P. 1
Conto Teks Biantara Seserahan Calon Panganten Pameget

Conto Teks Biantara Seserahan Calon Panganten Pameget

|Views: 373|Likes:
Dipublikasikan oleh Hipni Maulana Farhan

More info:

Published by: Hipni Maulana Farhan on Apr 22, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2015

pdf

text

original

Conto Teks Biantara Seserahan Calon Panganten Pameget

Assalamu alaikum Wr., Wb. Wiwitan puji syukur ka Yang Widi, Allah Subhanahu Wata’ala, wirehna dina danget ieu urang sadaya, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, sareng kadang wargi anu sugri hadir, diparengkeun tepang kalawan ginulur karahayuan. Salawat sareng salam kanggo Nabiyil Mustafa, Muhammad S.A.W, panutan urang sadaya. Salajengna, kalayan asmana pun ….(lanceuk/adi/alo) Bapak ….oge Ibu….., sareng sakumna kulawargi anu nyarenganana, sim kuring ngahaturkeun nuhun ka kersana sohibul bait Kulawargi Bapa ………, sareng Ibu …………, kanggo pangangken anu sakieu utamina. Estu matak reueus nu natamu, matak betah anu nyemah. Dupi maksad pun …..(lanceuk/adi/alo) dongkapna kadieu, tangtos parantos kamaphum. Numutkeun kasaluyuan, dina waktos nu kapengker, dinten ieu teh, parantos ditetepkeun kanggo ngalaksanakeun akad nikahna, ti pihak pun ….(lanceuk/adi/alo), ingkang putra ……………………… ka tuang putra……………………………... Numawi ayeuna kasaksen ku hadirin sadayana, ieu pun Nandangteh, kalawan diaping ku Ibu Ramana, teu kantun kadang wargi anu nyarenganana. Mung bae dongkapna teh paripaos estuning ngaligincing, henteu seueur cacandakan sapertos ilaharna anu bade pangantenan. Dalah dikumaha da sakieu buktosna. Dina ayana oge kagegelan saeutik anu tiasa kasanggakeun, teu aya hartosna numutkeun ukuran kadunyaan mah. Sanaos kitu pamugi tiasa katampi, da kairing ku ati anu wening, tawis asih, simpay katresnan. Oge peryogi kauninga, leres pun anak teh tos akil balig, Namung perkawis luang pangalaman dina hirup kumbuh tangtos seueur kakirang, kantenan dina hal laki-rabi mah, estuning bolostrong keneh. Kukituna peryogi pangrojong sareng pangjurung ti para sepuh, malar tumut kana papagon hirup anu didadasaran agama sareng darigama. Kulawargi Bapa ……………sinareng hadirin anu mulya, sim kuring moal bade ngulurngulur waktu manjangkeun carita. Mugi-mugi pamaksadan pun ……, sareng tuang putra …….. diijabah ku Nu Murbeng Alam, Allah Subhanahu wata’ala, sarta sing saterasna kairing berkah, taufiq, hidayah, sareng inayahNa, malar hirup hurip, waluya lahir batin sapapaosna. amin.

