Anda di halaman 1dari 47

DRAF

PANDUAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SAINTIFIK (PKS) KIMIA

PANDUAN GURU

PERKARA MUKA SURAT


1.0 Pengenalan 1

2.0 Konsep Pentaksiran Kemahiran Saintifik (PKS) 2

3.0 Objektif Buku Panduan Pentaksiran Kemahiran Saintifik (PKS) 5

4.0 Carta Alir Pengurusan Pentaksiran Kemahiran Saintifik 6

5.0 Senarai Aspek Kemahiran Proses Sains yang Dinilai 7

6.0 Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Kemahiran Saintifik (PKS) Kimia 11

7.0 Senarai Amali Kimia


7.1 Senarai Amali Tingkatan 4 12
7.2 Senarai Amali Tingkatan 5 15

8.0 Senarai Semak Konstruk Amali Kimia


8.1 Senarai Semak Konstruk Amali Tingkatan 4 16
8.2 Senarai Semak Konstruk Amali Tingkatan 5 22

9.0 Panduan penskoran


9.1 Jadual Peraturan Penskoran Amali dengan Hipotesis (Kategori A) 24
9.2 Jadual Peraturan Penskoran Amali tanpa Hipotesis (Kategori B) 26

10.0 Format Tugasan


10.1 Penulisan Laporan Amali dengan Hipotesis (Kategori A) 28
10.2 Penulisan Laporan Amali tanpa Hipotesis (Kategori B) 29

11.0 Contoh Format Tugasan


11.1 Tugasan 1(Kategori A) 30
11.2 Tugasan 2(Kategori B) 35

12.0 Penskoran
12.1 Contoh Penskoran Tugasan 1(Kategori A) 39
12.2 Contoh Penskoran Tugasan 2 (Kategori B) 42

13.0 Lampiran 45

i
0
DRAF

PANDUAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SAINTIFIK (PKS)

Panduan PKS merupakan dokumen yang mengandungi beberapa bahagian iaitu:

• Pengenalan PKS
• Konsep PKS
• Kerangka PKS
• Pengoperasian PKS
• Lampiran

Tujuan menggunakan Panduan PKS Kimia.

Panduan PKS Kimia merupakan dokumen telus yang boleh dibaca dan digunakan oleh sesiapa
sahaja untuk tujuan pentaksiran. Guru seharusnya menjadikan dokumen ini sebagai bahan
yang membantu bagi melaksanakan pentaksiran semasa proses pengajaran dan pembelajaran
(PdP) dengan lebih berkesan. Murid diberi peluang menguasai kemahiran saintifik iaitu
kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif serta nilai murni mengikut potensi individu.

1
DRAF

1.0 PENGENALAN

1.1 Latar Belakang

Pentaksiran Kemahiran Saintifik (PKS) merupakan Pentaksiran Kerja Amali berasaskan sekolah.
PKS dilaksanakan untuk mengukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran. la juga merupakan
pelengkap kepada kurikulum Kimia di sekolah dan sebahagian daripada aktiviti Pembelajaran Abad
ke-21 (PAK-21).

1.2 Panduan Pentaksiran Kemahiran Saintifik (PKS)

Panduan PKS ialah pakej dokumen komprehensif yang mengandungi maklumat berhubung prinsip
dan konsep pentaksiran serta prosedur pelaksanaannya.

Panduan ini diperkenalkan untuk memberi pengetahuan dan panduan kepada guru dan pengguna
PKS Kimia supaya kaedah pentaksiran ini boleh diselaraskan di semua sekolah.

Panduan ini dihasilkan melalui beberapa siri mesyuarat, bengkel dan pemurnian. Ahli-ahli panel
yang menghasilkan Panduan PKS Kimia ini terdiri daripada:

• Guru Kimia yang berpengalaman


• Guru Cemerlang Kimia
• Pegawai Lembaga Peperiksaan

Panduan PKS Kimia dibina dengan menggunakan prinsip telus dan mesra pengguna.

2
DRAF

2.0 KONSEP PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SAINTIFIK (PKS)

2.1 Objektif PKS Kimia

PKS Kimia dilaksanakan untuk membolehkan murid :


• Menguasai kemahiran saintifik
• Memperkukuhkan teori dan konsep Kimia
• Memupuk amalan sikap saintifik dan nilai murni
• Mengaplikasikan proses pembelajaran berteraskan elemen 4K 1N (Komunikatif, Kolaboratif,
Kreatif , Kritis dan Nilai)

2.2 Ciri-ciri PKS Kimia

Dalam usaha merealisasikan konsep dan memenuhi keperluan pentaksiran, PKS Kimia
mengandungi ciri-ciri berikut:

2.2.1 Keserasian dengan kehendak kurikulum


Format pentaksiran dan aspek-aspek yang ditaksir mengambil kira kemahiran saintifik, sikap
saintifik dan nilai murni yang ingin dikembangkan dalam diri murid selaras dengan objektif
mata pelajaran Kimia.

2.2.2 Berpusatkan murid


Aktiviti amali yang ditaksir dilakukan sepenuhnya oleh murid. Pentaksiran ini memberi
peluang kepada murid yang telah bersedia untuk ditaksir, selaras dengan proses pengajaran
dan pembelajaran.

2.2.3 Telus dan terbuka


Murid mengetahui apakah, bagaimanakah, bilakah dan di manakah pentaksiran akan
dilakukan.

2.2.4 Kebolehlaksanaan dan sistematik


Format pentaksiran ini telah mengambil kira aspek-aspek yang memastikan pentadbiran
pentaksiran boleh dilaksanakan dan mengikut tertib serta prosedur yang telah ditetapkan.

3
DRAF

2.2.5 Instrumen
Laporan amali yang disediakan oleh murid dalam buku evidens berdasarkan tugasan
eksperimen yang diberikan oleh guru. Laporan ini digunakan oleh guru untuk penskoran.

2.2.6 Formatif dan berterusan


Pentaksiran dilakukan semasa pelaksanaan amali, secara berterusan dan terancang
semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

2.2.7 Mempunyai skor


Skor yang diberikan oleh guru melalui PKS Kimia mestilah sah dan mempunyai
kebolehpercayaan yang tinggi berdasarkan panduan PKS dan professional judgement
seorang guru Kimia.

2.2.8 Pelaporan
Skor yang dilaporkan akan menunjukkan tahap penguasaan yang boleh menggalakkan
murid memperbaik tahap penguasaan dari semasa ke semasa.

2.2.9 Pemantauan berterusan


Pemantauan dalaman oleh pihak pengurusan sekolah dilakukan secara berterusan dalam
proses pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan PKS Kimia dilaksanakan dan
mengikut prosedur yang ditetapkan.

4
DRAF

2.3 Pengoperasian PKS Kimia

2.3.1 Penataran

Pendedahan kepada pentadbir sekolah, guru kanan mata pelajaran, guru Kimia, pembantu
makmal dan murid tentang pelaksanaan PKS Kimia.

Penataran dilaksanakan oleh pegawai-pegawai yang dilantik dengan tanggungjawab berikut:

(a) Pegawai Lembaga Peperiksaan(LP) / Jabatan Pendidikan Negeri(JPN)


• Mengedarkan Buku Panduan PKS Kimia ke sekolah.
• Mengadakan penataran kepada pentadbir sekolah dan guru mata pelajaran Kimia.

(b) Pentadbir Sekolah / Guru Kanan Mata pelajaran Sains dan Matematik
• Memastikan guru memperoleh Buku Panduan PKS Kimia.
• Memastikan guru diberi penataran.
• Memastikan semua murid diberi taklimat.

(c) Guru Kimia


• Menyediakan Jadual Kerja PKS Kimia.
• Memberikan taklimat PKS Kimia kepada murid.
• Memaklumkan perkara yang hendak ditaksir kepada murid.
• Mentaksir murid
(i) tingkatan empat mulai April hingga Oktober 2018
(ii) tingkatan lima mulai Januari hingga Ogos 2019
• Merekodkan hasil pentaksiran dalam borang rumusan penskoran PKS Kimia.
• Menghantar Skor PKS Kimia ke Lembaga Peperiksaan.

5
DRAF

2.3.2 Pelaksanaan PKS Kimia


(a) Pentadbiran
• Satu proses bagaimana PKS Kimia dapat diuruskan dan dilaksanakan dengan
berkesan dan sistematik.
• Memastikan perjalanan dan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah(PBD) berjalan
lancar dan berterusan.
• Pentadbiran PKS dilaksanakan dengan cara berikut:
i. Perancangan
ii. Penataran
iii. Pelaksanaan
iv. Pemantauan Dalaman/ Luaran
v. Pelaporan kepada Lembaga Peperiksaan

(b) Pentaksiran
• PKS Kimia adalah proses pentaksiran untuk mengukur tahap penguasaan
kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif murid dengan merujuk kepada
kriteria yang ditetapkan.
• PKS Kimia dilaksanakan untuk mengesan tahap penguasaan kemahiran proses
sains dan kemahiran manipulatif murid bagi penambahbaikan.
• PKS Kimia dirancang, ditadbir, diskor dan dirumuskan di peringkat sekolah. Markah
akhir PKS dilaporkan ke Lembaga Peperiksaan.

2.3.3 Penjaminan Kualiti


• Pementoran
• Pemantauan
• Pengesanan
• Penyelarasan

3.0 OBJEKTIF BUKU PANDUAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SAINTIFIK (PKS)

• Bahan rujukan untuk memahami pelaksanaan PKS.


• Merancang pelaksanaan PKS Kimia.
• Melaksana PKS Kimia semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

6
DRAF

4.0 CARTA ALIR PENGURUSAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SAINTIFIK

Mula

Penataran PKS

Pelaksanaan
Pentaksiran

Pelaporan dalam
Buku Evidens
Untuk
amali
berikutnya
Penyerahan
Buku Evidens

Penskoran
Evidens

Rumusan Penskoran

Pelaporan ke
Lembaga Peperiksaan

Tamat

7
DRAF

5.0 SENARAI ASPEK KEMAHIRAN PROSES SAINS YANG DINILAI

KOD
ASPEK PENERANGAN ASPEK CONTOH
ASPEK
KK0501 Memerhati Kebolehan menggunakan deria • Kertas litmus biru berubah ke
penglihatan, pendengaran, merah.
sentuhan, rasa dan bau untuk • Cawan plastik berasa panas.
mengumpulkan maklumat • Cecair berbau wangi terhasil.
tentang objek dan fenomena. • Natrium bergerak lebih
cergas di atas permukaan air
berbanding dengan litium.

KK0502 Mengelas Kebolehan mengasingkan dan • Mengelas elektrolit dan


mengumpulkan objek atau bukan elektrolit.
fenomena kepada kumpulan • Mengelas hidrokarbon dan
berdasarkan kriteria tertentu bukan hidrokarbon.
seperti ciri atau sifat. • Mengelas sebatian ion dan
Pengumpulan ini adalah sebatian kovalen.
berdasarkan ciri atau sifat
sepunya.

KK0503 Mengukur dan Kebolehan mengumpul maklumat • 30.5 oC (Bacaan termometer)


menggunakan secara kuantitatif dengan • 25.00 cm3 (Bacaan buret)
nombor menggunakan nombor atau/ dan • 2.5 V (Bacaan voltmeter)
unit piawai. Pengukuran
menjadikan pemerhatian lebih Catatan: Penentuan titik perpuluhan
bergantung kepada kejituan alat
jitu.
pengukur (skala terkecil) dan bilangan
ralat semasa mengambil bacaan.

KK0504 Membuat Kebolehan membuat kesimpulan • Larutan bersifat asid.


inferens awal yang munasabah yang • Haba dibebaskan ke
mungkin benar atau tidak benar persekitaran.
untuk menerangkan sesuatu • Ester dihasilkan.
peristiwa atau pemerhatian. • Natrium lebih reaktif daripada
litium.

Catatan: Inferens yang ditulis merujuk


kepada contoh pemerhatian dalam
KK0501

8
DRAF

KOD
ASPEK PENERANGAN ASPEK CONTOH
ASPEK
KK0505 Meramal Kebolehan membuat jangkaan Unsur X berada di bawah
tentang sesuatu peristiwa kalium dalam Kumpulan 1.
berdasarkan pemerhatian dan Ramalkan kereaktifan X
pengalaman yang lalu atau data berbanding kalium.
yang boleh dipercayai.
• X lebih reaktif daripada
kalium.

KK0506 Berkomunikasi Kebolehan menerima, memilih, • Melukis graf.


mengorganisasi dan • Merekodkan data/
mempersembahkan maklumat pemerhatian dalam jadual.
atau idea dalam pelbagai bentuk • Membina carta alir.
seperti tulisan, lisan, jadual, graf, • Membina persamaan kimia/
rajah skema atau model, carta ion.
alir dan carta bar.

KK0507 Menggunakan Kebolehan memperihalkan • Semakin tinggi suhu larutan


perhubungan perubahan parameter seperti natrium tiosulfat, semakin
ruang dan masa bentuk, saiz, isi padu dan jisim singkat masa yang diambil
sesuatu objek dengan masa. untuk tanda ‘X’ tidak
kelihatan.

KK0508 Mentafsir data Kebolehan memberi penerangan • Menentukan formula


yang rasional tentang objek, empirik suatu sebatian
peristiwa atau pola daripada data daripada data.
yang dikumpulkan. • Menghitung kadar tindak
balas daripada graf.

KK0509 Mendefinisi Kebolehan memberi tafsiran • Haba peneutralan ialah


secara operasi tentang sesuatu konsep dengan haba yang terbebas ke
menyatakan perkara yang persekitaran dan
dilakukan dan diperhatikan. menyebabkan peningkatan
suhu apabila satu mol air
terbentuk daripada tindak
balas antara asid dan alkali

9
DRAF

KOD
ASPEK PENERANGAN ASPEK CONTOH
ASPEK
KK0510 Mengawal Kebolehan mengenal pasti Eksperimen kesan suhu ke
pemboleh ubah pemboleh ubah dimanipulasikan, atas kadar tindak balas
pemboleh ubah bergerak balas • Pemboleh ubah
dan pemboleh ubah yang dimanipulasikan – Suhu
dimalarkan. • Pemboleh ubah bergerak
balas – Kadar tindak balas
Memanipulasikan satu pemboleh • Pemboleh ubah dimalarkan
ubah dan memerhatikan – Isi padu dan kepekatan
perubahan pada satu pemboleh larutan
ubah yang lain dan memalarkan
pemboleh ubah yang lain.

KK0511 Membuat Kebolehan membuat suatu • Semakin kecil saiz pepejal


hipotesis pernyataan umum tentang kalsium karbonat, semakin
hubungan antara pemboleh ubah tinggi kadar tindak balas.
dimanipulasi dengan pemboleh • Semakin jauh jarak antara
ubah bergerak balas yang dua logam dalam siri
difikirkan benar bagi elektrokimia, semakin
menerangkan sesuatu perkara besar bacaan voltmeter/
atau peristiwa. Pernyataan ini nilai beza keupayaan.
perlu diuji untuk membuktikan
kesahihannya.

KK0512 Mengeksperimen Kebolehan untuk mengenal pasti • Rujuk contoh laporan


masalah, membuat hipotesis, (Rujuk muka surat 32-38)
merancang untuk menjalankan
penyiasatan, memilih teknik serta
alat dan bahan, menjalankan
aktiviti mengikut perancangan
untuk menguji hipotesis,
mengumpul dan merekod data,
mentafsir data dan membuat
rumusan tentang penyiasatan
atau semasa mereka bentuk
eksperimen.
KK0513 Penggunaan dan Mengguna dan mengendalikan • Kemahiran manipulatif
pengendalian alat radas serta bahan sains, dinilai oleh guru semasa
radas dan bahan membersih dan menyimpan alat murid menjalankan
sains radas dan bahan sains, melupus eksperimen/ aktiviti
bahan yang tidak diperlukan lagi
dengan betul.

