Anda di halaman 1dari 17

TOKOH FALSAFAH: IBNU KHALDUN

NAMA & LATAR BELAKANG


Ibnu

Khaldun,

nama

lengkapnya

adalah

Abdurrahman

Zaid

Waliuddin bin Khaldun, lahir di Tunisia pada 1 Ramadhan 732 H,


bertepatan dengan 27 Mei 1332 M dan meninggal dunia di Kaherah pada
tahun 808H/1406M. Nama kecilnya adalah Abdurrahman, sedangkan Abu
Zaid adalah nama panggilan keluarga, kerana dihubungkan dengan
anaknya yang sulung. Waliuddin adalah kehormatan dan kebesaran yang
dianugerahkan oleh Raja Mesir sewaktu dia diangkat menjadi Ketua
Pengadilan di Mesir. Adapun asal-usul Ibnu Khaldun menurut Ibnu Hazm,
seorang ulama Andalusia yang wafat tahun 457 H/1065 M, disebutkan
bahawa: Keluarga Ibnu Khaldun berasal dari Hadramaut di Yaman, dan
kalau ditelusuri salasilahnya sampai kepada sahabat Rasulullah yang
terkenal meriwayatkan kurang lebih 70 hadits dari Rasulullah, iaitu Wail
bin Hujr. Nenek moyang Ibnu Khaldun adalah Khalid bin Usman, masuk
Andalusia (Sepanyol) bersama-sama para penakluk berkebangsaan Arab
sekitar abad ke 7M., kerana tertarik oleh kemenangan-kemenangan yang
dicapai oleh tentera-tentera Islam. Beliau menetap di Carmona, suatu
kota kecil yang terletak di tengah-tengah antara tiga kota iaitu Cordova,
Granada dan Seville, yang dikemudian hari kota ini menjadi pusat
kebudayaan Islam di Andalusia.
Ibnu Khaldun merupakan seorang sarjana Islam yang terkenal dalam
bidang sejarah dan sosiologi, juga seorang tokoh agama dan politik yang
terbilang pada abad ke-8H/14M. Ibnu Khaldun mendapat pendidikan awal
bahasa Arab daripada bapanya sendiri dan beliau menguasai Lingustik
Bahasa Arab seperti Nahu dan Saraf. Beliau juga mempelajari ilmu hadith
dan juga al-Quran semasa beliau masih kecil dan menghafalnya ketika
usia kanak-kanak lagi.

Apabila meningkat dewasa, beliau mempelajari

pula tentang perundangan Islam, kesusasteraan, falsafah, bahasa dan


mantik daripada beberapa sarjana yang terkenal pada masa itu. Antara
1

guru yang mengajarnya dalam ilmu-ilmu yang dipelajarinya adalah


Muhammad Ibrahim Al-Abiliti, Abu Abd Allah Al-Jayyani, Abd Allah
Muhammad bin Abd Al- Salam dan lain-lain lagi. Guru beliau yang utama
ialah Muhammad b. Abdul Muhaimin.
Ibnu Khaldun merupakan salah seorang ilmuan Islam yang muncul
pada zaman kegelapan Islam (The Darkness Age of Islam), serta
dipandang

sebagai

satu-satunya

ilmuan

Islam

yang

tetap

kreatif

menghidupkan khazanah intelektualisme Islam pada abad pertengahan.


Beliau dalam lintasan sejarah tercatat sebagai ilmuan Islam pertama yang
serius menggunakan pendekatan sejarah dalam wacana keilmuan Islam.
Sejak daripada al-Kindi, al-Farabi sehingga sekarang pemikiran Islam
hanya menyentuh masalah mantiq, tabiiyyat dan illahiyat.

SIFAT-SIFAT PERIBADI
Beliau mempunyai sifat peribadi yang tegas dalam menjalankan
tugas yang diamanahkan. Selain itu juga, kebolehan beliau dalam bidang
sosiologi mengangkatkan lagi beliau sebagai seorang ahli cendekiawan
yang

agung.

Beliau

mementingkan
mempunyai

mengamalkan

pangkat

kepakaran

dan

bijak

dalam

sifat

rendah

menyelesaikan

ilmu

diri

dan

masalah.

kemasyarakatan,

tidak
Beliau

pendidikan,

keagamaan, tamadun, undang-undang dan falsafah. Dalam perjalanan


hidup beliau dipenuhi berbagai peristiwa, pengembaraan dan perubahan.
Ibnu Khaldun juga seorang yang tekun dan gigih mencari ilmu sehingga
2

mampu menguasai pelbagai bidang ilmu. Beliau boleh dikategorikan


sebagai seorang pemimpin yang cekap dann disegani ramai serta kretaif
dalam menyelesaikan masalah.

