Anda di halaman 1dari 14

TAJUK 1 : KONSEP MENGAJAR SEBAGAI 1 PROFESION

Konsep Profesion Dan Profesionalisme


Profesion
Pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting.
Bidang yang mempunyai ciri kepentingan kemahiran intelek,
latihan ikhtisas yang mencukupi, khidmat yang diperlukan
masyarakat, menikmati autonomi individu dan kumpulan,
mementingkan mutu perkhidmatan dll sebagainya.
Bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan,
kecekapan, kemahiran yang tinggi dan latihan khas. Cth :
perundangan, perubatan, perguruan. (kamus dewan)
Profesional
Ciri-ciri yang terdapat dalam ahli suatu profesion.
4 ciri profesion menurut Ornstein dan Levine (1993) ;
o
ahli perlu menguasai ilmu pengetahuan yang
mendalam.
o
Kecekapan dan kepakaran dalam bidang tertentu.
o
Adanya kod etika untuk mengawal tingkah laku ahliahli.
o
Kebenaran diberi kepada profesion oleh masyarakat
untuk beroperasi.
Guru dianggap sebagai satu profesion kerana ;
1.
Berpengetahuan terhadap mata pelajaran yang diajar.
Mahir tentang mata pelajaran, kandungan pedagogi, kaedah,
teknik dan mempunyai sahsiah baik. Berpengetahuan mengenai
kurikulum dan pentadbiran sekolah, nilai serta sejarah
pendidikan
2. Berpengetahuan mengenai pelajar.
Pemahaman tentang perkembangan murid dari aspek JERIS,
kepelbagaian kecerdasan murid dan perbezaan individu, cara
murid belajar, berkebolehan menganalisis dan membuat
keputusan untuk murid.
3. adanya peningkatan profesionalisme guru.
Lengkapkan diri dengan pembaharuan dan perubahan
kurikulum, mampu membuat keputusan dalam hal bilik darjah,
sentiasa meningkatkan kualiti pengajaran.
Ciri-Ciri Guru Sebagai Seorang Profesional
Ciri guru berkesan (Abdullah Shukor)

Bersikap profesional.

Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori.

Kaya dengan ilmu.

Bertindak atas landasan etika dan tatasusila kerja.

Bermoral teguh.

Berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran

Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa.

Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid.

Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan


semasa.
10 tret guru berkesan menurut McEwan
1.
Dorongan oleh misi dan passionate guru didorong oleh misi
seolah-olah mempunyai passion untuk membantu pelajar untuk
berkembang.
2. Positif dan benar hormat menyayangi, demokratik,
berpandangan positif.
3. Guru sebagai pemimpin mempengaruhi pelajar untuk
berubah.
4. With-it-ness guru melengkapkan diri dengan pengetahuan
untuk mempunyai kawalan penuh terhadap pengurusan bilik
darjah, penglibatan pelajar dan sebagainya.
5. Gaya menampilkan gaya yang tersendiri dan unik.
6. Kepakaran dalam motivasi percaya dirinya mampu mengubah
kehidupan pelajar.

7.

Keberkesanan pengajaran (instructional effectiveness) guru


mempunyai pelbagai teknik dalam pengajaran.
8. Pembelajaran tentang kandungan (book learning) punyai
pengetahuan yang lengkap tentang kandungan dan sentiasa
belajar sepanjang hayat.
9. Pintar (street smarts) mempunyai pengetahuan tentang
pelajar, sekolah dan komuniti.
10. Celik minda (mental life) fokus terhadap kerja yang
dilakukan.
TAJUK 2 : KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN
Konsep Etika
Peraturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan
antara satu sama lain dan aturan ini menegaskan apakah yang
benar dan apakah yang salah.
Berasal daripada perkataan Yunani ETHOS yang membawa
maksud norma-norma, nilai-nilai, kaedah-kaedah dan ukuran
bagi tingkah laku manusia.
Prinsip moral yang merangkumi ilmu tentang kebaikan dan
sifat dari kebenaran. (American College Dictionary)
Pedoman perilaku yang dikenal pasti berkaitan dengan
tindakan manusia dalam bahagian tertentu. (Nikki, 2009)
Ilmu mengenai sesuatu kewajipan (Bascom, 2007)
Kod Etika Profesioan
Peraturan untuk membantu guru yang profesional mematuhi
prinsip-prinsip yang termaktub demi menjaga imej profesion.
3 aspek fungsi utama Kod Etika Profesion:
o
memberikan pedoman kepada setiap ahli mengenai
prinsip profesionalisme yang dirangkakan.
o
kawalan sosial untuk masyarakat atas profesion
yang berkaitan. Masyarakat dapat memahami
kepentingan sesuatu profesion.
o
membantu para profesional mencegah campur
tangan pihak di luar organisasi profesion tentang
hubungan etika dalam keanggotaan profesion.
Kod Etika Keguruan Malaysia
Dipaparkan di halaman depan buku persediaan mengajar dan
disediakan dalam bentuk ikrar yang meliputi aspek;
Tanggungjawab terhadap pelajar
Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar.
Bersikap adil terhadap semua orang pelajar.
Merahsiakan semua maklumat ikhtisas atau sulit mengenai
pelajar kecuali mereka yang berhak mengetahuinya.
Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah
sendiri atau mata pelajaran yang di ajar dalam bilik darjah
tanpa sebarang bayaran.
Menunjukkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku
yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar.
Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui
pengkajian, lawatan, dan menghadiri kursus ikhtisas,
persidangan dan sebagainya.
Tanggungjawab terhadap ibu bapa
Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anakanak mereka.
Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang
erat antara institusi pendidikan dengan rumah tangga.
Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa
mengenai keadaan rumah tangga atau anak mereka sebagai
sulit.
Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan
anak-anak mereka dengan menggunakan maklumat yang
diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.

Mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi


oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar.
Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau
melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan
pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.

Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara


Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang
boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat, negara
ataupun yang bertentangan dengan Rukun Negara.
Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh
membantu dan membimbing mereka untuk menjadi
warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna,
menghormati adanya perbezaan kebudayaan, keturunan dan
agama.
Menghormati masyarakat di tempat kami berkhidmat dan
memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara
dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang
kegiatan masyarakat.
Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru
dengan ibu bapa serta institusi pendidikan dengan
masyarakat.
Memberikan sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan
moral, kebudayaan dan kecendekiaan masyarakat.
Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh
masyarakat dan menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan
baik.
Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan
Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau
ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di
hadapan pelajar atau ibu bapa atau berbuat sesuatu yang
boleh menjatuhkan maruah seseorang guru.
Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan
diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami
sebagai seorang guru.
Berusaha dengan sepenuhnya menunaikan tanggungjawab kami
dengan
berusaha
dan
bersungguh-sungguh
dan
mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.
Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya
mereka yang baru dalam profesion keguruan.
Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik
profesion keguruan.
Akan menjadi ahli sesebuah persatuan guru.
Akauntabiliti Guru
merujuk kepada sifat bertanggungjawab kepada seseorang
atau terhadap sesuatu tindakan, keputusan serta bersedia
memberikan penjelasan dan justifikasi yang diperlukan. Dalam
erti kata yang lain, akauntabiliti ialah tanggungjawab guru
terhadap profesionnya.
Guru mempunyai beberapa akauntabiliti iaitu :
o
Akauntabiliti terhadap pelajar guru mendidik
pelajar ke tahap yang cemerlang dalam pencapaian
akademik di samping membentuk potensi mereka
secara menyeluruh. JERIS
o
Akauntabiliti terhadap diri sendiri guru harus
berpengetahuan luas dan berketerampilan dalam
bidang mata pelajaran yang diajar.
o
Akauntabiliti
terhadap
ibu
bapa

guru
melaksanakan tugas dengan memastikan anak-anak
mereka menjadi insan yang berguna kepada
masyarakat dan negara.
o
Akauntabiliti terhadap masyarakat dan negara
guru mempunyai tanggungjawab untuk memenuhi
hasrat
negara
sebagai
rakyat
Malaysia
berlandaskan prinsip-prinsip yang termaktub dalam
Rukun Negara.

Akauntabiliti terhadap rakan sejawat dan profesion


keguruan guru perlu menjalin hubungan sesama
rakan sejawatnya serta bertanggungjawab sesama
sendiri dalam profesion yang disandang oleh
mereka.

Integriti Guru
Integriti ialah kesempurnaan atau keikhlasan atau kejujuran.
Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah
dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan
umum.
Integriti guru merangkumi:
o
Tanggungjawab yang berat dalam mendidik pelajar
dengan penuh keikhlasan dan kejujuran.
o
Melaksanakan tugasnya dengan amanah dan
mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang
o
Tanggungjawab dan berkewajipan menyediakan
pengajaran dan pembelajaran yang terbaik untuk
pelajar.
TAJUK 3 : ISU-ISU ETIKA GURU
Definisi etika
Cara atau hukum tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam
pergaulan
Definisi etika guru
Sistem yang diatur sebagai panduan untuk diikuti oleh guru
supaya guru saling menghormati, mempunyai kesantunan,
kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan
kehidupan dengan baik.
Etika perlu dalam profesion perguruan supaya;
segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan
masyarakat yang berhubung dengan mereka
tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku
dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum.
Guru dikawal oleh etika perguruan.
Kesantunan guru
Kesantunan merujuk kepada tatacara, adat atau kebiasaan
yang berlaku dalam masyarakat.
Fokus kesantunan guru
a) Perlakuan dalam percakapan - kawalan suara, memonopoli
sidang perbualan, cakap banyak, puji diri secara langsung dan
tidak langsung
b) Tatacara berkomunikasi - ikut norma budaya setempat, bukan
tatacara kita sahaja.
Kepedulian guru
Perwakilan komposit perasaan, pemikiran, dan perhatian yang
diberikan kepada sesuatu isu/tugas
Perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberikan guru
terhadap isu atau tugasnya.
Gabungan perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberi oleh
guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan
tugasnya.
Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu
proses perubahan (Havelock 1995)
Guru perlu :
Sedar atas perubahan
Minat pada perubahan
Mengenali pembawa perubahan
Mengurus perubahan
Menilai kesan perubahan
Bekerjasama dengan rakan
Membuat penambahbaikan

