bidah dalam tinjaun syari, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam AsySyatibi dalam kitab Al-Itisham Bidah adalah suatu cara beragama yang mirip dengan
syariat yang dengan melakukannya seseorang bermaksud melakukan ibadah kepada
Allah.
Bidah Adalah Musibah
Berkembangnya bidah-bidah adalah musibah. Bahkan tak ada yang lebih menyesakkan
dada para ulama melebihi kesedihan mereka ketika melihat munculnya bidah. Ibnul
Mubarak berkata: kita mengadu kepada Allah akan perkara besar yang menimpa umat
ini, yakni wafatnya para ulama dan orang-orang yang berpegang kepada sunnah, serta
bermunculannya bidah-bidah.
Abu Idris Al-Khaulani berkata: Sungguh melihat api yang tak biasa kupadamkan lebih
baik bagiku daripada melihat bidah yang tak mampu aku padamkan.
Bidah menjadikan pelakunya semakin jauh kepada Allah. Hasan Al-Bashri
mengungkapkan,Bagi para pelaku bidah, bertambahnya kesungguhan ibadah (yang
dilandasi bidah), hanya akan menambah jauhnya kepada Allah.
Mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap bidah ini, mendekati wafatnya Nabi
memberikan beberapa wasiat, diantaranya,

Jauhilah oleh kalian perkara yang diada-adakan, karena sesungguhnya setiap perkara
yang diada-adakan itu bidah dan setiap bidah itu sesat. (HR. Tirmidzi dan Abu
Dawud)
Antara Bidah dan Ikhtilaf Ulama (Perbedaan Pendapat Ulama)
Bidah tidaklah sama dengan ikhtilaf para ulama. Bidah harus diingkari dan dicegah,
sedangkan ikhtilaf yang merupakan hasil ijtihad di kalangan ulama tidak boleh dicegah
atau diingkari sebagaimana mengingkari maksiat. Qunut subuh misalnya, tidak
selayaknya kita mengingkari orang yang melakukannya seperti kita mengingkari
kemungkaran atau bidah. Karena nyatanya hal itu diperselisihkan ulama tentang
kesunnahannya. Begitupun juga dengan ikhtilaf dalam hal tahiyat, menggerakkan jari
atau tidak. Juga ketika berdiri dari rukuk, bersedekap atau tidak.
Hal ini berbeda dengan perkara bidah yang nyata diada-adakan. Seperti berkumpul pada
hari ke-7, ke-40 atau ke-100 hari orang yang meninggal dunia. Karena tidak ada dalil kesunnahannya, tidak ada pula ulama terdahulu yang menganjurkannya. Bahkan para
sahabat menganggapnya sebagai nihayah (meratapi mayit). Jarir bin Abdillah al-Bajali
berkata,


Kami (para sahabat) menganggap bahwa kumpul-kumpul di tempat keluarga mayit dan
membuat makanan (jamuan) setelah dikuburkannya mayit termasuk nahiyah (meratapi
mayit). (HR. Ibnu Majah no. 1601, disahihkan oleh Al-Albani dalam Talkhish Ahkam
Al-Janaiz, hal. 73)
Menyoal Bidah Hasanah
Sebagian orang berpendapat bahwa bidah terbagi menjadi dua, yaitu bidah
hasanah danbidah saiah (bidah buruk dan bidah baik). Padahal Nabi tidak pernah
memperkenalkan kepada umatnya tentan pembagian bidah ini. Dengan tegas Rasulullah
bersabda


..karena sesungguhnya setiap bidah itu sesat. (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud)
Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa hadits ini merupakan kaidah agama yang
berlaku mutlak.
Adanya bidah hasanah sering dialamatkan kepada sahabat Umar bin Khothab yang
mengatakan tentang shalat tarawih, Nimatul bidah hadzihi, sebaik-baik bidah adalah
ini. Hal ini dapat terbantahkan dari berbagai sisi.

Pertama: kalaupun maksud perkataan Umar adalah yang seperti mereka maksudkan,
maka tidak boleh mengkonfrontir hadits Nabi dengan perkataan sahabat. Abdullah bin
Abbas pernah berkata, Hampir-hampir hujan batu menjatuhi kalian dari langit, aku
katakana Rasulullah bersabda, kalian menyanggahnya dengan Abu Bakar berkata.
Kedua: yang dimaksud Umar adalah bidah dengan pengertian bahasa, bukan bidah
secara syari.
Ketiga: shalat tarawih berjamaah yang dianjurkan Umar, tidak dikatakan sebagai bidah
secara syari. karena amalan itu ada contohnya dari Nabi.
Beda Bidah Dengan Al-Maslahah Al-Mursalah
Pembolehan bidah sering dialamatkan kepada para sahabat maupun tabiin, lalu itu
dijadikan alasan untuk membuat syariat-syariat baru. Yang paling sering dijadikan alasan
mereka adalah sejarah Jamul Quran (pengumpulan Al-Quran), yang termasuk bentuk
dari al-maslahah al-mursalah.
Al-Maslahah al-Mursalah diberlakukan untuk menjaga perkara yang bersifat dharuri dan
bertujuan untuk raful haraj (menghilangkan keberatan) dalam menjalankan ketentuan
syariat. Hal ini berbeda dengan bidah yang diada-adakan meskipun dianggap sebagai
maslahah mursalah oleh orang yang tidak memahami perbedaan diantara keduanya.
KHURAFAT MENURUT ISLAM: PENGARUH DAN KESANNYA KEPADA
AQIDAH UMAT ISLAM
PENDAHULUAN
Sebelum kedatangan Islam, penduduk di Nusantara mempunyai pegangan dan keyakinan
tentang adanya kuasa ghaib yang mereka tidak nampak tapi dapat mereka rasai kesannya.
DINAMISME
Kepercayaan adanya tenaga yang tak berperibadi dalam diri manusia, haiwan, tumbuhtumbuhan,
benda-benda
dan
kata-kata.
Tenaga yang tak berperibadi MANA Prestasi yang luar biasa yang dipunyai pemiliknya,
Kulit Limau Besar, Daun Silat, Inggu, Besi Berani, Keris dll.
ANAMISM
Kepercayaan adanya jiwa dan ruh yang dapat mempengaruhi alam manusia
1. Ruh atau anasir halus yang?mempunyai kekuatan dan kehendak .
2.
Kesenangan
ruh
perlu
dijaga
dan
dipelihara.
3. Ruh org mati,gunung,sungai,batu dll.
HINDU
Kepercayaan
1.
Dewa

lebih

kepada
berkuasa,
lebih

tinggi

dewa-dewa
&
mulia.

2.
Penyembahan
dewa
3. Mempunyai pekerjaan-pekerjaan tertentu

lebih

umum

DEFINISI
KHURAFAT
Kamus Bahasa Arab: (al-Mujam al-Wasit) Cerita-cerita yang mempesonakan yang
dicampuradukkan dengan perkara dusta (al-Marbawi) Cerita karut (karut marut)
Kamus
Dewan:
KHURAFAT
Kepercayaan karut yang diada-adakan berpandukan kepada perbuatan-perbuatan dan
kejadian-kejadian alam yang berlaku. Kesimpulannya KHURAFAT Semua cerita sama
ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan,
pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam
Khurafat adalah bidah akidah. Apa saja kepercayaan kepada sesuatu perkara yang
menyalahi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
CIRI-CIRI
KHURAFAT
1. Tidak didasarkan pada nas-nas syarak (al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi
wasallam.
2.
Cerita-cerita
rekaan,
dongeng,
khayalan
atau
karut.
3. Bersumberkan kepada kepercayaan-kepercayaan lama dan bercanggah dengan Islam.
4. Menggunakan objek-objek tertentu seperti kubur, pokok dan sebagainya.
5.
Mempunyai
unsur-unsur
negatif
dari
segi
akidah
dan
syariah.
6. Berbentuk pemujaan dan permohonan kepada makhluk halus
BENTUK-BENTUK
KHURAFAT
Kepercayaan kepada keramat seperti kubur, pokok kayu, telaga, batu, bukit, tongkat dan
sebagainya.
KERAMAT
1.
Perkara
yang
luar
biasa.
2.
Anugerah
Allah
kepada
hambanya
yang
salih.
3.
Terjadi
daripada
orang
salih.
4.
Bukan
dari
benda-benda
seperti
tembikar,
kubur,
pokok
dll.
5.
Bukan
dari
orang
fasik.
6. Kepercayaan kepada sial majal seperti adat mandi safar, adat mandi membuang sial
dan
sebagainya.
7. Kepercayaan kepada kekuasaan jin dan memohon pertolongan darinya seperti adat
memuja kampung, adat merenjis tepung tawar adat pantai dan sebagainya
TIDAK
ADA
SANGKAAN
SIAL
DLM
ISLAM
Sabda
Rasulullah
s.a.w
yg
bermaksud:
Tidak ada burung, tidak ada penyakit menular dan tidak ada sial.
Anggapan sial itu adalah syirik. (ini diucapkan oleh Nabi sebanyak 3 kali)

JIN
1. Makhluk alam ghaib yang berakal, berkehendak, sedar dan ada kewajipan.
2. Ia berjasad halus dan hidup bersama-sama manusia di dunia ini.
3.
Jin
dicipta
lebih
dahulu
daripada
manusia.
4. Ia dicipta daripada api. Firman Allah dlm Al-Hijr 15: 26-27 yang bermaksud
Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada tanah liat yg kering (yang
berasal) dari Lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan Kami menciptakan jin, sebelum itu,
dari.
api
yg
sangat
panas.
Firman Allah:

