Anda di halaman 1dari 20

Pengaplikasian Kaedah

P&P BM
Md. Rahim bin Ab. Majid
Definisi kaedah
• Satu prosedur atau rencana yang
menyeluruh untuk pengajaran dan
pembelajaran bahasa
• Sesuatu kaedah adalah berdasarkan
sesuatu pendekatan dan teori yang
tertentu
• Kaedah tersusun dalam bentuk langkah-
langkah pengajaran yang berperingkat
Antara jenis kaedah
• struktural,
• terus,
• dengar- tutur, dan
• kod kognitif
1. Kaedah Struktural
• Berasaskan teori struktural
• Dikenali juga sebagai kaedah linguistik,
lisan, fonetik ataupun kaedah reform
• Dihasilkan berdasarkan kelemahan yang
terdapat dalam kaedah terus
Ciri-Ciri
• Membandingkan dua bahasa iaitu bahasa
ibunda dan bahasa kedua
• Pengetahuan bahasa murid harus
tertumpu kepada bentuk dan fungsi
bahasa di samping aspek lain
• Mementingkan pertuturan
• Membenarkan penggunaan bahasa yang
telah diketahui oleh murid
• Mendahulukan bentuk daripada makna
Tujuan kaedah ini
• Membolehkan murid menggunakan
bahasa yang telah diketahui untuk
menguasai bahasa sasaran (kedua)
• Murid boleh membandingkan tatabahasa
ibundanya dengan bahasa kedua
Cara pelaksanaan kaedah ini
• Mengajar sebutan bunyi kosa kata yang
hampir (coffee – kopi, school-sekolah)
• Melatih tubi bunyi-bunyi bahasa
• Mengajar bentuk ayat yang hampir sama
(saya pergi ke sekolah – I go to school)
Kekuatan
• Murid dapat menguasai aspek tatabahasa
(yang mudah) dengan cepat
• Mereka cepat dapat bertutur dan boleh
membina ayat (dalam bahasa sasaran)
berdasarkan pengetahuan bahasa ibunda
mereka
• Dapat mengelakkan salah faham terhadap
bahasa yang dipelajari
kelemahan
• Tidak semua aspek tatabahasa dalam
sesuatu bahasa itu sama dengan bahasa
yang lain kerana sesuatu tatabahasa itu
bersifat kompleks
• Murid mungkin lemah dalam kemahiran
membaca dan menulis
2. Kaedah Terus
• Diperkenal oleh Michell West dan Harald Palmer
(1920 – 1935) sebagai reaksi terhadap Kaedah
Nahu Terjemahan
• Prinsip mengajar berdasarkan psikologi kanak-
kanak dengan anggapan - mereka dapat
mempejari bahasa dengan cara mendengar,
meniru dan mengulang sesuatu pengucapan
• Pernah digunakan untuk melatih pegawai
tentera dan diplomat dalam Perang Dunia
Kedua
• Sesuai untuk pengajaran pembelajaran bahasa
kedua
Ciri Pengajaran
• Mengutamakan lisan
• Perhubungan secara langsung antara
perkataan dengan benda
• Pengajaran berasaskan pengalaman
• Menggunakan teknik penyoalan untuk
menimbulkan perasaan ingin tahu kanak-kanak
• Berasaskan pembelajaran bahasa ibunda
Berasas Pembelajaran bahasa
ibunda
• Mengutamakan lisan,penekanan kepada
mendengar sebelum bertutur
• Dikaitkan dengan pengalaman sedia ada
• Terjemahan tidak dibenarkan
• Tidak memberi penekanan kepada tatabahasa
• Fokus kepada sebutan yang betul
• Banyak latih tubi
• Mempelajari secara keseluruhan
Tujuan kaedah ini
• Membolehkan kanak-kanak menguasai
kemahiran mendengar, bertutur,
membaca dan menulis dengan berkesan
dalam masyarakat berkenaan
Cara pelaksanaan kaedah ini
• Pembelajaran dilaksanakan secara langsung dalam
bahasa sasaran
• Kanak-kanak diperkenalkan sistem bunyi bahasa
(model penutur jati)
• Kanak-kanak menyebut dan meniru bunyi bahasa
tersebut
• Pembelajaran makna secara situasi
• Pembelajaran tatabahasa secara induktif –
penekanan kepada pola ayat
• Bahan bacaan dikaitkan dengan pelajaran lisan
yang telah dikuasai
Kekuatan
• Sesuai dengan sifat semulajadi kanak-
kanak
• Cepat membina kebiasaan dalam sesuatu
bahasa khususnya dalam kemahiran lisan
• Pengajaran ini mudah dilaksanakan
kerana tidak ada proses penterjemahan
• Lebih berjaya jika dilaksanakan di luar bilik
darjah
kelemahan
• Sukar bagi murid memahami perkataan abstrak
• Memerlukan guru yang benar-benar terlatih
• Sesuai bagi murid yang cerdas, murid yang lain mungkin
keliru
• Bahan-bahan pembelajaran boleh dihafal, menyebabkan
tidak sesuai untuk perkembangan selanjutnya
• Sukar bagi murid untuk menguasai kemahiran menulis
dengan menggunakan tatabahasa yang betul.
• Murid masih terikat dengan struktur bahasa ibunda
• Memerlukan pelaksanaan pengajaran secara intensif
mungkin tidak sesuai dengan persekitaran bilik darjah
3. Kaedah Dengar-Tutur
• Berdasarkan prinsip kaedah terus
• Pembaharuannya dari segi teknik, bahan dan
teknologi
• Berasaskan dialog untuk dihafal, diajuk dan
dilatihtubi
• Latih tubi dijalankan secara realistik dengan
penekanan kepada intonasi yang betul
• Penutur jati dijadikan model
• Alat pandang dengar digunakan secara meluas
Prinsip kaedah
• Bahasa adalah pertuturan bukan
penulisan
• Bahasa merupakan satu kebiasaan atau
kelaziman
• Pelajar mestilah diajar menggunakan
bahasa bukan pengetahuan bahasa
• Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh
penutur natif
• Bahasa berbeza antara satu dengan lain
Langkah pengajaran
• Aktiviti mendengar dailog (penutur natif)
• Murid-murid mengajuk, meniru dialog dan dihafal
• Selepas sebutan, pelajar dilatihtubi untuk berdialog
• Berikutnya pelajar menjalani aktiviti latihtubi pola
ayat
• Rumus tatabahasa hanya diajar kepada pelajar
selepas mereka dapat menghasilkan struktur ayat
4. Kaedah Kod Kognitif