Anda di halaman 1dari 16

BAB 1: KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU

PROFESION

Konsep Profesion dan Profesionalisme

Profesion:
 Bidang pekerjaan khasnya yg memerlukan
pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yg
tinggi dan latihan yg khas.
 Juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang
melaksanakan fungsi sosial yang penting.
 Ciri2:
i) Latihan iktisas yg mencukupi
ii) Khidmat yg diperlukan oleh masyarakat
iii) Mementingkan mutu perkhidmatan
iv) Mematuhi kod etika profesion
v) Mempunyai organisasi tersendiri

Profesionalisme:
 Suatu pekerjaan yg khusus dan dijalankan oleh
org yg mempunyai kelulusan dan latihan iktisas
yang cukup bermutu, bersikap jujur, dedikasi,
berakauntabiliti dan bermoral tinggi, mempunyai
autonomi bertugas serta mematuhi kod etika yg
ditentukan oleh organisasinya.

Ciri-ciri guru sebagai seorang profesional

1) Mempunyai pengetahuan yang tinggi dan luas dari


aspek ilmu pengetahuan dan pedagogi.
2) Mempunyai kemahiran berfikir yang tinggi.
3) Mahir dalam penyusunan maklumat, konsep atau
idea.
4) Bertindak sbg pemudahcara.
5) Mahir mengurus bilik darjah.
6) Pembentuk nilai dan contoh ikutan terbaik.
7) Sikap dan penampilan guru.
8) Mengamalkan segala kemahiran profesional.
9) Peka terhadap perkembangan dalam bidang
pendidikan.
10) Peka terhadap perkembangan individu murid.
11) Mengamalkan pengajaran yang efektif.
12) Bijak mengendalikan emosi.
13) Berusaha menjawa segala pertanyaan murid.
BAB 2: DASAR DAN HALA TUJU PENDIDIKAN Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
NEGARA (2006-2010)
 Satu dokumen perancangan pembangunan yang
Dasar Pendidikan Kebangsaan meliputi 3 fasa:
 Misi KPM: i) Infrastruktur
- Membangunkan sistem pendidikan yang ii) Pengisian
berkualiti dan bertaraf dunia bagi iii) Tenaga manusia
memperkembangkan potensi individu
sepenuhnya dan memnuhi aspirasi negara  Bertujuan menghasilkan pendidikan berkualiti
Malaysia. untuk semua -Cabaran kepimpinan:
i) Kembang potensi individu menyeluruh
 Matlamat Pendidikan: ii) Tingkatkan kreativiti, inovasi
- Melahirkan bangsa Malaysia yang taat, setia iii) Budayakan sains dan teknologi
dan bersatupadu. iv) Sediakan sistem pendidikan yang cekap,
- Melahirkan insan yang beriman, berakhlak berkesan dan bertaraf dunia
mulia, berketrampilan dan sejahtera. v) Jadikan Malaysia sebagai pusat
- Menyediakan sumber tenaga manusia untuk kecemerlangan pendidikan
keperluan dan kemajuan negara.
- Memberi peluang pendidikan kepada semua  Teras strategi:
warganegara Malaysia. i) Membina negara bangsa
ii) Membangunkan modal insan
 DPK dilahirkan untuk memenuhi kehendak iii) Memperkasakan sekolah kebangsaan
wawasan 2020. iv) Merapatkan jurang pendidikan
v) Memartabatkan profesion keguruan
 KPM telah menggariskan Dasar Pendidikan vi) Melonjakkan kecemerlanan institusi
Kebangsaan melalui 14 Sasaran Kerja Utama bagi pendidikan
mencapai matlamat Wawasan Pendidikan.
1) Pendemokrasian Pendidikan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)
2) Perpaduan Negara Pendidikan
3) Kemudahan Pendidikan 1) Memperluas dan memantapkan pendidikan
4) Kemudahan Pendidikan Tinggi prasekolah
5) Pembelajaran Seumur Hidup 2) Meningkatkan kadar literasi dan numerasi
6) Pendidikan Keperluan Khas (LINUS).
7) Penilaian dan Pengukuran 3) Mewujudkan Sekolah Berprestasi Tinggi
4) Insentif berbentuk kewangan dan bukan
8) Kurikulum
kewangan kepada kepimpinan sekolah
9) Pendidikan Prasekolah
10) Tenaga Manusia
11) Tenaga Pengajar Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)
12) Sistem Pengurusan 2013-2025
13) Penglibatan Masyarakat 5 Aspirasi Sistem Pendidikan
14) Penyelidikan dan Sistem Informasi 1) Akses100% enrolmen merentas semua peringkat
pendidikan daripada prasekolah hingga
menengah atas menjelang 2020.
2) KualitiNegara dalam kelompok sepertiga teratas
dalam pentaksiran antarabangsa dan PISA dalam
tempoh 15 tahun.
3) Ekuiti50% pengurangan dalam jurang pencapaian Tonggak Pendidikan UNESCO
(bandar - luar bandar, sosioekonomi, gender) 1) Belajar untuk menguasai ilmu
menjelang 2020. (learning to know)
4) PerpaduanSistem pendidikan yang menawarkan o Memahami dunia sekeliling untuk
perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak- memperkembangkan kemahiran kerjayanya
kanak dengan menghargai kepelbagaian. serta komunikasi dengan orang lain.
5) KecekapanSistem yang memaksimumkan o Belajar untuk memperkembangkan tumpuan,
keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia kemahiran ingatan dan kebolehan berfikir
ada. seseorang.
o Murid perlu bijak belajar dan guru perlu
6 Aspirasi Murid tahu untuk mengajar.
1) Pengetahuan
2) Kemahiran berfikir 2) Belajar untuk menguasai ilmu kemahiran
3) Kemahiran memimpin (learning to do)
4) Kemahiran dwibahasa
o Pendidikan dapat melengkapkan murid
5) Beretika dan beragama
dengan kemahiran-kemahiran untuk
6) Beridentiti kebangsaan
diaplikasikan dalam bidang pekerjaan kelak.

Gelombang Transformasi
3) Belajar untuk menjadi insan berguna
Gelombang 1 (2012-2015)
(learning to be)
Menumpukan kepada usaha memperbaiki sistem
dengan memberi sokongan guru dan tumpuan o Pendidikan harus menyumbang kepada
kepada kemahiran asas. pembentukan insan menyeluruh dari sedi
Gelombang 2 (2016-2020) fizikal, intelek, rohani, emosi, kepekaan dan
Mempercepatkan penambahbaikan sistem penghargaan kendiri.
Gelombang 3 (2021-2025)
Ke arah kecemerlangan menerusi operasi yang 4) Belajar untuk harmoni dan kerjasama
lebih fleksibel (learning to live together)
o Pendidikan sebagai wadah untuk menjalinkan
11 Anjakan
hubungan baik antara satu sama lain.
1) Menyediakan kesamarataan akses kepada
pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa
2) Memastikan setiap murid profisien dalam bahasa
Malaysia dan bahasa Inggeris
3) Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati
nilai
4) Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan
5) Memastikan pemimpin berprestasi tinggi
ditempatkan di setiap sekolah
6) Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk
menyediakan penyelesaian khusus berasaskan
keperluan
7) Memanfaatkan ICTbagi meningkatkan kualiti
pembelajaran di Malaysia
8) Transformasi kebolehan dan keupayaan
penyampaian pendidikan
9) Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan
sektor swasta secara meluas
10) Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap
ringgit
11) Meningkatkan ketelusan akauntabiliti awam.
BAB 3: PERUNDANGAN BERKAITAN GURU DAN  Berkelakuan yg mungkin menyebabkan syak
PENDIDIKAN yg munasabah spt menggunakan kedudukan
awamnya utk faedah persendirian
Kod Etika Keguruan Malaysia  Tidak jujur, amanah dan bertanggungjawab
 Konsep  Ingkar perintah
o Garis panduan kpd guru dalam melaksanakan  Membawa atau cuba membawa apa-apa
tugasan seharian sbg guru. pengaruh
 Cuai dlm menjalankan tugas
 Prinsip dalam Kod Etika Keguruan Malaysia:
1) Prinsip kesaksamaan  Dilarang sama sekali
- Tidak hadir bertugas tanpa cuti
2) Prinsip keterbukaan
- Spekulasi
- Refel/loteri
3) Prinsip kerahsiaan

4) Prinsip kesetiaan  Dibolehkan dengan izin


- Membuat kerja luar
5) Prinsip Ketekunan - Menerima/memberi hadiah
- Pemilikan harta
6) Prinsip mengelakkan konflik kepentingan
- Penyataan awam
- Bergiat cergas dlm politik
 Kepentingan kod etika
- Membawa perbicaraan undang-undang
o Tingkatkan kecekapan
o Kebolehpercayaan tini
 Hukuman tatatertib
o Tingkatkan kualiti
- Amaran
o Utamakan keselesaan/keselamatan
- Denda
pengguna
- Lucut hak emolumen
- Tangguh pergerakan gaji
Peraturan Tatakelakuan dan Tatatertib Penjawat
- Turun gaji/pangkat
Awam
- Buang kerja
 Tujuan dan kepentingan kawalan tatatertib:
o Bagi mencapai objektif organisasi
Akta Pendidikan 1996
o Menjaga keutuhan dan nama baik
 Bertujuan memantapkan sistem pendidikan
perkhidmatan awam
kebangsaan sejajar dengan kehendak dan cita-
o Garis panduan kpd pegawai awam
cita Malaysia untuk menjadi pusat
o Menjauhi apa yg ditegah
kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi
o Melahirkan kakitangan berdisiplin tinggi, dan bertaraf dunia.
jujur dan cekap  Intipati akta:
o Pentadbiran berjalan dgn licin dan lancar 1) Sistem Pendidikan Kebangsaan
o Mengenakan tindakan tatatertib kpd o Pend. Prasekolah > Rendah >
mereka yang melanggar peraturan Menengah > Tinggi
2) Sekolah
 Tatakelakuan: o Sek kerajaan
 Taat setia kpd DYMM Agong, Negara dan o Sek bantuan kerajaan
kerajaan o Sek Swasta
 Membelakangkan kewajipan awam kerana 3) Pendidikan Khas
kepentingan persendirian o Tempoh pendidikan tidak boleh
kurang drp tempoh minimum pend
 Menjatuhkan reputasi atau menghilangkan
rendah dan menengah
kepercayaan kp perkhidmatan awam
o Kurikulum pendidikan khas diselaras  Hak kanak2:
dgn kurikulum kebangsaan - Peroleh kewarganegaraan
4) Pengajian Agama Islam - Mempunyai keluarga
o Perlu diberi jika terdapat > 5 org - Hidup dalam komuniti
5) Pengajian Agama selain Agama Islam - Makanan yang mencukupi
o Boleh laksanakan pengajaran agama
- Bermain dan beriadah
lain tetapi tanpa dibiayai kerajaan.
- Pendidikan
6) Bahasa Kebangsaan sebagai Bahasa
- Dilindungi
Pengantar Utama
- Diberi bantuan
7) Kurikulum Kebangsaan untuk Semua Sekolah
8) Peraturan-peraturan Pendidikan
o Kurikulum Kebangsaan 1997
o Pendidikan Khas 1997
o Penilaian dan peperiksaan 1997
o Majalah sekolah dan bahan
multimedia 1998
o Persatuan sekolah 1998
o Penerimaan masuk murid ke sekolah
penyimpanan daftar dan syarat
pengekalan murid belajar di sekolah
1998

 Implikasi Akta Pendidikan 1996:


1) Dasar pendidikan kebangsaan berlandaskan
FPK.
2) Sistem pendidikan dimantapkan meliputi
semua peringkat persekolahan.
3) Pendidikan khas diberi tumpuan
4) Mengambil kira kepentingan pendidikan
semua kaum
5) Kedudukan Bahasa kebangsaan diperkukuh
6) Kurikulum diselaraskan
7) Peperiksaan yg sama
8) Pendidikan islam diperluas
9) Pendidikan prasekolah diperluas
10) Mutu pendidikan prasekolah dipertingkatkan
11) Pendidikan teknik dipertingkatkan di sekolah
menengah
12) Pendidikan guru diperkukuh
13) Pendidikan swasta berkembang dan menjadi
lebih sistematik

Hak Asasi Kanak-kanak


 Perlindungan kpd kanak2 drp:
- Pengabaian
- Penderaan
- Eksploitasi
- Jaminan kanak2 mendapat haknya
BAB 4: KUALITI GURU 2) Standard dan Keperluan yang dicadangkan
adalah berasaskan kajian serta
Standard Guru Malaysia penandaarasan.
 Menggariskan kompetensi profesional yg patut 3) Proses penggubalan dilaksanakan secara
dicapai oleh guru, dan keperluan yg patut kolaboratif, telus, terbuka dan persetujuan
disediakan oleh agensi dan institusi latihan bersama dengan pihakpihak berkepentingan
perguruan bagi membantu guru mencapai tahap  Penggunaan
kompetensi yg ditetapkan. 1) Guru
 Rasional o Membuat refleksi kendiri terhadap
1) Guru perlu mempunyai tahap amalan nilai tahap pencapaian standard.
profesionalisme keguruan, pengetahuan dan o Mengenal pasti keperluan
kefahaman, serta kemahiran pengajaran dan pembangunan profesionalisme diri
pembelajaran yang tinggi bagi membolehkan 2) Pendidik Guru di Institut Latihan Perguruan
mereka berfungsi sebagai guru profesional o Membuat refleksi kendiri terhadap
dengan berkesan tahap pencapaian standard.
2) Agensi dan institusi latihan perguruan patut o Mengenal pasti keperluan
menyediakan keperluan yang jelas dan pembangunan profesionalisme diri.
lengkap seperti dasar, kurikulum, o Mengenal pasti tahap pencapaian
infrastruktur, tenaga pengajar, sumber standard oleh guru pelatih (guru
pengajaran dan pembelajaran, serta jaminan praperkhidmatan) atau peserta
kualiti untuk membolehkan proses latihan kursus (guru dalam perkhidmatan).
dijalankan dengan lancar, berkesan dan o Mengenal pasti strategi bagi
bermutu tinggi, membantu guru pelatih atau peserta
3) KPM sedang berusaha untuk melonjakkan kursus meningkatkan tahap
kecemerlangan institusi pendidikan guru pencapaian standard.
yang dapat dijadikan showcase. Justeru itu, 3) Pengurus dan Pentadbir Institusi Latihan
adalah wajar standard bagi institusi latihan Perguruan
perguruan diwujudkan, o Mengenal pasti tahap pencapaian

4) SGM menggariskan kriteria dan standard am standard oleh guru pelatih dan

guru selaras dgn Malaysian Qualifications peserta kursus.

Framework (MQF) yg menggariskan kriteria o Mengenal pasti tahap penyediaan dan

dan standard am pendidikan tinggi. pelaksanaan keperluan latihan oleh

 Tujuan institusi.
o Mengenal pasti strategi bagi
1) Mengenal pasti tahap kompetensi
meningkatkan tahap pencapaian
profesional guru dalam aspek amalan nilai
standard dan keperluan.
profesionalisme keguruan, pengetahuan dan
4) Guru Besar dan Pengetua Sekolah
kefahaman, serta kemahiran pengajaran dan
o Mengenal pasti tahap pencapaian
pembelajaran.
standard oleh guru.
2) Mengenal pasti tahap penyediaan dan
o Menyediakan dan melaksanakan
pelaksanaan keperluan latihan oleh agensi
strategi bagi meningkatkan tahap
dan institusi latihan perguruan bagi
pencapaian standard oleh guru.
menjamin tahap kompetensi guru yang
5) Agensi Latihan Perguruan
ditetapkan tercapai.
o Mengenal pasti tahap pencapaian
 Penggubalan
standard oleh guru pelatih dan
1) Pernyataan Standard dan Keperluan jelas,
peserta kursus di institusi latihan
tepat, relevan, praktikal, adil, dan realistik,
perguruan.
o Mengenal pasti tahap penyediaan dan
pelaksanaan keperluan oleh agensi
dan institusi latihan perguruan.
o Mengenal pasti dasar dan strategi
pembangunan pendidikan guru yang
boleh ditambahbaik.

Standard Kualiti Pendidikan Malaysia


 Tujuan:
- Memastikan institusi pendidikan diurus dgn
sistematik agar memberi impak yg tinggi
terhadap kemenjadian murid yg menyeluruh.
- Juga menjadi instrument penilaian kendiri bg
membantu sek mengenalpasti kekuatan dan
kelemahan utk membuat penambahbaikan.
 Standard SKPM:
1) Standard Kepemimpinan
2) Standard Pengurusan Organisasi
3) Standard Pengurusan Kurikulum,
Kokurikulum dan Hal Ehwal Murid
4) Pengajaran dan Pemudahcaraan
5) Kemenjadian murid
o Akademik, kokurikulum dan sashsiah

Kepuasan Kerja
 Kepuasan kerja adalah sikap umum yg
merangkumi banyak sifat2 spesifik yg diberi dlm
tiga bidang, iaitu faktor pekerjaan yang spesifik,
faktor karateristik individu dan faktor di luar
pekerjaan.

 Aspek kepuasan kerja:


1) Gaji
2) Peluang
3) Kelebihan Sampingan
4) Penyeliaan
5) Rakan kerja
6) Kondisi kerja
7) Sifat pekerjaan
8) Komunikasi
9) Keselamatan
BAB 5: PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU - Pengalaman awal kepada amalan bilik darjah
membantu membina keyakinan diri
Teori Keprihatinan Guru (Fuller, 1969) - Bimbingan guru mentor amat penting dalam
 Teori keprihatinan mengkonsepkan mengekalkan minat dan motivasi guru novis
perkembangan guru sbg proses yg dilalui oleh lanjutan
guru dari peringkat keprihatinan terhadap diri
(guru) kpd tugas (pengajaran) dan seterusnya 3) Peringkat Cekap (sekitar 5 tahun berkhidmat)
impak (pelajar). - Memiliki kelayakan ikhtisas
a) Peringkat Kemandirian Diri - Lebih memberikan fokus kepada
Guru berasa bimbang tentang kemampuan diri pembelajaran murid
untuk mengawal kemampuan diri untuk - Memahami prinsip dan konsep pembelajaran
mengawal kelas dan apa jua yang akan dalam pelbagai situasi dan juga situasi yang
diperkatakan oleh ibu bapa serta guru - guru khusus
lain.
- Memiliki pelbagai strategi pengajaran dan
b) Peringkat Tugas
mampu menyesuaikannya mengikut keperluan
Keprihatinan guru adalah terhadap
pelajar yang berbeza
memperbaiki pengajarannya serta menguasai
isi kandungan mata pelajaran.
4) Peringkat Mahir (Sekitar 10 tahun)
c) Peringkat Impak
- Mahir dalam bidangnya
Guru mulai melihat pelajarnya sebagai
individu yang mempunyai pelbagai keperluan. - Golongan yang diingati dan disanjungi oleh
 Rumusan: bekas pelajar
- Perkembangan guru sebagai proses semula - Gaya lancar dan spontan yang
jadi membolehkannya membuat keputusan
- Perubahan kpd persekitaran pembelajaran berdasarkan intuisi
seperti perubahan kurikulum, perubahan - Kaya dengan pengalaman dan dapat
tahap kelas yang diajar dan perubahan menganalisis serta menyusun maklumat yang
tempat bertugas boleh menyebabkan kompleks berkaitan sesuatu situasi
peringkat perkembangan guru berbalik ke pembelajaran secara kreatif dan unik.
peringkat yang lebih rendah.

5) Peringkat Pakar (Sekitar 15 tahun)


Lima Peringkat Perkembangan Guru (Trotter, - Guru yang gemilang dan terbilang
1986) - Dapat memahami dan menangani maklumat
1) Peringkat Novis (sekitar 1 tahun berkhidmat) yang banyak dan pelbagai dan masih
- Mula mempelajari cara mengajar mempunyai gaya pengajaran yang lancar.
- Mempelajari fakta, konsep dan peraturan - Orang yang berautoriti dalam profesionnya
asas pengajaran - Idea dan kemahiran boleh mempengaruhi
- Masih belum dapat menangani tugas - tugas polisi2 berkaitan pengendalian di bilik darjah.
harian seorang guru
- Dapat membuat satu peta kognitif tentang  Implikasi Guru: Perjalanan dari novis ke pakar
tugas - tugas am seorang guru profesional > Kecekapan guru harus mengambil kira tujuh
melalui kursus yang ditawarkan dalam teras pengetahuan:
program ijazah Perguruan 1) Isi kandungan
2) Pedagogi am
2) Peringkat Novis Lanjutan (sekitar 3 tahun 3) Kurikulum
berkhidmat) 4) Kandungan pedagogi
- Menambah dan memantapkan kefahaman 5) Berkenaan murid
fakta, konsep, prinsip berkaitan pdpc. 6) Konteks pendidikan
7) Falsafah, matlamat dan nilai pendidikan
 Perkara yang perlu diberi penekanan:
 Sokongan dan bimbingan semasa program
keguruan
 Latihan atau aktiviti menjurus
perkembangan domain pengetahuan spesifik
 Kursus - kursus ditawarkan dalam program
latihan keguruan menyeimbangkan teori dan
amali
 Penghayatan pengurusan bilik darjah

Enam Peringkat Perkembangan Guru (KPM)


1) Pelaksana – DG 41
 Memahami dan melaksanakan tugas dan
tanggungjawab dgn penyeliaan dan bimbingan.

2) Penggerak – DG 44
 Sentiasa melaksanakan tugas dan
tanggungjawab dgn penyeliaan dan bimbingan
yg minimum serta mampu menyelesaikan
masalah.

3) Pembimbing & Mentor – DG 48


 Berpengalaman luas, mampu menyelia dan
membimbing serta berkebolehan melakukan
educated guess masalah organisasi yg
mungkin timbul dan melaksanakan langkah
pencegahan.

4) Peneraju Perubahan – DG 52
 Menjadi pakar rujuk, metor dan pembimbing
serta berkebolehan merancang dan
melaksanakan penambahbaikan berterusan
dalam bidang2 tertentu.

5) Pemikir Strategik – DG 54
 Memiliki kepakaran khusus dan berkebolehan
mengurus perubahan secara cekap dan
berkesan.

6) Pemikir Holistik – Gred Khas


 Memiliki pelbagai kepakaran dan
berkebolehan menjadi pakar rujuk dalam
merangka strategi yg komprehensif dan
melaksanakan latihan yg tepat utk
memastikan kejayaan sesebuah organisasi.
BAB 6: PEMBANGUNAN KEMAHIRAN
PROFESIONALISME GURU

Jenis Model Pembangunan Profesionalisme

Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB)


(KPM)
Konsep PPB
PPB ditakrifkan sebagai pengalaman pembelajaran
guru dan pemimpin sekolah melalui pelibatan secara
formal dan tidak formal dalam pelbagai aktiviti PPB
sepanjang kerjaya untuk peningkatan pengetahuan,
kemahiran, kepakaran dan amalan nilai serta ciri-ciri
profesional yang berkaitan bagi meningkatkan kualiti
pendidikan untuk memenuhi keperluan pendidikan
 Guru dan pemimpin sekolah akan bermula sebagai
abad ke-21.
pelaksana dan meningkat peranannya sehingga
peringkat pemikir holistik.
Matlamat PPB  Pada setiap peringkat, guru dan pemimpin sekolah
Membangunkan kompetensi profesional ke arah perlu mempunyai kompetensi dan atribut
memantapkan atribut yang dihasratkan agar guru dan bersesuaian dengan peranannya.
pemimpin sekolah dapat melaksanakan peranan dan  PPB perlu selari dengan peningkatan peranan dan
tanggungjawab menyampaikan perkhidmatan dengan pengalaman guru dan pemimpin sekolah untuk
lebih berkesan dan cemerlang secara berterusan. Hal menjadikan mereka lebih mantap, berfokus,
ini penting bagi melahirkan modal insan yang holistik kreatif dan kritis serta jitu dalam menganalisis
selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan isu/ masalah, memberikan idea/pandangan,
Kebangsaan. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.

Pelaksanaan PPB
Kepentingan PPB

i) Meningkatkan keberhasilan murid bg memenuhi Analisis keperluan latihan


pasaran tenaga kerja abad ke-21
ii) Memperoleh pengalaman baharu melalui aplikasi
pengetahuan dan kemahiran terkini Inisiatif KPM
Inisiatif kendiri
iii) Membangunkan kompetensi, potensi, bakat dan
kualiti diri setaraf guru di negara berpencapaian
tinggi dlm bidang pendidikan. Sendiri Sekolah

Model PPB, KPM


berasaskan tiga dimensi kompetensi, lima atribut Aktiviti PPB
dan enam peranan dan tanggungjawab guru dan
pemimpin sekolah
Peningkatan kompetensi &
kecemerlangan penyampaian
perkhidmatan

Memenuhi aspirassi murid dlm PPPM


1) Analisis keperluan latihan • Latihan Bimbingan
 Digunakan sebagai asas utk menentukan • Penulisan dan Pengkaryaan
kompetensi yang perlu dibangunkan bagi setiap • Inovasi
guru dan pemimpin sekolah. • Kursus
 Dilaksanakan melalui: • Bengkel
i) Refleksi diri (dengan mengambil kira
keperluan murid, diri dan organisasi). Inisiatif Sekolah
ii) Analisis kompetensi daripada instrumen • Komuniti Pembelajaran Profesional
yang dibangunkan oleh KPM seperti • Portal e-Guru
Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan • Penyelidikan (Kajian Tindakan)
Pendidikan (Unified Instrument - UI). • Latihan Bimbingan
iii) Maklum balas Ketua Jabatan/rakan • Inovasi
setugas dan komuniti setempat. • Kursus
iv) Instrumen TNA yang dibangunkan • Bengkel
mengikut keperluan. • Wacana Ilmu
• Lawatan Penanda Aras
2) Inisiatif
i) Kendiri
Inisiatif KPM
Insiatif atau aktiviti yang dilakukan sendiri oleh
• Kursus
guru dan pemimpin sekolah dalam usaha mereka
• Bengkel
untuk meningkatkan tahap profesionalisme
• Wacana Ilmu
masing-masing.
• Inovasi
ii) KPM • Lawatan Penanda Aras
Aktiviti PPB yang dirancang dan dilaksanakan • Penulisan dan Pengkaryaan
berasaskan keperluan dasar dan keperluan • Program Sandaran Industri (di dalam dan di luar
khusus oleh ketua jabatan peringkat negara)
KPM/JPN/PPD. • Program Pertukaran Antarabangsa (guru dan
pemimpin sekolah)

Aktiviti PPB Pelan pembangunan profesionalisme peribadi


 Wacana ilmu
 Kursus Melaksanakan refleksi kendiri
 Portal e-Guru
 Penyelidikan
 Inovasi Menentukan keperluan PPB
 Bengkel
 Lawatan penanda aras
Membuat perancangan mengikut
 Coaching & mentoring
aktiviti PPB
 Ulasan buku
 PLC
 Penulisan & pengkarayaan Mengikuti aktiviti PPB

Membuat penilaian dan perkongsian


Meneroka peluang-peluang pembangunan dan
kerjaya guru
Inisiatif Individu Menyediakan portfolio PPB
• Ulasan Buku
• Portal e-Guru
• Peningkatan Akademik
• Penyelidikan (Kajian Tindakan)
BAB 7: KEPEMIMPINAN GURU satu sama lain ke arah meningkatkan tahap
moral dan motivasi ke tahap yang lebih tinggi.
Konsep Kepimpinan  Ini merujuk kepada proses mempengaruhi
kepada perubahan besar dalam sikap kakitangan
• Keupayaan untuk memimpin (Kamus Dewan, 2002)
agar matlamat organisasi dan wawasan pemimpin
• Kepemimpinan saling berkaitan dengan pemimpin
dapat dicapai.
(individu yang beri pengaruh)
 Pemimpin mempunyai kecenderungan
• Kebolehan seseorang untuk menginspirasikan melaksanakan idea-idea baru; sentiasa
keyakinan dan sokongan dalam kalangan melakukan transformasi kepada diri mereka
sekumpulan manusia yang diperlukan untuk sendiri; kekal fleksibel dan dapat menyesuaikan
mencapai matlamat organisasi. diri dengan perubahan yang berlaku
• Asas penting: dipersekitaran mereka, dan sentiasa
i) Mempengaruhi pekerja melalui arahan memperbaiki orang-orang di sekeliling mereka.
ii) Melibatkan pihak lain
iii) Pemimpin mempunyai autoriti memberi  Ciri2:
arahan i) Karisma
- Karisma adalah satu kualiti kepimpinan
yang sukar untuk ditentukan.
Asas Kepimpinan
- Seperti cantik, semua orang tahu makna
Kepemimpinan Transaksi
cantik daripada pengalaman kita sendiri.
 Kepimpinan yang mengarahkan usaha orang lain
- Sebaliknya karisma hanya dapat
melalui tugas, ganjaran dan struktur.
ditentukan apabila seseorang mendapati
 Pemimpin transaksi mengenal pasti dan
seseorang pemimpin itu telah memberi
menjelaskan tugas-tugas dan memberitahu
warna dan cahaya baru yang menjadi
bahawa kejayaan pelaksanaan tugas-tugas
pedoman kehidupannya sehingga para
tersebut akan menuju kepada penerimaan
pengikutnya membenarkan apa sahaja
ganjaran.
perkatan dan tindakan pemimpin
 Pemimpin transaksi menjanjikan ganjaran kepada
tersebut.
pengikut jika berjaya mencapai satu tahap
prestasi yang telah ditetapkan dalam jangka
ii) Wawasan
masa tertentu.
- Wawasan melibatkan penciptaan
 Kepemimpinan transaksi memberikan fokus
gambaran masa hadapan yang menarik.
kepada keperluan asas dan ganjaran ekstrinsik
sebagai motivasi untuk bekerja.
- Dengan mencipta wawasan, pemimpin
 Berprestasi Baik: pemimpin boleh memberikan menyediakan satu cara bagaimana orang
ganjaran seperti meningkatkan bayaran gaji, ramai boleh membangkitkan komitmen,
komisyen, bonus, menaikkan pangkat, membentuk matlamat yang sama dan
memberikan penghargaan serta pujian kepada cara yang menjadikan orang
bawaahannya merasakan kejayaan.
pencapaian
 Berprestasi Rendah: pemimpin sebaliknya boleh
mengurangkan ganjaran, melaksanakan kawalan iii) Rangsangan intelek
yang agak ketat atau menurunkan pangkat. - Pemimpin-pemimpin transformasional
 Kuasa memainkan peranan penting dlm menunjukkan cara-cara baru untuk
kepimpinan transaksi. melihat masalah yang lama.
 Kepimpinan transaksi jika dilihat dari sudut yang - Mereka mencabar sempadan sedia ada
positif mempunyai networking dan jika dilihat dan mencabar individu yang meletakkan
dari sudut yang negatif, ia menyalahgunakan diri mereka dalam penjara mental
kedudukan. (pemikiran yang jumud atau tertutup)
 Ia sentiasa dikaitkan dengan kuasa kedudukan,
status dan pengaruh yang datang dari kedudukan iv) Inspirasi
seseorang dalam hierarki. - Inspirasi adalah keupayaan pemimpin-
pemimpin menunjukkan kefahaman dan
Kepemimpinan Transformasi kemahiran yang baik dalam psikologi,
 Kepimpinan transformasi - satu proses di mana sehinggakan pengikut atau anggota
pemimpin dan subordinat saling membangunkan bawahannya sentiasa dimotivasikan oleh
pemimpin mereka, membangkitkan Cabaran kepemimpinan di sekolah (aliran perdana,
komitmen dan akhirnya membawa kepada inklusif dan berkeperluan pendidikan khas)
peningkatan produktiviti.

