Mata Kuliah Komponen Jurusan/Prodi Program Bobot Semester Kode

: Sertifikasi II (Aqidah) : Wajib Tempuh : Semua Prodi : Strata 1 : 2 SKS :2 :

Kompetensi Dasar Mahasiswa memahami bahwa manusia membutuhkan aqidah Islam dan memahami aqidah Islam secara benar, dapat mengamalkan serta memelihara kemurnian aqidah sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Hasil Belajar 1. Mahasiswa memahami konsepsi Dinul Islam dasar-dasar dan pokok-pokok ajaran Islam. 2. Mahasiswa memahami sistem keimanan dalam Islam [rukun iman] secara menyeluruh dan mendalam. 3. Mahasiswa memahami faktor-faktor yang dapat memperkuat, melemahkan, dan membatalkan aqidah Islam. 4. Mahasiswa memahami implikasi aqidah dalam berbagai aspek kehidupan. C. Indikator Mahasiswa dapat : 1. Menjelaskan bahwa aqidah Islam sebagai kebutuhan ideal manusia secara mutlak. 2. Menjelaskan hakikat aqidah. 3. Menjelaskan rukun iman sebagai system kepercayaan dan sebagai system pandangan hidup. 4. Menjelaskan faktor-faktor yang menguatkan, melemahkan, merusak dan membatalkan aqidah Islam. D. Materi Pokok Bahasan 1. Pengantar Dinul Islam a. Pengertian Agama dan manusia b. Manusia membutuhkan Agama Islam c. Hakikat dan fungsi hidup manusia d. Karakteristik ajaran Islam e. Sumber-sumber dan pokok-pokok ajaran Islam 2. Pengantar Aqidah a. Pengertian aqidah b. Sumber aqidah Islam c. Hubungan aqidah dengan amal d. Ruang lingkup pembahasan aqidah e. Rukun iman sebagai sistem kepercayaan dan sistem pandangan hidup f. Klasifikasi manusia dalam hubungannya dengan aqidah. 3. Iman kepada Allah s.w.t. a. Pengertian tauhid b. Larangan memikirkan dzat Allah c. Tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma' wa as-shifat d. Makna "Lâ ilaaha illallâh" e. Hakikat dan konsekuensi syahadatain

Tugas dan mu'jizat para Rasul e. Iman kepada Nabi dan Rasul a. Strategi Pembelajaran 1. 7. Siapakah Malaikat ? c. Macam-macam takdir d. Nama-nama Surga dan Neraka f. f. Garis besar isi kandungan al-Qur'an. Iman kepada Malaikat a. melemahkan. Fungsi al-Qur'an. Faktor-faktor yang menguatkan. Mengapa dikatakan manusia lebih mulia daripada Malaikat? e. i. Iman kepada takdir a. E. Hikmah beriman kepada hari Akhir 6. Ceramah 2. Ma'iyatullah al-'ammah dan ma'iyatullah al-khashshah 4.f. e. Sifat-sifat Nabi dan Rasul d. Iman kepada Kitab-Kitab Allah a. Sikap seorang muslim menghadapi takdir baik dan buruk f. Hikmah beriman kepada takdir. Manusia dan takdir e. iblis dan strategi syaitan dalam menyesatkan manusia 6. Macam-macam syirik. Surga dan Neraka e. Pengertian takdir Allah b. Makhluk ghaib b. Tingkatan-tingkatan takdir c. dan membatalkan syahadatain g. iman dan ihsan. Iman kepada hari Akhir a. Pengertian Nabi dan Rasul b. Ulul 'azmi f. Penugasan 2 . khurafat dan tahayyul h. Diskusi 3. Jin. Tanda-tanda tibanya hari Akhir c. Perbedaan cara beriman kepada al-Qur'an dengan cara beriman kepada Kitab-kitab Allah sebelumnya. Proses dan peristiwa hari Akhir d. Kitab-kitab Allah sebagai wahyu c. Islam. Pengertian hari Akhir b. Kitab-kitab Allah sebelum al-Qur'an dan al-Qur'an Kitab Allah yang terakhir d. Orang yang terakhir masuk Surga dan terakhir keluar dari Neraka g. Hakikat hari Akhir h. Muhammad Nabi dan Rasul terakhir 5. Nama dan tugas Malaikat d. Nama-nama Nabi dan Rasul c. Hikmah beriman kepada Malaikat f. Pengertian Kitab Allah b.

Jama'ah Menurut Pemahaman Ulama Salaf. Dosen yang berkompeten b. Risalah Tauhid. Jakarta: Bulan Bintang. Riyadh. Jakarta: Gema Insani Press. Nasrudin Razak. 1993. Teks bacaan b.A Syahirul Alim. 1994. Sarana a. Pendidikan Agama Islam I [aqidah]. Jakarta: Gema Insani Press.H.alih Bahas. Lebaga Pengkajian dan Pengamalan Islam [ LPPI ] Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta: Fak Hukum UII. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz. 2002. 1996. Basit Wahid. Aqidah Islam. Muhammad Na’im. Memurnikan Laa Ilaa Ha Illallah. T. Dinul Islam. Komplek Industri Lama. Aqidah Ahli Sunnah wal-Jama'ah. Bangil: Pustaka Abd Muis. Jakarta: Akafa Press. Karakteristik Islam Kajian Analitik. 1988 Abdullah Azzam. Jakarta: Gema Insani Press. Papan tulis dengan peralatannya c. Yunahar Ilyas. Risalah Gusti. jurnal. D. Yasin. Muhammad Abdul Hadi al-Mishri. 1984. LCD 2. ensiklopedi. Jakarta: Gema Insani Press. majalah. Ibnu Taimiyah. Di antara buku acuan : Ahmad Azhar Basyir. Risalah. OHP d. R. Abu Fahmi. surat kabar dan internet c. Bandung: Al-Ma'arif. 1993. Muhammad Abduh.F. tt. Aqidah Ahlussunnah wal. Yogyakarta. Yusuf Al-Qardhawi. Kitab Tauhid. IKAPI. Surabaya. Jakarta. Machnun Husen. 1975. 1996. ----------. MS. Sarana dan Sumber Pembelajaran 1. Terj. Pengantar Kajian Islam. Aqidah Landasan Pokok Membina Ummat. Muhamud Syaltut. 3 . Buku. Ja'far Sujarwo. 1981. Aqidah dan Syari'ah Islam. Sayid Sabiq. Yang Menguatkan Yang Membatalkan Iman: Kajian Rinci Dua Kalimah Syahadah. Surabaya: Al-Ikhlas. 1988. Syihk Sulaiman Bin Abdullah Bin Muhammad Bin Abdul Wahhab. Kuliah Aqidah. Bandung. Aqidah Shahihah Versus Bathilah: Hukum Sihir dan Pedukunan. Yacob. Kebenaran Tauhid Wahabiyah.M. Shaleh Bin Fauzan Bin Abdullah al-Fauzan. Bandung: Deponegoro. 1992. Sumber Pembelajaran a. 1990. 1996. Evolusi Manusia dan Konsepsi Islam. Jakarta: Bina Aksara.1995 Muhammad Said Al-Qathan Muhammad Bin Abdul Wahab. 1998.