PENDIDIKAN & KERJAYA


Pendidikan

yang

diperolehi

Ibnu

Khaldun

diantaranya

adalah

pelajaran agama, bahasa, ilmu logik dan filsafah. Sebagai gurunya yang
utama adalah ayahnya sendiri, di samping Ibnu Khaldun juga menghafal
al-Quran, mempelajari fizik dan matematik daripada ulama-ulama besar
pada masanya. Antara guru-guru Ibnu Khaldun adalah Muhammad bin
Saad Burral al-Anshari, Muhammad bin Abdissalam, Muhammad bin Abdil
Muhaimin al-Hadrami dan Abu Abdillah Muhammad bin Ibrohim al-Abilli.
Pada tahun 1349 iaitu setelah kedua-dua ibu bapa Ibnu Khaldun
meninggal dunia Ibnu Khaldun memutuskan untuk pindah ke Marokko,
namun

dicegah

oleh

kakaknya.

Pada

tahun

1354,

Ibnu

Khaldun

melaksanakan niatnya pergi ke Marokko, dan disanalah Ibnu Khaldun


mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan tingginya.
Selama menjalani pendidikannya di Marokko, terdapat empat ilmu yang
dipelajarinya secara mendalam, iaitu Kelompok bahasa Arab yang terdiri
daripada: Nahwu, sorof, balaghoh, khitabah dan sastera. Kelompok ilmu
syariat adalah terdiri daripada: Fiqh (Maliki), tafsir, hadits, usul fiqh dan
ilmu al-Quran. Kelompok ilmu aqliyah (ilmu-ilmu falsafah) terdiri daripada
falsafah, mantiq, fizik, matematik, falak, muzik, dan sejarah. Kelompok
ilmu kenegaraan terdiri darpada: ilmu administrasi, organisasi, ekonomi
dan politik. Dalam sepanjang hidupnya Ibnu Khaldun tidak pernah
berhenti belajar, sebagaimana dikatakan oleh Von Wesendonk: bahawa
sepanjang hidupnya, dari awal hingga wafatnya Ibnu Khaldun telah
dengan sungguh-sungguh mencurahkan perhatiannya untuk mencari
ilmu. Sehingga merupakan hal yang wajar apabila dengan kecemerlangan
otaknya dan disokong oleh kemahuan dan keghairahannya terhadap ilmu
yang menyebabkan beliau menjadi seorang yang alim dan arif, hanya
3

dalam masa yang kurang dari satu perempat abad Ibnu Khaldun telah
mampu menguasai berbagai ilmu pengetahuan.
Memasuki tahun ke-20 dari usianya, Ibnu Khaldun mulai tertarik
dengan kehidupan politik, sehingga pada tahu 755 H./1354 M., kerana
kecakapannya Ibnu Khaldun diangkat menjadi setiausaha Sultan di
Maroko, namun jabatan ini tidak lama di pangkunya, kerana pada tahun
1357 Ibnu Khaldun terlibat dalam persekongkolan untuk menggulingkan
Amir bersama Amir Abu Abdullah Muhammad, sehingga beliau ditangkap
dan dipenjarakan.
Pada

tahun

1382,

beliau

meninggalkan

Tunisia

dan

menuju

Alexandria dan kemudian ke Cairo. Ia mulai menjalani hidup di Cairo


sebagai pengajar di Universiti Al Azhar. Pada tahun 1384, Ibnu Khaldun
diangkat sebagai hakim untuk mazhab Maliki.
Di Cairo juga beliau memiliki banyak musuh yang selalu berusaha
menyingkirkannya dan akhirnya ia dipecat sebagai hakim pada tahun
1385. Beliau kemudian pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji.
Sekembalinya dari Mekah, beliau cenderung ke arah sufi dan memimpin
sebuah sekolah sufi. Setelah 14 tahun mengajar, Ibnu Khaldun dipercayai
kembali sebagai hakim pada tahun 1399, tetapi dipecat lagi pada
September 1400.
Pada bulan Desember 1400, Ibnu Khaldun keluar dari Cairo menuju
Damaskus. Di Damaskus, beliau kembali menghadapi sebuah pertarungan
kekuasaan yang memaksanya kembali ke Cairo. Pada tahun 1401, tiba di
Cairo dengan sambutan hangat dan diangkat kembali sebagai hakim.
Namun ianya tidak bertahan lama, terutama apabila Ibnu Khaldun
bergelut dengan dunia politik akan tetapi beliau berkeinginan untuk
kembali ke dalam dunia ilmu pengetahuan yang pernah lama digelutinya.
Akhirnya dia beralik haluan bertolak ke daerah Banu Arif bersama
4

keluarganya dan di tempat inilah Ibnu Khaldun dan keluarganya baru


merasa hidup tenang dan tenteram jauh dari kemunafikan politik. Dalam
ketenangannya itu Ibnu Khaldun merenung ingin menumpahkan semua
pengalaman

dan

liku-liku

kehidupannya.

