Mata Kuliah Komponen Jurusan/Prodi Program Bobot Semester Kode

: Sertifikasi II (Aqidah) : Wajib Tempuh : Semua Prodi : Strata 1 : 2 SKS :2 :

Kompetensi Dasar Mahasiswa memahami bahwa manusia membutuhkan aqidah Islam dan memahami aqidah Islam secara benar, dapat mengamalkan serta memelihara kemurnian aqidah sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Hasil Belajar 1. Mahasiswa memahami konsepsi Dinul Islam dasar-dasar dan pokok-pokok ajaran Islam. 2. Mahasiswa memahami sistem keimanan dalam Islam [rukun iman] secara menyeluruh dan mendalam. 3. Mahasiswa memahami faktor-faktor yang dapat memperkuat, melemahkan, dan membatalkan aqidah Islam. 4. Mahasiswa memahami implikasi aqidah dalam berbagai aspek kehidupan. C. Indikator Mahasiswa dapat : 1. Menjelaskan bahwa aqidah Islam sebagai kebutuhan ideal manusia secara mutlak. 2. Menjelaskan hakikat aqidah. 3. Menjelaskan rukun iman sebagai system kepercayaan dan sebagai system pandangan hidup. 4. Menjelaskan faktor-faktor yang menguatkan, melemahkan, merusak dan membatalkan aqidah Islam. D. Materi Pokok Bahasan 1. Pengantar Dinul Islam a. Pengertian Agama dan manusia b. Manusia membutuhkan Agama Islam c. Hakikat dan fungsi hidup manusia d. Karakteristik ajaran Islam e. Sumber-sumber dan pokok-pokok ajaran Islam 2. Pengantar Aqidah a. Pengertian aqidah b. Sumber aqidah Islam c. Hubungan aqidah dengan amal d. Ruang lingkup pembahasan aqidah e. Rukun iman sebagai sistem kepercayaan dan sistem pandangan hidup f. Klasifikasi manusia dalam hubungannya dengan aqidah. 3. Iman kepada Allah s.w.t. a. Pengertian tauhid b. Larangan memikirkan dzat Allah c. Tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma' wa as-shifat d. Makna "Lâ ilaaha illallâh" e. Hakikat dan konsekuensi syahadatain

Diskusi 3. Siapakah Malaikat ? c. Strategi Pembelajaran 1. Mengapa dikatakan manusia lebih mulia daripada Malaikat? e. Pengertian Nabi dan Rasul b. melemahkan. Muhammad Nabi dan Rasul terakhir 5. Surga dan Neraka e. e. Macam-macam syirik. Manusia dan takdir e. Islam. Nama-nama Nabi dan Rasul c. Hakikat hari Akhir h. Hikmah beriman kepada hari Akhir 6. Pengertian hari Akhir b. Hikmah beriman kepada takdir. Fungsi al-Qur'an.f. Jin. Iman kepada Nabi dan Rasul a. Nama-nama Surga dan Neraka f. Penugasan 2 . Proses dan peristiwa hari Akhir d. khurafat dan tahayyul h. Pengertian Kitab Allah b. Ceramah 2. Iman kepada hari Akhir a. Faktor-faktor yang menguatkan. Kitab-kitab Allah sebelum al-Qur'an dan al-Qur'an Kitab Allah yang terakhir d. Perbedaan cara beriman kepada al-Qur'an dengan cara beriman kepada Kitab-kitab Allah sebelumnya. Iman kepada takdir a. Ulul 'azmi f. Macam-macam takdir d. Kitab-kitab Allah sebagai wahyu c. Pengertian takdir Allah b. Tingkatan-tingkatan takdir c. dan membatalkan syahadatain g. i. Iman kepada Kitab-Kitab Allah a. Iman kepada Malaikat a. Sikap seorang muslim menghadapi takdir baik dan buruk f. Hikmah beriman kepada Malaikat f. iman dan ihsan. iblis dan strategi syaitan dalam menyesatkan manusia 6. Orang yang terakhir masuk Surga dan terakhir keluar dari Neraka g. 7. Garis besar isi kandungan al-Qur'an. Nama dan tugas Malaikat d. E. Sifat-sifat Nabi dan Rasul d. f. Ma'iyatullah al-'ammah dan ma'iyatullah al-khashshah 4. Tanda-tanda tibanya hari Akhir c. Makhluk ghaib b. Tugas dan mu'jizat para Rasul e.

T. D. surat kabar dan internet c. Kebenaran Tauhid Wahabiyah. tt. majalah. Pendidikan Agama Islam I [aqidah].A Syahirul Alim. Lebaga Pengkajian dan Pengamalan Islam [ LPPI ] Universitas Muhammadiyah. Sayid Sabiq. Risalah Tauhid. Dosen yang berkompeten b. Abu Fahmi. 1981. jurnal. Kitab Tauhid. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz. Yunahar Ilyas. 1993. Shaleh Bin Fauzan Bin Abdullah al-Fauzan. 1992. Aqidah Ahlussunnah wal. Jakarta: Akafa Press. Muhamud Syaltut. 1988 Abdullah Azzam. Dinul Islam. Bangil: Pustaka Abd Muis. Yacob. Jakarta: Bina Aksara. Muhammad Abdul Hadi al-Mishri. Yogyakarta. 1996. Basit Wahid. Komplek Industri Lama. 1990. 1988. Evolusi Manusia dan Konsepsi Islam. Muhammad Na’im. Syihk Sulaiman Bin Abdullah Bin Muhammad Bin Abdul Wahhab. Jakarta: Gema Insani Press. Aqidah dan Syari'ah Islam. Kuliah Aqidah.1995 Muhammad Said Al-Qathan Muhammad Bin Abdul Wahab. Jakarta. Papan tulis dengan peralatannya c. Bandung: Deponegoro. Jakarta: Gema Insani Press. Ja'far Sujarwo. Risalah Gusti. 1993. Yogyakarta: Fak Hukum UII. Yusuf Al-Qardhawi. Jakarta: Gema Insani Press. MS. 1984. Sarana a. 2002. LCD 2. R.Jama'ah Menurut Pemahaman Ulama Salaf. ----------. Aqidah Landasan Pokok Membina Ummat. Bandung. Surabaya. Jakarta: Gema Insani Press.F. Memurnikan Laa Ilaa Ha Illallah. Aqidah Ahli Sunnah wal-Jama'ah. Buku. Machnun Husen. Di antara buku acuan : Ahmad Azhar Basyir. ensiklopedi. Sarana dan Sumber Pembelajaran 1. Yasin.H. Karakteristik Islam Kajian Analitik. Jakarta: Bulan Bintang. Aqidah Shahihah Versus Bathilah: Hukum Sihir dan Pedukunan. Bandung: Al-Ma'arif. Sumber Pembelajaran a. Yang Menguatkan Yang Membatalkan Iman: Kajian Rinci Dua Kalimah Syahadah. Riyadh. IKAPI. Risalah. Aqidah Islam. Surabaya: Al-Ikhlas. OHP d.alih Bahas. 1994. Pengantar Kajian Islam. 3 . 1998. Muhammad Abduh. 1975. Nasrudin Razak. 1996.M. 1996. Terj. Teks bacaan b. Ibnu Taimiyah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful