Anda di halaman 1dari 16

PENGENALAN

Dalam era globalisasi masa kini, seseorang yang ingin berjaya dalam apa jua bidang sekali
pun perlulah mempunyai ciri-ciri seorang yang berdisiplin, bertanggungjawab, amanah,
ikhlas dan nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni ini akan membentuk etika seseorang individu

yang positif berjaya menjadikan seseorang individu itu menjadi seorang yang beretika
tinggi.

tersebut.
Apa yang dimaksudkan dengan etika?. Istilah Etika atau ethic adalah berasal
daripada perkata greek ethos yang bermaksud perwatakan atau keperibadian. Mengikut
pengertian Kamus Dewan (1995) terbitan Dewan Bahasa Dan Pustaka etika bermaksud
satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan. Menurut pengertian dari
sudut Islam pula , etika adalah akhlak. Ianya merujuk kepada tingkah laku yang baik yang

Recent news coverage of corruption scandal at some of the nations corporate giants has
placed the spotlight on the importance of ethical teaching and training in order to counter
this form of unhealthy practices. One of the social scientist had even proposed that the
initial stage teaching and learning of ethics should start from primary schools until tertiary
levels. The other stage should start from the time when he/she joined the workforce

dituntut syarak.
Menurut sarjana barat J.L. Mackie beliau mendefinisikan etika sebagai disiplin
yang dapat menerangkan nilai baik dan buruk sesuatu perbuatan serta menyediakan garisgaris perbezaan antara kebaikan dan keburukan seseorang.
Menurut A.R. Licey dan W.L. Reese pula mereka mendefinasikan etika sebagai
kegiatan aktiviti praktikal yang melibatkan tingkah laku, adat dan cara hidup serta aspek

Setiap hari kita sering membaca dan mendengar di media tulis atau elektronik
berkenaan dengan jenayah rasuah. Masyarakat kini sudah peka dan mula memandang
serius dengan tentang permasalah rasuah kerana sedikit sebanyak akan menjejaskan
ekonomi negara. Menurut badan yang bertanggungjawab dalam hal-hal yang melibat
rasuah Badan Pencegah Rasuah (BPR), terdapat tujuh takrifan berkenaan dengan suapan
antaranya menerima wang, ganjaran, pangkat dan kedudukan, pembayaran sesuatu yang

niat dan kecenderungan seseorang atau masyarakat dalam melakukan sesuatu aktiviti.
Menurut pandangan ahli falsafah pula, etika merujuk kepada pengajian moral yang
bertumpu kepada nilai dan kelakuan manusia.
Etika di sini dapat disimpulkan sebagai prinsip-prinsip tingkah laku yang
bertanggungjawab yang menentukan tindakan individu yang boleh di terima dari segi
moral. Setiap individu haruslah mempunyai etika yang dapat diterima oleh pihak

berharga atau menerima apa-apa jenis perkhidmatan itu adalah dianggap rasuah. Rasuah
kini bukan saja dalam bentuk wang malahan adakalanya berbentuk metial dan sebagainya.
Dalam masyarakat tempatan telah wujud beberapa simpulan bahasa yang
memberi makna rasuah seperti tumbuk rusuk dan makan suap. Sejajar dengan
perubahan masa dan peredaran zaman, istilah-istilah baru telah digunakan bagi
menggambarkan pengertian rasuah seperti wang kopi, undercounter payment dan duit

masyarakat. Ketidak seimbangan etika individu sekarang ini banyak membawa kepada
gejala-gejala yang tidak bermoral seperti rasuah dan sebagainya.
Definasi Etika Profesional pula merujuk kepada etika dalam sesuatu profesion dan
bidang yang profesional. Profesional boleh ditakrifkan dengan keupayaan dan kecekapan
dalam melaksanakan sesuatu tanggungjawab berdasarkan kepada ilmu dan latihan serta
kepakaran. Etika profesional pula ditafsirkan sebagai satu panduan dan tatacara yang

pelincir. Tidak dinafikan rasuah banyak mempengaruhi budaya dan mencemar adat
masyakat pada masa kini.
Kesimpulanya golongan saintis sosial berangapan pengenalan tentang rasuah dan
pendidikan berkenaan dengannya haruslah diterapkan semasa individu berada di alam
persekolah dan ianya akan berpanjangan sehinggalah memasuki alam perkerjaan.

menentukan kualiti moral, profesional dan nilai. Kesimpulannya etika profesional ialah
garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam
perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan
peraturan dan peradaban, peranan nilai, serta tingkah laku profesion dalam masyarakat.
Prinsip etika ini haruslah dipelajari dan diamalkan oleh setiap individu dalam
masyarat dalam apa jua perkara yang dilakukan. Tahap disiplin yang tinggi dan pemikiran

Isu yang dikemukakan

Etika Perguruan.
Matlamat utama pendidikan Malaysia adalah berpaksikan kepada Falsafah
Pendidikan Negara (FPN). Aspek-aspek yang mendukung matlamat pendidikan di dala
FPN ialah seperti berikut :
Pelajaran di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara

Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab


dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga masyarakat dan negara.
Aspek utama yang perlu diutamakan dalam Falsafah Pendidikan Negara ialah

1. Seorang guru tidak harus bertingkah laku begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat
profesionnya dan yang akan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap
profesion perguruan.
2. Dia tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya

perkembangan
individu
yang
bersepadu
dan
menyeluruh
dari
segi
jasmani,emosi,rohani,interlek dan sosial. Tidak dinafikan disini tanggungjawab seorang
guru bukan hanya sebagai pengajar malahan ianya perlu mencakupi setiap aspek
membentukan generasi masa depan yang berilmu dan berakhlak untuk pembangunan
bangsa dan negara.
Bagi merealisasikan Falsafah Pendidkan Negara, para guru perlu sedar bahawa

maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan.


3. Dalam semua hubungan dan tugas seseorang guru hendaklah menjalankannya dengan jujur.
4. Tangungjawab utama seseorang guru ialah terhadap murid-muridnya. Kepentingan muridmuridnya haruslah mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan-kepentingan
masyarakat, persatuan atau persendirian.
5. Dia haruslah menumpukan perhatian terhadap keperluan tiap-tiap muridnya.

mereka sebenarnya memikul satu tanggungjawab yang besar. Guru bukan saya perlu
mempertingkatkan profesionalisma mereka malahan guru juga perlu peka dengan
perubahan-perubahan yang melanda dalam dunia pendidikan masa kini. Pada amnya, guruguru perlu berkemahiran dan pakar dalam semua aspek dan bidang. Guru-guru bukan
sahaja memperkembangankan kemahiran dengan ilmu pengetahuan sahaja malahan juga
mencakupi disiplin, sikap dan tingkah laku untuk menjaga nama profesion perguruan itu

6. Dia haruslah memberi perhatian dan pengajaran unutk semua murid tidak kira bangsa dan
agama dan kepercayaaan.
7. Dia haruslah bertugas sebagai "pengganti ibu bapa" dalam usaha untuk membentuk tingkah
laku murid-murid ke arah matlamat- matlamat yang diterima oleh masyrakat.
8. Dia haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid tidak
kira bangsa, warna, jantina, bahasa, agama, kepercayaan politik, tempat asal, asal keluarga,

sendiri.
Mengikut senarai yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)
sehingga 30 Jun 2008 seramai 118,380 guru lelaki yang berkhidmat di sekolah rendah dan
menengah manakala seramai 251,548 orang guru perempuan yang berkhidmat di sekolah
rendah dan menengah di seluruh negara. Tahun demi tahun terdapat peningkatan jumlah
guru di seluruh negara, oleh yang demikian Kementerian Pelajaran sejak dari dahulu lagi

intelek, akademik dan status-status lain.


9. Dia harus mengesan dan menerima perbezaan individu dikalangan murid-muridnya dan
memendu mereka memperkembangankan potensi mereka dari segi jasmani, intelek, daya
cipta dan rohani.
10. Dia harus menghormati hak tiap-tiap murid supaya maklumat-maklumat sulit mengenai diri
murid-murid tidak diberitahu kepada orang atau agensi lain yang tidak berkenaan.

berusaha memartabat profesion perguruan ini supaya menjadi satu profesion yang
profesional. Laporan Suruhanjaya Diraja Mengenai Perkhidmatan Perguruan Malaysia
Barat (Laporan Aziz, 1971), mencadangkan supaya diadakan Etika Profesion Perguruan
bagi pembentukan tatasusila guru. Etika perguruan ini akan menjadi satu panduan kepada
guru dalam melaksanakan tugasan seharian sebagai guru.
Keberkesaan Etika Profesion Perguruan adalah berkait rapat dengan usaha gigih

11. Dia haruslah bertingkah laku terhadap murid-muridnya sebegitu rupa yang boleh membawa
jatuhnya darjat profesion perguruan.
12. Dia tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan murid-murid,
masyarakat awam dan negara.
13. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap murid-muridnya supaya mereka dapat
berkembang menjadi warganegara yang taat setia dan berguna.

guru-guru dalam memartabatkan profesion perguruan itu sendiri. Ini dapat dibuktikan
dengan pendekatan yang digunakan oleh guru didalam kelas membantu mempengaruhi
tingkah laku, tahap penerimaan dan kefahaman pelajar. Mutu pengajaran yang berkesan
dengan personaliti guru yang jitu sedikit sebanyak mempengaruhi iklim tingkah laku
pelajar.

14. Dia tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan
diri murid-muridnya dan ibu bapa pelajar.
15. Dia haruslah bertingkah laku begitu rupa suapaya menjadi contoh yang baik terhadap
murid-murid.
16. Dia tidaklah harus menerima apa-apa bayaran daripada murid-muridnya untuk pelajaran
atau pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah

Kod Etika Profesion Perguruan

melainkan bayaran-bayaran yang disahkan.

17. Dia tidaklah harus mengiklankan dirinya untuk kerja-kerja tuisyen atau pengajaran
persendirian.
18. Dia tidaklah harus memaksakan kepercayaan, keagamaan, politik persendirian terhadap
murid-muridnya.
19. Dia tidaklah harus meminta atau menerima hadiah daripada ibu bapa murid-murid atau
ahli-ahli masyarakat dalam manjalankan tugas-tugas profesionnya.
20. Dia tidak harus menjatuhkan nama baik guru-guru lain.
21. Untuk mendapatkan pekerjaan atau kenaikan pangkat dia haruslah menggunakan cara-cara
yang sah sahaja ( iaitu berdasarkan kecekapan).
22. Dia tidaklah harus mengiklankan dirinya dengan cara membesar-besarkan namanya untuk
mendapatkan sesuatu pangkat dalam profesion perguruan.
Prinsip-prinsip Etika Perguruan
Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia perlu dilaksanakan dan dihayati
berdasarkan prinsip-prinsip berikut:1. Niat yang betul
2. Perlakuan yang baik
3. Pengerak ke arah kebaikan
4. Memperkotakan apa yang dikatakan
5. Berdisiplin dan beradab
6. Menghargai dan bertanggungjawab hasil usaha organisasi
Kepentingan Etika Perguruan
Etika kerja adalah nilai-nilai penting yang perlu dilaksanakan dalam sesebuah
organisasi. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) juga tidak terkecuali mempunyai Etika
kerja sendiri. Takrif yang diberikan oleh KPM tentang Etika Kerja Perguruaan ialah Etika
Kerja ialah panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga KPM berlandaskan
nilai-nilai ahklak yang mulia.
Kepentingan etika kerja perguruan dapat memartabat profesion perguruan itu
sendiri. Kod etika perguruan dianggap penting kerana :
1. Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion
perguruan. Ianya sebagai penduan dan juga sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru.
2. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap
pemegang amanah dalam bidang pendidikan. Ianya juga membantu guru lebih faham dan
jelas tentang tanggungjawab mereka.

3. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan
perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. Perbezaan ini memberi guru-guru
menilai dan melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di
negara lain.
4. Kod Etika dalam bentuk dokumen, usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan.
Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh
dipertahankan dan dikuatkuasakan.
5. Menerusi kod etika, guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam
putih dan rasmi. Ianya dapat membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab
guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan
negara.
6. Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. Pengamalan
etika dapat mengekal, dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas,
serta memupuk tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan atnara ahli dalam
organisasi. (INTAN, 1991).
Etika yang ditunjukkan oleh guru melalui kod etika perguruan dan prinsip-prinsip etika
ini, sedikit sebanyak menjadi guru-guru sebagai role model kepada pelajar. Senario ini
mempengaruhi etika pelajar dan membantu pembentukan modal insan pada masa akan
datang. Kesimpulannya melalui pemerhatian pelajar terhadap guru menjadikan pelajar
berkenaan lebih berdisiplin dan beretika. Tingkah laku guru yang berdisiplin dan terikat
dengan garis panduan Etika Perguruan membantu memperkembangan potensi pelajar ke
arah satu pembentukan individu yang berjaya dan menjadikan pelajar lebih cenderung
kepada melakukan perkara-perkara yang positif.
Memupuk Etika Kerja
Memasuki alam perkerjaan adalah satu pengalaman yang baru daripada alam
pembelajaran di sekolah atau di institusi pengajian tinggi. Alam pekerjaaan mungkin
menjadi pengalaman yang berbeza sekiranya individu tidak mendalami etika kerja
profesion yang diceburinya. Individu yang baru menceburi bidang pekerjaan perlulah
memupuk nilai murni, disiplin dan etika kerja yang baik. Individu perlu juga tahu teras dan

ciri dalam etika kerja profesional. Antara teras dan ciri-ciri yang perlu dipupuk setelah
memasuki perkerjaan antaranya :
1.Cemerlang
Seorang yang bekerja dengan cemerlang tidak akan bekerja dengan sambil lewa.

menjaga kebajikan pelajar. Semua ini memerlukan pelan tindakan yang sistematik dan
strategic , apatah lagi bagi sekolah-sekolah yang masuk bertanding dalam pertandingan 3K
(Keselamatan, kebersihan dan keceriaan), sekolah harapan negara, sekolah cluster dan lainlain pertandingan. Guru-guru permulaan perlu kuasai ilmu dan kemahiran di dalam tatahias

Kerja dan tugas sehariannya tidak akan dianggap sebagai satu bebanan atau sebagai satu
rutin yang membosankan. Kerja yang perlu dilaksanakannya akan dilakukannya dengan
bersungguh-sungguh, tidak sekadar "melepaskan batuk di tangga". Prestasi kerjanya akan
sentiasa tinggi. Jika dia menemui kesulitan semasa melaksanakan tugasnya, dia akan terus
berusaha mencari jalan mengatasi atau menyelesaikan masalah itu. Dia tidak mudah patah
hati atau mengaku kalah. Bagi mencapai tahap kecemerlangan, seorang pekerja itu mesti

dalaman kelasnya supaya dirinya memberi sumbangan yang bermakna kepada organisasi.
Dapatan kajian Lourdusamy dan Tan (1992) merujuk kepada suatu tinjauan yang
mendapati bahawa guru tidak dapat mengawal masalah yang dihadapi dalam kelas seperti
masalah kesukaran mengawal pelajar, masalah pelajar bersikap negatif, masalah pelajar
tidak berminat belajar, pasif dan gagal memahami pelajaran yang diajar menyebabkan guru
mengambil pendirian ''tidak peduli.'' Chiam (2004) berpendapat bahawa terdapat perkaitan

ada disiplin diri. Mereka yang mempunyai displin diri boleh bekerja dengan baik dalam
semua keadaan.
Motivasi yang tinggi melahirkan pencapaian yang cemerlang. Guru-guru
permulaan ini menghadapi cabaran-cabaran yang pelbagai dalam proses pengujian dan
penilaian terhadap hasil kerja pelajar. Ini adalah disebabkan oleh pengetahuan guru-guru
permulaan berkaitan dengan ilmu pengujian dan penilaian adalah terlalu cetek. Kajian

antara ketidak berkesanannya pengajaran guru dengan ponteng dalam kalangan pelajar.

menunjukkan guru-guru permulaan mempunyai keinginan yang tinggi dalam penilaian


pelajar tetapi mereka kurang yakin untuk memberi markah dan gred yang setimpal dengan
hasil kerja pelajar. Mereka terkeliru untuk meletakkan jumlah markah terutama soalan
berbentuk subjektif. Guru-guru permulaan juga merasa tidak selesa kerana terpaksa
menyemak latihan murid yang banyak. Apatah lagi jika bilangan murid ramai dalam
sesebuah kelas. Pelajar-pelajar juga sering mempertingkaikan gred dan markah yang

dalam melakukan pekerjaan memanglah boleh dimaafkan tetapi jika dilakukan berulang
kali akan menimbulkan masalah kepada diri sendiri dan orang lain.
Setiap pekerja mempunyai kebolehan tersendiri dalam bidang-bidang yang
mereka ceburi. Oleh itu mereka yang beretika dalam kerjanya akan sentiasa giat berusaha
untuk mengembangkan syarikat di mana mereka bekerja.Contohnya dalam bidang
perniagaan pekerja akan berusaha untuk mengembangkan perniagaan syarikat dalam

diberikan oleh guru-guru permulaan. Pelajar merasa kurang yakin kerana mereka guru baru.
Selalunya guru-guru permulaan lebih suka memberi markah dan gred yang cemerlang
kepada pelajarnya kerana mengharapkan mereka akan disenangi dan popular di kalangan
pelajar.
Selain dari menyemak, menilai, menguji dan mewujudkan hubungan mesra
kepada para pelajar, guru-guru permulaan ini telah dipertanggungjawabkan untuk

bidang baru seperti keluaran atau perkhidmatan yang baru.


Penguasaan yang cemerlang dalam memberikan pengalaman pembelajaran yang
bermakna kepada pelajar, berkemampuan yang tinggi untuk membina rappo yang baik
bersama pelajar dalam bilik darjah membantu guru-guru menjadi pemangkin kepada
kecemerlangan dalam karier mereka. Hubungan yang baik bersama pelajar di bilik darjah
menjadi titik permulaan kepada hubungan guru dengan ibu bapa dan masyarakat setempat.

mengurus persekitaran fizikal bilik darjah masing-masing. Kajian-kajian kes yang


dijalankan telah memberi banyak maklumat tentang cabaran yang dihadapi dalam
mengurus bilik darjah. Ada sesetengah dari guru permulaan bertungkus-lumus
menghiaskan dan menguruskan bilik darjah tetapi ada juga yang langsung tidak diberikan
bilik darjah. Tetapi mereka ini diminta bergerak dari satu kelas ke kelas yang lain.
Cabaran-cabaran pengurusan kelas seperti pengawalan kelas, menetapkan peraturan kelas,

Pelajar-pelajar akan menjadi duta kecil dalam menyebarluaskan cerita-cerita kehebatan


guru-guru permulaan kepada masyarakat dan komuniti setempat. Berita yang baik
berkaitan kualiti pengajaran dan personality guru menjadi satu tarikan kepada masyarakat
setempat untuk ke arah pengwujudan jaringan yang mantap melalui aktiviti-aktiviti
kemasyarakatan. Guru-guru permulaan tidak boleh mencipta kejayaan dalam profesion jika
keadaan sebaliknya berlaku.

masalah pemantauan kesalahan disiplin pelajar, kebersihan dan keceriaan bilik darjah serta

2. Sikap Berinisiatif
Pekerja yang mempunyai sikap berinisiatif adalah mereka yang melakukan usaha
atau sesuatu sebelum dipaksa oleh keadaan atau diarah melakukannya. Sesuatu kerja itu
perlu dilakukan dengan tekun dan teliti untuk mengelakkanberlakunya kesilapan. Kesilapan

Kajian-kajian yang telah dijalankan mendedahkan bahawa guru-guru memerlukan


bimbingan yang berterusan di tempat kerja (Mohammed Sani, 2002). Bagi membina
keyakinan diri dan peningkatkan profesionalisma diri dan kerjaya, tugas membimbing ini
perlulah dimulakan di dalam organisasi di mana guru-guru ini bertugas. Dapatan kajian

Amanah Dalam Kerja


Sifat amanah adalah teras keharmonian dan kejayaan sesebuah institusi
masyarakat atau pekerjaan. Jika sebuah institusi mempunyai seseorang pekerja atau
pegawai tidak mempunyai sifat amanah, segala urusan tidak akan berjalan sempurna dan

juga menunjukkan bahawa hanya 30% sahaja daripada kalangan pentadbir yang mengambil
berat terhadap perkembangan profesionalisma guru-guru (Mohammed Sani, 2002) dan 95%
guru-guru siswazah yang ditempatkan di sekolah-sekolah rendah di bawah program KPLI
tidak berpeluang mengikuti kursus-kursus dalam perkhidmatan bagi meningkatkan tahap
pengajaran mereka masing-masing. (Mohammad Sani, 2005). Pendek kata, dalam
memartabatkan profesion keguruan, semua pihak perlu digemblengkan tenaga dan sama-

membawa kepada kehancuran institusi atau syarikat tersebut.


Sesungguhnya para pendidik hari ini telah memainkan peranan penting di dalam
merealisasikan aspirasi dan wawasan negara dalam mewujudkan perpaduan kaum di
Malaysia.Pendidik pada hari ini telah membuktikan bahawa mereka telah mengimbangkan
kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Guru
adalah merupakan ejen kepada keberkesanan pendidikan di negara kita ini. Kejayaan dan

sama menunjukkan minat yang tinggi dalam membantu guru-guru permulaan


meningkatkan kualiti diri dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Guru-guru
perlu mengubah sikap dan sentiasa berusaha dan menyedari bahawa untuk menjadi seorang
guru yang berwibawa dan berketrampilan memerlukan usaha-usaha yang berlipat ganda
yang datang dari diri guru itu sendiri, di samping dibantu oleh faktor-faktor persekitaran

keberkesanan seorang guru dalam merealisasikan aspirasi dan wawasan negara tadi terletak
pada tanggungjawab, kelengkapan, keilmuan dan keluhuran peribadi mereka. Guru
merupakan tenaga ikhtisas di dalam bidang perguruan yang dipertanggungjawabkan untuk
mendidik murid-murid di sekolah.
Pendidik dari kaca mata Islam merupakan murabbi,muallim, muaddib,
alim atau ulamak. Mereka berfungsi bukan sahaja untuk memberi kesedaran pada diri

3. Berniat
Orang yang tidak mempunyai niat yang betul semasa bekerja tidak akan bekerja
dengan baik. Orang itu tidak akan mempunyai komitmen terhadap kerja yang dilakukannya.
Ramai orang yang bekerja tetapi tidak faham atau mengerti
kenapa mereka bekerja selain daripada ingin menyara hidup. Berkerja bukan hanya untuk
menyara hidup semata mata malahan ianya berlulah merangkumi pelbagai niat dan tujuan

sendiri malah juga masyarakat serta tentang hubungan, komitmen dan hubungannya
dengan Allah S.W.T. Perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilai-nilai
murni seperti saling hormat-menghormati antara satu sama lain tidak mengira bangsa dan
agama. Sejarah tidak pernah menipu manusia dan sejarah telah membuktikan betapa
golongan pendidik memainkan peranan yang penting dalam menentukan jatuh bangunnya
sesebuah bangsa dan negara. Masyarakat ketika itu menjadikan guru sebagai idola dan

supaya perkerjaan yang dilakukan itu secara ikhlas dan tidak seperti menunjuk-nunjuk.
Pekerja perlulah meletakkan matlamat dalam perkerjaan untuk mencapai tujuan atau niat
yang lelah diazamkan.
4. Bertanggungjawab dengan masyarakat
Etika kerja profesional turut menekankan tanggungjawab terhadap masyarakat.

pakar rujuk dalam segala hal. Kalau dulu guru terpaksa berhadapan dengan pihak penjajah
secara terang-terangan, kini, jajahannya diterjemahkan dalam bentuk yang lain pula iaitu
lebih mencabar lagi kerana ia melibatkan jajahan pemikiran, budaya dan jati diri yang perlu
dihadapi secara professional dan kreatif.
Sebelum seseorang itu menjadi guru, dia perlu menerima latihan dalam perguruan
untuk menjadi seorang guru yang bertauliah. Umpamanya, seorang guru mesti mempunyai

Tidak wajar mementingkan kepentingan sendiri semata-mata tanpa memikirkan akibat


pekerjaan tersebut kepada masyarakat. Tidak kiralah dalam kerjaya dan bidang apa
sekalipun tanggungjawab terhadap masyarakat amat penting kerana profesonalima
adakalanya di nilai oleh masyarakat itu sendir. Contohnya dalam kerjaya seorang doktor ,
sekiranya seorang doktor yang tidak beretika dalam menjalankan tugas, masyarakat akan
beranggapan kerjaya seorang doktor itu adalah antara kerjaya yang tidak bermoral. Kerana

Sijil Perguruan atau Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebelum dia
boleh mengajar di sekolah kerajaan. Walaubagaimanapun, samada seseorang guru itu
menerima latihan perguruan atau tidak, dia mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam
tentang mata pelajaran yang hendak diajarnya.Guru juga mesti mengetahui keadah atau
cara penyampaian dalam pengajarannya supaya murid-murid dapat memahami apa yang
disampaikan olehnya. Hasilnya bukan hanya ilmu pengetahuan yang berjaya diperoleh

nila setitik, rosak susu sebelanga.

mereka, bahkan nilai-nilai murni yang dapat membentuk mereka menjadi seorang insan
yang berguna serta dapat memberi sumbangan kepada agama, bangsa dan negara.
Di samping itu, guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati
serta dicontohi oleh murid. Sahsiah ini termasuklah tingkah laku dan sikap yang elok,

4. Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid.


5. Pengelolaan gerakerja kokurikulum.
6. Pembimbing kepada murid, khasnya pemilihan kerjaya dan bidang pengajian
pengkhususan.

bersabar, bermurah hati dan sentiasa bersifat tenang. Kebanyakan kualiti kecerdasan dan
sahsiah guru adalah hasil daripada latihan yang membolehkan seseorang guru menguruskan
pengajarannya dengan berkesan. Latihan itu termasuklah kefahaman terhadap sifat
kejasmanian dan sifat psikologi kanak-kanak serta teori penyampaian pelajaran.
Tanggungjawab guru pada abad ke-21 ini lebih mencabar berbanding guru pada dekad
sebelumnya.
Cabaran
daripada
kesanglobalisasi,
liberalisasi dan

Sifat amanah dalam kerja yang telah diamanahkan tentunya akan menghasilkan
nilai-nilai keperibadian seorang pekerja yang baik. Peranan ketua-ketua bahagian atau
majikan amat penting dalam membanteras gejala tidak amanah dalam kerja. Pekerjapekerja seharusnya patuh kepada arahan yang diberi dan melaksanakan tugas itu dengan
baik. Sifat ini bukan hanya melanda pekerja biasa sahaja, malah tidak kurang juga majikan

perkembangan ICT menuntut semua insan yang bergelar guru terus gigih berusaha bagi
menghasilkan anak didik yang mempunyai jati diri, berakhlak mulia dan mampu bersaing
pada peringkat tempatan dan global.
Hakikatnya, guru berkualiti berkemampuan untuk merealisasikan aspirasi ini
menerusi pengajarannya yang berkesan, kepemimpinannya yang memberi teladan dan
integriti keperibadiannya. Sebagaimana yang telah kita maklum, peranan guru bukan sahaja

atau ketua sendiri yang mengamalkan sifat tidak amanah ini.

mengajar subjek yang mereka ditugaskan mengajar, tetapi juga mendidik minda dan
membina sahsiah pelajar. Masa hadapan pelajar, malah masa hadapan bangsa dan Negara
adalah ditentukan oleh corak didikan yang disemai oleh guru-guru pada hari ini. Peranan
guru sebagai jurutera sosial dan agen perubahan minda adalah sangat dituntut demi
mencapai wawasan negara khasnya dalam era revolusi maklumat dan teknologi masa kini.
Selain menjalankan tugas dalam bilik darjah, guru juga mempunyai peranan-peranan lain

Kerja yang dilakukan mestilah sentiasa mencari peluang-peluang untuk meraih


kecemerlangan dalam kerja. Komited dan bersungguh-sungguh dengan apa yang dibuat
mampu menjadikan seseorang itu lebih berjaya dan cemerlang.

yang diharapkan oleh masyarakat. Misalnya guru diharapkan menjadi pengganti ibubapa,
menjadi penasihat dan pembimbing di dalam pembentukkan sahsiah murid, menjadi
kaunselor kepada murid-murid, menjadi pengamal dan penyebar nilai kebudayaan yang
elok dan seterusnya menjadi contoh sahsiah yang baik kepada masyarakat.
Di dalam sebuah masyarakat yang sedang membangun, guru juga diharapkan
menjadi agen pembangunan bagi masyarakatnya. Guru sentiasa berusaha menanam sikap,

yang dimiliki oleh seseorang pekerja mahupun ketua menjadi lambang ketinggian peribadi
dan kualiti individu terbabit. Apalah gunanya seorang yang berpendidikan dan pangkat
yang tinggi dan kemudiannya menjawat pekerjaan yang bagus jika berakhlak buruk.
Akhlak buruk di sini contohnya mengamalkan rasuah, dasar pilih kasih dalam kerja, dan
tidak komited dalam kerja. Keperibadian yang baik dan akhlak yang mulia menjadi
sesorang itu dipandang mulia dan berkedudukan.

nilai dan ilmu pengetahuan kepada generasi baru kea rah yang ingin dibentuk oleh
masyarakat. Biasanya guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut :

8. Jujur

1. Kaedah mengajar, keilmuan dan kepakaran dalam sesuatu pelajaran sekolah.


2. Kawalan sosial di sekolah.
3. Kawalan disiplin murid dan menentukan ganjaran atau denda mengikut garis panduan
sekolah.

Komited Terhadap Kerjaya.


Kunci kejayaan seseorang individu ialah komited terhadap kerjaya yang
diceburinya. Komited yang dimaksudkan di sini ialah menumpukan perhatian dan
bersungguh-sungguh terhadap apa yang dilakukan. Sifat komited ini dapat menyumbang ke
arah terhasilnya mutu kerja atau khidmat yang cemerlang.

7. Akhlak
Akhlak merupakan teras pembentukan etika kerja professional. Akhlak mulia

Di dalam pekerjaan, sifat jujur atau benar dapat membentuk hubungan yang sihat
di antara sesama pekerja, pekerja dan majikan dan sesama pelanggan atau pun orang yang
berurusan di dalam pekerjaan tersebut. Sifat jujur dan benar dapat membendung segala
perasaan syak wasangka dan tipu daya atau pun dusta. Sifat kejujuran pelu ada dalam
setiap individu yang memasuki alam pekerjaan.

9. Bersyukur
Bersyukur adalah susulan kepada kejayaan-kejayaan dan keuntungan yang
diperoleh hasil sesuatu pekerjaan. Harus diingat bahawa kejayaan yang diperoleh adalah
nikmat kurniaan Allah. Kewajipan bersyukur dinyatakan oleh Allahdalam firman-Nya yang

11. Menilai Diri (Muhasabah)


Muhasabah bermaksud menilai diri, menghitung kebaikan dan keburukan yang telah kita
lakukan. Kita perlu menghisap diri di waktu malam tentang apa yang telah kita lakukan
sepanjang hari terutama dalam pekerjaan. Kita perlu menghisap diri di hujung minggu

bermaksud :
"Dan (ingatlah) tatkala Tuhan kamu memberitahu; Demi sesungguhnya! Jika kamu
bersyukur nescaya Aku akan tambahi nikmat-Ku kepada kamu, dan demi sesungguhnya
azab-Ku amatlah keras"
(Surah Ibrahim Ayat 7)
Menjadi lumrah manusia, apabila ditimpa kesusahan mereka tabah

tentang apa yang telah kita laksanakan sepanjang minggu. Dan seterusnya kita perlu
menghisap diri di akhir tahun untuk mempastikan apa sebenarnya yang telah kita lakukan
(untuk diri kita, keluarga kita, bangsa kita, negara kita, agama kita) di sepanjang tahun.
Muhasabah ini tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat kepada bangsa dan
negara melainkan seorang itu menyedari bahawa dia ada peranan dan kewajipan sebagai
anggota masyarakat. Jika muhasabah atau penilaian semula itu hanya setakat mengukur

menghadapinya dan keimanan mereka pada masa ini kuat sekali. Namun apabila
memperoleh pangkat dan kesenangan, mereka lupa diri dan Tuhan. Inilah yang dinamakan
‘Kufur Nikmat’. Harus diingat bahawa Allah boleh menarik balik nikmat
yang telah dikurniakankepada hambaNya.
Termasuk dalam golongan yang kufur nikmat ialah orang yang mengamalkan
rasuah di dalam pekerjaan. Orang yang mengamalkan rasuah seolah-olah tidak bersyukur

kejayaan diri secara sempit, tanpa mengambil kira sumbangan yang telah dapat dicurahkan
kepada sanak saudara, kepada masyarakat setempat, kepada bangsa dan negara, kepada
agamanya, ia belum lagi mencapai maksud sebenar.

dan berasa cukup dengan apa yang dikurniakan oleh Allah. Rasuah dilakukan untuk
mendapatkan sesuatu yang bukan haknya dan menguntungkan kedua-dua pihak (pemberi
dan penerima rasuah) dengan cara yang mudah tetapi menyalahi undang-undang dalam
bentuk imbuhan. Imbuhan rasuahpada masa kini berbentuk wang, saham, wanita cantik dan
apa jua yang diatas nama sebagai hadiah.
Amalan rasuah akan melumpuhkan ekonomi negara kerana yang kaya bertambah

menjadi wadah penyampaian kepada pelajar-pelajar berkenaan dengan gejala rasuah ini.
Pelajar-pelajar mungkin mempunyai gambaran dan pengetahuan tentang isu rasuah, ianya
boleh didalami lagi dengan adanya pendekatan pengajaran dan pembelajaran di dalam
kelas atau melalui pencari mereka untuk menyiapkan sesuatu kerja kursus yang diberikan
Kementerian Pelajaran Malaysia tidak pernah mengabaikan tentang kepentingan
pendidikan rasuah ini. Ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pekeliling Iktisas Bil

kaya manakala yang miskin semakin terbiar. Islam dengan tegas melarang perbuatan
rasuah kerana ia tergolong dalam dosa-dosa besar.
10. Pengurusan Masa
Dalam menjalani pekerjaan, amat perlu dititikberatkan soal pengurusan masa
kerana salah satu faktor kejayaan dalam pekerjaan adalah pengurusan masa yang berkesan.
Pengurusan masa yang cekap dapat membantu meringankan beban tugas di samping

17/1998 Memasukkan Elemen Pencegahann Rasuah Dalam Pendidikan Sekolah Dan


Intitusi Pengajian Tinggi bertarikh 14 Ogos 2008. Tujuan Surat Pekeliling ini dikeluarkan
agar setiap sekolah dan intitusi pengajian tinggi perlu memasukan elemen rasuah dalam
kurikulum seperti mana yang telah dipersetujui dalam MesyuaratJawatankuasa Kabinet
Mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan Bil.2/98.
Dalam perkara dua yang dinyatakan dalam pekeliling iktisas ini ialah untuk

memudahkan segala urusan kerja.


Semasa bekerja kita telah diperuntukkan waktu rehat yang secukupnya oleh majikan.
Dalam masa yang agak singkat inilah kita perlu bijak memanfaatkan masa untuk makan,
sembahyang dan berehat. Kadangkala kita terlalu asyik berbualbual bersama rakan-rakan
sekerja sambil menikmati hidangan sehingga terlupa untuk menunaikan solat. Walhal
waktu rehat tersebut jika bijak diuruskan sudah semestinya amat mencukupi untuk kita

meningkat dan mengukuhkan usaha penerapan nilai-nilai murni di kalangan pelajar bagi
mencegah gejala rasuah dan lain-lain salah laku. Sekolah-sekolah hendaklah mengambil
langkah-langkah seperti berikut:
i. Memperkukuhkan penerapan nilai-nilai murni merentas kurikulum melalui
pengajaran dan pembelajaran setiap mata pelajaran;
ii. Memperkemas dan memperkukuhkan mata pelajaran Pendidikan Islam

berehat dan beribadat dengan selesa.

dan Pendidikan Moral;

7.Peranan Pendidikan Dalam Menangani Rasuah


Pendidikan adalah salah satu medium perantaaran yang dapat mendedahkan tentang
kepentingan dalam menangani gejala rasuah dalam masyarakat. Intititusi pendidikan

iii. Memasukkan tajuk-tajuk khusus mengenai keburukan rasuah dalam mata


pelajaran Bahasa Melayu (peringkat menengah atas). Tajuk-tajuk yang boleh
dibincangkan adalah seperti berikut:
a. Definisi dan tafsiran rasuah;

dipilih mengikuti Seminar Peranan Kaunselor Dalam Pendidikan Pencegahan Rasuah di


Peringkat Sekolah. Bukan sahaja guru kaunselor didedahkan dengan elemen pencegahan
rasuah ini , malahan pentadbir sekolah terdiri daripada pengetua dan guru besar turut
mengikuti seminar berkenaan. Pada 2003, 340 pengetua telah dipilih mengikuti seminar

b. Jenis-jenis rasuah dan punca rasuah;


c. Bahaya rasuah kepada diri, masyarakat dan negara;
d. Cara-cara menangani gejala rasuah;
e. Kesalahan dan hukuman rasuah.
Tajuk-tajuk ini boleh dikendalikan dalam pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
Memperkukuhkan penanaman nilai-nilai murni dan pencegahan sebarang salah laku

yang sama, manakala 500 pengetua dan guru besar mengikuti program yang sama. Kempen
pendidikan pencegahan rasuah diperingkat sekolah ini diteruskan pada 2004 menerusi
Bengkel Penerapan Elemen Antirasuah Dalam Pendidikan Sekolah yang dianjurkan
Bahagaian Pendidikan Masyarakat BPR dan Pusat Perkembangan Kukurikulum,
Kementerian Pelajaran. Seramai 382 guru yang terdiri daripada jemaah Nazir Sekolah,
pensyarah maktab perguruan, pegawai Jabatan Pelajaran negeri dan guru pakar Pendidikan

melalui kegiatan kokurikulum;