Maka

dari

sinilah

beliau

mengalihkan perjalanan hidupnya dari petualang politik kembali kepada


dunia ilmu pengetahuan, dan mula menyusun karya besarnya yang
kemudian dikenal dengan Muqaddimah Ibnu Khaldun. Selama empat
tahun tinggal di daerah Banu Arif Ibnu Khaldun juga menyusun sejarah
besarnya Al-Ibar, akan tetapi kerana kekurangan bahan rujukan maka
beliau berhijrah ke Tunisia, dan disanalah beliau menyelesaikan karyanya.
Ketenangan Ibnu Khaldun terganggu lagi ketika Sultan mengajaknya
untuk mendampingi menumpas pengacau, namun oleh kerana Ibnu
Khaldun sudah jenuh dengan kehidupan politik, maka kemudianya beliau
pindah ke Mesir.
Di Mesir Ibnu Khaldun disambut dengan hangat. Ilmuwan yang
sarjana ini sudah tidak asing lagi di sana karena karya-karyanya sudah
tersebar di sana. Sebagai orang baru Ibnu Khaldun diberi dua jabatan
penting, iaitu sebagai hakim tinggi dan sebagai guru besar di perguruan
Al-Azhar. Setelah sekian lama berhidmat untuk ilmu dan mengabdi kepada
Afrika Utara dan Andalusia ilmuwan besar dan terkemuka itu meninggal
dunia pada hari Rabu tanggal 25 Ramadhan 808 H, bertepatan dengan 17
Mac 1406 M. dalam usianya yang ke-76, dan dimakamkan di pekuburan
orang-orang sufi Babul Nashr di Cairo.
Patung Ibnu Khaldun di pusat kota Tunis yang gagah perkasa
sememangnya seperti membersihkan dirinya sebagai seorang ilmuwan
besar dan sekaligus menjadikan beliau seorang ahli politik veteren. Dua
identiti itulah yang melekat pada diri Ibnu Khaldun.

KARYA IBNU KHALDUN


Ibnu

Khaldun

sudah

memulai

kariernya

dalam

bidang

tulis

menulissemenjak masa mudanya, tatkala ia masih menuntut ilmu


pengetahuan, dankemudian dilanjutkan ketika ia aktif dalam dunia politik
dan

pemerintahan.Adapun

hasil

karya-karyanya

yang

terkenal

di

antaranya adalah:
1. Kitab Muqaddimah yang merupakan buku pertama dari kitab al-Ibar,
yang terdiri daripada bahagian muqaddimah (pengantar). Buku
pengantar yang panjang inilah yang merupakan jawapan dari seluruh
persoalan, dan buku tersebutlah yang mengangkat nama Ibnu Khaldun
menjadi terkenal dan harum. Adapun temamuqaddimah ini adalah
gejala-gejala sosial dan sejarahnya.

2. Kitab al-Ibar wa Diwan al-Mubtada wa al-khabar fi Ayyam al-Arab wa


Al-Ajam wa al-Barbar wa Man Asharahum min Dzawi al-Sulthan al6

Akbar (Kitab Pelajaran dan Arsip Sejarah Zaman Permulaan dan Zaman
Akhir yang mencakup Peristiwa Politik Mengenai Orang-orang Arab,
Non-Arab, dan Barbar, serta Raja-raja Besar yang Semasa dengan
Mereka), yang kemudian terkenal dengan kitab Ibar, yang terdiri
daripada tiga buku:
i. Buku pertama, kitab Muqaddimah, atau jilid pertama yang berisi
tentang masyarakatdan ciri-cirinya yang hakiki, iaitu pemerintahan,
kekuasaan, pencaharian, penghidupan, keahlian-keahlian dan ilmu
ii.

pengetahuan dengan segala sebab dan alasan-alasannya.


Buku kedua terdiri dari empat jilid, iaitu jilid kedua, ketiga, keempat,
dan

kelima,

yang

menguraikan

tentang

sejarah

bangsa

Arab,generasi-generasi mereka serta dinasti-dinasti mereka. Di


samping itu juga, terdapat ulasan tentang bangsa-bangsa terkenal
dan negara yang sezaman dengan mereka, seperti bangsa Syiria,
iii.

Persia, Yahudi (Israel), Yunani, Rom, Turki dan orang-orang Eropah.


Buku Ketiga terdiri dari dua jilid iaitu jilid keenam dan ketujuh, yang
menceritakan tentang sejarah bahasa Barbar dan Zanata yang
merupakan bahagian dari mereka, khususnya kerajaan dan negaranegara Maghribi (Afrika Utara).

3. Kitab al-Tarif bi Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Syarqon wa Ghorban atau


disebut

al-Tarif,

dan

oleh

orang-orang

Barat

disebut

dengan

Autobiografi, merupakan bahagian terakhir dari kitab al-Ibar yang


berisi tentang beberapa bab mengenai kehidupan Ibnu Khaldun. Dia
menulis autobiografinya secara sistematik dengan menggunakan
metod

ilmiah,

kerana

terpisah

dalam

bab-bab,

tetapi

saling

berhubungan antara satu dengan yang lain.

CARA PEMIKIRAN DAN FALSAFAH IBNU KHALDUN


Pemikiran Ibnu khaldun tidak dapat dipisahkan daripada akar
pemikiran Islamnya. Sebagai ahli falsafah Islam, pemikiran Ibnu Khaldun
sangatlah rasional dan banyak berpegang kepada logic akal. Tokoh yang
paling dominan mempengaruhi pemikiran falsafah Ibnu Khaldun adalah alGhazali, walaupun pemikiran Ibnu Khaldun sangatlah berbeza dengan alGhazali dalam masalah logic. Sementara itu, ada pandangan lain yang
mengatakan bahawa Ibnu Khaldun mendapat pengaruh daripada Ibnu
Rushd dalam masalah hubungan antara falsafah dan agama. Akan tetapi,
pada sisi lain, Ibnu Khaldun juga berbeza dengan Ibnu Rushd dalam hal
mencela falsafah, terutama dalam masalah metafizik.
Berdasarkan pemerhatian dan pembacaan, kedengarannya
memang menjadi sesuatu yang agak pelik, bahawa pemikiran falsafah alGhazali dan Ibnu Rushd telah mempengaruhi corak pemikiran Ibnu
Khaldun sedangkan kedua-dua tokoh falsafah ini memiliki orientasi yang
saling bertentangan dalam masalah falsafah.

Ibnu Rushd merupakan

pendukung utama Aristotle dalam falsafahnya, sedangkan al-Ghazali


adalah musuhnya yang paling utama. Justeru itu disinilah dapat dilihat
asas kepada pemikiran Ibnu Khaldun yang mana pemikira beliau telah
berhasil menyatukan pemikiran falsafah al-Ghazali dan Ibnu Rushd
sekaligus.

Dengan pemikiran ini bererti Ibnu Khaldun membangunkan

corak pemikiran baru.


Ibnu Khaldun menghasilkan beberapa buah karya-karya yang amat
berguna, antaranya yang paling terkenal di Timur dan Barat ialah karya
agungnya yang berjudul Kitab al-Ibar (Muqadimmah), Lubab al-Muhassal,
Syifa al-Sail, Syarh al-Burdah dan beberapa karya lain yang berupa
ulasan, teguran dan penilaian terhadap karya-karya orang lain seperti
Ibnu Rushd, tentang ilmu hisab, logika, teologi, usul fiqh, politik dan lainlain. Kitab al-Ibar atau dikenali Muqadimmah merupakan karya beliau
yang teragung. Muqaddimah hasil karya Ibnu Khaldun yang merupakan
sebuah ensiklopedia sintesis metodologi sains sosial.

Cara pemikiran Ibnu Khaldun atau falsafahnya dapat dilihat melalui


penulisannya dalam Muqaddimah. Kitab ini terperinci membincangkan
sejarah dan pensejarahan. Ibnu Khaldun membahagikan karyanya ini
kepada enam bab, iaitu bab pertama mengenai risalah umum tentang
masyarakat manusia, bab kedua mengenai masyarakat Badawi atau
masyarakat

dianggap

primitif,

bab

ketiga

mengenai

pemerintahan

khalifah-khalifah dan raja-raja, bab keempat mengenai masyarakat


Bandar atau masyarakat dianggap sudah maju, bab kelima mengenai
pekerjaan dan kehidupan manusia seharian serta hal-hal yang berkaitan
dengan ekonomi secara umum, bab keenam mengenai ilmu pengetahuan
dan pendidikan.
Minatnya terhadap bidang penulisan adalah cetusan daripada
pembelajaran dan pengalamannya yang luas dalam disiplin ilmu-ilmu
tradisional dan ilmu pengetahuan semasa, terutamanya dalam bidang
politik. Gabungan ilmu dengan pengalaman ini menyebabkan beliau peka
dengan maksud dan pengertian sejarah.