10
DRAF

KOD
ASPEK PENERANGAN ASPEK CONTOH
ASPEK
KK0514 Nilai • Murid mengamalkan sikap • Sentiasa bertanya guru
saintifik dan nilai murni dan rakan-rakan berkaitan
sebelum, semasa dan selepas dengan tugasan.
menjalankan eksperimen. • Sentiasa sanggup dan
• Contoh sikap saintifik: bersungguh-sungguh
membersihkan alat radas menjalankan kajian sendiri
selepas menjalankan untuk meningkatkan ilmu
eksperimen. dan melaksanakan
• Contoh nilai murni: tugasan sehingga berjaya.
bekerjasama

11
DRAF

6.0 PANDUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SAINTIFIK (PKS) KIMIA

6.1 Semua Amali dalam senarai amali kimia tingkatan 4 (Rujuk muka surat 13-15) dan
tingkatan 5 (Rujuk muka surat 16 ) boleh dilaksanakan untuk tujuan pentaksiran.

6.2 Setiap Amali yang dijalankan perlu merujuk buku teks kimia tingkatan 4 dan tingkatan 5.
Walau bagaimanapun, amali boleh dijalankan mengikut kreativiti guru bergantung kepada
bahan dan alat radas yang sedia ada.

6.3 Terdapat dua kategori Amali

(a) Kategori A – Amali dengan Hipotesis


(b) Kategori B – Amali tanpa Hipotesis

6.4 Pentaksiran dijalankan semasa PdP sebanyak:


(a) 10 eksperimen semasa tingkatan 4 bermula April hingga Oktober 2018.
(i) 6 eksperimen dari Kategori A.
(ii) 4 eksperimen dari Kategori B.

(b) 5 eksperimen semasa tingkatan 5 bermula Januari hingga Ogos 2019..


(i) 3 eksperimen dari Kategori A.
(ii) 2 eksperimen dari Kategori B.

6.5 Pentaksiran Kemahiran sikap saintifik dan nilai saintifik boleh dilakukan serentak dengan
mana-mana pentaksiran kemahiran yang lain.

6.6 Amali boleh dijalankan secara individu atau kumpulan. Eksperimen yang dijalankan secara
berkumpulan tidak boleh melebihi empat orang murid. Penskoran dinilai secara individu.

6.7 Laporan Amali ditulis secara individu dalam helaian kertas dan perlu dihantar kepada guru
untuk diberi penskoran.

12
DRAF

7.0 SENARAI AMALI KIMIA


7.1 Senarai Amali Kimia Tingkatan 4

Kategori

Catatan
Bidang
Bil Eksperimen / Aktiviti makmal
Pembelajaran

1 Bab 2: 2.1 Mengkaji resapan zarah-zarah dalam gas, cecair dan pepejal B
Struktur Atom 2.2 Menentukan takat lebur dan takat beku naftalena B

2 Bab 3: 3.1 Menentukan formula empirik kuprum(II) oksida B


Formula dan 3.2 Menentukan formula empirik magnesium oksida B
Persamaan
3.3 Menulis persamaan kimia yang seimbang melalui tindak balas B
Kimia
pemanasan kuprum(II) karbonat, pembentukan ammonium
klorida dan pemendakan plumbum(II) iodida

3 Bab 4: 4.1 Mengkaji sifat kimia unsur kumpulan 1 (litium, natrium, kalium)
Jadual Berkala 4.2 Mengkaji sifat kimia unsur kumpulan 17 (klorin, bromin, iodin)
Unsur
4.3 Mengkaji sifat oksida unsur kala 3 A

4 Bab 5: 5.1 Membandingkan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen A


Ikatan kimia

5 Bab 6: 6.1 Mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit A


Elektrokimia 6.2 Mengkaji elektrolisis leburan plumbum(II) bromida B
6.3 Mengkaji elektrolisis larutan akueus kuprum(II) sulfat dan asid
A
sulfurik cair dengan elektrod karbon
6.4 Mengkaji kesan kedudukan ion dalam siri elektrokimia A
terhadap pemilihan ion untuk dinyahcas pada elektrod
6.5 Mengkaji kesan kepekatan ion di dalam larutan terhadap
A
pemilihan ion untuk dinyahcas pada elektrod
6.6 Mengkaji kesan jenis elektrod yang digunakan terhadap A
pemilihan ion untuk dinyahcas di elektrod
B
6.7 Mengkaji penulenan kuprum
6.8 Mengkaji penyaduran objek dengan logam kuprum B

6.9 Menunjukkan penghasilan arus elektrik daripada tindak balas


A
kimia dalam sebuah sel kimia
6.10 Membina siri elektrokimia berdasarkan beza keupayaan A
antara logam
6.11 Membina siri elektrokimia dengan menggunakan prinsip
A
penyesaran logam

13
DRAF

Kategori

Catatan
Bidang
Bil Eksperimen / Aktiviti makmal
Pembelajaran

6 Bab 7: 7.1 Mengkaji peranan air untuk menunjukkan sifat asid A


Asid dan Bes 7.2 Mengkaji peranan air untuk menunjukkan sifat alkali A
7.3 Mengkaji sifat kimia asid B
7.4 Mengkaji sifat kimia alkali B
7.5 Mengukur nilai pH larutan asid/ alkali yang sama kepekatan A
7.6 Menyediakan larutan piawai B
7.7 Menyediakan larutan melalui kaedah pencairan B
7.8 Mengkaji hubung kait antara nilai pH dan kemolaran larutan A
asid dan alkali
7.9 Menentukan takat akhir proses peneutralan melalui kaedah
B
pentitratan dengan menggunakan penunjuk asid-bes

7 Bab 8: 8.1 Mengkaji keterlarutan garam nitrat, sulfat, karbonat, dan A


klorida di dalam air
Garam
8.2 Menyediakan garam terlarutkan dengan mencampurkan asid
B
dan alkali
8.3 Menyediakan garam terlarutkan dengan mencampurkan asid B
dan oksida logam tak terlarutkan
8.4 Menyediakan garam terlarutkan dengan mencampurkan asid B
dan logam
8.5 Menyediakan garam terlarutkan dengan mencampurkan asid B
dan karbonat logam tak terlarutkan
8.6 Menyediakan garam tak terlarutkan melalui tindak balas
pemendakan/ penguraian ganda dua B

8.7 Membina persamaan ion bagi pembentukan plumbum(II)


A
kromat(VI)
8.8 Mengkaji warna dan keterlarutan garam di dalam air B
8.9 Mengenal pasti gas yang terbebas B
8.10 Mengkaji tindakan haba terhadap garam karbonat dan nitrat B
8.11 Menguji kehadiran anion di dalam larutan garam akueus B
8.12 Menguji kehadiran kation di dalam larutan garam akueus B
dengan menggunakan larutan natrium hidroksida dan larutan
ammonia

14
DRAF

Kategori

Catatan
Bidang
Bil Eksperimen / Aktiviti makmal
Pembelajaran

B
8.13 Mengesah kehadiran ion Fe2+, Fe3+, Pb2+ dan ion NH4+ dalam
larutan garam akueus
8.14 Mengenal pasti anion dan kation dalam garam yang tidak B
diketahui

8 Bab 9: 9.1 Mengkaji sifat ammonia B


Bahan Buatan 9.2 Menyediakan baja ammonium sulfat B
dalam Industri
9.3 Membandingkan sifat kekerasan logam tulen dengan aloinya A
9.4 Membandingkan kadar pengaratan antara besi, keluli dan A
keluli nirkarat

15
DRAF

7.2 Senarai Amali Kimia Tingkatan 5

Kategori

Catatan
Bidang
Bil Eksperimen
Pembelajaran

1. Bab 1: 1.1 Kesan jumlah luas permukaan ke atas kadar tindak A


Kadar Tindak Balas balas
A
1.2 Kesan kepekatan terhadap kadar tindak balas
A
1.3 Kesan suhu ke atas kadar tindak balas
1.4 Kesan mangkin terhadap kadar tindak balas A

2. Bab 2: 2.1 Membezakan sifat kimia alkana dan alkena A


Sebatian karbon 2.2 Tindak balas kimia alkohol A
2.3 Tindak balas kimia asid karboksilik A

3 Bab 3 : 3.1 Pertukaran ion ferum(II) kepada ion ferum(III) dan A


Pengoksidaan dan sebaliknya
Penurunan 3.2 Tindak balas penyesaran logam A

3.3 Tindak balas penyesaran halogen B


3.4 Pemindahan elektron pada suatu jarak (Tiub-U) A
3.5 Kesan logam lain ke atas pengaratan ferum/ besi
A
3.6 Siri kereaktifan logam (Tindak balas dengan oksigen)

4 Bab 4 : 4.1 Haba pemendakan A


Termokimia 4.2 Haba penyesaran logam A
4.3 Haba peneutralan A
4.4 Haba pembakaran alkohol A

5 Bab 5 : 5.1 Proses saponifikasi B


Bahan Kimia untuk 5.2 Tindakan pembersihan sabun dan detergen dalam air liat A
Pengguna

Catatan :
Dalam PKS guru perlu merancang pelaksanaannya berdasarkan panduan yang diberikan. Guru-guru
digalakkan melaksanakan semua amali yang disenaraikan untuk pengukuhan pengajaran dan pembelajaran
Kimia. Perancangan PKS yang telah disediakan oleh guru boleh digunakan sebagai rujukan pihak pemantau.
Setiap amali yang dipilih untuk ditaksir perlu disediakan skema penskoran agar skor yang diberikan lebih
terselaras.

Senarai amali Kimia bagi Tingkatan 4 dan senarai amali Kimia bagi Tingkatan 5 yang disediakan ini boleh
dirujuk oleh guru untuk merancang pelaksanaan PKS tersebut.

16
DRAF

8.0 SENARAI SEMAK KONSTRUK AMALI KIMIA


8.1 Senarai Semak Konstruk Amali Tingkatan 4

Mengeksperimen
Hubungan ruang
pemboleh ubah

Berkomunikasi

secara operasi
menggunakan

Mentafsir data

Mendefinisi
Memerhati

Mengawal

Mengukur

dan masa
Mengelas
Membuat

Membina
hipotesis

Meramal

Catatan
inferens

nombor
Bil.
Eksperimen/ Aktiviti makmal

Bab 2: Struktur Atom

2.1 Mengkaji resapan zarah-zarah       


1 dalam gas, cecair dan pepejal

2.2 Menentukan takat lebur dan takat        


beku naftalena

Bab 3: Formula dan Persamaan Kimia

3.1 Menentukan formula empirik


kuprum(II) oksida Demonstrasi guru

3.2 Menentukan formula empirik


magnesium oksida     
2

3.3 Menulis persamaan kimia yang


seimbang melalui tindak balas
pemanasan kuprum(II) karbonat,
pembentukan ammonium klorida    
dan pemendakan plumbum(II) iodida

17
DRAF

Mengeksperimen
Hubungan ruang
pemboleh ubah

Berkomunikasi

secara operasi
menggunakan

Mentafsir data

Mendefinisi
Memerhati

Mengawal

Mengukur

dan masa
Mengelas
Membuat

Membina
hipotesis

Meramal

Catatan
inferens

nombor
Bil.
Eksperimen/ Aktiviti makmal

Bab 4: Jadual Berkala Unsur

4.1 Mengkaji sifat kimia unsur kumpulan Demonstrasi guru


1 (litium, natrium, kalium)
3
4.2 Mengkaji sifat kimia unsur kumpulan Demonstrasi guru
17 (klorin, bromin, iodin)

4.3 Mengkaji sifat oksida unsur kala 3        

Bab 5: Ikatan kimia


4
5.1 Membandingkan sifat sebatian ion         
dan sebatian kovalen

Bab 6: Elektrokimia

6.1 Mengelaskan bahan kepada         


elektrolit dan bukan elektrolit

6.2 Mengkaji elektrolisis leburan         


plumbum(II) bromida
5
6.3 Mengkaji elektrolisis larutan akueus
kuprum(II) sulfat dan asid sulfurik          
cair dengan elektrod karbon

6.4 Mengkaji kesan kedudukan ion


dalam siri elektrokimia terhadap          
pemilihan ion untuk dinyahcas pada

18
DRAF

Mengeksperimen
Hubungan ruang
pemboleh ubah

Berkomunikasi

secara operasi
menggunakan

Mentafsir data

Mendefinisi
Memerhati

Mengawal

Mengukur

dan masa
Mengelas
Membuat

Membina
hipotesis

Meramal

Catatan
inferens

nombor
Bil.
Eksperimen/ Aktiviti makmal

elektrod
6.5 Mengkaji kesan kepekatan ion di
dalam larutan terhadap pemilihan          
ion untuk dinyahcas pada elektrod
6.6 Mengkaji kesan jenis elektrod yang
digunakan terhadap pemilihan ion          
untuk dinyahcas di elektrod
6.7 Mengkaji penulenan kuprum       
6.8 Mengkaji penyaduran objek dengan
logam kuprum        

6.9 Menunjukkan penghasilan arus


elektrik daripada tindak balas kimia            
dalam sebuah sel kimia
6.10 Membina siri elektrokimia
berdasarkan beza keupayaan            
antara logam
6.11 Membina siri elektrokimia
dengan menggunakan prinsip           
penyesaran logam

Bab 7: Asid dan Bes


6 7.1 Mengkaji peranan air untuk
menunjukkan sifat asid        

19
DRAF

Mengeksperimen
Hubungan ruang
pemboleh ubah

Berkomunikasi

secara operasi
menggunakan

Mentafsir data

Mendefinisi
Memerhati

Mengawal

Mengukur

dan masa
Mengelas
Membuat

Membina
hipotesis

Meramal

Catatan
inferens

nombor
Bil.
Eksperimen/ Aktiviti makmal

7.2 Mengkaji peranan air untuk


menunjukkan sifat alkali        

7.3 Mengkaji sifat kimia asid       

7.4 Mengkaji sifat kimia alkali       


7.5 Mengukur nilai pH larutan asid /
alkali yang sama kepekatan         

7.6 Menyediakan larutan piawai       


7.7 Menyediakan larutan melalui kaedah
pencairan       

7.8 Mengkaji hubung kait antara nilai pH


dan kemolaran larutan asid dan         
alkali
7.9 Menentukan takat akhir proses
peneutralan melalui kaedah
pentitratan dengan menggunakan         
penunjuk asid-bes

Bab 8: Garam
8.1 Mengkaji keterlarutan garam nitrat,
sulfat, karbonat, dan klorida di dalam         
7
air
8.2 Menyediakan garam terlarutkan     
dengan mencampurkan asid dan

20
DRAF

Mengeksperimen
Hubungan ruang
pemboleh ubah

Berkomunikasi

secara operasi
menggunakan

Mentafsir data

Mendefinisi
Memerhati

Mengawal

Mengukur

dan masa
Mengelas
Membuat

Membina
hipotesis

Meramal

Catatan
inferens

nombor
Bil.
Eksperimen/ Aktiviti makmal

alkali

8.3 Menyediakan garam terlarutkan


dengan mencampurkan asid dan      
oksida logam tak terlarutkan
8.4 Menyediakan garam terlarutkan
dengan mencampurkan asid dan      
logam
8.5 Menyediakan garam terlarutkan
dengan mencampurkan asid dan      
karbonat logam tak terlarutkan
8.6 Menyediakan garam tak terlarutkan
melalui tindak balas pemendakan /      
penguraian ganda dua
8.7 Membina persamaan ion bagi
pembentukan plumbum(II)         
kromat(VI)
8.8 Mengkaji warna dan keterlarutan
garam di dalam air       

8.9 Mengenal pasti gas yang terbebas     


8.10 Mengkaji tindakan haba
terhadap garam karbonat dan     
nitrat
21
DRAF

Mengeksperimen
Hubungan ruang
pemboleh ubah

Berkomunikasi

secara operasi
menggunakan

Mentafsir data

Mendefinisi
Memerhati

Mengawal

Mengukur

dan masa
Mengelas
Membuat

Membina
hipotesis

Meramal

Catatan
inferens

nombor
Bil.
Eksperimen/ Aktiviti makmal

8.11 Menguji kehadiran anion di


   
dalam larutan garam akueus
8.12 Menguji kehadiran kation di
dalam larutan garam akueus
dengan menggunakan larutan    
natrium hidroksida dan larutan
ammonia
2+
8.13 Mengesah kehadiran ion Fe ,
3+ 2+ +
Fe , Pb dan ion NH4 dalam   
larutan garam akueus
8.14 Mengenal pasti anion dan kation
dalam garam yang tidak        
diketahui

Bab 9: Bahan Buatan dalam Industri


9.1 Mengkaji sifat ammonia   
9.2 Menyediakan baja ammonium sulfat       
8 9.3 Membandingkan sifat kekerasan
logam tulen dengan aloinya           

9.4 Membandingkan kadar pengaratan


antara besi, keluli dan keluli nirkarat          

22
DRAF

8.2 Senarai Semak Konstruk Amali Tingkatan 5

Membina hipotesis

Mendefinisi secara
Mengukur dengan
Membuat inferens

Mengeksperimen
Hubungan ruang
pemboleh ubah

Berkomunikasi
menggunakan

Mentafsir data
Memerhati

Mengawal

dan masa
Mengelas

Meramal

Catatan
nombor

operasi
Bil Eksperimen/ aktiviti makmal

BAB 1: KADAR TINDAK BALAS


1.1 Kesan jumlah luas permukaan ke
atas kadar tindak balas           

1.2 Kesan kepekatan terhadap kadar


1           
tindak balas
1.3 Kesan suhu ke atas kadar tindak
balas           

1.4 Kesan mangkin terhadap kadar


tindak balas           

BAB 2: SEBATIAN KARBON


2.1 Membezakan sifat kimia alkana
dan alkena         
2
2.2 Tindak balas kimia alkohol         

2.3 Tindak balas kimia asid karboksilik         

BAB 3 : PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN


3.1 Pertukaran ion ferum(II) kepada ion
ferum(III) dan sebaliknya         
3

3.2 Tindak balas penyesaran logam          

3.3 Tindak balas penyesaran halogen         

23
DRAF

Membina hipotesis

Mendefinisi secara
Mengukur dengan
Membuat inferens

Mengeksperimen
Hubungan ruang
pemboleh ubah

Berkomunikasi
menggunakan

Mentafsir data
Memerhati

Mengawal

dan masa
Mengelas

Meramal

Catatan
nombor

operasi
Bil Eksperimen/ aktiviti makmal

3.4 Pemindahan elektron pada suatu


jarak (Tiub-U)        

3.5 Kesan logam lain ke atas


pengaratan ferum/besi          

3.6 Siri kereaktifan logam (Tindak balas


dengan oksigen)          

BAB 4 : TERMOKIMIA

4.1 Haba pemendakan           


4
4.2 Haba penyesaran logam           

4.3 Haba peneutralan           

4.4 Haba pembakaran alkohol           

BAB 5 : BAHAN KIMIA UNTUK PENGGUNA

5 5.1 Proses saponifikasi       

5.2 Tindakan pembersihan sabun dan


        
detergen dalam air liat
Catatan:
Guru perlu merujuk senarai semak konstruk amali Tingkatan 4 dan senarai semak konstruk amali Tingkatan 5 semasa merancang PKS.
Konstruk yang ditanda () adalah merupakan cadangan yang boleh dilaksanakan oleh guru. Walau bagaimanapun guru boleh mentaksir
konstruk-konstruk lain yang sesuai bagi eksperimen tersebut.
Senarai konstruk ini boleh dijadikan rujukan bagi membina skema penskoran tugasan eksperimen yang dijalankan.
24
DRAF

9.0 PANDUAN PENSKORAN

Panduan penskoran ini adalah digunakan untuk membantu guru membina skema penskoran
berdasarkan eksperimen yang dipilih.

9.1 Jadual Peraturan Penskoran Amali dengan Hipotesis (Kategori A)


Konstruk yang
Kriteria Skor
ditaksir
Menyatakan tujuan amali / penyataan masalah 1
Menyatakan hipotesis iaitu hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan
1
pemboleh ubah bergerak balas
Menyatakan:
i. Pemboleh ubah dimanipulasikan (PUM) 1
ii. Pemboleh ubah bergerak balas (PUB) 1
iii. Pemboleh ubah dimalarkan 1
Merancang amali Menyenaraikan semua radas dan bahan yang terlibat 1
Melukis rajah susunan radas yang berlabel dan berfungsi 1
Menyenaraikan prosedur yang lengkap untuk melakukan amali iaitu:
i. Kaedah mengawal PUM 1
ii. Kaedah mendapatkan data bagi PUB 1
iii. Ulang langkah amali dengan nilai / bahan PUM yang berbeza 1
Menyatakan langkah berjaga-jaga untuk mendapat kejituan bacaan //
1
Menyatakan langkah keselamatan
* Menjalankan Mengendalikan radas dengan betul dan tepat serta membuat pemerhatian / 1
amali pengukuran dengan betul
(Kemahiran 1
Membersih peralatan dan melupuskan sisa selepas amali // Menanggalkan
manipulatif sedia
susunan radas dan menyimpan semua radas
ada)
Membina jadual yang memenuhi aspek-aspek berikut:
Mengumpul dan
i. Tajuk dan unit yang betul 1
merekod data
ii. Merekodkan PUM dan PUB serta data sekunder jika ada 1

Menganalisis data melalui:


i. Melukis graf yang memenuhi aspek-aspek berikut:
1
Mentafsir data dan  Label paksi dengan unit yang betul
membuat 1
 Skala seragam dan tidak ganjil
kesimpulan
1
 Pindah semua titik dengan betul, saiz graf 50%, bentuk yang sesuai
(Berkomunikasi)
dan licin
 Mendapatkan kecerunan graf // menyatakan hubungan berdasarkan 1
graf

1
DRAF

ATAU

i. Penghitungan dengan menunjukkan:


 Kaedah menghitung / rumus dan gantian nilai 1+1

 Jawapan dan unit yang betul 1+1

ATAU

ii. Pernyataan khusus dari pemerhatian dengan:


 Melukis dan melabel // menulis persamaan tindak balas yang
1+1
seimbang // menjawab soalan berkaitan pemerhatian
1
 Membuat ramalan // menjawab soalan aplikasi
1
 Menulis inferens // kesimpulan
* Sikap saintifik dan Mempamerkan kerjasama dalam kumpulan / sifat ingin tahu / cara kerja yang
1
nilai murni sistematik / lain-lain nilai yang berkaitan
JUMLAH 20

* Dinilai semasa menjalankan amali

2
DRAF

9.2 Jadual Peraturan Penskoran Amali Tanpa Hipotesis (Kategori B)


Konstruk yang
Kriteria Skor
ditaksir
Menyatakan tujuan amali / penyataan masalah 1
Menyenaraikan semua radas dan bahan yang terlibat 1
Melukis rajah susunan radas yang berlabel dan berfungsi 1
Menyenaraikan prosedur yang lengkap untuk melakukan amali iaitu:
Merancang amali
i. Mengendalikan radas dan bahan 1
ii. Kaedah mendapatkan data / pemerhatian 1
Menyatakan langkah berjaga-jaga untuk mendapatkan kejituan bacaan // 1
keselamatan

* Menjalankan Mengendalikan radas dengan betul dan tepat serta membuat pemerhatian / 1
amali pengukuran dengan betul
(Kemahiran Membersih peralatan dan melupuskan sisa selepas amali // Menanggalkan 1
manipulatif sedia susunan radas dan menyimpan semua radas
ada)
(a) Membina jadual dengan ciri-ciri berikut:
i. Tajuk dan unit yang betul (jika ada) 1
ii. Merekod data / pemerhatian / data sekunder / inferens 1

Mengumpul dan ATAU


merekod data

(b) Pemerhatian
i. Melukis dan melabel // pernyataan ciri-ciri pemerhatian // Merekod 1+1
data-data

