P. 1
Conto Teks Biantara Seserahan Calon Panganten Pameget

Conto Teks Biantara Seserahan Calon Panganten Pameget

|Views: 392|Likes:
Dipublikasikan oleh Hipni Maulana Farhan

More info:

Published by: Hipni Maulana Farhan on Apr 22, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2015

pdf

text

original

Conto Teks Biantara Seserahan Calon Panganten Pameget

Assalamu alaikum Wr., Wb. Wiwitan puji syukur ka Yang Widi, Allah Subhanahu Wata’ala, wirehna dina danget ieu urang sadaya, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, sareng kadang wargi anu sugri hadir, diparengkeun tepang kalawan ginulur karahayuan. Salawat sareng salam kanggo Nabiyil Mustafa, Muhammad S.A.W, panutan urang sadaya. Salajengna, kalayan asmana pun ….(lanceuk/adi/alo) Bapak ….oge Ibu….., sareng sakumna kulawargi anu nyarenganana, sim kuring ngahaturkeun nuhun ka kersana sohibul bait Kulawargi Bapa ………, sareng Ibu …………, kanggo pangangken anu sakieu utamina. Estu matak reueus nu natamu, matak betah anu nyemah. Dupi maksad pun …..(lanceuk/adi/alo) dongkapna kadieu, tangtos parantos kamaphum. Numutkeun kasaluyuan, dina waktos nu kapengker, dinten ieu teh, parantos ditetepkeun kanggo ngalaksanakeun akad nikahna, ti pihak pun ….(lanceuk/adi/alo), ingkang putra ……………………… ka tuang putra……………………………... Numawi ayeuna kasaksen ku hadirin sadayana, ieu pun Nandangteh, kalawan diaping ku Ibu Ramana, teu kantun kadang wargi anu nyarenganana. Mung bae dongkapna teh paripaos estuning ngaligincing, henteu seueur cacandakan sapertos ilaharna anu bade pangantenan. Dalah dikumaha da sakieu buktosna. Dina ayana oge kagegelan saeutik anu tiasa kasanggakeun, teu aya hartosna numutkeun ukuran kadunyaan mah. Sanaos kitu pamugi tiasa katampi, da kairing ku ati anu wening, tawis asih, simpay katresnan. Oge peryogi kauninga, leres pun anak teh tos akil balig, Namung perkawis luang pangalaman dina hirup kumbuh tangtos seueur kakirang, kantenan dina hal laki-rabi mah, estuning bolostrong keneh. Kukituna peryogi pangrojong sareng pangjurung ti para sepuh, malar tumut kana papagon hirup anu didadasaran agama sareng darigama. Kulawargi Bapa ……………sinareng hadirin anu mulya, sim kuring moal bade ngulurngulur waktu manjangkeun carita. Mugi-mugi pamaksadan pun ……, sareng tuang putra …….. diijabah ku Nu Murbeng Alam, Allah Subhanahu wata’ala, sarta sing saterasna kairing berkah, taufiq, hidayah, sareng inayahNa, malar hirup hurip, waluya lahir batin sapapaosna. amin.