Ini membangkitkan semangat

beliau untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat Islam tentang


erti

dan

maksud

perubahan

yang

tamadun
berlaku

yang

sebenar

dalam

sejarah

berdasarkan perubahanketamadunan

manusia.

Muqaddimah dianggap sebagai suatu sumbangan agung dalam ilmu


sejarah atau pensejarahan kerana ianya merupakan percubaan terawal
yang pernah dilakukan oleh ahli sejarah bagi memahami pola perubahan
yang berlaku pada organisasi politik manusia. Berdasarkan pembacaan
dan ulasan yang lainnya, ahli sejarah Islam sebelum Ibnu Khaldun
dianggap kurang mengetahui sosiologi masyarakat.
menulis

berdasarkan

maklumat-maklumat

yang

Mereka ini hanya


disalurkan

kepada

mereka tanpa mengkaji asal-usul, sifat semula jadi atau sebab-sebab


sesuatu peristiwa itu berlaku.

Ibnu khaldun cuba mengesan secara

mendalam akan sebab-sebab sesuatu peristiwa yang berlaku, bagi


mendedahkan

kuasa-kuasa

moral

dan

spiritual

yang

mendasari

keadaannya, atau untuk menyucikan undang-undang mengenai jatuh


bangunnya sesuatu bangsa.

Menurut Ibnu Khaldun, manusia adalah makhluk sosial yang


mempunyai roh, akal dan tubuh badan serta masing-masing mempunyai
tugas dan keperluan.
memenuhi

Kesemua ciri ini seharusnya bekerjasama untuk

kebahagiaan

dan

kepuasan

kehidupan.

Menerusi

perkembangan roh, akal dan tubuh badan manusia inilah yang akan
mencetuskan atau melahirkan peradaban atau tamadun, kemudian
menerusi peradaban atau tamadun ini jugalah yang melahirkan sejarah
sains sosial. Oleh sebab sejarah mempunyai hubungan yang sangat rapat
dengan latar belakang sesebuah masyarakat, maka Ibnu Khaldun sangat
menekankan aspek tersebut dalam sesuatu peristiwa.
Ibnu Khaldun dalam karyanya, Muqaddimah menjelaskan
bagaimana sesuatu sejarah itu harus dikaji, diteliti dan difahami.
Pendekatannya yang rasional, kaedah dan perbahasan yang analitikal
serta terperinci.

Ibnu Khaldun telah mengambil pendiriannya sendiri

dengan mengetepikan pensejarahan tradisional dan sikap konservatif


golongan sejarah tradisi.

Beliau berusaha mencari suatu penyelesaian

yang baru dan sekali gus mewujudkan suatu falsafah sejarah yang baru.
Kandungan Muqaddimah terbahagi kepada dua bahagian, iaitu asasi dan
tidak asasi. Bahagian asasi ialah mengenai disiplin ilmu sejarah atau
falsafah sejarah dan disiplin ilmu sosiologi atau falsafah sains sosial.
Bahagian tidak asasi pula merangkumi pelbagai aspek termasuk geografi,
kebudayaan, ilmu pengetahuan, perusahaan, peradaban, dan lain-lain
yang berkaitan dengan politik, agama dan falsafah.
Kaedah penyelidikan yang digunakan oleh Ibnu Khaldun adalah
mirip kepada kaedah sosiologi. Beliau menekankan dua aspek penting,
iaitu sifat-sifat semuli jadi dan sebab-sebab peristiwa sejarah berlaku.
Menjadi persoalan penting berkenaan bagaimana seseorang ahli sejarah
dapat memahami kedua-dua aspek tersebut. Jika ia hanya mengkaji
sesuatu peristiwa yang berlaku tanpa memahami sifat-sifat semula jadi
atau latar belakang peristiwa itu, maka sejarah yang dituis hanya boleh
dianggap sebagai sejarah umum sahaja. Ibnu Khaldun pula mengkaji
secara mendalam dan memahami sifat-sifat semula jadi dan tindak10

