Anda di halaman 1dari 16

MOHD ANWAR BIN AHMAD

PENGENALAN

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang telah diturunkan kepada seluruh manusia
hampir seribu lima ratus tahun yang lalu. Bermula dari zaman Rasulullah menerima wahyu
pertama di Gua Hirak hingga wahyu terakhir diturunkan. Al-Quran kemudiannya dipelihara
dan diawasi oleh Allah Subhanahu Wataala demi menjamin keaslian Al-quran hingga hari
kiamat nanti.

Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Surah al-Hijr yang berbunyi:

    


    
Maksudnya: “ Dan sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-Quran dan sesungguhnya
kamilah yang memeliharanya”

Di dalam pembacaan al-Quran, umat Islam diajarkan dengan seni bacaan al-Quran.
Didalamnya terkandung ilmu suara bacaan al-Quran, ilmu yang membincangkan makhraj
huruf dan tempat keluar huruf dan sebilangan ilmu yang berkaitan dengan al-Quran.

Junjungan besar Rasulullah S.A.W telah menyebut dalam sabdanya:

‫زينوا القرءان بأصواتكم‬


Yang bermaksud: “ Hiasilah al-Quran dengan suaramu”

(Hassan Mahmud :1986 )

Manusia adalah sebaik-baik makhluk Allah s.w.t dan Allah telah memuliakan anak-anak
Adam a.s . Justeru itu, Allah s.w.t telah mengutuskan para nabi dan Rasul untuk
menunjukkan pada manusia jalan kehidupan yang baik dan bersesuaian dengan fitrah
kejadian mereka. Allah s.w.t ,mengutus RasulNya dengan membawa bimbingan dan agama
yang benar,untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan dan kesesatan . Begitu juga
Rasullah s.a.w telah dihantar dengan membawa ajaran al-Quran yang mulia .Di dalamnya
terkandung segala tatacara hidup,sekiranya ia diikuti maka manusia itu akan memperolehi
kedudukan yang tertinggi dan mulia di sisi Allah s.w.t .
MOHD ANWAR BIN AHMAD

Sesungguhnya Al-Quran telah menyatakan bahawa Rasulullah merupakan seorang


pendidik kepada seluruh manusia.Terdapat dalil dari Al-Quran bahawa Rasulullah adalah
seorang pendidik ialah:

   


     
 
 
 
 

 
Maksudnya: Dia lah Yang telah mengutuskan Dalam kalangan orang-orang
(Arab) Yang Ummiyyin, seorang Rasul (Nabi Muhammad s.a.w) dari bangsa
mereka sendiri, Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang
membuktikan keesaan Allah dan kekuasaanNya), dan membersihkan mereka
(dari iktiqad Yang sesat), serta mengajarkan mereka Kitab Allah (Al-Quran) dan
Hikmah (pengetahuan Yang mendalam mengenai hukum-hukum Syarak). dan
Sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah
Dalam kesesatan Yang nyata.

SEJARAH AL-QURAN

1. Tulisan Arab

Nabi Muhammad s.a.w. telah diutuskan kepada satu umat yang kebanyakannya buta
huruf (tidak boleh membaca dan menulis), tidak boleh mengira bahkan hampir tidak boleh
MOHD ANWAR BIN AHMAD

mengenal sesuatu bentuk tulisan. Antara yang boleh menulis sebelum kebangkitan Nabi
Muhammad s.a.w. sebagai Rasul ialah Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin al-Khattab, Uthman
bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talhah bin Ubaidillah, Abu Sufyan bin Harb, Mu'awiyah bin
Abi Sufian, Abban bin Said dan al-'Ala' bin al-Hadrami. Semuanya dari kalangan penduduk
Mekah al-Mukarramah manakala dari kalangan penduduk Madinah pula ialah Amru bin Said,
Ubai bin Ka' ab, Zaid bin Thabit dan al-Munzir bin Amru.Setelah Rasululah s.a.w. berhijrah
ke Madinah, Baginda telah menggalakkan penulisan dan mendorong agar umat Islam belajar
menulis sehingga mensyaratkan setiap orang tawanan Perang Badar dari kalangan orang
Quraisy Mekah yang ingin dibebaskan hendaklah terlebih dahulu mengajar sepuluh orang
kanak-kanak Islam di Madinah. Melalui usaha ini, Baginda mengharapkan berlakunya
pertambahan jumlah penulis di kalangan masyarakat Islam. Akhimya
Rasulullah s.a.w. mempunyai lebih daripada 40 orang penulis (kebanyakannya penulis
wahyu) sebelum al-Quran sempurna diturunkan kepada Baginda.

