Anda di halaman 1dari 10

1.

0 Pendahuluan

Nahu dan shorof bahasa arab adalah dua aspek yang terpenting yang perlu diberi perhatian
oleh masyarakat islam terutamanya bagi kami yang meruapakan bakal pendidik dalam bidang
agama islam. Kepentingan memiliki pengetahuan dan kemahiran dala kedua-dua aspek tersebut
akan menghasilkan keberkesanan dalam usaha menyampaikan ilmu serta menyampaikan ajaran
agama islam yang murni kepada masyarakat dan terutamanya kepada pelajar-pelajar islam.
Keindahan bahasa Arab dapat dinilai dari penyuaraan bahasa tersebut sehingga ke aspek nahu dan
shorof serta kesepadanan sebutan dan makna. Kegagalan dalam menguasai ilmu-ilmu tersebut
akan menyebabkan hilangnya satu nilai di dalam ajaran islam. Keadaan ini akan menyumbang ke
arah menggagalkan usaha-usaha penyampaian ajaran islam. Sebagai seorang muslim dan bakal
guru agama, pengahayatan dalam ilmu nahu dan shorof ini perlu dititik beratkan bagi memastikan
ilmu tersebut tidak hilang serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menhayati ajaran islam
yang sebenar kerana bahasa sumber utama agama islam adalah daripada bahasa Arab.

Jadi, di dalam tugasan ini, penulis telah menjelaskan serta menerangkan salah satu tajuk
daripada ilmu nahu iaitu ‫ األسماء الخمسة‬. Tajuk ini sangat penting dalam ilmu bahasa arab kerana
dengan memahami tajuk ini, kita dapat menentukan dan membezakan jenis-jenis ayat dan
perkataan itu sama ada marfu’, mansub dan majrur. Terdapat juga pelbagai contoh-contoh serta
penerangan yang jelas bagi memberikan kefahaman berkaitan tajuk ini.

1
‫األسماء الخمسة‬
2.0 Pengertian ‫األسماء الخمسة‬

َ ‫~ اَأل َ ْس َما ُء ْال َخ ْم‬Al-Asmaul Khomsah)


Yang dimaksud dengan Isim-Isim Yang Lima ( ُ‫سة‬
adalah: "Isim-Isim yang mempunyai ciri khusus yang tidak dipunyai oleh Isim-Isim yang lainnya".

Asma’ul khamsah itu adalah:

1. ‫~ اَب‬abun = bapa

2. ‫~ اَخ‬akhun = saudara

3. ‫~ َحم‬hamun = paman

4. ‫~ فُ ْو‬fuu = mulut

5. ‫ ~ ذُ ْو‬dzuu = yang mempunyai

Asal perkataan bagi setiap perkataan dia atas :

1. ‫ اَب‬asal perkataan ini adalah ‫أَ َبو‬

2. ‫ اَخ‬asal perkataan ini adalah ‫أَخَو‬

3. ‫ َحم‬asal perkataan ini adalah ‫ح َمو‬

4. ‫ فُ ْو‬asal perkataan ini adalah ‫فَ َوه‬

5. ‫ ذُ ْو‬asal perkataan ini adalah ‫ذَ َوى‬

2
‫األسماء الخمسة ‪3.0 Pembahagian‬‬

‫ذو ‪ /‬ذا ‪ /‬ذي (ممقوياءي)‬


‫مرفوع ‪ :‬ذهب ذو الكفل إلى‬
‫السوق‬
‫منصوب ‪ :‬ضرب المعلم ذا الكفل‬
‫فو ‪ /‬فا ‪ /‬في (مولوت)‬ ‫مجرور ‪ :‬ذهبت إلى الفصل مع‬ ‫حمو ‪ /‬حما ‪ /‬حمي ( باقا مرتوا)‬
‫ذي الكفل‬ ‫مرفوع ‪ :‬ذهب حموك إلى‬
‫مرفوع ‪ :‬فو عمر نظيف‬
‫السوق‬
‫منصوب ‪ :‬نظيف الولد فاه‬ ‫منصوب ‪ :‬رأيت حماك‬
‫مجرور ‪ :‬أكل محمد األرز‬ ‫مجرور‪ :‬ذهبت إلى السوك مع‬
‫بفيه‬ ‫حميك‬