tanduk masyarakat yang melakukan sesuatu peristiwa tersebut, maka


sejarah yang ditulis olehnya itu boleh dianggap sebagai sejarah khas.
Ibnu Khaldun juga memajukan konsep ekonomi dengan memajukan
toeri nilai dan hubungkaitnya dengan tenaga buruh, memperkenalkan
pembahagian tenaga kerja, menyokong pasaran terbuka, menyedari
kesan dinamik permintaan dan bekalan keatas harga dan keuntungan,
menolak cukai yang tinggi, menyokong perdagangan bebas dengan orang
asing, dan percaya kepada kebebasan memilih bagi membenarkan rakyat
bekerja keras untuk diri mereka sendiri.

Ibnu Khaldun merupakan

intelektual terkemuka, kerana banyak teori atau falsafahnya berkenaan


ekonomi mendahului Adam Smith dan Ricardo, ertinya Ibnu Khaldun lebih
dari tiga abad mendahului para pemikir Barat moden tersebut. Sebelum
Ibnu Khaldun, kajian-kajian ekonomi di dunia Barat masih bersifat
normatif, adakalanya dikaji daripada perspektif hukum, moral dan
falsafah.
Karya-karya tentang ekonomi oleh para ilmuwan Barat, seperti
ilmuwan Yunani dan zaman Scholastic bercorak tidak ilmiah, kerana
pemikir zaman pertengahan tersebut memasukkan kajian ekonomi dalam
kajian moral dan hukum. Ibnu Khaldun mengkaji masalah ekonomi
masyarakat dan negara secara empiris dan menjelaskan fenomena
ekonomi secara aktual. Ibnu khaldun telah mengemukakan sejumlah
besar idea dan pemikiran ekonomi fundamental, beliau menemukan
keutamaan

dan

keperluan

suatu

pembahagian

kerja.

Beliau

telah

mengolah suatu teori tentang kependudukan dan mendesak peranan


negara dalam perekonomian, bahkan lebih daripada itu, Ibnu Khaldun
telah menggunakan konsep-konsep ini untuk membangunkan satu sistem
dinamik yang mudah difahami.
Ibnu Khaldun berpendapat bahawa antara satu fenomena sosial
dengan

fenomena

lainnya

saling

berkaitan.

Fenomena

ekonomi

memainkan peranan penting dalam perkembangan kebudayaan dan


mempunyai kesan yang besar atas perkembangan negara. Beliau telah
mengkhususkan bab kelima kitab Muqaddimah untuk mengkaji pekerjaan
11

manusia seharian serta hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi secara


umum. Selain itu, beliau juga mengkhususkan kajian-kajian ekonomi
pada beberapa pasal, pada bab-bab ketiga dan keempat. Ibnu Khaldun
turut memajukan konsep perdagangan dan kebebasan. Ibnu Khaldun
membangunkan idea bahawa tugas kerajaan hanya terhad kepada
mempertahankan

rakyat

daripada

keganasan,

melindungi

harta

persendirian, menghalang penipuan dalam perdagangan, mencetak dan


menguruskan penghasilan wang, dan melaksanakan kepimpinan politik
bijaksana dengan perpaduan sosial dan kuasa tanpa paksaan.
Tambahan lagi, Ibnu Khaldun turut telah mengembangkan falsafah
tidak berasaskan keagamaan paling awal, terkandung dalam karya
agungnya

iaitu

Muqaddimah.

penulisan

mengenai

sejarah

Karya

teragungnya

orang-orang

Arab

bermula

dan Barber,

sebagai
tetapi

mengandungi pendekatan saintifik mengenai pemahaman sejarah, politik


dan ekonomi.

Ibnu Khaldun juga mempercayai bahawa perkara yang

dikurniakan Allah boleh dibuktikan secara emperikal.

KONSEP PENDIDIKAN MENURUT IBN KHALDUN


1. Pengertian

Pendidikan

menurut

Ibnu

Khaldun

adalah

mentransformasikan nilai-nilai yang diperoleh dari pengalaman untuk


dapat

mempertahankan

kewujudan

manusia

dalam

peradaban

masyarakat. Pendidikan adalah suatu keupayaan melestarikan dan


mewariskan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat agar masyarakat
tersebut

boleh

tetap

wujud.

Sebagai

seorang

falsafah

muslim

pemikirannya memanglah sangat rasional dan berpegang teguh pada


logik. Corak ini menjadi suatu dasar baginya dalam membangun
konsep-konsep

pendidikan.

Pandangan

Ibnu

Khaldun

tentang

pendidikan Islam berpijak pada konsep dan pendekatan falsafah


imperilsme. Melalui pendekatan ini, ianya memberikan arah terhadap
visi dan tujuan pendidikan Islam secara ideal dan praktis.

12

2. Tujuan Pendidikan Rumusan Ibn Khaldun mengenai tujuan pendidikan


adalah untuk:
Memberikan kesempatan kepada pikiran untuk aktif dan bekerja,
karenaaktifitas ini bagi terbukanya pikiran dan kematangan individu,

kemudiankematangan

ini

masyarakat.
Memperoleh

ilmu

berbagai

akan

mendapatkan

pengetahuan,

faedah

sebagai

alat

bagi
untuk

membantunya,hidup dengan baik di dalam masyarakat yang maju

dan berbudaya.
Memperolehi
lapangan

pekerjaan,

yang

digunakan

untuk

memperoleh rezeki.
3. Kurikulum dan Materi Pendidikan
Pengertian kurikulum pada masa Khaldun masih terbatas pada
maklumat-maklumat dan pengetahuan yang dikemukaan oleh guru
atau sekolah dalam bentuk mata pelajaran yang terbatas atau dalam
bentuk kitab-kitab tradisionalyang tertentu, yang dikaji oleh murid
dalam tiap tahap pendidikan.Pemikiran Khaldun tentang kurikulum
dapat dilihat dari epistimologinya. Menurutnya, ilmu pengetahuan
dalam kebudayaan umat Islam dapat dibahagi menjadi dua bahagian,
iaitu: ilmu pengetahuan syariat dan ilmu pengetahuan falsafah. Ilmu
pengetahuan syariah dan falsafah merupakan pengetahuan yang
ditekuni

manusia

dan

saling

berinteraksi,

baik

dalam

proses

memperoleh atau proses mengajarkannya. Konsepsi ini kemudian


merupakan tiang dalam pembinaan semula kurikulum pendidikan
Islam

yang

ideal,

iaitu

kurikulum

pendidikan

yang

mampu

mengantarkan peserta didik yang memiliki kemampuan membentuk


dan membangun peradaban umat manusia. Ibn khaldun telah

13

mengklasifikasikan ilmu pengetahuan yang banyak dipelajari manusia


pada waktu itu menjadi dua iaitu:
i. Ilmu Naqli (Traditional science) meliputi al-quran, hadis, ulum alquran, ulum al-hadits, fiqh, usul fiqh, ilmu kalam, tasawuf dan
ii.

tabir ruya.
Ilmu Aqli (Rational science) meliputi mantiq, fizik, matematik,
kedoktoran, pertanian, metafizik ,geometri, al-jabar, muzik dan
astronomi. Antara ilmu tersebut ada yang harus diajarkan
kepada anak didik iaitu:
Ilmu syariah dengan semua jenisnya
Ilmu filsafat seperti ilmu alam dan ilmu ketuhanan
Ilmu alat yang membantu ilmu agama seperti ilmu bahasa,

gramatika dansebagainya.
Ilmu alat yang membantu ilmu falsafah seperti ilmu mantiq.

KONSEP PEMERINTAHAN MENURUT IBNU KHALDUN


Ibn Khaldun berpendapat bentuk pemerintahan ada 3:
1. Pemerintahan yang natural (siyasah thabiiyah), iaitu pemerintahan
yang

membawa

masyarakatnya

sesuai

dengan

tujuan

nafsu.

Bermaksud, seorang raja dalam memerintah kerajaan (mulk) lebih


mengikuti

kehendak

dan

hawa

nafsunya

sendiri

dan

tidak

memperhatikan kepentingan rakyat yang akibatnya rakyat sukar


mentaati akibat timbulnya pengganasan, penindasan, dan kehuruharaan. Pemerintahan jenis ini pada zaman sekarang menyerupai
pemerintahan

bersifat

autoritarian,

individualism,

otokrasi,

atau

inkonstitusional.
2. Pemerintahan yang berdasarkan penaakulan atau

pertimbangan

(siyasah aqliyah), iaitu pemerintahan yang membawa rakyatnya


sesuai dengan rasional dalam mencapai kemaslahatan duniawi dan
mencegah kemudharatan. Pemerintahan yang berasaskan undangundang yang dibuat oleh para cendekiawan dan para bijak pandai.
Bentuk pemerintahan seperti ini dipuji disatu sisi tetapi dicela disatu
sisi. Pemerintahan jenis ini pada zaman sekarang adalah seperti
14

dengan pemerintahan Republik, atau kerajaan insitusional yang dapat


mewujudkan keadilan sampai batas tertentu.
3. Pemerintahan yang berlandaskan Agama (siyasah Diniyyah), iaitu
pemerintahan yang membawa semua rakyatnya sesuai dengan
tuntunan agama, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Menurut
Ibn Khaldun model pemerintahan seperti inilah yang terbaik, kerana
dengan hukum yang bersumber dari ajaran Agama akan terjamin
bukan sahaja keamanan dan kesejahteraan di dunia tetapi juga di
akhirat.

Dan

kerana

yang

dipakai

sebagai

asas

kebijaksanaan

pemerintahan itu adalah ajaran Agama, khususnya Islam, maka kepala


Negara disebut Khalifah dan Imam. Ianya disebut Khalifah, oleh kerana
ianya adalah pengganti Nabi dalam memelihara kelestarian Agama
dan kesejahteraan duniawi rakyatnya. Ianya disebut Imam, kerana
sebagai pemimpin dia ibarat Imam Solat yang harus diikuti oleh
rakyatnya sebagai makmum (Muqaddimah: 191).
Dari pembahagian pemerintahan di atas, jelas bahawa Ibn Khaldun
menempuh jalur baru bila dibandingkan Al-Farabi dan Ibn Abi Rabi
dalam

pengklasifikasian

pemerintahan.

Beliau

tidak

sekadar

memandang pada sisi personalnya, juga pada jabatan Imam itu


sendiri, melainkan pada makna fungsional keimaman itu sendiri.
Sehingga menurutnya isi bagi setiap pemerintahan adalah undangundang yang menjelaskan ciri-ciri sesuatu sistem pemerintahan.

KESIMPULAN
Ibnu Khaldun meninggal dunia pada tahun 808 hijrah bersamaan
1406 masihi semasa berumur 74 tahun.Beliau banyak memberi
sumbangan melalui karya-karya yang dihasilkannya. Kebanyakkan karyakarya beliau banyak mengaitkan sesuatu perkara dengan perkembangan
rohani, akal dan akhlak. Di bidang ekonomi contohnya, beliau
menganggap bahawa rezeki dikurniakan oleh Allah mestilah dibahagikan
sama rata dan dibelanjakan kepada perkara- perkara baik untuk
kesejahteraan umat sejagat.
15

Karya Al Muqaddimah merupakan karya beliau yang teragung


Ibnu Khaldun adalah seorang pengaji bidang falsafah klasik dan Islam.
Bukti dari segi biografi, cara dan kepercayaan beliau terutamanya dalam
buku Al-Muqaddimah ini membuktikan tentang perkara tersebut denga
begitu jelas. Ianya jelas menunjukkan secara khusus bahawa beliau
walaupun mengambil sikap berhati-hati, mempertahankan falsafah Plato
dan Aristtle daripada Neo-Patonisme, teori atom dan penggunaan logik
yang terhad dan di tambahpula dengan kajian beliau berkenaan kenabian,
syariah, dan sifat masyarakat Islam, membuktikan bahawa beliau
memang benar-benar pengikut tradisi Plato Islam berkaitan politik.
Pandangan beliau tentang sejarah dan kehidupan sosial menimbulkan
kekaguman daripada ilmuan sains masyarakat moden sehinggakan
mereka

mendakwa

bahawa

beliau adalah pengasas

sebenar

ilmu

tersebut. Kitab al-Ibbar yang menyentuh tentang ekonomi dan sejarah


dan al tariff yang menyentuh persoalan ekonomi. Walaupun begitu, beliau
mendapati tiada sebarang manfaat mahupun keperluan untuk menolak
falsafah tradisional.

RUJUKAN
BUKU
Muhsin Mahdi, (2014), Falsafah Sejarah Ibnu Khaldun: Kajian Tentang
Dasar Falsafah Ilmu Budaya (Amilah Awang Abd Rahman, Terj.). Kuala
Lumpur: Legasi Press Sdn. Bhd..

16

Mohammad Abdullah Enan, (2012), Ibnu Khaldun: Riwayat Hidup dan


Karyanya (Mohd Puzhi Usop, Terj.). Selangor: Mihas Grafik Sdn. Bhd..
Ahmad Sunari Long, (2015), Falsafah Ibnu Khaldun. Kuala Lumpur: Institut
Terjemahan & Buku Malaysia Berhad.

17

Anda mungkin juga menyukai