Anda di halaman 1dari 20

AHLI KUMPULAN:

SYAHRUL NAJMAN DP2770


NOOR HASFALINA DP2715
NOOR MASITAH
DP2716
NUR FARIDAH DP2740
 Kajian yang sistematik dan objektif tentang
tingkahlaku sosial.
 Mengkaji dan menerangkan tindakan dan
tekanan yang berlaku ke atas dan di kalangan
manusia.
 Tekankan interaksi dikalangan manusia –
interaksi timbal balik
SAMBUNGAN
 Teori: suatu cara menyatukan pelbagai
fakta supaya seseorang memahami segala
fakta sekaligus.
 Terbahagi kepada dua:
 Makro (kaji hubungan di kalangan struktur dan
institusi sosial)
 Mikro (interaksi semuka individu)
 Tujuan:
 Mengetahui stuktur asas manusia
 Kenal pasti tekanan-tekanan utama yang
mengeratkan dan melemahkan manusia
 Mempelajari syarat-syarat yang membentuk
kehidupan sosial mereka.
 Tokoh-tokoh awal:
Auguste Comte, Herbert Spencer, Emile
Durkhem dan Max Weber.
 Masyarakat adalah teratur dan beroperasi atas dasar
persetujuan saling bekerjasama bagi memenuhi
kehendak masyarakat secara keseluruhan.
 Setiap bahagian mempunyai fungsi dan peranan
tersendiri yang dimainkan demi mengekalkan kestabilan
seluruh sistem.
 Di antara tokoh yang memainkan peranan dalam teori
ini adalah Auguste Comte, Herbert Spencer dan Emile
Durkheim.
 Kamus Dewan - Disiplin membawa pengertian latihan
pemikiran dan kelakuan supaya ahli masyarakat atau
individu boleh mengawal diri,peraturan-peraturan yang
ditetapkan untuk melatih seseorang berkelakuan baik.
 Sudut agama Islam - Disiplin dapat disimpulkan satu
tatacara larangan atau satu sistem hukuman yang
dikenakan ke atas seseorang.
 Selain itu ia adalah satu proses latihan dan
pembelajaran yang bertujuan untuk membetul, menguat
dan menyuburkan unsur-unsur kawalan diri serta
kepatuhan kepada peraturan dan norma-norma
kebudayaan.
MELAWAN GURU

PONTENG
MEROKOK

CONTOH MASALAH
DISIPLIN DI SEKOLAH

VANDALISME BERGADUH

BULI
Teori fungsional – dalam menangani
masalah disiplin di sekolah.
 Pendidikan di lihat sebagai menyediakan atau
menghasilkan tenaga kerja yang berpelajaran dan dapat
menyesuaikan diri bagi masyarakat industri yang maju.
 Menjelaskan bahawa masalah disiplin berlaku kerana
berlakunya perubahan dalam sistem masyarakat. Ia
berlaku tanpa disertakan dengan perubahan di dalam
sistem persekolahan.
 Teori ini turut menekankan bahawa, ibu bapa, pihak
sekolah, rakan sebaya dan media massa saling
berperanan dalam mengatasi masalah disiplin.
FUNGSI YANG TERLIBAT
 Institusi Keluarga
 Institusi Pendidikan = sekolah
 Peranan guru
 Peranan Murid
 Rakan Sebaya
 Media Massa
 Ketidakseimbangan disiplin sesebuah keluarga
akan menyebabkan anak-anak tidak dapat
mewujudkan pengawalan diri yang sempurna.
 Ibu bapa hendaklah membimbing, memahami
kehendak jiwa remaja dan berfikiran terbuka.Ibu
bapa hendaklah menjadi ‘role model’ sekaligus
sebagai perangsang. Ini akan mendorong
kepada kehidupan yang lebih harmonis.
 Membekalkan asas sosialisasi
 Sebagai mekanisma dimana individu diperuntukkan
peranan-peranan dewasa masing-masing
 Amalan demokrasi juga sepatutnya dilaksanakan
dalam melaksanakan meritrokasi.
 Ini kerana konflik jiwa , pemberontakan batin dan rasa
tidak puas hati pelajar terhadap undang-undang dan
dasar pendidikan akan menyebabkan mereka
melakukan perkara-perkara diluar jangkaan.
 Oleh itu pihak sekolah, hendaklah melatih dan
mengasuh pelajar hidup dalam suasana budaya
berbilang kaum supaya mereka tidak keterlaluan
dalam kaum sendiri.
 Durkheim = pendidikan lebih berbentuk
kehendak masyarakat. Isi kandungan
terlalu terhad dan pendidikan untuk
perkembangan potensi manusia secara
keseluruhan adalah dihadkan dari segi
moral dan kemahiran-kemahiran yang
hanya diperlukan semasa bekerja pada
masa hadapan.
Terlibat dalam aktiviti sekolah dengan:
 Menggalakan murid-murid melibatkan diri
dalam aktiviti kumpulan, taat setia dan
tanggungjawab.
 Membolehkan murid-murid sedar akan taat
setia terhadap matlamat masyarakat dan
nilainya melebihi keutamaan dan
kepentingan individu dan keluarga mereka.
 Mengembang dan mendalamkan
kemahiran-kemahiran murid yang
diperlukan pada masa berkhidmat dalam
masyarakat selepas persekolahan.
 Hendaklah berinteraksi dengan murid-
murid secara kolektif menjalankan aktiviti
yang dapat menggambarkan dan
merealisasikan keseragaman dan saling
bergantung.
 Menerima proses sosialisasi di sekolah.
 Mengidentifikasikan dirinya dengan moral,
dan budaya masyarakat.
 Peranan rakan sebaya turut menyumbang
kepada berlakunya gejala sosial terutama
kepada pelajar-pelajar yang tercicir dalam
pelajaran dan yang mengalami masalah keluarga.
Rakan-rakan dapat mencorak personaliti individu
tertentu.
 Justeru itu, ibu bapa patut tahu siapa rakan-rakan
anak mereka, apa aktiviti mereka, di mana
mereka berjumpa dan lain-lain persoalan lagi.
 Media massa merupakan salah satu penyumbang
kepada masalah disiplin.
 Paparan adegan-adegan negatif yang berunsur
ganas, lucah dan seram sedikit sebanyak telah
mempengaruhi golongan remaja kita. Golongan
remaja suka mencuba tanpa memikirkan kesan atas
tindakan mereka itu.
 Oleh itu, pihak penyiaran atau penerbit haruslah
menapis dahulu isi kandungan sebelum disiarkan.
KELEMAHAN TEORI FUNGSIONALISME

 1) Terlalu mengutamakan keseragaman dan harmoni di


anatar persekolahan dan masyarakat.

 2) Terlalu mengutamakan sistem sosial hingga mengenepikan


perubahan-perubahan yang berlaku.

 3) Terlalu mengutamakan fungsi pendidikan dan sosialisasi


dalam masyarakat.

 4) Mementingkan fungsi masyarakat bukannya perasaan


individu.
KESIMPULAN
 Kurikulum sekolah di Malaysia adalah berlandaskan teori dan
prinsip fungsionalisme,iaitu melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta sanggup memberi sumbangan terhadap
kemakmuran masyarakat dan negara