Anda di halaman 1dari 74

PEMBELAJARAN

BERASASKAN PROJEK (PBL)

KURSUS DALAM PERKHIDMATAN


14 MINGGU PENINGKATAN
PROFESIONALISME
(PENGAYAAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PEMBELAJARAN
BERASASKAN PROJEK (PBL)

DISEDIAKAN OLEH :
SYED NORZALMAN BIN SYED YUSOF
ZALIADI BIN MOHAMAD
MOHD HISHAM FAZLI BIN ROSILI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PEMBELAJARAN
BERASASKAN PROJEK (PBL)

UNTUK PERHATIAN :
DR. TUAN JAH BINTI TUAN YUSOF
PENSYARAH PBL
KURSUS DALAM PERKHIDMATAN 14 MINGGU
(PENGAYAAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


BAHASA MELAYU
TAHUN 5

PERMAINAN TRADISONAL
WAU BULAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PERMAINAN WAU

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


RANCANGAN
PENGAJARAN HARIAN
Tarikh : 20 Oktober 2009
Hari : Selasa
Tahun : 5 Cekal
Bil. Murid : 36 orang
Masa : 8.10 - 9.10 pagi
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tema : Permainan Tradisional
Tajuk : Wau Bulan
Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran,
murid-murid dapat :
1. Membaca kuat perkataan dan ayat dalam petikan dengan

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


RANCANGAN PENGAJARAN

sebutan dan intonasi yang betul.


2. Melaporkan sesuatu perkara yang didengar dan ditonton dalam
aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan
bahasa yang sesuai dan tepat.
3. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang
diberikan.

Fokus Utama :
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
Aras 1 (i) : Membaca perkataan, rangkai kata dan ayat yang
mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk
dengan sebutan dan intonasi yang betul.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


RANCANGAN PENGAJARAN

Fokus Sampingan :
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam
sesuatu penulisan teks tentang sesuatu berdasarkan tajuk.
Aras 1 (i) : Membina ayat tunggal dan ayat majmuk
berdasarkan tajuk.

Kemahiran Bahasa :
Mendengar dan bertutur, membaca dan menulis.

Sistem Bahasa :
Tatabahasa : Ayat tunggal dan ayat majmuk
Kosa kata : turun-temurun, senggang, bangsawan, teraju dan
busur

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


RANCANGAN PENGAJARAN

Pengisian Kurikulum :
Ilmu : Kajian Tempatan, Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan,
Sains, Pendidikan Seni Visual dan Matematik.
Nilai murni : Kerjasama, kesabaran, patriotisme dan keberanian.

Kemahiran Bernilai Tambah :


Kemahiran berfikir : Penyoalan, menjana idea , menghubungkait dan
mencirikan.
Pembelajaran kontekstual : Menghubungkait dengan pengalaman
sedia ada tentang permainan layang-
layang.
Kecerdasan pelbagai : Verbal linguistik, intrapersonal, interpersonal.
Kemahiran belajar cara belajar : Mengumpul maklumat, memproses
maklumat, kemahiran membuat
persembahan.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


RANCANGAN PENGAJARAN

Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi : aktiviti pengayaan

Pengetahuan Sedia Ada :


Murid pernah bermain layang-layang atau menonton permainan
layang-layang dan wau di televisyen.

Bahan Bantu Belajar :


Projektor LCD, skrin, benda maujud, komputer riba, brosur dan
petikan edaran.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


SET INDUKSI

AKTIVITI PENGAJARAN
ISI PELAJARAN CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
Tayangan video Set Induksi : (5 minit) BBM :
mengenai permainan 1.Murid melihat tayangan - Projektor LCD
gasing. video melalui projektor - Komputer riba
LCD. - Skrin
Soalan rangsangan : 2.Murid bersoal jawab - Layang-layang
1. Apakah peristiwa dengan rakan dan guru
yang berlaku dalam mengenai permainan KB :
tradisional tersebut. - Menghubung-
tayangan video itu? 3.Guru menunjukkan kait
layang-layang dan - Menjana idea
2. Apakah yang mengaitkan dengan tajuk
dimaksudkan pelajaran.
dengan permainan
tradisional?