Aliran Perdana
Konsep guru sebagai pemimpin
Guru sebagai pemimpin merupakan seorang guru yang
dapat menggerakkan tahap motivasi, meningkatkan
kesedaran diri serta mempengaruhi murid/rakan
setugas untuk melaksanakan tugasan bagi mencapai
matlamat yang telah ditetapkan.
Inklusif
 Mampu merangsang pelajar
 Menjadi sumber ikutan
 Menetapkan harapan memperoleh pencapaian
yang tinggi
 Menjana permuafakatan, menggalakkan kerja
kolaboratif
 Mempamerkan keprihatinan Berkeperluan Pendidikan Khas
 Memberikan penekanan kepada prestasi
cemerlang dan ganjaran kontinjensi diberi atas
usaha-usaha cemerlang yang ditunjukkan

Peranan guru sebagai pemimpin


 Pemimpin guru ialah guru biasa tetapi mampu
membimbing atau mendorong guru lain untuk
bersama-sama berusaha meningkatkan amalan
profesional dan peringkat pencapaian pelajar.
 Antara peranan dan tanggungjawab guru:
 Membuat perancangan pengajaran
 Memimpin dan membantu dalam tugas
kurikulum dan kokurikulum
 Menjadi tempat rujuk
 Menjalankan kajian
 Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan
oleh PPD

Kemahiran-kemahiran guru sebagai pemimpin


BAB 8: STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN - Tempat rujukan dlm bidang yg diajar dan
DI MALAYSIA masyarakat setempat

Struktur organisasi KPM 6) Pengurus bilik darjah


- Kawal disiplin murid
- Jadi pemimpin yg adil
- Sediakan bilik darjah kondusif
- Simpan segala rekod berkaitan
7) Mentor
- Berupaya suntik semangat murid
- Melancarkan proses pembelajaran murid
Struktur JPN dan PPD
- Menjaga kebajikan

8) Penyelidik
- Sentiasa meneroka ilmu dan kemahiran
baharu
- Mempunyai pemikiran reflektif, kritis dan
Struktur organisasi Sekolah kreatif
- Sentiasa bersikap terbuka
- Membudayakan kajian tindakan
- Berusaha meningkatkan kualiti PdPc

9) Agen sosialisasi
Tugas dan tanggungjawab guru - Bina hubungan guru-murid
- Bina hubungan dgn ibu bapa dan masyarakat
1) Pengamal dan pelaksana ilmu setempat bagi mendalami dan memahami
- Mengamalkan ilmu yang dimiliki dalam budaya serta menerapkan nilai
kehidupan seharian terlebih dahulu - Sebagai jurutera kemanusiaan dlm kehidupan
- Menyebarkan ilmu kepada murid secara bermasyarakat
formal/tidak - Membantu murid menyesuaikan diri dlm
persekitaran pembelajaran yg menekan dan
2) Pengamal TMK pelbagai
- Sebagai kemahiran pedagogi terkini yg
menarik 10) Agen perubahan
- Meningkatkan inovasi & KBAT - Menjadi pelaksana yg berkesan
- Menguasai perubahan sistem pendidikan yg
3) Penerap nilai dinamik
- Menerapkan ilmu secara terancang dlm p&p - Menyebarluaskan perubahan pendidikan
- Role model kepada murid dengan melalui pelbagai pendekatan yg
berkesan
4) Educare/educere - Sentiasa berlapang dada melaksanakan
- Educare : bimbing, tunjuk cara, perubahan
mendedahkan
- Educere : mengasuh, mendidik 11) Pembina negara bangsa
- Guru bukan hanya bertindak sebagai - Memupuk nilai hidup bermasyarakat
pengajar tetapi juga pendidik bagi mencapai - Merancang pelbagai aktiviti bagi
hasrat KPM meningkatkan perpaduan
- Menerapkan nilai secara holistik sebagai
5) Pakar rujuk persediaan dlm kehidupan masyarakat
- Sentiasa mengemas kini ilmu dan kemahiran majmuk
berkenaan semua perkara
Jangkaan guru
 Merupakan harapan dan keinginan guru yg
sangat kuat untuk memperoleh sesuatu
ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu
tugasan
 Bentuk jangkaan:
i) Terhadap pelajar
Penentuan hasil pembelajaran

ii) Terhadap pentadbir atau pengurus sekolah


Pihak pentadbir dapat memimpin dengan
penuh amanah, berintegriti dan bersungguh-
sungguh

iii) Terhadap ibu bapa dan komuniti


Merancang strategi bagi membina jambatan
yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti
dengan pihak sekolah

iv) Terhadap diri sendiri


Meletakkan jangkaan bahawa guru
berpeluang luas dalam laluan kerjaya di
samping insentif dari sudut kebajikan
BAB 9: GURU SEBAGAI AGEN PERUBAHAN - Perniagaan atas talian hanya memerlukan
kreativiti dan daya cipta mereka bentuk
Inovasi dalam pendidikan laman niaga yang menarik pelanggan.
 Idea, amalan atau objek yang dianggap baru oleh - Bahan pendidikan contohnya modul , buku,
seseorang. (Ronger E Miller, 1971) bahan bantu mengajar
 Sesuatu yang dianggap baru dan lebih baik
daripada yang lama oleh seseorang individu.
Perkhidmatan Urus Niaga
(Spencer, 1994).
- Terdapat beberapa syarikat yang sudah
 Proses inovasi boleh berlaku secara radikal
dikenali ramai yang menyediakan
(mendadak) atau secara berperingkat- peringkat
perkhidmatan urusan jual beli kepada
atau beransur-ansur sehingga terhasil
perniaga lain, contohnya shopify yang
perubahan kepada produk, proses atau
menawarkan perkhidmatan pemasaran ,
perkhidmatan.
pembayaran dan penghantaran
 Inovasi pendidikan hasil perubahan teknologi
internet dan keperluan dunia tanpa sempadan .
Mengurus perubahan pendidikan
 Inovasi boleh berlaku dalam pelbagai bentuk:
o Pengenalan teknologi baharu
Strategi Kekuasaan
o Perubahan dalam sistem penyampaian
 Pihak atasan atau berkuasa menggunakan autoriti
o Perubahan dalam prosedur yang boleh
formal
meningkatkan produktiviti
 Kawalan untuk memaksa kumpulan yang berubah
 Ringkasnya, ianya adalah sesuatu yang dianggap
seperti yang dirancang (perubahan positif dan
baharu samada hasil ciptaan atau berdasarkan
hukuman)
proses penstrukturan semula memberikan
manfaat semula kepada masyarakat dan terjelma
Strategi Pujukan
sebagai sesuatu yang unik, memudahkan dan
 Memerlukan kemahiran interpersonal mantap
mempunyai nilai yang diutamakan.
yang perlu ada pada seseorang ketua atau agen
perubahan.
Strategi pengajaran-pembelajaran yang inovatif  Agen perubahan perlu memiliki ilmu dan mahir
 Pembelajaran Berasaskan Masalah dalam perubahan yang hendak disampaikan serta
 Pembelajaran Berasaskan Projek kelebihan dalam mempengaruhi kumpulan sasaran
 Pembelajaran Elektronik
 Pembelajaran Berasaskan Laman Sesawang Strategi Pendidikan Semula
 Strategi penggunaan maklumat baru mendorong
kumpulan memikirkan semula & melakukan
Mengenalpasti peluang perniagaan hasil inovasi refleksi.
dalam pendidikan  Reflkesi merenung tindakan-tindakan yang telah
diambil, sejauh mana tindakan tersebut
Penjualan dan Pemasaran Produk Pendidikan menemukan kejayaan dan mengenalpasti
- Pertandingan reka cipta dan inovasi di kekurangan yang ada.
sekolah dan institusi pendidikan yang
bertujuan menggalakkan budaya inovasi dan Strategi Pemudah Cara
reka cipta dalam kalangan warganya.  Kumpulan sasaran menentukan rancangan & agen
- Hasil yang dicipta perlu inovatif dan kreatif perubahan menyediakan sumber dan
serta mempunyai nilai komersial perkhidmatan.
 Tiada sebarang halangan kepada kumpulan
Perniagaan atas talian sasaran untuk meneruskan perubahan yang
- Berniaga atas talian brgitu mudah diuruskan dirancang.
apabila teknologi dicipta untuk menguruskan
urusan urus beli.

Anda mungkin juga menyukai