Mata Kuliah Komponen Jurusan/Prodi Program Bobot Semester Kode

: Sertifikasi II (Aqidah) : Wajib Tempuh : Semua Prodi : Strata 1 : 2 SKS :2 :

Kompetensi Dasar Mahasiswa memahami bahwa manusia membutuhkan aqidah Islam dan memahami aqidah Islam secara benar, dapat mengamalkan serta memelihara kemurnian aqidah sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Hasil Belajar 1. Mahasiswa memahami konsepsi Dinul Islam dasar-dasar dan pokok-pokok ajaran Islam. 2. Mahasiswa memahami sistem keimanan dalam Islam [rukun iman] secara menyeluruh dan mendalam. 3. Mahasiswa memahami faktor-faktor yang dapat memperkuat, melemahkan, dan membatalkan aqidah Islam. 4. Mahasiswa memahami implikasi aqidah dalam berbagai aspek kehidupan. C. Indikator Mahasiswa dapat : 1. Menjelaskan bahwa aqidah Islam sebagai kebutuhan ideal manusia secara mutlak. 2. Menjelaskan hakikat aqidah. 3. Menjelaskan rukun iman sebagai system kepercayaan dan sebagai system pandangan hidup. 4. Menjelaskan faktor-faktor yang menguatkan, melemahkan, merusak dan membatalkan aqidah Islam. D. Materi Pokok Bahasan 1. Pengantar Dinul Islam a. Pengertian Agama dan manusia b. Manusia membutuhkan Agama Islam c. Hakikat dan fungsi hidup manusia d. Karakteristik ajaran Islam e. Sumber-sumber dan pokok-pokok ajaran Islam 2. Pengantar Aqidah a. Pengertian aqidah b. Sumber aqidah Islam c. Hubungan aqidah dengan amal d. Ruang lingkup pembahasan aqidah e. Rukun iman sebagai sistem kepercayaan dan sistem pandangan hidup f. Klasifikasi manusia dalam hubungannya dengan aqidah. 3. Iman kepada Allah s.w.t. a. Pengertian tauhid b. Larangan memikirkan dzat Allah c. Tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma' wa as-shifat d. Makna "Lâ ilaaha illallâh" e. Hakikat dan konsekuensi syahadatain

Iman kepada takdir a. Hakikat hari Akhir h. Sikap seorang muslim menghadapi takdir baik dan buruk f. iman dan ihsan. dan membatalkan syahadatain g. Mengapa dikatakan manusia lebih mulia daripada Malaikat? e. i. Macam-macam syirik. Surga dan Neraka e. Ulul 'azmi f. Islam. Pengertian takdir Allah b. Tugas dan mu'jizat para Rasul e. Pengertian hari Akhir b. Iman kepada Kitab-Kitab Allah a. Hikmah beriman kepada Malaikat f. Perbedaan cara beriman kepada al-Qur'an dengan cara beriman kepada Kitab-kitab Allah sebelumnya. Nama-nama Surga dan Neraka f. E. Penugasan 2 . Orang yang terakhir masuk Surga dan terakhir keluar dari Neraka g. melemahkan. Siapakah Malaikat ? c. Muhammad Nabi dan Rasul terakhir 5. Strategi Pembelajaran 1. khurafat dan tahayyul h. Iman kepada Nabi dan Rasul a. Garis besar isi kandungan al-Qur'an. 7. Ceramah 2. Kitab-kitab Allah sebagai wahyu c. Nama-nama Nabi dan Rasul c. Ma'iyatullah al-'ammah dan ma'iyatullah al-khashshah 4. Pengertian Nabi dan Rasul b. Sifat-sifat Nabi dan Rasul d. Faktor-faktor yang menguatkan. Fungsi al-Qur'an. Diskusi 3. Hikmah beriman kepada hari Akhir 6. Makhluk ghaib b. f. Jin. Nama dan tugas Malaikat d. iblis dan strategi syaitan dalam menyesatkan manusia 6. Pengertian Kitab Allah b.f. Iman kepada hari Akhir a. Macam-macam takdir d. Hikmah beriman kepada takdir. Tanda-tanda tibanya hari Akhir c. Proses dan peristiwa hari Akhir d. Tingkatan-tingkatan takdir c. e. Manusia dan takdir e. Kitab-kitab Allah sebelum al-Qur'an dan al-Qur'an Kitab Allah yang terakhir d. Iman kepada Malaikat a.

Muhammad Abduh. Bangil: Pustaka Abd Muis. Riyadh. Jakarta: Bina Aksara. Jakarta: Akafa Press. Jakarta: Gema Insani Press. Terj. Sumber Pembelajaran a. Jakarta: Bulan Bintang. Jakarta: Gema Insani Press. Ibnu Taimiyah. Aqidah Landasan Pokok Membina Ummat.F. Sarana a. 1988. Buku. 1984. Muhammad Abdul Hadi al-Mishri. Bandung. Jakarta: Gema Insani Press. Sarana dan Sumber Pembelajaran 1. Yogyakarta. Aqidah dan Syari'ah Islam. 3 . R. Yusuf Al-Qardhawi. Yogyakarta: Fak Hukum UII.A Syahirul Alim. Komplek Industri Lama. 1981. Karakteristik Islam Kajian Analitik. OHP d. Yacob. 1998. 1993. surat kabar dan internet c. Nasrudin Razak. Shaleh Bin Fauzan Bin Abdullah al-Fauzan. Aqidah Islam. Lebaga Pengkajian dan Pengamalan Islam [ LPPI ] Universitas Muhammadiyah. Yang Menguatkan Yang Membatalkan Iman: Kajian Rinci Dua Kalimah Syahadah. Pendidikan Agama Islam I [aqidah]. Bandung: Deponegoro. Teks bacaan b. 1992. Papan tulis dengan peralatannya c. 1996. Aqidah Ahlussunnah wal. jurnal. Aqidah Ahli Sunnah wal-Jama'ah.alih Bahas.Jama'ah Menurut Pemahaman Ulama Salaf.1995 Muhammad Said Al-Qathan Muhammad Bin Abdul Wahab. Memurnikan Laa Ilaa Ha Illallah. Risalah Gusti. Dinul Islam. Surabaya: Al-Ikhlas. 1975.H. Machnun Husen. IKAPI. tt. Basit Wahid. 1996. Aqidah Shahihah Versus Bathilah: Hukum Sihir dan Pedukunan. 1993. Jakarta: Gema Insani Press. Muhammad Na’im. Yasin. Kuliah Aqidah. ensiklopedi. Risalah. Risalah Tauhid. majalah. 1988 Abdullah Azzam. Surabaya. Abu Fahmi. Jakarta. LCD 2. ----------. Ja'far Sujarwo.M. Yunahar Ilyas. 1996. Sayid Sabiq. Di antara buku acuan : Ahmad Azhar Basyir. Dosen yang berkompeten b. Kitab Tauhid. MS. Pengantar Kajian Islam. Kebenaran Tauhid Wahabiyah. Muhamud Syaltut. Bandung: Al-Ma'arif. T. 1994. D. Evolusi Manusia dan Konsepsi Islam. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz. Syihk Sulaiman Bin Abdullah Bin Muhammad Bin Abdul Wahhab. 2002. 1990.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful