Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PPKI

SEMAKAN 2017
KSSR TAHUN 3
KEMAHIRAN MANIPULATIF

STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN
( murid boleh…..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk …)
untuk…)

1. Motor 1.1 Pergerakan asas 1.1.1 Melakukan pergerakan Mengenal pasti pergerakan melontar,
Kasar bahagian tangan menggunakan objek dengan menyambut,menangkap dan menepis
1 dengan alatan cara: dengan bimbingan.
mengikut: (i) melontar.
arah. (ii) menyambut. Menunjukkan cara melontar,
aras. (iii) menangkap. menyambut, menangkap dan menepis
jarak. (iv) menepis dengan bimbingan.

1.1.1 Melakukan pergerakan Menunjukkan cara pergerakan melontar,


menggunakan objek dengan menyambut, menangkap dan menepis.
cara:
2
(i) melontar. Menunjukkan gabungan beberapa
(ii) menyambut. pergerakan melontar, menyambut,
(iii) menangkap. menangkap dan menepis dengan betul.
(iv) menepis

1.1.2 Melakukan gabungan Menunjukkan cara pergerakan melontar,


beberapa pergerakan menyambut, menangkap dan menepis.
3
bahagian tangan dalam
aktiviti permainan kecil.. Menunjukkan gabungan beberapa
pergerakan melontar, menyambut,
menangkap dan menepis dengan betul.
Menunjukkan gabungan beberapa
1.1.2 Melakukan gabungan pergerakan melontar,menyambut,
beberapa pergerakan menangkap dan menepis
bahagian tangan dalam dengan betul dan selamat.
4
aktiviti permainan kecil..
Menunjukkan gabungan pergerakan
melontar,menyambut, menangkap dan
menepis dengan betul, selamat dan
boleh dicontohi.
Menunjukkan gabungan beberapa
1.1.2 Melakukan gabungan pergerakan melontar,menyambut,
beberapa pergerakan menangkap dan menepis
5
bahagian tangan dalam dengan betul dan selamat.
aktiviti permainan kecil..
Menunjukkan gabungan pergerakan
melontar,menyambut, menangkap dan
menepis dengan betul, selamat dan
boleh dicontohi.

1
STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN
( murid boleh…..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk …)
untuk…)

1. Motor 1.2 Pergerakan asas 1.2.1 Melakukan pergerakan Mengenal pasti pergerakan
Kasar bahagian kaki menggunakan objek dengan menendang,meleret, menggelecek dan
dengan cara: meloncat dengan bimbingan.
6 alatan mengikut: (i) menendang.
arah. (ii) meleret. Menunjukkan cara pergerakan
aras. (iii) menggelecek. menendang,meleret, menggelecek dan
jarak. (iv) meloncat. meloncat
dengan bimbingan.

1.2 Pergerakan asas 1.2.1 Melakukan pergerakan Mengenal pasti pergerakan


bahagian kaki menggunakan objek dengan menendang,meleret, menggelecek dan
dengan cara: meloncat dengan bimbingan.
7
alatan mengikut: (i) menendang.
arah. (ii) meleret. Menunjukkan cara pergerakan
aras. (iii) menggelecek. menendang,meleret, menggelecek dan
jarak. (iv) meloncat. meloncat
dengan bimbingan.

1.2 Pergerakan asas 1.2.2 Melakukan gabungan Menunjukkan cara pergerakan


bahagian kaki pergerakan bahagian kaki menendang,
8 dengan dalam aktiviti permainan kecil. meleret, menggelecek dan meloncat.
alatan mengikut:
arah. Menunjukkan gabungan beberapa
aras. pergerakan
jarak. dalam aktiviti permainan kecil dengan
betul.

1.2 Pergerakan asas 1.2.2 Melakukan gabungan Menunjukkan gabungan beberapa


bahagian kaki pergerakan bahagian kaki pergerakan dalam aktiviti permainan
dengan dalam aktiviti permainan kecil. kecil dengan betul dan selamat.
9
alatan mengikut:
arah. Menunjukkan gabungan beberapa
aras. pergerakan dalam aktiviti permainan
jarak. kecil dengan betul,
selamat dan boleh dicontohi.

2. Motor 2.1 Pergerakan 2.1.1 Melakukan pergerakan: Mengenal pasti pergerakan menyurih,
Halus motor (i) menyurih menekan, menyepit, menggunting,
halus menggunakan (ii) menekan merenjis dan mencucuk manik dengan
10 alatan/ bahan. (iii) menyepit bimbingan.
(iv) menggunting
(v) merenjis
(vi) mencucuk manik

2
STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN
( murid boleh…..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk …)
untuk…)

2. Motor 2.1 Pergerakan 2.1.1 Melakukan pergerakan: Menunjukkan cara pergerakan menyurih,
Halus motor (i) menyurih menekan, menyepit, menggunting,
halus menggunakan (ii) menekan merenjis dan
11
alatan/ bahan. (iii) menyepit mencucuk manik dengan bimbingan.
(iv) menggunting
(v) merenjis
(vi) mencucuk manik

2.1.1 Melakukan pergerakan: Menunjukkan cara pergerakan motor


(i) menyurih halus menggunakan alatan/ bahan
(ii) menekan dalam aktiviti seni
12
(iii) menyepit dan kraf dengan betul.
(iv) menggunting
(v) merenjis
(vi) mencucuk manik

2.1.2 Menunjukkan cara Menunjukkan cara pergerakan motor


13 pergerakan motor halus halus menggunakan alatan/ bahan
dengan alatan/ bahan dalam dalam aktiviti seni dan kraf dengan betul
aktiviti seni dan kraf. dan selamat.

2.1.2 Menunjukkan cara Menunjukkan cara pergerakan motor


14 pergerakan motor halus halus menggunakan alatan/ bahan
dengan alatan/ bahan dalam dalam aktiviti seni dan kraf dengan betul,
aktiviti seni dan kraf. selamat dan kreatif.

2.1.2 Menunjukkan cara Menunjukkan cara pergerakan motor


15 pergerakan motor halus halus menggunakan alatan/ bahan
dengan alatan/ bahan dalam dalam aktiviti seni dan kraf dengan betul,
aktiviti seni dan kraf. selamat dan kreatif.

2. Motor 2.2 Pergerakan 2.2.1 Melakukan pergerakan: Mengenal pasti pergerakan memerah,
Halus motor (i) memerah menguli, memotong, menyembur dan
16 halus dalam aktiviti (ii) menguli memberus dengan bimbingan.
harian (iii) memotong
(iv) menyembur
(v) memberus

3
STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN
( murid boleh…..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk …)
untuk…)

2. Motor 2.2 Pergerakan 2.2.1 Melakukan pergerakan: Menunjukkan cara pergerakan


Halus motor (i) memerah memerah, menguli,memotong,
17 halus dalam aktiviti (ii) menguli menyembur dan memberus.
harian (iii) memotong
(iv) menyembur
(v) memberus

2.2.1 Melakukan pergerakan: Menunjukkan cara melakukan


(i) memerah pergerakan motor halus menggunakan
(ii) menguli alatan/ bahan dalam aktiviti harian
18
(iii) memotong dengan betul.
(iv) menyembur
(v) memberus

 Peperiksaan Pertengahan Tahun


19

2. Motor 2.2 Pergerakan 2.2.2 Menunjukkan cara Menunjukkan cara melakukan


20 Halus motor pergerakan pergerakan motor halus menggunkan
halus dalam aktiviti motor halus dengan alatan/ alatan/ bahan dalam aktiviti harian
harian bahan dalam aktiviti harian. dengan betul dan selamat.

2.2.2 Menunjukkan cara Menunjukkan cara melakukan


21 pergerakan pergerakan motor halus menggunakan
motor halus dengan alatan/ alatan/ bahan dalam aktiviti harian
bahan dalam aktiviti harian. dengan betul,selamat dan kreatif.

3. 3.1 Pengamatan 3.1.1 Membezakan bunyi kuat Membezakan kekuatan bunyi dengan
22
Pengamatan pendengaran. dan perlahan. bimbingan.

23 3.1.1 Membezakan bunyi kuat Membezakan kekuatan bunyi, memadan


dan perlahan. dan mengaitkan bunyi yang didengar.

3.1.2 Memadankan bunyi-


bunyian yang didengar dengan Membeza, memadan dan menunjukkan
sumber bunyi. perkaitan
bunyi dalam pengamatan pendengaran.
24
Membeza kekuatan bunyi, memadan
dan mengaitkan bunyi yang didengar
dengan betul.

4
STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN
( murid boleh…..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk …)
untuk…)
3.1.3 Membuat perkaitan bunyi Membeza kekuatan bunyi, memadan
3. 3.1 Pengamatan yang didengar dengan sesuatu dan mengaitkan bunyi yang didengar
Pengamatan pendengaran. perkara. dengan betul
25
dalam situasi baharu.

Menghasilkan pelbagai bunyi dengan


kreatif.

3.2 Pengamatan 3.2.1 Mengenal bentuk, huruf, Mengenal bentuk, huruf,


penglihatan nombor, perkataan atau ayat. nombor,perkataan atau
26 ayat secara berpandu.

Mengingat kembali dan menyalin bentuk,


huruf, nombor,perkataan atau ayat.

3.2.2 Menyalin semula Melakukan pergerakan motor mata


sesuatu tangan dalam melukis dan menyambung
bentuk, huruf, nombor, garisan mengikut arah dengan
27
perkataan atau ayat. bimbingan.

Melakukan pergerakan motor mata


tangan dalam melukis dan menyambung
garisan mengikut arah dengan betul.

3.2.3 Melakukan pergerakan Melakukan pergerakan motor mata


motor mata tangan dalam tangan dalam melukis dan menyambung
28 aktiviti melukis garisan dan garisan mengikut arah dengan betul dan
menyambung garisan kreatif.
mengikut arah.

3.2.3 Melakukan pergerakan Melakukan pergerakan motor mata


motor mata tangan dalam tangan dalam melukis dan menyambung
29
aktiviti melukis garisan dan garisan mengikut arah dengan betul,
menyambung garisan kreatif dan boleh dicontohi.
mengikut arah.

3.3.1 Mengenal pasti Menyatakan jenis permukaan yang


3. 3.3 Pengamatan permukaan disentuh.
Pengamatan sensori deria sentuh dengan deria sentuh:
30 (i) kasar
(ii) licin
(iii) panas
(iv) sejuk

5
STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN
( murid boleh…..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk …)
untuk…)
3.3.1 Mengenal pasti
3. 3.3 Pengamatan permukaan Mengenal pasti permukaan yang
31 Pengamatan sensori deria sentuh dengan deria sentuh: disentuh.
(i) kasar
(ii) licin
(iii) panas
(iv) sejuk

3.3.2 Membezakan Membezakan permukaan yang disentuh


permukaan dengan bimbingan.
32 dengan deria sentuh:
(i) kasar Membezakan permukaan yang disentuh
(ii) licin dengan betul.
(iii) panas
(iv) sejuk
Membezakan permukaan yang disentuh
3.3.3 Menjelaskan perbezaan pada bahan-bahan lain.
jenis
(i) permukaan Membezakan permukaan yang disentuh
33
pada bahan-bahan lain pada lokasi
baharu.

Boleh menyatakan bau wangi dan busuk


3.3 Pengamatan 3.3.4 Membezakan bau dengan bimbingan.
34 sensori deria sentuh dengan
deria bau: Mengenal pasti bau wangi dan busuk.
(i) wangi
(ii) busuk

Mengasingkan bau wangi dan busuk


3.3.4 Membezakan bau dengan bimbingan.
35 dengan
deria bau: Membezakan bau wangi dan busuk pada
(i) wangi pelbagai bahan.
(ii) busuk
Mengasingkan bahan berbau wangi dan
3.3.4 Membezakan bau busuk dengan betul.
dengan
36
deria bau: Mengasingkan pelbagai bahan mengikut
(i) wangi bau wangi dan busuk pada situasi
(ii) busuk baharu.

6
STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN
( murid boleh…..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk …)
untuk…)

3.4 Koordinasi 3.4.1 Mengimbang pergerakan


37 semasa berjalan : Boleh berjalan dia atas titian dan
(i) di atas papan titian lingkaran tali dengan bimbingan.
secara lurus.
(ii) di atas lingkaran tali

38  Peperiksaan Akhir Tahun

3.4 Koordinasi 3.4.1 Mengimbang pergerakan


3. semasa berjalan : Menunjukkan cara berjalan di atas titian
39
Pengamatan (i) di atas papan titian dan lingkaran tali..
secara lurus.
(ii) di atas lingkaran tali

3.4 Koordinasi 3.4.1 Mengimbang pergerakan Menunjukkan cara berjalan di atas titian
semasa berjalan : dan lingkaran tali dalam pelbagai kaedah
40 (i) di atas papan titian teraputik atau simulasi.
secara lurus.
(ii) di atas lingkaran tali

3.4.2 Menunjukkan cara


3.4 Koordinasi berjalan di atas titian lurus dan Menunjukkan cara berjalan di atas titian
41 lingkaran tali dalam pelbagai dan lingkaran tali dengan betul.
kaedah simulasi.

3.4.2 Menunjukkan cara


3.4 Koordinasi berjalan di atas titian lurus dan Menunjukkan cara berjalan di atas titian
42
lingkaran tali dalam pelbagai dan lingkaran tali dengan betul dan
kaedah simulasi. selamat.

3.4.2 Menunjukkan cara


berjalan di atas titian lurus dan Menunjukkan cara berjalan di atas titian
43 lingkaran tali dalam pelbagai dan lingkaran tali dengan betul, selamat
kaedah simulasi. dan boleh dicontohi.