F0L0ER 8URAT

K8 KE8EKRETAR|ATAN
K8.00 KETATAU8AhAAN
K8.00.0 TATA PER8URATAN
3u(al-su(al vard oe(|eraar derdar lala pe(su(alar.
arla(a |a|r:
n 8erlu|/jer|s su(al
n 3pes|rer/larda lardar
n 0alla( rara a|aral dar pe(uoararrva
n Perd|(|rar su(al/|a|erde(/oa(ard
K8.00.1 KEAR8|PAN
3u(al-su(al vard oe(|eraar derdar |ed|alar |ea(s|par. arla(a
|a|r:
n Ked|alar pero|raar |ea(s|par
n Ked|alar p(oses |ea(s|par
n Ked|alar pere||ra(aar a(s|p
n 0ar seoada|rva
K8.00.2 PENCCAN0AAN
3u(al-su(al vard oe(|eraar derdar |ed|alar perddardaar.
arla(a |a|r:
n Rep(odu|s|
n Pe(cela|ar-perj|||dar
K8.01 KERUHAhTANCCAAN
K8.01.0 PELAYANAN|FA8|L|TA8 0|NA8
3u(al-su(al vard oe(|eraar derdar perdu(usar las|||las
d|ras. arla(a |a|r:
n Pe|avarar pe(ja|arar d|ras
n Perdu(usar las|||las |arlo( |le|p. ||sl(||. lax)
n Pe|avarar (apal-(apal
K8.01.1 ßANTUAN 808|AL
3u(al-su(al vard oe(|eraar derdar oarluar sos|a| |epada
p|ra| |a|r
K8.01.2 KEAHANAN 0AN KETERT|ßAN
3u(al vard oe(|eraar derdar |eararar dar |ele(l|oar |arlo(
dar (urar d|ras
F0L0ER 8URAT
K8.02 PR0T0K0LER
K8.02.0 UPA6ARA|A6ARA
3u(al-su(al/saroular/ra|a|ar vard oe(|eraar derdar
|ed|alar upaca(a/aca(a. arla(a |a|r:
n upaca(a ra(| oesa( ras|ora|
n luT pe(usaraar
n Aca(a-aca(a p|rp|rar
n Pe|arl||ar/se(ar le(|ra jaoalar
n 0so.
K8.02.1 KUNJUNCAN
3u(al-su(al vard oe(|eraar derdar |ed|alar |urjurdar.
oa|| da(| dar |e|ua( |rslars|. arla(a |a|r:
n Kurjurdar |e|ua(
n Pere(|raar laru pe(usaraar
8P 8ARANA 0AN PRA8ARANA
8P.00 PEREN6ANAAN
8P.00.0 8ARANA
3u(al vard oe(|eraar derdar (ercara perdadaar sa(ara |arlo(
8P.00.1 PRA8ARANA
3u(al vard oe(|eraar derdar (ercara perdadaar p(asa(ara
|arlo(
0AFTAR KLA8|F|KA8| AR8|P
|N0EK8
K00E
HA8ALAh
K00E
HA8ALAh |N0EK8
8P.01 PENCA0AAN
8P.01.0 TANAh
3u(al vard oe(|eraar derdar perdadaar oa(ard
8P.01.1 ßANCUNAN
3u(al vard oe(|eraar derdar oardurar. oa|| seWa alau oe||.
arla(a |a|r:
n 0edurd |arlo(
n Rurar d|ras
8P.01.2 PERAß0TAN|HEUßELA|R|FURN|TURE
3u(al vard oe(|eraar derdarr perdadaar pe(aoolar/
reuoe|a|(/lu(r|lu(e. arla(a |a|r:
n Ku(s|/reja |e(ja
n Ku(s|/reja (apal
F0L0ER 8URAT
8P.01.3 KEN0ARAAN
3u(al vard oe(|eraar derdar perdadaar |erda(aar. arla(a
|a|r:
n Kerda(aar (oda erpal
n Kerda(aar (oda dua
8P.01.4 HE8|N KANT0R
3u(al vard oe(|eraar derdar perdadaar res|r |arlo( oa||
seWa alau oe||. arla(a |a|r:
n Ves|r r|lurd
n Ves|r l||
n Ves|r lolocopv
n Ves|r lax|r||e
8P.01.5 K0HPUTER 0AN PERALATANNYA
3u(al vard oe(|eraar derdar perdadaar |orpule( dar
pe(a|alarrva. arla(a |a|r:
n Pe(sora| |orpule(
n la(d d|s|
n Ku(s| |orpule(
n Veja |orpule(
8P.01.ô PERALATAN LA|N
n 0lP
n w|(e|ess
n Care(a
n T\/\|deo
n Rad|o
n 8(ar|as
n wr|leooa(d
8P.01.7 ALAT TUL|8 KANT0R
3u(al vard oe(|eraar derdar perdadaar a|al lu||s |arlo(
8P.01.8 6ETAKAN
3u(al vard oe(|eraar derdar perdadaar cela|ar
|N0EK8
K00E
HA8ALAh