2. Tulisan dan Penulisan AI-Quran

Menurut Bahasa Arab, perkataan khat ( ‫ ) خط‬bererti garis memanjang pada sesuatu perkara
dan juga cara yang paling mudah untuk menulis, dengan menggunakan peralatan seperti pen,
qalam dan sebagainya. Terdapat perbezaan di antara khat atau tulisan dan rasm. Khat adalah
berhubung dengan pembentukan huruf manakala ras m adalah mengenai pembentukan
perkataan menerusi hurufhuruf Hijaiyyah. Khat yang dipelajari oleh Harb bin Umayyah dan
mengajarkannya kepada orang-orang Quraisy ialah khat al-Anbari al-Hairi. Apabila khat ini
diperkenalkan ke Hijaz, ia dinamakan
dengan khat al-Hijazi. Bentuk khat inilah yang telah digunakan oleh para penulis surat, syair
dan lain-lainnya. Sehinggalah kedatangan Islam, bentuk khat tersebut telah digunakan dalam
penulisan wahyu hinggalah ia digunakan pada Suhuf Abu Bakar al-Siddiq dan digunakan
juga pada penulisan Mushaf Uthmaniah. Apabila Islam telah tersebar di serata pelusuk dunia,
maka terdapat sekumpulan dari penulis-penulis Kufah yang telah mengelak dan
mencantikkan lagi khat al- Hijazi. Setelah berlaku proses tersebut, khat al-Hijazi itu
dinamakan dengan khat al-Kufi.
MOHD ANWAR BIN AHMAD

3. Penulisan dan Pengumpulan AI-Quran pada Zaman Rasulullah s.a.w,

Menurut Ahli Sejarah, penulisan al-Quran bermula dari zaman Nabi Muhammad s.a.w. di
mana sebaik sahaja Rasulullah s.a.w. menerima wahyu, Baginda mengarahkan penulis-
penulis wahyu mencatatkan ayat-ayat al-Quran yang diterimanya. Antara penulis wahyu
Baginda Rasulullah s.a.w. ialah Khulafa' al-Rasyidin yang empat iaitu Saiyidina Abu Bakar
al-Siddiq, Saiyidina Umar bin al-Khattab, Saiyidina Uthman bin Affan dan Saiyidina Ali bin
Abi Talib r.a. serta sahabat Baginda yang lain seperti Saiyidina Zaid bin Thabit, Ubai bin
Ka'ab, Thabit bin Qais r.a. dan lain-lain. Oleh kerana pada masa itu ketiadaan kertas, maka
para penulis wahyu telah mencatatkan ayat-ayat al-Quran tersebut pada pelepahpelepah
tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain bahan tulisan. Catatan tersebut disalin semula oleh
sebahagian sahabat walaupun kebanyakan mereka lebih mengutamakan hafazan.

4. Penulisan AI-Quran pada Zaman Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq r.a.

Selepas Rasulullah s.a.w. wafat, para sahabat telah melantik Saiyidina Abu Bakar al-
Siddiq r.a. menjadi khalifah yang pertama. Pada zamannya telah berlaku beberapa
peperangan antaranya ialah peperangan al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah.
Dalam peperangan tersebut ramai tentera Islam yang menghafaz al-Quran telah gugur syahid.
Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz al-Quran telah gugur syahid dalam
peperangan tersebut." Peristiwa berkenaan telah mendorong Saiyidina Umar bin al-Khattab
r.a. beberapa kali mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar al-Siddiq r.a. supaya diadakan
usaha pengumpulan al-Quran kerana dibimbangi al-Quran akan terhapus dengan sebab ramai
Qurra' yang gugur syahid.Akhirnya Khalifah Abu Bakar al-Siddiq r.a. bersetuju dengan
cadangan tersebut dan mengarahkan Saiyidina Zaid bin Thabit r.a. menyalin al-Quran yang
telah ditulis dan dihafaz pada zaman Rasulullah s.a.w. dengan dibantu oleh beberapa orang
MOHD ANWAR BIN AHMAD