Menentukan setiap guru di sekolah menjadi "role model" yang baik dan segi amalan dan
tingkah laku untuk dicontohi oleh pelajar.
Kini elemen rasuah telah diserapkan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah
Menengah (KBSM) di dalam matapelajaran Pendidikan Sivik Dan Kenegaraan Tingkatan 4.
Dalam matapelajaran ini pelajar-pelajar lebih ditekankan dengan lebih terpeinci lagi

Moral, telah mengikutinya. Pelajar sekolah juga mengikuti aktiviti-aktiviti yang dianjurkan
oleh KPM dan BPR antara aktiviti yang dianjurkan antaranya mengarang esei bagi pelajar
sekolah menengah dan pertandingan pidato dan perbahasan berkenaan dengan pencegahan
gejala rasuah.

berkenaan dengan etika dan elemen rasuah. Topik yang membincangankan hal-hal ini ialah
topik Cabaran Masa Depan. Ianya merangkumi sub-sub topik yang menekankan tentang
membina budaya kerja yang cemerlang ke arah kemakmuran negara dari segi etika kerja
dan rasuah sifar. Guru-guru akan mengadakan aktiviti yang sesuai berkenaan dengan sub
topik yang diberikan dan aktiviti ini dapat memberi peluang kepada pelajar mengetahui
lebih lanjut tentang gejala rasuah dan etika kerja.

yang dirumuskan oleh peserta-peserta bengkel dan seminar mengenai elemen pencegahan
rasuah diserapkan dalam kurikulum sekolah. Antara faedah-faedah yang dinyatakan
antaranya:Meningkatkan kefahaman, pengetahuan dan kesedaran guru berhubung kesalahan rasuah
dari segi teori dan praktikal.
Menyediakan ruang dan peluang untuk berbincang dan bertukar-tukar pandangan

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dengan kerjasama Badan Pencegahan


Rasuah saling berkerjasama bagi memastikan pelajar-pelajar di sekolah memahami tentang
bahaya jenayah rasuah. Menurut Ahmad Khusairi Bin Yahya Ketua Penolong Pengarah
Bahagian Pendidikan Masyarakat, Ibu Pejabat BPR dalam artikalnya bertajuk Melahirkan
Generasi Muda Benci Rasuah menyatakan Langkah pertama dianjurkan Kementerian
Pelajaran ialah memperkenalkan dasar penerapan elemen pendidikan pencegahan rasuah
dalam kurikulum di peringkat menengah dan institusi pengajian tinggi iaitu memasukkan
elemen berkenaan dalam mata pelajaran Pendidikan Moral, Bahasa Melayu dan
Pendidikan Islam. Ini bermakna KPM bersungguh-sungguh dan serius dalam
melaksanakan penerapan elemen pencegahan rasuah ini di dalam bidang pendidikan.
Kerjasama antara BPR dan KPM tidak terhenti di situ, banyak seminar dan bengkel
yang dianjurkan kepada pengurusan sekolah dan guru-guru bagi penerapan elemen rasuah
ini. Bermula 2002, seramai 969 guru kaunseling sekolah menengah dari seluruh negara

7.1 Kepentingan Pendidikan Rasuah


Hasil daripada bengkel dan seminar yang dianjurkan banyak pandangan dan dapatan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

berhubung tatacara menerapkan elemen antirasuah dalam kurikulum pendidikan.


Memberi peluang guru bertanyakan soalan, permasalahan dan kemusykilan berhubung
kesalahan rasuah dan mendapat maklumat tepat daripada pegawai BPR.
Forum untuk menjalinkan hubungan silaturrahim antara pendidik dengan pegawai BPR
serta saling bertukar maklumat.
Memberikan keyakinan kepada guru untuk menyampaikan maklumat berhubung
kesalahan rasuah kepada pelajar.
Memperolehi bahan rujukan dan risalah bercetak sebagai maklumat tambahan dalam
proses pembelajaran dan pengajaran.
Faedah-faedah yang dinyatakan tadi, sedikit sebanyak ianya memberi gambaran yang
menyeluruh kepada guru-guru berkenaan dengan gejala rasuah. Guru-guru jugu dapat
menyalurkan maklumat yang tepat dan betul dengan adanya pengetahuan tentang
permasalahan gejala rasuah ini. Guru-guru juga menegtahui betapa peripentingnya

Jenayah
etika
merupakan
suatu
isu
hangat
yang
sering
diperkatakan.Antarannya iaitu perbuatan rasuah.Rasuah ditakrifkan

daripada badan-badan tertentu dalam masyrarakat.Amalan ni terbawabawa sehingga alam pekerjaan.Bagi murid tersebut pemberian tersebut
merupakan satu ganjaran yang besar nilainya.Sedangkan disebalik
pemberian tersebut mengandungi nilai-nilai yang kurang baik dan tidak

sebagai suatu pemberian yang dberikan kepada seseorang untuk


melakukan sesuatu yang salah dan menyalahi etika serta undangundang.
Pelbagai persoalan yang timbul disebalik masalah sosiol yang
semakin berleluasa sehinggan kini bermula di peringkat rendah
sehinggalah kealam pekerjaan.Nilai-nilai etika yang semakin hilang

beretika yang patut diamalkan.


Jelas sekali,apabila menjejaki kaki ke alam pekerjaan,bayak
lagi berlakunya jenayah etika yang kian melanda masyarakat hari
ni.Arus kemodenan pada hari ni menuntut mereka melakukan aktivti
tidah sihat contohnya,penyalahgunaan teknologi yang kita kecapi masa
kini.Ada pihak yang menyalahgunakan kemajuan teknologi untuk

yang mana suatu ketika dahulu dipelihara dengan baik hilang di bawa
arus kemodenan.
Pendidikan etika bertujuan untuk melahirkan individu yang
seimbang berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara dari segi
intelek,rohani,jasamani dan emosi.Bertepatan dengan kehendak
tugasan ni,hubungan pendidikan etika dengan amalan rasuah,maka

amalan jenayah seperti money launering serata dunia melalui kad


kredit via komputer dan sebagainya.
Pendidikan beretika yang telah diterapkan semenjak diperingkat
sekaolah rendah hingga keperingkat universiti menanamkan sikap
jujur,amanah,bertanggungjawab dan sebagainya,merupakan halangan
bagi mereka untuk melakukan jenayah etika yang seringkali kita dengar

etika yang diterapkan dari alam persekolahan akan dibawa kepada


kehidupan yang kian mencabar bagi mengelakkan gejala-gejala yang
tidak sihat melanda diri individu nanti.Sekiranya individu tersebut
berakhlak mulia dan beretika mereka boleh menghindarkan diri dari
etika salahlaku pada masa akan datang.
Keinginan atau kemahuan seseorang yang tidak terbatas itu

melalui media massa dan media elektronik. Keperluan pendidikan


beretika merupakan penawar untuk menghindarkan gejala rasuah yang
boleh menberi kesan kepada negara,masyarakat,keluarga serta individu.
Pendidikan beretika bertujuan untuk mengawal tingkahlaku para
professional supaya mereka dapat menggunakan segala pengetahuan,
kepakaran dan kemahiran yang ada untuk kebaikan semua pihak. Untuk

adalah suatu naluri yang sentiasa ada pada kita sebagai insan
biasa.Contohya,inginkan kereta besar,rumah besar,pakaian mahal dan
sebagainya.Namun begitu jika dalam diri mereka telah tertanam etika
yang mulia semenjak perigkat sekolah sedikit sebanyak dapat
mengelakkan
mereka
dari
terlibat
dengan
amalan
rasuah
yang sememangnya merupakan jalan penyelesaian yang mudah untuk

mencapai tujuan ini tidaklah dinafikan bahawa etika kerja professional


memainkan peranan yang amat penting untuk menjadikan masyarakat
yang beretika dan berjaya.
Namun demikian, mekanisme untuk mengawal tingkahlaku
manusia perlu melangkaui etika professional. Ini kerana terdapat
banyak faktor yang boleh mempengaruhi dan menentukan tingkahlaku

mendapatkan sesutu yang diinginkan.Pendidkan beretiaka semenjak di


alam persekolahan merupakan penghalang bagi mereka terjerumus
kepada kancah sosial yang tidak bermoral.
Namun begiti amalan rasuah masih berlaku di peringkat rendah
lagi umpamanya murid-murid yang akan menduduki peperiksaan
contohnya UPSR telah ditawarkan sejumlah wang atau hadiah yang

seseorang individu dan keputusan yang dibuatnya. Oleh itu, faktorfaktor


lain
seperti
keperluan
kehidupan,
nilai-nilai
hidup,
penguatkuasaan undang-undang, pendidikan agama, budaya kerja dan
lain-lain perlu diambil kira supaya mewujudkan satu persekitaran
kehidupan yang sentiasa mendorong seseorang individu melakukan
sesuatu yang hanya mendatangkan faedah dan kebaikan semua pihak.

menyampaikan pendidikan tentang rasuah kepada pelajar-pelajar kerana ianya merosakkan


identiti masyarakat itu sendiri.