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


SET INDUKSI

AKTIVITI PENGAJARAN
ISI PELAJARAN CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

3. Apakah permainan Set Induksi : (5 minit) BCB :


tradisional lain bagi - Mengumpul
masyarakat maklumat
Melayu?
KP :
- Interpersonal
- Verbal linguistik
Nilai Murni :
- Patriotisme
Pembelajaran
Kontekstual

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


LANGKAH 1

AKTIVITI PENGAJARAN
ISI PELAJARAN CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

Pembacaan petikan Langkah 1 : (15 minit) BBM :


edaran dan bahan 1.Ketua kumpulan - Projektor LCD
slaid mengenai mengambil sampul yang - Komputer riba
permainan tradisional. mengandungi petikan - Skrin
edaran yang berbeza untuk - Layang-layang
Bahan Slaid : setiap kumpulan. - Petikan edaran
1.Pengenalan’ 2.Murid membaca petikan
2.Congkak edaran secara BCB :
3.Gasing berkumpulan dengan - Mengumpul
4.Wau sebutan dan intonasi yang maklumat
betul dan kumpulan lain - Memproses
maklumat

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


LANGKAH 1

AKTIVITI PENGAJARAN
ISI PELAJARAN CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

Soalan rangsangan : Langkah 1 : (15 minit) - Belajar cara


1. Bilakah permainan mencatat isi-isi utama belajar
tradisional sering
dijalankan? petikan yang dibaca. KB :
2. Apakah yang kamu 3. Guru memberi maklum - Penyoalan
faham tentang balas terhadap pembacaan - Memberi sebab
permainan gasing murid.
berdasarkan 4. Murid bersoal jawab KP :
petikan edaran dengan rakan-rakan dan - Intrapersonal
yang dibaca? guru tentang isi petikan - Verbal linguistik
3. Apakah yang kamu yang dicatat sambil guru
faham tentang memperlihatkan semula
petikan

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


LANGKAH 1

AKTIVITI PENGAJARAN
ISI PELAJARAN CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
permainan congkak Langkah 1 : (15 minit) Nilai Murni :
tersebut melalui slaid - Kerajinan
berdasarkan Microsoft Office Power - Disiplin
petikan edaran - Yakin
yang dibaca? Point. - Berani

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


LANGKAH 2

AKTIVITI PENGAJARAN
ISI PELAJARAN CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

Aktiviti kumpulan dan Langkah 2 : (15 minit) BBM :


pembentangan hasil 1.Ketua kumpulan - Projektor LCD
perbincangan mengambil brosur yang - Komputer riba
mengenai permainan diedarkan oleh guru. - Skrin
wau. 2.Murid berbincang dalam - Brosur
kumpulan untuk - Layang-layang
Tugasan Projek : menyenaraikan idea utama
Murid dalam brosur. KP :
kumpulan diminta 3.Murid membentangkan - Interpersonal
mendapatkan hasil perbincangan - Intrapersonal
maklumat melalui kumpulan mengenai - Verbal linguistik
internet atau bahan idea utama brosur di
lain berkenaan

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


LANGKAH 2

AKTIVITI PENGAJARAN
ISI PELAJARAN CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

permainan-permainan Langkah 2 : (15 minit) KB :


tradisional yang ingin hadapan kelas. - Penyoalan
dikaji untuk 4.Guru memberi maklum - Memberi sebab
dipersembahkan balas terhadap
dalam bentuk pilihan pembentangan murid. BCB :
mereka. 5.Guru menayang dan - Mengumpul
menerangkan idea utama maklumat
brosur melalui projektor
LCD dan sesi bersoal Nilai Murni :
jawab diadakan. - Patriotisme
- Kerajinan
- Kesihatan
- Kerjasama

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


LANGKAH 3

AKTIVITI PENGAJARAN
ISI PELAJARAN CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

Menulis ayat tunggal Langkah 3 : (20 minit) BBM :


dan ayat majmuk 1.Murid menonton - Projektor LCD
mengenai cara-cara tayangan video melalui - Komputer riba
membuat wau bulan. projektor LCD dan - Skrin
membuat catatan. - Layang-layang.
Cara-cara membuat 2.Murid melihat rajah aliran - Buluh
wau bulan : mengenai cara-cara - Pisau lipat
1.Penyediaan alatan membuat wau yang
2.Mencari buluh ditayangkan melalui slaid. Tatabahasa :
3.Meraut buluh 3.Murid mendengar - Ayat tunggal
4.Merangka wau penerangan dan bersoal - Ayat majmuk
5.Melekatkan kertas jawab dengan - Penanda
wacana

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


LANGKAH 3

AKTIVITI PENGAJARAN
ISI PELAJARAN CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

Tugasan Langkah 3 : (20 minit) KP :


Pengayaan: guru tentang ayat - Interpersonal
Murid diminta tunggal dan ayat - Intrapersonal
menghasilkan satu majmuk. - Verbal linguistik
karangan tentang 4.Murid membina ayat
cara-cara membuat tunggal dan ayat majmuk BCB :
wau bulan dengan berdasarkan perkataan - Mengumpul
menggunakan yang diberikan pada rajah maklumat
penanda wacana aliran mengenai cara-cara - Memproses
yang sesuai. membuat wau bulan. maklumat

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


LANGKAH 3

AKTIVITI PENGAJARAN
ISI PELAJARAN CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
Langkah 3 : (20 minit) KBT :
5. Guru memberi - Kecerdasan
bimbingan dan maklum pelbagai
- Naturalis
balas terhadap ayat KB :
yang dibina oleh murid. - Penyoalan
- Memberi sebab
Nilai Murni :
- Patriotisme
- Kesabaran
- Kerajinan
- Kerjasama

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PENUTUP

AKTIVITI PENGAJARAN
ISI PELAJARAN CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

Nyanyian lagu Wau Penutup : (5 minit) BBM :


Bulan. 1.Murid menyanyi lagu - Projektor LCD
Wau Bulan berdasarkan - Komputer riba
lirik yang ditayangkan - Skrin
melalui projektor LCD - Layang-layang
dengan iringan muzik. - Rakaman lagu
2.Guru membuat penutup KP :
sosial. - Interpersonal
- Verbal linguistik
Nilai Murni :
- Keberanian
- Disiplin

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


BAHASA MELAYU
TAHUN 5

PERMAINAN TRADISONAL
WAU BULAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PERMAINAN WAU

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


SET INDUKSI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


SET INDUKSI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


LANGKAH 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PERMAINAN TRADISIONAL

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PERMAINAN TRADISIONAL

Permainan tradisional bermaksud


suatu alat yang dimainkan hingga
menjadi amalan kebiasaan yang
kekal hingga turun-temurun dalam
sesuatu masyarakat.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PERMAINAN TRADISIONAL

Permainan tradisional merupakan


aktiviti masa senggang golongan
rakyat biasa dan bangsawan sejak
zaman-berzaman selepas mereka
melakukan tugasan harian.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PERMAINAN TRADISIONAL

JENIS-JENIS

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PERMAINAN TRADISIONAL

CONGKAK

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PERMAINAN TRADISIONAL

CONGKAK
Congkak adalah sejenis permainan berasaskan matematik yang
dimainkan oleh kaum wanita zaman dahulu dengan hanya
menggunakan lubang-lubang kecil yang digali di atas tanah,
serta biji asam jawa. Kini congkak dimainkan menggunakan
sebongkah kayu yang berlubang lima, tujuh atau sembilan
berkembar, serta dua buah lubang besar di kedua hujungnya
yang dipanggil ‘rumah’. Congkak dimainkan menggunakan kulit
siput, guli, batu kecil atau biji asam jawa, dan memerlukan dua
pemain.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PERMAINAN TRADISIONAL

GASING

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PERMAINAN TRADISIONAL

GASING
Gasing ada pelbagai bentuk dan lazimnya seberat 5kg atau 10 paun.
Permainan gasing memerlukan kekuatan, penyelarasan pergerakan,
serta kepakaran. Gasing selalunya dimainkan selepas berakhirnya
musim menuai. Gasing dilempar dengan menyentap seutas tali
panjang yang telah dililit di kelilingnya. Ketika gasing ini masih
berputar, ia dicedok dari atas tanah menggunakan sekeping kayu
pipih yang berliang di tengahnya, dan dialihkan ke sebatang tiang
rendah yang bertampuk besi. Jika dilempar dengan betul, gasing ini
kadangkala boleh terus berputar hingga dua jam lamanya.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


LANGKAH 2

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PERMAINAN TRADISIONAL

WAU

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PERMAINAN WAU

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PENGENALAN WAU

Teraju tiga sememangnya


sinonim dengan wau yang juga
dikenali sebagai layang-layang di
sebelah pantai barat Semenanjung
Malaysia.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PENGENALAN WAU

Wau dikenali sebagai fung jung


di China, tako di Jepun, saranggola
di Filipina, youn di Korea, layang-
layang di Singapura dan Indonesia
serta papalote di Mexico.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


KEPERCAYAAN MASYARAKAT

Menurut kepercayaan masyarakat


Melayu, permainan wau ini ada
kaitan dengan semangat angin,
semangat langit dan juga semangat
padi.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


KEPERCAYAAN MASYARAKAT

Dipercayai kemunculan nama


wau dikaitkan dengan bunyi
berirama yang terhasil daripada
daun ibus pada busur apabila wau
dinaikkan ke udara.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


SEJARAH WAU

Wau dipercayai dicipta oleh


seorang yang bernama Sang Jaya
yang dihasilkan antara tahun 711
hingga 839 masihi.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


SEJARAH WAU

Ada pelbagai dakwaan


mengenai negara kelahiran wau
seperti dari Indonesia, selatan
Thailand, China dan ada juga
dakwaan wau berasal dari negeri
Kelantan.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


KEGUNAAN WAU

Wau ialah lambang kebesaran


sesebuah negara selain digunakan
sebagai lambang kejayaan bagi
setiap serangan yang dilakukan ke
atas negara lain.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


JENIS WAU

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


JENIS WAU

WAU KUCING

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


JENIS WAU

WAU BULAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


JENIS WAU

WAU JALA BUDI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PENGAYAAN

Tiga jenis wau yang diangkat


sebagai Wau Tradisional Kebangsaan
ialah Wau Bulan, Wau Kucing dan
Wau Jala Budi. Dapatkan nama serta
gambar bagi wau-wau lain yang
diterima sebagai wau tradisi bagi
negeri-negeri lain di Malaysia.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


LANGKAH 3

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PERMAINAN WAU

WAU BULAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


WAU BULAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PENGENALAN WAU BULAN

Wau bulan merupakan antara


jenis wau yang paling popular di
Malaysia. Wau bulan popular dan
didominasi oleh rakyat pantai timur
Semenanjung Malaysia.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


SEJARAH WAU BULAN

Wau Bulan dikatakan telah


mula digunakan oleh Dewa Muda
iaitu putera kerajaan Srivijaya. Corak
bunga dan daun pada wau Dewa
Muda dikatakan ialah peta daerah
yang telah dikuasainya.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


BENTUK WAU BULAN

Bentuk wau ini menyerupai


bulan sabit pada bahagian hadapan
dan separa bulatan pada bahagian
ekornya. Wau tersebut kelihatan
seperti bulan yang terbit di angkasa
apabila diterbangkan.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


SAIZ WAU BULAN

Wau bulan bersaiz lebih besar


berbanding wau lain iaitu biasanya
adalah sepanjang 2.5 meter dengan
ketinggian 3.5 meter agar corak
pada wau tersebut kelihatan jelas
dan menyerlah.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PEMBUATAN WAU BULAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PEMBUATAN WAU BULAN

Penyediaan alatan Mencari buluh

Merangka wau Meraut buluh

Melekatkan kertas

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


BERMAIN WAU BULAN

Wau Bulan akan dimainkan


oleh dua orang, iaitu seorang akan
memegang wau dan seorang lagi
dipanggil sebagai juru anjung yang
memegang tali.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


BERMAIN WAU BULAN

Apabila angin bertiup maka tali


akan ditarik melawan arus angin
dengan cara menghulur dan menarik
talinya sehinggalah wau tersebut
tinggi di udara.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PENUTUP

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PENUTUP

Oh Wau Bulan, oh Wau Bulan,


Oh Wau Bulan teraju tiga. (ulang 2x)

Alah ikan, ikan duyung,


Badan ikan kepala manusia. (ulang 2x)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


SEKIAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


SET INDUKSI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PERMAINAN TRADISIONAL

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PERMAINAN WAU

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PEMBUATAN WAU BULAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PEMBUATAN WAU BULAN

Penyediaan alatan Mencari buluh

Merangka wau Meraut buluh

Melekatkan kertas

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PENUTUP

Oh Wau Bulan, oh Wau Bulan,


Oh Wau Bulan teraju tiga. (ulang 2x)

Alah ikan, ikan duyung,


Badan ikan kepala manusia. (ulang 2x)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PERMAINAN TRADISIONAL

JENIS-JENIS

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PERMAINAN TRADISIONAL

CONGKAK

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PERMAINAN TRADISIONAL

GASING

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PERMAINAN TRADISIONAL

WAU

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU


PERMAINAN TRADISIONAL

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU