Mata Kuliah Komponen Jurusan/Prodi Program Bobot Semester Kode

: Sertifikasi II (Aqidah) : Wajib Tempuh : Semua Prodi : Strata 1 : 2 SKS :2 :

Kompetensi Dasar Mahasiswa memahami bahwa manusia membutuhkan aqidah Islam dan memahami aqidah Islam secara benar, dapat mengamalkan serta memelihara kemurnian aqidah sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Hasil Belajar 1. Mahasiswa memahami konsepsi Dinul Islam dasar-dasar dan pokok-pokok ajaran Islam. 2. Mahasiswa memahami sistem keimanan dalam Islam [rukun iman] secara menyeluruh dan mendalam. 3. Mahasiswa memahami faktor-faktor yang dapat memperkuat, melemahkan, dan membatalkan aqidah Islam. 4. Mahasiswa memahami implikasi aqidah dalam berbagai aspek kehidupan. C. Indikator Mahasiswa dapat : 1. Menjelaskan bahwa aqidah Islam sebagai kebutuhan ideal manusia secara mutlak. 2. Menjelaskan hakikat aqidah. 3. Menjelaskan rukun iman sebagai system kepercayaan dan sebagai system pandangan hidup. 4. Menjelaskan faktor-faktor yang menguatkan, melemahkan, merusak dan membatalkan aqidah Islam. D. Materi Pokok Bahasan 1. Pengantar Dinul Islam a. Pengertian Agama dan manusia b. Manusia membutuhkan Agama Islam c. Hakikat dan fungsi hidup manusia d. Karakteristik ajaran Islam e. Sumber-sumber dan pokok-pokok ajaran Islam 2. Pengantar Aqidah a. Pengertian aqidah b. Sumber aqidah Islam c. Hubungan aqidah dengan amal d. Ruang lingkup pembahasan aqidah e. Rukun iman sebagai sistem kepercayaan dan sistem pandangan hidup f. Klasifikasi manusia dalam hubungannya dengan aqidah. 3. Iman kepada Allah s.w.t. a. Pengertian tauhid b. Larangan memikirkan dzat Allah c. Tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma' wa as-shifat d. Makna "Lâ ilaaha illallâh" e. Hakikat dan konsekuensi syahadatain

Pengertian Nabi dan Rasul b. iblis dan strategi syaitan dalam menyesatkan manusia 6. Hakikat hari Akhir h. Iman kepada hari Akhir a. Tanda-tanda tibanya hari Akhir c. Jin. dan membatalkan syahadatain g. i. Perbedaan cara beriman kepada al-Qur'an dengan cara beriman kepada Kitab-kitab Allah sebelumnya. Pengertian takdir Allah b. Proses dan peristiwa hari Akhir d. Sikap seorang muslim menghadapi takdir baik dan buruk f. Penugasan 2 . Ceramah 2. e. Macam-macam takdir d. Hikmah beriman kepada Malaikat f. Pengertian hari Akhir b. Sifat-sifat Nabi dan Rasul d. Siapakah Malaikat ? c. Tugas dan mu'jizat para Rasul e. Nama-nama Surga dan Neraka f. Kitab-kitab Allah sebelum al-Qur'an dan al-Qur'an Kitab Allah yang terakhir d. Tingkatan-tingkatan takdir c. Hikmah beriman kepada takdir. melemahkan. Iman kepada Nabi dan Rasul a. Fungsi al-Qur'an. Kitab-kitab Allah sebagai wahyu c. Ulul 'azmi f. Surga dan Neraka e. Makhluk ghaib b. Nama dan tugas Malaikat d. f. Garis besar isi kandungan al-Qur'an. Pengertian Kitab Allah b. khurafat dan tahayyul h. Diskusi 3. iman dan ihsan. Iman kepada takdir a. Strategi Pembelajaran 1. Hikmah beriman kepada hari Akhir 6. Islam.f. Ma'iyatullah al-'ammah dan ma'iyatullah al-khashshah 4. Muhammad Nabi dan Rasul terakhir 5. Nama-nama Nabi dan Rasul c. E. Iman kepada Malaikat a. 7. Manusia dan takdir e. Iman kepada Kitab-Kitab Allah a. Macam-macam syirik. Mengapa dikatakan manusia lebih mulia daripada Malaikat? e. Faktor-faktor yang menguatkan. Orang yang terakhir masuk Surga dan terakhir keluar dari Neraka g.

Shaleh Bin Fauzan Bin Abdullah al-Fauzan. Ja'far Sujarwo. ensiklopedi. Di antara buku acuan : Ahmad Azhar Basyir. Teks bacaan b. Yang Menguatkan Yang Membatalkan Iman: Kajian Rinci Dua Kalimah Syahadah. Buku. 1996. D. 1990. 1998. Lebaga Pengkajian dan Pengamalan Islam [ LPPI ] Universitas Muhammadiyah. Kitab Tauhid. MS. Muhammad Abduh. Yogyakarta: Fak Hukum UII. IKAPI. Jakarta: Gema Insani Press. Abu Fahmi. LCD 2. Surabaya. Sumber Pembelajaran a.H. 2002. 1988. Aqidah Landasan Pokok Membina Ummat.F. Aqidah Ahli Sunnah wal-Jama'ah. Kebenaran Tauhid Wahabiyah. 1996. Bandung. Aqidah Ahlussunnah wal. Riyadh. majalah. tt. Muhammad Na’im. Jakarta: Gema Insani Press. ----------. 3 . Nasrudin Razak.alih Bahas. Evolusi Manusia dan Konsepsi Islam. 1994. Jakarta: Bulan Bintang. Yogyakarta. Sarana dan Sumber Pembelajaran 1. OHP d. Karakteristik Islam Kajian Analitik. 1992. Bandung: Al-Ma'arif. Aqidah Islam. Bandung: Deponegoro. Risalah Tauhid. T. Surabaya: Al-Ikhlas. Komplek Industri Lama. 1975. 1981. 1993. Kuliah Aqidah. Risalah. Risalah Gusti. Yacob. 1984.A Syahirul Alim.Jama'ah Menurut Pemahaman Ulama Salaf. Dinul Islam. Yunahar Ilyas. Jakarta. Jakarta: Gema Insani Press. Aqidah dan Syari'ah Islam. Sayid Sabiq. Papan tulis dengan peralatannya c. Basit Wahid.M. Pendidikan Agama Islam I [aqidah]. surat kabar dan internet c. Terj. Memurnikan Laa Ilaa Ha Illallah. Muhamud Syaltut. 1988 Abdullah Azzam. Pengantar Kajian Islam. Muhammad Abdul Hadi al-Mishri. Jakarta: Akafa Press. Jakarta: Bina Aksara. Yusuf Al-Qardhawi. jurnal.1995 Muhammad Said Al-Qathan Muhammad Bin Abdul Wahab. Dosen yang berkompeten b. Ibnu Taimiyah. 1993. R. Yasin. Machnun Husen. Syihk Sulaiman Bin Abdullah Bin Muhammad Bin Abdul Wahhab. Jakarta: Gema Insani Press. Sarana a. Aqidah Shahihah Versus Bathilah: Hukum Sihir dan Pedukunan. 1996. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz. Bangil: Pustaka Abd Muis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful