Anda di halaman 1dari 22

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TAHUN 1

OBJ EKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 1, murid dapat :

1. Melakukan aktiviti kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi, imbangan, dan
ketangkasan;

2. Melakukan pergerakan asas, gimnastik pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan yakin;

3. Melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan dalam suasana yang mengembirakan;

4. Mematuhi arahan serta peraturan semasa beraktiviti bagi menjaga keselamatan diri, rakan, dan kumpulan; dan

5. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan.

1
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1

2
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1
TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Kecergasan Fizikal Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut


(a) Daya Tahan Kardiovaskular bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru
Aras 1 juga boleh mencadangkan aktiviti
Daya tahan kardiovaskular x Menyatakan aspek-aspek pembelajaran lain mengikut kebolehan
bermaksud keupayaan jantung dan keselamatan yang perlu diambil kira murid.
sistem peredaran darah berfungsi dalam melakukan aktiviti daya tahan
dengan baik. kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan
x Melakukan sekurang-kurangnya kardiovaskular secara individu dan
(i) Cadangan Aktiviti: satu aktiviti daya tahan berpasangan.
x Lari berterusan selama 2-3 kardiovaskular.
minit. x Menyebut aspek-aspek
x Lari ulang alik 10 meter Aras 2 keselamatan yang perlu diambil kira
selama 2-3 minit. x Melakukan sekurang-kurangnya dua dalam melakukan aktiviti daya tahan
x Lari berhalangan 2-3 minit. aktiviti daya tahan kardiovaskular. kardiovaskular.
x Menyatakan perasaan semasa
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti daya tahan x Melakar dan mew arnakan memek
x Mengenal pasti kardiovaskular. muka untuk menyatakan perasaan
kemampuan, tahap, dan selepas melakukan aktiviti daya
kecergasan murid semasa Aras 3 tahan kardiovaskular .
melakukan aktiviti. x Melakukan tiga aktiviti daya tahan
x Kemudahan peralatan. kardiovaskular. x Melakar dan mew arnakan anggota
x Persekitaran atau tempat x Menyatakan anggota badan yang badan yang terlibat semasa
beraktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti melakukan aktiviti daya tahan
x Penyeliaan, arahan dan daya tahan kardiovaskular. kardiovaskular.
bimbingan.
x Per lakuan murid.
x Latihan yang sistematik.

3
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Kelenturan Murid dapat :

Kelenturan ber maksud keupayaan Aras 1 x Melakukan aktiviti kelenturan secara


meregang otot beserta kebebasan x Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan.
sendi bergerak dengan keselamatan yang perlu diambil kira
sepenuhnya. dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan sekurang-kurangnya keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: satu aktiviti kelenturan. dalam melakukan aktiviti kelenturan.
x Membongkok badan ke
hadapan. Aras 2 x Melakar dan mew arnakan memek
x Melentik ke sisi, kanan dan x Melakukan sekurang-kurangnya dua muka untuk menyatakan perasaan
kiri. aktiviti kelenturan. selepas melakukan aktiviti
x Melentik ke belakang. x Menyatakan perasaan semasa kelenturan.
melakukan aktiviti kelenturan.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Melakar dan mew arnakan anggota
x Mengenal pasti kemampuan, Aras 3 badan yang terlibat semasa
tahap, dan kecergasan murid x Melakukan sekurang-kurangnya tiga melakukan aktiviti kelenturan.
semasa melakukan aktiviti. aktiviti kelenturan.
x Kemudahan peralatan. x Mengenal pasti anggota badan yang
x Persekitaran atau tempat terlibat semasa melakukan aktiviti
beraktiviti. kelenturan.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Per lakuan murid.
x Latihan yang sistematik.

4
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Koordinasi Murid dapat :

Koordinasi ber maksud pergerakan Aras 1


yang melibatkan keselarasan antara x Menyatakan aspek-aspek x Melakukan aktiviti koordinasi secara
mata, tangan, kaki dan badan. keselamatan yang perlu diambil kira individu dan berkumpulan.
dalam melakukan aktiviti koordinasi.
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan sekurang-kurangnya x Melakar dan mew arnakan memek
x Lambung dan sambut bola satu aktiviti koordinasi. muka untuk menyatakan perasaan
besar atau pundi kacang. selepas melakukan aktiviti
x Menggolek gelung rotan. Aras 2 koordinasi.
x Lambung, sentuh lantai dan x Melakukan sekurang-kurangnya dua
sambut pundi kacang. aktiviti koordinasi. x Melakar dan melabelkan anggota
x Menyatakan perasaan semasa badan yang terlibat semasa
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti koordinasi. melakukan aktiviti koordinasi.
x Mengenal pasti kemampuan,
tahap, dan kecergasan murid Aras 3 x Menyebut aspek-aspek
semasa melakukan aktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga keselamatan yang perlu diambil kira
x Kemudahan peralatan. aktiviti koordinasi. dalam melakukan aktiviti koordinasi.
x Persekitaran atau tempat x Mengenal pasti anggota badan yang
beraktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti
x Penyeliaan, arahan dan koordinasi.
bimbingan.
x Per lakuan murid.
x Latihan yang sistematik.

5
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(d) Im bangan Murid dapat :

Imbangan ber maksud kebolehan Aras 1 x Melakukan aktiviti imbangan secara


seseorang mengekalkan posisi x Menyatakan aspek-aspek individu dan berpasangan.
badannya ketika dia berada dalam keselamatan yang perlu diambil kira
keadaan tetap atau semasa dalam melakukan aktiviti imbangan. x Melakar dan mew arnakan memek
melakukan sesuatu aktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya muka untuk menyatakan perasaan
satu aktiviti imbangan. selepas melakukan aktiviti
(i) Cadangan Aktiviti: imbangan.
x Berjalan sambil menjengket di Aras 2
atas garisan lurus. x Melakukan sekurang-kurangnya dua x Melakar dan melabelkan anggota
x Berjalan di atas bangku aktiviti imbangan. badan yang terlibat semasa
gimnastik. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti imbangan.
x Berjalan di atas per mukaan melakukan aktiviti imbangan.
bercerun.
Aras 3
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Melakukan sekurang-kurangnya tiga
x Mengenal pasti kemampuan, aktiviti imbangan.
tahap, dan kecergasan murid x Mengenal pasti anggota badan yang
semasa melakukan aktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti
x Kemudahan peralatan. imbangan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Per lakuan murid.
x Latihan yang sistematik

6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(e) Ketangkasan Murid dapat :

Ketangkasan bermaksud kebolehan Aras 1 x Melakukan aktiviti ketangkasan


seseorang bergerak dengan pantas x Menyatakan aspek-aspek secara individu dan berkumpulan.
sambil bertukar arah atau posisi keselamatan yang perlu diambil kira
dalam melakukan aktiviti x Melakar dan mew arnakan memek
(i) Cadangan Aktiviti: ketangkasan. muka untuk menyatakan perasaan
x Lari zig-zag sambil membaw a x Melakukan sekurang-kurangnya selepas melakukan aktiviti
bola satu aktiviti ketangkasan. ketangkasan.
x Musang dan ayam
x Harimau dan kambing Aras 2 x Melakar dan melabelkan anggota
x Melakukan sekurang-kurangnya dua badan yang terlibat semasa
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: aktiviti ketangkasan. melakukan aktiviti ketangkasan.
x Mengenal pasti kemampuan, x Menyatakan perasaan semasa
tahap, dan kecergasan murid melakukan aktiviti ketangkasan.
semasa melakukan aktiviti
x Kemudahan peralatan Aras 3
x Persekitaran atau tempat x Melakukan sekurang-kurangnya tiga
beraktiviti aktiviti ketangkasan.
x Penyeliaan, arahan dan x Mengenal pasti anggota badan yang
bimbingan terlibat semasa melakukan aktiviti
x Per lakuan murid ketangkasan.
x Latihan yang sistematik

7
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Pergerakan Asas Murid dapat :

(a) Lokomotor Aras 1 x Melakukan aktiviti pergerakan


x Menyatakan aspek-aspek lokomotor secara individu dan
Lokomotor ber maksud keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan.
pergerakan dari satu tempat dalam melakukan aktiviti pergerakan
ke satu tempat yang lain. lokomotor. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan aktiviti pergerakan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: lokomotor dengan gaya yang betul dalam melakukan aktiviti pergerakan
x Berjalan dan selamat. lokomotor.
x Berlari
x Melompat Aras 2 x Menunjuk cara rangkaian
x Merangkak x Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti
x Berguling lokomotor. pergerakan lokomotor.
x Ketingting x Melakukan satu rangkaian aktiviti
pergerakan dalam pergerakan x Menamakan sepuluh aktiviti yang
(ii) Aspek-Aspek lokomotor. berkaitan dengan kemahiran
Keselamatan: pergerakan lokomotor.
x Latihan yang Aras 3
sistematik seperti x Mereka cipta aktiviti pergerakan x Melakar dan melabelkan anggota
memanaskan badan lokomotor bersama rakan. badan yang terlibat semasa
dan menyejukkan x Mengenal pasti anggota badan yang melakukan aktiviti pergerakan
badan terlibat semasa melakukan aktiviti lokomotor.
x Mengenal pasti pergerakan lokomotor.
kemampuan, tahap,
dan kecergasan murid
semasa melakukan

8
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

aktiviti x Memberi contoh aktiviti harian yang


x Kemudahan berkaitan dengan pergerakan
peralatan. lokomotor.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Per lakuan murid.

9
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Bukan Lokomotor Murid dapat :

Bukan lokomotor ber maksud Aras 1 x Melakukan aktiviti pergerakan bukan


keupayaan untuk x Menyatakan aspek-aspek lokomotor secara individu dan
menggerakkan bahagian keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan.
tubuh badan tanpa beralih dalam melakukan aktiviti pergerakan
tempat. bukan lokomotor. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan aktiviti pergerakan bukan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: lokomotor dengan gaya yang betul dalam melakukan aktiviti pergerakan
x Berdiri dan selamat. bukan lokomotor.
x Duduk
x Membongkok Aras 2 x Menunjuk cara rangkaian
x Memusing x Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti
x Mendekam bukan lokomotor. pergerakan bukan lokomotor.
x Mengilas x Melakukan satu rangkaian aktiviti
x Menguak pergerakan dalam pergerakan bukan x Menamakan sepuluh aktiviti yang
x Menyokong lokomotor. berkaitan dengan kemahiran
pergerakan bukan lokomotor.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3
x Latihan yang x Mereka cipta aktiviti pergerakan x Melakar dan melabelkan anggota
sistematik seperti bukan lokomotor bersama rakan. badan yang terlibat semasa
memanaskan badan x Mengenal pasti anggota badan yang melakukan aktiviti pergerakan bukan
dan menyejukkan terlibat semasa melakukan aktiviti lokomotor.
badan. pergerakan bukan lokomotor.
x Mengenal pasti x Memberi contoh aktiviti harian yang
kemampuan, tahap, berkaitan dengan pergerakan bukan
dan kecergasan murid lokomotor.
semasa melakukan

10
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

aktiviti.
x Kemudahan
peralatan.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Per lakuan murid.

11
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Manipulasi Alatan Murid dapat :

Manipulasi alatan ber maksud Aras 1 x Melakukan aktiviti pergerakan


mengkoordinasikan x Menyatakan aspek-aspek manipulatif alatan secara individu
bahagian-bahagian tubuh keselamatan yang perlu diambil kira dan berkumpulan.
badan bagi manipulasi dalam melakukan aktiviti pergerakan
alatan. manipulatif alatan. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan aktiviti pergerakan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: manipulatif alatan dengan gaya yang dalam melakukan aktiviti pergerakan
x Melambung betul dan selamat. manipulatif alatan.
x Menyambut
x Membaling Aras 2 x Menunjuk cara rangkaian
x Menyentuh x Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti
x Menampar manipulatif alatan. pergerakan manipulatif alatan.
x Menggolek x Mereka cipta aktiviti pergerakan
x Memukul manipulatif dengan menggunakan x Menamakan sepuluh aktiviti yang
x Menendang alatan. berkaitan dengan kemahiran
x Menggelecek x Melakukan satu rangkaian aktiviti pergerakan manipulatif alatan.
x Menahan pergerakan dalam pergerakan
x Melantun manipulatif alatan. x Melakar dan melabelkan anggota
badan yang terlibat semasa
(ii) Aspek-Aspek Aras 3 melakukan aktiviti pergerakan
Keselamatan: x Mereka cipta aktiviti pergerakan manipulatif alatan.
x Latihan yang manipulatif alatan bersama rakan.
sistematik seperti x Mengenal pasti anggota badan yang x Memberi contoh aktiviti harian yang
memanaskan badan terlibat semasa melakukan aktiviti berkaitan dengan pergerakan
dan menyejukkan pendidikan pergerakan manipulatif manipulatif alatan.
badan. alatan.