9 °$508203.0388:7.

33.2.9/.19.3.9.38:7.9.3 °.9.2.. °!0372..3507:-.3/..73.

03/07..

3.30.3. $ ! $:7.35748080.9...9.30.9 8:7.7.39.30.3 °#0574/:8 °!07.3 503/.785.09.3/03.9..9.3/03.380-.3-0703.3 $ #&% $ !..3503.9 8:7.-.785 °.3 $ #$! $:7.9.9.3 °0.3 .30.7..3 ..3 °0..35020.9.7. .39.3-0703.785.3/..785.7.3502-3.3 °0.

3/03.$%$$ $:7. 5.3947 905 897 1.2.309079-.9.3-0703.7.3947 /.37:2.8 /3. °!0.8 °!03:7:8.3 $  %#% $:7.3.9 8:7.5.39:..3./.3848.3/3.39.3-0703..89.8 .3 °!0.3.3..3507.9.3/03.3-0703.8.31..05.37.3-.89..3503:7:8.3/.30.9 8:7.31.3/03.3.8 $  $ # $&#% $ !# % # $ &!#.9.9 $  %&$ $ $:7.9 7....5./3.

9.# $:7.9 8:7.

8.2-:9.3.

..3:5.3-0703.3 0.9.3/03..2....7.

7.3.843.39..3 °.. . ..7. °&%507:8.3 °!0.7..5253..7.3 °&5....73.7-08..39...7..

9..3 °:3:3..7.3-0703.3-0703.2:507:8..3/03.7389./.9 8:7./..39.807./.3:3:3..3..39.3703.9.9.3-0703.9..9..30:.3..3/03.3 °8- $  && $:7.-.3 $! $! $#!#$# !# $! $# $:7.30.3.38.3947 ...3..9072.30:.7.503.7.8.7/.357.3947 $! !#$# $:7.3 -.7 °!03072..3/03. .503.3703.38 .

.3:3./.3/03.$! $! ! % $:7.3/03.3503.7.3-.3-0703.7.9.9..3-0703..80.39..3-.3 °0/:3.:-0 .3947 °#:2../3.8 $!  !# %.9.3 $!  & $:7.3 -.

&#.

3507..3-0703./.33503.&#%&# $:7.9..3.3/03.-49.

7. 20:-0.

39.7.3 °:78..1:739:70 .

20. °:78.07.

3-0703..425:907 $!  !#% ° ! °70088 °.3-0703..3503.9.3 °03/.:-0 .3 507.3503.3 °!07843.3 .5.39.../.3 °0839:3 °0839 °0831494.33. °%'.7..374/.9 $  $ # $&#% $!  # $:7.7//8 °:78425:907 °0.7. ..9.3-0703...7.39.3/03...3/03.9.3425:907/.7.207./.20 $!  !&%#!#% $:7.025. $!  $% # $:7.20..9.3/03.374/.39./.9 °03/.45 °0831.9.3947-.425:907 °. ../:.303/..7.7. 80.7.3503.32083.

3/03.3/03.3.09.99:8..3503./.3503..9...8 °90-4.7/ $!  %%&$% # $:7.3 .3-0703..3../.3-0703.3.9.'/04 °#./4 °7.3947 $!  % $:7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful