Anda di halaman 1dari 15

AWAL MEMBACA BAHASA MELAYU:

KAEDAH FONIK

Siti Asmani bt mustapha


Siti Haswani bt Kasbi

Nurul Izyanti bt Idris

Nur Sabrina bt Kamarudin

PISMP
1 G7 (PEMULIHAN) SEM 2 PISMP
Kaedah fonik berasaskan
teori bahawa belajar
membaca melibatkan
kebolehan mengenal kod
(lambang), hubungan
antara bunyi dan lambang
yang dilihat.

2
Kaedah fonik ini
menekankan kepada setiap
bunyi-bunyi abjad yang
terdapat dalam bahasa.
Setiap abjad mempunyai
bunyi-bunyi tertentu dan
ada juga abjad yang
mempunyai lebih daripada
satu bunyi terutama dalam 3

bahasa Inggeris.
Pada asasnya kaedah ini
adalah untuk mengajar murid-
murid melihat hubungan di
antara simbol (huruf) dan
‘bunyi’ (grapheme phoneme
relationship) supaya
kemudian mereka dapat
membaca (membunyikan)
perkataan-perkataan baru
yang mereka hadapi. 4
 Murid-murid tidak diajar nama-nama huruf,
tetapi diajar ‘bunyi-bunyi’ huruf. Ertinya
lambang huruf terus dikaitkan dengan
bunyinya. Misalnya ‘a’ dibunyikan ‘aa…’, ‘t’
– ‘tah’, ‘s’ –‘ss’. ‘u’ – ‘uu…’, ‘z’ – ‘zz…’, dan
sebagainya. Setelah mereka tahu
hubungan tiap-tiap huruf dengan
bunyinya, suku kata pula dibina. Misalnya,
‘ba’, ‘da’, ‘tu’, ‘ka’, ‘lu’, ‘mi’ dan
sebagainya. Kemudian baru digabungkan
suku-suku kata ini menjadi perkataan-
perkataan – ‘dada’, ‘batu’, ‘kata’, ‘lalu’,
5
dan sebagainya. Seterusnya murid-murid
diberi latihan membaca ayat-ayat yang
 Nyata sekali, oleh sebab sistem ejaan
bahasa Melayu kita adalah fonemik,
(iaitu ada hubungan yang agak
teratur di antara ‘huruf’ dan
‘bunyinya’), dan oleh sebab suku kata
kebanyakan perkataan Melayu agak
jelas, maka kaedah fonik ini sesuai
sekali digunakan untuk mengajar
permulaan membaca perkataan-
perkataan Melayu. Sekurang-
kurangnya kaedah ini adalah lebih
6
munasabah dan mungkin lebih
berkesan dibandingkan dengan
PENGAJARAN
FONIK

7
HURUF
 Lambanghuruf dikaitkan
dengan bunyi

Contoh :

a’ dibunyikan ‘aa…’, ‘t’ – ‘tah’,


‘s’ –‘ss’. ‘u’ – ‘uu…’,
8
SUKU KATA
 Setelah kanak-kanak tahu
hubungan tiap
tiap huruf dengan bunyinya, suku
kata pula
dibina.

Contoh :
9
 ‘ba’, ‘da’, ‘tu’, ‘ka’, ‘lu’, ‘mi’
PERKATAAN
Menggabungkan suku kata
menjadi perkataan.

Contoh :

‘dada’, ‘batu’, ‘kata’, ‘lalu’,


‘mama’ 10
AYAT TUNGGAL
murid-murid diberi latihan
membaca ayat-ayat yang
menggunakan perkataan-
perkataanyang digabungkan
daripada suku kata.
Contoh :

 ini kaki ayam 11


PENGAJARAN FONIK
MENGGUNAKAN BM
 Mencantumkan vokal dengan
konsonan untuk membentuk
perkataan.
 Mulakan dengan perkataan yang
pendek dan mudah dahulu.
 Mulakan dengan (a,e,i,o,u)
 permulaan perkataan,akhiran
perkataan,pertengahan
12
perkataan

BM

/m/ /a/ /m/ /a/


/s/ /a/ /y/ /a/
/k/ /a/ /y/ /a/
/r/ /a/ /y/ /a/
Ini mama
Ini mama saya
mama saya kaya raya.
13
KEKUATAN FONIK
 Diantara kekuatan fonetik ialah
jika kanak-kanak telah menguasai
kesemua bunyi abjad, mereka
akan boleh membaca dalam apa
jua bahasa.
 Bagi kaedah fonetik juga kanak-
kanak tidak akan tersangkut di
peringkat sukukata tertutup
kerana bagi membaca sesuatu 14

ayat mereka harus terus


KELEMAHAN FONIK
Kelemahannya ialah kaedah
ini masih memerlukan murid-
murid menghafal bunyi huruf
yang kurang bermakna pada
permulaannya. Dan biasanya
masa yang agak panjang
diambil untuk mereka
mengenal semua bunyi huruf 15

dan suku kata sebelum