AEP SAEPULLAH, S.pdi

Page 1

sarehnya bapa miwah ibuna (calon panganten awewe) sareng para wargi di dieu parantos sami luntur kalbu. anggang tina kasampurnaan. wb. BIANTARA DINA ACARA SESERAHAN Conto Biantara Dina Acara Seserahan Salah sahiji conto biantara dina acara seserahan panganten ti pihak lalaki ka pihak awewe. sarehnya sasanggem sebelong bentor. laksaketi kabingahan. Ieu mah salah sahiji conto wae. Dupi pangna dongkap kantenan aya nu dipimaksad kapankon bapa oge ibuna (calon panganten awewe) teh. nampi ieu rombongan. kanggo sagala rupi kakirangan sareng kalepatan. hapunten anu diteda. Anu teu kinten disimkuring sakulawargi estu abot nyuhun abot narimakeunana. ka sakumna hadirin anu mulya. sawatara waktos kapengker parantos ngadugikeun panglamarna katuang putra jenengan (calon panganten awewe) kalayan eta panglamar teh ditampi ku jinisna tur dirujukan ku sepuhnya. AEP SAEPULLAH. matak ngaheurinan bae. Ti payun sim kuring neda pangapunten nyuhunkeun widi tina galih anu wening neda jembar tina manah anu setra. miwah para kanca sadaya anu sami-sami dongkap kadieu. mugi agung cukup lumur. S. nyanggakeun sewu nuhun. anu tangtos tebih tina basa utami. hawatos sanes anu ahlina teu sapertos atikan para pujangga.Pamungkas sih haksami tawakup anu kasuhun. rehing ieu bade aya anu kapiunjuk. nyaeta seja nyambung saur nu kapungkur mapay subaya nu ti heula nyungsi jangji pasini binari. taya pisan nyugemakeunana. Wa akhirul kalam. Assalamu alaikum wr. tina-tuna suba-sita. biasana sok diwakilan ku salah saurang (loba teuing mah bisi reang) wakil ti calon panganten lalaki. neda jembar hapuntena. boh dina tata basa. dina adat Sunda. boh dina undak usuk bema krama.pdi Page 2 . Manawi sapertos anu kauninga ku sadaya pun anak anu wastana (calon panganten pameget). Disim kuring kawakilan ku kulawargi calon pameget. Mung nya kitu. wireh sim kuring saparakanca dongkap teh wungkul matak sesah bae. Assalamu alaikum warohmatullohi wabarakatuh.

‫اجم ع يه‬ ‫ َل ال ان ى ثي ص هى‬.Wb. tama isin ngadeuheusan gaduh babantunan tawis hatur lumayan bae. Wassalamu'alaikum Warohmatullahi wabarakatuh.. ‫َا شٍدان محمداع ثدي‬ ‫رب ان عان م يه َت ً و س ت ع يه ع هى امُران دو ياَان دي ه ا شٍدان الان ً االهللا‬ ‫ان حمد هلل‬ ‫هللا‬ ‫عه ك م ان صحات ح ر سُل َر سُن ً ان هٍـم صم ع هى س يدو ا محم‬ ‫د َع هى ال س يدو ا محمد َ س هم َر ضي هللا‬ ‫ان رج يم ت سم هللا‬ ‫اما ت عد ف مال هللا ت عان ى ف ى ان مران ان كري م ٌَُا صدق ان مائ ه يه اعُذت اهلل مه ان ش يطان‬. Mung bilih (calon panganten awewe) hoyong terang perkawis mahar atanapi mas kawina ku sim kuring bade diuningakeun nyaeta mung saperangkat alat sholat ditambih mas kawin anu bobotna mung (.. pecah-belah lalab-rumbah sadongkapeun. Tah eta salah sahiji biantara dina acara seserahan ti kulawarga calon panganten pameget ka kulawarga calon panganten awewe.Nya dina danget ieu pisan... duka encit sacewir duka jarum sapotong. S.‫ َمه آي تً ان خ هك ن كم مه او ف س كم ازَاجا‬: ‫ان رحمه ان ح يم‬ AEP SAEPULLAH. Pamungkas pisanggem ti sim kuring henteu aya sanes bilih bobo sapanon carang sapakan tutus langkung kepang halang mugi kersa ngahapunten. Urang singkatkeun bae kanggo salajengna sim kuring neda ka Gusti Nu Maha Suci mugimugi ibu miwah bapa di dieu lungsur-langsar beres roes teu aya kitu sinareung kieu ti kawit ayeuna ka payun. luhur kuta gede dunya jatnika sapapaosna. JAJAP PANGANTEN Assalamu’alaikum Wr. ‫ان خ‬.. atuh anu ditikahkeun mugi-mugi lambat-lambat runtut-raut lulus-bangslus panjang-punjung. Mudah-mudahan aya manfaatnya..) gram.. Eta panginten maksad anu utami. Iwal ti eta sok sanaos kalintang isin ajrihna. sim kuring kalayan asmana calon panganten pameget seja masrahkeun pun anak (calon panganten pameget) ka ibu ramana (calon panganten awewe) bari diwuwuh ku panuhun enggal-enggal hoyong ditikahkeun ka tuang putra tea anu jenengan (calon panganten awewe). Ieu mah mung tawis kabungah sareng kaweningan galih ti sadayana kulawargi calon panganten pameget. Manawi kauninga ku sadayana khususnya ku (calon panganten awewe). wireh tebi ti utami tamba leumpang keupat eundang.pdi Page 3 . Hatur Nuhun.

........ tos kitu teras ditakon.... Ari anu diimpleng iwal ti malati asri nu ligar di pakarangan Bapak/Ibu ..... dongkap langsung dilinggihkeun... Ari anu janten pamaksadan pangna jauh dijugjug anggang diteang............ manjangkeun umur oge manjangkeun kasinugrahan.... kalawan karidoan Na urang tiasa patepung lawung paamprok jonghok. leueur-leueur kindang iteuk teh teu aya sanes : Anu kahiji.pdi Page 4 ...... Ngandika anu unggelna sepertos kieu : ‫ص هى هللا ع ه يً َ س هم مه احة ان ي ث سط ن ً ف ى رزل ً َان ي ى سأ ن ً ف ى اث ري ف ه ي صم‬ ‫ ان حدي ث‬....... ‫ل ال ر سُل هللا‬ Anu kadua... mangka tepungkeun tali silaturrahmi.( Keluarga Calon Panganten Istri.disingkat KCPI) Dipapag ku payung agung.. tiasa manjangkeun duduluran... hoyong nyanggakeun tatali silaturahmi ti kulawarga bapa .... ti beurang ngan sumoreang. ka ingkang putra wastana...... (KCPP) sareng bapa .... rehna mun dugi kana waktosna seja ngadahupkeun pun anak wastana .‫ع ه يً َ س هم ا‬ ‫ي ٍاان ش ثاب مه ا س تطاع م ى كم ان ثاءج ف ان ي تسَج ف اءو ً اح صه ن ه فرج َات غض هللا‬ ‫ ان حدي ث‬.... S. Cai asa tuak bari... rehna diantawis kulawarga Bapa ... seja nohonan jangji. Salajengna pribados kalawan asmana Bapa…… ( Keluarga Calon Panganten Pamegeut........... disampak raray marahmay........ً‫رحم‬ Kalayan pihartosen nana sepertos kieu : Saha ari jalma anu miharep di seeurkeun rizkina tur dipanjangkeun yuswana.. Shalawat sinareng salam.... ‫ن ه ث صر َل ال اي ضا ان ى كاح س ى تى َمه رغة عه س ى تي ف ه يس م ىى‬ Langkung ti payun puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Allah Swt.. anu saur ki dalang mah pun anak teh keur sedih kingkin... kejo asa catang bobo...... (KCPI) kantos pasini jangji – pasang subaya.. ka kulawarga bapa ..anu parantos ngaping ngajaring ka urang sadaya ku ajaran Islam.. (KCPP) Mugia ku silaturahmi ieu.disingkat KCPP) seja ngahaturkeun rewu nuhun laksa keti kabingahan ku panampian ti keluarga Bapa .... Rasulullah Saw. mugia katampi ku Rasulullah Muhammad SAW.... AEP SAEPULLAH.. Mun peuting teu weleh nyaring.........

. luhurna sausap rambut..... neng . ukur sabrang salayang – dongkap kacabe mah henteu. bobo sapanon carang sapakan.dibejer beaskeun.. maksud hati memeluk gunung apadaya tangan tak sampai. handapna sausap dampal.. getihna satetes.. namun sakitu kanyataanana.. Wassalamu ‘alaikum Wr.. teu benten ti meungpeukan beungeut ku saweuy. rambutna salambar.. gorek-gorek tuweuw ge ludeung .... langkung saur bahe carek neda agung cukup lumur neda jembar singhaksami. AEP SAEPULLAH...sok sanaos dibuni-buni da ebreh.. tambih henteu wae.. leueur-leueur kundang iteuk. ku kituna seja dikembang boledkeun -... S. dijajap ku ibu rama... ieu mah tandaning rasa nyaah cacandakan sakedik teh .pdi Page 5 . teu jeungjing teu sandawa – henteu ngajingjing teu barangbawa atanapi estuning bulucun pisan.. Eta oge ketang aya sakedikkedikeun mah. nyanggakeun hatur lumayan – da ari sae mah henteu atuh tandaning tatali asih . Pangna jauh dijugjug anggang diteang.......... Ari kahoyong mah langkung ti kitu..... sakulawarga seja nyanggakeun jisim jinisna den ..Ayeuna cunduk waktuna ninggang mangsana ... hujan gede papayungan................ Billahi taufiq wal hidayah.... teu aya sanes Bapa ......... mugia tiasa katampi. renghapanana sadami mugia tiasa ditampi kangge ditikahkeun ka ingkang putra... kanggo janteun prameswari batur hirupna Mung hanjakal nyanggakeun budak teh estu ukur nyanggakeun.. Sakitu nu kapihatur.... meungpeun carang ku ayakan .Wb.. diiring ku kadang warga............

sakieu geuning buktina. teu sadrah ku dibeberah. duriat mandean gunung. barudak mah mugia AEP SAEPULLAH. batok kohok. teu kalis ku nu gareulis. keur ngaseukeun bibinihan. nyumponan jangji pasini.. washalatu wasalamu ala asrofil anbiyai walmursalin wa'ala alihi washohbihi ajmain. Kumargi sakitu atuh mangga ieu nyanggakeun pun anak. pun anak wasta. binih asih tangkal duriat. cunduk rusuh datang geura. nguji pamadegannana. cenah katiir jamparing asih. Langkung ti kitu cenah. rek dipetik dipimilik. Bahanna ti paku jajar. karuncang panah asmara. gula sapasi. henteu puguh rarasaan. nu hoream datang nyorangan. Percanten ka ki besan nu landung kandungan laer aisan. waja perak beusi akas.. Geus puguh galurna catur. kembang cinta terus mangkak. negmbat papayan sajarah puguh gigirangannana... moro panonobanana.... paris ipis tamba tiris. sial dangkalna. Robbisrohli sodri. Kibesan! Dalah dikumaha atuh. Alhamdulillahi rabbil 'alamiin. tumamprak sadaya-daya. wayasirli amri wahlul ukdatamillisaani yafqohu qouli. Singhoreng gilig pikir buleud tekad. sadusikum ka bale nyungcung. geus ditalangan ku apana ku emana. Dupi anu dimaksad.... sendal capit keur ka cai. kalayan asmana sepuh miwah kulawargina cep.. Sakadar ugal egol nyoren pestol.Pd. mamanggul talutug nahun. mun peuting teu genah cicing. dibeber-beber kalah soeh. cundukna ieu si utun datangna ieu si ujang. sue naasna.. urang neda jiad ijabahna mugia ieu pamaksadan ginanjar karahayuan. Singhoreng sabada dititenan.Mungguh sepuh sakadar sumambung du’a. nyanggakeun saaya-aya. di huma leuweung larangan nu aheng kabina-bina tacxan kagadabah jalama.disisilihan wanoja lian. masih didikeun atikeun kalayan kasobaran. dikenyang-kenyang karah bedah. tanding julang muru rangrang.. cinta mandean sagara. Mung tamba pamali teuing. estu lugag-legog bari lengoh datang bari keupatnampah. sepuh anom jaler istri. Mung hatur uninga. Kalih ti eta deuiah. elmuna mah hejo tur bangbangan keneh... Mun kitu titis tulis ti ajali. pun anak teh badag soteh warugana. parantos titp asih nunda subaya. Inyana. ieu nganteur nu teu ludeung. dipajang dina jambangan. S. mun beurang teu puguh lampah. lieuk euweuh ragap taya> mung tekad ngakar maneuh jero manah meleuleuheungkeun tuang putera. leuleus jeujeur liat tali.pdi Page 6 . tanding walik muru pasir.I Bismillaahirrahmaanirrahiim.. piring semplek. nini aki.. tanding jogjog moro mondok. Sanes teu nyaah sanes teu hormat ka si Ujang ka si nyai.. Dulur-dulur anu sami kumpul. jodo rusiah pangeranteu aya nu mustahil. bangun moal pegat son. matih beunang nganaatan. suda dahar suda polah.Tipayun mugi sih panghaksami. aseuk maneuh pancir waris. mugi kebesan keresa nampi. bareuh asa nyanyautan. didamel jimat paripih.. reh sim kuring saabringan. leleb moal manggih ganti. majarkeun teh. Para wargi anu sami dimulyakeun ku Alloh. sanak baraya nu pada aya. disipuh ku kayu garui dipancaran ku samida.Wb.. teu aya jingjing bawana. sakieu geuning buktosna. dahupna ieu barudak aya dina akajanglaran. beas sasiki. Kantos nyobi-nyobi diheureuyan. sumangga urang sami-sami nagdo'a ka nu kagungan ieu alam katut sapangeusina.MASRAHKEUN CALON PANGANTEN PAMEGET ku Alimudin S.. mun abdi pareng jadi jeung anjeuna.. Hatur lumayan.. Assalamu'alaikum Wr.. geus saati geus sapikir. ari margi.

muga-muga hejo lembok. kulit awi sesebitan. dalah dikumaha atuh sami nyanggakeun sadaya-daya. alhamdulillah.. kedal lisan panampian. kalih diabring ku kadang wargi. atra anu dipimaksadna. leubeut ku rekaan basa nu merenah. Apa sareng ema di dieu. Ditampi kasep. Ieu hiji tawsi . cag dugi kadinya. lahaula wala quwwata illa billaah. mola rek disaha-saha. anggang ti kasampurnaan ari margi. paripaos getihna satetes. si jalak ngelak. jasad tunggalna nu saurang. Bismillah. Pungkas asur. jajaka nu titih surti ngaji rasa. Tadi sami-sami nyakseni.. ku madu ka asih. Sihoreng baris cunduk tamu nu ditunggu-tunggu tikapungkur. S. di dieu ge sami-sami.. ayeuna ugana datang. nyanggakaun sadaya-daya. sanes teu nyaah. nu diantio jinis jisimna sawiji. dengdek mahekun condong namp[lokekeun nyanggakeun ka ki besan nu wijaksana. si kate beger. Tinangtu anu bakal kapihatur. Wb. keur mencug batu nugar cadas. sawah anu lawas ngahgar. ringkid kerid ku jingjingan. Kukituna mugia sih hampurana ti sadayana. Purwa pamaksadannana. cunduk dituyun ibu. nu duduga tur peryoga.. beuneur eusina jembar pedarannana. ka leuwi tangeh rek nepi. diangken anak pituin. Mung eta nu ulah kakantun teh. Ki Besan. parabot nu boga pamor. Ka si Kasep. ambekananana nu sakesotan. deudeuh teuing hidup anaking. teu renjagan teu gembangan.. suka ati pilih tanding. maksad hidep kenging pang rujuk ti sepuh. sim kuring sanes ahlina dina widang ieu.Wb. negrak di hanjuang siang. naha anduk-anduk teh bet kalalanjoan. ka nu weruh di tempatna. Sabada simkuring ngahaturkeun salam ka sugri nu hadir. ka nu reugreug dipageuhna. datang dijajap ku rama. kukupu ngier ngiberan titingalan sing rarikang. mugi ditampi sapamakasadannana. sim kuring seja sasanggem. undur taun datang bulan.laki rabina dipareng panjang punjung panjang yuswana ginuluran karahayuan. sakieu geuning buktina. teuleum teu werat ka dasar. estu tebih ti utami. ringkesna mah ditampi sapamaksadan. sanes teu hormat ka si ujang ka ki besan. miwah ibu. nganggo runtuyan miwah ungkara basa nu ngabujangga. pasir nu masih bulistir. Sakali deui nyanggakeun ieu pun anak. AEP SAEPULLAH. ngawakilan mutlak keresana Bapa. lir ibarat bibit tumuwuh di tanah subur. ka kulawargina miwah para sohabatna. di dieu geus sayagi pihumauen asukaneun. rag-rag di jungkrang. mung piraku ari kedah medal sila onaman. seukeut teu karana diasah.pdi Page 7 . Ka para sesepuh hormateun sim kuring. Wassalamu’alaikum Wr. utamina ka kersana besan sarombongan. Pangersa besan jaler istri . beurat hate hese kacap.. teu ngahero jonghok rebo ku gembolan. heg geura pelakan tuh gunung nu masih gundul. Paingan aya kila-kila. pamaksadan ki tamu nu didugikeun ku wawakilna.. kabingah sesah bangsana. Alhamdulillah. Panampian Calon Panganten Pameget Asalamu’alaikum Wr. labuh di curug. pidu’a ti kada ng warga. indit peuting miang beurang. rohmat sareng salam urang haturkeun ka jungjunagan alam Rosulullah SAW. ujamng wasta cep. senjata nunggal talutug nahun tea. estu teguh pamadegannana. tamu-tamu nu sami dimulyakeun ku Allah.

baraya anu sami lenggah. Geulis. geura lumampah nyaketan kana pangkonan ibu rama A’udzubillahi minasy syaithonirrojim Wawashshoinal insaana biwaalidaihi hamalathu ummuhu wahnan ‘ala wahniw wa fishooluhuu fii ‘aamaini anisykurlii waliwaalidaika ilayyal mashiir (Luqman : 14) “Jeung Kami geus marentahkeun ka manusa (pikeun ngabakti) ka indung bapana. teu pisan-pisan urang samudayana anu sami kersa sumping. ngan ka Kami wungkul manéh mulang ka asal. nyanding mipir ngabanding. Dzat anu Mahawelas tur Mahaasih . Teuteup kalawan geugeut pameunteu marantenna. mayakpak cangkokannana. Baarokallohu laka wabaroka ‘alaika wa jama’a bainakuma fi khoiir (Mugia kabarokahan sareng kasinugrahaan Alloh tumetep euntreup.Ki Besan! Mangga urang sami-sami ngadu’a. Kumargi kita paralun maklum anu kasuhun. hampura anu diteda. dahupna ieu barudak muga manjing wanci ninggang uga. Tamperkeun dina AEP SAEPULLAH. renung sirungna. Amin ya Robbal ‘alamiin. rénghap ranjugna rarasaan.pdi Page 8 . Kudu syukuran ka Kami jeung ka indung bapa manéh. Sawang ku hidep duaan ka alam ka tukang anu jauh narawangan. Bayangkeun kua hidep yén dina satétés getih anu ngalémpéréh. Pék rarasakeun ku hidep ratugna jajantung. diropéa. lamokot geugeut ka hidep duaan. NASKAH SUNGKEMAN Ka dulur-dulur anu sami rawuh. Heup eureunkeun lengkah anjeun duaan dipayuneun ibu rama. pujangga ahli sastra mugia ulah haru ulah ganggu. sawios sim kuring neda widi paralun maklum sakedapan hoyong dikoréksi. ngarandah mamanggaran. ogé dioméan manawi tiasa nyampurnakeun kana curat-corét sim kuring. kalayan ridlo lillahi ta’ala ngagebregkeun jiad pangdu’a ka dua mempelai. Mangga urang ‘aos sasarengan : Bismillah …. sahégak nafas anu ngadami dina angen. wiréh sim kuring sanés pujangga anu ahli ngaréka basa. indungna geus ngakandung manéhna dina kaayaan lemah anu kalangkung-langkung lemahna. amin). boh bilih dina ngadadar ieu acara kirang nyorang kana kakedahannana. Kalayan nyebat Asma Pangéran. Ngalangkungan du’ana Rasululloh SAW. sanés sastrawananu ahli dina ngaraéh caritaan. diparengkeun camperenik buncir eusi. Dina ngawitan ngambah ngabaladah sagaraning kahirupan. (Luqman : 14) Kasép. Pék patepungkeun paneuteup ajeun jeung paneutep indung bapa. jeung indungna ngasuh manéhna salila dua taun. Seja kaula ngawitan mituturan dua pasang manusa anu kiwari parantos ngahiji kalayan widi Gusti Nu Mahasuci ngalangkungan jalan jatukrami. Mangga ka pasang panganten. Ngawitan Bismillahirrohmanirrohim.Ka para ahli ngukir sya’ir. sim kuring sateuacan ngiring jabung kumalaku. sareng pamudah-mudahan hidep duaan dikumpulkeunana ku Alloh téh sinanding jeung kasaéan. lumampah cumarita seja wakca balaka. S.