lumayan oleh pihak-pihak tertentu samada guru,ibubapa ataupun

Melalui pendidikan yang beretika dan mempraktikkanya ke arah nilai yang baik,
maka ianya tentu sekali dapat mengawal tingkah laku seseorang. Amalan rasuah yang
berlaku perlu dibenteras daripada semakin berleluasa kerana ianya adalah satu amalan
yang patut dijauhi dan perlu dihindari.Sungguhpun rasuah merupakanperbuatan yang

masalah yang tidak bermoral seperti gejala rasuah dapat diatasi dengan pendedahan yang
tepat dan betul tentang tingkah laku yang tidak bermoral.
Hilang akauntebiliti dan intergriti dalam organisasi juga menyumbang kepada
permasalahan etika. Kerjasama dan kerja berpasukan hendaklah dipupuk dalam organisasi

bertentangan dengan nilai etika,namun ia massih dilakukan oleh segelintir manusia yang
inginkan kemewahan secara cepat dan mudah.Dalam jenayah rasuah ini,jalan penyelesaian
yang paling berkesan ialah menpunyai pegangan agama yang kukuh.
Akhir kata, gerak gempur pendidikan pendidikan iaitu menanam semangat
kerohanian dan daya ketahanan yang kuat dan tanggungjawab sosiol mestilah
diteruskan.Agar kita menbangun dalam keadaan yang seimbang.

bagi memupuk satu budaya kerja yang komprehensif dan berdaya saing antara satu sama
lain. Sikap mementingkan diri sendiri haruslah dibuang dan hindakan bagi menjaga nama
baik organisasi dan masyarakat amnya. Pelakuan yang tidak bermoral yang ditunjukkan
contohnya rasuah ini perlu dihakis supaya ianya tidak merebak kepada generasi akan
datang.
Kepentingan etika ini kini menjadi penting dan perlu difamahi dan dipelajari oleh

Kesimpulan
Etika membentuk satu tingkah laku yang positif dan mampu memperbaiki potensi
sesetengah individu pada satu-satu masa. Sekiranya prinsip dan disiplin sering kali diikuti
ianya membantu individu berkenaan melangkah lebih jauh tidak kira dalam apa jua bidang
sekali pun.

setiap individu. Masyarakat kini sudah peka dan perihatin tentang permasalahan yang
berlaku melibatkan etika dan perbuatan yang tidak bermoral. Tepuk dada tanyalah selera
atau tepuk dada tanyalah iman ini semuanya tertakluk kepada induvidu itu sendiri.
Panduan dan prinsip-prinsip tentang etika telah digariskan dan dirangka, sekiranya individu
berkenaan tidak berubah ini bermakna kod etika yang dirangka hanya sekadar diatas kertas
sahaja dan ianya tidak diperakui oleh setiap individu.

Etika kerja yang digariskan bukan untuk membebankan individu, ianya membantu
setiap individu dalam bidang tertentu untuk lebih komited dan memupuk akautebiliti dalam
menjalankan sesuatu kerja yang dijalankan. Ini dapat dihuraikan dengan adanya Kod Etika
Perguruan, kod ini bukan untuk membebankan guru-guru malahan ianya menjadi satu kayu
ukur bagi guru-guru memperbaiki tatasusila dan tingah laku sebagai penjawat awam.
Etika kerja diwujudkan adalah untuk mengawal tingkahlaku para profesional

Bertepatanlah dengan Firman Allah Aku tidak mengubah sesuatu kaum itu,
sekiranya kaum itu tidak mengubah dirinya sendiri. Ini bermakna setiap individu perlu
mengubah paradigma untuk menjadikan diri seorang yang beretika, bermoral, berilmu dan
beramal.

supaya mereka dapat menggunakan segala pengetahuan, kepakaran dan kemahiran yang
ada untuk kebaikan semua pihak. Ini tidak dinafikan bahawa etika kerja professional
memainkan peranan yang amat penting untuk menjadikan masyarakat yang beretika dan
berjaya. Namun etika kerja ini perlu mempunyai mekanisma yang tersendiri bagi
mengawal tingkah laku individu yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor kendiri,
persekitaran dan sebagainya.

alam pengajian dan alam pekerjaan.


Di dalam alam pengajian cadangan supaya diadakan penekanan yang lebih
kepada isu-isu yang tidak bermoral dan tidak beretika. Contohnya di sekolah disiplin yang
dirangka di sekolah mampu mengelak pelajar-pelajar ini daripada berlakuan yang tidak
bermoral. Sekolah kini tak menyelaraskan disiplin dan undang di sekolah. Ada kadang
kalanya ianya hanya sebuah buku disiplin sahaja dan perlaksaannya masih tidak

Etika ini juga perlu bertitik tolak dengan konsep pendidikan yang dijalankan di
rumah, di sekolah ataupun pusat pengajian tinggi. Corak pendidikan dan pendekatan yang
digunakan dapat mempengaruhi individu lebih beretika dan bertanggungjawab dalam
tugasan yang diberikan. Pendidikan perlulah menjadi satu wadah pembentukan modal
insan bagi melahirkan generasi yang bermoral dan beretika. Ajaran agama juga penting dan
ianya antara tunjang utama pembentukan individu yang berjaya dan cemerlang. Masalah-

mencukupi. Cadangan agar penetapan disiplin ini perlu diperbincangankan dan


diselaraskan dahulu di semua sekolah Penyelarasan disiplin dianjurkan olen Jabatan
Pengajaran Negeri dan digunapakai oleh negeri berkenaan serta dikawal selia oleh KPM.
Dengan cara ini membentukan disiplin dan prinsip etika itu dapat dipupuk dengan baik
dengan pelarasan yang dibuat itu tadi.
Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) juga berjaya memasukkan elemenelemen

9. Cadangan
Cadangan berkenaan dengan etika ini dapat dihuraikan kepada dua bentuk iaitu

yang berkenaan dengan etika dan rasuah di dalam Pendidikan Sivik dan Kenegaraan,

namun ianya hanya melibatkan satu bab sahaja dan aktiviti yang dicadangkan berkenaan
dengan rasuah hanyalah gunting dan tampal gejala-gejala rasuah. Cadangan agar PPK lebih
merangka satu aktiviti yang lebih mencabar contohnya membuat soal selidik ataupun kerja
kursus yang melibatkan etika dan gejala rasuah. Walaubagaimanapun, penghargaan perlu

di mana mana dengan sebutan mulia Cikgu. Seorang guru sentiasa membawa imej guru

diberikan kepada KPM dan PPK dalam mengenal pasti dan penerapan nilai-nilai etika
dalam kurikulum sekolah kini.
Dalam konteks alam perkerjaan pula, pendedahan tentang etika kerja kepada
pekerja baru harus ditekankan. Penekanan yang lebih berkenaan dengan konsep intergriti
dan akauntebiliti perlulah dititik beratkan oleh pihak majikan dan organisasi . Pengenalan
tentang perkara ini dapat membantu dalam pembentukan satu pekerja yang beretika dan

Amalan etika keguruan dan profesionalisme keguruan di Malaysia dibangunkan

bertanggungjawab.
http://wacanacikgunurul.blogspot.com/2011/11/rancangan-pengajaran-harian.html
1.0 Pengenalan

ke mana sahaja tempat yang dituju.

berdasarkan kepada falsafah, misi dan objektif yang hendak dicapai oleh Kementerian
Pendidikan di Malaysia. Pembangunan etika guru ini adalah sebagai salah satu pendokong
kepada sistem perkhidmatan awam, yakni Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia
yang diterajui bersama oleh pihak pemimpin negara. Ia menjadi panduan kepada
pembentukan nilai nilai dalam diri seseorang guru.

Berdasarkan panduan tonggak utama pendidikan di negara ini iaitu melalui


Falsafah Pendidikan Negara, pendidikan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai satu usaha

Guru merupakan satu profesion yang mulia. Guru juga merupakan golongan yang cukup

yang berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh seperti

penting yang tidak hanya dapat memanusiakan manusia supaya akan lahir nanti generasi

yang diungkapan dalam petikan di bawah:

yang bukan sahaja dapat menyambung kelangsungan peradaban dan tamadun bangsa,
tetapi yang lebih penting dan nyata ialah sejauh mana guru tersebut dapat berperanan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

mendidik murid - muridnya untuk menjadi manusia dan rakyat yang berguna kepada

potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang

negara suatu hari kelak. Guru perlu berpandangan positif terhadap semua murid - muridnya

seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan

bagi memastikan keadilan dan kelangsungan sesi pengajaran dan pembelajaran berlaku

kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat

kepada semua muridnya.