Kepedulian dari segi penyempurnaan diri


urus hal kehidupan seharian, jangan sampai masalah kehidupan
mengganggu tugas
Kepedulian terhadap tugas pengajaran
ambil peduli tentang bahan, kaedah dan beban PNP
bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru
Kepedulian terhadap impak pengajaran
yakin terhadap kebolehan pelajar
guru
lebih
fokus
kepada
keperluan
penambahbaikan

pelajar

dan

Penampilan guru
merujuk kepada ciri peribadi yang dimiliki guru termasuklah
sikap, kepercayaan, minat dan nilai. (mempengaruhi p&p
murid)
Tret perwatakan dan personaliti yang dianggap perlu untuk
kejayaan guru.
Howard (2007); 4 ciri utama penampilan guru menghasilkan
pembelajaran yang lebih baik.
1.
Penampilan untuk perbezaan
-perlu mempunyai keterampilan berasaskan budaya iaitu
mampu tampil dalam situasi budaya berbeza tidak kira
pelajar kulit putih/hitam, beragama dll.
-kebolehan menghadapi isu-isu sensitif, peka
2. Penampilan untuk berdialog
-merujuk kepada kerelaan untuk meneroka persamaan
dan perbezaan individu.
-2 jenis dialog berkaitan profesion keguruan iaitu dialog
profesional antara rakan sejawat dan dialog di dalam
bilik darjah antara guru dan pelajar.
Dialog antara rakan sejawat dapat menangani sikap guru,
kepercayaan dan amalan rakan dan peluang kepada guru
membuat perbandingan dan belajar antara satu sama
lain.
-dialog antara pelajar memberi peluang untuk
berkomunikasi dan menerapkan pengalaman hidup agar
p&p lebih bermakna.
3. Disilusi
-guru yang tampil menghadapi kekecewaan merupakan
guru yang menunjukkan keterbukaan melihat luar
daripada budaya sendiri dan kebolehan untuk meneliti
kepercayaan dan pandangan luar.
-guru yang dapat meneroka dan mengetepikan ilusi
adalah lebih responsif dari segi budaya dalam
persekitaran pelbagai
4. Demokrasi
-semua pelajar diberi peluang sama melibatkan diri
dalam apa jua aktiviti.
-guru bersikap terbuka dan beri peluang pelajar libatkan
diri dalam proses p&p.
Berniaga di sekolah
Guru seharusnya melaksanakan tanggungjawab sebagai
pendidikan di dalam bilik darjah dan bukannya menjalankan
perniagaan di sekolah.
Pihak pentadbir memainkan peranan dengan memberi teguran
dan mengambil tindakan sewajarnya.
Kerjaya sambilan
Guru tertakluk kepada Perintah Am Kerajaan dan tatalaku
Justeru, guru perlu memohon kelulusan untuk melakukan
kerja sambilan bagi menambah pendapatan.
Kelulusan hanya diberi jika tidak bercanggah dengan
peraturan yang ditetapkan . cth: tidak mengganggu waktu
kerja dan tidak jejas tugas mereka.

Cth kerja sambilan : tuisyen, bekerja sambilan di institusi


swasta.

Pengurusan masa
Merujuk kepada perancangan masa berkesan sama ada secara
harian, mingguan atau jangka masa panjang.
Melibatkan 2 dimensi iaitu pengurusan masa untuk diri sendiri
dan menanamkan aspek kepentingan mengurus masa pelajar.
Pengurusan masa diri sendiri- guru perlu merancang p&p
mengikut tempoh masa yang baik agar tidak membazirkan
masa pelajar dan elakkan kejadian tidak diingini berlaku.
Pengurusan kewangan
Perbincangan pengurusan kewangan;
1.
Cara menguruskan kewangan semasa bertugas di sekolah
-masalah kutipan wang Sumber wang Awam (SUWA) yang
merupakan kutipan awam dan punca kewangan termasuk yuran
pelajar, derma, sumbangan, sewa harta sekolah dan hasil
jualan projek sekolah.
-bagi guru kelas, guru bertanggungjawab mengutip yuran khas
dan yuran majalah dan guru menghadapi masalah pengeluaran
resit yang berasingan bagi setiap item yuran tersebut dan
merumitkan keadaan. Yuran majalah pula perlu dijelaskan oleh
sebuah keluarga sahaja dan ini mengambil masa lama untuk
mengesan ahli keluarga pelajar di sekolah.
-guru turut melakukan pembelian tanpa mengikut tatacara
pembelian. Cth: guru beli barang tanpa menggunakan borang
pesanan dan ada yang mengisi borang selepas beberapa bulan.
Hal ini telah melanggar tatacara kewangan dan GB berhak
menolak pembayaran.
2. Cara guru menguruskan kewangan diri dan keluarga
TAJUK 4 : PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU
Pengenalan

Seorang guru akan sentiasa berterusan mengalami proses


perkembangan.

Cth : tindakan-tindakan mengubah suai keupayaan dan


kebolehan diri dalam profesion perguruan.

Jadi guru berjaya ambil masa yg lama perlu amalkan sikap


belajar untuk mengajar sebagai proses Pembelajaran
Sepanjang Hayat.
Teori Peringkat-peringkat perkembangan guru
1.
Teori keprihatinan (Fuller, 1969)
2. Lima peringkat perkembangan guru (Trotter 1986).
Teori keprihatinan (Fuller 1969)

Fuller :
o
pengkaji pendidikan guru
o
paling awal kemukakan teori yg cdgkan kefungsian guru
melalui peringkat perkembagan.
o
Amat berminat kaji masalh yg dihadapi guru pra
perkhidmatan dan dalam perkhidmatan.
o
Oleh itu Fuller kemukakan TEORI KEPRIHATINAN
yang cuba jelaskan :
Persepsi
Kebimbangan
Masalah
Ketidakpuashatian
Kepuasan yang dialami oleh guru
praperkhidmatan sepanjang program latihan
keguruan.

Keprihatinan oleh Fuller ialah tanggapan guru/sesuatu yang


dianggap sebagai masalah.

Terdapat 3 peringkat keprihatinan guru :


1.
Awal pengajaran keprihatinan terhadap kemampuan
diri mereka.
2. Keprihatinan bertumpu kepada tugas.

3.

Impak pengajaran kepada murid.

1. Peringkat Keprihatinan terhadap Diri

Pada awal pengajaran guru praperkhidmatan akan beri


perhatian terhadap kemampuan untuk hadapi sesi pengajaran
dengan jayanya.

Cth :
1.
kemampuan diri dalam pengurusan BD
2. Komen yang diberikan oleh mentor/ pensyarah.
3. Disukai oleh pelajar/ibu bapa/lain2

Guru berasa bimbang ttg kemampuan diri untuk mengawal


kelas dan apa jua yang akan diperkatakan.
Kebimbangan akan berkurangan apabila setelah beberapa
bulan mengajar.
Jangka masa setiap orang tidak sama.
Tanda-tanda berkurang bimbang apabila guru mula berikan
perhatian kepada cara-cara untuk kendalikan tugas
pengajarannya dengan baik.

2. Peringkat Keprihatinan terhadap Tugas

Lebih fokuskan kpd cara-cara untuk kendalikan tugas dengan


baik.

Fokusnya adalah :
1.
cara melaksanakan dan memperbaiki pengajarnnya
2. cara kuasai isi kandungan mata pelajaran
3. uruskan disiplin murid
4. pengurusan BD
5. penilaian murid
6. perancangan dan persediaan mengajar
7. kaedah dan strategi pengajaran.

Sudah mula yakin untuk tangani tugas-tugas harian dan boleh


mengatasi pelbagai masalah disiplin dalam BD.

Perancangan pengajaran tak lagi berfokus kepada pengawalan


disiplin kelas ttpi kepada cara-cara perbaiki strategi
pengajaran serta penguasaan isi kandungan.

Nama lain peringkat ini oleh pengkaji-pengkaji lain :


1.
Peringkat masteri
2. Peringkat pengukuhan dan penjelajahan
3. Peringkat cubajaya

3. Peringkat Impak

Beri perhatian kpd kesan pengajarannya terhdp pembelajaran


pelajar2.

Guru melihat pelajar sbg individu yang berpotensi.

Tak lagi bimbang akan kemampuan diri untuk kawal kelas atau
keberkesanan penyampaian pengajaran.

Prihatin terhadap kesan atau impak pengajaran terhadap


pencapaian pelajar.

Guru ambil berat trhdap pertumbuhan dan perkembangan


pelajar.
Rumusan

Perkembangan guru sebgai proses semula jadi.

Sokongan emosi, sosial dan fizikal pada setaip peringkat


mainkan peranan penting untuk ke peringkat seterusnya.

Guru pada peringkat tugas mungkin berbalik kpd peringkat


diri jika tiba2 diminta untuk mengajar subjek yg baharu/ ajar
kelas berlainan/ tukar sekolah.

Oleh itu, faktor persekitaran juga mempengaruhi peringkat


perkembangan guru.

Perubahan persekitaran pembelajaran spt perubahan


kurikulum, perubahan tahap kelas yang diajar, perubahan
tempat bertugas sbbkan peringkat perkembangan berbalik
kpd peringkat yang lebih rendah.

Ketiga-tiga peringkat tidak semestinya berfungsi secara


berasingan.
Guru mungkin punyai intensiti yang tnggi pada satu peringkat
dan dalam masa yang sama punyai intensiti yang rendah pada
peringkat yang lain.

1. Peringkat Novis (guru permulaan)

Bermula apabila berdaftar sebagai pelajar pendidikan guru


dalam program Ijazah Perguruan.

Berusaha mempelajari fakta-fakta yang spesifik secara


objektif

Kuasai konsep asas dan peraturan asas untuk bertindak.

Sedang belajar dan berusaha membentuk pengertian menjadi


seorang guru.

Mula peroleh beberapa kemahiran asas dan istilah2 yg


berkaitan profesion

Mula himpunkan idea awalan ttg tugas mengajar.