12
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Mengenal pasti
kemampuan, tahap,
dan kecergasan murid
semasa melakukan
aktiviti.
x Kemudahan peralatan
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Pelakuan murid.

13
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :

(a) Gim nastik Pendidikan Aras 1 x Melakukan pergerakan kesedaran


x Menyatakan aspek-aspek tubuh badan secara individu dan
Gimnastik Pendidikan keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan.
bermaksud satu pendekatan dalam melakukan aktiviti gimnastik
dalam gimnastik yang pendidikan. x Membincangkan aspek-aspek
memberi tumpuan kepada x Melakukan pergerakan kesedaran keselamatan yang perlu diambil kira
pembelajaran individu yang tubuh badan dengan gaya yang betul dalam melakukan aktiviti gimnastik
unik dar i segi gaya dan selamat. pendidikan.
pergerakan, pembelajaran
dan perkembangan pelajar. Aras 2 x Menunjuk cara rangkaian
x Melakukan pergerakan pelbagai cara pergerakan dalam gimnastik
(i) Tema Gimnastik dengan menggunakan ruang am dan pendidikan.
Pendidikan: ruang diri dengan gaya yang betul
x Tema 1 dan selamat. x Melakar dan melabelkan anggota
- Kesedaran tubuh badan yang terlibat dalam aktiviti
badan Aras 3 gimnastik pendidikan.
x Tema 2 x Mereka cipta rangkaian pergerakan
- Kesedaran ruang menggunakan kesedaran tubuh
badan dan kesedaran ruang dalam
gimnastik pendidikan.
(ii) Aspek-Aspek x Mengenal pasti anggota badan yang
Keselamatan terlibat semasa melakukan aktiviti
x Latihan yang pendidikan pergerakan.
sistematik.

14
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Mengenal pasti
kemampuan, tahap,
dan kecergasan murid
semasa melakukan
aktiviti.
x Kemudahan
peralatan.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Per lakuan murid.

15
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Pergerakan Kreatif Murid dapat :

Pergerakan kreatif Aras 1 x Melakukan kemahiran pergerakan


bermaksud interpretasi idea, x Menyatakan aspek-aspek kreatif secara individu dan
perasaan serta tanggapan keselamatan yang perlu diambil kira berpasangan.
deria yang dilahirkan secara dalam melakukan aktiviti pergerakan
simbolik melalui pergerakan. kreatif. x Membincangkan aspek-aspek
x Melakukan aktiviti pergerakan kreatif keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Tema Pergerakan: dengan gaya yang betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti pergerakan
x Tema 1 kreatif.
- Kesedaran tubuh Aras 2
badan x Melakukan satu rangkaian x Menunjuk cara rangkaian
x Tema 2 pergerakan dalam pergerakan kreatif pergerakan dalam kemahiran
- Kesedaran dengan mengambil kira kesedaran pergerakan kreatif.
rintangan kepada ruang, arah, dan aliran.
beban dan masa x Melakar dan melabelkan anggota
x Tema 3 Aras 3 badan yang terlibat semasa
- Kesedaran ruang x Mereka cipta pergerakan dengan melakukan aktiviti pergerakan
x Tema 4 menggunakan kesedaran tubuh kreatif.
- Aliran beban badan dan kesedaran ruang dalam
badan dan ruang pergerakan kreatif.
dan masa
x Tema 5 x Mengenal pasti anggota badan yang
- Penyesuaian terlibat semasa melakukan aktiviti
terhadap rakan pergerakan kreatif.

16
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan:
x Latihan yang
sistematik.
x Mengenal pasti
kemampuan, tahap,
dan kecergasan murid
semasa melakukan
aktiviti.
x Kemudahan peralatan
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Per lakuan murid.

17
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Rekreasi dan kesenggangan Murid dapat :

(a) Rekreasi Aras 1 x Melakukan aktiviti menjejak secara


x Menyatakan aspek keselamatan yang berkumpulan.
Rekreasi ber maksud aktiviti perlu diambil kira dalam melakukan
terancang untuk mengisi masa aktiviti rekreasi. x Melakukan aktiviti perkhemahan
lapang yang bukan untuk tujuan x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga secara berkumpulan.
pertandingan. aktiviti rekreasi.
x Melakukan aktiviti abseiling /
(i) Cadangan Aktiviti: Aras 2 rapelling secara berkumpulan.
x Menjejak x Mengenal pasti kesesuaian tempat
x Per khemahan atau lokasi untuk aktiviti menjejak, x Menamakan lima jenis tumbuh-
x Abseiling / rappelling perkhemahan dan abseiling. tumbuhan.

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3 x Menamakan dua jenis pokok.


x Latihan yang sistematik. x Menyatakan kepentingan aktiviti
x Mengenal pasti rekreasi untuk diri sendiri dan x Menamakan lima jenis serangga.
kemampuan, tahap, dan keluarga.
kecergasan murid x Menunjuk cara membuat layang-
semasa melakukan layang.
aktiviti.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Per lakuan murid.

18
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Kesenggangan Murid dapat :

Kesenggangan ber maksud aktiviti Aras 1


mengisi masa lapang x Menyatakan sekurang-kurangnya dua x Menyediakan folio individu berkaitan
jenis aktiviti kesenggangan. dengan aktiviti berbasikal.
(i) Cadangan Aktiviti: x Menyatakan sekurang-kurangnya dua
x Bersiar-siar faedah kesenggangan. x Menamakan lima jenis aktiviti
x Berbasikal bersenggang.
x Menyiram bunga Aras 2
x Galah panjang x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga x Menamakan tiga faedah
x Rebut tiang jenis aktiviti kesenggangan. bersenggang.
x Menyatakan sekurang-kurangnya
(ii) Faedah bersenggang: empat faedah kesenggangan. x Menulis tiga faedah bersenggang
x Mengisi masa lapang. dalam folio.
x Menyihatkan tubuh Aras 3
badan. x Menyatakan kepentingan x Melakar kan memek muka untuk
x Interaksi. bersenggang untuk diri sendiri dan menyatakan perasaan apabila
x Kepuasan. keluarga. melakukan aktiviti kesenggangan.
x Keseronokan. x Menyatakan perasaan yang dialami
ketika kesenggangan.
(iii) Perasaan yang dialami ketika
bersenggang.

(iv) Aspek-aspek keselamatan

19
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1
TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Keselam atan Murid dapat :

Keselamatan dalam sukan Aras 1 x Menyediakan folio berkaitan


bermaksud keadaan yang x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga dengan keselamatan diri sendiri dan
membolehkan kita melibatkan diri aspek keselamatan dir i sendiri rakan semasa beraktiviti.
dalam sesuatu keadaan sukar atau semasa beraktiviti.
permainan tanpa menimbulkan x Menyatakan sekurang-kurangnya dua x Bercerita tentang perlakuan yang
implikasi buruk. aspek keselamatan rakan semasa berbahaya pada rakan semasa
beraktiviti. beraktiviti.
(a) Keselamatan semasa x Menyatakan sekurang-kurangnya dua
beraktiviti: aspek keselamatan dalam kumpulan
(i) Keselamatan diri sendiri: semasa beraktiviti.
x Pakaian yang sesuai.
x Peralatan yang betul. Aras 2
x Kaw asan yang selamat. x Menerangkan perlakuan yang
(ii) Keselamatan rakan: berbahaya pada rakan semasa
x Elakkan dar ipada beraktiviti.
bergurau, bertolak-
tolakan dan membaling Aras 3
objek kepada rakan. x Menjelaskan melalui contoh tiga
(iii) Keselamatan dalam situasi keselamatan bersama rakan
kumpulan: semasa beraktiviti.
x Mematuhi dan
mendengar arahan guru
dan ketua kumpulan.
x Meletakan peralatan di

20
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

tempat yang selamat.


x Membaw a alatan
dengan selamat.

21
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Pengurusan Murid dapat :

(a) Pengurusan dir i: Aras 1 x Melukis pakaian sukan yang sesuai.


(i) Kebersihan tubuh badan. x Menyatakan cara-cara membersihkan
tubuh badan selepas melakukan x Berbincang faedah berpakaian
(ii) Faedah berpakaian sukan aktiviti pendidikan jas mani dan bersukan semasa beraktiviti.
semasa beraktiviti: rekreasi.
x Keselamatan x Memotong dan menampal gambar
pergerakan. Aras 2 pakaian sukan dari majalah dalam
x Memudahkan x Menyatakan sekurang-kurangnya dua folio.
pergerakan. faedah berpakaian sukan semasa
x Keselesaan . beraktiviti.

Aras 3
x Mereka cipta pakaian sukan pada
tahun 2020.

22