Mata Kuliah Komponen Jurusan/Prodi Program Bobot Semester Kode

: Sertifikasi II (Aqidah) : Wajib Tempuh : Semua Prodi : Strata 1 : 2 SKS :2 :

Kompetensi Dasar Mahasiswa memahami bahwa manusia membutuhkan aqidah Islam dan memahami aqidah Islam secara benar, dapat mengamalkan serta memelihara kemurnian aqidah sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Hasil Belajar 1. Mahasiswa memahami konsepsi Dinul Islam dasar-dasar dan pokok-pokok ajaran Islam. 2. Mahasiswa memahami sistem keimanan dalam Islam [rukun iman] secara menyeluruh dan mendalam. 3. Mahasiswa memahami faktor-faktor yang dapat memperkuat, melemahkan, dan membatalkan aqidah Islam. 4. Mahasiswa memahami implikasi aqidah dalam berbagai aspek kehidupan. C. Indikator Mahasiswa dapat : 1. Menjelaskan bahwa aqidah Islam sebagai kebutuhan ideal manusia secara mutlak. 2. Menjelaskan hakikat aqidah. 3. Menjelaskan rukun iman sebagai system kepercayaan dan sebagai system pandangan hidup. 4. Menjelaskan faktor-faktor yang menguatkan, melemahkan, merusak dan membatalkan aqidah Islam. D. Materi Pokok Bahasan 1. Pengantar Dinul Islam a. Pengertian Agama dan manusia b. Manusia membutuhkan Agama Islam c. Hakikat dan fungsi hidup manusia d. Karakteristik ajaran Islam e. Sumber-sumber dan pokok-pokok ajaran Islam 2. Pengantar Aqidah a. Pengertian aqidah b. Sumber aqidah Islam c. Hubungan aqidah dengan amal d. Ruang lingkup pembahasan aqidah e. Rukun iman sebagai sistem kepercayaan dan sistem pandangan hidup f. Klasifikasi manusia dalam hubungannya dengan aqidah. 3. Iman kepada Allah s.w.t. a. Pengertian tauhid b. Larangan memikirkan dzat Allah c. Tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma' wa as-shifat d. Makna "Lâ ilaaha illallâh" e. Hakikat dan konsekuensi syahadatain

Sifat-sifat Nabi dan Rasul d. e. Proses dan peristiwa hari Akhir d. Nama-nama Nabi dan Rasul c. Macam-macam syirik.f. Macam-macam takdir d. Hikmah beriman kepada hari Akhir 6. Muhammad Nabi dan Rasul terakhir 5. 7. Islam. iman dan ihsan. Jin. Siapakah Malaikat ? c. Iman kepada hari Akhir a. Penugasan 2 . Iman kepada Nabi dan Rasul a. Mengapa dikatakan manusia lebih mulia daripada Malaikat? e. Surga dan Neraka e. f. Diskusi 3. Nama dan tugas Malaikat d. Fungsi al-Qur'an. Pengertian takdir Allah b. Kitab-kitab Allah sebagai wahyu c. E. Ulul 'azmi f. Ma'iyatullah al-'ammah dan ma'iyatullah al-khashshah 4. dan membatalkan syahadatain g. Kitab-kitab Allah sebelum al-Qur'an dan al-Qur'an Kitab Allah yang terakhir d. iblis dan strategi syaitan dalam menyesatkan manusia 6. Pengertian Nabi dan Rasul b. Pengertian hari Akhir b. Pengertian Kitab Allah b. Iman kepada takdir a. Tanda-tanda tibanya hari Akhir c. Tingkatan-tingkatan takdir c. Faktor-faktor yang menguatkan. Hikmah beriman kepada takdir. Sikap seorang muslim menghadapi takdir baik dan buruk f. Orang yang terakhir masuk Surga dan terakhir keluar dari Neraka g. Makhluk ghaib b. Strategi Pembelajaran 1. Hikmah beriman kepada Malaikat f. Iman kepada Malaikat a. melemahkan. khurafat dan tahayyul h. Garis besar isi kandungan al-Qur'an. Tugas dan mu'jizat para Rasul e. Iman kepada Kitab-Kitab Allah a. Nama-nama Surga dan Neraka f. Perbedaan cara beriman kepada al-Qur'an dengan cara beriman kepada Kitab-kitab Allah sebelumnya. Hakikat hari Akhir h. Ceramah 2. Manusia dan takdir e. i.

Aqidah dan Syari'ah Islam. Buku. Sayid Sabiq. Yacob. Muhamud Syaltut. Di antara buku acuan : Ahmad Azhar Basyir. 1988 Abdullah Azzam. 3 . 1994. Yusuf Al-Qardhawi. Yang Menguatkan Yang Membatalkan Iman: Kajian Rinci Dua Kalimah Syahadah. majalah. Terj. Bandung: Deponegoro. 1975.Jama'ah Menurut Pemahaman Ulama Salaf. R. IKAPI. Yogyakarta: Fak Hukum UII. Dosen yang berkompeten b. Jakarta: Akafa Press. Risalah. Surabaya: Al-Ikhlas. Evolusi Manusia dan Konsepsi Islam. Jakarta: Bina Aksara. Muhammad Na’im. OHP d. Aqidah Landasan Pokok Membina Ummat. Ja'far Sujarwo. Ibnu Taimiyah. Pendidikan Agama Islam I [aqidah]. Bandung. Nasrudin Razak. Kuliah Aqidah. Yunahar Ilyas. Yogyakarta. Lebaga Pengkajian dan Pengamalan Islam [ LPPI ] Universitas Muhammadiyah. Aqidah Islam. Dinul Islam. Syihk Sulaiman Bin Abdullah Bin Muhammad Bin Abdul Wahhab.A Syahirul Alim. Sarana a. Pengantar Kajian Islam. Machnun Husen. Teks bacaan b.alih Bahas. Aqidah Shahihah Versus Bathilah: Hukum Sihir dan Pedukunan. Kitab Tauhid. jurnal. D. MS. 1998.F. Jakarta: Bulan Bintang. 1996. Memurnikan Laa Ilaa Ha Illallah. LCD 2. Jakarta: Gema Insani Press. 1993. Karakteristik Islam Kajian Analitik. Komplek Industri Lama. Risalah Gusti. 1984. Risalah Tauhid. Abu Fahmi. Sumber Pembelajaran a. T. Sarana dan Sumber Pembelajaran 1. Jakarta. Jakarta: Gema Insani Press. surat kabar dan internet c. Aqidah Ahli Sunnah wal-Jama'ah. Basit Wahid. 1981. 1990. Papan tulis dengan peralatannya c. tt. Bangil: Pustaka Abd Muis.H. Muhammad Abduh. Muhammad Abdul Hadi al-Mishri. ensiklopedi. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz. 1993. Kebenaran Tauhid Wahabiyah. Surabaya. Jakarta: Gema Insani Press. Yasin. 1996. 1988. Aqidah Ahlussunnah wal. 2002. Shaleh Bin Fauzan Bin Abdullah al-Fauzan. Riyadh. Jakarta: Gema Insani Press.M.1995 Muhammad Said Al-Qathan Muhammad Bin Abdul Wahab. 1996. Bandung: Al-Ma'arif. ----------. 1992.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful