Anda di halaman 1dari 20

5/5/12

KEMAHIRAN SAINTIFIK
SOALAN :
SENARAIKAN SEMUA KEMAHIRAN PROSES SAINS , FUNGSI BESERTA CONTOH - CONTOH .SELAIN ITU NYATAKAN SEMUA KEMAHIRAN MANIPULATIF DALAM MATAPELAJARAN SAINS SERTA JELASKAN 12 KEMAHIRAN NILAI SAINTIFIK.
Click to edit Master subtitle style

5/5/12

PENGENALAN

Kurikulum Sains Sekolah Rendah memberi penekanan kepada penguasaan kemahiran saintifik. Penguasaan kemahiran ini adalah penting kerana ia merupakan salah satu keperluan dalam pendidikan sains. Selain itu, dengan melibatkan murid dalam kemahiran ini, ia akan menimbulkan minat dan keseronokan dalam pembelajaran sains.

5/5/12

KEMAHIRAN SAINTIFIK

Menggunakan dan Memerhati KEMAHIRAN PROSES mengendali peralatan MANIPULATIF SAINS Mengelas bahan dengan sains dan betul Mengukur dan menggunakan nombor Menyimpan peralatan sains dan inferensi Membuat bahan dengan betul dan selamat Meramal Membersihkan peralatan Berkomunikasi sains dengan cara yang betul Menggunakan perhubungan ruang dan Mengendali spesimen masa dan bukan hidup hidup dengan betul dan Mentafsir maklumat cermat Mendefinisi secara Melakar spesimen, operasi

5/5/12

KEMAHIRAN PROSES SAINS

Kemahiran proses merupakan asas kepada pendekatan inkuiri- penemuan. Ia membolehkan murid mempersoal sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Ia sebenarnya mempunyai hierarki yang terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks. Dalam kurikulum sains rendah ini, kemahiran proses sains yang dikenal pasti untuk diperkembangkan adalah memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inferens, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir maklumat, mendefinisi secara operasi, mengawal

5/5/12

1. MEMERHATI

Memerhati melibatkan penggunaan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena. Ada kalanya pemerhatian juga melibatkan pengukuran secara kuantitatif. Pemerhatian bukanlah satu proses yang boleh dilaksanakan secara berasingan. Ia adalah sebahagian daripada proses penyiasatan yang mempunyai tujuan. Sungguhpun nampaknya mudah, pemerhatian secara saintifik sebenarnya proses yang kompleks.

Pengetahuan konsep tidak boleh dipisahkan daripada proses pemerhatian saintifik, kerana ia membimbing pemilihan dan penafsiran pemerhatian yang dibuat. Ciri objek atau fenomena yang diperhatikan perlulah ciri yang dapat diperhati secara langsung dan

Contoh am
1.

Membuat pemerhatian ke atas gambar yang agak serupa, dan cari dua gambar yang sama. ( Lampiran B ) Membuat pemerhatian ke atas gambar benda-benda tersembunyi ( Lampiran C) . Membuat pemerhatian ke atas lilin yang sedang menyala dan nyatakan pemerhaian anda. ( Aktiviti ) Sila catatkan semua pemerhatian anda mengenai bahan-bahan berikut: tepung gandum, tepung kanji, garam halus, gula aising dan serbuk lada sulah.

5/5/12

2.

3.

4.

Contoh Spesifik
.

Memerhati sifat-sifat fizikal pada haiwan. ( Kurikulum Sains m.s. 17, Objektif Khusus 2.1 ) Pemilihan haiwan bergantung kepada kebolehdapatan haiwan.

Semakan Kendiri
a.

Perhatikan seekor cacing tanah. Perihalkan semua pemerhatian anda.

5/5/12

2. MENGELAS

Memerhati dan mengenal pasti perbezaan dan persamaan antara objek atau fenomena serta mengumpulnya berdasarkan ciri yang sepunya.

Contoh am

Mengelas objek kepada dua kumpulan mengikut ciri tertentu seperti warna, bentuk, saiz dan tekstur, dan kemudian mengelaskan lagi objek tersebut mengikut ciri yang lain pula. ( Pemilihan objek bergantung kepada kebolehdapatan objek tersebut )

Contoh Spesifik

Mengelaskan haiwan mengikut sifat fizikal seperti berbulu,

Semakan Kendiri

5/5/12

Mengumpul dan mengelas kasut peserta kursus mengikut kriteria yang ditentukan oleh peserta, dan nyatakan mengapa kasut-kasut tersebut dikelaskan sedemikian.

3. MENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBOR

5/5/12

Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan alat berunit piawai. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Kebolehan menggunakan nombor adalah penting untuk menguasai kemahiran mengukur.

Contoh am
1. 2. 3.

Mengukur ketinggian peserta kursus dengan tepat. Menimbang berat badan peserta kursus. Menyukat isipadu sesuatu kubus.

Contoh Spesifik
1. . . 2.

5/5/12

Mengukur jarak dengan menggunakan :

Satu unit panjang yang seragam seperti jengkal, pensel dan buku. Pembaris (Berunit cm ) ( Aktiviti ) Carikan lus setengah keping kertas saiz A4 dengan menggunakan : Kepingan mozek yang diberikan Pembaris meter ( Kurikulum Sains m.s. 21, Objektif Umum 1.2 )

. .

Semakan Kendiri
.

Menganggar isipadu bilik / dewan dengan menggunakan unit piawai.

5/5/12

4. MEMBUAT INFERENS

Inferens ialah proses membuat kesimpulan awal untuk menerangkan peristiwa atau objek berdasarkan pemerhatian. Biasanya, pengalaman lepas digunakan sabagai asas untuk membuat kesimpulan awal tersebut. Kesimpulan awal ini mungkin betul ataupun tidak.

Catatan :

Biasanya murid keliru antara proses pemerhatian dengan proses membuat inferens. Justeru adalah penting untuk membezakan dengan jelas kedua-dua proses ini.

Contoh am
1.

( Aktiviti ) Perhatikan jejak yang terdapat di pantai seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. Catatkan seberapa banyak inferens yang anda boleh berasaskan rajah ini. Anda diberi bekas yang tertutup berisi objek-objek tertentu. Catatkan pemerhatian dan inferens anda tentang objek-objek tersebut. Perhatian gambar dalam lampiran D. Catatkan pemerhatian anda ? Apakan inferens yang boleh dibuat ?

5/5/12

2.

3. . .

Contoh Spesifik

Membuat inferens tentang kewujudan graviti bumi ( Kurikulum Sains m.s 25, Objektif Khusus 1.3 ) Aktiviti ini boleh dijalankan dengan menjatuhkan pelbagai objek yang berlainan bentuk dan berat. Catatkan pemerhatian dan inferens anda.

5/5/12

Semakan Kendiri

Rajah 3 menunjukkan dua kaki burung yang berbeza fungsi. Yang manakah berikut merupakan pemerhatian dan yang mana pula merupakan inferens ?

5/5/12

a. b. c. d.

Burung (a) ialah burung pemangsa Burung (a) mempunyai kuku cengkam Burung (b) berkaki renang Habitat bagi burung (b) ialah air

5/5/12

5. Membuat Inferens
q

Proses membuat kesimpulan awal untuk menerangkan peristiwa atau objek berdasarkan pemerhatian. Pengalaman lepas digunakan sebagai asas untuk membuat kesimpulan awal tersebut. Kesimpulan yang dibuat ini mungkin benar atau tidak.

5/5/12

Petunjuk Inferens
q

menggunakan maklumat daripada pemerhatian untuk membuat kesimpulan awal yang munasabah membuat pelbagai tafsiran yang mungkin daripada satu pemerhatian

5/5/12

mengenal had-had inferens menguji kejituan inferens dengan pemerhatian tambahan menggunakan inferens sebagai alat menentukan pemerhatian tambahan

5/5/12

6. Meramal
Proses

untuk menentukan dan menjangka peristiwa yang akan berlaku.

Berdasarkan

kepada pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

5/5/12

Petunjuk meramal
q

menggunakan data yang lepas atau ketika itu untuk menjangka apa yang mungkin berlaku menggunakan pola sebagai bukti bagi

membuat sesuatu jangkaan menentukan hasil yang mungkin daripada sesuatu tindakan

5/5/12

mengesahkan jangkaan berlandaskan data atau pengalaman yang lepas mengekstrapolasi data kepada situasi baru membezakan ramalan daripadatek aan