Anda di halaman 1dari 15

School Of Professional And Continuing Education

Universiti Teknologi Malaysia

Penilaian Program
SHP 2333

Tujuan Penilaian Program

EN MOKHTAR ABD AZIZ


Fakulti Pengurusan Dan Pembangunan
Sumber Manusia
PENILAIAN PROGRAM

Goldstein (1980) juga mentakrifkan


Penilaian Program Sumber Manusia
adalah satu proses pengumpulan data
melalui proses analisis dan penilaian
untuk melihat samada objektif program
latihan yang dijalankan tercapai atau
mengalami kegagalan
samb

PENILAIAN PROGRAM
 pengumpulan secara sistematik maklumat deskriptif
dan pengukuran yang diperlukan untuk membuat
keputusan berkaitan dengan pengaruh atau kesan
perancangan rekabentuk, methodology, fasilitator,
objektif, nilai dan modifikasi pelbagai aktiviti dalam
sesuatu program latihan.

 Berasaskan objektif-objektif program latihan, penilaian


dilakukan melalui teknik pengumpulan maklumat dan
pengukuran yang tertentu. Hasil penilaian
kemudiannya boleh dijadikan panduan dalam
merancang, memilih methodology, fasilitator, objektof
program-program serta aktiviti pengajaran
pembelajaran seterusnya.
TUJUAN PENILAIAN PROGRAM
Menetapkan matlamat dan sasaran
pembangunan organisasi untuk melihat KSA dan
mengenalpasti masalah dalam organisasi

organisasi dapat menetapkan matlamat dan


sasaran yang penting untuk dicapai dalam
tempoh yang ditetapkan. Bergantung kepada
matlamat samada matlamat jangka panjang atau
matlamat jangka pendek, apabila dibuat
penilaian, ia akan memberikan hasil yang terbaik
dengan mengecilkan kelemahan dan bersama-
sama mempertingkatkan kekuatan organisasi.
Kekuatan Penilaian Program

 Penilaian program merupakan satu


proses untuk mengumpulkan,
menganalisa dan menginterprestasi
maklumat untuk mengetahui
keberkesanan sesuatu program
samb

 dapat memberikan banyak keuntungan kepada


sesebuah organisasi agar setiap objektif dapat
memberikan komitmen pada organisasi.

 Penilaian program juga dapat memberikan


informasi dan keputusan yang dapat digunakan
untuk organisasi membuat keputusan berkaitan
dengan setiap keputusan yang bakal dijalankan.
Kelemahan Penilaian Program

proses penilaian yang dijalankan iaitu


terdapat dua perbezaan pendapat
atau keputusan berdasarkan
penilaian dalaman atau penilai
luaran.
samb

kurangnya maklumat atau maklumbalas


daripada pihak pengurusan dimana pihak
pengurusan semasa proses membuat
penilaian.

berdasarkan penilai berstatus profesional


atau penilai amatur.
Siapa Yang Terlibat ?
• Individu atau kumpulan dalam sesuatu
organisasi.
• Terdapat juga penilaian latihan dalam
melatih haiwan
• Organisasi melihat akan pekerja yang
mempunyai potensi dalam memajukan diri
contohnya dari segi KEMAHIRAN,
PENGALAMAN, KEUPAYAAN
MENERIMA SESUATU YG BARU dll...
• Karakter seseorang
Memastikan pencapaian Objektif

 Pastikan membawa manfaat kepada semua


pihak

 Pemilihan objektif atau matlamat yang betul


terhadap apakah bentuk perubahan yang
diinginkan

 Objektif latihan berorientasikan pelatih


Meningkatkan Penglibatan
Pekerja & HR Department
 Memenuhi Matlamat Organisasi.
 Meningkatkan kemahiran & pengetahuan
seseorang pekerja ( skill bertambah )
 Memperbaiki kualiti pekerjaan dengan
mengurangkan pembaziran & kesilapan
serta mencapai kepuasan pekerjaan.
 Sokongan pihak pengurusan
 Sokongan rakan sekerja
Meningkatkan Kredibiliti

 Berkongsi Nilai
 Kesediaan Mendengar
 Membina Fungsi Organisasi
 Membina Kepercayaan & Kesetiaan
Maklumat Kebaikan

 membuktikan kejayaan sesebuah organisasi


dapat diukur melalui aspek kecekapan,
keberkesanan, produktiviti dan kualiti dalam
pengurusan program terbabit

 melalui pendapat individu, percakapan,


perbualan ataupun secara spekulasi yang tidak
disengajakan yang akan memberikan kelebihan
maklumat untuk dikumpulkan dan dibuat
penilaian oleh organisasi
Pelaburan & Kos

 Menekankan kepada peningkatan nilai aset


dan modal - memberi kesan terhadap
kestabilan

 melibatkan analisis terhadap beberapa perkara


yang mungkin berbentuk fakta, pulangan dari
modal yang dikeluarkan, perubahan fizikal
organisasi atau pekerja subordinat seperti
sikap, atau termasuk juga pelanggan luar dari
organisasi.
KESIMPULAN

 Penilaian yang baik perlu dilakukan sebelum,


semasa dan selepas program latihan
dijalankan. Ia bertujuan untuk mengenalpasti
masalah yang dihadapi serta keterlibatan
anggota organisasi dalam masalah tersebut

 asas kepada perubahan dan penambahbaikan


kepada program-program selepasnya.