Dan sesungguhnya ada beberapa orang di antara manusia meminta perlindungan
kepada beberapa orang di antara jin, maka jin-jin itu menambah dosa dan kesalahan
bagi mereka. (Al-Jin 72: 6)
Kepercayaan kepada bertambah dan berkurangnya rezeki seperti adat memuja semangat
padi yang dilakukan oleh petani-petani seperti bersemah (memuja semangat padi) dan
membuang ancak di sungai dan laut dan bermain pantai.
Rezeki Pemberian Allah
Firman-Nya Yg Bermaksud: Kamilah Yg Memberi Rezeki (Hud : 6)
Hendaklah Berusaha Banyak / Sedikit Ketentuan Allah
Kepercayaan kepada petanda-petanda, pantang larang dan mimpi. Contohnya seperti
tidak boleh keluar ketika gagak berbunyi, takut mendapat sial atau bala dan
sebagainya. Sabda Rasululullah Shallahu alaihi Wasallam yang bermaksud: mimpi ada
tiga jenis: mimpi yg datang dari allah, mimpi kesedihan yang datang dari syaitan dan
mimpi yg datang dari kesan bisikan hati seseorang di waktu sedar, lalu dilihatnya dlm
mimpi.
Memuja objek-objek tertentu, pohon, roh nenek moyang, kubur-kubur yang dianggap
wali dan sebagainya.
Percaya kepada ramalan-ramalan bintang, angka-angka atau rajah-rajah tertentu. Sabda
Rasulullah Shallahu alaihi Wasallam Janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai
berhala yang disembah. Sangat murka Allah terhadap orang-orang yang membuat
makam-makam para nabi sebagai tempat ibadat.
HUKUM
BERAMAL
DENGAN
KHURAFAT
Segala amalan dan kepercayaan yang tidak berdasarkan kepada sumber-sumber yang asal
seperti al-Quran, al-Hadis, Ijma dan Qiyas adalah ditolak oleh Islam. Sabda Rasulullah

Artinya Barangsiapa mengada-adakan di dalam agama kami sesuatu yang tidak ada di
dalamnya, maka yang dikerjakannya itu adalah tertolak.
Percaya kepada benda-benda yang dijadikan keramat seperti pokok, kubur, telaga dan
sebagainya, serta memuja, memohon pertolongan dan melepaskan nazar pada bendabenda berkenaan dan percaya ianya mempunyai kuasa selain dari Allah Subhanahu wa
Taala, adalah membawa kepada syirik dan bertentangan dengan kepercayaan tauhid
kepada Allah Subhanahu wa Taala.

Dan janganlah menyembah atau memuja yang lain dari Allah, yang tidak dapat
mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat memberi mudharat kepadamu.
Sekiranya engkau mengerjakan yang demikian maka jadilah engkau orang-orang yang
berlaku zalim (terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu)

Bukan dari golongan kami sesiapa yang merasa sial atau meminta diramalkan
kesialannya atau merenung nasib atau minta ditenungkan atau mensihirkan atau meminta
disihirkan. Sabda Rasulullah

Sesungguhnya jampi mentera, tangkal dan guna-guna itu syirik.

Sesiapa yang memakai tangkal, maka ia telah melakukan kesyirikan.
KESAN
KHURAFAT
TERHADAP
UMAT
ISLAM
1.
MEROSAKAN
AKIDAH
2.
MENAMBAHKAN
AMALAN
BIDAH
3.
HILANG
KEPERCAYAAN?KEPADA
QADA
DAN
QADAR
4.
HILANG
SIKAP
BERUSAHA
5. MUDAH BERPUTUS ASA
TIDAK
BERTAWAKKAL
KEPADA
ALLAH
Bahaya yang paling besar akan dihadapi umat Islam jika mempercayai khurafat dan
beramal
dengannya
ialah
terjerumus
ke
lembah
kesyirikan.
SYIRIK
MENYEKUTUKAN
ALLAH
DENGAN
SESUATU
SYIRIK
1.
Perkara
Yang
Diharamkan
2.
Pelakunya
Tidak
Akan
Diampunkan
3. Segala Amalannya Dibatalkan

(151 : )
Katakanlah (wahai Muhammad): Marilah aku bacakan (untuk kamu) perkara yang telah
diharamkan oleh Tuhan kamu, iaitu janganlah kamu sekutukan Allah dengan sesuatupun.

( 48 : )
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan
Dia dan Dia mengampuni dosa yang selain dari (syirik) itu bagi siapa yang dikehendakiNya. Barangsiapa yang yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat
dosa yang besar.
BAHAGIAN
SYIRIK
SYIRIK
JALI
(syirik
yang
nyata)
Mempercayai adanya sesuatu yang setara dan? setanding dengan Allah Taala, kepadanya
dipohon doa, kepadanya diadakan upacara penyembahan, dan ditakuti bala bencana
daripadanya.
SYIRIK
KHAFI (syirik
yang
tersembunyi).
Sesuatu kepercayaan, perkataan atau perbuatan yang menggambarkan wujud kekuasaan
atau sebagainya selain Allah Taala.
SENARAI
AMALAN
SYIRIK
YANG
TERSEMBUNYI
1.
Mempercayai
sesuatu
yang
menjadi
sebab
baik
atau
buruk.
2. Menaruh perasaan takut dan gerun kepada kekuatan sesuatu selain daripada Allah.
3. Menumpukan harapan kepada sesuatu yang lain daripada Allah.
4.
Melakukan
pemujaan
5. Bersumpah dengan sebarang sebutan yang lain daripada Allah.
6. Mengatakan: Kalau tidak kerana pertolongan Allah dan pertolongan si polan dan si
polan,
tentulah
tidak
akan
berjaya
7. Melakukan sesuatu ibadat atau daya usaha pengorbanan atau perjuangan bukan kerana
perintah Allah semata-mata tetapi juga untuk kepentingan yang lain.
SYIRIK BAHAYA DAN KESANNYA DALAM KEHIDUPAN MANUSIA
1.
Rosak
Akidah
2.
Penghinaan
Terhadap
Kemanusiaan
3.
Sarang
Tahyul
4.
Kezaliman
Terhadap
Kebenaran
Dan
Diri
Sendiri
5.
Sumber
Ketakutan
Firman
Allah
Barangsiapa Mengharap Perjumpaan Dengan Tuhannya, Maka Hendaklah Ia
Mengerjakan Amal Salih, Dan Janganlah Ia Mempersekutukan Seorang Pun Dalam
Beribadat Kepada Tuhannya. (Al-Kahfi:10)

SEMOGA KITA SEMUA AKAN DILINDUNGI ALLAH DARI MALAPETAKA DAN


KENISTAAN API NERAKA; MEMPEROLEHI KEBERUNTUNGAN DUNIA DAN
AKHIRAT DAN MASUK SYURGA
BIDAH DAN KHURAFAT DI INDONESIA
Diantara bidah dan khurafat yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:
Kualat Karena Melanggar Adat

Sebagian orang menganggap bahwa upacara adat lah yang bisa menjaga keamanan dan
kesejahteraan mereka. Meninggalkannya berarti, siap menuai petaka. Jika ditanya
mengapa adat atau ritual itu diberlakukan, biasanya jawabannya setandar. Kadang dalam
rangka tasyakuran atau tolak balak. Tapi kenapa cara seperti itu yang dipilih bukan cara
yang ditunjukkan oleh islam? Jawabannya hampir bisa dipastikan, adatnya sejak dulu ya
seperti ini! persis dengan kaum musyrik tempo dulu. Allah berfirman,
Dan apabila dikatakan kepada mereka: Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,
mereka menjawab: (Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati
dari (perbuatan) nenek moyang kami. (QS. Al-Baqarah 170)
Cegah Bencana Dengan Ritual Tolak Balak
Ritual yang dimaksud adalah sesaji untuk taqarrub kepada jin yang mereka anggap
berkuasa di tempat itu. Seakan jin-jin itu mampu mengendalikan alam, mampu
mendatangkan banjir, mampu menjadikan gempa bumi dan tanah longsor. Ini adalah
keyakinan syirik paling berat yang bahkan tidak dilakukan oleh orang-orang musyrik.
Orang-orang musyrik dahulu menyekutukan Allah dalam beribadah, tapi mereka tetap
meyakini, bahwa yang mengendalikan semua urusan adalah Allah. Firman Allah Qs.
Yunus 31
Hilangkan Mimpi Buruk Dengan Membalik Bantal

Mereka meyakini dengan membalik bantalnya, maka arah mimpi menjadi berubah atau
epesodenya berganti. Ada pula yang berkeyakinan, dengan membalik bantal, maka apa
yang dialami dalam mimpi tidak menjelma di alam nyata. Bagaimana islam menjelaskan
kejadian seperti ini, lalu bagaimana solusinya?
Nabi telah menjelaskan bahwa mimpi baik itu adalah dari Allah, sedang mimpi buruk itu
dari setan. Rasulullah bersabda,
Mimpi baik itu dari Allah, sedang mimpi buruk itu dari setan. Jika salah satu di antara
kalian bermimpi yang tidak disukai, maka hendaknya menghembuskan (dengan sedikit
ludah) kekiri tiga kali, lalu membaca taawudz kepada Allah dari keburukannya, niscaya
mimpi buruk itu tidak akan memadharatkannya. (HR. Muslim)
Menanam Kepala Kerbau
Mereka meyakini bahwa tradisi menanam kepala kerbau seolah suatu keharusan yang
mengiringi momen-momen penting. Seperti peletakan batu pertama suatu bangunan,
pembangunan jembatan, ritual sedekah bumi maupun tradisi larung untuk sedekah laut,
kepala kerbau hampir menjadi inti dari sesaji. Dalam hal ini Rasulullah bersabda,

