Anda di halaman 1dari 15

TERHAD

Kod Kertas: 942/1 & 942/1 (U1)

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

GEOGRAFI
Penggal 1 2014
Ulangan 1 2013
942/1 2014 & 942/1 2013(U1)

SKEMA PEMARKAHAN

PERINGATAN:
Skema pemarkahan ini adalah khas untuk kegunaan pemeriksa dan tidak boleh dikemukakan kepada pihak
yang tidak berkenaan.

Skema pemarkahan ini terdiri daripada 16 halaman bercetak.


Hakcipta Majlis Peperiksaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

BAH AGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL


[40 markah]
Jawab semua soalan.
1

(a) Huraikan dua punca tenaga endogenik.

[4]

Skema pemarkahan
a1

Mampatan jisim dan pertambahan momentum tenaga graviti yang diperolehi dari sudut semasa
pembentukan planet / tekanan magma dari pusat bumi.

a2

Pencerakinan nukleus atom tenaga radiogenik atom yang wujud dari setengah bahan dalam bumi
kalium, uranium dan thorium.
(b) Nyatakan tiga proses yang berpunca daripada tenaga endogenik.

[3]

Skema pemarkahan
b1

Aktiviti igneus atau proses pembentukan gunung berapi.

b2

Pergerakan plat/gempa bumi.

b3

Mampatan/lipatan kerak bumi/sesar/gelinciran

b4

Metamorfosis batuan

Mana-mana 3 x 1m = 3m
(c) Huraikan dua proses dalam sistem geomorfologi.

[4]

Skema pemarkahan
c1

Hakisan Proses penghausan atau pengukiran permukaan bumi dan pemindahan bahan terhakis oleh
agen yang bergerak seperti air yang mengalir, titisan hujan, angin dan glasier.

c2

Luluhawa Proses pemecahan dan penguraian batuan secara insitu oleh agen luluhawa.

c3

Pergerakan jisim Pergerakan bahan terluluhawa (regolith) menuruni cerun akibat tarikan graviti.

c4

Pemendapan Perlonggokan bahan regolith oleh agen pengangkutan seperti air mengalir, angin dan
ombak.

c5

Pengangkutan cara pengangkutan sedimen dari satu tempat ke tempat lain.

Mana-mana 2 x 2m = 4m

TERHAD

TERHAD
(d) Jelaskan bagaimana aktiviti yang berikut mengganggu keseimbangan sistem geomorfologi?
[4]
(i) Pertanian tidak mengikut kontur
(ii) Pancutan air dalam aktiviti perlombongan
Skema pemarkahan
di

Pertanian tidak mengikut kontur:


-Buat

dii

teres

tidak

mengikut

kontur

mengganggu struktur tanah/tanah


terhakis/pergerakan jisim/pemendapan.
- kecerunan sedia ada terganggu

runtuh/tanah

Pancutan air dalam aktiviti perlombongan:


-Pergerakan jisim tanah runtuh
-Pancutan air yang kuat menyebabkan struktur tanah peceh,longgar kaitkan dengan

pergerakan

jisim.
-Wujud takungan air pertambahan berat air tanah runtuh.
Mana-mana 2 x 2m = 4m

TERHAD

TERHAD

Jawab sama ada soalan 2 atau soalan 3.


2

(a) Lukis dan labelkan kedudukan bumi semasa ekuinoks dan soltis?

[7]

Skema pemarkahan

a1

Kedudukan matahari.

- 1m

a2

Kedudukan bumi semasa ekuinoks musim bunga.

- 1m

a3

Kedudukan bumi semasa ekuinoks musim luruh.

- 1m

a4

Kedudukan bumi semasa soltis musim panas.

- 1m

a5

Kedudukan bumi semasa soltis musim dingin.

- 1m

a6

Gambarajah yang lengkap (keseluruhan rajah) dan tepat (kedudukan garis lintang).

-2m

TERHAD

TERHAD
(b) Jelaskan kesan kejadian soltis terhadap unsur cuaca dan iklim sesuatu kawasan.

[10]

Skema pemarkahan
b1
b2
b3
b4

Suhu soltis musim panas suhu tinggi soltis musim sejuk suhu rendah
Kerpasan soltis musim panas berlaku hujan soltis musim sejuk berbentuk salji
Tekanan Udara soltis musim panas TU rendah Soltis musim sejuk TU tinggi
Pergerakan angin soltis musim panas, pergerakan angin masuk soltis musin sejuk, pergerakan angin
keluar
Kelembapan soltis musim panas kelembapan udara rendah soltis musim sejuk kelempan udara tinggi

b5

Mana-mana 5 x 2m = 10m / 1 ciri = 1m


Listing 1m

(c) Huraikan bagaimana kejadian empat musim mempengaruhi aktiviti manusia di sesuatu kawasan.

[8]

Skema pemarkahan
c1

Musim bunga ciri musim pertanian/pelancongan/pembalakan

c2

Musim panas ciri musim panas perindustrian/IKS/pelancongan/pertanian/perlombongan/pemburuan

c3

Musim luruh ciri musim luruh pelancongan/pertanian

c4

Musim dingin ciri musim dingin pelancongan/sukan/pembalakan/pemburuan


1.
2.
3.
4.

Tiada musim 0m
Musim + ciri cuaca + aktiviti 2m
Musim + aktiviti 1m
Musim + ciri cuaca 1m

Pemarkahan 4 x 2m = 8m

TERHAD

TERHAD
3 (a) Berdasarkan peta topografi di bawah,

(i)
dengan menggunakan skala tegak 1: 20 000, lukis keratin rentas dari titik C ke titik D pada kertas graf
yang dibekalkan,
[10]
Skema pemarkahan
ai1

Tajuk Keratan rentas dari titik C ke titik D.

- 1m

ai2

Nama paksi dan unit betul.

- 1m

ai3

Skala paksi tegak dan mendatar betul.

- 1m

ai4

Titik C dan D dengan nilai ketinggian yang betul.

- 1m

ai5

Sungai 2 sg
Bonggol

- 1m
-.1m

ai6

Plotan 11 - 15 3m
Plotan 6 10 2m
Plotan - 2 5 1m

TERHAD

TERHAD

TERHAD

TERHAD
(a)(ii) Sekiranya lebuhraya dibina dari titik A ke titik D, kemukakan langkah kestrukturan yang perlu dilakukan
untuk pembinaan lebuh raya tersebut.
[5]
Skema pemarkahan
aii1

Membina teres kiri / kanan jajaran.

aii2

Pengukuhan tebing sungkupan / groin / gabion / benteng.

aii3

Jambatan.

aii4

Menambak di kawasan rendah / melandai dikawasan tinggi

aii5

Paip saluran air keluar.

aii6

Pembinaan longkang.

Mana-mana 5 x 1m = 5m
(iii) Huraikan lima kesan pembinaan lebuh raya terhadap alam sekitar fizikal.
aiii1

Geomorfologi/Litosfera gerakan jisim/luluhawa

aiii2

Atmosfera pengurangan kelembapan udara / berangin

aiii3

Hidrologi/Hidrosfera peningkatan air larian permukaan / infiltrasi minima

aiii4

Ekologi/Biosfera terganggu rantai makanan / migrasi habitat

aiii5

Antara sistem penyahutanan dengan peningkatan suhu

[10]

Mana-mana 5 x 2m = 10m

TERHAD

TERHAD
3 (b)(i) Sejauh manakah faktor hujan mempengaruhi kejadian tanah runtuh di Malaysia.

[15]

Skema pemarkahan
Faktor hujan
Ciri-ciri hujan ( 2 x 3m )
bi1

Intensisi/Keamatan lebat/renyai.

bi2

Curahan jumlah

bi3

Kekerapan kerap,jarang dan kadang-kadang.

bi4

Tempoh masa sekejap/lama.

bix

Penegasan 1m

faktor lain ( 4 x 2m = 8m )
bi5

Kecerunan.

bi6

Jenis batuan - kekerasan.

bi8

Aktiviti manusia pemotongan cerun dll

(b) Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah tanah runtuh yang berlaku di
Malaysia.
[10]
Skema pemarkahan
bii1

Tanaman tumbuhan akar pokok akan mengikat struktur tanah.

bii2

Kejuruteraan simen / turap larian air terus tanpa halangan.

bii3

Pendidikan

bii4

Kempen

bii5

Perundangan - akta.

bii6

Peancangan pembangunan Pembangunan tidak melebihi had daya tampung.

5 x 2m = 10m.

TERHAD

TERHAD

BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA


[40 markah]
Jawab semua soalan.
4. (a) Berikan tiga faktor pertumbuhan penduduk.
Skema pemarkahan
a1

Kadar kelahiran.

a2

Kadar kematian.

a3

Migrasi bersih.

[3]

(b) Bagaimanakah kemajuan teknologi perubatan dan kesihatan moden mempengaruhi kadar pertumbuhan
penduduk?
[6]
Skema pemarkahan
b1

Kemudahan fizikal kilinik, hospital - kemudahsampaian.

b2

Perkhidmatan kesihatan.

b3

Ubat-ubatan mengelak kematian.

b4

Teknologi dan peralatan mudahkan proses kelahiran

b5

Kajian perubatan peluang dan alternatif.

b6

Kawalan penyakit penjagaan kesihatan

b7

Kempen amalan kesihatan tingkatkan ilmu tentang kesihatan

b8

Penyebaran maklumat tentang kesihatan

Mana-mana 3 x 2m = 6m

TERHAD

TERHAD

(c) Jelaskan tiga kesan negatif akibat pertumbuhan penduduk yang pesat di sesebuah negara.

[6]

Skema pemarkahan
c1

Pengangguran.

c2

Kemiskinan.

c3

Kekurangan kemudahan asas.

c4

Masalah sosial jenayah, moral.

c5

Kualiti hidup rendah.

c6

Persaingan guna tanah/ruang/tekanan sumber alam.

c7

Pencemaran air, udara, bau & bunyi, tanih.

TERHAD

TERHAD
Jawab sama ada soalan 5 atau soalan 6.
5

(a) Mengapakah negara Malaysia menjadi destinasi migran antarabangsa pada masa kini?

[12]

Skema pemarkahan
Isi

Huraian

a1 Faktor Ekonomi

a2 Faktor sosial

a3 Dasar
kerajaan/
Polisi gavernan

a4 Faktor geo politik

a5 Bebas
alam

bencana

a6 Ketersampaian

a7 Geo budaya

Mana-mana 6 x 2m = 12m

Markah

Tarikan peluang pekerjaan dan perniagaan yang luas.


Tawaran gaji yang lebih lumayan.
Nilai mata wang yang lebih tinggi dari negara asal
Globalisasi buruh
Menikmati kehidupan yang lebih baik di Malaysia.
Kemudahan asas, kesihatan, pengangkutan, kesihatan
dan pendidikan
Menggalakkan kemasukan buruh asing memenuhi
permintaan sektor kritikal seperti perladangan dan
pembinaan
Memudahkan pengeluaran permit kerja dan visa

Kestabilan politik malaysia berbanding negara asal.


Kehidupan yang lebih selamat dan terjamin.
Negara aman bebas dari kekacauan politik.
Malaysia bebas dari bencana alam seperti gempa bumi,
gunung berapi tsunami dll berbanding negara asal.

Jarak dekat/bersempadanan dengan negara jiran seperti


Thailand, Indonesia dan filipina.
Sistem pengangkutan yang cekap seperti kapal
terbang/feri memudahkan perjalanan ketersampaian
tinggi.
Ikatan perkahwinan.
Keturunan dan persaudaraan
Adat resam yang hampir sama
Budaya serumpun,ikatan budaya sama.

12

TERHAD

TERHAD
(b) Nilaikan kesan kemasukan migran antarabangsa terhadap sosioekonomi Malaysia.
[13]
Skema pemarkahan
Isi
b1 Peningkatan
masalah sosial

b2 Fenomena
setinggan

b3 Persaingan buruh
dengan penduduk
tempatan
b4 Pengaliran keluar
wang negara
b5 Menjana
pembangunan
negara

b6 Meluaskan
pasaran domestik

b7 Meningkatkan
Kepakaran
bX

Huraian

Kegiatan jenayah bertamah.


Budaya liar
Rebakan penyekit aeperti AIDS akibat pelacuran.
Perkahwinan tidak sah di sisi undang-undang masalah
kewarganegaraan dan kewujudan multiracial.
Keldai dadah, black money
Kurang kemampuan untuk menyewa rumah khususnya di
bandar oleh buruh asing.
Kewujudan rumah haram di tanah rezab- rumah kongsi.
Masalah pencemaran air, udara dan bau
Penularan wanak penyakit kualiti hidup rendah
Saiangan pekerjaan dalam sktor perniagaan,
pertanian,pembinaan dan perkhidmatan.
Kos buruh import yang murah
Pengangguran dikalangan penduduk tempatan.
Warga asing menghantar wang ke nagara asal.
Wang tidak berkitar dalam negara.
Merugikan negara Malaysia.
Sektor pertanian dan pembinaan boleh berkembang dengan
pesat.
Kekurangan buruh boleh ditampung oleh warga asing
Meningkatkan KDNK dan pendapatan negara dalam semua
sektor
Saiz pasaran bertambah dengan pertambahan buruh asing.
Meningkat pasaran domestik.
Ekonomi tempatan berkembang akibat perbelanjaan buruh
asing
Rantaian ekonomi berkembang.
Kemasukan tenaga pakar dalam negara.
Peningkatan kualiti hasil/produk.
Penegasan
Mana-mana 6 x 2m = 12m

Markah
2

2
1
13

6 (a) Berdasarkan sebuah bandar kecil yang anda kaji, bagaimanakan bandar tersebut berfungsi dalam
mempengaruhi pembangunan sosioekonomi kawasan desa dan kawasan sekitarnya?
[13]

TERHAD

TERHAD
Skema pemarkahan
Isi

Huraian

Markah

a1 Pusat pentadbiran
kawasan

Melicinkan pentadbiran memudahkan urusan penduduk.


Menyalurkan maklumat/rancangan/polisi kerajaan kepada
penduduk
Meningkatkan pembangunan penaikan taraf jalan,
pembinaan jeti dll.
Pembangunan dinikmati oleh penduduk
Pusat pembekal keperluan penduduk barangan runcit.
Penduduk mudah mendapat keperluan asas.
Kawasan kampung tidak mencukupi/kekurangan bekalan
Kewujudan pasar tani/pasar malam di kawasan bandar.
Penduduk desa memasarkan hasil keluaran desa ke
kawasan bandar.
Memproses hasil kawasan desa.
Memberi peluang pekerjaan kepada penduduk desa.
Mengubah landskap ekonomi pertanian kepada
perindustrian.
Memajukan kawasan sekitar
Kepelbagaian pusat perkhidmatan sosial di kawasan bandar.
Pendidikan -PPD,sekolah, Universiti
Kesihatan - klinik
Penyebaran maklumat, idea baru melalui internet, media
masa
Pusat informasi oleh agensi kerajaan.
Hasil kawasan desa.

a2 Pembekal
barangan keperluan
penduduk
a3 Pusat pasaran

a4 Pusat
perindustrian/IKS

a5 Pusat
perkhidmatan sosial
a6 Pembauran
Inovasi
a7 Pusat
pengumpulan
a8 Pusat pekerjaan

a9 Pusat pemodenan
aX

Pelbagai sektor ekonomi


Menyediakan banyak peluang pekerjaan
Pendapatan meningkat
Fizikal bandar
Gaya hidup
Kenal pasti bandar kecil
Mana-mana 6 x 2m = 12m

(b) Jelaskan kesan negatif proses pembangunan desa terhadap alam sekitar fizikal.

2
2

1
13

[12]

Skema pemarkahan
b1

Lot perniagaan / kedai pencemaran air, bau dan bunyi

b2

Kawasan industri (IKS) pencemaran air, sampah

TERHAD

TERHAD

a3

Pertanian berkelompok pencemaran air, racun

b4

Perkhidmatan kesesakan jalan raya pencemaran udara

b5

Akuakultur pencemaran air, perubahan landskap

b6

Perikanan jeti tumpahan minyak dari bot nelayan

b7

Petempatan pencemaran air, flora dan fauna

b8

Penternakan pencemaran air

Mana-mana 6 x 2m = 12m

TERHAD

Anda mungkin juga menyukai