Menganalisis data melalui:


i. Melukis graf yang memenuhi aspek-aspek berikut:
 Label paksi dengan unit yang betul 1
 Skala seragam dan tidak ganjil 1
 Pindah semua titik dengan betul, saiz graf 50%, bentuk yang sesuai 1
Mentafsir data dan dan licin
1
membuat  Mendapatkan kecerunan graf // menyatakan hubungan berdasarkan
kesimpulan graf

(Berkomunikasi)
ATAU

ii. Penghitungan dengan menunjukkan:


1+1
 Kaedah menghitung / rumus dan gantian nilai
1+1
 Jawapan dan unit yang betul

3
DRAF

ATAU

iii. Pernyataan khusus dari pemerhatian dengan:


 Menulis persamaan tindak balas yang seimbang // menjawab soalan
berkaitan pemerhatian
1+1
 Membuat ramalan // menjawab soalan aplikasi
1
 Menulis inferens // kesimpulan
1
* Sikap saintifik dan Mempamerkan kerjasama dalam kumpulan/sifat ingin tahu / cara kerja yang 1
nilai murni sistematik / lain-lain nilai yang berkaitan
JUMLAH 15

* Dinilai semasa menjalankan amali

4
DRAF

10.0 FORMAT TUGASAN


Pemilihan format tugasan adalah berdasarkan kepada kesesuaian eksperimen yang akan
dijalankan.

Format 1: Amali yang mempunyai pemboleh ubah dan Hipotesis (Kategori A)

Format 2: Amali yang tiada pemboleh ubah dan Hipotesis (Kategori B)

10.1 Penulisan Laporan Amali dengan Hipotesis (Kategori A)


Guru meminta murid membuat perancangan sebelum menjalankan amali dengan menulis perkara-
perkara berikut:-

Laporan amali haruslah mengandungi perkara berikut:


 Tajuk
 Tujuan
 Pernyataan masalah
 Pemboleh ubah
(i) Pemboleh ubah dimanipulasikan
(ii) Pemboleh ubah bergerak balas
(iii) Pemboleh ubah dimalarkan
 Hipotesis
 Radas dan bahan
 Rajah
 Prosedur
 Keputusan eksperimen
 Analisis dan Mentafsir data
 Kesimpulan

5
DRAF

10.2 Penulisan Laporan Amali tanpa Hipotesis (Kategori B)

Guru meminta murid membuat perancangan sebelum menjalankan Amali dengan menulis perkara-
perkara berikut:-

Laporan eksperimen haruslah mengandungi perkara berikut:


 Tajuk
 Tujuan
 Pernyataan masalah
 Radas dan bahan
 Rajah (yang berkenaan)
 Prosedur
 Keputusan eksperimen
 Analisis dan Mentafsir data
 Kesimpulan

6
DRAF

11.0 CONTOH FORMAT TUGASAN

11.1 Tugasan 1 (Kategori A)


Task 1

Anda dikehendaki menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubung kait antara nilai pH dengan
kemolaran larutan asid hidroklorik 0.0001 mol dm-3, 0.001 mol dm-3, 0.01 mol dm-3, 0.1 mol dm-3.
Anda dikehendaki menyediakan laporan eksperimen itu. Laporan anda haruslah mengandungi
perkara-perkara berikut:
You are required to conduct an experiment to study the relationship between pH values with the
molarity of 0.0001 mol dm-3, 0.001 mol dm-3, 0.01 mol dm-3, 0.1 mol dm-3 of hydrochloric acid. You
are required to prepare a report for the experiment. Your report should include the following items:
 Tajuk
Title
 Tujuan eksperimen
Aim of the experiment
 Pernyataan masalah
Statement of problem
 Pemboleh ubah:
Variables
(i) Pemboleh ubah dimanipulasikan
Manipulated variable
(ii) Pemboleh ubah bergerak balas
Responding variable
(iii) Pemboleh ubah dimalarkan
Fixed variable

 Hipotesis
Hypothesis
 Radas dan bahan
Apparatus and materials
 Rajah
Diagram
 Prosedur
Procedure
 Keputusan eksperimen
Results of experiment
 Analisis dan Mentafsir data
Analysing and interpreting data

7
DRAF

Dalam laporan anda, soalan berikut boleh dijadikan panduan perbincangan.


In your report, the following questions can be used as guidelines for discussion.

1. Berdasarkan jadual di atas, nyatakan hubungan antara kemolaran asid dengan nilai pH.
Based on the table above, state the relationship between the molarity of acid with the pH
value.
2. Ramalkan nilai pH asid hidroklorik dengan kemolaran 0.00001 mol dm-3.
Predict the pH value of hydrochloric acid with the molarity of 0.00001 mol dm-3.
3. Nyatakan definisi secara operasi bagi asid.
State the operational definition for acid.
4. Nyatakan satu langkah berjaga-jaga semasa menjalankan eksperimen ini.
State one safety precaution when doing this experiment.

 Kesimpulan
Conclusion

8
DRAF

Contoh Laporan Tugasan 1 (Kategori A)


Sample Report of Task 1

Tajuk : Kepekatan asid dan alkali


Title Concentration of acid and alkali

Tujuan : Mengkaji hubung kait antara kemolaran asid dengan nilai pH


Aim To study the relationship between molarity of acid with pH value

Pernyataan masalah : Apakah hubung kait antara kemolaran larutan asid dengan nilai pH?
Statement of problem What is the relationship between molarity of acid with pH value?

Hipotesis : Semakin tinggi kemolaran asid, semakin rendah nilai pH


Hypothesis The higher the molarity of acid, the lower the pH value

Pemboleh ubah :
Variables
(i) Pemboleh ubah dimanipulasikan : Kemolaran asid
Manipulated variable Molarity of acid
(ii) Pemboleh ubah bergerak balas : Nilai pH
Responding variable pH value
(iii) Pemboleh ubah dimalarkan : Jenis asid
Fixed variable Type of acid

Radas dan bahan : bikar 250 cm3 , kertas pH, asid hidroklorik 0.0001 mol dm-3, asid hidroklorik
0.001 mol dm-3, asid hidroklorik 0.01 mol dm-3, asid hidroklorik 0.1 mol dm-3
Apparatus and materials: 250 cm3 beaker, pH paper, 0.0001 mol dm-3 of hydrochloric acid,
0.001 mol dm-3 of hydrochloric acid, 0.01 mol dm-3 of hydrochloric acid,
0.1 mol dm-3 of hydrochloric acid.

Rajah :
Diagram

Asid hidroklorik Asid hidroklorik Asid hidroklorik


Asid hidroklorik -3
-3 0.001 mol dm
-3
0.01 mol dm
-3 0.1 mol dm
0.0001 mol dm
Hydrochloric acid Hyrochloric acid Hydrochloric acid
Hydrochloric acid -3
-3 0.001 mol dm
-3
0.01 mol dm
-3 0.1 mol dm
0.0001 mol dm

9
DRAF

Prosedur:
Procedure
1. 5 cm3 asid hidroklorik 0.0001 mol dm-3 dituang ke dalam sebuah tabung uji.
5 cm3 of 0.0001 mol dm-3 of hydrochloric acid is poured into a test tube.
2. Kertas pH dicelup ke dalam asid itu.
pH paper is dipped into the acid.
3. Nilai pH direkodkan.
The pH value is recorded.
4. Langkah 1 hingga 3 diulang dengan menggunakan asid hidroklorik 0.001 mol dm-3, asid
hidroklorik 0.01 mol dm-3, dan asid hidroklorik 0.1 mol dm-3.
Steps 1 to 3 are repeated by using 0.001 mol dm-3of hydrochloric acid, 0.01 mol dm-3 of
hydrochloric acid and 0.1 mol dm-3 of hydrochloric acid.

Keputusan:
Result
Kemolaran asid hidroklorik (mol dm-3) Nilai pH
Molarity of hydrochloric acid (mol dm-3) pH value
0.0001 4
0.001 3
0.01 2
0.1 1

Menganalisis dan mentafsir data:


Analysing and interpreting data
1. Berdasarkan jadual di atas, nyatakan hubungan antara kemolaran asid dengan nilai pH.
Based on the table above, state the relationship between the molarity with pH value.
Semakin tinggi kemolaran asid, semakin rendah nilai pH.
The higher the molarity of acid, the lower the pH value.

2. Ramalkan nilai pH asid hidroklorik dengan kemolaran 0.00001 mol dm-3.


Predict the pH value of hydrochloric acid with the molarity of 0.00001 mol dm-3.
Nilai pH = 5
pH value = 5

3. Nyatakan definisi secara operasi bagi asid.


State the operational definition for acid.
Bahan yang menunjukkan nilai pH kurang daripada 7 apabila kertas pH dicelup dalam asid.
Substance that shows the pH value less than 7 when pH paper is dipped into the acid.

10
DRAF

4. Langkah berjaga-jaga: Berhati-hati semasa mengendalikan asid kerana asid bersifat


mengakis.
Safety precaution: Be careful when handling the acid because acid is corrosive.

Kesimpulan: Semakin tinggi kemolaran asid, semakin rendah nilai pH.


Conclusion: The higher the molarity of acid, the lower the pH value

Catatan: Semasa mentafsir data, murid perlu menjawab soalan yang disediakan oleh guru untuk dijadikan
perbincangan bagi menulis laporan yang baik dan lengkap.
Note : During interpretation of data, student should answer the questions provided by the teacher as a
discussion to write a good and complete report.

11
DRAF

11.2 Tugasan 2 (Kategori B)


Task 2
Anda dikehendaki menjalankan amali untuk mengkaji hasil yang terbentuk di anod dan di katod
semasa elektrolisis leburan plumbum(II) bromida. Kemudian, anda dikehendaki menyediakan
laporan eksperimen itu. Laporan eksperimen anda haruslah mengandungi:
You are required to carry out an experiment to study the products formed at the anode and the
cathode during electrolysis of molten lead(II) bromide. You are required to prepare a report for the
experiment. Your report should include the following:

 Tajuk
Title
 Tujuan eksperimen
Aim of the experiment
 Pernyataan masalah
Problem of statement
 Radas dan bahan
Apparatus and Materials
 Rajah
Diagram
 Prosedur
Procedure
 Keputusan eksperimen
Results of the experiment
 Analisis dan Mentafsir data
Analysing and Intrepreting Data

Dalam laporan anda, soalan berikut boleh dijadikan panduan perbincangan.


In your report, the following questions can be used as guidelines for discussion.
1. Namakan ion yang bergerak ke katod dan ke anod semasa elektrolisis.
Name the ions which move to the cathode and the anode during electrolysis.
2. Tulis setengah persamaan untuk mewakili tindak balas yang berlaku pada anod dan katod.
Write the half-equations to represent the reactions occurred at the anode and the cathode.
3. Tulis satu langkah berjaga-jaga semasa menjalankan eksperimen ini.
Write one safety precaution when doing this experiment.

 Kesimpulan
Conclusion

12
DRAF

Contoh Laporan Tugasan 2 (Kategori B)


Sample Report of Task 2

Tajuk : Elektrolisis sebatian lebur


Title : Electrolysis of molten compounds

Tujuan : Mengkaji elektrolisis leburan plumbum(II) bromida


Aim : To study the electrolysis of molten lead(II) bromide

Pernyataan masalah : Apakah hasil yang terbentuk di anod dan katod dalam elektrolisis
plumbum (II) bromida lebur?
Problem of statement : What are the products formed at the anode and the cathode in the
electrolysis of molten lead(II) bromide?

Radas dan bahan : Pepejal plumbum (II) bromida, bateri, elektrod karbon, wayar
penyambung, klip buaya, mangkuk pijar, tungku kaki tiga, alas
segitiga tanah liat, penunu bunsen
Apparatus and materials :Solid lead(II) bromide, batteries, carbon electrodes, connecting materials
wires, crocodile clips, crucible, tripod stand, pipe-clay triangle,
bunsen burner

Rajah :
Diagram

Elektrod karbon
Carbon electrode
Mangkuk pijar
Crucible Pepejal plumbum (II) bromida
Lead(II) bromide solid

Panaskan
Heat

Prosedur:
Procedure
1. Sebuah mangkuk pijar diisi dengan pepejal plumbum(II) bromida sehingga separuh penuh.
A crucible is filled with solid lead(II) bromide until half full.
2. Mangkuk pijar diletakkan di atas alas segitiga tanah liat pada tungku kaki tiga.
The crucible is placed on a pipe-clay triangle on a tripod stand.

13
DRAF

3. Litar dilengkapkan dengan menyambungkan elektrod karbon, mentol dan bateri dengan
wayar penyambung.
A circuit is completed by connecting the carbon electrodes, bulb and batteries with
connecting wires.
4. Pepejal plumbum(II) bromida dipanaskan sehingga lebur.
The solid lead(II) bromide is heated until it is melted.
5. Pemerhatian di anod dan di katod direkodkan.
The observations at the anode and the cathode are recorded.

Keputusan:
Results

Elektrod Pemerhatian Inferens


Electrode Observations Inference

Anod Gas perang terbebas Gas bromin terbebas


Anode Brown gas released Bromine gas is released

Katod Pepejal kelabu terbentuk Logam plumbum terhasil


Cathode Grey solid formed Lead metal is formed

Menganalisis dan mentafsir data:


Analysing and interpreting data
1. Namakan ion yang bergerak ke katod dan ke anod semasa elektrolisis.
Name the ions which move to the cathode and the anode during electrolysis.
Ion plumbum(II) bergerak ke katod dan ion bromida bergerak ke anod.
Lead(II) ions move to cathode and bromide ions move to anode

2. Tulis setengah persamaan untuk mewakili tindak balas yang berlaku pada:
Write the half-equations to represent the reactions occurred at:
(a) Anod : Pb2+ + 2e Pb
Anode
(b) Katod : 2Br - Br2 + 2e
Cathode

3. Langkah berjaga-jaga: Pastikan litar disambung dengan betul sebelum menghidupkan suis.
Safety precaution: Make sure the circuit is correctly connected before turning on the switch.

14
DRAF

Kesimpulan: Semasa elektrolisis plumbum(II) bromida, hasil terbentuk di anod ialah gas
Conclusion bromin dan di katod ialah logam plumbum.
During the electrolysis of molten lead(II) bromide, the product formed at the anode
is bromine gas and at the cathode is lead metal.

Catatan: Semasa mentafsir data, murid perlu menjawab soalan yang disediakan oleh guru untuk dijadikan
perbincangan bagi menghasilkan penulisan laporan yang baik dan lengkap.
Note : When interpreting data, student should answer the questions provided by the teacher as a discussion
to write a good and complete report.

15
DRAF

12.0 PENSKORAN

12.1 Contoh Penskoran Tugasan 1 (Kategori A)

Tajuk : Kepekatan asid dan alkali


Title Concentration of acid and alkali

Tujuan : Mengkaji hubung kait antara kemolaran asid dengan nilai pH


Aim To study the relationship between molarity of acid with pH value 
Pernyataan masalah : Apakah hubung kait antara kemolaran larutan asid dengan nilai pH?
Statement of problem What is the relationship between molarity of acid with pH value?

Hipotesis : Semakin tinggi kemolaran asid, semakin rendah nilai pH


Hypothesis The higher the molarity of acid, the lower the pH value 
Pemboleh ubah :
Variables
(iv) Pemboleh ubah dimanipulasikan : Kemolaran asid
Manipulated variable Molarity of acid 
(v) Pemboleh ubah bergerak balas : Nilai pH
Responding variable pH value 
(vi) Pemboleh ubah dimalarkan : Jenis asid
Fixed variable Type of acid 

Radas dan bahan : bikar 250 cm3 , kertas pH, asid hidroklorik 0.0001 mol dm-3, asid hidroklorik
0.001 mol dm-3, asid hidroklorik 0.01 mol dm-3, asid hidroklorik 0.1 mol dm-3
Apparatus and materials: 250 cm3 beaker, pH paper, 0.0001 mol dm-3 of hydrochloric acid,
0.001 mol dm-3 of hydrochloric acid, 0.01 mol dm-3 of hydrochloric acid,
0.1 mol dm-3 of hydrochloric acid.


Rajah :
Diagram

Asid hidroklorik Asid hidroklorik Asid hidroklorik


Asid hidroklorik -3
-3 0.001 mol dm
-3
0.01 mol dm
-3 0.2 mol dm
0.0001 mol dm
Hydrochloric acid Hyrochloric acid Hydrochloric acid
Hydrochloric acid -3
-3 0.001 mol dm
-3
0.01 mol dm
-3 0.1 mol dm
0.0001 mol dm


16
DRAF

Prosedur:
Procedure
1. 5 cm3 asid hidroklorik 0.0001 mol dm-3 dituang ke dalam sebuah tabung uji.
5 cm3 of 0.0001 mol dm-3 of hydrochloric acid is poured into a test tube. 
2. Kertas pH dicelup ke dalam asid itu.
pH paper is dipped into the acid.
3. Nilai pH direkodkan.
The pH value is recorded. 
4. Langkah 1 hingga 3 diulang dengan menggunakan asid hidroklorik 0.001 mol dm-3, asid
hidroklorik 0.01 mol dm-3, dan asid hidroklorik 0.1 mol dm-3.
Steps 1 to 3 are repeated by using 0.001 mol dm-3of hydrochloric acid, 0.01 mol dm-3 of
hydrochloric acid and 0.1 mol dm-3 of hydrochloric acid.

Keputusan:
Result
Kemolaran asid hidroklorik (mol dm-3) Nilai pH
Molarity of hydrochloric acid (mol dm-3) pH value 
0.0001 4
0.001 3
0.01 2
0.1 1 
Menganalisis dan mentafsir data:
Analysing and interpreting data
1. Berdasarkan jadual di atas, nyatakan hubungan antara kemolaran asid dengan nilai pH.
Based on the table above, state the relationship between the molarity with pH value.
Semakin tinggi kemolaran asid, semakin rendah nilai pH.
The higher the molarity of acid, the lower the pH value.

2. Ramalkan nilai pH asid hidroklorik dengan kemolaran 0.00001 mol dm-3.


Predict the pH value of hydrochloric acid with the molarity of 0.00001 mol dm-3.
Nilai pH = 5
pH value = 5 

3. Nyatakan definisi secara operasi bagi asid.


State the operational definition for acid.
Bahan yang menunjukkan nilai pH kurang daripada 7 apabila kertas pH dicelup dalam asid.
Substance that shows the pH value less than 7 when pH paper is dipped into the acid.

17
DRAF

4. Langkah berjaga-jaga: Berhati-hati semasa mengendalikan asid kerana asid bersifat


mengakis.
Safety precaution: Be careful when handling the acid because acid is corrosive.


Kesimpulan: Semakin tinggi kemolaran asid, semakin rendah nilai pH.
Conclusion: The higher the molarity of acid, the lower the pH value

KPS : 16
KM : 2
SN : 1
: 1

20

Rumusan Penskoran :
Pemboleh Radas dan
Tujuan 1 Hipotesis 1 3 1
ubah bahan
Analisis
dan
Rajah 1 Prosedur 3 Keputusan 2 3
mentafsir
data

Langkah Kemahiran
1 Kesimpulan 1 2 Nilai Murni 1
berjaga-jaga Manipulatif

Jumlah markah 20

Catatan:
Jadual di atas hanya bertujuan untuk penerangan tentang rumusan penskoran kepada guru dan
tidak perlu disertakan bersama dengan laporan murid.

18
DRAF

12.2 Contoh Penskoran Tugasan 2 (Kategori B)

Tajuk : Elektrolisis sebatian lebur


Title : Electrolysis of molten compounds

Tujuan : Mengkaji elektrolisis leburan plumbum(II) bromida


Aim : To study the electrolysis of molten lead(II) bromide 
Pernyataan masalah : Apakah hasil yang terbentuk di anod dan katod dalam elektrolisis
plumbum (II) bromida lebur?
Problem of statement : What are the products formed at the anode and the cathode in the
electrolysis of molten lead(II) bromide?

Radas dan bahan : Pepejal plumbum (II) bromida, bateri, elektrod karbon, wayar
penyambung, klip buaya, mangkuk pijar, tungku kaki tiga, alas
segitiga tanah liat, penunu bunsen
Apparatus and : Solid lead(II) bromide, batteries, carbon electrodes, connecting materials
wires, crocodile clips, crucible, tripod stand, pipe-clay triangle,
bunsen burner

Rajah :
Diagram

Elektrod karbon
Carbon electrode
Mangkuk pijar
Crucible Pepejal plumbum (II) bromida
Lead(II) bromide solid


Panaskan
Heat

Prosedur:
Procedure
1. Sebuah mangkuk pijar diisi dengan pepejal plumbum(II) bromida sehingga separuh penuh.
A crucible is filled with solid lead(II) bromide until half full.

2. Mangkuk pijar diletakkan di atas alas segitiga tanah liat pada tungku kaki tiga.
The crucible is placed on a pipe-clay triangle on a tripod stand.

19
DRAF

3. Litar dilengkapkan dengan menyambungkan elektrod karbon, mentol dan bateri dengan
wayar penyambung.
A circuit is completed by connecting the carbon electrodes, bulb and batteries with
connecting wires.
4. Pepejal plumbum(II) bromida dipanaskan sehingga lebur.
The solid lead(II) bromide is heated until it is melted.


5. Pemerhatian di anod dan di katod direkodkan.
The observations at the anode and the cathode are recorded.

Keputusan:
Results

Elektrod
Electrode
Pemerhatian
Observations
Inferens
Inference 
Anod Gas perang terbebas Gas bromin terbebas
Anode Brown gas released Bromine gas is released


Katod Pepejal kelabu terbentuk Logam plumbum terhasil
Cathode Grey solid formed Lead metal is formed

Menganalisis dan mentafsir data:


Analysing and interpreting data
1. Namakan ion yang bergerak ke katod dan ke anod semasa elektrolisis.
Name the ions which move to the cathode and the anode during electrolysis.


Ion plumbum(II) bergerak ke katod dan ion bromida bergerak ke anod.
Lead(II) ions move to cathode and bromide ions move to anode

2. Tulis setengah persamaan untuk mewakili tindak balas yang berlaku pada:
Write the half-equations to represent the reactions occurred at:
(a) Anod : Pb2+ + 2e Pb 
Anode
(b) Katod :
Cathode
2Br - Br2 + 2e 

20
DRAF

3. Langkah berjaga-jaga: Pastikan litar disambung dengan betul sebelum menghidupkan suis
bagi mengelakkan litar pintas.
Safety precaution: Make sure the circuit is correctly connected before turning on the switch
to avoid short circuit.


Kesimpulan: Semasa elektrolisis plumbum(II) bromida, hasil terbentuk di anod ialah gas
Conclusion bromin dan di katod ialah logam plumbum.
During the electrolysis of molten lead(II) bromide, the product formed at the anode
is bromine gas and at the cathode is lead metal.

KPS : 11
KM : 2
SN : 1
: 1

15

Rumusan Penskoran :
Radas dan
Tujuan 1 1 Rajah 1 Prosedur 2
bahan
Mentafsir
Langkah data dan Kemahiran
Keputusan 2 1 4 2
berjaga-jaga membuat manipulatif
kesimpulan

Nilai murni 1

Jumlah Markah 15

Catatan:
Jadual di atas hanya bertujuan untuk penerangan tentang rumusan penskoran kepada guru dan
tidak perlu disertakan bersama dengan laporan murid.

21
DRAF

13.1 Borang Rumusan Skor Individu PKS

NAMA :……………………………………………………………………………………………

TINGKATAN : …………………………………. MATA PELAJARAN : ……………………

SKOR SKOR
BIL TARIKH TAJUK PERATUS
DIPEROLEH PENUH
(%)

PURATA (%)

Tanda tangan murid Tanda tangan guru pentaksir Tanda tangan Pengetua

………………..………… ……………………………. …………………………

( ) ( ) ( )

Tarikh: ……………….. Tarikh: ……………….. Tarikh: ……………….

22