Malaysia

yang berilmu

pengetahuan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab

dan

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap


Justeru itu, menjadi pioriti bagi seorang guru tersebut sebelum melangkah masuk ke

keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

dalam bilik darjah bagi melengkapkan dirinya dengan nilai nilai hidup yang positif,
beretika mulia, berfikiran positif, dan sudah tentu dapat diteladani oleh murid murid di
sekolah. Ungkapan guru sebagai role model bukan sesuatu yang retorik semata mata

Jika ditafsirkan intipati Falsafah Pendidikan Negara, maka dapat disimpulkan

tetapi mempunyai kesignifikannya dalam mempamerkan imej diri seorang pendidik dalam

bahawa pendidikan adalah menumpu kepada pembinaan fikiran yang bijaksana serta

keseluruhan kehidupannya. Ini kerana kerjaya seorang guru bukan sahaja di sekolah, tetapi

rasional selain membina jiwa manusia yang murni dalam kata lain ianya melibatkan intelek,
rohani, emosi, jasmani dan juga sosial. Jelas di sini, pendidikan yang digambarkan dan

diharapkan melalui Falsafah Pendidikan Negara adalah bagi membangunkan sistem

RANAU: Kementerian Pelajaran menerusi Jabatan Pelajaran memandang serius isu

pendidikan yang berkualiti serta bertaraf dunia (world class) bagi memperkembangankan

ketidakhadiran guru di sekolah, tegas Pengarah Pelajaran Negeri Sabah, Datuk Dr

potensi individu secara keseluruhan dan sepenuhnya dan dapat memenuhi aspirasi dalam

Muhiddin Yasin.Beliau berkata hasil pemantauan dan pemeriksaan pihak Jemaah Nazir

perkembangan kemajuan negara (Nazirmudin Ahmad,Mohd Taib Ariffin, Marinah Awang

dan Jaminan Kualiti (JNJK) pada 22 Februari 2010, mendapati seramai 117 guru dari 11

& Azlita Yonus@Ahmad, 2005).

sekolah tidak hadir bertugas, manakala pada 25 Mei 2010 pula seramai 157 guru dari 14
sekolah juga tidak hadir bertugas.Pihak kementerian dan Jabatan Pelajaran Negeri
Sabah (JPNS) berasa kesal dan memandang serius tentang ketidakhadiran guru ke

Matlamat mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan Malaysia


sebagai salah satu daripada pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini secara globalnya
adalah merupakan tanggungjawab secara keseluruhannya semua warga kerja di sektor

sekolah, katanya ketika ditemui di SMK Ranau, di sini.Muhiddin menegaskan walaupun


kejadian itu mungkin terpencil, namun hal berkenaan tidak boleh dibiarkan berterusan
kerana ia mampu melumpuhkan sistem pendidikan negara jika tidak ditangani sewajarnya.

pendidikan. Justeru suatu etika kerja yang mantap perlu diamalkan untuk memastikan
warga Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai sifat sifat luhur, bertanggungjawab
dan tahap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang

Mengikut kepada sebahagian daripada petikan artikel yang ditulis di laman

telah diamahkan sekaligus dapat melaksanakan misi dan visi yang menjadi keutamaan

sesawang tersebut, isu yang dibangkitkan adalah berfokuskan kepada permasalahan yang

Kementerian Pelajaran Malaysia di negara ini.

melibatkan kehadiran guru ke sekolah yang semakin membimbangkan organisasi sistem


pendidikan itu sendiri. Pengiraan statistik yang diumumkan secara rasmi oleh pihak Jemaah
Nazir dan Jaminan kualiti menunjukkan bahawa bilangan guru yang tidak hadir ke sekolah

2.0 Isu permasalahan guru (guru ponteng)

atau dengan kata ringkasnya ponteng adalah terlalu ramai bilangannya. Ketidakhadiran
guru tanpa alasan ini amat membimbangkan profesion perguruan ini.

Baru baru ini, seringkali profesion guru mendapat liputan yang meluas baik dari paparan
media massa malahan ianya juga turut menerima tempias daripada media elektronik yang

Isu guru ponteng adalah suatu isu nasional dan mampu memberi implikasi kepada

kian meluas secara globalnya di seluruh antero dunia. Antara isu yang menjadi perhatian

bukan sahaja kepada bidang pendidikan negara malah ianya turut menjejaskan potensi

utama masyarakat dan juga turut mencetus salah satu fenomena moden dalam bidang

pembangunan mampan negara. Perlakuan guru yang ponteng sekolah tersebut bukan sahaja

keguruan itu sendiri adalah melalui sudut etika dalam kerjaya seperti yang dinyatakan

memburukan profesion ini di kaca mata pandangan masyarakat malah ianya juga turut

dalam petikan Borneo Post Onlinepada 24 Disember 2011. Antara intipati yang menjadi

mencerminkan bahawa segala etika dan asas profesionalisme yang telah diberikan sebagai

skop artikel yang terdapat di laman sesawang tersebut adalah seperti berikut :

garis panduan dalam menjalankan tugas tidak berjaya dipatuhi oleh mereka. Ini akan
menjatuhkan maruah profesion perguruan itu sendiri. Masyarakat setempat akan mula
memandang serong terhadap profesion ini.

Isu permasalah guru yang dibincangkan melalui petikan artikel di laman


Kerjaya guru merupakan satu kerjaya yang termasuk di dalam suatu profesion

sesawangBorneo Post Onlie tersebut dapat menunjukkan bahawa kesemua guru yang tidak

yang setanding dengan kerjaya kerjaya lain seperti jurutera, akauntan dan lain lain lagi.

hadir ke sekolah atau ponteng sekolah adalah sebagai individu yang tidak memahami

Mengikut Kamus Dewan Edisi Dwibahasa (2000), profesionalisme adalah suatu pekerjaan

profesionnya serta tidak bertanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan itu sendiri.

yang memerlukan latihan khas. Dalam Kamus Oxford (1999), profesionalisme ditakrifkan

Mereka bukan sahaja tidak mematuhi panduan landasan profesionalisme bidang perguruan

sebagai ciri ciri sesuatu pekerjaan yang memerlukan latihan ikhtisas, seperti yang

malah turut tidak mengamalkan etika kerja yang telah termaktub di dalam etika perguruan

terdapat dalam profesionalisme perguruan, guaman, perubatan dan sebagainya.

selaras dengan apa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

Malah ciri ciri profesion seperti yang dirujuk dari buku Pendidikan Mok Soong
Sang (1993) adalah sebagai :

Profesionalisme meliputi aspek akaunbiliti yang didalamnya terangkum


keseluruhan aspek yang perlu difahami dan dilaksanakan oleh warga pendidik. Mengikut
Kamus Dewan Edisi Dwibahasa (1999), perkataan akaunbiliti itu dapat ditakrifkan sebagai

Suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan

bertanggungjawb kepada seseorang atau bertanggungjawab terhadap sesuatu. Dalam

latihan ikhtisas yang cukup bermutu, bersikap jujur, dedikasi, bertanggungjawab dan

konteks keguruan pula, akaunbiliti boleh dirumuskan sebagai bertanggungjawab terhadap

bermoral tinggi, mempunyai automasi bertugas serta mematuhi kod etika yang telah

profesionalisme keguruan (Arbak Othman, 1998).

ditetapkan oleh organisasinya. (Hlm:. 215-216)


Manakala akaunbiliti seseorang guru terhadap profesionnya boleh dilihat melalui
Profesionalisme merupakan suatu ideologi yang bertujuan dalam memberi

laporan rasmi yang dikemukan oleh sekumpulan penilai bebas tentang pandangan mereka

perkhidmatan yang bermutu tinggi dan boleh dipercayai. Malah sebagai salah suatu kerjaya

terhadap pencapaian atau prestasi guru semasa melaksanakan tugas dan amanah yang telah

yang bekerja bagi membina generasi masa hadapan, profesion keguruan ini turut dapat

dipertanggungjawab. Keadaan ini merupakan situasi yang sama seperti yang dinyatakan di

dinaikkan imej dan tarafnya melalui kualiti dan mutu profesionalismenya yang tersendiri

dalam artikel yang dirujuk pada isu guru ponteng sekolah ini, di mana pihak Jemaah Nazir

dan dapat dibezakan oleh masyarakat dengan profesion profesion yang lain. Oleh itu

dan Jaminan Kualiti (JNJK) yang menjalankan pemantauan mereka di sekolah sekolah

penting bagi seluruh warga pendidik yang bergelar guru bagi meningkatkan mutu

kawasan sekitar negeri Sabah mengemukakan laporan rasmi mengenai fenomena pasca

perkhidmatan dengan memiliki pengetahuan yang lengkap serta mendalam, menguasai

baru permasalahan guru kini.

kemahiran mengajar, mempunyai kefahaman terhadap tugas dan tanggungjawab yang


diamanahkan serta mempunyai sikap positif terhadap pekerjaannya (Kamarudin Hj, Husin
& Siti Hajar Hj. Abdul Aziz, 2004) .

Aspek akaunbiliti merupakan bidang yang mempunyai pelbagai cabang yang


terkandung di dalamnya. Akuanbiliti seorang guru boleh dikenalpasti melalui cabang
cabang bahagian seperti bahagian pekerjaan, sekolah, tingkah laku, murid dan akhirnya
profesion (Ibrahim Mamat, 2000). Fenomena isu ponteng sekolah di kalangan guru seperti

yang dilaporkan oleh artikel di Borneo Post Online, menunjukkan bahawa keseluruhan
bahagian didalam akaubiliti ini telah menerima implikasi negatifnya.

Ketidakhadiran guru di sekolah mendatangkan implikasi yang teruk dimana segala


kelancaran pengurusan sistem organisasi sekolah akan terjejas dan ianya merupakan isu
yang serius seperti salah satu bahagian di dalam artikel isu guru ponteng sekolah yang

Guru yang tidak hadir ke sekolah atau ponteng ini telah menjejaskan pioriti utama

diambil dari artikel Borneo Post Online :

bahagian pekerjaannya dalam konteks akaunbiliti profesionalisme itu sendiri. Sebagai


seorang pendidik guru bertanggungjawab terhadap pekerjaannya, iaitu akaunbiliti terhadap

Pihak kementerian dan Jabatan Pelajaran Negeri Sabah (JPNS) berasa kesal dan

kurikulum yang ditugaskan untuk dilaksanakan dengan jayanya dalam sistem organisasi

memandang serius tentang ketidakhadiran guru ke sekolah, katanya ketika ditemui di

sekolah. Ia boleh menyebabkan sistem pengajaran dan pembelajaran di sekolah tersebut

SMK Ranau, di sini.Muhiddin menegaskan walaupun kejadian itu mungkin terpencil,

terjejas kerana kekurangan guru. Ketiadaaan guru gantian menyebabkan kelas dalam

namun hal berkenaan tidak boleh dibiarkan berterusan kerana ia mampu melumpuhkan

keadaan kucar kacir.

sistem pendidikan negara jika tidak ditangani sewajarnya

Oleh yang demikian menjadi keutamaan dan pioriti bagi guru supaya dapat

Tingkah laku sebagai seorang guru amat dititikberatkan dalam menjamin mutu dan

memahami kurikulum sekolah secara mendapat agar segala pelaksanaannya dapat

kualiti yang diberikan sebagai output kepada kerjaya perguruan itu sendiri. Hal ini adalah

dijalankan dengan sempurna dan lancar tanpa sebarang kesilapan. Jelas dapat dilihat disini,

kerana tingkah laku guru adalah contoh kepada murid murid yang menjadi klien

guru yang melakukan gejala ponteng kerja tersebut dapat dilihat sebagai seorang yang tidak

sepanjang masa guru di sekolah. Oleh itu, seorang guru harus memaparkan serta

memahami misi dan visi kurikulum yang telah dirancang sebaik baiknya oleh pihak

mempunyai sifat sifat yang terpuji dan boleh menjadi teladan kepada murid muridnya.

pendidikan. Maka menjadi tugas mereka agar selepas ini segala intipati kurikulum negara

Membina sebuah generasi sudah menjadi keutamaan seorang guru di dalam bidang kerjaya

dapat difahami dengan sebaiknya.

ini. Maka segala perlakuan baik dari segi berpakaian mahupun sahsiah guru haruslah
sentiasa positif bagi memberi kesan yang dapat mewujudkan individu yang mengamalkan

Sekolah pula merupakan suatu organisasi dimana seseorang guru itu menjalankan
tugasnya. Oleh itu, guru juga bertanggungjawab dalam menjalankan tugas yang

nilai nilai murni yang baik seperti yang menjadi misi Falsafah Pendidikan Negara iaitu
melahirkan generasi yang seimbang dari keseluruhan aspek termasuk sosialnya.

diamanahkan oleh pihak pentadbiran sekolah. Sebagai salah seorang ahli dalam sesebuah
sekolah, guru mempunyai akaunbiliti terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah.

Oleh itu,bagi menangani permasalahan ponteng sekolah dikalangan guru ini,

Dalam hal ini, selain tugas mengajar di dalam bilik darjah, guru turut dikehendaki

terdapat salah satu penyelesaian yang dirancangkan oleh pihak pentadbiran pendidikan di

menjalankan tugas tugas seperti guru displin, kaunselor, setiausaha peperiksaan,

negara ini yang dinyatakan didalam artikel yang sama seperti berikut :

pengerusi skim pinjaman buku teks dan jawatan jawatan lain yang dilantik oleh pihak
pentadbir sekolah.

Dengan itu, juga difikirkan keperluan untuk JPNS mewujudkan satu lagi program iaitu
Program AKUN yang bakal dilaksanakan pada tahun 2012-2016. Ia bertujuan

meningkatkan peratusan kehadiran guru di sekolah sekaligus memantapkan lagi

pendidik khususnya di dalam sistem pendidikan di Malaysia. Tatasusila tersebut telah

keberkesanan penyampaian serta penyebaran maklumat pekeliling dan peraturan di semua

dibahagikan kepada empat bidang tanggungjawab yang utama iaitu tanggungjawab kepada

peringkat, menerusi empat strategi pelaksanaan iaitu e-Cerap, Pemantauan Silang,

murid, ibubapa, masyarakat dan negara dan juga rakan sejawat serta profesion itu sendiri

Pemantauan Bersepadu dan e-Hadir, katanya.Menurut Muhiddin lagi, program itu yang

(Nazirmudin Ahmad,Mohd Taib Ariffin, Marinah Awang & Azlita Yonus@Ahmad, 2005).

bersifat serampang empat mata akan menekankan pemantapan kualiti perkhidmatan di

Maka jika dilihat fenomena isu ponteng sekolah di kalangan guru, maka dapat disimpulkan

peringkat sekolah yang menjadi cermin kejayaan dan pencapaian sebenar pendidikan.

bahawa secara terang terangkan mereka telah melanggar etika kerja di dalam bidang
perguruan secara langsung.

Berdasarkan isu ini juga, aspek etika kerja khususnya etika kerja perguruan itu
secara terang terang telah dilanggar oleh sebilangan pendidik yang ponteng dari

Seorang guru yang ponteng dilihat sebagai seorang guru yang tidak mempunyai

melaksanakan tugas mereka di sekolah tersebut. Jika ditafsirkan secara umum setiap

sifat dan kualiti baik dari segi dalaman mahupun luaran yang perlu bagi seseorang pendidik

profesion pekerjaan mempunyai etikanya yang tersendiri. Etika ialah suatu sistem dasar

untuk dipandang tinggi serta dihormati oleh masyarakat. Etika kerja yang telah dilanggar

akhlak dan tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi. Sistem dasar ini

menunjukkan bahawa guru tersebut tidak mempunyai sifat dan kualiti seperti

meliputi aspek aspek moral yang baik dan yang buruk, yang betul dan yang salah dan

bertanggungjawab dan berkepimpinan. Sifat dan kualiti bertanggungjawab dapat memberi

memberi garis panduan kepada ahli bidang profesion berkenaan. Masyarakat menggunakan

panduan kepada seseorang guru tersebut agar sentiasa mementingkan tugasnya yang telah

etika ini untuk menganalisa, menilai dan menentukan sama ada tingkah laku manusia yang

diamanahkan untuk dilaksanakan dengan sempurna, namun dalam situasi ponteng kerja di

menunjukkan moral telah mengikut adat dan kebiasaan yang diamalkan (Syed Zulfida Syed

sekolah ini, guru yang melakukannya seolah olah dilihat tidak mengendahkan sifat dan

Md. Noor, 1991).

kualiti yang perlu ada pada diri mereka selaku pendidik ini.

Bagi dalam profesion perguruan pula, setiap seorang individu yang bergelar

Sementara itu, untuk sifat dan kualiti kepimpinan pula, seseorang guru tersebut

pendidik dikehendaki bagi mematuhi etika itu sendiri demi menjada status, akhlak dan

haruslah mewarisi sifat kepimpinan supaya muridnya dapat mematuhi segala tunjuk ajar

maruah dalam profesionnya. Bagi tujuan tersebut Kementerian Pendidikan Malaysia telah

dan arahan guru tersebut. Dengan kualiti kepimpinan ini guru bukan sahaja dapat

mewujudkan Ikrar dan Tatasusila Profesion Perguruan untuk dijadikan sebagai landasan

melicinkan aktiviti pembelajaran malah dapat mengubah dan mempengaruhi tingkah laku

dan garis panduan setiap guru menjaga imej bidang profesion ini. Perkara ini amat penting

murid muridnya. Namun, jika individu yang harus menggalas tonggak kepimpinan ini

supaya imej perguruan ini dapat dijaga di samping dapat meningkatkan mutu profesion

sendiri tidak hadir ke sekolah, maka segala implikasi negatif baik dari segi murid malah

pendidikan.

kepada pihak sekolah itu sendiri. Oleh yang demikian jika dirujuk kepada artikel di Borneo
Post Online, harapan pihak pentadbir pendidikan mengharapkan agar melalui sistem baru

Tatasusila profesion perguruan merupakan suatu garis panduan atau kod kod
tingkahlaku yang perlu dipatuhi oleh semua orang yang menggelar dirinya sebagai

yang diperkenalkan bukan sahaja gejala isu permasalahan guru ini dapat diatasi malah
ianya juga dapat melonjakkan mutu institusi pendidikan di negara ini :

Dengan tema Transformasi Sikap Ke Arah Integriti, katanya, program itu menyediakan
ruang bagi kakitangan Jabatan Pelajaran untuk mentransformasikan sikap ke arah lebih
bertanggungjawab, komited dan berintegriti.Program AKUN ini juga tentunya memberi
ruang dan peluang kepada pentadbir di sekolah dan PPD memberi khidmat serta
bimbingan dengan lebih terus, bersepadu dan komprehensif, jelas Muhiddin dan
mengharapkan kepada semua warga pendidikan supaya membuat penilaian kendiri bagi
meningkatkan kopetensi dalam pengajaran di dalam kelas kerana setiap orang akan
dipantau, seterusnya mampu menangani isu ketidakhadiran guru di sekolah.

3.0 Kesimpulan
Secara kesimpulannya, fenomena isu permasalah guru ponteng sekolah ini merupakan isu
yang harus dipandang serius oleh semua pihak. Tidak dinafikan profesion perguruan
menuntut guru guru bukan sahaja terlibat dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran
yang berlaku di dalam bilik darjah semata mata, tetapi seorang guru yang beretika
seharusnya sanggup berkorban untuk agama, bangsa dan negaranya. Hal ini kerana guru
merupakan ikon kepada agen role model bukan sahaja kepada muridnya tetapi kepada
seluruh masyarakat.

Oleh yang demikian tidak dapat dinafikan tugas dan tanggungjawab guru adalah
berat dalam usaha membentuk generasi negara masa depan yang mampun menangani
segala perubahan dan tuntutan masa. Maka iltizam, semangat dan sikap yang positif sahaja
yang mampu menonjol imej guru yang dapat memainkan peranan yang cukup berkesan.
Kepelbagaian tugas, tanggungjawab inilah memberi cabaran pada guru bagi meningkatkan
segala kualiti, sifat mahupun akaunbiliti kepada bidang profesionalisme ini agar ianya terus
dipandang megah oleh masyarakat dan dapat mendukung hasrat negara bagi menaikkan
mutu pendidikan negara setaraf antarabangsa.
http://cikgukami.blogspot.com/2012/09/guru-ponteng-isu-serius.html

Anda mungkin juga menyukai