Dan Allah melaknat orang yang menyembelih (binatang) untuk selain Allah. (HR.
Muslim)
Sial Karena Terkena Hukum Karma
Dalam bahasa sansekerta, karma berarti perbuatan. Dalam arti umum, meliputi semua
kehendak (baik dan buruk, lahir dan batin, pikiran, kata-kata atau tindakan). Karma
dikenal juga dengan hukum sebab-akibat. Mereka yang percaya karma yakin bahwa di
masa yang akan datang orang akan memperoleh konsekuensi dari apa yang telah
diperbuat di masa lalu.
Sepintas ajaran ini mirip dengan Islam, yang mengenal istilah al-jaza min jinsil amal,
bahwa hasil itu sepadan dengan usaha yang dilakukan. Padahal ada perbedaan menyolok
antara karma dan kaidah islam tersebut. Karma adalah bagian dari kepercayaan HinduBudha. Karma tidak terpisahkan dengan ajaran reinkarnasi, yang menyatakan bahwa
setelah seseorang meninggal akan kembali ke bumi dalam tubuh yang berbeda. Jadi,
mereka meyakini hidup berulang kali di dunia, mesklipun dengan wujud yang berbeda.
Tentang nasib, tergantung karma yang diperbuatnya dikehidupan sebelumnya.
Dalam Islam misibah yang menimpa, memang kadang bisa diartikan dengan balasan, tapi
kadang pula berarti pembersih dosa dan terkadang berarti ujian. Orang yang terlanjur
berbuat dosapun tidak menutup kemungkinan untuk bertaubat, sehingga efek dosa bisa
tercegah, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam

Musibah Karena Mendahului Kakaknya Menikah

Mereka meyakini bahwa hal ini akan menjadikan kakaknya tidak laku, dan sang adik juga
akan menerima akibatnya karena lancang melangkahi kakaknya menikah. Sebagian yang
merasa terpaksa melanggar adat itu mengharuskan sang adik untuk mengadakan
ritualplangkahan. Adapun islam mengajarkan untuk menyegerakan jika dirasa sudah
mampu. Tidak menjadi soal apakah ketika menikah kakaknya telah menikah atau belum.
Selamatan Tujuh Bulan Dalam Kandungan

Orang jawa menyebutnya dengan mitoni. Menurut para pelakunya, ritual ini merupakan
bentuk syukur kepada sang Pencipta yang telah menyelamatkan ibu dan calon bayi
hingga berumur tujuh bulan. Harinya pun dipilih hari baik bukan sembarang hari.
Bentuk ritualnya bermacam-macam, dari ritual siraman, calon ibu berganti pakaian
dengan 7 motif, lalu para tamu diminta untuk memilih motif mana yang paling cocok.
Tujuan untuk bersyukur tidaklah menjadikan ritual itu layak diikuti. Karena tujuan yang
benar harus ditempuh dengan cara yang benar pula. Lalu bagaimana cara mensyukuri
yang benar? Tak ada ritual khusus, waktu khusus atau tempat khusus. Hendaknya
memperbanyak tahmid dalam segala kondisi, dan jika suatu kali mendapatkan suatu
perkara yang tidak disukai hendaknya membaca Alhamdulillah ala kulli haal, segala puji
bagi Allah dalam segala keadaan.

Kepercayaan seperti ini biasanya terjadi karena hasil utak-atik orang terhadap perkara
yang dianggap ganjil. Misalnya secara kebetulan ada kejadian yang berbarengan.
Keyakinan seperti ini tidaklah dibenarkan karena tidak berlandaskan dalil.
Sesaji Untuk Bersyukur

Diantaranya adalah sesaji sebagian para nelayan untuk Dewi Roro Kidul, penguasa
pantai selatan dan juga sesajinya para petani untuk Dewi Sri, yang diyakini telah
menguningkan padi mereka. Sesajian ini adalah termasuk dari kesyirikan.

Nyadran Dan Padusan-Jawa/Balimau-Minang Di Penghujung Syaban

Yadran Jawa

balimau masuk puasa


Balimau atau Padusan
Sebagian warga di Magelang misalnya, mereka melakukan ritual sadranan di puncak
Gunung Tidar. Konon di sana terdapat petilasan Syekh Subakir.
Selain nyadran ada juga ritual yang di sebut dengan padusan / mandi sebelum
memasuki bulan ramadhan. Di Sumatra Barat hal ini dikenal dengan Balimau, Padahal
ritual ini tidak pernah diajarkan Islam.
Sial

Karena

Kejatuhan

Cicak

Mereka meyakini, ketika kejatuhan cicak, maka bertanda mereka akan mendapatkan
musibah. Sebagai penangkal mereka segera memburu cicak tersebut dan menyobek
mulutnya, supaya musibah tidak jadi menimpanya. Hal ini disebut juga dengan tathayur
yang dilarang dalam Islam.

Nabi bersabda barang siapa mengurungkan keperluannya karena thiyarah, maka dia telah
berbuat kesyirikan, lalu para sahabat bertanya. lalu apa tebusannya wahai Rasulullah?
Beliau bersabda, hendaknya engkau membaca,


Ya Allah, tiada nasib baik kecuali nasib baik (dari)Mu, tiada thiyarah kecuali thiyarahMu dan tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. (HR. Ahmad)
Bintang Beralih Tanda Kematian
Keyakinan seperti ini telah ada sejak zaman jahiliyah terdahulu. Ketika Nabi bersama
para sahabatnya sedang duduk-duduk, tiba-tiba terlihata di langit ada bintang beralih,
maka beliau bersabda, Apa yang kalian katakana di masa jahiliyah dahulu ketika melihat
yang demikian? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui,
dahulu kami mengatakan bahwa pada pada malam itu telah lahir seorang pria agung dan
telah wafat laki-laki yang agung pula.
Sebagai koreksi dari keyakinan jahiliyah tersebut, Nabi bersabda, Bintang itu dilempar
bukan karena seseorang yang mati ataupun lahir, akan tetapi Rabb kita Tabaraka wa
Taala ketika memutuskan perkara maka bertasbihlah para malaikat penyangga Arsy,
kemudian bertasbihlah para penduduk langit di bawah mereka, hingga suara tasbih
tersebut sampai penduduk langit dunia ini. Kemudian para malaikat yang berada di
bawah penyangga Arsy bertanya kepada para penyangga Arsy, Apa yang telah
difirmankan oleh Rabb kalian? Lalu merekapun mengabarkan tentang apa yang telah
Dia firmankan. Maka sebagian penduduk langit mengabarkan kepada sebagian yang lain
sehingga kabar tersebut sampai ke langit dunia, ketika itu jin mencuri dengar tentangnya
untuk dibisikkan kepada walinya (dukun), lalu dia dilempar dengan bintang tersebut.
Maka jika mereka (berhasil mendengar) kemudian mengabarkan sesuai yang didengar
maka beritanya benar, akan tetapi mereka suka membuat-buat dan menambahnya.
(HR.Muslim)
Tukar Cincin Pernikahan

Upacara tukar cincin menjadi tradisi wajib bagi banyak kalangan, termasuk kaum
muslimin. cinci pernikahan pun sebagai barang bertuah yang memiliki arti sakral.
Berbagai mitos tentang cincin inipun berkambang di masyarakat. Konon, cincin
pernikahan itu bisa menjadi sebab kelanggengan bahtera rumah tangga. Bila ini yang
diyakini maka mereka telah terjebak kepada ksyirikan karena menganggap cincin bisa
mendatangkan manfaat ataupun madharat.

Tukar cincin meskipun telah berkembang di kalangan kaum muslimin, bukanlah berasal
dari aturan islam atau teladan Nabi. Bahkan merupakan ritual yang memiliki nilai religius
dikalangan umat Nasrani. Maka melakukannya berarti menyerupai mereka, padahal Nabi
bersabda dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Barang siapa
yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka.
Sakit-Sakitan Karena Tak Kuat Menyandang Nama
Sebagian orang Jawa meyakini, tidak semua nama baik itu cocok untuk disematkan setiap
anak. Ketika mereka melihat anaknya sakit-sakitan berkepanjangan, segera mungkin
mereka mengubah nama anaknya. Karena mereka meyakini tidak adanya kecocokan
nama anaknya dengan aura pemiliknya.
Di dalam Islam, tidak dipungkiri bahwa nama memiliki pengaruh bagi pemiliknya.
Seringkali ada kesesuaian antara nama dan yang diberi nama. Tetapi pengaruh tersebut
lebih kepada makna yang dikandung didalmnya. Islam melarang nama-nama yang
berkonotasi buruk.
Tabur Bunga Di Atas Pusara

Sebagian orang islam melakukan hal ini dengan berkeyakinan supaya penghuni kubur
diringankan siksaanya. Beralasan dengan perbuatan Rasulullah ketika melewati dua
kuburan yang sedang disiksa, kemudian beliau megambi pelapah kurma dan
membelahnya menjadi dua bagian dan menancapkan kepada masing-masing kuburan.
Para sahabat bertanya wahai Rasulullah, mengapa Anda melakukan itu? beliau
bersabda, Agar keduanya diringankan siksanya selagi pelapah kurma itu masih
basah. (HR. Bukhari dan Muslim)

Jika dengan landasan hadits itu seseorang menaburkan bunga di atas kuburan, berarti dia
telah berprasangka buruk kepada mayat. Seakan dia memvonis bahwa si penghuni kubur
tengah menghadapi siksa. Sedangkan Nabi melakukan hal demikian atas dasar
pengetahuan beliau bahwa kedua penghuni kubur telah disiksa.
Reinkarnasi
Reinkarnasi adalah keyakinan tentang regulasi ruh, yakni ruh orang yang telah mati akan
menitis kepada makhluk lain. Bisa berwujud manusia, bisa pula hewan maupun batu.
Ajaran ini dikenal dalam agama Hindu. Dalam agama Budha dikenal dengan
istilah tumimbal lahir (rebirth). Dalam dunia kejawen juga banyak beredar dongeng
tentang reinkarnasi dengan sebutan titisan. Tentu karena masih mewarisi budaya Hindu.
Kembali Suci Setelah Idul Suci
Definisi kembali suci hanya masyhur di kalangan masyarakat Indonesia. Kitab-kitab
para ulama tak ada yang menampilkan definisi idul fithri sebagai hari kembali suci.
Kesalahan terjadi karena kata fithri dianggap sama dengan fithrah, padahal berbeda.
Setidaknya hal ini dapat dilihat dalam kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir halaman
1142, disebutkan bahwa makna al-fithru adalah berbuka sedangkan al-fithrah adalah
bermakna sifat pembawaan (yang ada sejak lahir), fithrah. Berarti makna makna idul
fithri adalah kembali berbuka setelah satu bulan shaum, dan bukan kembali suci. Hal ini
sebagaimana sabda Rasulullah,


Adapun hari fithri adalah fithr (berbuka)mu dari shaum dan ied bagi kaum
muslimin. (HR. Tirmidzi)
Jin Bertengger Di Gambar Bernyawa
Tentang jin yang bertengger di gambar bernyawa, sejauh penulis (Abu Umar Abdillah)
ketahui tidak ada dalil yang menyebutkannya. Konon, keterangan itu didapatkan dari
pengakuan jin yang diinterogasi orang yang meruqya. Jika demikian, hal ini tidak boleh
kita jadikan sebagai landasan keyakinan. Disamping kemungkinan (bahkan besar
kemungkinan) jin berdusta, ini juga bersifat kasuistik. Karena keimanan terhadap yang
ghaib tidak boleh didasarkan kecuali dari sumber wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah.
Perihal gambar bernyawa memang seharusnya kita bersihkan dari dinding rumah kita.
Karena dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulaullah bersabda, Malaikat tidak memasuki
rumah yang di dalamnya ada gambar bernyawa.
Negeri Seribu Hantu
Setan memahami betul tipologi manusia dengan berbagai macam corak adat dan
budayanya. Mungkin, membanjir dengan seribu hantu atau jin yang suka nongol adalah

cara yang tepat untuk menggiring manusia Indonesia menuju jurang kesyirikan, sesuai
dengan tipologi masyarakat Indonesia yang lekat dengan keyakinan animism dan
dinamisme.
Menghadirkan Arwah Ghaib
Klaim semacam ini sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
di abad ke-7 Hijriyah telah banyak membuka kedok para penipu yang mengaku bisa
menghadirkan arwah orang yang sudah mati.
Termasuk dalam hal ini adalah fenomena jaelangkung. Sebenarnya yang hadir disitu
bukanlah arwah orang yang sudah mati. Karena mereka yang berada di alam barzah
sudah mempunyai kesibukan tersendiri. Bersenang-senang dengan nikmat Allah atau
menghadapi siksa Allah. QS. Az-Zumar 42
Hewan-Hewan Keramat
Sebut saja kerbau bule yang digelari Kyai Slamet di Solo, setiap malam satu Suro
(Muharram) ribuan orang datang untuk menyaksikan kirab sakral sang kyai yang
mengitari alun-alun keraton. Ada lagi hewan bulus (kura-kura) di Klaten, dipercaya bisa
mendatangkan kekayaan.
Mitos hewan keramat ini dikembangkan dengan mengisahkan kejadian-kejadian yang
dikaitkan dengan perlakuan terhadap hewan tersebut.

Kerbau Bule adalah sebutan untuk kerbau berwarna albino


Hadiningrat. Sebagian masyarakat menganggapnya sebagai
memperlakukan kerbau-kerbau itu melebihi manusia. Pada
dalam penanggalan Islam, kerbau dan sejumlah pusaka
mengelilingi kompleks kraton.

koleksi Kraton Surakarta


hewan keramat, sehingga
malam 1 Syura (1 Suro)
koleksi kerajaan diarak

Sebagian masyarakat, bahkan rela berebut kotoran (tinja) yang dibuang soleh sang kerbau
karena dianggap bertuah. Kotoran itu, konon, bisa dijadikan obat bagi penderita sakit,
bahkan dianggap bisa mendatangkah berkah penglarisan bagi para pedagang tradisional.
Karena dikeramatkan pula, kerajaan mengangkat abdi dalem yang khusus menangani si
kerbau. Tentu, menjadi pawang kerbau keramat juga menimbulkan kebanggan tersendiri
bagiabdi dalem. Tak aneh, seorang abdi dalem rela menciumi si kerbau.
Qulhu Sungsang Sebagai Mantera Kesaktian
Yaitu membalik susunan surat Al-Ikhlas dan dibalik cara membacanya. Para pemburu
kesaktian banyak yang meyakini keampuhan qulhu sungsang. Ada yang
menggunakannya sebagai mantera untuk pukulan jarak jauh, untuk pelet dan untuk
mengusir jin. Ini semua hanya bualan semata dan tidak dibenarkan, karena telah
memainkan ayat Allah yaitu dengan membolak-baliknya.
Khadam Asmaul Husna

Ada yang menyebarkan khurafat, bahwa setiap Asmaul Husna mempunyai khadam
malaikat yang siap melaksanakan maksud dari arti Asma yang dibaca. Keyakinan ini
tidak bersumber melainkan rekayasa belaka.
40 Hari Menjadi Orang Sakti
Masa 40 hari terkesan memiliki makna khusus bagi orang-orang tertentu. Setidaknya bagi
orang yang ingin menjadi orang super, dengan bersemedi selama 40 hari. Alasan ini
tidaklah sesuai dengan syariat.
Mendadak Sakti Dengan Ilmu Laduni

Kata laduni diambil dari firman Allah QS. Al-Kahfi 65. Ilmu laduni di anggap sebagai
ilmu pemberian Allah kepada seseorang tanpa melalui proses belajar.
Debus Dianggap Karamah

Seperti atraksi makan api, mengiris lidah dengan pisau dan atraksi-atraksi semisalnya.
Mereka menganggap hal-hal ini sebagai karamah. Keyakinan seperti ini tidaklah
dibenarkan, karena karamah diberikan kepada Allah kapan Dia menghendaki, seringkali
tidak direncanakan oleh orang yang diberi, maka tidak bisa diatraksikan.
Primbon, Fengshui Dan Mujarabat

Orang Jawa mengenal primbon, orang Cina mengenal Fengshui dan orang Arab
mengenal Mujarabat. Ketiga kitab (tak) suci tersebut hingga kini masih diyakini
keampuhannya oleh para penganutnya.
Rajah Penjaga Rumah

Rajah itu berupa kertas bertuliskan huruf-huruf yang sulit dibaca dan dipahami
maknanya, kertas itu dilipat atau terkadang dibungkus dengan kain lalu dipaku di atas
pintu. Benda itu diyakini dapat menolak marabahaya yang bakal masuk ke dalam rumah.
Dan rajah ini termasuk syirik.
Mitos Biji Tasbih
Tasbih Kayu Setigi

Indonesia :
Tasbih Kayu Setigi (NEW) (12/08/10)
Setigi (Latin emphis acidula Forst JR)
Sebagai syariat / fungsi untuk :
- Meningkatkan kharisma
Penangkal santet, guna-guna, dll
Kewibawaan
Keselamatan jiwa
Penyembuhan tulang/Rhematik
Memudahkan rezeki(Persediaan terbatas)

Biji tasbih yang dimiliki kiyai diyakini bisa menyembuhkan penyakit dan mencegah
terjadinya marabahaya. Bahkan seperti granat, kalau biji tasbih itu dilempar akan
meletus. Lalu mereka menganggap bahwa mengalungkan tasbih di leher sangat cocok
sebagai alat taqarrub kepada Allah. Ini juga penafsiran hasil otak-atik orang-orang sufi,
tak ada dasarnya dari Nabi sedikitpun.
Meramal Nasib, Dengan Weton Dan Zodiac
Ini semua adalah bentuk dari kesyirikan.
Misteri Angka 13
Angka tiga belas dianggap sebagai momok karena diyakini sebagai sumber kesialan.
Mungkin hanya satu kasus, yang mana istilah angka ke-13 tidak menjadi momok, yakni
gaji ke-13.
Ajaran Baru Nabi Melalui Mimpi
Hal ini jelas bathil, karena tidak mungkin Nabi menurunkan syariat baru. Allah
berfirman,
Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan
kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. (QS. AlMaidah 3)

Jamasan pusaka
Demikianlah kepercayaan sejumlah orang Jogja atau Jawa pada umumnya. Bahwa bendabenda di sekeliling mereka memiliki jiwa.
Sebagaimana memperlakukan makhluk bernyawa, maka benda-benda di sekitar mereka
pun harus diperlakukan secara istimewa. Animisme, barangkali itu anggapan orang.
Namun tentu saja bagi orang Jawa yang mempercayainya akan menyangkal hal terebut.
Apapun kata orang, sejumlah benda di Keraton Yogyakarta memang diperlakukan secara
istimewa. Benda-benda tersebut antara lain adalah gamelan, kereta, dan aneka jenis
pusaka. Mereka dinamai layaknya nama manusia.
Contohnya untuk keris ada Kiai Sangkelat dan Kiai Nagasasra, untuk gamelan ada Kiai
Guntur Madu. Sedangkan kereta yang merupakan kendaraan keraton ada Kanjeng Nyai
Jimat serta Kyai Puspakamanik.
Benda-benda ini, setiap tahun diruwat dalam sebuah ritual yang disebut jamasan. Atau
dijamas. Penjamasan dilakukan setiap bulan Muharam (Sura) dengan memilih hari
istimewa pula Jumat atau Selasa Kliwon.

Penjamasan dilakukan berdasar adat dan tata cara yang sudah turun-temurun. Mereka
yang terlibat dalam ritual harus mengenakan pakaian adat Jawa peranakan. Mereka,
semuanya laki-laki, mengenakan kain panjang, surjan, dan penutup kepala blangkon.
Hal yang paling menarik dalam setiap kali penjamasan adalah ketika giliran penjamasan
sebuah kereta buatan tahun 1750-an. Dengan demikian, kereta itu dibuat semasa
pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I.
Dengan nama nama Kanjeng Nyai Jimat, ketera ini memiliki bentuk yang anggun bagai
kereta kerajaan-kerajaan Eropa jaman dulu. Kereta ini beroda empat. Dua roda besar
dipasang pada bagian belakang, dan dua buah yang agak kecil dipasang di depan. Kereta
ini dulu melaju dengan ditarik enam sampai delapan kuda.
Sebagai simbol kewibawaan seorang raja, kereta dibuat dengan penuh ukiran unik,
berpintu dan beratap layaknya sebuah mobil. Saat ini, kereta disimpan di Museum Kereta
Keraton Yogyakarta.
Selain Nyai Jimat, di sana ada belasan kereta yang sebagian besar masih bisa digunakan.
Setiap Kanjeng Nyai Jimat dijamasi, kereta ini selalu ditemani salah sebuah kereta lain
yang dipilih secara bergantian setiap tahunnya. Kereta-kereta tersebut adalah kendaraan
Sultan Hamengku Buwono I III. Dan kereta-kereta yang dianggap sebagai kereta cikalbakal kereta lainnya inilah yang setiap bulan Sura dijamas dengan mendapat perhatian
warga.
Bahkan karena dianggap keramat, banyak orang percaya bahwa air sisa jamasan kereta
ini bisa memberi manfaat dan keberuntungan bagi mereka yang menggunakannya, seperti
untuk cuci muka dan sebagainya.
Prosesi
Prosesi sejak akan mengeluarkan kereta sudah bernilai wisata. Ketika proses pencucian
kereta berlangsung juga memiliki nilai wisata. Ritual magis religius. Orang-orang asing
bakal keheranan melihat ratusan orang berebut bekas air cucian kereta dengan cara
menampung aliran air dari badan kereta.
Air bekas cucian itu dimasukkan ke dalam botol maupun jerigen. Mereka yang berebut
air, pasti ikut berbasah-basah. Menurut kepercayaan sebagian orang Jawa, air dari
jamasan ini memiliki khasiat atau bisa memberikan berkah tertentu karena semua benda
dari keraton itu memiliki tuah yang sakti dan milik orang sakti. Oleh sebab itu dengan
membawa air tersebut, orang akan diberi berkah, sehat wal afiat dalam menjalani
kehidupannya.
Dipercaya pula, menampung air kemudian disimpan, konon bisa menolak bala. Bisa juga
juga ditebar di swah untuk kesuburan tanah. Dilandasi hal itu, tidak mengherankan kalau
ribuan warga bersemangat mengikuti acara ini.

Kuburan Dikeramatkan

HUKUM MEMBANGUN, MEMBERI PENERANGAN DAN BERIBADAH DI


KUBURAN
Beberapa waktu lalu kita semua dikejutkan dengan peristiwa bentrok berdarah yang
mengakibatkan beberapa oparat penegak hukum meninggal dunia dan ratusan korban
luka berat dan luka ringan, dari kedua belah pihak, mulai dari anak kecil, remaja serta
orang tua, pria maupun wanita.
Kita semua tentu prihatin dengan kejadian tersebut, sangat di sayangkan hal itu sampai
terjadi, padahal semestinya bentrok berdarah seperti itu bisa di hindari. Di satu pihak
ingin menertibkan tata kota Jakarta yang kumuh dan semrawut, dan di sisi lain
masyarakat berusaha untuk mempertahankan keberadaan bangunan situs bersejarah
berupa makam keramat salah seorang tokoh agama setempat yang dihormati dan di
sanjung-sanjung sebagian warga kota Jakarta dan juga masyarakat islam dari berbagai
kota lainnya bahkan mungkin seantero nusantara.
Seperti halnya kuburan para tokoh agama lainnya yang di keramatkan, kuburan tersebut
biasa di kunjungi oleh masyarakat dari berbagai daerah, dari peziarah dari Jakarta bahkan
ada pula peziarah yang datang dari jauh seperti dari Sumatra, Sulawesi, Kalimantan dan
lainnya, tujuannya untuk mecari barokah dari kuburan tokoh tersebut yang sudah mati,
diharapkan dengan berziarah ke kuburnya maka segala hajat mereka segera akan
terkabul.
Pertanyaanya adalah, apa hukum ini semua ?, seorang muslim tidak pantas ikut-ikutan
kebanyakan orang dalam beragama, bertindak dan berucap, karena akibatnya bisa fatal,
terjerembab kedalam kesesatan yang berakhir dengan lembah neraka.

Berikut ini saya bawakan hadits-hadist shohih berkenaan dengan masalah kuburan.
Rosululloh Shollallohu alaihi wa sallam bersabda : Janganlah kalian melakukan
perjalanan ibadah kecuali ketiga masjid, masjidku ini (masjid Nabawi di Madinah),
masjidil haram, dan masjidil Aqsho. ( HR. Bukhori dan Muslim).
Dari sini kita tahu bahwa wisata spiritual/rohani ke makam para wali songo dan para
sunan, ke Pamijahan, makam syaikh anu dan itu di larang dan tidak di syariatkan bahkan
merupakan perkara baru (bidah) dalam agama islan, amalannya tertolak tidak berpahala
bahkan berdosa.

Di riwayatkan dari Jundub bin Abdillah, semoga Alloh melimpahkan keridhoan-Nya


kepada beliau, dia berkata ; aku mendengar Nabi Sholallohu alaihi wa sallam bersabda
lima (malam ) sebelum wafatnya :Ketahuilah !, sesungguhnya orang-orang sebelum
kalian menjadikan kuburan Nabi-Nabi dan orang-orang sholih mereka sebagai masjid,
sesungguhnya aka melarang kalian dari hal seperti itu. (HR. Muslim).
Di riwayatkan dari Ibnu Masud semoga Alloh melimpahkan keridhoan-Nya dari Nabi
Sholallohu alaihi wa sallam bersabda : Sesungguhnya orang-orang yang paling jelek
(keagamaanya) adalah orang-orang yang mengalami langsung peristiwa kiamat dan
orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid.
Di riwayatkan dari Ummul muminin Aisyah dan ibnu Abbas semoga Alloh melimpahkan
keridhoan-Nya kepeda mereka berdua, Beliau berdua berkata, Ketika Rosululloh
Shollallohu alaihi wa sallam mau meninggal dunia, beliau membuka dan menutup
wajahnya dengan kain, ketika panas beliau membukanya, beliau bersabda dalam keadaan
seperti itu, laknat Alloh tertimpa kepada orang-orang Yahudi dan Nashoro, karena
mereka menjadikan kuburan-nabi-nabi mereka sebagai masjid.Beliau melarang
perbuatan seperti yang mereka lakukan.
Berkata Aisyah semoga Alloh melimpahkan keridhoan-Nya kepada beliau, kalau tidak
karena larangan itu maka beliau akan di kubur di luar rumahnya, namun beliau kewatir
kuburannya akan di jadikan sebagai masjid.

Maksud menjadikan kuburannya sebagi masjid adalah membangun masjid di atasnya,


menjadikannya sebagai tempat sholat meski tidak dibangun bangunan di atasnya, atau
sujud di atasnya, sholat menghadapnya/ sebagai qiblat, atau di jadikan sebagai tempat
yang senantiasaa di kunjungi untuk berbagai ibadah separti sholat, berdoa, berdzikir dan
lain-lain.
Di riwayatkan dari Abu Hiyaj Al Assady semoga Alloh melimpahkan rahmat-Nya
kepada beliau, Ali bin abi Tholib semoga Alloh melimpahkan keridhoan-Nya kepada
beliau, berkata kepadaku : agar aku tidak membiarkan Timtsal ( apa saja yang di sembah
selain Alloh berupa berhala atau benda mati lainnya) kecuali harus aku hancurkan, tidak
pula membiarkan kuburan yang di tinggikan / di agungkan kecuali aku ratakan. (HR>
Muslim).
Dari Jabir bin Abdillah semoga Alloh melimpahkan keridhoan-Nya kepada beliau, beliau
berkata : Rosululloh sholallohu alaihi wa Sallam melarang mengapur kuburan,
membangun dan duduk di atas kuburan. ( HR. Muslim).
Dari Abu Martsad Al Ghonawy semoga Alloh melimpahkan keridhoann-Nya kepada
beliau, bahwasannya Rosululloh Shollallohu alaihi wasallam bersabda : janganlah kalian
sholat menghadap kuburan dan jangan duduk di atasnya (HR. Muslim).
Maksudnya
menghadap
kepadanya
karena
termasuk
bentuk-bentuk
pengagungan/pengkramatan sampai tinggkat layaknya objek peribadatan. Kalau
pelakunya benar-benar mengagungkan kuburan/penghuni kuburan tersebut dengan
perbuatannya tersebut maka pelakunya terjatuh kedalam kekafiran karena menyekutukan
Alloh dalam beribadah, dan menyerupai perbuatan tersebut sekalipun tetap di haramkan
juga.
Dari Ibnu Abbas semoga Alloh melimpahkan keridhoan-Nya kepada beliau, secara
marfu berkata : Janganlah kalian sholat menghadap kuburan dan jangan sholat di
atasnya.
Di sana banyak juga hadist-hadist yang melarang kuburan sebagai Ied, maknanya yaitu
tempat yang senatiasa di kunjungi, sebagai tempat berkumpul dan di selenggarakan
seremonial ibadah.
Seperti dalam hadits Abu Hurairoh semoga Alloh melimpahkan keridhoan-Nya kepada
beliau, bahwasanya Nabi shollallohu alaihi wa Sallam bersabda : janganlah kalian
menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan jangan jadikan kuburanku sebagai
Ied, dan bersholawatlah untukku , sesungguhnya sholawat kalian sampai kepadaku di
mana saja kalian berada
Kalau kuburan Nabi saja harus seperti itu di perlakukannya, padahal kuburan beliau
adalah kuburan yang paling mulia di muka bumi maka bagaimana dengan kuburankuburan manusia yang lainnya,.tentunya itu adalah perbuatan berlebih-lebihan dan
melampai batasan syara.

Hadist-hadist ini semuannya shoheh dan mutawatir dari Nabi shollalllohu alaihi wa
Sallam, larangan dalam berbagai bentuk larangan juga dengan kesepakatan seluruh
sahabat Nabi Shollallohu alaihi wa sallam dan ulama-ulama setelah mereka yang
merupakan pendahulu umat ini yang sholih dan memua kaum muslimin yang mengikuti
konsep beragama mereka, mengharamkan membangun masjid atau ruangan, rumahrumahan, gedung, kubah di atas kuburan dan membangunnya.
Termasuk yang di sepakati keharamannya oleh para ulama adalah memberi penerangan
dengan lampu-lampu, meninggikan kuburan lebih dari sejengkal dengan tanah, batu atau
yang lainnya.
Juga mencium, memeluk kuburan, mengusap-usap, mengambil debu atau tanahnya untuk
mendapat barohkah darinya. Menempelkan perut atau punggung, dan yang benar (kalau
pun di perbolehkan untuk berziarah), maka dengan menjaga jarak, tidak terlalu dekat
sebagai mana berkunjung kepada tokoh-tokoh agama ketika semasa hidupnya.Inilah yang
benar!!!.
Inilah yang dikatakan oleh para ulama, dan inilah yang mereka praktekkan, hendaknya
kita dan seluruh kaum muslimin tidak tertipu dangan perbuatan kebanyakan orang-orang
awam tentang agama meski di gelari oleh pengikutnya dengan habib, gus, kyai dan para
pengikutnya berupa penyimpangan-penyimpangn berbahaya, sampai-sampai tidak ada
kuburan yang di keramatkan pun yang sepi dari pengunjung, untuk mencari berkah,
pesugihan bahkan ada juga ritual seks terbuka ,bukan dengan pasangan yang sah, bahkan
itulah persyaratan yang harus di penuhi demi terpenuhinya hajat.Wallohualam.
beberapa hari yang lepas sy & keluarga berkesempatan memenuhi hak sesama muslim ~
menghadiri satu undangan majlis perkahwinan seorang kenalan suami. walau meredah
hujan yg lebat alhamdulillah kami selamat sampai ke tempat yg dituju.
sedang kami menjamah hidangan tiba beberapa orang kampung tempatan (agaknya) yg
sudah veteran...salah seorang pakcik berkata "tak baling sp**der ke atas bumbung ke
semalam?" jawab makcik yg lg sorang..."entah, dah bagitau Cikgu R (tuan Rumah) suruh
baling...semalam rumah si Anu elok panas,hari ni hujan pulak..."
sy dan suami saling berpandangan...dalam hati saya mengucap panjang. inilah kali
pertama sy dengar petua nak elak hujan..Astaghfirullahal a'zim.. tp memang patut pun
tuan rumah xdengar cakap makcik tu, walau hujan turun mencurah-curah tapi majlis
beliau tetap meriah dan semua meja sentiasa penuh dengan tetamu..
pada saya inilah satu kepercayaan di kalangan masyarakat melayu yang tidak boleh
diguna pakai, seolah2 kita yang mengatur hari hujan atau pun tidak...bukankah hujan itu
suatu rahmat dan salah satu masa mustajab berdoa ialah pd waktu hujan??

Perkataan khurafat ini berasal dari bahasa arab :kharafa-yakhrifukharfan- khurafatan. Dari pandangan bahasa Inggerisnya merujuk kepada
"superstition".
Dari segi bahasa khurafat didefinisikan sebagai sebaris kata yang
membawa erti kepercayaan yang karut, dongeng dan tahyul. Contohnya : katakatanya itu banyak bidaah dan khurafat. Ia merupakan amalan hidup yang
pernah wujud di dalam masyararakat jahiliah pada masa lalu.
Manakala menurut istilah syarak pula mengertikan perkara ini sebagai
semua kepercayaan yang diyakini kegiatannya memiliki dasar dan bersumber
daripada ajaran agama Islam walaupun pada hakikatnya perkara tersebut
adalah bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w,
iaitu penutup para nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah s.w.t.
Pada mulanya perkataan ini lebih dimaksudkan untuk semua hal atau
kepercayaan yang bertentangan dengan kaedah Islamiah yang benar. Akan
tetapi selanjutnya juga dimaksudkan untuk semua praktik, aktviti mahupun
kegiatan muamalah atau bidang-bidang yang menjadi lapangan berlaku
tuntutan syariat padanya.
Ramai di antara umat Islam terlepas pandang atau tidak mengambil
berat akan perkara ini, namun inilah hakikatnya bahawa gejala ini telah
menular di dalam agama Islam dalam pelbagai sudut, aspek dan bentuk
sehingga ia telah meliputi konsep ibadah dan kehidupan masyarakat Islam
sendiri.
Khurafat yang diyakini oleh pelakunya sebagai sesuatu yang dibenarkan
oleh agama mungkin sahaja dapat dapat memberikan ketenangan dan
kemantapan jiwa bagi melakukannya. Malangnya, kerana perbuatan itu pada
dasarnya menyimpang dari tuntutan agama yang sebenar, maka kenikmatan itu
adalah bersifat semu, iaitu tidak kekal. Hal ini sama sekali bertentangan
dengan fitrah manusia kerana ia bertentangan dengan akal sihat.
Bila Islam memusatkan seluruh pengabdian kepada Allah s.w.t maka
khurafat menyelewengkannya daripada pemusatan tersebut secara tidak
langsung dan bila Islam melapangkan bidang muamalah bagi manusia, ia
cenderung pula untuk menyempitkannya.
AMALAN KHURAFAT MASIH BERTERUSAN
Dalam kalangan masyarakat sekarang, negara kita umumnya terdapat
banyak gejala khurafat, ia adalah hasil budaya orang kita yang terlalu
percayakan hal-hal yang bawa oleh orang terdahulu daripada mereka tanpa
merujuknnya secara mendalam di dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta para
alim ulama kerana iman yang kurang mantap termasuk sikap masyarakat yang

inginkan jalan mudah dalam mencari kesenangan dan kebahagiaan hidup serta
sikap orang kita yang amat kuat berpegang kepada adat. Buktinya peribahasa
yang berbunyi Biar mati anak, jangan mati adat.
Adapun gejala khurafat ini terdidik dari kecil, contohnya di dalam
budaya masyarakat kita adalah menjadi kebiasaan kanak-kanak sering
ditakutkan dengan hantu pada malam jumaat sedangkan pada malam tersebut
Allah s.w.t menurunkan rahmat untuk semua hamba-Nya pada malam tersebut.
Bahkan ada lagi satu situasi di mana kanak-kanak takutkan dengan hantu
apabila tidak mendengar ibu bapa, kenapa sahaja tidak katakan kepada anak
tersebut bahawa Tuhan akan marah? Rasanya itu lebih baik dan akan
memupuk semangat takut akan Maha Pencipta.
Walau bagaimanpun khurafat juga boleh berlaku secara tidak sengaja
oleh pelakunya atau sebaliknya. Hal ini boleh berlaku terhadap sesuatu
individu, kelompok dan istitusi masyarkat masa kini kerana lemahnya mereka
yang bersangkutan untuk menolak godaan khurafat atau ada maksud-maksud
tertentu. Mungkin tanggungjawab terhadap Allah s.w.t jauh lebih berat dan
besar dibandingkan dengan pelanggaran- pelanggaran lainya yang dilakukan
dengan sengaja.
Khurafat secara tidak sengaja lazimnya berlaku disebabkan oleh
kejahilan pelakunya bahawa hal berkenaan tidak dibenarkan oleh Islam dan
terpesong dari landasan yang benar. Namun, bagi mereka yang melakukan
perbuatan khurafat ini dengan sengaja ataupun tidak, pintu taubat masih
terbuka untuk mereka asalkan mereka mahu bertaubat.
BENTUK KHURAFAT.
Khurafat masih wujud di dalam masyarkat Islam sekarang, bahkan ia
juga telah muncul dalam bentuk-bentuk yang berbagai-bagai samada dalam
bentuk perbuatan tertentu, ungkapan tertentu, cerita atau kisah tertentu,
bilangan tertentu, serta konsep, prinsip atau mazhab tertentu. Amalan
mengunjungi kubur yang dianggap keramat mempercayai binatang seperti
burung boleh membawa tuah atau sial membuang ancak bagi menghalau hantu
adalah sebahagian bentuk gejala khurafat.
Melenggang Perut.
Adat melenggang perut kebanyakannya lebih difahami masyarakat
Melayu di selatan semenanjung manakala di sebelah utara semenanjung lebih
dikenali dengan panggilan kirim perut. Adat ini ialah suatu adat yang
dijalankan ke atas seorang isteri yang telah genap tujuh bulan hamil dan ia
bertujuan untuk meletakkan kedudukan bayi di dalam perut di tempat yang

sepatutnya, iaitu bahagian kepala di pintu rahim. Ini penting bagi


memudahkan si ibu bersalin dan bayi tidak kelemasan di dalam perut. Maka
pada masa itu, bidan akan dipanggil untuk memeriksa dan menentukan isteri
yang hamil itu betul-betul telah genap tujuh bulan hamil atau belum cukup
bulan lagi. Jika didapati sudah genap tujuh bulan isteri itu hamil, maka
mulailah bidan itu diupah untuk melangsungkan adat melenggang perut ini.
Kelengkapan yang mustahak perlu disiapkan untuk menjalankan adat ini.
Antara kelengkapan tersebut disediakan adalah seperti berikut:
1.Tujuh helai kain yang berlainan warna.
2. Satu gantang beras.
3. Sebiji buah kelapa.
4. Beberapa urat benang.
5. Satu batang damar.
6. Sedikit minyak kelapa atau minyak urut.
7. Beberapa batang lilin.
8. Satu tepak sirih, yang lengkap dengan isinya.
9. Pengeras wang sebanyak lima suku ($1.25) di dalam tepak itu.
Setelah semua barang tersebut disediakan, tok bidan akan menjalankan adat
melenggang perut seperti berikut:
Mula-mula tok bidan membentangkan ketujuh-tujuh helai kain
berwarna itu secara melintang sehelai demi sehelai. Ibu yang hamil itu akan
dibaringkan di atas lapisan-lapisan kain tersebut. Kemudian, perut ibu itu
akan diurut dengan minyak kelapa atau minyak urut secara perlahan-lahan.
Selepas itu, kelapa yang sudah dikupas tersebut akan digulinggulingkan secara perlahan-lahan di atas perut ibu itu ke atas dan ke bawah
sebanyak tujuh kali dan pada kali yang ketujuh itu, kelapa itu akan dilepas
serta dibiarkan jatuh bergolek daripada perut ibu itu sambil diperhatikan
oleh tok bidan itu. Tok bidan akan memerhatikan bagaimana kedudukan muka
atau mata kelapa itu setelah berhenti bergolek. Jika mata kelapa itu
menghala ke atas, ibu itu akan beroleh anak lelaki, dan jika ia menghala ke
bawah, anak perempuan akan dilahirkan.
Setelah itu, sebelah tangan tok bidan akan memegang satu hujung kain
lapisan atas sekali dan dengan tangannya yang sebelah lagi, dipegangnya

hujung yang satu lagi. Kemudian kain itu diangkatnya sedikit sambil
dilenggang-lenggangkan badan ibu itu. Dari sinilah terbitnya panggilan
Lenggang Perut itu. Selepas itu, kain itu ditarik keluar daripada bawah badan
ibu tersebut. Perbuatan ini akan dilakukan sehingga habis ketujuh-tujuh helai
kain itu dikeluarkan dari bawah pinggang ibu tersebut. Kain yang di bawah
sekali akan diberikan kepada tok bidan bersama-sama dengan kelapa, beras,
damar, sirih pinang beserta dengan wang pengeras lima suku di dalam tepak
sirih itu.
Biasanya, pada hari melenggang perut akan diadakan kenduri kecilkecilan yang akan dihadiri oleh orang tua-tua dan kaum keluarga yang rapat.
Pada masa kenduri itu berlangsung, si ibu yang akan melenggang perut itu
akan dipakaikan dengan pakaian yang baru dan cantik.
Temasya Mandi Safar
Temasya Mandi Safar merupakan satu perayaan orang Melayu
khususnya orang Melaka yang diwarisi sejak zaman berzaman. Temasya ini
diadakan setiap tahun apabila tiba bulan Safar iaitu bulan kedua di dalam
kalendar Islam. Ia disambut pada hari Rabu yang terakhir dalam bulan
tersebut.
Sebelum Perang Dunia II, sebahagian masyarakat menganggap
temasya mandi Safar ini mempunyai kaitan dengan kepercayaan agama Islam.
Menurut anggapan mereka, kononnya hari tersebut dirayakan sebagai
menyatakan kesyukuran kerana junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. telah
sembuh daripada sakit yang amat berat.
Ada pendapat yang menganggap bulan Safar bulan Nahas atau bulan
Bala kerana di dalam bulan ini terutamanya pada hari Rabu terakhir, Allah
banyak menurunkan bala kepada makhluknya di dunia ini. Oleh itu orang-orang
tua sering mengingatkan anak cucu mereka agar berhati-hati ketika
melakukan sebarang pekerjaan.
Oleh kerana wujud kepercayaan seumpama ini, maka upacara
perkahwinan, pertunangan dan majlis keraian tidak dilalukan pada bulan
tersebut kerana dipercayai jodoh teruna dan dara tidak berkekalan.
Di Melaka tempat yang terkenal mengamalkan pesta Mandi Safar ialah
di Tanjung Beruas, Tanjung Kling, Melaka. Tempat ini terletak di tepi laut
Selat Melaka iaitu kira-kira tujuh batu dari Bandar Melaka.
Dalam menjayakan pesta ini, kereta lembu memainkan peranan yang
penting. Pemilik kereta lembu yang rata-ratanya terdiri daripada masyarakat

tani akan mengambil bahagian. Setiap tahun pada malam Rabu akhir bulan
Safar mereka akan membanjiri sepanjang pantai Tanjung Keling dengan
membawa kumpulan mereka. Beberapa minggu sebelum tibanya hari tersebut,
lembu-lembu ini akan dibersihkan dan disapu minyak. Di samping itu mereka
akan mengumpulkan alat muzik seperti biola, gong dan gendang bagi
mengiringi mereka nanti.
Semasa dalam perjalanan mereka akan mengesek biola, memukul
gendang dan gong serta menyanyi sepanjang jalan sehingga ke Tanjung Kling.
Mereka akan menyanyi sambil berbalas pantun dalam berbagai corak pantun.
Azimat
Semua benda-benda yang dipercayai dapat melindungi diri seseorang
daripada segala ancaman marabahaya atau mencegah musibah daripada
menimbah diri manusia. Tangkal adalah salah satu daripadanya. Tangkal
merupakan barang yang dibuat untuk dipakai seperti gelang tangan yang
diperbuat dari benang, kalung yang diperbuat dari dahan-dahan kayu atau
untuk diletakkan di tempat-tempat tertentu dengan tujuan melindung dari
gangguan syaitan seperti kemenyan yang dibalut dengan kain dan diletak di
sudut kediaman.
Lazimnya benda-benda sebegini didapati daripada pengamal-pengamal
ilmu hitam atau sihir dan ia diyakini mempunyai kekuasatan ghaib serta
memilik khadamnya yang terdiri makhluk ghaib.
Manakala waraq pula adalah azimat dalam bentuk tulisan-tulisan
berupa huruf, nombor, rajah atau gambar yang ditulis atas kertas atau
kepingan tembaga. Ia ditulis dalam bahasa yang tidak difahami dan
kadangkala bercampur-aduk dengan ayat-ayat Al-Quran. Itulah sebabnya ada
golongan yang terpedaya sehingga mempercayai ia berkaitan dengan ajaran
Islam.
Jika wafaq tersebut mempunyai tulisan ayat Al-Quran maka si
pemakainya sebenarnya telah menghina Al-Quran kerana menganggap remeh
ayat-ayat dalam kitab suci itu dan ini benar-benar bertentangan dengan apa
yang dimuatkan di dalamnya. Allah menurunkan Al-Quran untuk menjadi
petunjuk dari kegelapan, bukan sebagai azimat.
Fenomena ini bertentangan dengan Islam kerana tiada daya melainkan
Allah s.w.t. Dan tentunya kita pernah mendengar ayat ini Tidak akan
berlakunya sesuatu perkara itu melainkan dengan izin Allah s.w.t. Perbuatan
ini ditentang keras di sisi agama islam kerana ia boleh menjerumuskan
seorang individu kepada syirik. Tambahan lagi hadis umumnya melarang

azimat dan tidak disebutkan pula pengecualiannya walaupun ada percanggahan


pendapat dalam kalangan alim ulama.
SMS Atau Surat Berantai
Tercetus daripada kemajuaan teknologi yang dikecapi oleh masyarakat
masa kini. Mungkin ramai dalam kalangan kita yang tidak perasan, terlepas
pandang dan tidak mengambil berat perkara ini bahawa bentuk amalan ini
mempunyai unsur-unsur khurafat yang amat halus.
Jika kita selidiki setiap surat berantai atau SMS berantai pastinya
dimulakan dengan cerita-cerita yang menginsafkan dan mengingatkan kembali
seseorang akan tuntutan Islam namun sebaliknya pula di akhir helaian atau
pun SMS. Contoh pengakhiran suatu SMS atau surat berantai lebih kurang
begini :
Barang siapa yang tidak menyebarkan SMS kepada sepuluh orang ini atau
mengabaikannya, maka dia akan ditimpah kesusahan selama tujuh hari.
Manakala siapa yang mereka menyebarkannya pasti ada akan dilimpahi
kesenangan daripada Allah s.w.t selama tujuh minggu.
Justeru, orang yang menerima SMS atau surat tersebut pun
terpedaya dan menyebarkannnya kepada sepuluh orang kerana takut dengan
kesusahan yang diperkatakan itu sama ada secara terpaksa atau tidak.
Namun itu bukanlah persoalannya utamanya, persoalannya di sini
mereka yang mempercayai perkara ini telah dipesongkan akidahnya. Sama ada
percaya atau tidak, mereka yang termakan dengan ayat seperti di atas
sebenar telah meletakkan kekuasaan untuk menentukan takdir hidup mereka
pada SMS atau helaian berkenaan bukannya Allah s.w.t. Susunan ayat seperti
di atas telah mengalihkan keyakinan mereka daripada Maha Pencipta secara
halus. Kemungkinan gejala terbaru ini adalah sebahagian rancangan musuhmusuh Islam tidak boleh diambil ringan.
AKIBAT MEMPERCAYAI ATAU MENGAMALKAN PERBUATAN KHURAFAT.
Gejala khurafat boleh menyeleweng akidah seorang invidu muslim
dengan mengalihkan pergantungan manusia daripada Khalik (Pencipta/Allah)
kepada makhluk (yang dicipta). Hal ini ditegaskan boleh menjatuhkan kepada
seorang individu muslim kepada syirik kerana apabila kita merujuk kepada AlQuran terdapat beberapa ayat yang menyeru kepada pergantungan kepada
Allah s.w.t dan menolak kepercayaan terhadap yang selainnya sama ada bagi
mendapat kebaikan atau menolak keburukan. Yang memberikan kenikmatan
dan keyakinan hanya Allah s.w.t. kepada- Nya seluruh makhluk bergantung.
Firman Allah :

Katakanlah apakah kamu tidak melihat kepada apa yang kamu memohon
kepadanya selain daripada Allah bahawa jika sekiranya Allah mengkehnedaki
ke atas kamu sesuatu kemudaratan adakah mereka itu boleh menghindari dari
kemudaratan itu. Atau jika Allah mengkehendaki sesuatu rahmat itu
dianugerahkan kepada ku adakah mereka itu boleh menahan rahmat itu.
Katakanlah adalah memadai Allah itu bagiku untuk segala-galanya. KepadaNya bertawakkal semua orang yang bertawakal.
( Surah Al-Zumar : Ayat 38 )
Khurafat boleh membatalkan iman seorang muslim dan menggugurkan
syahadah yang telah diucapkannya disamping membazir masa, tenaga dan
harta dengan perkara sia-sia serta menyekat akal berfikir secara logik dan
sistematik disamping boleh menjatuhkan seorang muslim kepada syirik. Hadis
Nabi :
Sesiapa yang mengada-adakan sesuatu perkara dalam agama kami,
yang tidak termasuk dalam ajaran Islam yang suci, maka apa yang diamalkan
itu tertolak (tidak diterima amalan berkenaan oleh Allah dan tidak diberikan
pahala)
( Hadis riwayat Bukhari dan Muslim )
Kemudian, masyarakat yang mengamalkan akan mengalami banyak krisis
kemunduran terutama sekali amalan akhlak. Situasi ini boleh kita lihat apabila merenung
bagaimana keadaan masyarakat jahiliah pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. Pelbagai
perkara telah disempitkan oleh gejala khurafat. Fikiran pun kolot.
Oleh yang demikian tidak beruntunglah sesuatu bangsa suatu umat selagi mana
amalan khurafat ini masih bertapak di dalam kelompok mereka walaupun mereka dapat
mengecapi nikmat dunia.

Firman Allah SWT di dalam surah An-Nisa ayat 48:


Maksudnya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik
dan akan mengampunkan dosa lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakiNya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain),
maka sesungguh-Nya ia telah melakukan dosa yang besar.

semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita & menjauhi kita dari segala yang
menyesatkan.

Pengertian Bulan Safar


Dari segi bahasanya Safar membawa erti kosong dan dari segi istilahnya bulan Safar
membawa erti bulan di mana orang-orang arab di zaman Jahiliyyah keluar rumah untuk
berperang setelah bebas dari bulan-bulan haram yang diharamkan berperang.
Setelah kedatangan Islam, Rasullullah mengekalkan nama bulan ini dengan nama bulan
Safar sehinggalah ke hari ini.
Peristiwa-Peristiwa Penting Bulan Safar
Ada berbagai peristiwa yang berlaku di dalam bulan Safar. Diantara peristiwa penting
yang berlaku di zaman Rasulullah s.a.w dan wajar dikenang oleh kita ialah:
Peristiwa 1
Persidangan Darul-Nadwah Persidangan Darul-Nadwah adalah persidangan yang
dianjurkan oleh pihak Musyrikin Jahiliah yang terdiri dari berbagai-bagai kabilah di
Mekah. Persidangan ini dianjurkan khas untuk menyekat, menekan dan melumpuhkan
terus pengaruh dan dakwah Rasullullah saw.
Persidangan ini dipengerusikan oleh Abu Jahal dan dihadiri juga oleh Iblis yang
menyamar sebagai seorang tua dari Najad. Keputusan dari persidangan ini ialah
Rasulullah saw dijatuhi hukum bunuh dan setiap kabilah hendaklah menghantar seorang
wakil yang terdiri dari pemuda yang paling gagah untuk sama-sama membunuh
Rasulullah saw.
Oleh itu keluarga Rasullullah saw dari kabilah Bani Abdul Manaf tidak akan mampu
untuk membalas dendam terhadap semua kabilah-kabilah yang terlibat dalam pakatan
pembunuhan itu. Maka Allah ta'ala telah memerintahkan Rasullullah saw keluar berhijrah
dari Mekah ke Madinah.
Ada pendapat yang mengatakan bahawa Rasulullah mula keluar dari rumahnya pada
waktu malam di akhir bulan Safar dan pendapat yang lebih masyhur mengatakan bahawa
Rasulullah mula keluar dari rumahnya pada bulan Rabi'ul Awwal setelah 13 tahun
berdakwah di Mekah.
Peristiwa 2
Rasullullah Mula Sakit Satu lagi peristiwa penting yang berlaku di bulan Safar ini ialah
pada akhir bulan ini setelah kembalinya Rasullullah dari mengerjakan Haji Wida' (haji
terakhir Rasullullah saw) beliau mula ditimpa sakit.

Baginda wafat pada 12 Rabi'ul Awwal tahun 11 Hijriah. Rasullullah mula merasai sakit
yang berat sewaktu beliau di rumah isterinya Saidatina Maimunah r.a.
Baginda telah memanggil kesemua isteri-isterinya yang lain untuk meminta izin agar
beliau dibenarkan diam di rumah Saidatina Aisyah r.a dan beliau telah wafat di rumah
Saidatina Aisyah r.a.
Fadhilat (Amalan-amalan Sunat)
Amalan-amalan sunat di bulan Safar adalah sama seperti amalan-amalan sunat di bulanbulan lain.
Tiada amalan-amalan istimewa yang khas untuk bulan Safar yang menjadi amalan
Rasulullah s.a.w ataupun para sahabat mahupun salafus-soleh.
Kita dianjurkan untuk meningkatkan amalan-amalan baik dari hari ke hari tanpa mengira
apa jua bulan dalam taqwim.
Tingkatkan mutu amalan-amalan fardhu dan tambah amalan-amalan sunat pada setiap
masa seperti yang disarankan oleh Islam tidak kira di dalam bulan mana sekalipun.
Yang penting adalah niat yang disertakan keikhlasan.
Kepercayaan dan Amalan-amalan Khurafat
Walaupun sudah semakin kurang namun masih ada segelintir di kalangan masyarakat kita
yang masih berpegang dengan kepercayaan dan amalan-amalan karut datuk nenek
moyang kita yang entah dari mana asasnya.
Di antara kepercayaan dan amalan-amalan karut yang berlaku dan ada kaitan dengan
bulan Safar itu ialah;

Rabu terakhir adalah hari malang


Biawak petanda celaka
Burung hantu petanda kemudharatan
Burung gagak petanda kematian
Bulan Safar adalah bulan bala
Kononnya untuk mengelakkan petanda-petanda buruk ini dari berlaku maka
disunatkan mandi Safar, berpuasa dan membuat kenduri tolak bala khas di bulan
Safar. Kepercayaan dan amalan-amalan di atas tadi adalah khurafat kerana tiada
asas ataupun sumber rujukan dari mana asalnya.

Adapun ada hadith-hadith yang mengatakan tentang perkara-perkara tersebut adalah


ditolak kerana ia adalah hadis palsu yang sengaja direka-reka dan sudah dinafikan oleh
satu hadith shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari;

Maksudnya: Tiada jangkitan, tiada sial, tiada kemudharatan burung, tiada bala bulan
Safar dan larilah engkau dari orang yang berpenyakit kusta seperti mana engkau lari
dari singa.
Maka hukum berpegang dengan kepercayaan karut adalah ditolak. Jika ia berkaitan atau
menyalahi akidah maka ia boleh membawa kepada syirik dan merosakkan iman. Apabila
iman sudah rosak, maka ia akan mempengaruhi amalan maka amalan juga tidak akan
diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Beramal dengan perkara-perkara tersebut juga adalah ditolak kerana ia adalah bid'ah
dhalalah. Maka beramal dengan perkara-perkara bid'ah dhalalah adalah haram hukumnya.
Dan ada banyak lagi kepercayaan dan amalan-amalan yang karut berkaitan dengan bulan
Safar ini mengikut kawasan-kawasan dan kaum-kaum tertentu.
Oleh itu ilmu agama yang berpandukan al-Qur'an dan as-Sunnah adalah neraca untuk
menilai setiap sesuatu sama ada mengikut Syarak atau sebaliknya. Dalam
memperbetulkan perlakuan segelintir umat di kalangan masyarakat Islam yang masih
berpegang dengan kepercayaan dan amalan-amalan karut ini, maka pendakwah dan
individu yang faham dan ingin membetulkannya hendaklah melengkapkan diri dengan
ilmu agama dan methodologi dakwah itu sendiri agar kerja dakwah itu menjadi lebih
berkesan dan lancar.