kieu unina : “Mamah. Anu namina ngajuru. seuseup ngaliwatan napas lalaunan singreup alon-alon. dina danget ieu kalayan syaré’atna disakséni ku kadang wargi anu hadir di dieu. Samémangna parantos titis tulis ti ajalina. Celekit dina parindikan. késang leutik burayoan maseuhan sakujur salira. Sakawitna moal ngageumpeurkeun balaréa. Nyukcruk galur sunnah Rasul. pék haturananan heula tawis rasa tumarima ngalangkungan basa ka anjeuna. Mamah parantos béak déngkak nahan kanyeri jeung kapeurih. Mamah lautan hampura jembar manah tiasa ngahapunten ka abdi. gurat qodar nu Mahakawasa. Hartina nyawa Mamah téh aya dina sajuruna deui. Geuning si kasép anu dihancleung-hacleung ku Mamah. Kasawang ku abdi kasusah Mamah. mandi getih. teu bisa léha-léha. ti harita mangsa ngaliwat bari teu karasa. bébér layar tarik jangkar ku Mamah didu’akeun mugia sing tinemu jeung kabagjaan dunya katut ahérat. sakapeung dibarung ku kasusah. budak rungsing henteu pusing. Ngupahan tur ngabélaan nu jadi anak. Bungah amar wata suta haté anu jadi indung. dewasa. luyu sareng istilahna. waluya sapuratina. tumamprak ka Gusti Alloh neneda palay dipaparin putra-putri anu sampurna salamet. diméménan waktu budak. tina mamaras manah anu sadasar-dasarna abdi neda hampura tida samudaya dosa perdosa. Abdi yakin sanajan sakumaha benduna. Dina waktu Mamah ngalahirkeun abdi. Kalayan dimimitian ku keretegna manah. Geura bral miang. tangtos kapayahan anu langkung-langkung. Hidep kiwari seja ngamimitian ngabaladah sagara rumah tangga. Tinangtos dosa abdi anu janten putra moal kaétang seueurna. Deudeuh teuing kasép. Harita Mamah parantos ngaboreuhkeun jiwa raga. wanci kiwari abdi ngésto tina lelembutan abdi anu pangjero-jerona. Patuangan nyelekit beuki narikan. Prak. Ménta tulung. Kiwari. Sugan jeung sugan kanyeri dina patuangan bakal ngurangan. mapay lacak papagon agama. manjing milampah rumah tangga. Naning anu ngalantarankeun Mamah sedih danget ieu téh nyaéta kabeurat haté indung kanu jadi anak. Asa kamari hidep ku Mamah disééh. bari sakapeung titotorojol ti kajauhan hidep tékah-tékah bari tuluy ngagabrug kana lahunan Mamah. seunggah gulang gasahan. jeletot dina bobokong. engapan Mamah. Mamah. diakod-akod waktu orok. sakapeung haté tugenah. AEP SAEPULLAH. langkung tipayun abdi seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketik kabingahan kana kasaéan anu parantos dipaparinkeun ka abdi. mugia dina danget ieu. Luut léét kesang badag. Siang kalayan wengi Mamah teu weléh sumujud ka Rabbul ‘Izzati. Nanging sanés ngurangan nyeri anu aya.pdi Page 9 . Mamah ngajerit maratan langit ngocéak maratan jagat. nalika bureuyeungan. Uningakeun kanu janten ibu. Ti harita Mamah teu bisa kulem anu tibra. Tanaga Mamah. ceurik munggaran anu minuhan wewengkon alam. reyang-reying teu betah cicing. Kasép – Geulis. geura nyaluuh kana lahunan indung. Guyang darah. S. si Geulis anu ditimbang-timbang ku Mamah teu sangka geuning geus sawawa. Abdi jelas kahutangan ku Mamah. nalika nu jadi anak tumuwuh mekar kalayan sampurna. ti kawit abdi di kandung anu ilaharna salami salapan sasih. Harita basa hidep gégag-gégag diajar leumpang. nyawa pingaraneunana. Saméméh hidep duaan barang pénta kanu jadi indung. getih Mamah nyurugcug maseuhan bumi pikeun mélaan anu jadi anak. hakékatna disakséni ku Alloh SWT. Harita. Nalika gubrag si jabangbayi gumelar ka alam dunya. Nya harita pisan basa ninggang kana wanci subuh abdi lahir ka alam dunya. mangga ujang-nyai. Mamah bajuang dina tungtung hirup. denghékna sora orok ceurik sataker kebek.sirah. malihan tambih-tambih nyeri. geulis anak Mamah saleresna kasedih Mamah dina danget ieu lain kusabab kapusingna indung kanu jadi anak. Budak gering milu gering. ménta nyalindung. Mamah milampah sadaya kabutuh nu jadi anak dumasar kana kaikhlasan jeung ngagedurna rasa kanyaah anu taya wates wangenna. kesang Mamah. Keun sagala kasalahan anu geus dipilampah kuhidep dina waktu anu ka tukangtukang ku Mamah dihampura. kalayan rarasakeun yén hidep téh keur nyeuseup kanyaah jeung kahémanna indung bapa. cai soca Mamah. Harita basa tengah peuting Mamah humarurung nyalira.

pdi Page 10 . geulis geura ingkah tina lahunan Mamah ngalih kana panggonan Bapa Prak tumamprak. Tuh geuning. Sakapeung mah Bapa téh mindeng baringung. Hayu urang hirup babarengan. ngajéngélék dina rupa anak. Dina danget kiwari clik putih jatining bersih. Cuang ganti ku budi anu sajati. jalan gedé sasapuan. geulis. Hamo lingsir dina wanci. tur kageuleuh Bapa kiwari balungbang timur caang bulan opat welas. sagala rupa anu diusahakeun ku Bapa bélaan ngadua-duakeun huap. Nya kitu deui dina akhlak jeung pamolahna bakal ceplés téés kanu jadi anak. Baeu kasép. getih satétéh ambekan sadami. rep sidakep. Sagara tanpa basisir geus ngagupayan ménta dikojayan. Kiwari wanci tur mangsana Bapa dumareuda wakca balaka ka hidep duaan. ti sruk-sruk tidungdung bélaan poho ka temah wadi. Dijiad ku panghiap nu jadi Bapa. ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal. Kanyaah indung jeung bapa ka nu jadi anak layeut ngahiji ngawujud. sir budi cita rasa. ngahunyudna kanyaah Bapa ka hidep téh tinangtos langkung-langkung kanyaah. jarang karaba ku carita. Bapak rajeun ngalamun. cag cuang tunda kangéwa anu geus tiheula. Lamun indung disebutna tunggul rahayu. sagara tanpa tutugan. Sabenerna. Malati lingsir na ati. Sok ku Bapa kiwari hidep dihampura. sedengkeun Bapa disebutna tangkal darajat. S. pasir kaasih. Naning sanajan kitu. nyai – kasép. ngingu sapi tur sagala cacawisan hirup taya lian nyaéta ngakirangan nu jadi anak. nyumponan kabutuh hirup nu jadi anak. Sok puseurkeun panyawang hidep kana kanyaah nu jadi Bapa ka nujadi anak dina salila ngipayahan. clak hérang jatining padang. geura hontal kasinugrahan. mugia hidep duaan tinemu jeung kabagjaan AEP SAEPULLAH. anaking geura tandang miang makalangan. tong salempang léngkahkeun sampéan bari ngucapkeun niat seja milampah tugasna Pangéran. kaijid. ditambah bangluh kasusah nalika teu bisa nyumponan kahayang nu jadi anak. mikiran tur narékahan kumaha carana sangkan kahayang nu jadi anak bisa kacumponan sapuratina. sagara kanyah Bapa kahidep téh mémang langka kakedal ku lisan. ku wajah anu marahmay. Keun cuang teundeun kakeuheul anu geus harareubeul. Ujang. kiwari abdi neda jembar hampura tinu jadi Bapa. moal ligar dina mangsa. Sabab. sagala rereged. geura milampah babarengan kalayan diwuwuh ku du’a nu janten sepuh. Sok didu’akeun ku Bapa lahir katut batin. rumaos abdi mindeng musingkeun ka Bapa. kangéwa. angsana ligar ku mangsa. gunung karahayuan.Mangga kasép. Bapa geus nyiapkeun kandaraan juang pikeun ngajugjug lembur pangharepan. geulis. Bapa. Melak kai. Nu matak dina jirim anak bakal pacampur tétésan-titisan indung bapana. Cag. Geura bral undur tina pangkonan. Montong melang. teu aya lian nyaéta mélaan nu jadi anak. Sagulung-sagalang sukma nu paanggang kiwari ngahiji dina seuseukeut kaasih kolot kanu jadi anak.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->