Anda di halaman 1dari 87

AKTA KESELAMATAN DAN

KESIHATAN PEKERJAAN 1994(OSHA 1994)

KURSUS PEGAWAI KESELAMATAN
DAN KESIHATAN

NIOSH

Copyright@NIOSH 2005/1

1

OBJEKTIF

Di akhir sesi ini, para peserta akan dapat:

menyenaraikan 15 bahagian di dalam AKKP 1994
menyatakan tujuan utama AKKP 1994
menyatakan falsafah dan prinsip AKKP 1994
menghuraikan sekurang-kurangnya 5 peruntukan
utama AKKP 1994
menganalisa kes perbincangan dari sudut
perundangan AKKP 1994

Copyright@NIOSH 2005/1

2

SKOP PEMBELAJARAN

Latarbelakang Akta

Kandungan Akta

Limabelas (15) Bahagian Akta
Kesimpulan
Kerja Kumpulan

Copyright@NIOSH 2005/1

3

KEPERLUAN

Akta Kilang dan Jentera 1967 (AKJ 1967)

Skop

Preskriptif

Terlalu bergantung kepada kerajaan

Statistik Kemalangan

Copyright@NIOSH 2005/1

4

SKOP AKJ 1967

Perkilangan

Perlombongan dan Penguarian

Kendalian Bangunan dan Kerja
Kejuruteraan Binaan

Copyright@NIOSH 2005/1

5

TABURAN TENAGA KERJA DI SEMUA
SEKTOR PEKERJAAN

15%

17%

11%

24%

33%

Perkilangan

Pertanian,Perhutanan & Perikanan

Komersil

Kerajaan

Lain-lain

*6.8 juta tenaga kerja dlm thn 1990
Sumber: SOCSO

Copyright@NIOSH 2005/1

6

KADAR KEMALANGAN PER 1000 PEKERJA

35

30

30

25

20

15

10

5

0

80

31

26

23 23

21

81 82 83 84 85

26 26

24

23

22

86 87 88 89 90

25

22

91 92

21

18

15 14

93 94 95 96

Tahun Copyright@NIOSH 2005/1

Sumber: SOCSO

7

KADAR KEMALANGAN PER 1000
PEKERJA DI SEKTOR
PERINDUSTRIAN

700

600
500
400
300
200
100
0

85

86

87

88

89

Pertanian,Perhutanan& Perikanan

Perlombongan & Penguarian

Perkilangan & Pemerosesan

Utiliti

Komersil

Pengangkutan,Penstoran& Komunikasi

Pembinaan

Copyright@NIOSH 2005/1

Sumber: SOCSO

8

JUMLAH KEMALANGAN INDUSTRI
MENGIKUT SEKTOR PERINDUSTRIAN

120,000

100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

85

86

87

88

89

Pertanian,Perhutanan& Perikanan

Perlombongan & Penguarian

Perkilangan & Pemerosesan

Utiliti

Komersil

Pengangkutan,Penstoran& Komunikasi

Pembinaan

Copyright@NIOSH 2005/1

9

Sumber: SOCSO

KEMALANGAN MAUT DAN HILANG UPAYA KEKAL
MENGIKUT MENGIKUT SEKTOR PERINDUSTRIAN

1988

1989

4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000

500

0

Pertanian,Perhutanan& Perikanan
Perkilangan & Pemerosesan
Komersil
Pembinaan
Perkhidmatan

Perlombongan & Penguarian
Utiliti
Pengangkutan,Penstoran& Komunikasi
Institusi kewangan& Insuran
Perkhidmatan Awam

HUK-Hilang Upaya Keka1

Copyright@NIOSH 2005/1

10

Sumber: SOCSO

TABURAN KEMALANGAN DI SEKTOR
KILANG DAN BUKAN KILANG

120

100

80

53 52

60

40

20

0

85 86

46

53 50

87 88 89

42 41
44

41 42

52 54

Kilang

Bukan Kilang

Copyright@NIOSH 2005/1

11

FALSAFAH DAN PRINSIP

Tanggungjawab memastikan keselamatan
dan kesihatan di tempat kerja terletak di
atas mereka yang mewujudkan risiko dan
mereka yang bekerja dengan risiko
tersebut

Peraturan Kendiri (Self Regulation)
Perundingan
Kerjasama dan penglibatan pekerja

Copyright@NIOSH 2005/1

12

PERUNTUKAN LANJUT BAGI

Memastikan keselamatan, kesihatan &
kebajikan orang sedang bekerja

Melindungi orang lain terhadap risiko
keselamatan atau kesihatan berkaitan
aktiviti orang sedang bekerja

Menubuhkan Majlis Negara bagi

Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
(National Council for OSH)

Perkara yang berkaitan dengannya

Copyright@NIOSH 2005/1

13

KANDUNGAN OSHA 1994

Limabelas (15) Bahagian

1. Permulaan (Preliminary);

2. Perlantikan Pegawai (Appointment of
Officers);

3. Majlis Negara bagi Keselamatan &

Kesihatan (National Council for OSH);

4. Kewajipan Am Majikan & Orang Yang

Bekerja Sendiri (General Duties of

Employers and Self-Employed Persons);

Copyright@NIOSH 2005/1

14

KANDUNGAN OSHA 1994

5. Kewajipan Am Perekabentuk,

Pengilang & Pembekal (General Duties
of Designers, Manufacturers and
Suppliers);

6. Kewajipan Am Pekerja (General Duties
of Employees);

7. Organisasi Keselamatan & Kesihatan
(Safety and Health Organizations);

Copyright@NIOSH 2005/1

15

KANDUNGAN OSHA 1994

8. Pemberit

huan Mengenai Kemalangan,

a
Kejadian; Berbahaya, Keracunan
Pekerjaan & Penyakit Pekerjaan &
Siasatan (Notification of Accidents,
Dangerous Occurrence, Occupational
Poisoning and Occupational Diseases
and Inquiry);

9. Larangan Terhadap Penggunaan Loji

atau Bahan (Prohibition Against Use of
Plant or Substance);

10.Tataamalan Industri (Industry Codes of
Practice);

Copyright@NIOSH 2005/1

16

KANDUNGAN OSHA 1994

11. Penguatkuasaan & Penyiasatan

(Enforcement and Investigation);

12. Liabiliti bagi Kesalahan (Liability for
Offences);

13. Rayuan (Appeals);

14. Peraturan-peraturan (Regulations);

15. Pelbagai (Miscellaneous).

Copyright@NIOSH 2005/1

17

BAHAGIAN I: PERMULAAN
(PRELIMINARY)

[Seksyen 1(2)&(3)] Tajuk Ringkas &
Pemakaian

Orang Bekerja

Di semua sektor ekonomi dalam Jadual
Pertama termasuk perkhidmatan awam
dan pihak berkuasa;

Kecuali di atas kapal atau angkatan
tentera.

Copyright@NIOSH 2005/1

18

JADUAL PERTAMA

Subseksyen 1(2)

Pengilangan;
Perlombongan &
Penguarian;
Pembinaan;
Pertanian,Perhutanan &
Perikanan;
Kemudahan;
Elektrik, Gas, Air &

Pengangkutan, Penyimpanan
& Komunikasi;

Perdagangan Borong &
Runcit;

Hotel & Restoran;

Kewangan, Insuran, Harta
Tanah & Perkhidmatan
Perniagaan;
Perkhidmatan Awam & Pihak

Perkhidmatan Kebersihan; Berkuasa Berkanun;

Copyright@NIOSH 2005/1

19

BAHAGIAN I: PERMULAAN
(PRELIMINARY)

Seksyen 2

Undang-undang yang

Mengatasi

(1)Peruntukan tambahan kepada mana-
mana undang - undang bertulis yang
lain berhubungan keselamatan &
kesihatan pekerjaan;

(2)Peruntukan Akta mengatasi peruntukan
yang bercanggah atau tidak konsisten.

Copyright@NIOSH 2005/1

20

BAHAGIAN I: PERMULAAN
(PRELIMINARY)
Seksyen 3

Tafsiran

Industri-perkhidmatan awam, pihak
berkuasa berkanun atau mana-mana
aktiviti ekonomi dalam Jadual Pertama;

Loji- Apa-apa jentera, kelengkapan,
perkakas, alat atau peralatan, apa-apa
komponennya dan apa-apa yang dipasang,
disambung dan diperlengkapkan padanya;

Copyright@NIOSH 2005/1

21

BAHAGIAN I: PERMULAAN
(PRELIMINARY)

Seksyen 3 Tafsiran

Majikan-majikan langsung atau utama atau
kedua-duanya;

Majikan langsung- berhubungan

pekerja yang diambil khidmat oleh atau
melaluinya;

Majikan utama-pemunya suatu industri
termasuk pengurus; penghuni; wakil
disisi undang-undang; mana-mana
kerajaan, pihak berkuasa tempatan
atau badan berkanun;
Copyright@NIOSH 2005/1

22

BAHAGIAN I: PERMULAAN
(PRELIMINARY)

Seksyen 3

Tafsiran

Pekerja- seseorang yang diambil kerja
dengan diberi gaji di bawah kontrak
perkhidmatan;

Penghuni- seseorang yang menguruskan
atau mengawal tempat kerja;

Tempat kerja- Premis tempat orang
bekerja atau yang digunakan untuk
penyimpanan loji atau bahan;

Copyright@NIOSH 2005/1

23

BAHAGIAN I: PERMULAAN
(PRELIMINARY)

Seksyen 3 Tafsiran

Premis- termasuk- Mana-mana:

Tanah, bangunan atau bahagian mana-
mana bangunan;

Kenderaan, vesel atau pesawat udara;
Apa-apa pepasangan di atas tanah,
pepasangan di luar pesisir atau di atas
dasar atau terapung di atas mana-mana
air;

Khemah atau struktur bolehalih;

Copyright@NIOSH 2005/1

24

BAHAGIAN I: PERMULAAN
(PRELIMINARY)

Seksyen 3 (2) Tafsiran

Risiko yang berbangkit daripada aktiviti
orang bekerja termasuk risiko berkaitan
dengan:

Cara pengusahan yang dijalankan;
Loji atau bahan yang digunakan;

Keadaan premis yang digunakannya.

Copyright@NIOSH 2005/1

25

BAHAGIAN I: PERMULAAN
(PRELIMINARY)

Seksyen 3 (3) Tafsiran

Kerja - kerja sebagai seorang pekerja
atau sebagai orang yang bekerja sendiri;
Seseorang sedang bekerja sepanjang
masa dia berada di tempat kerjanya;

Oang yang bekerja sendiri sedang bekerja
sepanjang masa dia menumpukan masa
sebagai orang yang bekerja sendiri.

Copyright@NIOSH 2005/1

26

BAHAGIAN I: PERMULAAN
(PRELIMINARY)

Seksyen 4 TUJUAN AKTA

Memastikan keselamatan, kesihatan dan
kebajikan orang yang bekerja;

Melindungi keselamatan atau kesihatan
orang lain, selain daripada pekerja yang
berada di tempat kerja;

Copyright@NIOSH 2005/1

27

BAHAGIAN I: PERMULAAN
(PRELIMINARY)

Seksyen 4 TUJUAN AKTA

Mempromosikan persekitaran pekerjaan
yang bersesuaian dengan kehendak fizikal
dan mental pekerja;

Mewujudkan satu kaedah ke arah sistem
perundangan berdasarkan peraturan dan
tataamalan industri.

Copyright@NIOSH 2005/1

28

BAHAGIAN II:

PERLANTIKAN PEGAWAI

(APPOINTMENT OF OFFICERS)

Seksyen 5

Perlantikan Pegawai Awam oleh
Menteri;

Perlantikan badan pemeriksaan bebas
oleh Ketua Pengarah;

Perakuan pemberian kuasa.

Copyright@NIOSH 2005/1

29

BAHAGIAN III: MAJLIS NEGARA BAGI

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
(NATIONAL COUNCIL FOR OSH)

Seksyen 9

Majlis Negara Bagi Keselamatan dan

Kesihatan Pekerjaan Keahlian - di antara 12 -
15;

Dilantik oleh Menteri;

Berkuasa melakukan semua perkara yang
suaimanfaat atau semunasabahnya perlu
dengan perjalanan tujuan-tujuan Akta ini.

Copyright@NIOSH 2005/1

30

BAHAGIAN III: MAJLIS NEGARA BAGI

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
(NATIONAL COUNCIL FOR OSH)

Perundangan;

Pemajuan Pentadbiran dan
Penguatkuasaan Perundangan;

Penggalakan Kerjasama Perundingan
Pengurusan / Buruh tentang
keselamatan, kesihatan dan kebajikan
orang - orang yang sedang bekerja;

Copyright@NIOSH 2005/1

31

BAHAGIAN III: MAJLIS NEGARA BAGI

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
(NATIONAL COUNCIL FOR OSH) (samb.)

Masalah-masalah khusus berkenaan
dengan keselamatan, kesihatan dan
kebajikan pekerjaan wanita, orang-
orang cacat dan golongan-golongan lain
dalam masyarakat;

Penubuhan kaedah kawalan kimia;
Penganalisan statistik Kematian dan
kecederaan;

Copyright@NIOSH 2005/1

32

BAHAGIAN III: MAJLIS NEGARA BAGI

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
(NATIONAL COUNCIL FOR OSH)(samb.)

Pengadaan kemudahan penjagaan kesihatan
di tempat kerja;
Penggalakan pembangunan dan penerima-
pakaian melalui undang-undang tataamalan
industri yang berhubungan dengan
keselamatan, kesihatan dan kebajikan
pekerjaan;

Copyright@NIOSH 2005/1

33

BAHAGIAN III: MAJLIS NEGARA BAGI

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
(NATIONAL COUNCIL FOR OSH) (samb.)

Pembangunan rancangan dan

kemudahan pemulihan untuk

membantu orang-orang yang cedera
di tempat kerja;

Pengerusi Jawatankuasa Rayuan.

Copyright@NIOSH 2005/1

34

BAHAGIAN IV: KEWAJIPAN AM MAJIKAN DAN
ORANG YANG BEKERJA SENDIRI

(GENERAL DUTIES OF EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED PERSONS)

Seksyen 15

Setakat yang Praktik

(1) Memastikan keselamatan, kesihatan &

kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya;

(2) Ini termasuk:-

Mengada dan menyenggara loji dan sistem
kerja;

Membuat perkiraan bagi penggunaan,

pengendalian, penanganan, penyimpanan dan
pengangkutan loji dan bahan;

Copyright@NIOSH 2005/1

35

PEKERJA

Seksyen 15(3):

Termasuk: Seorang kontraktor bebas yang
diguna - khidmat oleh seseorang majikan
atau orang yang bekerja sendiri dan mana-
mana pekerja kontraktor bebas itu;

Copyright@NIOSH 2005/1

36

BOLEH DIPRAKTIKKAN

(Bahagian I ,Seksyen 3-Tafsiran)

a) Teruknya bahaya atau risiko yang
terlibat;

b) Keadaan pengetahuan mengenai bahaya
& cara menghapus atau mengurangkan
bahaya;

c) Ada tidaknya & kesesuaian cara
menghapus atau mengurangkan bahaya;

d) Kos menghapus atau mengurangkan
bahaya.

Copyright@NIOSH 2005/1

37

BAHAGIAN IV: KEWAJIPAN AM MAJIKAN
DAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI
(GENERAL DUTIES OF EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED PERSONS)

PENYENGGARAAN

Perlu mengambilkira:

Sistem bagi Pemeriksaan Berkala

dengan melapurkan kecacatan

kepada orang yang bertanggungjawab;
Pembaikan samada secara baikpulih atau
penggantian;

Copyright@NIOSH 2005/1

38

BAHAGIAN IV: KEWAJIPAN AM MAJIKAN DAN
ORANG YANG BEKERJA SENDIRI (GENERAL DUTIES
OF EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED PERSONS)

SISTEM KERJA SELAMAT

Premis dan loji yang selamat;

Penyenggaraan Pencegahan yang efektif;

Pencahayaan & pengalihudaraan yang mencukupi;
Pemilihan, arahan dan latihan pekerja;
Penyeliaan yang kompeten dan penguatkuasaan
peraturan;

Perlindungan tambahan untuk pekerja yang
kurang upaya.

Copyright@NIOSH 2005/1

39

BAHAGIAN IV: KEWAJIPAN AM MAJIKAN
DAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI
(GENERAL DUTIES OF EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED PERSONS)

PENGATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN

Pengadaan kelengkapan pelindung diri (PPE),
peralatan yang sesuai;

Pengendalian diatur secara selamat;
Lebihan berat perlu diambilkira;
Bahagian berbahaya ditutup;
Bahaya pencemaran dilindungi;

Copyright@NIOSH 2005/1

40

BAHAGIAN IV: KEWAJIPAN AM MAJIKAN
DAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI
(GENERAL DUTIES OF EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED PERSONS)

PENGATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN

Kemudahan penstoran mencukupi dan selamat;
Pengangkutan dilaksanakan dengan selamat
Beban diikat dan dalam keadaan stabil.
Bahan dibungkus dengan selamat.

Copyright@NIOSH 2005/1

41

BAHAGIAN IV: KEWAJIPAN AM MAJIKAN
DAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI
(GENERAL DUTIES OF EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED PERSONS)

Seksyen 15(2)

Setakat yang Praktik

Mengadakan maklumat, arahan, latihan
dan penyeliaan;

Mengada dan menyenggara tempat kerja
dan laluan keluar / masuk ke / dari
sebarang tempat kerja;

Mengada dan menyenggara persekitaran
kerja dan dengan kemudahan kebajikan
yang mencukupi;

Copyright@NIOSH 2005/1

42

BAHAGIAN IV: KEWAJIPAN AM MAJIKAN
DAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI
(GENERAL DUTIES OF EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED PERSONS)

KEWAJIPAN LAIN

Merangka kenyataan bertulis tentang dasar
Keselamatan dan kesihatan; (Seksyen 16)

Menjalankan pengusahaan tanpa

menjejaskan keselamatan orang lain yang
bukan pekerjanya; [Seksyen 17(1 )]

Mengadakan maklumat kepada orang lain
berkenaan pengusahaannya;

[Seksyen 17(2 )]

Copyright@NIOSH 2005/1

43

BAHAGIAN IV: KEWAJIPAN AM MAJIKAN
DAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI
(GENERAL DUTIES OF EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED PERSONS)

KEPENTINGAN DASAR KESELAMATAN
(SAFETY POLICY)

Objektif jangka panjang;

Semua peringkat pengurusan komited
secara berterusan;
Delegasi tanggungjawab di peringkat
pengurusan rendah;

Copyright@NIOSH 2005/1

44

BAHAGIAN IV: KEWAJIPAN AM MAJIKAN
DAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI
(GENERAL DUTIES OF EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED PERSONS)

DASAR KESELAMATAN DAN
KESIHATAN (SAFETY AND
HEALTH POLICY)

Kenyataan berkenaan Hasrat
(Statement of intent)

Organisasi

Perkiraan (Arrangement)

Copyright@NIOSH 2005/1

45

BAHAGIAN IV: KEWAJIPAN AM MAJIKAN DAN

ORANG YANG BEKERJA SENDIRI (GENERAL DUTIES
OF EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED PERSONS)

STATEMENT OF INTENT

Keselamatan mesti diberi keutamaan
dalam aktiviti harian;

Keselamatan diintegrasikan di dalam
semua aktiviti tempat kerja;

Keselamatan pekerja dan orang luar
adalah paling penting;

Syarikat akan melakukan apa saja

dalam kuasanya untuk mengelakkan
kemalangan;

Copyright@NIOSH 2005/1

46

BAHAGIAN IV: KEWAJIPAN AM MAJIKAN DAN
ORANG YANG BEKERJA SENDIRI (GENERAL
DUTIES OF EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED
PERSONS)

Seksyen 18

Kewajipan seseorang penghuni
premis bukan domestik:

- Memastikan tempat kerja selamat
dan

tanpa risiko kepada kesihatan
kepada

orang lain selain daripada
pekerjanya

Copyright@NIOSH 2005/1

47

BAHAGIAN V: KEWAJIPAN AM PEREKABENTUK,
PENGILANG DAN PEMBEKAL
(GENERAL DUTIES OF DESIGNERS, MANUFACTURERS
AND SUPPLIERS)

Seksyen 20/ Seksyen 21

Setakat yang Praktik

Memastikan loji / bahan

direkabentuk dengan selamat dan
tanpa risiko kesihatan apabila
digunakan secara betul;

Mengatur atau menjalankan ujian
dan pemeriksaan;

Copyright@NIOSH 2005/1

48

BAHAGIAN V: KEWAJIPAN AM

PEREKABENTUK,PENGILANG DAN PEMBEKAL

(GENERAL DUTIES OF DESIGNERS, MANUFACTURERS
AND SUPPLIERS)

Seksyen 20

Setakat yang Praktik

Maklumat yang mencukupi;
Mengatur kajian untuk
menghapus atau
mengurangkan hazard;

Membina dan memasang loji
yang selamat;

Copyright@NIOSH 2005/1

49

BAHAGIAN VI: KEWAJIPAN AM PEKERJA
(GENERAL DUTIES OF EMPLOYEES)

Seksyen 24

Menitikberatkan keselamatan diri dan
orang lain;

Bekerjasama dengan majikan dan
orang lain;

Memakai dan menggunakan

kelengkapan pelindung diri (PPE)
yang dibekalkan;

Mematuhi arahan keselamatan;

Copyright@NIOSH 2005/1

50

BAHAGIAN VI: KEWAJIPAN AM PEKERJA
(GENERAL DUTIES OF EMPLOYEES)

Seksyen 25

Seseorang:

Tidak boleh mengganggu atau
menyalahguna apa-apa yang diadakan atau
dilakukan untuk kepentingan keselamatan
kesihatan dan kebajikan dengan sengaja;

Copyright@NIOSH 2005/1

51

BAHAGIAN VI: KEWAJIPAN AM PEKERJA
(GENERAL DUTIES OF EMPLOYEES)

Majikan tidak boleh mengenakan caj ke
atas pekerja; (Seksyen 26)

Majikan / Kesatuan Sekerja tidak boleh
mendiskriminasi (membuang,

mencederakan atau menukar kedudukan);
(Seksyen 27)

Copyright@NIOSH 2005/1

52

BAHAGIAN VII:

ORGANISASI KESELAMATAN DAN KESIHATAN
(SAFETY AND HEALTH ORGANIZATIONS)

Pengawasan Perubatan (Medical Surveillance);
(Seksyen 28)

Pegawai Keselamatan dan Kesihatan (Safety and
Health Officer); (Seksyen 29)

Penubuhan Jawatankuasa Keselamatan dan
Kesihatan (Safety and Health Committee);

(Seksyen 30)

Copyright@NIOSH 2005/1

53

PENGAWASAN PERUBATAN
(MEDICAL SURVEILLANCE)

(Seksyen 28)

Menteri boleh membuat Peraturan jika
terdapat:

Kes-kes Penyakit;

Proses atau bahan yang digunakan;

Orang di bawah umur 16 tahun;

Pekerjaan melibatkan risiko khas kepada
kesihatan;

Copyright@NIOSH 2005/1

54

PENGAWASAN PERUBATAN
(MEDICAL SURVEILLANCE)

(Seksyen 28)

Peraturan terperinci bagi pemeriksaan
perubatan tidak termasuk rawatan
perubatan;

Pendaftaran bagi Pegawai Perubatan;

Copyright@NIOSH 2005/1

55

PEGAWAI KESELAMATAN DAN KESIHATAN
(SAFETY AND HEALTH OFFICER)

(Seksyen 29)

Industri terlibat akan diwartakan;

Kewajipan khusus untuk memastikan
pematuhan kepada Akta dan

mempromosikan carakerja selamat;

Kelayakan dan keperluan latihan akan
diwartakan;

Copyright@NIOSH 2005/1

56

JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN
KESIHATAN

(SAFETY AND HEALTH COMMITTEE)

(Seksyen 30)

(1)Perlu diwujudkan jika

Terdapat 40 pekerja atau lebih;
Atas arahan Ketua Pengarah;

(2) Keanggotaan, pemilihan atau perlantikan
sebagaimana yang ditetapkan;

(3) Perundingan dengan majikan;

Copyright@NIOSH 2005/1

57

FUNGSI JAWATANKUASA

KESELAMATAN DAN KESIHATAN

(Seksyen 31)

Mengkaji semula langkah
keselamatan dan kesihatan yang
telah diambil;

Menyiasat perihal keselamatan
dan kesihatan yang dianggap
tidak selamat & dibawa kepada
perhatian majikan;

Lain-lain fungsi yang boleh
ditetapkan;

Copyright@NIOSH 2005/1

58

BAHAGIAN VIII: PEMBERITAHUAN MENGENAI

KEMALANGAN, KEJADIAN BERBAHAYA,KERACUNAN

PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN,DAN SIASATAN
(NOTIFICATION OF ACCIDENTS, DANGEROUS
OCCURRENCE, OCCUPATIONAL POISONING AND
OCCUPATIONAL DISEASES AND INQUIRY)

(Seksyen 32)

Majikan memberitahu pejabat

Keselamatan & Kesihatan yang terdekat;

Pengamal Perubatan berdaftar melapor
kepada Ketua Pengarah;

Copyright@NIOSH 2005/1

59

BAHAGIAN IX: LARANGAN TERHADAP
PENGGUNAAN LOJI DAN ATAU BAHAN
(PROHIBITION AGAINST USE OF PLANT
OR SUBSTANCE)

(Seksyen 35)

Kuasa Ketua Pengarah JKKP (DOSH);
Minta pendapat Jabatan Kerajaan
atau badan lain yang pada hematnya
sesuai sebelum membuat perintah;

(Seksyen 32)

Orang yang terkilan boleh merayu

Copyright@NIOSH 2005/1

60

BAHAGIAN X:TATAAMALAN INDUSTRI
(INDUSTRY CODES OF PRACTICE)

(Seksyen 37)

Diluluskan oleh Menteri;
Boleh dipinda;
Mengandungi sebarang tata,

standard, peraturan, spesifikasi
atau kehendak keselamatan dan
kesihatan;

Boleh digunakan dalam
prosiding; (Seksyen 38)

Copyright@NIOSH 2005/1

61

BAHAGIAN XI: PENGUATKUASAAN DAN
PENYIASATAN (ENFORCEMENT AND
INVESTIGATION)

(Seksyen 39)

Ketua Pengarah;

Pegawai Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan;

Sijil Kuasa;

Kuasa untuk memasuki,
memeriksa, menyiasat,
mengambil contoh dan lain-lain;
Notis Larangan dan Pembaikan;
(Seksyen 48)

Copyright@NIOSH 2005/1

62

BAHAGIAN XII:LIABILITI BAGI

KESALAHAN (LIABILITY FOR OFFENCES)

(Seksyen 51)

Penalti Am

Maksima RM10,000 atau Satu Tahun
Penjara atau kedua-duanya sekali;

Pelanggaran berterusan - maksima RM
1,000 sehari;

Copyright@NIOSH

BAHAGIAN XII:LIABILITI BAGI

KESALAHAN (LIABILITY FOR OFFENCES)

Siapa yang boleh didakwa?

Badan Korporat bersama

dengan Pengarah Syarikat,
Pengurus, Setiausaha atau
yang lain; (Seksyen 52)

Kesatuan Sekerja;
(Seksyen 53)

Seorang ejen; (Seksyen 54)

Copyright@NIOSH 2005/1

64

BAHAGIAN XII:LIABILITI BAGI

KESALAHAN (LIABILITY FOR OFFENCES)

(Seksyen 55)

Pembelaan Dalam Prosiding
Mesti tiada pengetahuan

tentang kesalahan;

Dilakukan tanpa

kebenarannya atau
pembiarannya;

Menjalankan usaha wajar
untuk mencegah pelakuan
kesalahan;

Copyright@NIOSH 2005/1

65

PENALTI

JENIS KESALAHAN

Gagal mematuhi
Notis

Kewajipan Am
Majikan dan

Orang yang
bekerja sendiri

PENALTI

Maksima RM50,000
@ LIMA tahun
penjara @ RM500
setiap hari

Maximum RM50,000
or DUA tahun

penjara

Copyright@NIOSH 2005/1

66

PENALTI

JENIS KESALAHAN

Kewajipan Am
pengilang berkaitan

loji/bahan

Kewajipan tidak
mengganggu
menyalahguna apa-
apa yang disediakan

PENALTI

Maksima RM20,000 @
DUA tahun penjara @

kedua-duanya sekali

Maksima RM20,000 @
DUA tahun penjara @

kedua-duanya sekali

Copyright@NIOSH 2005/1

67

PENALTI

JENIS KESALAHAN

Diskriminasi
terhadap pekerja

dan lain-lain

Berkaitan dengan
pemeriksaan

Organisasi
keselamatan dan
kesihatan

Kewajipan Am
pekerja

PENALTI

Maksima RM10,000 @
SATU tahun penjara
Maksima RM10,000 @
SATU tahun penjara

Maksima RM5,000 @ ENAM
bulan penjara

Maksima RM1,000 @ TIGA
bulan penjara

Kedua-duanya sekali

Copyright@NIOSH 2005/1

68

BAHAGIAN XIII: RAYUAN
(APPEALS)

(Seksyen 63)

Jawatankuasa Rayuan dilantik oleh Menteri;
Pengerusi-anggota Majlis;

Dua orang lain;

Rayuan keatas seksyen 36 atau 50;

Copyright@NIOSH 2005/1

69

BAHAGIAN XIV: PERATURAN-
PERATURAN (REGULATIONS)

(Seksyen 66)

Menteri diberi kuasa membuat
Peraturan;

Bagi mengawalselia atau melarang;
Contoh :Pengilangan,pembekalan atau
penggunaan loji, bahan;

Memastikan pengadaan kemudahan
kebajikan yang memadai;

Copyright@NIOSH 2005/1

70

BAHAGIAN XV: PELBAGAI
(MISCELLANEOUS)

(Seksyen 67)

Kewajipan menyimpan rahsia

Seseorang tidak boleh mendedahkan
rahsia (pengilangan atau komersil)
semasa melaksanakan tugas;

Penalti Maksima RM20,000 @ Dua tahun
penjara @ kedua-duanya;

Copyright@NIOSH 2005/1

71

PERATURAN - PERATURAN DI
BAWAH OSHA 1994

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (Pernyataan Dasar
Am Keselamatan dan Kesihatan
Majikan)(Pengecualian) 1995;

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap
Bahaya Kemalangan Besar Dalam
Perindustrian) 1996;

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa
Keselamatan dan Kesihatan) 1996;

Copyright@NIOSH 2005/1

72

PERATURAN - PERATURAN DI
BAWAH OSHA 1994

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan

(Pengelasan,Pembungkusan dan
Pelabelan Bahan Kimia Berbahaya) 1997;
Peraturan-Peraturan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan(Pegawai Keselamatan
dan Kesihatan) 1997;

Perintah Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan
Kesihatan) 1997;

Copyright@NIOSH 2005/1

73

PERATURAN - PERATURAN DI
BAWAH OSHA 1994

Perintah Keselamatan dan Kesihatan

Pekerjaan (Larangan terhadap Penggunaan
Bahan) 1999;

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan(Penggunaan dan
Standard Pendedahan Bahan Kimia
Berbahaya kepada Kesihatan) 2000;

Copyright@NIOSH 2005/1

74

PK&KP (Pernyataan Dasar Am

Keselamatan dan Kesihatan Majikan)
(Pengecualian) 1995

Seksyen 16

Tiap majikan dan orang yang
bekerja sendiri menyediakan
pernyataan bertulis dasar am
keselamatan dan kesihatan

Pengecualian

Menjalankan pengusahaan tidak
lebih daripada lima pekerja

Copyright@NIOSH 2005/1

75

PK&KP (Kawalan Terhadap Bahaya
Kemalangan Besar Dalam

Perindustrian) 1996

OBJEKTIF

Mencegah kemalangan kimia yang besar;
Menghadkan akibatnya kepada manusia
dan persekitaran;

Copyright@NIOSH 2005/1

76

PK&KP (Kawalan Terhadap Bahaya
Kemalangan Besar Dalam
Perindustrian) 1996

Terpakai untuk semua aktiviti industri yang
mempunyai kemudahan penstoran bahan
kimia;

Pepasangan bahaya besar dan bukan bahaya
besar adalah berdasarkan kepada kuantiti
ambang;

Penyediaan Laporan aktiviti industri dan
Demonstrasi Operasi Selamat;

Lebihkurang 200 bahan kimia disenaraikan;

Copyright@NIOSH 2005/1

77

PK&KP (Jawatankuasa

Keselamatan dan Kesihatan) 1996

Peraturan menggariskan:

Komposisi;

Pemilihan dan perlantikan ahli;
Kuasa;

Lain-lain hal.

Copyright@NIOSH 2005/1

78

PK&KP (Pengelasan,Pembungkusan dan
Pelabelan Bahan Kimia Berbahaya) 1997

Terpakai untuk pembekal Bahan Kimia
Berbahaya;

Kewajipan:

Mengelaskan bahan kimia, membungkus
dengan selamat, melabel bahan kimia; dan
menyediakan Risalah Data Keselamatan
Bahan Kimia (CSDS).

Copyright@NIOSH 2005/1

79

PK&KP (Pegawai Keselamatan dan
Kesihatan) 1997

Kelayakan

Pendaftaran

Kewajipan Majikan dan Pegawai Keselamatan
dan Kesihatan

Copyright@NIOSH 2005/1

80

Perintah K&KP (Pegawai Keselamatan
dan Kesihatan) 1997

Kelas Industri yang perlu menggajikan

seorang Pegawai Keselamatan dan Kesihatan
(SHO)

Copyright@NIOSH 2005/1

81

Perintah K&KP

(Larangan Penggunaan Bahan) 1999

Maklumat Bahan

Krosidolit

(Barah Paru-Paru)

Karbon disulfida;
Karbon tetraklorida dan

Skop Larangan

Semua tujuan melainkan tujuan
penyelidikan atau analisis.

Pembersihan dan menghilangkan gris

n- Heksana ;(Keracunan sistemik)

Benzena; {Barah(leukimia)}

Fosforus putih

Penggunaan dalam pembuatan

(Keracunan Kronik)

mancis.

Copyright@NIOSH 2005/1

82

Perintah K&KP (Larangan Penggunaan
Bahan) 1999

Maklumat Bahan

4-Aminodifenil;
Benzidina;

2- Naftilamina;

4-Nitrodifenil; garam
bahan-bahan ini dan apa
-apa bahan yang
mengandungi
sebatiannya,dalam apa-
apa bahan lain pada
jumlah kepekatan
melebihi0.1%

(Barah pundi)

Skop Larangan

Pembuatan dan
Penggunaan untuk

semua tujuan termasuk
apa-apa proses
pembuatan dimana
bahan yang dihuraikan
diatas terbentuk,kecuali
bagi tujuan penyelidikan
dan analisis.

Copyright@NIOSH 2005/1

83

PK&KP (Penggunaan dan Standard Pendedahan
Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000

RASIONAL PERATURAN

Menyediakan satu rangka undang-undang
yang sah bagi majikan dalam mengawal
penggunaan bahan kimia berbahaya;

Mengadakan satu standard pendedahan
dalam melindungi kesihatan pekerja;

Mempromosikan pengurusan bahan kimia
yang cemerlang;

Copyright@NIOSH 2005/1

84

PERUNTUKAN UTAMA PK&KP (Penggunaan dan

Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada
Kesihatan) 2000

Permulaan

Pengenalpastian Bahan Kimia berbahaya
Kepada Kesihatan

Had Pendedahan Dibenarkan (PEL)

Penaksiran (Assessment) Risiko Kepada
Kesihatan

Tindakan Untuk Mengawal Pendedahan
Pelabelan dan Pelabelan semula

Copyright@NIOSH 2005/1

85

PERUNTUKAN UTAMA PK&KP (Penggunaan dan
Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada
Kesihatan) 2000

Maklumat, Arahan dan Latihan
Pengawasan Pendedahan
Pengawasan Kesihatan

Perlindungan Pemindahan Perubatan
Tanda Amaran
Penyimpanan Rekod

Copyright@NIOSH 2005/1

86

KESIMPULAN

Keperluan OSHA 1994;
Falsafah OSHA 1994;

Kandungan OSHA 1994;
Lima belas Bahagian;

Copyright@NIOSH 2005/1

87