Rumusan guru novis :


1.
Mula mempelajari cara mengajar.
2. Mempelajari fakta, konsep dan peraturan asas
pengajaran.
3. Masih belum dapat tangani tugas-tugas harian seorang
guru.
4. Dapat bentuk 1 peta kognitif ttg tugas2 am seoarng guru
profesional melalui kursus yg ditawarkan dalam program
Ijazah Perguruan.
2. Peringkat Novis Lanjutan

Pelajar pendidikan guru terus mengumpul dan tambah


pengetahuan berbentuk fakta, mengenali dan membetulkan
fakta yang sebelum ini tidak difahami.

Berusaha tambah maklumat yg berkaitan proses p&p.

Memantapkan pengetahuan tg peristilahan, prinsip dan


konsep-konsep yang berkaitan dengan profesionnya.

Pendedahan kpd situasi sebenar. cth PBS dan Praktikum.

Pendedahan ini utk dalami tuntutan profesion perguruan.

Mempunyai semangat yg tinggi untuk praktiskan apa shj yg


dipelajari secara teori.

Realiti BD sbbkan guru pth semangat,

Oleh itu, progam permentoran dan pencerapan klinikal dapat


sokong dan bantu guru bina keyakinan dan kemahiran
mengajar.

Guru mentor yg berpengalaman dan bersikap positif boleh


bantu guru novis lanjutan harungi peringkat ini dengan
jayanya.

Rumusan guru novis lanjutan :


1.
Menambah dan memantapkan kefahamn fakta, konsep,
prinsip berkaitan pengajaran dan pembelajaran.
2. Pengalaman awal kpd amalan BD membantu membina
keyakinan diri.
3. Bimbingan guru mentor amat penting dalam mengekalkan
minat dan motivasi guru novis lanjutan.

3. Peringkat Cekap

Capai peringkat ketrampilan dlm bidang yang diceburi.

Telah dpt sijil atau ijazah dlm bidang keguruan untuk penuhi
keperluan kelayakan yg ditetapkan.

Kecekapan tahap minimum seseorang berfungsi sbg


pendidik yg bertauliah.

Guru mula kenal pelbagai prinsip dan konsep di luar konteks


dan juga elemen yg merujuk situasi yg khusus.

Pada hujung peringkat ini, guru mampu selesaikan masalah P&P


yg dihadapinya.

Menyiasat amalan melalui refleksi.

Bermula apabila terima lantikan ke jawatan guru.

Guru perlukan 2-5 tahun dlm perkhidmatan.

Rumusan guru cekap :


1.
Guru yang memiliki kelayakan ikhtisas.
2. Lebih memberikan fokus kepada pembelajaran murid.
3. Memahami prinsip dan konsep pembelajaran dalam
pelbagai situasi yg khusus.
4. Memiliki pelbagai strategi pengajaran
dan mampu
menyesuaikannya mengikut keperluan pelajar yg berbeza

4. Peringkat Mahir

Boleh dikatakan sbg golongan yg terbaik dlm profesion.

Sentiasa diingati disanjung oleh bekas pelajar

Mudah kenal pasti elemen-elemen penting dalam tugas.

Punyai kemampuan kognitif yg tinggi utk mencerakin dan


menganalisis persekitaran pembelajaran secara kreatif dan
tersendiri.

Pamerkan gaya yang lancar dan buat keputusan berdasarkan


intuisi sbb ada pengalaman yg byk yg dapat bantunya
fahami situasi yg dihadapi.

Pamerkan gaya pengajarannya yg tersendiri.

Pengalamannya menentukan kualiti pengajarannya.

Boleh jadi mentor kepada guru novis.

Boleh berkongsi idea, pengalaman dan kemahiran dengan guru


novis.

Rumusan guru novis mahir :


1.
Mahir dalam bidangnya.
2. Golongan yang diingati dan disanjungi oleh bekas pelajar.
3. Gaya lancar dan spontan yg membolehkannya membuat
keputusan berdasarkan intuisi.
4. Kaya dengan pengalaman dan dapat menganalisis serta
menyusun maklumat yg kompleks berkaitan sesuatu
situasi pembelajaran yang kreatif dan unik.

5. Peringkat Pakar

Merupakan bintang yg menyerlah dlm bidangnya.

Gunakan pengalamannya sprti peringkat mahir tetpi secara


holistik.

Bermakna beliau boleh fahami dan tangani maklumat yg byk &


masih dpat pamerkan gaya pembelajaran yg lancar.

Sentiasa yg dilakukan sentiasa berjaya berbanding guru


mahir yg kdg2 melakukan kesilapan.

Dianggap sebagai jurucakap atau orang yg berautoriti dalam


bidangnya.

Idea & kemahiran yg ada boleh mmpengaruhi polisi-polisi


berkaitan dengan pengendalian di BD.

Rumusan guru novis mahir :


1.
Guru yg gemilang dan terbilang.
2. Dapat fahami dan tangani maklumat yg byk dan pelbagai.
3. Masih mempunyai gaya pe ngajaran yg lancar.
4. Orang yg berautoriti dalam profesionnya.
5. Idea dan kemahiran boleh mempengaruhi polisi-polisi
berkaitan pengendalian bilik darjah.

Perjalanan daripada guru novis kepada guru pakar implikasi


kepada guru

Kecekapan seorang guru harus ambil kira 7 teras pengetahuan


:
1.
Pengetahuan isi kandungan.
2. Pengetahuan pedagogi am.
3. Pengetahuan kurikulum.
4. Pengetahuan kandungan pedagogi.
5. Pengetahuan ttg pelajar dan ciri-ciri pelajar.
6. Pengetahuan ttg konteks pendidikan.
7. Pengetahuan ttg falsafah, matlamat dan nilai pendidikan.

Pengetahuan kandungan pedagogi kebolehan seseorang


guru untuk meympaikan kefahaman isi kandungannya melalui
pelbagai strategi dan kaedah pengajaran agar pelajar dapat
mencapai kefahaman dan tunjukkan pencapaian dlm
pembelajaran tersebut.
Pengetahuan kandungan pedagogi ini membezakan guru novis
dengan guru pakar.
Guru novis
Pengetahuan isi

Guru pakar
Pengetahuan isi kandungan

yang mendalam.
Cth : dapat kaitkan dengan

kandungan adlah
secara
diskrit/berasingan.
Tindakan pedagogi adalah
terhad.
Menjurus kepda kaedah

konteks yg berbeza secara


bersepadu.
Tindkan pedagogi adlah lebih
luas, interaktif dan
pelbagai.
Ajar dengan mengambil kira

penyampaian

cara pelajar belajar, cara

pengetahuan dan

pelajar membuina kosep

prestasi pengajaran.

dalam perwakila struktur


kognitifnya.
Beri fokus pd pengetahuan
sedia ada, pemikiran pelajar
& boleh ubahsuai
perancangan kurikulumnya
secara mental agar sesuai
dgn keperluan konteks.

1.

2.

3.

4.

Penekanan yang perlu diberikan semasa di peringkat


novis :
Sokongan dan bimbingan yang diterima semasa ikut
program keguruan (pensyarah, tutor dan guru mentor)
secara menyeluruh & intensif bagi capai penguasaan
aras kompeten.
Latihan atau aktiviti yg menjurus kpd perkembangan
domain pengetahuan yg spesifik (isi kandungan,
pengetahuan kandungan pedagogi dan pedagogi am) agar
dapat meningkatkan kemahiran pengamatan dan membuat
perwakilan proses p&p di dalam BD yg mantap.
Kursus-kursus yg ditawarkan dlm program latihan
keguruan seimbangkan teori dan amali latihan
praktikal benarkan pengalaman secara langsung (hands
on).
Dedahkan kpd pengalaman terancang (analisis kajian kes,
senario BD), pengalaman vikarious (perhati guru mentor
kendalikan kelas), pengalaman situasi (main peranan)
untuk menghayati pengurusan BD.

TAJUK 5 : PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH


Pengenalan

Guru merupakan faktor penentu kejayaan murid dalam


pelajaran.

Guru boleh mempengaruhi interaksi BD dan persekitaran


psikososial dlm BD.

Guru mempunyai autoriti/kebebasan untuk menentukan


sumber dan kaedah p&p di dalam kelas masing-masing.

Oleh itu guru perlu ada pelbagai kemahiran dan


berpengetahuan luas agar dapat melaksanakan tanggungjawab
mendidik kanak-kanak yang berumur antara 6-12 thn.

Peranan guru sekolah rendah :


1.
Pengamal ilmu dan kemahiran
2. Pembimbing
3. Pengamal reflektif
4. Penyelidik

5.
6.
7.
8.
9.

Agen sosialisasi
Agen perubahan
Pengganti ibu bapa
Pembentuk tingkah laku
Pengurus pembelajaran

Seorang guru yg berkesan akan memastikan bahawa muridnya


kuasai kemahiran yg diperlukan untuk tangani masalah atau
cabaran yg dihadapi dlm hidupnya.
Murid yg dilengkapi dengan kemahiran menguruskan emosi dan
menyelesaikan masalah peribadi mungkin akan menjejaskan
prestasi pembelajarannya.
Oleh itu, setiap guru berperanan sebagai pembimbing untuk
bimbing pelajar ke arah kehidupan yang berkualiti dan sihat.
Guru sebagai pembimbing :
1.
Ilmu pengetahuan.
2. Pengurusan diri dan masa,
3. Membina hubungan yg positif.
4. Penyesuaian diri kpd perubahan rutin hidup.
5. Menyemai minat dan sahsiah yg sihat.

1. Pengamal ilmu dan kemahiran

Guru bertanggungjawab untuk sentiasa mencari ilmu dan


amalkannya bagi penuhi keperluan pendidikan dan masa depan
generasi muda negara.

Pengamal ilmu tidak kedekut dengan ilmunya.

Amalkan sikap ingin belajar untuk mengajar.

Sentiasa meningkatkan penguasaan ilmu dan pengetahuan isi


kandungan pelajarn melalui :
1.
pembacaan,
2. perbicangan rakan sejawat,
3. hadiri kursus dalam perkhidmatan,
4. jalankan penyelidikan,
5. pamerkan sikap keterbukaan kpd peluang pemerolehan
ilmu.

Peranan dan tugas guru biasa dalam konteks bimbingan boleh


dilihat dari segi :
1.
Memberikan nasihat dan panduan.
2. Pengajaran
3. Pertolongan kpd pelajar yg memerlukan.