‫أبو ‪ /‬أبا ‪ /‬أبي (باقا)‬

‫األسماء‬
‫أخو‪ /‬أخا ‪ /‬أخي (ابع)‬
‫مرفوع ‪ :‬ذهب أبو بكر إلى‬
‫مرفوع ‪ :‬ذهب أخوك بكر إلى‬
‫السوق‬
‫السوك‬
‫منصوب ‪ :‬ضرب المعلم أبا‬

‫الخمسة‬
‫منصوب ‪ :‬ضرب المعلم أخاك‬
‫بكر‬
‫مجرور‪ :‬ذهبت إلى الفصل مع‬
‫مجرور‪ :‬ذهبت إلى الفصل مع‬
‫أخيك بكر‬
‫أبي بكر‬

‫‪3‬‬
4.0 Hukum-hukum dalam mengi’rabkan ‫األسماء الخمسة‬

‫األمثلة‬ ‫موقع اإلعراب‬ ‫األحكام‬ ‫الرقم‬


‫رجع أبوبكر من الدكان‬ ‫فاعل‬ ‫ مرفوع‬١
‫أخوك مجتهد‬ ‫مبتدأ‬ )‫(بالواو‬
‫كان حموك نشيط‬ ‫اسم كان‬
‫رأى همزة ذا مال في السوق‬ ‫مفعول به‬ ‫منصوب‬ ٢
‫إن أخاك ناجح في اإلمتحان‬ ‫اسم إن‬ )‫(باأللف‬
‫اسم بعد حرف الجر يناقش أحمد عن الدرس مع‬ ‫مجرور‬ ٣
‫ذي العلم‬ )‫(بالياء‬
‫في في أخيه حلويات‬ ‫مضاف إليه‬

Adapun ‫ األسماء الخمسة‬, dimarfu’kan dengan memakai "‫ " و‬dan dimansubkan dengan memakai
" ‫ " ا‬serta dimajrurkan dengan memakai " ‫"ي‬. Ketentuan ’irabnya semua diidhofahkan atau
dimudhafkan dalam keadaan mufrad atau tunggal (bukan mutsana dan bukan pula jama’) .

Contoh ‫ األسماء الخمسة‬yang ng diidhofahkan, marfu’ dengan " ‫" ْو‬: seperti berikut:

1. ‫ اَب‬apabila diidhofahkan menjadi : َ‫ = أَبُوك‬ayahmu

2. ‫ أَخ‬apabila diidhofahkan menjadi: َ‫ = أَ ُخ ْوك‬saudaramu

3. ‫ َحم‬apabila diidhofahkan menjadi : َ‫ = َح ُموك‬paman-mu

4. ‫ فُ ْو‬apabila diidhofahkan menjadi : َ‫ = فُ ْوك‬mulutmu

5. ‫ ذُ ْو‬apabila diidhofahkan menjadi ‫ = ذُ ْو َمال‬yang mempunyai harta

4
Contoh ‫األسماء الخمسة‬ yang diidhofahkan, mansub dengan " ‫ " ا‬seperti berikut:

1. ‫ اَب‬apabila diidhofahkan menjadi : َ‫ = أَبَاك‬ayahmu

2. ‫ أَخ‬apabila diidhofahkan menjadi : َ‫ = أَخَاك‬saudaramu

3. ‫ َحم‬apabila diidhofahkan menjadi : َ‫ = َح َماك‬paman-mu

4. ‫ فُ ْو‬apabila diidhofahkan menjadi : َ‫ = فَاك‬mulutmu

5. ‫ ذُ ْو‬apabila diidhofahkan menjadi : ‫ = ذَا َمال‬yang mempunyai harta

Contoh ‫ األسماء الخمسة‬yang diidhofahkan, Majrur dengan "‫ي‬


ْ " seperti berikut:

