Anda di halaman 1dari 4

Kaedah Pengajaran Kemahiran Membaca Bahasa Melayu:

(a) Kaedah Gabungan


Kaedah gabungan yang dicadangkan ini berasaskan kepada perkara-perkara berikut: a) Sistem ejaan bahasa Melayu adalah mengikut abjad dan fonemik ertinya ada hubungan yang rapat di antara simbol/huruf dan bunyinya. b) Suku kata perkataan ahasa Melayu adalah jelas !jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain dengan bahasa "nggeris misalnya). c) #iri-ciri yang baik daripada $kaedah fonik% dan $kaedah pandang dan sebut% boleh digabungkan. d) Murid-murid Melayu yang baru melangkah masuk ke darjah & rata-rata telah pun mempunyai perbendaharaan ahasa Melayu yang mencukupi untuk terus belajar membaca. Melalui kaedah ini guru tidak perlu menunggu murid mengetahui semua nama huruf' bunyi huruf dan suku kata sebelum mereka membaca perkataan-perkataan atau ayat. Malahan guru tidak begitu perlu memperkenalkan dan mengajar abjad dan bunyi huruf dari a hingga ( secara tertib biasa. Kaedah gabungan ini mencadangkan murid diperkenalkan kepada bunyi beberapa huruf )okal dan konsonan' dan kemudian terus membunyikan suku kata dan perkataan-perkataan yang bermakna' dalam satu hingga dua pelajaran. *engan cara begini dalam dua atau tiga pelajaran sahaja' murid akan terus dapat membaca beberapa perkataan dan ayat' dan ini membuatkan murid merasa bangga kerana mereka boleh membaca serta faham apa yang dibaca. Untuk menjelaskan kaedah ini secara terperinci, lihat beberapa contoh berikut: &. +. Mulakan dengan memperkenalkan bunyi dua atau tiga huruf )okal: a, o, u dengan menggunakan kad imbasan !flash card). uat latihan membunyikan huruf ini beberapa kali' selang-seli. Kemudian perkenalkan pula bunyi dua atau tiga huruf konsonan' misalnya: d, k, m dengan menggunakan kad imbasan' dan buat latih tubi beberapa kali supaya semua murid dapat melafa(kan bunyi tiap-tiap lambang itu dengan jelas. -abungkan bunyi tiap-tiap huruf konsonan dengan huruf )okal supaya menjadi suku kata: da di du ka ki k u sa si su

,.

..

Seterusnya bina beberapa perkataan yang bermakna' misalnya: ba bu da ku ba bu da ku baba bubu dada kuku

/.

0langi langkah ini beberapa kali' kemudian gabungkan dua perkataan menjadi ayat dan latih murid membacanya: baba bubu dada kuku

1.

2erkenalkan gabungan lain: a ku aku a da ada i ni ini i tu itu bu ku buku ba ba baba bu ka buka ba ju baju

3.

Suruh murid-murid membaca ayat-ayat berikut daripada beberapa perkataan di atas: aku ada buku aku buka baju ini buku aku itu baju aku

4. 5.

Kemudian gantikan $aku% dengan $baba% dan ulang membacanya. Seterusnya baca ayat-ayat ini pula: buku dia buku baba buku aku!ku

&6. -antikan $buku% dengan $baju%' $baju%' dan $kuku% dan ulang bertubi-tubi dengan kad imbasan.

&&. 2erkenalkan gabungan bunyi lain pula seterusnya. i bu bu di u da ibu budi uda

budi ibu budi ibuku budi uda di ka a ki dia kaki

kaki dia kaki ibu kaki kuda &+. Suruh murid membaca ayat-ayat yang menggunakan berbagai-bagai perkataan yang dicipta: ibu buku baba uda bubu udaku ada kuda dia kaki kuda buku uda Kaedah gabungan ini boleh diajar di dalam tiga hingga empat hari, selama sejam sehari *alam seminggu sahaja murid-murid boleh mengenal huruf-huruf a' e' i' o : b' d' k dan membaca suku kata' perkataan-perkataan dan ayat yang dibentuk daripadanya. #adangan yang dikemukan ini berguna kepada guru pemulihan khas sebagai panduan dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran.

Kaedah Ka"alan #okal Berstruktur (K#B)


3

7dalah satu kaedah pengajaran kemahiran membaca ahasa Melayu yang berasaskan ka"alan $okal ! ba, ca, da, ga, ha, ja, ka, la, ma, %a). Kaedah-kaedah lain seperti Kaedah 7bjad' Kaedah 8onik' Kaedah -abungan unyi Kata' Kaedah 9klektik adalah berasaskan ka"alan konsonan ! ba, bi, bu, be, bo). Kaedah K: mendedahkan kesedaran makna dan &onik secara serentak dan berstruktur dan sistematik. "a disesuaikan dengan perkembangan kognitif kanak-kanak. Kaedah fonik didapati lebih banyak membantu kanak-kanak dalam kemahiran bacaan a;al berbanding kaedah bukan fonik. Kaedah pengajaran fonik yang bersistematik sangat baik untuk kanak-kanak prasekolah dan tadika. #ontoh pengajaran menggunakan kaedah K: &. +. ,. .. -uru memperkenalkan nama dan bunyi huruf <m=' <a=' <t=' <s= dan <y= melalui perkataan !m'a't'a') dan !s'a'y'a). Murid membatangkan suku kata bermula dengan )okal /a/ !tanpa mengeja). #ontoh: ma' ta' sa' ya Murid membina perkataan. #ontoh: mata' mama' saya Murid membaca ayat mudah. #ontoh: mata saya' mata mama' mata mama saya

(Sumber rujukan: Buku Kemahiran Bacaan Awal Bahasa Melayu Prasekolah)