Mata Kuliah Komponen Jurusan/Prodi Program Bobot Semester Kode

: Sertifikasi II (Aqidah) : Wajib Tempuh : Semua Prodi : Strata 1 : 2 SKS :2 :

Kompetensi Dasar Mahasiswa memahami bahwa manusia membutuhkan aqidah Islam dan memahami aqidah Islam secara benar, dapat mengamalkan serta memelihara kemurnian aqidah sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Hasil Belajar 1. Mahasiswa memahami konsepsi Dinul Islam dasar-dasar dan pokok-pokok ajaran Islam. 2. Mahasiswa memahami sistem keimanan dalam Islam [rukun iman] secara menyeluruh dan mendalam. 3. Mahasiswa memahami faktor-faktor yang dapat memperkuat, melemahkan, dan membatalkan aqidah Islam. 4. Mahasiswa memahami implikasi aqidah dalam berbagai aspek kehidupan. C. Indikator Mahasiswa dapat : 1. Menjelaskan bahwa aqidah Islam sebagai kebutuhan ideal manusia secara mutlak. 2. Menjelaskan hakikat aqidah. 3. Menjelaskan rukun iman sebagai system kepercayaan dan sebagai system pandangan hidup. 4. Menjelaskan faktor-faktor yang menguatkan, melemahkan, merusak dan membatalkan aqidah Islam. D. Materi Pokok Bahasan 1. Pengantar Dinul Islam a. Pengertian Agama dan manusia b. Manusia membutuhkan Agama Islam c. Hakikat dan fungsi hidup manusia d. Karakteristik ajaran Islam e. Sumber-sumber dan pokok-pokok ajaran Islam 2. Pengantar Aqidah a. Pengertian aqidah b. Sumber aqidah Islam c. Hubungan aqidah dengan amal d. Ruang lingkup pembahasan aqidah e. Rukun iman sebagai sistem kepercayaan dan sistem pandangan hidup f. Klasifikasi manusia dalam hubungannya dengan aqidah. 3. Iman kepada Allah s.w.t. a. Pengertian tauhid b. Larangan memikirkan dzat Allah c. Tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma' wa as-shifat d. Makna "Lâ ilaaha illallâh" e. Hakikat dan konsekuensi syahadatain

Perbedaan cara beriman kepada al-Qur'an dengan cara beriman kepada Kitab-kitab Allah sebelumnya. Iman kepada Nabi dan Rasul a. Muhammad Nabi dan Rasul terakhir 5. Tanda-tanda tibanya hari Akhir c. Strategi Pembelajaran 1. Penugasan 2 . Tugas dan mu'jizat para Rasul e. Hakikat hari Akhir h. iman dan ihsan. Orang yang terakhir masuk Surga dan terakhir keluar dari Neraka g. Nama dan tugas Malaikat d. f. iblis dan strategi syaitan dalam menyesatkan manusia 6. Iman kepada takdir a. Pengertian hari Akhir b. Jin. i. Iman kepada hari Akhir a. Sikap seorang muslim menghadapi takdir baik dan buruk f. Fungsi al-Qur'an. Iman kepada Malaikat a. Ma'iyatullah al-'ammah dan ma'iyatullah al-khashshah 4. Nama-nama Nabi dan Rasul c. dan membatalkan syahadatain g. Nama-nama Surga dan Neraka f. Hikmah beriman kepada takdir. Kitab-kitab Allah sebagai wahyu c. Diskusi 3. Pengertian takdir Allah b. 7. Macam-macam syirik. Kitab-kitab Allah sebelum al-Qur'an dan al-Qur'an Kitab Allah yang terakhir d. khurafat dan tahayyul h. Ceramah 2.f. melemahkan. Iman kepada Kitab-Kitab Allah a. Surga dan Neraka e. Macam-macam takdir d. Ulul 'azmi f. Mengapa dikatakan manusia lebih mulia daripada Malaikat? e. e. Sifat-sifat Nabi dan Rasul d. Pengertian Nabi dan Rasul b. Islam. Makhluk ghaib b. Hikmah beriman kepada Malaikat f. Siapakah Malaikat ? c. Pengertian Kitab Allah b. Hikmah beriman kepada hari Akhir 6. E. Proses dan peristiwa hari Akhir d. Manusia dan takdir e. Tingkatan-tingkatan takdir c. Garis besar isi kandungan al-Qur'an. Faktor-faktor yang menguatkan.

1984. Aqidah Islam. Jakarta: Bina Aksara. Bandung: Deponegoro. Aqidah Ahli Sunnah wal-Jama'ah.M. 3 . Aqidah Landasan Pokok Membina Ummat. Bangil: Pustaka Abd Muis.Jama'ah Menurut Pemahaman Ulama Salaf. Surabaya. OHP d. Teks bacaan b. Sayid Sabiq. 2002. ----------. D. Surabaya: Al-Ikhlas. Bandung: Al-Ma'arif. Yacob. Syihk Sulaiman Bin Abdullah Bin Muhammad Bin Abdul Wahhab. IKAPI. Nasrudin Razak. 1990. Jakarta: Gema Insani Press. Pengantar Kajian Islam. surat kabar dan internet c. Yunahar Ilyas. R. LCD 2. Muhamud Syaltut. Terj. 1975. Jakarta: Gema Insani Press. Yogyakarta. Komplek Industri Lama. Karakteristik Islam Kajian Analitik. Ja'far Sujarwo. Riyadh.H. Jakarta: Gema Insani Press. Kitab Tauhid. 1988. Yusuf Al-Qardhawi. Sarana dan Sumber Pembelajaran 1. Aqidah Shahihah Versus Bathilah: Hukum Sihir dan Pedukunan. Pendidikan Agama Islam I [aqidah]. Sumber Pembelajaran a. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz. 1998. jurnal. Memurnikan Laa Ilaa Ha Illallah. 1993. Aqidah Ahlussunnah wal. Yasin. 1996. 1988 Abdullah Azzam. Papan tulis dengan peralatannya c. 1981. 1992.alih Bahas. Kebenaran Tauhid Wahabiyah. T. Risalah Gusti. 1994. Jakarta: Akafa Press. Bandung. Dosen yang berkompeten b. Evolusi Manusia dan Konsepsi Islam. Muhammad Abdul Hadi al-Mishri. Yogyakarta: Fak Hukum UII. Aqidah dan Syari'ah Islam. Jakarta: Gema Insani Press. Di antara buku acuan : Ahmad Azhar Basyir.F. Muhammad Abduh. 1996. 1996. Jakarta. Lebaga Pengkajian dan Pengamalan Islam [ LPPI ] Universitas Muhammadiyah. majalah. Dinul Islam. MS. Yang Menguatkan Yang Membatalkan Iman: Kajian Rinci Dua Kalimah Syahadah. tt. Machnun Husen. Risalah. Abu Fahmi. Ibnu Taimiyah. Muhammad Na’im. Risalah Tauhid. Shaleh Bin Fauzan Bin Abdullah al-Fauzan. Basit Wahid.1995 Muhammad Said Al-Qathan Muhammad Bin Abdul Wahab. Sarana a.A Syahirul Alim. Kuliah Aqidah. Jakarta: Bulan Bintang. ensiklopedi. 1993. Buku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful