Anda di halaman 1dari 19

Nama anggotať

An|sa Utam|
Gr|f|tta 1resna Mon|ka
M|ftahu| Iauz|ah
nen|nda ¥osuk|
1ekn|k 8oga D3
Ge|as merupakan sa|ah satu pera|atan
pe|engkap untuk d|tata d| atas me[a yang t|dak
ka|ah pent|ng d|band|ng pera|atan |a|nnya
da|am menun[ang penamp||an d| atas me[a dan
suasana penamp||an d| restoranŦ
8ermacamŴmacam g|assware yang d|
pergunakan untuk keper|uan restoran atau bar
yang pada umumnya ada|ah sebaga| ber|kut
CLLAS vana
8L8kAkl