Anda di halaman 1dari 44

KAEDAH PENYELIDIKAN DALM

PENDIDIKAN GRU 6014


KUALITATIF

PENSYARAH:
Dr.ABD. KADIR BIN ARIFIN

Bersifat deskriptif,pemerhatian keadaan sebenar dan
merupakan proses memahami sesuatu berdasarkan
tanggapan umum.

Mementingkan pembinaan penjelasan tentang
fenomena sosial.

Matlamatnya untuk memahami aspek sosial dunia ini.


Penyelidikan kualitatif dijalankan dalam latar semulajadi
dan penyelidik merupakan instrumen utama dalam
pengumpulan data dalam bentuk perkataan atau
gambar,menulisnya secara induktif,memberi fokus kepada
makna yang dibuat oleh partisipan kajian serta dijelaskan
dalam bahasa yang ekspresif dan menarik.
Othman Lebar (2007)

Sebarang penyelidikan yang menghasilkan dapatan yang
bukan melalui prosedur statistik atau lain-lain bentuk
pengiraan.
Strauss and Corbin (1990)Qualitative research is multimethod in focus,involving an
interpretive,naturalistic approach to its subject
matter.This means that qualitative researchers study
things in their natural settings,attempting to make sense
of or interpret phenomena in terms of the meanings
people bring to them.Qualitative research involves the
studied use and collection of a variety of empirical
materials case study,personal experience,introspective
live story,interview,observational,historical,interactional
and visual texts that describe routine anf problematic
moments and meaning in individuals
Denzin & Lincoln (1994)

Qualitative research is an inquiry prosess of
understanding based on distinct methodological traditions
of inquiry that explore a social of human problem.The
researcher builds a complex,holistic picture,analyzes
words,reports detailed views of informants,and conducts
the study in a natural setting.

Creswell (1998)

Indikator Kuantitatif

Ditunjukkan dalam angka seperti
peratus,min,kadar.nisbah,..

Indikator Kualitatif

Komen lisan,penyataan,perasaan,pendapat,tanggapan,
persepsi,
Pelbagai pendekatan dan andaian mengikut tradisi
dan disiplin penyelidikan kualitatif itu bermula
dan berkembang.

Berbeza makna mengikut pentafsiran individu.
Menekankan kepentingan penyelidikan dalam
latar yang sebenar dan semulajadi.
Memahami perspektif subjek kajian melalui
pemahaman.
Pendekatan induktif dalam pengumpulan dan
analisis data.
Menekankan pengumpulan data melalui pertemuan
secara langsung.

Berasaskan paradigma fenomenologi.
Menekankan kepada pemahaman fenomena sosial
dari perspektif subjek kajian.
Memberi tumpuan kepada ciri-ciri khusus dan
keseluruhan kes dalam usaha mencari keunikan
setiap kes yang dikaji.
Reka bentuk serta fokus kepada proses
berkembang di samping hasil kajian.
Laporan berbentuk deskriptif,menggunakan
bahasa ekspresif dan suara subjek dalam bentuk
teks.
Potrait ofa people .Kajian deskriptif tentang budaya
dan manusia.
Bagaimana cara mereka bertingkah laku dan
berinteraksi.
Tujuan untuk mengetahui kepercayaan, nilai perspektif,
motivasi dan bagaimana perkara-perkara ini
berkembang dan berubah.
Particapant observation menggunakan teknik
pemerhatian, temubual,analisis dokumen,penelitian
sejarah hidup dan penulisan diari.
Kaedah perbandingan konstan dalam menganalisis data
sering digunakan dengan membandingkan sesuatu
kategori, segmen dan dimensi fenomena yang dikaji.

ETHNOGRAFI
GROUNDED THEORY
Diperkenalkan oleh ahli Sosiologi Glaser dan Strauss
(1967)
Penekanan kepada teori substantif yang mempunyai
ciri-ciri spesifik serta pratikal dalam situasi yang
sebenar.
Mengandungi kategori-kotegori, ciri-ciri dan hipotesis
yang dibina melalui data yang dikumpulkan bukan yang
ditentukan di awal kajian untuk diuji kebenarannya.
Ciri-ciri utama pendekatan ini ialah perbandingan data
dengan kategori yang timbul melalui pengumpulan dan
persampelan teoritikal pelbagai kumpuan untuk
memaksimakan persamaan dan perbezaan maklumat.
FENOMENOLOGI
Kajian tentang sesuatu fenomena. Satu kerangka
teori yang menekankan bagaimana pengalaman
harian mempengaruhi dan membentuk perlakuan
manusia.
Mengkaji dan menjelaskan makna pengalaman
manusia melalui deskripsi yang mendalam tentang
sesuatu konsep atau fenomena yang dikaji.
Melibatkan kajian sebilangan kecil subjek dalam
tempoh yang lama dan menyeluruh untuk membina
pola dan perhubungan yang bermakna.
FENOMENOLOGI
Matlamatnya untuk memahami subjek
kajian melalui pandangan atau perspektif
mereka.
Perspektif terbentuk melalui kesedaran
yang aktif dan memberi makna kepada
sesuatu perkara yang dialami dalam
kehidupan seharian.
Manusia sentiasa membuat refleksi
terhadap apa yang mereka lakukan.
BIOGRAFI
Kajian atas individu dan pengalaman sebagaimana
yang diceritakan kepada penyelidik atau yang
boleh didapati daripada dokumen tertentu atau
bahan arkib.
Penulisan biografi termasuklah biografi individu,
autobiografi, sejarah hidup dan sejarah lisan.
Tentang riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh
orang lain berdasarkan dokumen dan rekod arkib
(Denzin, 1989).

BIOGRAFI
Autobiografi kisah hidup yang ditulis sendiri oleh
penulis tentang dirinya.
Sejarah hidup pendekatan yang terdapat dalam
sains sosial dan antropologi di mana penyelidik
melaporkan sejarah hiudp individu dan bagaimana
ia mengambarkan tema-tema personal, tema
institusi dan sejarah sosial.
Sejarah Lisan pendekatan mengumpulkan
pengalaman peribadi individu atau beberapa
individu tentang sesuatu peristiwa sebab-seba
serta kesannya.
KAJIAN KES
Dijalankan kerana penyelidik berminat untuk
meneroka, membuat interpretasi dan mendapat
pemahaman yang mendalam tentang sesuatu kes,
bukan untuk menguji sesuatu hipotesis.
Stake ( 1994, 1995) The case study is an
integrated system. The case could be a child, It
could be a classroom of children. An innovation
program may be a case. All the schools in Sweden
can be a case..the case is spesific, a complex,
functioning thing
KAJIAN KES
Ia boleh dicirikan sebagai partikularistik,
deskriptif dan heuristik. (Merriam, 2001)
Kesukaran untuk membuat generalisasi. Ini adalah
disebabkan sesuatu kes itu adalah spesifik, unik
dan kontekstual.
Kajian kes boleh menggunakan pelbagai metod
yang sesuai sama ada pendekatan kualitatif atau
kuantitatif.
1. Penerokaan, deskritif dan intrepretif
Direka bentuk untuk mengetahui sesuatu
fenomena.
Penyelidik berminat kepada proses, makna dan
pemahaman melalui data berbentuk kata-kata
atau gambarajah.

2. Bersifat holistik
Penyelidikan secara menyeluruh segala aspek
yang berkaitan dengan sesuatu kes, masalah
ataufenomena yang dikaji.
3. Reka bentuk yang berkembang
Boleh berubah semasa kajian dijalankan.

4. Persembahan bertujuan
Subjek kajian atau latar kajian dipilih berdasarkan
kepelbagaian dalam sampelan serta dapat
memberikan maklumat yang sesuai.

5. Pengumpulan data dalam kajian sebenar
Penyelidik sendiri pergi ke tempat kajian,
membuat pemerhatian dan merekod perlakuan
manusia dalam situasi sebenar.
6. Penekanan kepada manusia sebagai instrumen
utama dalam pengumpulan dan analisis data
Penyelidik sebagai alat kajian utama dalam
pengumpulan dan analisis data.
Dapat maklumatsecara langsung daripada
responden.

7. Kaedah pengumpulan data yang elektik
Selalunya data dalam bentuk perkataan dan
tindakan manusia, maka memerlukan penyelidik
memahami dan mentafsir bahasa dan perlakuan.
8. Strategi kajian secara induktif
Membina konsep, hipotesis atau teori daripada
data yang dikumpul bukan yang ditentukan dari
awal penyelidikan.

9. Pelaporan hasil kajian dalam bentuk naratif yang
panjang
Lebih berkesan.
Memberi lebih kefahaman dan cukup maklumat.
Pengumpulan data melibatkan langkah-langkah
Mengenalpasti dan menyediakan
sempada/parameter kajian.

Mengumpul maklumat perlu dinyatakan jenis data,
rasional untuk pengumpulan data serta protokol
pemerhatian atau temubual untuk merekod
maklumat perlu disediakan.
Proses pengumpulan data berdasarkan Cresswell (1998)
Menyelesaikan isu-isu
lapangan
Menyimpan
data
Mengenalpasti
tapak/individu
Mendapatkan akses
dan membina
rapport
Persempelan
bertujuan
Mengumpul
data
Merekod
maklumat
Pengkajian biasanya bergantung kepada
beberapa kaedah pengumpulan data yang
melibatkan pengkaji berada di tempat
kajian, antaranya:

Pemerhatian
Temubual
Dokumen
Pemerhatian

Digunakan untuk mengkaji interaksi yang
kompleks dalam latar yang sebenar.
Penyelidik merekod perlakuan yang sedang
berlaku secara langsung dan menggunakan
pengetahuan, pengalaman dan kepakaran
dalam membuat interpretasi tentang apa
yang dilihat.
KAEDAH PENGUMPULAN
DATA
Pengkaji biasanya bergantung kepada
beberapa kaedah pengumpulan data
yang melibatkan pengkaji berada di
tempat kajian, antaranya:
Pemerhatian
Temubual
Dokumen
PEMERHATIAN
Digunakan untuk mengkaji interaksi
yang kompleks dalam latar yang
sebenar. Penyelidik merekod
perlakuan yang sedang berlaku secara
langsung dan menggunakan
pengetahuan, pengalaman dan
kepakaran dalam membuat
interpretasi tentang apa yang dilihat.
TEMUBUAL
Temubual perlu terutama apabila data
sukar diperolehi seperti melalui
pemerhatian perlakuan atau perasaan.

Beberapa perkara persediaan temubual
perlu dirancang, antaranya:
* Permulaan
* Perkara utama yang harus ditanya
* Soalan mencungkil
* Soalan eksploratif
* Soalan transisi

DOKUMEN
Merangkumi bahan-bahan bertulis yang
pelbagai, bahan visual dan bahan fisikal
yang bersesuaian dengan kajian.

Bogdan dan Biklen (1998) dokumen
sebagai bahan-bahan seperti fotograf,
video, filem, memo, surat, diari, rekod kes
klinikal. Digunakan sebagai maklumat
sokongan kepada temu bual dan
pemerhatian.
PERBEZAAN ANTARA
KUALITATIF DENGAN KUANTITATIF
Merangkumi ciri-ciri penyelidikan:
Kaedah
Konsep utama
Bidang kajian
Tujuan
Reka bentuk kajian
Sampel
Keupayaan keputusan digneralisasikan
Data
Analisa data
Format instrumen untuk memungut data
Item dalam instrumen kajian
CIRI-CIRI PENYELIDIKAN KUANTITATIF PENYELIDIKAN KUALITATIF
Kaedah Positivitif
Eksperimental
Data numerika
Ujian statistik
Interpretif
Penghuraian
Kajian lapangan
Kajian sejarah
Kajian kes
Data verbal
Triangulasi data
Konsep
Utama
Variabel
Operasional
Hipotesis kepercayaan
Kesahan
Signifikan
Makna
Esei
Pemahaman
Pembentukan fenomena
Konteks
Triangulasi

CIRI-CIRI PENYELIDIKAN KUANTITATIF PENYELIDIKAN KUALITATIF
Bidang kajian Sains asas
Kejuruteraan
Perindustrian
Psikologi
Sains politik
Ekonomi
Pendidikan
Antropologi
Sejarah
Sosiologi
Kemasyarakatan
Linguistik
Tujuan Variabeleori
Membina fakta
Menunjukkan perbezaan
Menunjukkan hubungan
Meramal tingkah laku
Menerangkan kejadian
secara statistik

Melengkapkan teori
Meningkatkan kefahaman
Menghuraikan kenyataan
Menyatakan kejadian
semulajadi
Menerangkan kejadian secara
verbal

CIRI-CIRI PENYELIDIKAN KUANTITATIF PENYELIDIKAN KUALITATIF
Reka Bentuk
Kajian
Eksperimental
Kuasi- Eksperimental
Temu bual berstruktur
Pemerhatian berstruktur
Tinjauan
Pemerhatian
Pemerhatian peserta
Temu bual tidak berstruktur
Rujukan maklumat dokumen
Kajian kes
Sampel Saiz sampel besar
Kaedah persampelan
kebarangkalian
Pemilihan rawak
Kumpulan kawalan
Berlapis

Saiz sampel
Persampelan bukan
kebarangkalian
Pemilihan bertujuan

CIRI-CIRI PENYELIDIKAN KUANTITATIF PENYELIDIKAN KUALITATIF
Keupayaan
keputusan
digeneralisasikan
Tinggi Rendah
Data Kuantiti
Bilangan
Pengukuran
Statistik
Penghuraian deskriptif
Nota pandangan
Catatan verbal
Rakaman pemerhatian atau
temu bual
Maklumat dari bahan
dokumentasi
Analisa Data Deduktif
Statistik

Tertutup
Jangka masa panjang


CIRI-CIRI PENYELIDIKAN KUANTITATIF PENYELIDIKAN KUALITATIF
Format
Instrumen
Untuk
Memungut
Data
Formal
Spesifik
Struktur
Telah ditetapkan
Menggunakan skala
Tidak formal dan tidak bebas
Tidak berstruktur
Tidak ditetapkan
Item Dalam
Instrumen
Kajian
Bilangan item banyak
Mempunyai cadangan
jawapan untuk dipilih

Bilangan item sedikit
Tidak mempunyai cadangan
jawapan

KAJIAN PROGRAM BINA
SAHSIAH STAF DI IPTA :
KAJIAN KES DI UTM &
USM
KAEDAH
Kajian tersebut merupakan KAJIAN KES.
Berkaitan dengan kajian program bina
sahsiah staf ini bertujuan:
Mengenalpasti bentuk dan tahap perlaksanaan
program bina sahsiah
Menganalisis skop kandungan program bina
sahsiah yang dilaksanakan
Mengenalpasti masalah perlaksanaan program
bina sahsiah di Institusi Pengajian Tinggi
(IPT).
KONSEP UTAMA
Kajian ini dijalankan adalah untuk
melihat pembentukan fenomena bagi
program yang dijalankan.
Selain itu, ia memberikan pemahaman
tentang program yang telah
dijalankan.
TUJUAN KAJIAN
Kajian ini dijalankan adalah untuk
menerangkan dan menghuraikan
secara terperinci program yang telah
dijalankan.
Selain itu, kajian ini melengkapkan
kefahaman tentang program yang
dijalankan.
REKA BENTUK KAJIAN
Temubual dengan penganjur atau pelaksana
program sebagai kes atau sampel kajian.
Kajian terhadap sumber primer di UTM
dan USM dengan menggunakan kaedah
temubual dengan responden berpandukan
soal selidik yang berkaitan dengan objektif
atau persoalan kajian.
Tinjauan umum terhadap perjalanan
program juga dilakukan kemudian di analisis
menggunakan kaedah kualitatif.
SAMPEL KAJIAN
Mereka yang bertanggungjawab mengendalikan
program keislaman seperti Unit atau Ahli
Jawatankuasa Penerapan Nilai Nilai Islam setiap
fakulti, bagi UTM atau pegawai di Pusat Islam,
USM.
Mereka ini selaku penganjur program bina sahsiah
atau program keislaman seperti sambutan Hari
Kebesaran Islam, Program Budaya Al-Quran dan
seumpamanya.
Sampel kecil dan pemilihan bertujuan.
KEUPAYAAN KEPUTUSAN
DIGENERALISASIKAN
Rendah kerana hanya melibatkan
sebahagian sampel sahaja.
DATA
Kajian literature dengan mendapatkan
sumber bertulis dari perpustakaan
dan sumber bertulis yang lain.
ANALISIS DATA
Data dikutip secara kualitatif dan
dilapor secara bertulis menyebabkan
masa yang diperlukan panjang.

Sekian
Terima kasih