Anda di halaman 1dari 4

KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN KAJIAN TINDAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT KEPERLUAN KURUSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH (KPLI AMBILAN

JANUARII 2011)

MEMBEZA HURUF BESAR DAN HURUF KECIL DALAM PERKATAAN SMART CILIK

Oleh : Alfian Mansor Sekolah Kebangsaan Kerambit Wakil Pos Kampung Kerambit, 27200 Kuala Lipis, Pahang KPLI PRASEKOLAH AMBILAN JANUARI 2011

LATAR BELAKANG KAJIAN

SK Kerambit merupakan sebuah sekolah yang terletak di kawasan luar bandar. Sekolah ini terletak kira-kira 22 kilometer dari bandar Kuala Lipis. Majoriti ibu bapa atau penjaga para pelajar di sekolah ini merupakan peneroka. Terdapat sebuah prasekolah di SK Kerambit yang menempatkan 21 orang murid. Berdasarkan pemerhatian dan tinjauan yang dilakukan, didapati 2 orang murid sering menghadapai masalah untuk membezakan huruf kecil dan besar dalam menulis perkataan. Guru-guru mempunyai peranan yang penting untu k memperkenalkan murid-murid kepada sistem penggunaan huruf yang betul. Sebilagan murid mungkin dapat mengenal dan menyebut sesuatu huruf dengan baik, tetapi mereka gagal untuk membezakan huruf besar dan kecil semasa menulis. Hal ini menyebabkan mereka cen derung mencampuradukkan penggunaan huruf besar dan huruf kecil semasa menulis.

PENYATAAN MASALAH

Berdasarkan Dokumen Standart Kurikulum Prasekolah yang diterbitkan oleh Bahagaian Pembangunan Kurikulum, Kemeneterian Pelajaran Malaysia, pihak kementerian telah mensasarkan fokus untuk memastikan murid-murid di prasekolah dapat mengenal huruf A -Z sebagai asas utama dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia.
1

Pada peringkat ini, murid -murid hanya perlu menyambung dan melengkapkan titik titik untuk dijadikan huruf, sama ada hurf kecil dan huruf besar. Mereka hanya akan dapat menulis dan membezakan huruf -huruf tersebut apabila melihat huruf -huruf tersebut. Hal ini berlaku kerana mereka keliru dan gagal membezakan penggunaan huruf-huruf dalam perkataan, terutama ketika menulis nama mereka. Justeru, kajian telah dijalankan untuk mengenalpasti cara terbaik untuk membezakan huruf kecil dan huruf besar terutama ketika menulis nama mereka.

TUJUAN KAJIAN

Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk membantu murid-murid membezakan huruf kecil dan huruf besar yang lazim digunakan semasa menulis nama mereka.

OBJEKTIF KAJIAN

Objektif kajian ini lakukan adalah bertujuan untuk membantu murid agar : 1. Mudah membezakan bentuk huruf besar dan huruf kecil. 2. Menulis nama dengan tanda baca yang betul. 3. Menulis huruf kecil dan huruf besar dengan betul.

SOALAN KAJIAN

Antara soalan kajian saya ialah : 1. Adakah kaedah yang saya gunakan sesuai untuk memahamkan murid-murid tentang perbezaan huruf besar dan huruf kecil yang terdapat dalam ejaan nama mereka? 2. Mampukah murid-murid saya yang mempunyai masalah tersebut menulis nama mereka dengan betul? 3. Adakah cara yang saya gunakan dapat menarik minat murid-murid untuk belajar bahasa Melayu dengan betul?

ME

Reka entuk Penyelidikan P li i i i , 99 ) S li ti i j l i t: li i ti ( lK i

Membuat tinjauan terhadap amalan menulis nota oleh pelajar

Membuat refleksi keberkesanan tindakan yang diambil

Merancang untuk meningkatkan keupayaan murid menulis dalam nota

Mengumpulkan data dan analisis

Melaksanakan tindakan mengikut perancangan

S S RAN K K l

AJIAN t ii it, K l i i i ,P l . i l S l

ATASAN K ji i i

AJIAN il f il t f i ti i li ti j . t

INSTRUMEN KAJIAN

Data dikumpul denggan menggunakan dua kaedah iaitu : 1. Ujian pra dan ujian pasca 2. Soal Jawab secara lisan.

PERANCANGAN TINDAKAN

Saya merancang untuk megenalpasti murid-murid yang mempunyai masalah untuk membezakan huruf besar dan huruf kecil khususnya ketika menulis nama mereka selepas sesi P&P berlangsung. Saya akan menggunakan teknik lukisan berwarna serta power point untuk mengajar mereka.