sahabat yang lain. Melalui usaha tersebut maka terkumpullah al-Quran yang pertama dalam
bentuk lembaran suhuf. Setelah Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq r.a. wafat, suhuf tersebut telah
disimpan di rumah Saiyidina Umar bin al-Khattab r.a. dan apabila Saiyidina Umar bin al-
Khattab r.a. wafat, lembaran suhuf itu telah disimpan pula oleh Ummul Mukminin
Saiyidatina Hafsah binti Umar al-Khattab r.a.

5. Penulisan Al-Quran pada Zaman Saiyidina Uthman bin Affan r.a,

Pada masa pemerintahan Khalifah Saiyidina Uthman bin Affan r.a. Islam telah
berkembang dengan luas meliputi Semenanjung Tanah Arab dan lain-lain wilayah termasuk
Armenia, Arzabeijan dan Khurasan. Umat Islam di wilayah-wilayah tersebut telah
mempelajari dan membaca al-Quran menurut kaedah-kaedah bacaan Rasulullah s.a.w.
melalui riwayat bacaan para sahabat yang masyhur antaranya:
i. Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan dari Ubai bin Ka'ab, Zaid
bin Thabit dan Saiyidina Umar bin al- Khattab r.a.
ii. Penduduk Syam mengambil kaedah bacaan daripada Saiyidina Uthman bin Affan dan
Abu Darda' r.a.
iii. Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan dari Saiyidina Umar bin al-Khattab, Ubai
bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Saiyidina Uthman bin Affan, Saiyidina Ali bin Abi Talib
dan Abu Musa al-Asha' ari r.a.
iv. Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud, Saiyidina
Ali bin Abi Talib, Saiyidina Uthman bin Affan, Ubai bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit r.a.
Pada tahun 25 Hijrah, satu perbalahan yang hebat telah berlaku di kalangan muslimin
mengenai perbezaan kaedah bacaan dan seterusnya perselisihan dari segi riwayat pembacaan
al- Quran. Keadaan yang tidak begitu sihat ini telah disampaikan oleh seorang sahabat yang
bemama Huzaifah bin al- Yaman kepada Khalifah Saiyidina Uthman bin Affan. Huzaifah
telah mencadangkan supaya Khalifah Saiyidina Uthman r.a. mencari jalan untuk menyatukan
kaum muslimin dengan cara menyelaraskan mushaf agar tidak berlaku lagi perbalahan dan
perselisihan tersebut. Khalifah Uthman bin Affan r.a. telah membentuk satu Jawatankuasa
Penulisan Al- Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit r.a. dan dibantu oleh beberapa orang
anggota yang lain yang terdiri dari Abdullah bin Zubair, Said bin al-' As dan Abdul Rahman
bin Harith bin Hisyam r.a. Lembaran-lembaran suhuf al-Quran yang diambil dari simpanan
Saiyidatina Hafsah binti Umar r.a. untuk dijadikan mushaf. Ketika ahli-ahli Jawatankuasa ini
MOHD ANWAR BIN AHMAD

menjalankan tugas, Saiyidina Uthman bin Affan memberi nasihat dan meletakkan panduan
bahawa asas rujukan di dalam penulisan al-Quran ini hendaklah berdasarkan bacaan para
Qurra'. Jika terdapat perbezaan pada bacaan mereka, maka hendaklah ditulis mengikut
bahasa orang-orang Quraisy kerana al- Quran itu diturunkan menurut bahasa Quraisy.
Menurut pendapat yang muktamad, Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin
sebanyak enam mushaf al-Quran. Sebuah mushaf untuk kegunaan Saiyidina Uthman bin
Affan r.a. sendiri yang dinamakan "Mushaf al-Imam" dan mushaf yang lain dikirimkan ke
Mekah, Syam, Basrah, Kufah dan Madinah.

Mushaf tersebut bukan sahaja dijadikan rujukan tunggal bagi penduduk di wilayahwilayah
berkenaan, bahkan dihantar bersama-samanya seorang imam (qari) yang adil dan
mutqin" di dalam bacaan al-Quran untuk mengajar penduduk berkenaan. Mereka terdiri
daripada:
i. Abdullah bin al-Saaib r.a. ke Mekah.
ii. AI-Mughirah bin Abi Syahab r.a. ke Syam.
iii. Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami r.a. ke Kufah.
iv. Amru bin Qais r.a. ke Basrah.
v. Zaid bin Thabit r.a. di Madinah.
Selepas itu, Saiyidina Uthman bin Affan r.a. memerintahkan supaya semua lembaran al-
Quran yang ditulis sebelum ini dikumpulkan untuk dibakar atau dilupuskan. Walau
bagaimanapun,perbezaan bacaan ( ‫ ) وججققه القققراءات‬yang ada hingga sekarang ini tidaklah
berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mushaf yang ditulis pada zaman Khalifah
Uthman bin Affan r.a. kerana bacaan itu telah diterima dari Baginda Rasulullah s.a.w. secara
mutawatir. Usaha-usaha pengumpulan al-Quran yang dilakukan pada zaman Khalifah
Uthman bin Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam terutamanya
dari segi:
i. Dapat menyelamatkan umat Islam dari perpecahan.
ii. Dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang penulisan al-Quran.
iii. Dapat menyatukan bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan.
iv. Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf.
v. Dapat menyelaraskan susunan surah-surah menurut tertib seperti yang ada sekarang ini.
MOHD ANWAR BIN AHMAD

6. Kelebihan Rasm Uthmani


AI-Quran Rasm Uthmani mempunyai banyak kelebihan, antaranya:
i. Mengikut sunnah Rasulullah s.a.w.
ii. Mengikut tulisan al-Quran yang asal.
iii. Boleh memahami makna yang berlainan dan tidak pula terkeluar daripada maksud yang
sebenar.
iv. Memudahkan bacaan dengan wajah qiraat (jenis-jenis bacaan).
v. Sebagai hujah kepada bahasa al-Quran yang fasih.
yi. Dipersetujui oleh lebih 12,000 orang sahabat.
vii. Salah satu dari mukjizat al-Quran.
viii.Bertepatan dengan riwayat bacaan mutawatir.
ix. Salah satu dari rukun bacaan al-Quran al-Karim.
x. Berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat dan hujah-hujah yang jelas.
xi. Ditulis mengikut bacaan Rawi (riwayat).
xii. Mengandungi rahsia dari segi mengekal dan menggugurkan huruf.

7. Tahap Penulisan AI-Quran


Penulisan al-Quran Rasm Uthmani seperti yang terdapat sekarang ini melalui tahap-tahap
berikut:
i. Tahap Pertama: Belum diletakkan sebarang tanda.
ii. Tahap Kedua: Ditandakan titik ( ‫ ) نقطة العراب‬yang dipelopori oleh/Abu al-Aswad al-Duali
(meninggal dunia pada tahun 69 Hijrah pada zaman Khalifah Marwan bin al-Hakam).
iii.Tahap Ketiga: Mula ditandakan dengan titik ( ‫ ) نقطة العجام‬yang dipelopori oleh Yahya bin
Ya'mar dan Nasyr bin 'Asim al-Laisy dengan perintah Gabenor Iraq iaitu al-Hajjaj bin Yusof
al-Thaqafi,
iv. Tahap Keempat: Mula diletakkan dengan tanda-tanda baris (harakah) yang dipelopori
oleh al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi pada zaman pemerintahan Abbasiyah iaitu Khalifah
Abdul Malik bin Marwan.
v. Tahap Kelima: Ditambah dengan tanda-tanda waqaf dan lain-lain tanda lagi.
MOHD ANWAR BIN AHMAD

Tulisan al-Quran dengan menggunakan Khat Nasakh mula dicetak buat pertama kalinya di
Hamburg, Jerman pada tahun 1694 Masihi (1113 Hijrah) dan seterusnya dicetak di negara-
negara Islam yang lain sehingga ke hari ini.