1. ‫ اَب‬apabila diidhofahkan menjadi : َ‫ = أَبِيْك‬ayahmu

2. ‫ أَخ‬apabila diidhofahkan menjadi : َ‫ = أ َ ِخيْك‬saudaramu

3. ‫ َحم‬apabila diidhofahkan menjadi : َ‫ = َح ِميْك‬paman-mu

4. ‫ فُ ْو‬apabila diidhofahkan menjadi : َ‫ = ِفيْك‬mulutmu

5. ‫ ذُ ْو‬apabila diidhofahkan menjadi : ‫ي َمال‬


ْ ‫ = ِذ‬yang mempunyai harta

5
5.0 Syarat-syarat I’rab ‫األسماء الخمسة‬ :

1. Isim tersebut perlulah dalam keadaan isim marfu’ dengan wau, mansub dengan alif dan
manjrur dengan ya. Syarat isim tersebut perlulah dalam keadaan mudhof tetapi selain
daripada huruf ya mutakallim dan ia hendaklah dalam keadaan mufrad. (ia bukan dalam
keadaan musanna dan bukan juga dalam keadaan jama’)

Contoh marfu’

‫جاء أخوك‬

Contoh mansub

‫رايت أباك‬

Contoh majrur

‫مررت بذى مال‬

2. Isim tersebut jika tidak dalam keadaan mudhof maka I’rabnya akan mengikuit baris asal
isim tersebut. Jika kelima-lima isim itu tidak berada dalam keadaan mudhof maka ia tidak
menjadi baris bawah tetapi ia akan mengikut baris yang zahir iaitu baris yang dapat dilihat
pada isim tersebut.

Contoh :

‫كل عربى أ ٌخ لجميع العرب‬

Berdasarkan contoh diatas, perkataan ‫ أخ‬tidak berada dalam keadaan idhofah maka ia tidak
boleh di I’rabkan dengan baris bawah tetapi beradarkan pemerhatian secara zahir ia
berbaris depan ataupun dhommah. Maka ia dii’rabkan dengan baris depan ataupun
dhommah.

6
3. Jika kelima-lima isim tersebut terdapat huruf ‫ ي‬mutakallim maka I’rabnya adalah dengan
membariskannya dengan baris yang terdapat pada sebelum huruf ‫ ي‬mutakallim tersebut.
Jika terdapat huruf ‫ ي‬mutakallim pada lima isim tersebut maka ia tidak boleh di’irabkan
seperti biasa dengan meletakkan huruf "‫ "و‬," ‫ "ا‬dan "‫ "ي‬.

Contoh :
‫ي كريم‬
ٌ ‫أب‬
Cara mengi’rabkannya :

‫أب = مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء‬

‫الياء = ضمير مبني في محل جر مضاف إليه‬

‫كريم = خبر مرفوع بالضمة‬

4. Jika isim tersebut lebih daripada satu seperti dua ataupun lebih daripada dua maka I’rabnya
adalah mutsana atau jama’

Contohnya :
‫إن أخويك ذوا فضل‬

‫اجتمع مجلس اآلباء‬

5. Jika isim tersebut adalah menjadi isim saghir dan bukan isim kabir maka cara I’rabnya
akan menjadi seperti ini :

‫هذا أخيَّك الطبيب = خبر مرفوع بالضمة والكاف مضاف إليه‬

‫رأيت أخيَّك الطبيب = مفعول به منصوب بالفتحة الظا هرة والكا ف ضمير في محل‬
‫جر مضاف إليه‬

7
‫مررت بأخيَّك الطبيب = اسم مجرور بالباء وعالمة جره الكسرة والكاف ضمير في‬
‫محل جر مضاف إليه‪.‬‬
‫‪6. Asmaul khamsah sepatutnya dalam keadaan idhofah tetapi jika ia tidak berada dalam‬‬
‫‪keadaan idhofah maka I’rabnya mengikut baris asal isim tersebut.‬‬

‫‪Contohnya :‬‬

‫جاء أبٌّ = فاعل مرفوع بالضمة‬


‫رأيت أبا ً = مفعول به منصوب بالفتحة‬
‫ب = اسم مجرور بالكسرة‬
‫مررت بأ ٍ‬

‫‪ pada isim yang nyata dan jelas seperti contoh ini :‬ذو ‪7. Tanda‬‬

‫ذو أدب جم‪.‬‬


‫صديقي ُ‬

‫‪Cara I’rab bagi ayat tersebut :‬‬

‫صديقي = مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة قبل الياء ‪ ،‬والياء ضمير في محل جر مضاف إليه‬

‫ذو = خبر مرفوع وعالمة رفعة الواو وهو المضاف‬

‫أدب = مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة‬

‫‪8‬‬
‫‪6.0 Contoh dan cara mengi’rabkan‬‬ ‫األسماء الخمسة‬

‫اإلعراب‬ ‫االمثلة‬ ‫الرقم‬


‫ابو = فاعل مرفوع بالواو ألنه‬ ‫رجع أبوبكر من الدكان‬ ‫‪١‬‬
‫األسماء الخمسة وهو مضاف‬
‫بكر = مضاف إليه مجرور بالكسرة‬
‫أخو = المبتدأ مرفوع بالواو ألنه‬ ‫اخوك مجتهد‬ ‫‪٢‬‬
‫األسماء الخمسة وهو مضاف‬
‫ك = مضاف إليه‬
‫حمو = اسم كان بالواو ألنه األسماء‬ ‫كان حموك نشيط‬ ‫‪٣‬‬
‫الخمسة وهو مضاف‬
‫ك = مضاف إليه‬
‫رأى همزة ذا مال في السوق ذا = مفعول به منصوب باأللف ألنه‬ ‫‪٤‬‬
‫األسماء الخمسة وهو مضاف‬
‫مال = مضاف إليه مجرور بالكسرة‬
‫إن أخاك ناجح في اإلمتحان أخا = اسم إن منصوب باأللف ألنه‬ ‫‪٥‬‬
‫األسماء الخمسة وهو مضاف‬
‫ك = مضاف إليه‬
‫يناقش أحمد عن الدرس مع ذي = اسم بعد حرف الجر مجرور‬ ‫‪٦‬‬
‫بالياء ألنه األسماء الخمسة وهو‬ ‫ذي العلم‬
‫مضاف‬
‫العلم = مضاف إليه مجرور بالكسرة‬
‫أخي = مضاف إليه مجرور بالياء‬ ‫في في أخيه حلويات‬ ‫‪٧‬‬
‫ألنه األسماء الخمسة وهو مضاف‬
‫ه = مضاف إليه‬

‫‪9‬‬
7.0 Penutup
Dari penjelasan diatas, kita dapat simpulkan bahawa ‫ األسماء الخمسة‬ialah lima isim yang
boleh diubah-ubah dan I’rab juga boleh berubah mengikut keadaan ayat atau kedudukan ayat
tesebut.

Dalam ilmu nahu dan shorof ‫ األسماء الخمسة‬terdiri atas I’rab marfu’, I’rab mansub, dan I’rab
majrur. Jika kita mempelajari dasar-dasar dari bahasa arab ini maka tentu kita akan memahami
pembagian dari isim serta I’rab yang dimasukkan isim. Apabila kita dapat menguasai tajuk ini
dengan baik, kita akan dapat menilai sesuatu ayat atau perkataan itu dalam keadaan apa dan kita
juga dapat mengi’rabkan sesuatu perkataan bahasa arab itu dengan baik dan mudah.

Diharapkan dengan menyiapkan tugasan ini, penulis dapat memantapkan lagi kefahaman
berkaitan tajuk ini dan khususnya dalam ilmu nahu dan shorof kerana ilmu tersebut sangat penting
dan berguna apabila kita menjadi guru agama pada masa akan datang.

10