Guru perlu jadi pelajar sepanjang hayat memandangkan ilmu


pengetahuan sentiasa berkembang dan berubah.
Ambil berat ttg perkembangan ilmu pengetahuan dan
kemahiran yg terkini supaya :
1.
dapat sediakan pengalaman pembelajaran murid secara
bermakna,
2. gunakan ilmu untuk tegakkan kebenaran & keadilan,
3. berikan sumbangan yg berkualiti kpd ank didik,
msyarakat dan negara,

Proses bimbingan berlaku secara kelompok atau individu.


Proses bimbingan boleh dijalankan secara formal (BD/dewan
sek) atau tempat rekreasi (melalui kursus khas).
Peluang memberikan bimbingan boleh berlaku semasa
interaksi informal dengan pelajar.
Guru jalankan bimbingan dgn keprcayaan bhawa setiap pelajar
berupaya berkembang ke arah yg lebih positif.

1.

Harus pupuk budaya cintakan ilmu dlm diri murid supaya


murid dpt manfaatkan dalam semua aspek kehidupan dalam
hidup mereka.
Amalan cintakan ilmu dapat meningkatkan adab dan martabat
diri dan murid.
Guru perlu punyai kemahiran-kemahiran yg bersesuaian utk
sampaikan ilmu pengetahuan yg dikuasainya :
Guru ialah pengamal pengetahuan kandungan pedagogi.
Berlaku apabila guru berjaya mensintesis dan sepadukan tiga
teras pengetahuan :
(a) Pengetahuan isi kandungan.
(b) Pengetahuan pedagogi am.
(c) Pengetahuan konteks pendidikan

Mengaitkan kepada konteks yang berbeza secara bersepadu.

2.

Guru menstruktur pengajarannya dengan mengintegrasikan


unsur-unsur kemahiran belajar dan kemahiran berfikri dlm
penyampaian isi kandungan.
Agar dapat lahirkan pelajar yang mampu berfikir aras tinggi.
Era teknologi maklumat telah ubah peranan seoarng guru darp
penyampai ilmu kpd seorang pembimbing / fasilitator /
pemudah cara.
Fasilitator perlu miliki kemahiran berkomunikasi, kemahiran
penggunaan
teknologi
pengajaran
dan
kemahiran
memotivasikan pelajar.
Kesemua kemahiran ini boleh diperoleh melalui pembacaan,
perkongsian maklumat dengan rakan sejawat, amalan refleksi,
hadiri kursus dan amalan penyelidikan tindakan.

2. Pembimbing

Peranan guru bukan shj merangkumi aktiviti p&p berdasarkan


kurikulum dan sukatan pelajaran semata-mata tetapi
merangkumi pembentukan akhlak keseluruhan seseorang
murid.

Guru sebagai pembimbing berperanan :


1.
Semai minat dan motivasi trhdp mata pelajaran akademik
supaya dpt tingkatkan pencapaian.
2. Bimbing kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, minat
dan kecenderungan diri trhadap bidang yg diceburi
sesuai dgn minat dan kebolehan murid agar dapat
dikembangkan.
3. Menanamkan minat dan sikap yg sihat trhdap
persekolahan dan memperkaitkannya dgn amalan
seharian mereka.
4. Mengenal pasti dan membantu pelajar-pelajar yg
mengalami masalah pembelajaran / sosioemosi /
kesihatan dlm mmbuat penyesian peribadi dr aspek
sosial, emosi, mental dan fizikal.
5. Sebagai mentor melatih, menyokong dan memberikan
bimbingan dan maklum balas yg membina.
6. Mentor cuba bina kekuatan individu
utk
maksimumkan murid yg berada di bawah jagaannya dlm
situasi BD.
7. Proses pementoran yg dilaksanakan adlah berdasarkan
hubungan kasih sayang antara mentor dan protege.

3. Pengamal Reflektif

Amalan refleksi berkesan dlm membantu guru permulaan


menstruktur pemikiran mereka ke arah penguasaan isi
kandungan pedagogi dan pengetahuan am pedagogi.

Refleksi membolehkan pengamalnya menilai, memahami


dan belajar drp pengalaman.

Pengamal reflektif harus sentiasa mempersoalkan amalan


dirinya dan tidak hanya bertindak atas tabiat atau
mengikut arahan semata-mata.

Perlu merancang dan bertindak dengan penuh kesedaran


berasaskan prinsip dan teori p&p.

Amalan ini boleh diperkembangkan dengan bertanyakan


diri soalan-soalan yg berkaitan dengan perkara yg
dilakukan sebelum, semasa dan selepas mengajar dengan
tujuan mempertingkatkan kemahiran-kemahiran dan
profesion keguruan.

Apabila seseorang merenung kembali tindakannya,


membuat analisa ttg peristiwa lepas dan merancang

tindakan susulan, individu tersebut tlh amalkan refleksi


ke atas tindakannya.
Refleksi bermula dengan usaha guru untuk menerangkan
situasi atau mengenal pasti permasalahan yg timbul,
kemudian menjelaskan perasaannya trhdp situasi
tersebut berdasarkan tggapan dan nilai kendiri.
Pada peringkat penilaian, guru meneroka kemungkinan
punca masalah serta kekuatan dan kelemahan situasi
tersebut.
Kesannya, guru akan usaha cari ikhtiar untuk mengatasi
bidang kelemahannya.
Proses menganalisis situasi merupakan usaha pengamal
untuk melihat situasi tersebut dr sudut yg berbeza dan
menimbangkan kemungkinan tindakan alternatif.
Dalam proses membuat kesimpulan, guru tetapkan
keputusan pilihan tindakan terbaik.
Lingkaran terakhir dlm proses reflektif merupakan
pemikiran ttg rancangan tindakan masa depan (pelan
tindakan) jika peristiwa yg sama berulang lagi.

1.
2.
3.
4.
5.

Diskripsi
Apakah yg
telah
berlaku?

Pelan
Tindakan
Jika berlaku
lagi, apa yg
perlu saya
buat?

Perasaan
Apakah yg
saya rasa?

Kesimpulan
Apakah
tindakan
lain yg
mungkin
saya ambil?

Penilaian
Adakah baik
atau buruk?

Analisis
Apakah
pengertian
situasi itu
kpd saya?

Proses refleksi

Pemikiran reflektif merangkumi aspek sosial, moral dan


etika dalam proses p&p.

Refleksi ttg keadaan pengajaran yg bermasalah berlaku


dlm 3 aras yg berbeza iaitu teknikal, praktikal dan
kritikal.
Teknikal guru hanya memikirkan keputusan mengenai
penggunaan pengetahuan pedagogi yg berksan dan
berfaedah.
Praktikal kaji hasil dan kesan drp cara-cara yg
digunakan
demi
mencapai
matlamat
pendidikan
(pemikiran lbh tertumpu kepada andaian yg dibuatnya
mengenai tujuan dan akibat pendidikan).
Kritikal cuba gabungkan kriteris akhlak, etika dan
tindakan profesioanl dlm pengajarannya.
Prestasi guru dpat ditingkatkan melalui amalan reflektif.
Antara manfaat yg diperoleh melalui amalan ini :
Dpt kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri utk capai
prestasi yg lbh baik.
Menjadi guru yg lebih yakin.
Pengajaran yg lebih berkesan berdasrkn prinsip dan
model pengajaran dan kepelbagaian teknik pengajaran.
Tindakan dan keputusan berasaskan ilmu dan
pengetahuan pedagogi berkesan.
Pemikiran reflektif dapat dodokumentasikan dlm bntuk
tulisan merupakan sumber rujukan yg pnting (kpd diri
dan sumbgn idea yg boleh dirujuk oleh rakan sejawat dn
guru sek lain).

4. Penyelidik

Guru digalakkan menerapkan budaya penyelidikan utk fhm


persekitaran pembelajaran dan amalan tindakan diri untuk
tingkatkan profesionalisme mereka.

Peranan guru sbg penyelidik bolehkan guru mengkaji peristiwa


secara saintifik, membuat analisa berdasarkan bukti
emperikal dan data yg sahih seterusnya membantu guru
membuat keputusan BD yg bijak & berkesan ikut teori dan
prinsip p&p.

Sebenarnya setiap hari guru terlibat dlm proses penyelidikan


iaitu merancang pengajaran, membantu murid dlam proses
pengajaran, menguruskan BD, menilai hasil kerja murid,
berikan maklum balas percapaian pelajar kpd ibu bapa.

Walaupun berbentuk pengajaran tetapi jika dinyatakan


semula dengan peristilahan yg berbeza adalah mereka bentuk
dan melaksanakan tindakan memerhati, mengumpul data,
menganalisa hasil kerja murid dan ubah suai perancangan
untuk memenuhi keperluan murid (menepati takrifan aktiviti
penyelidikan).

Peranan guru sbg penyelidik adlh nyata apabila aktiviti harian


guru dicatat atau didokumentasikan secara formal dan
sistematik, melibatkan diri dlm proses inkuiri dgn tujuan
memperbaiki amalan pengajran dan pencapaian murid,

Penyelidikan tindakan bentuk penyelidikan yg dilaksanakan


oleh guru untuk guru & ttg guru.

Segala peranan, fungsi, amalan, budaya dan norma di sekolah


lebih difahami oleh guru berbanding dgn penyelidik pihak ke3.

Oleh itu, guru lbh sesuai siasat amalan diri dlm situasi sekolah
tempat beliau bertugas.

Guru sbg penyelidik melibatkan diri dlm hasilkan teori dan


kefahaman baharu berkaitan permasalahan yg dihadapi.

Pengkaji juga berpeluang berkolaborasi dgn guru lain serta


melibatkan murid-muridnya dlm membuat keputusan perkaitan
kurikulum dan pengajaran.

Dapatan kajian boleh dikongsi dlm usaha cari amalan p&p yg


terbaik.

Kebaikan guru sbg penyelidik :


1.
Menambah kejelasan teori, bahasa dan pembelajaran.
2. Tingkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman amalan BD
& tingkatkan kemahiran mengajar.
3. Mudahkan kolaborasi dgn murid-murid & guru lain.

4.
5.

Berpeluang kembangkan komitmen bersama ke arah


penambahbaikan.
Meningkatkan profesionalisme keguruan.

5. Agen Sosialisasi

Agen sosialisasi :
1.
Penyumbang ilmu dan kemahiran
2. Pembentk sahsial sosial yg positif
3. Pembentuk budaya penyayang
4. Teladan sosial
5. Penghubung natara institusi sekolah dan masyakat am.

Sekolah berperanan sbg tempat yg memberikan peluang kpd


murid-murid untuk memperoleh pelbagai jenis pengetahuan
dan kemahiran yg diperlukan untuk kemajuan dan
pembangunan negara.
Sek sbg institusi kemasyarakatan menekankan perkembangan
dan prubahan TL murid berasaskan nilai, norma dan keperluan
masyarakat.
Guru berperanan menyampaikan ilmu kpd murid di samping
membentuk sikap, nilai dan personaliti yg cemerlang selaras
dgn keperluan individu dan jangkaan masyarakt.
Sbg agen sosialisasi, guru berperanan mmbntuk individu yg
mmpu bersosialisasi dan memiliki kecerdasan emosi yg tinggi
agr dpt sesuaikan diri dlm dunia pekerjaan kelak.
Dg segi hbgn sosial guru perlu bersifat penyayang dan
hormati perbezaan individu.
Guru perlu bersifat empati dan mmbtu pelajar membentuk
emosi yg sihat.
Guru harus terlibat dlm aktiviti kemasyarakatan yg dianjrkan
oleh komuniti setempat seperti :
1.
Karnival keluarga
2. Ekspedisi mendaki bukit
3. Aktiviti kebudayaan
4. Gotong-royong
Guru boleh hulurkan khidmat bantuan dr segi kewangan,
kepakaran, tenaga dan masa utk jayakan aktiviti
kemasyaraktan.
Guru wajar pamerkan amalan nilai murni spt berbudi bahasa,
bersopan santun, prihatin, penyanyang, hormat hak asasi sbb
guru dianggap baik dlm klgn masyakt.
Guru harus sggup belajar dan sesuaikan diri dgn penggunaan
teknologi baharu dlm komunikasi spt penggunaan laman web,
emel, blog dsb supaya maklumat dapat disalurkan dengn lbih
cpt dan efisien.

6. Agen Perubahan

Guru tak boleh elak dari hadapi perubahan.

Setiap kali berlaku perubahan, rutin akan terganggu.

Perubahan hasilkan ketidakpastian, kerisauan dan tekanan


hidup,

Perubahan boleh juga bawa kesan positif spt harapan baharu,


inovasi dan bagi mereka yg berani hadapinya.

Utk kekalkan kecekapan dan ketrampilan diri, guru perlu


jadikan perubahan sebagian dlm kehidupan.

Sekolah merupakan institusi perubahan dan inovasi


modenisasi masyarakt.

Guru sbg agen prubahan harus mampu uruskan tempoh


transisi drp yg lama kpd yg baharu.

Sistem pendidikan sentiasa berubah bagi tujuan menjadikan


proses pendidikan berkesan, releven dan bermakna serta
sesuai dgn tuntutn perkembangan semasa.

Mengikut Fullan, terdapat 4 bidang utama bagi membina


keupayaan moral utk hadapi perubahan :
1.
Membina visi peribadi
2. Inkuiri
3. Masteri
4. Kolaborasi

Membina visi peribadi siasat dan kenal pasti hasrat diri


mnjadi seorang guru (apakah jasa yg dapat dihulurkan utk
bantu murid)
Inkuiri amalkan penilaian kendiri/ refleksi ttg hasrat
peribadi supaya dpt bentuk norma belajar spnjang hayat.
Masteri mncapai kefahaman yg mendalam ttg bidang yg
diceburi agar keberkesana dpt ditingkatkan.
Kolaborasi sokongn dan usaha bersama-sama rakan sekerja
dpt perkayakan pengalaman mlh dpt wujudkan sinergi dan
motivasi utk hadapi perubahn.
Sbg agen perubahan guru sendiri perlu amalkan pembelajaran
sepanjang hayat.
Perubahan harus bersifat generatif iaitu satu idea baru dpt
menjana idea2 dan inovasi secara berterusan dan progresif.
Ringkasnya, agen perubahan dikaitkan dengn pegangan
peranan moral guru.
Tanpa tujuan moral, apa jua perubahan dan inovasi yg
diperkenalkan kpd sek dilaksnakan hanya sekadar penuhi
arahan dan peraturan pihak atasan shj.

7. Pengganti Ibu Bapa

Ibu bapa ialah individu yg pling dekat dgn pelajar krn


pembelajaran peringkat awal kanka-kank diperoleh drp
mereka.

Pekembgn awal kanak-kanak dipengaruhi oleh sikap dan nilai


ibu bapa mereka untuk dijadikan ikutan.

Oleh itu, aspirasi dan nilai di skolah perlu seiring dgn aspirasi,
nilai dan sikap ibu bapa di rumah.

Ibu bapa merupakan pengaruh sosial yg besar trhdp


pencapaian persekolahan ank-anak mereka.

Oleh itu, pnting utk kekalkan hubugn baik antara pihak


sekolah dan ibu bapa,

Realiti di sekolah, terdapat pelbagai latar belakang kanakkanak drp keluarga yg berbeza.

Guru perlu fhm murid

Keprihatinan dan kepekaan guru dpt bntu kanak-knak hadapi


prsekolhn dgn lbh yakin.

Guru yg fhm situasi akan beri perhatian yg lbh khusus dan


usaha utk wujudkan persekitaran sekolah & BD yg lbh
kondusif supaya kerunsingan kanak-kanak dpt diminimumkan.

Dgn pamerkan kasih syg, kemsraan dan sediakan pgalaman


pmbelajaran bermakna dan berkualiti, guru boleh berperanan
sbg pggnti ibu bapa serata melayan kanak2 yg dahagakan
kasih syg ibu bapa mereka.
8. Pembentuk tingkah laku

Guru merupakan model pnting dlm salurkan mesej ttg amalan


nilai, kepercayaan, falsafah dan sikap terhdp murid.

Jika guru pamerkan sikap bosan, mlas dan tak bersemangt


maka murid pun akan meniru.

Sbg pmbntuk tingkah laku guru perlu faham matlamat


pembelajarn yg ingin dicapai.

Jika matlamat pndidikan betujuan mmbntuk insan yg mmpu


berfikr aras tinggi, menyelesaikan maslah secara brdikari,
dan hargai kunikn individu, mka proses pmbntukn tgkh lku
hrus selrs dgn mtlmt yg ditetpkn.

Guru perlu mmpunyai kebijaksanaan dlm pemilihan pmbntukan


TL secara profesional berlandaskan falsafah dan teori TL yg
bersesuaian.

Seseorang pembentuk TL yg gunakan pndekatan behavioris


akan :
1.
Berikan fokus pada perubahan TL.
2. TL merupakan tindakn yg boleh diperhatikan, didengar
dan diukur.
3. Oleh itu, sikap, nilai, pegangan, perasan dan imej diri
bukn fokus utama dlm pmbntukn TL.
4. Mtlmt pndektan behavioris adlh untk mgjar TL baharu
atau kekalkan TL yg diingini melalui peneguhan.

5.
6.

Utamakan penggunaan peneguh semula jadi


Seorang guru sbg pembntuk TL yg amlkn pendekatan
humanis akan :
Berikan fokus kpd pemikiran, perasaan, keperluan,
psikologi dan emosi seseorg individu.
Berikan peluang kpd individu utk kuasai kawalan trhdp TL
sendiri
Lngkah intervensi berikan penekanan kpd kemahiran
komunikasi, memahami motif pelajar

mempunyai tret-tret personaliti seperti berikut:


Berorentasikan pencapaian
Berorentasikan kreativiti dan inovasi
Amat bertenaga dan penglibatan diri yang tinggi
Keyakinan diri yang tinggi
Keperluan untuk menggunakan pengaruhnya terhadap
orang lain
Sanggup menanggung risiko
Membina (nurturning), bertimbang rasa dan sensitif.

9. Pengurus pembelajaran

Guru sbg pengurus pmbelajaran akan berusaha utk wujudkan


persekitaran pembelajaran yg menggalakkan penglibatan
serta kerjasama pelajar dlm aktivti BD supaya p&p bermakna
dan produktif.

Sbg pengurus pembelajaran, guru bertanggjwb untuk :


1.
Rancang, kelola, mengarah dan kawal aktiviti p&p.
2. Uruskan BD dr aspek pertuturan dan rutin pengendalian
kelas.
3. Uruskan persekitaran fizikal dr segi susunan kerusi meja
dan perabot, suhu, pencahayaan, keceriaan, tempat
simpanan bahn p*p agar keselamatan BD terpelihara.
4. Uruskn persekitaran psikososial BD dgn pastikan
persekitaran pmbelajaran adlh mesra dan wujud
perasaan diterima tnpa syarat.
5. Menguruskan proses pentaksiran dlm BD dr segi
sediakan soalan peperiksaan, mentadbir, mengawas,
memeriksa, simpan rekod dan sediakan pelaporan
pencapaian atau kemajuan murid.
Rumusan bab

Untuk pastikan peranan guur sbg guru yg berkesan ialah kita


perlu teroka dan kuasai kemahiran abd ke-21 utk sokong dan
mantapkan penyampaian ilmu seterusnya dpt mendidik
generasi Y yg mempunyai kompetensi global.

2. Kepemimpinan Berkarisma
Menurut House dan Howell (1992), pemimpin berkarisma

3. Kepemimpinan Birokratik
Tujuan kepemimpinan birokratik dalam sesebuah organisasi
formal

bertujuan

pengurusan

memaksimumkan

dengan

menggunakan

kecekapan

melalui

pendekatan

rasional

(Weber, 1989)
Model kepemimpinan birokratik tulen mengikut Weber
(1989)

memberikan

penekanan

terhadap

aspek-aspek

seperti:
Organisasi yang berorentasikan matlamat
Pembahagian bidang pengkhukusan
Strutur berhierarki
Mementingkan peraturan dan tatatertib
Mempunyai prosedur kerja yang amat teknikal
Perjawatan berdasarkan kelayakan dan kecekapan
bidang.
Antara ciri kepemimpinan birokratik dalam organisasi sekolah

adalah:
Struktur organisasi sekolah yang berhierarki dengan

Guru Besar atau Pengetua di pucuk kepemimpinan


Guru-guru mempunyai bidang kepakaran masing-

TAJUK 6 : KEPEMIMPINAN GURU

masing
Terdapat

Asas Kepemimpinan
Konsep Asas Kepemimpinan

akademik untuk dipatuhi


Ketua
bidang/panitia

Pemimpin merupakan individu dalam sesuatu kumpulan yang


diberi tanggungjawab mengarah dan menyelaraskan aktiviti
untuk mencapai matlamat kumpulan tersebut (Ibrahim
Mamat, 2001)
Kepemipinan ialah keupayaan untuk memimpin (Kamus Dewan,
2002)
Fidler (1997) telah mengenal pasti dua ciri utama hasil
daripada analisis beliau tentang kepelbagaian definisi
kepimpinan iaitu:
-

bertanggungjawab

1. Kepemimpinan Semula Jadi


Seringkali
anggota
kumpulan

tertua,

paling

memastikan

aktiviti

daripada golongan profesional.


Keputusan yang dibuat merupakan keputusan bersama
berdasarkan maklumat yang lebih menyeluruh dan situasi ini
akan

membawa

kepada

peningkatan

1.
2.
3.
4.
5.

keberkesanan

pelaksanaannya.
Kepemimpinan teragih berkait rapat dengan konsep sekolah

Teori Tradisional Teori Tret


Teori Tradisional Teori Tingkah Laku
Teori Tradisional Teori Situasi
Teori Semasa Teori Transformasi
Teori Semasa Kepemimpinan Moral

berpengalaman, serta mempunyai kemahiran interpersonal


yang tinggi akan secara semula jadi dianggap dan diterima
oleh ahli-ahli kumpulannya sebagai ketua mereka.

pelajaran

pendidikan di mana sebilangan besar ahli-ahli terdiri

Teori-Teori Kepemimpinan

yang

mata

waktu

4. Kepemimpinan Teragih
Kepemimpinan teragih dianggap sebagai gaya kepemimpinan

berkesan dan kemajuan sekolah.

Semula Jadi
Berkarisma
Birokratik
Teragih

jadual

yang paling sesuai untuk organisasi sekolah dan institusi

Jenis-Jenis Kepemimpinan

dalam

dan

sukatan yang telah ditetapkan.

keupayaan menjana rasa hala tuju dan keyakinan dalam


kalangan pengikutnya
mempengaruhi pengikut ke arah mencapai matlamat

Kepemimpinan
Kepemimpinan
Kepemimpinan
Kepemimpinan

sekolah

kurikulum dilaksanakan mengikut garis panduan dan

1.
2.
3.
4.

peraturan

1.

Teori Tradisional Teori Tret

Teori tret memberikan perhatian kepada mengenal pasti


apakah tret-tret seorang pemimpin yang berkesan.
Dengan mengkaji tret-tret pemimpin-pemimpin yang berjaya,
maka orang lain yang memiliki tret-tret sama diandaikan akan
menjadi pemimpin yang berjaya juga.
Antara tret-tret kepemimpinan adalah kajian oleh Stogdill
(1974) untuk mengenal pasti tret-tret dan kemahiran yang
membezakan antara pemimpin dan pengikut iaitu:

TRET
Menyesuaikan diri dalam

pelbagai situasi
Peka kepada persekitaran

sosial
Cita-cita

tinggi

dan

berorentasikan

pencapaian
Asertif
Dapat bekerjasama
Boleh membuat keputusan
Boleh diharapkan
Dominasi
(ingin

mempengaruhi orang lain)


Bertenaga
Tidak mudah putus asa
Keyakinan diri
Daya tahan yang tinggi

terhadap tekanan
Rela
menerima

KEMAHIRAN
Kecerdasan yang tinggi
Berkemahiran konseptual
Kreatif
Diplomatik dan tactful
Petah bertutur
Berpengetahuan tentang

tugas kumpulan
Teratur
(kemampuan

mentadbir)
Daya pujuk
Berkemahiran sosial

tanggungjawab
Menurut Yukl (1989), terdapat tiga kategori kemahiran am
yang relevan untuk semua pengurus, iaitu kemahiran
interpersonal, kemahiran kognitif, dan kemahiran teknikal.
Yukl mengambil kira unsur situasi di mana kemahiran khusus
dan tret dikorelasikan dengan keberkesanan kepemimpinan
membina satu set ciri-ciri peribadi dan kemahiran
kepemimpinan iaitu:
Keperluan untuk kejayaan
Keperluan untuk kuasa
Keyakinan diri
Kematangan emosi
Kemahiran teknikal
Kemahiran konseptual
Kemahiran interpersonal
2.

Teori Tradisional Teori Tingkah Laku


Teori tingkah laku memberikan tumpuan kepada
bagaimana pemimpin bertingkah laku dalam proses
kepemimpinan (terutama terhadap pengikut mereka)
Antara teori tingkah laku adalah:
Teori X dan Teori Y oleh Douglas McGregor
(1960)
Grid Pengurusan (Managerial Grid) oleh Blake
dan Mouton (1964, 1978)
Teori X dan Y mewakili perbezaan dalam cara seseorang
pemimpin beranggapan terhadap stafnya dalam
sesebuah organisasi.
Dalam Teori X, pemimpin beranggapan stafnya
dimotivasikan oleh wang ringgit, malas, dan akan
mengelakkan tugas kecuali dipaksa, tidak akan
memberikan kerjasama kecuali diarahkan dan dikawal.
Dengan demikian, pemimpin akan bertingkah laku lebih
autokratik, bertindak mengarah dan mengawal stafnya
dalam proses kerja.

3.

Pemimpin Teori Y beranggapan stafnya rajin, melihat


kerja sebagai suatu perkara semula jadi seperti
bermain atau beristirahat akan memupuk kerjasama,
bercita-cita tinggi dan mempunyai sikap positif
terhadap kerja.
Blake dan Mouton (1964, 1978) mengkaji tingkah laku
dalam kepemimpinan dan telah menghasilkan Grid
Pengurusan yang menjelaskan dua dimensi yang berbeza
berkaitan dengan keprihatinan pemimpin, iaitu:
Keprihatinan terhadap penghasilan pemimpin
menunjukkan keprihatinanya terhadap tugas
dan produktiviti pekerja demi mencapai
matlamat organisasi.
Keprihatinan terhadap manusia pemimpin
memberikan
perhatian
dan
penekanan
terhadap
perhubungan
baiknya
dengan
pekerja-pekerja dalam organisasi.

Grid Pengurusan mengutarakan lima jenis tindakan


kepimpinan, iaitu;
Kelab Rekreasi Penekanan diberi kepada
keperluan manusia, perhubungan manusia dan budaya
kerja yang harmoni dan menyenangkan.
Papa Pemimpin menyumbangkan usaha yang amat
minimum, sama ada terhadap kebajikan pekerja
(unsur manusia) mahupun pencapaian matlamat
organisasi (unsur penghasilan)
Berpasukan Memberikan penekanan kepada
semangat saling bergantungan yang positif antara
ahli dan komitmen terhadap matlamat organisasi
Berorientasikan Tugas Memberikan penekanan
kepada keefisienan kerja tanpa mengambil kora
faktor kemanusiaan
Di
Pertengahan
Jalan

Pemimpin
cuba
menyeimbangkan keperluan untuk memastikan kerja
disempurnakan di samping mengekalkan harga diri
manusia pada aras yang sederhana.
Moorhead dan Griffin (1998) merumuskan kombinasi dua
bentuk tingkah laku kepemimpinan yang membawa kepada
keberkesanan prestasi kumpulan seperti berikut:
Pemimpin yang lebih berkesan bekecenderungan
membina hubungan mesra dengan pekerjanya yang
juga menyokong pucuk pimpinan
Pemimpin yang lebih berkesan menggunakan
kaedah penyeliaan dan proses membuat keputusan
berbentuk kumpulan lebih daripada bentuk
individu
Pemimpin yang lebih berkesan berkecenderungan
menetapkan matlamat organisasi yang lebih tinggi
Teori Tradisional Teori Situasi
Teori situasi beranggapan bahawa persekitaran
organisasi yang berbeza memerlukan cara kepemimpinan
yang berbeza jika keberkesanan ingin dirasakan.
Kepemimpinan yang berkesan bergantung pada beberapa
faktor situasi yang saling mempengaruhi.
Antara teori situasi adalah:
Teori Kontijensi Fiedler (1967)
Teori Situasi Hersey dan Blanchard (1977)
Teori Kontinjensi menyatakan bahawa tidak terdapat
satu cara terbaik dalam memimpin sesebuah organisasi.
Sesuatu gaya kepemimpinan mungkin berkesan dalam
satu situasi tetapi sebaliknya berlaku dalam situasi yang
lain.
Dalam erti kata lain, kepemimpinan optional tertaluk
kepada orientasi psikologi pemimpin dan tuntutan
persekitaran yang terdiri daripada:

Saiz
organisasi,
bagaimana
pemimpin
menyesuaikan diri dengan persekitaran
Sumber dan cara pengoperasian yang berbeza
Tanggapan pemimpin terhadap staf dan
sebaliknya
Penggunaan teknologi dan sebagainya
Tingkah laku pemimpin mungkin digerakkan oleh tugasan
ataupun perhubungan antara manusia dan diperjelaskan
dalam tiga dimensi kritikal, iaitu:

Hubungan pemimpin-ahli

Struktur tugasan

Kedudukan kuasa
Mengikut Hersey dan Blanchard, keberkesanan
kepemimpinan berasaskan situasi.
Terdapat empat gaya kepemimpinan yang diutarakan oleh
mereka, iaitu gaya memberitahu, menjual, mengambil
bahagian dan menurunkan tanggungjawab.
Tahap kematangan ahli ditafsirkan berdasarkan dua
aspek yang khusus iaitu:

Kematangan psikologikal

Kematangan pengendalian tugas

4.

5.

Kumpulan Kematangan Rendah motivasi yang rendah,


kurang kemahiran, kurang pasti matlamat organisasi dsb.
Gaya kepemimpinan yang sesuai bagi kumpulan ini ialah
memberitahu dan menjual.
Kumpulan Kematangan Tinggi motivasi yang tinggi,
mempunyai kemahiran tinggi, komited kepada matlamat
organisasi dsb.
Gaya kepemimpinan mengambil
bahagian
sesuai
diamalkan untuk kumpulan ahli yang berkemahiran tinggi
tetapi kurang bersemangat.
Gaya menurunkan
tanggungjawab adalah sesuai
diamalkan bagi kumpulan yang mempunyai tahap
kematangan dan kemahiran yang tinggi.

Teori Semasa Teori Transformasi

Kepemimpinan transaksi memberikan fokus kepada


keperluan asas dan ganjaran ekstrinsik sebagai
motivasi untuk bekerja.

Pemimpin transformasi bukan sahaja memberikan


tumpuan kepada keperluan pengikut, beliau cuba
meingkatkan keperluan itu kepada aras motivasi dan
kematangan yang lebih tinggi.
Teori Semasa Kepemimpinan Moral

Kepemimpinan moral memberikan perhatian kepada


nilai dan etika pemimpin di mana penggunaan kuasa
dan pengaruh adalah atas pertimbangan yang baik
dan benar.

Sergiovanni (1992) mendefinisikan kepemimpinan


moral sebagai suatu bentuk bimbingan yang
memotivasikan orang lain melalui prinsip-prinsip dan
pegangan nilai yang terpuji.

Pemimpin moral tidak mencari ikhtiar untuk


mendapatkan manfaat diri tetapi bertindak demi
kebaikan sejagat.

Implikasi Kepemimpinan
Implikasi Kepemimpinan Kepada Sekolah
1. Implikasi Teori Tret:

Terdorong oleh misi dan berjiwa guru

Positif dan benar

Pemimpin guru

With-it-ness (kemahiran pengurusan bilik darjah)

Gaya guru
Pakar motivasi
Keberkesanan pengajaran
Berpengetahuan
Street smart (membaca untuk belajar)
Berdaya fikiran

2.

Impliaksi Teori X dan Teori Y:

Teori X adalah kurang tepat untuk menjelaskan


tingkah
laku
manusia
dalam
konteks
kepemimpinan hari ini.

Pengurus sekolah ataupun guru tidak harus


menganggap kakitangan atau murid pada asasnya
malas dan cuba mengelakkan tugas atau
tanggungjawab mereka.

Teori X mengandaikan keperluan aras rendah


merupakan penentu tingkah laku manusia
manakala Teori Y mengutamakan keperluan aras
yang lebih tinggi.

Oleh itu untuk meningkatkan aras motivasi guru


di sekolah, pengurus sekolah perlu melibatkan
guru dalam proses membuat keputusan
organsiasi, mengamalkan keupayaan guru di
dalam bilik darjah, menggaakkan kesepaduan
kerja dan menunjukkan penghargaan kepada
tugas-tugas yang dilaksanakan.

3.

Implikasi Teori Tingkah Laku:

Seseorang pemimpin sekolah perlu bijak


menganalisa dan menunjukkan keprihatinannya
terhadap kedua-dua aspek; iaitu tugas dan
perhubungan manusia.

4.

Implikasi Teori Situasi:

Pemimpin harus bijak mengkaji persekitaran


semasa dan seterusnya menentukan gaya
kepemimpinan
yang
dapat
menyokong
persekitaran tersebut:
Hubungan pemimpin-ahli
Struktur tugasan
Kedudukan kuasa

5.

Implikasi Teori Transformasi


Guru sebagai pemimpin transformasi merupakan seorang guru
yang dapat menggerakkan tahap motivasi, meningkatkan
kesedaran diri serta mempengaruhi murid/rakan setugas
untuk melaksanakan tugasan bagi mencapai matlamat yang
telah ditetapkan.
Mampu merangsang pelajar
Menjadi sumber ikutan
Menetapkan
harapan
memperoleh
pencapaian yang tinggi
Menjana
permuafakatan,
menggalakkan kerja kolaboratif
Mempamerkan keprihatinan
Memberikan
penekanan
kepada
prestasi cemerlang dan ganjaran
kontinjensi diberi atas usaha-usaha
cemerlang yang ditunjukkan
Kepemimpinan Sekolah dan Guru
1.

2.

Kepemimpinan Sekolah:
Desentralisasi, budaya sekolah cemerlang dan
prinsip amalan terbaik merupakan cabaran baharu
dalam kepemimpinan sesebuah sekolah pada masa
kini.
Kepemimpinan Guru:
Pemimpin guru ialah guru biasa tetapi mampu
membimbing atau mendorong guru lain untuk

bersama-sama berusaha meningkatkan amalan


profesional dan peringkat pencapaian pelajar.
Antara peranan dan tanggungjawab guru cemerlang:
Membuat perancangan pengajaran
Memimpin dan membantu dalam tugas
kurikulum dan kokurikulum
Menjadi pakar rujuk
Menjalankan kajian
Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan
oleh PPD

Cabaran Kepemimpinan
1. Wawasan Pendidikan Negara

Tujuh aspek:
Perpaduan dalam semua lapisan organisasi dan
masyarakat
Stail pengurusan dan kepemimpinan yang berkualiti
mencapai tahap tiada kecacatan
Perkhidmatan
penyayang
untuk
merapatkan
hubungan
Empowerment atau pengupayaan di mana penurunan
kuasa dari pusat ke pinggiran, daripada kawalan
kepada perkongsian kuasa dan daripada technical
rationality kepada reflective rationality
2.

3.

4.

Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam


Bahasa Ibunda
Dalam
tempoh
transisi
ini,
bentuk
kepemimpinan
transformasional
memainkan
peranan
penting
dalam
menentukan kejayaan PPSMI.
Namun pada bulan Julai 2009, setelah sembilan tahun
pelaksanaan PPSMI, KPM telah mengambil keputusan untuk
mengembalikan dasar penggunaan bahasa ibunda sebagai
bahasa pengantar untuk mata pelajaran Sains dan Matematik,
memartabatkan bahasa Melayu dan memantapkan bahasa
Inggeris.
Transformasi Kurikulum Sekolah Rendah
Transformasi kurikulum merupakan proses perubahan yang
holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada
dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan
kepada aspek asas kurikulum, iaitu struktur kandungan,
pedagogi, peruntukkan masa, kaedah pentaksiran, bahan
kurikulum dan pengurusan sekolah.
Untuk menghadapi cabaran perubahan kurikulum, amalan
kepemimpinan transformasi dan transaksi perlu diberi
pertimbangan yang wajar tanpa mengabaikan nilai dan etika
dalam kepemimpinan moral.
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 2010
Pada dasarnya, PIPP merupakan satu dokumen perancangan
pembangunan yang meliputi tiga aspek utama iaitu
infrastruktur, pengisian dan tenaga manusia.
PIPP bertujuan menghasilkan pendidikan berkualiti untuk
semua.
Antara cabaran kepemimpinan adalah:
Memperkembang potensi individu secara menyeluruh
(JERIS)
Meningkatkan kreativiti, inovasi dan budaya ilmu pelajar
Membudayakan sains dan teknologi dan Pembelajaran
Sepanjang Hayat
Menyediakan sistem pendidikan yang lebih cekap,
berkesan dan bertaraf dunia
Menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan
pendidikan

Meningkatkan martabat
peringkat antarabangsa

pendidikan

Malaysia

pada

Antara aspek keterampilan diri seorang pemimpin pengaran perlu


miliki:

Kebolehan menganalisis masalah dan membuat keputusan


Kemahiran berkomunikasi secara lisan dan bertulis
Mengesan kehendak dan motivasi orang lain
Kebolehan bekerja di bawah tekanan
Berpandangan jauh, bersifat berani dan kuat semangat

TAJUK 7 : STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN


Struktur Organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia
KPM didokong oleh 31 bahagian, 2 bahagian berkanun dan 16
Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)
Visi :
SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG
Unggul
kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek
kecemerlangan akademik dan kokurikulum mahupun siasah,
prasarana dan persekitaran sekolah tersebut.

Misi :
MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN
BERKUALITI

Pendidikan berkualiti
pendidikan yg mampu membina masyarakat yg progresif,
berdaya tahan, mampu berdepan dengan perubahanperubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama
mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara

Matlamat :
Melahirkan bangsa Malaysia yg taat setia & bersatu padu
Melahirkan insan beriman, berakhlak mulia, berketerampilan
& sejahtera
Sediakan sumber tenaga manusia utk kemajuan negara
Beri peluang pendidikan pada semua

Struktur Organisasi Sekolah-Sekolah

Pengetua

GPK 1

pentadbiran
& kurikulum

GPK 2
hal ehwal
murid
(HEM)

Tugas Dan Tanggungjawab Guru

GPK 3

kokurikulum

Pengamal dan pelaksana ilmu


Mengamalkan ilmu yang dimiliki dalam kehidupan seharian
terlebih dahulu
Menyebarkan ilmu kepada murid secara formal/tidak

Pengamal TMK
Sebagai kemahiran pedagogi terkini yg menarik
Meningkatkan inovasi & KBAT

Penerap nilai
Menerapkan ilmu secara terancang dlm p&p
Role model kepada murid

Educare/educere
Educare : bimbing, tunjuk cara, mendedahkan
Educere : mengasuh, mendidik
Guru bukan hanya bertindak sebagai pengajar tetapi juga
pendidik bagi mencapai hasrat KPM

Pakar rujuk
Sentiasa mengemas kini ilmu dan kemahiran berkenaan semua
perkara
Tempat rujukan dlm bidang yg diajar dan masyarakat
setempat

Pelan Pembelajaran Peribadi

Pembelajaran di rumah: tidak formal. Dikendalikan ibu


bapa/tutor. Pengawasan pihak tertentu guna kurikulum yang
diluluskan. Pembelajaran melalui talian / online learning (OLL)
pengajian tinggi PJJ. Pembelajaran menggunakan modul.

Pendidikan Dewasa: kursus2/program2 lanjutan di kolej/u.


Latihan Pembangunan Staf (LPS) di tempat2 kerja bg
tingkatkan tahap kecekapan & kompetensi. Dewasa bersara
ilmu agama di masjid/surau (al-quran, tajwid, bahasa arab).
Kelas Dewasa 1960-an, bantu orang dewasa yg buta huruf,
kelas diadakan pd waktu petang, peserta sukarela, di dewan
orang ramai, guru kelulusan maktab sbgai tenaga pengajar (ini
usaha kerajaan yg berjaya kurangkan dewasa buta huruf).
Kelas komputer usaha NGO bantu masyarakat celik IT.

Pendidikan Berterusan: sambung pengajian di kolej/u utk


sijil, dip, ijazah lanjutan scra separuh/sepenuh masa. U
tempatan byk tawarkan program kelas waktu hujung minggu
utk belajar sambilan. PJJ/CD ROM/OLL/Online Interactive
Courses.

Pengetahuan Bekerja: peningkatan profesional & latihan


kerjaya. Guru melakukan penyelidikan. Guru meneroka bidang
kerjaya pengetahuan pedagogi, kandungan subjek, psikologi
murid, urusan bilik darjah.

Persekitaran Pembelajaran Kendiri (PPK): pelajar urus &


kawal pmbljrn sendiri, faham & tentu matlamat pmbljrn,
interaksi dua hala dlm mencapai matlamat bljr, memilik
kemahiran sosial (utk bantu perkongsian & penyebaran ilmu).
Gabungan proses bljr scra formal & tidak formal. Penggunaan
E-learning.

Pengurus bilik darjah


Kawal disiplin murid
Jadi pemimpin yg adil
Sediakan bilik darjah kondusif
Simpan segala rekod berkaitan

Mentor
Berupaya suntik semangat murid
Melancarkan proses pembelajaran murid
Menjaga kebajikan

Penyelidik
Sentiasa meneroka ilmu dan kemahiran baharu
Mempunyai pemikiran reflektif, kritis dan kreatif
Sentiasa bersikap terbuka
Membudayakan kajian tindakan
Berusaha meningkatkan kualiti p&p

Agen sosialisasi
Bina hubungan guru-murid
Bina hubungan dgn ibu bapa dan masyarakat setempat bagi
mendalami dan memahami budaya serta menerapkan nilai
Sebagai jurutera kemanusiaan dlm kehidupan bermasyarakat
Membantu murid menyesuaikan diri dlm persekitaran
pembelajaran yg menekan dan pelbagai

Agen perubahan
Menjadi pelaksana yg berkesan
Menguasai perubahan sistem pendidikan yg dinamik
Menyebarluaskan perubahan pendidikan dengan
pelbagai pendekatan yg berkesan
Sentiasa berlapang dada melaksanakan perubahan

melalui

Pembina negara bangsa


Memupuk nilai hidup bermasyarakat
Merancang pelbagai aktiviti bagi meningkatkan perpaduan
Menerapkan nilai secara holistik sebagai persediaan dlm
kehidupan masyarakat majmuk

Jangkaan Guru
Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk
memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan
sesuatu tugasan

Bentuk jangkaan:
Terhadap pelajar
penentuan hasil pembelajaran

Terhadap pentadbir atau pengurus sekolah


pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah,
berintegriti dan bersungguh-sungguh

Terhadap ibu bapa dan komuniti


merancang strategi bg membina jambatan yg
menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak
sekolah

Terhadap diri sendiri


meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang luas dalam
laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan
TAJUK 8 : PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU :
PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT

Budaya Membaca

Panduan membaca: peruntukkan masa setiap


membaca kurang2 10min. Bawa buku ke mana2.
aktiviti sia2 dgn bykkn mmbaca. Dptkan ruang
ketika
mmbca
utk
mmbntu
kefahaman.
pameran/kedai buku. Tentukan matlamat dalam
dan bersedia memilih bahan bacaan aras tinggi.

hari utk
Kurangkan
yang sunyi
Kunjungi
pembacaan

Budaya Menyelidik
a. Definisi

Kurt Lewin (1947): satu pusingan perancangan tindakan


penilaian thdp tindakan.

Mc Kernan (1991): kaedah inkuiri bg mendorong kerja2


penyelidikan.

Elliot (1981): melibatkan kajian & tentang situasi sosial utk +


baik kualiti.

Kemis (1988): inkuiri reflektif kendiri yg dilaksanakan oleh


guru bg memperbaiki amalan2 sosial.
b.

Kepentingan

+ baik amalan p&p.


Fokus aspek pengajaran utk dikaji.
Galakkan budaya kolaboratif dengan pihak lain.
Dokumentasi/bukti dapat dilakukan melalui PT.
Budaya reflektif dapat ditingkatkan. Bentuk pemikiran &
sikap terbuka.

Budaya Berfikir/Reflektif

Bantu imbangkan kepercayaan thdp kebolehan pelajar.


Menilai hasil perancangan & strategi dlm p&p.
Strategi utk bantu guru buat keputusan matang dlm pemilihan
teori & amalan pengajaran
Moon (1999): amalan reflektif ialah satu set keupayaan &
kemahiran menjelaskan langkah2 menghadapi isu2 tertentu.
Briggs (1999): refleksi sbgai cerminan sebenar sesuatu yg
berlaku utk + baik amalan
Kepentingan: bantu guru pelatih mengimbangi pengalaman
sendiri dgn kejayaan guru terlatih. Pensyarah boleh bimbing &
latih guru pelatih. Guru terlatih dapat menilai sikap dan
kesannya ke atas amalan seharian.
Jenis2 amalan reflektif:
i.
Amalan semasa tindakan (reflection-in-action) ~
berlaku ketika tindakan diri mendatangkan kesan yg
tidak dijangka & bkn tindakan yg dirancang.
ii.
Amalan reflektif ke atas tindakan (reflection-onaction) ~ refleksi yg dibuat setelah tindakan diambil.
Boleh secara lisan/bukan lisan. Bantu guru utk cepat
sedar thdp peristiwa yg berlaku dalam bilik darjah.
iii.
Amalan reflektif untuk tindakan (reflection-foraction) ~ berlaku selepas tindakan diambil. Bantu guru
peroleh cara baharu dlm laksanakan kerja, belajar
pengetahuan baharu & bina teori.
Proses pengajaran reflektif:
i.
Penulisan jurnal refleksi
ii.
Pengurusan portfolio

Penulisan Jurnal Reflektif

Rancang bertindak memerhati refleksi r

Rancang: kenal pasti masalah yg perlu diselesaikan.

Bertindak, Memerhati: guna soalan2 utk nilai hasil


perancangan dgn rujuk bukti yg dikumpul.

Refleksi: tentukan tindakan utk ubah & selesaikan masalah.


Pengurusan Portfolio

Koleksi bahan2 (artifak p&p, penulisan reflektif)

Alat menggalakkan guru pelatih jana pengetahuan &


kemahiran juga merangsang pemikiran thdp tugas mereka dlm
pengajaran.

Kefahaman interaksi aplikasi refleksi k

Kefahaman: dapat input dpd bacaan, pengalaman pihak lain.


Kumpul bukti waktu mengajar.

Interaksi: proses inkuiri & penyelesaian masalah. Berlaku


proses analisis & penilaian bg hasil idea kemas & bermakna.

Aplikasi: gp demonstrasi pemahaman thdp teori pedagogi &


pengetahuan ke dlm p&p.

Refleksi: imbas &


kelebihan/kekurangan.

nilai

semula

p&p

utk

baik

Budaya Musyawarah

Musyawarah: rundingan yg berlangsung & capai kata


sepakat/persetujuan thdp tindakan yg diambil.

Perlu diamalkan dlm kalangan guru utk buat keputusan dlm


capai kecemerlangan.
Budaya Kolaborasi Dan Koperatif

Kolaboratif: hubungan erat/kerjasama

Koperatif: institusi yg bekerjasama

Kepentingan
kolaboratif:
kejayaan
dapat
dicapai,
percambahan idea dapat dipertingkat, perkembangan
profesional berlaku.

Elemen kolaboratif: hubungan kerja yg boleh dikembangkan &


dikekalkan melalui kepercayaan guru. Kepercayaan bahawa
bekerja bersama-sama bkn paksaan tapi rela. Penghargaan
scra langsung thdp keperluan mereka yg terlibat.

Cara guru berkolaboratif: pengajaran berpasukan. Melalui


kemudahan TMK. Antara organisasi/ institusi/agensi.
Pembelajaran Autentik (Hands On)

Pembelajaran berasaskan aktiviti dlm suasana sebenar utk


bantu pelajar tumpukan kemahiran berfikir & kemahiran
selesai masalah.

Ciri-ciri:
i.
Aktiviti pmbljrn berasaskan keadaan sebenar
pengajaran mikro.
ii.
Pelajar kenal pasti & interpretasi ketika siapkan
tugasan.
iii.
Berpusatkan pelajar lebih motivasi dlm selesaikan
masalah.
Latihan Dalam Perkhidmatan

Tujuan: sediakan guru utk perbaharui & tambah pengetahuan,


baiki kecekapan.

Tempoh: 3-4hari (kursus pendek), 1thn (kursus panjang).

Objektif:
i.
mendedahkan guru2 dlm inovasi pendidikan TMK,
Project Learning, Problem Based Learning, Games
Based Learning.
ii.
Penuhi tuntutan semasa & keperluan negara pedagogi
relevan, pedagogi budaya, bahasa etnik bg membantu
guru yg mengajar di kawasan pedalaman & anak2
peribumi.
iii.
Bantu guru hadapi & atasi cabaran.
iv.
Semai dlm diri guru belajar merupakan pembelajaran
sepanjang hayat.
Akses Maklumat Pelbagai Sumber

Program adobe: Rich Internet Application (RIA) sediakan


modul pmbljrn kendiri secara online, buku2 dimuat naik ke
dalam RIA. Adobe Digital Careers ajar kemahiran reka
bentuk visual, reka bentuk web & penerbitan video.

Program ERIC: gudang jurnal, artikel, bahan2 pendidikan.

E-pembelajaran: guna enjin pencari google/yahoo

E-perpustakaan, e-buku, e-jurnal.