8. Cara Bacaan AI-Quran yang Diamalkan Masa Kini


Terdapat beberapa cara bacaan yang diamalkan pada masa kini iaitu:
i. Bacaan mengikut riwayat Hafs dari Imam 'Asim adalah paling banyak diamalkan di
negaranegara Islam.
ii. Bacaan mengikut riwayat Warsy dari Imam Nafi' adalah banyak diamalkan di negara
Afrika.
iii. Bacaan mengikut riwayat Qalun dari Imam Nafi' adalah banyak diamalkan di negara Asia
Tengah.
iv. Bacaan mengikut riwayat al-Duri dari Imam Abu Amru al-Basri adalah banyak diamalkan
di Sudan.

9. Penulisan AI-Quran (Ilmu Rasm)


Ilmu Rasm ialah satu ilmu yang membincangkan cara menulis lafaz-lafaz atau ucapan
untuk memelihara pengucapan huruf-hurufnya dari segi lafaz, huruf-huruf asal dan ilmu yang
membahaskan kaedah menambah, mengurang, menyambung, memisah dan menggantikan
huruf.Penulisan (rasm) al-Quran ini adalah satu sunnah Rasulullah s.a.w. yang diikuti secara
ijma' (sepakat) oleh seluruh ulama mujtahidin kerana tulisan ini adalah berbentuk tauqifiyyah
dan ia dibuat di bawah pengawasan Nabi Muhammad s.a.w.( Md Abdu Bin Sahak.2008 )
MOHD ANWAR BIN AHMAD

PENDAHULUAN QIRAAT

Qiraat merupakan salah satu cabang ilmu dalam ‘Ulum al-Qur’an, namun tidak banyak orang
yang tertarik kepadanya, kecuali orang-orang tertentu saja, biasanya kalangan akademik.
Banyak faktor yang menyebabkan hal itu, di antaranya adalah, ilmu ini tidak berhubungan
langsung dengan kehidupan dan muamalah manusia sehari-hari; tidak seperti ilmu fiqh, hadis,
dan tafsir misalnya,yang dapat dikatakan berhubungan langsung dengan kehidupan manusia.
Hal ini kerana ilmu qiraat tidak mempelajari masalah-masalah yang berkaitan secara langsung
dengan halal-haram atau hukum-hukum tertentu dalam kehidupan manusia.

Selain itu, ilmu ini juga cukup rumit untuk dipelajari, banyak hal yang harus diketahui oleh
peminat ilmu qiraat ini, yang terpenting adalah pengenalan al-Qur’an secara mendalam dalam
banyak seginya, bahkan hafalan sebahagian besar dari ayat-ayat al-Qur’an merupakan salah
satu kunci memasuki gerbang ilmu ini; pengetahuan bahasa Arab yang mendalam dan luas
dalam pelbagai seginya, juga merupakan alat pokok dalam menggeluti ilmu ini, pengenalan
pelbagai macam qiraat dan para perawinya adalah hal yang mutlak bagi pengkaji ilmu ini.
Hal-hal inilah barangkali –yang menjadikan ilmu ini tidak begitu popular.

Meskipun demikian keadaannya, ilmu ini telah sangat berjasa dalam menggali, menjaga dan
mengajarkan pelbagai “cara membaca” al-Qur’an yang benar sesuai dengan yang telah
diajarkan Rasulullah SAW. Para ahli qiraat telah mencurahkan segala kemampuannya demi
mengembangkan ilmu ini. Ketelitian dan sifat berhati-hati mereka telah menjadikan al-Qur’an
terjaga dari adanya kemungkinan penyelewengan dan masuknya unsur-unsur asing yang dapat
merosak kemurnian al-Qur’an.
MOHD ANWAR BIN AHMAD

SEJARAH PERKEMBANGAN QIRAAT

Pembahasan tentang sejarah dan perkembangan ilmu qiraat ini dimulai dengan adanya
perbezaan pendapat tentang waktu mulai diturunkannya qiraat. Ada dua pendapat tentang hal
ini. Pertama, qiraat mulai diturunkan di Makkah bersamaan dengan turunnya al-Quran.
Alasannya adalah kerana sebahagian besar surah-surah al-Quran adalah Makkiyah di mana
terdapat juga di dalamnya qiraat sebagaimana yang terdapat pada surah-surah Madaniyah. Hal
ini menunjukkan bahwa qiraat itu sudah mulai diturunkan sejak di Makkah. Kedua, qiraat
mulai diturunkan di Madinah sesudah peristiwa Hijrah, dimana orang-orang yang masuk
Islam semakin ramai dan saling berbeza ungkapan bahasa Arab dan dialeknya. Pendapat ini
dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya, demikian
juga Ibn Jarir al-Tabari dalam kitab tafsirnya. Hadis yang panjang tersebut menunjukkan
tentang waktu dibolehkannya membaca al-Quran dengan tujuh huruf adalah sesudah Hijrah,
sebab sumber air Bani Gaffar &nash yang disebutkan dalam hadis tersebut,terletak dekat kota
Madinah.Kuatnya pendapat yang kedua ini tidak bererti menolak membaca surah-surath yang
diturunkan di Makkah dalam tujuh huruf, kerana ada hadis yang menceritakan tentang adanya
perselisihan dalam bacaan surah al-Furqan yang termasuk dalam surah Makkiyah, jadi jelas
bahwa dalam surah-surah Makkiyah juga dalam tujuh huruf.

Pengertian Qiraat dan Perbezaanya dengan Riwayat dan Tariqah

Menurut bahasa, qiraat (‫ )قراءات‬adalah bentuk jamak dari qiraah (‫ )قراءة‬yang merupakan isim
masdar dari qaraa (‫)قرأ‬, yang ertinya : bacaan

Pengertian qiraat menurut istilah cukup pelbagai. Hal ini disebabkan oleh keluasan makna
dan sisi pandang yang dipakai oleh ulama tersebut. Berikut ini akan diberikan dua pengertian
qiraat menurut istilah.

Qiraat menurut al-Zarkasyi merupakan perbezaan lafaz-lafaz al-Qur'an, baik menyangkut


huruf-hurufnya mahupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut, sepeti takhfif, tasydid dan
lain-lain.
MOHD ANWAR BIN AHMAD

Dari pengertian di atas, nampaknya al-Zarkasyi hanya terbatas pada lafaz-lafaz al-Qur'an yang
memiliki perbezaan qiraat saja. Ia tidak menjelaskan bagaimana perbezaan qiraat itu dapat
jadi dan bagaimana pula cara mendapatkan qiraat itu.

Ada pengertian lain tentang qiraat yang lebih luas daripada pengertian dari al-Zarkasyi di atas,
iaitu pengertian qiraat menurut pendapat al-Zarqani.

Al-Zarqani memberikan pengertian qiraat sebagai : “Suatu mazhab yang dianut oleh seorang
imam dari para imam qurra’ yang berbeza dengan yang lainnya dalam pengucapan al-Qur’an
al-Karim dengan kesesuaian riwayat dan thuruq darinya. Baik itu perbezaan dalam
pengucapan huruf-huruf ataupun pengucapan bentuknya.”

Ada beberapa kata kunci dalam membicarakan qiraat yang harus diketahui. Kata kunci
tersebut adalah qiraat, riwayat dan tariqah. Berikut ini akan dipaparkan pengetian dan
perbezaan antara qira’at dengan riwayat dan tariqah:

Qira’at adalah bacaan yang disandarkan kepada salah seorang imam dari qurra’ yang tujuh,
sepuluh atau empat belas; seperti qiraat Nafi’, qiraat Ibn Kasir, qiraat Ya’qub dan sebagainya.

Sedangkan Riwayat adalah bacaan yang disandarkan kepada salah seorang perawi dari para
qurra’ yang tujuh, sepuluh atau empat belas. Misalnya, Nafi’ mempunyai dua orang perawi,
iaitu Qalun dan Warsy, maka disebut dengan riwayat Qalun ‘anNafi’ atau riwayat Warsy ‘an
Nafi’.

Adapun yang dimaksud dengan tariqah adalah bacaan yang disandarkan kepada orang yang
mengambil qiraat dari periwayat qurra’ yang tujuh, sepuluh atau empat belas. Misalnya,
Warsy mempunyai dua murid iaitu al-Azraq dan al-Asbahani, maka disebut tariq al-Azraq ‘an
Warsy, atau riwayat Warsy min thariq al-Azraq. Boleh juga disebut dengan qiraat Nafi’ min
riwayati Warsy min tariq al-Azraq.( AF., Hasanuddin. 1995. )
MOHD ANWAR BIN AHMAD

Latar belakang institusi…cari


sendiri ok….

TOKOH-TOKOH QIRAAT DAN KARYA ILMIAH

Perkembangan ilmu qiraat demikian pesatnya, sehingga memunculkan banyak tokoh-tokoh


ahli qiraat yang mengabadikan ilmunya dalam bentuk karya tulisan. Berikut dipaparkan
beberapa tokoh ahli qiraat dengan karya-karyanya:
(1) Makki bin Abu Thalib al-Qaisi, wafat pada tahun 437 HBeliau menyusun kitab : al-Ibanah
&lsqan Maquani al-Qiraat dan al-Kasyfu &lsquan Wujuuhi al-Qiraati al-
Sab’i wa lsq Ilaaliha
(2) Abdurrahman bin Ismail, yang lebih dikenal dengan nama Abu Syaamah, wafat pada
tahun 665 H. Beliau mengarang kitab :Ibraazu Maquani min Harzi al-Amani dan Syarah Kitab
al-Syatibiyah
(3) Ahmad bin Muhammad al-Dimyati. Wafat pada tahun 117 H. Beliau menyusun kitab :
Itafu Fudalai al-Basyari fi alqiraat al-Arbai Asyar
(4) Imam Muhammad al-Jazari, wafat pada tahun 832 H.Beliau menyusun kitab :Tahbir al-
Taisir fi al-Qiraat alAsyar min Tariiqi al-Syatibiyah wa al-Durrah
(5) Imam Ibn al-Jazari yang menyusun kitab : Taqrib al-Nasyar fi al-Qiraat alAsyar dan Al-
Nasyar fi al-Qiraat alAsyar
(6) Husain bin Ahmad bin Khalawaih, wafat pada tahun 370 H.Beliau menyusun kitab : al-
Hujjatufi Qiraat al-Sab’i dan Mukhtashar Syawaadzi al-Quran
(7) Imam Ahmad bin Musa bin Mujahid, wafat pada tahun 324 H.Beliau menyusun kitab :
Kitab al-Sab’ah
(8) Imam Syatibi, wafat pada tahun 548 H. Beliau menyusun kitab : Harzu al-Amani wa
Wajhu al-Nahani &nash;Nazamfi Qiraat al-Sab’i
MOHD ANWAR BIN AHMAD

(9) Syaikh Ali al-Nawawi al-Shafaqisi yang menyusun kitab : Ghaitsu al-Nafi’ fi al-Qiraati
al-Sab’i
(10) Imam Abu Amr al-Dani, wafat pada tahun 444 H.Beliau menyusun kitab : al-Taysir fi
al-Qiraat al-Sab’i.

TOKOH IMAM IBN AL-JAZARI

Latar Belakang:

Nama sebenar beliau ialah Mohamed Ibn Mohamed Ibn Ali Ibn Yusuf al-Umri al-Dimasyqi
namun terkenal sebagai Ibn a-Jazari. Dilahirkan pada malam Sabtu 25 Ramadhan 751
Hijrah. Ayahnya seorang peniaga yang baik di Damsyik. Ibn a-Jazari telah memulakan
pengajian ilmu daripada ayahnya dalam bidang tajwid, hadis, fekah dan sebagainya(Khairul
Anuar:2007)

Semasa hayat beliau, kota Damsyik telah menjadi sebuah pusat keagamaan yang
mementingkan ilmu dan penulisan. Oleh itu, Ibn a-Jazari telah berada sebaris dengan ulama-
ulama seperti Ibn Kathir, Ibn Hajar, Ibn Qayyum dan lain-lain lagi. Sebahagian daripada
mereka adalah guru-guru Ibn a-Jazari sendiri.

Ibn a-Jazari telah menghafaz al-Quran seawal usia 13 tahun. Diantara guru yang memberi
tunjuk ajar dalam bidang tujuh Qiraat ialah Syeikh Abi Muhamed Abdul Wahab dan Syeikh
Ahmed Ibn Ibrahim Al-Tham.

Ketika berusia 17 tahun, Ibn a-Jazari telah menunaikan haji di Mekah. Beliau telah bertemu
dengan imam dan khatib Masjid Nabawi iaitu Abi Abdillah Mohamad Ibn Salih al-Khatib
melalui Kitab al-Taisir dan al-Kafi. Pada tahun 769 hijrah, Ibn a-Jazari telah bermusafir ke
Mekah dan berguru dengan Syeikh Abi Bakar Abdullah al-Jundi. Setelah selesai belajar,
beliau telah kembali ke tanah airnya sendiri.

Kerana ketekunan beliau dalam menuntut ilmu, bermusafir dari satu negeri ke satu negeri,
berguru dengan tokoh-tokoh terkenal, Ibn al-Jazari begitu mulia dan dipandang tinggi oleh
masyarakat semasa hidupnya dan selepas kematiannya. Keunggulan tokoh ini dibuktikan
dengan beberapa ijazah fatwa daripada Abu Fida Ismail Ibn Kathir, Diya al-Din al-Qazuwaini,
Syeikh al-Islam al-Bulaqimi.

SUMBANGAN
MOHD ANWAR BIN AHMAD

Ibn al-Jazari semasa hidupnya telah membawa sumbangan yang besar kepada dunia Islam
seluruhnya.Beliau membahagikan qiraat kepada beberapa bahagian iaitu:

(a) Mutawatir : iaitu qiraat yang diriwayatkan oleh golongan yang ramai,dan dari
golongan yang ramai ini tidak ada kemungkinan untuk bersepakat berbohong
sebagaiman qiraat yang diriwayatkan oleh imam tujuh yang terkenal.

(b) Masyur : iaitu qiraat yang sahih ,diriwayatkan oleh seorang yang adil dan kuat
hafalannya serta dapat dipercayai sesuai dengan mushaf Uthmani dan sesuai pula
dengan kaedah-kaedah bahasa arab.

(c) Syadz : iaitu suatu qiraat yang tidak sahih sanadnya .

(d) Maudhu’ : iaitu suatu qiraat yang dibangsakan kepada orang yang mengucapnya
tanpa dasar ,seperti qiraat yang dikumpulkan oleh Muhammad bin Jaafar al Khazai’e
yang dibangsakan kepada Abu Hanifah.

(e) Mudraj : iaitu suatu bacaan yang ditambahkan dengan bentuk tafsir.

Selain itu,sumbangan beliau juga ialah di mana beliau pernah mengajar al-Quran di Janu’
Bani Umayyah, bertugas sebagai pakar rujuk di Dar al-Hadith al-Asyrafiyyah, Adiliyyah dan
Turbah Umi al-Salih. Sebagai seorang penulis yang terkenal, tokoh ini telah berjaya menulis
beberapa buah buku yang terkenal iaitu Al-Nasyr Fi Al-Qiraat Al-Asyr, Taqrib Al-Nasyr Fi Al-
Qiraat Al-Asyr, Ghayah al-Nihayah Fi Tabaqat Al-Qurra,Tayyibah Al-Nasyr Fi Qiraat Al-Asyr
dan tulisan-tulisan yang lain.

Dalam membincangkan tentang ilmu Qiraat, Ibn al-Jazari telah memilih tiga orang qurra
tambahan selain 7 Qiraat yang muktabar. Nama-nama qurra terlibat ialah Abu Jaafar al-
Madani, Yaakub al-Hadrami dan Khalaf Ibn Hisyam. Ibn al. Akhirnya seorang tokoh ternama
ini telah wafat pada tahun 229 H(Khairul Anuar:2007 )

IMAM-IMAM QIRAAT
MOHD ANWAR BIN AHMAD
MOHD ANWAR BIN AHMAD