AEP SAEPULLAH, S.pdi

Page 1

Wa akhirul kalam. hawatos sanes anu ahlina teu sapertos atikan para pujangga. Ieu mah salah sahiji conto wae. mugi agung cukup lumur.Pamungkas sih haksami tawakup anu kasuhun. taya pisan nyugemakeunana. Dupi pangna dongkap kantenan aya nu dipimaksad kapankon bapa oge ibuna (calon panganten awewe) teh. neda jembar hapuntena. Disim kuring kawakilan ku kulawargi calon pameget. anggang tina kasampurnaan. hapunten anu diteda. rehing ieu bade aya anu kapiunjuk. wireh sim kuring saparakanca dongkap teh wungkul matak sesah bae. BIANTARA DINA ACARA SESERAHAN Conto Biantara Dina Acara Seserahan Salah sahiji conto biantara dina acara seserahan panganten ti pihak lalaki ka pihak awewe. Assalamu alaikum wr. sarehnya sasanggem sebelong bentor. boh dina tata basa. AEP SAEPULLAH.pdi Page 2 . kanggo sagala rupi kakirangan sareng kalepatan. dina adat Sunda. Anu teu kinten disimkuring sakulawargi estu abot nyuhun abot narimakeunana. S. biasana sok diwakilan ku salah saurang (loba teuing mah bisi reang) wakil ti calon panganten lalaki. ka sakumna hadirin anu mulya. sawatara waktos kapengker parantos ngadugikeun panglamarna katuang putra jenengan (calon panganten awewe) kalayan eta panglamar teh ditampi ku jinisna tur dirujukan ku sepuhnya. Ti payun sim kuring neda pangapunten nyuhunkeun widi tina galih anu wening neda jembar tina manah anu setra. sarehnya bapa miwah ibuna (calon panganten awewe) sareng para wargi di dieu parantos sami luntur kalbu. nampi ieu rombongan. miwah para kanca sadaya anu sami-sami dongkap kadieu. boh dina undak usuk bema krama. laksaketi kabingahan. matak ngaheurinan bae. nyaeta seja nyambung saur nu kapungkur mapay subaya nu ti heula nyungsi jangji pasini binari. tina-tuna suba-sita. nyanggakeun sewu nuhun. wb. anu tangtos tebih tina basa utami. Mung nya kitu. Manawi sapertos anu kauninga ku sadaya pun anak anu wastana (calon panganten pameget). Assalamu alaikum warohmatullohi wabarakatuh.

) gram.. Eta panginten maksad anu utami. ‫َا شٍدان محمداع ثدي‬ ‫رب ان عان م يه َت ً و س ت ع يه ع هى امُران دو ياَان دي ه ا شٍدان الان ً االهللا‬ ‫ان حمد هلل‬ ‫هللا‬ ‫عه ك م ان صحات ح ر سُل َر سُن ً ان هٍـم صم ع هى س يدو ا محم‬ ‫د َع هى ال س يدو ا محمد َ س هم َر ضي هللا‬ ‫ان رج يم ت سم هللا‬ ‫اما ت عد ف مال هللا ت عان ى ف ى ان مران ان كري م ٌَُا صدق ان مائ ه يه اعُذت اهلل مه ان ش يطان‬. tama isin ngadeuheusan gaduh babantunan tawis hatur lumayan bae. ‫ان خ‬.Nya dina danget ieu pisan.pdi Page 3 . Ieu mah mung tawis kabungah sareng kaweningan galih ti sadayana kulawargi calon panganten pameget. Hatur Nuhun..Wb. Mung bilih (calon panganten awewe) hoyong terang perkawis mahar atanapi mas kawina ku sim kuring bade diuningakeun nyaeta mung saperangkat alat sholat ditambih mas kawin anu bobotna mung (.. wireh tebi ti utami tamba leumpang keupat eundang.. Manawi kauninga ku sadayana khususnya ku (calon panganten awewe). JAJAP PANGANTEN Assalamu’alaikum Wr. S. luhur kuta gede dunya jatnika sapapaosna. pecah-belah lalab-rumbah sadongkapeun... Urang singkatkeun bae kanggo salajengna sim kuring neda ka Gusti Nu Maha Suci mugimugi ibu miwah bapa di dieu lungsur-langsar beres roes teu aya kitu sinareung kieu ti kawit ayeuna ka payun. duka encit sacewir duka jarum sapotong. Wassalamu'alaikum Warohmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan aya manfaatnya. Tah eta salah sahiji biantara dina acara seserahan ti kulawarga calon panganten pameget ka kulawarga calon panganten awewe. atuh anu ditikahkeun mugi-mugi lambat-lambat runtut-raut lulus-bangslus panjang-punjung. Pamungkas pisanggem ti sim kuring henteu aya sanes bilih bobo sapanon carang sapakan tutus langkung kepang halang mugi kersa ngahapunten. sim kuring kalayan asmana calon panganten pameget seja masrahkeun pun anak (calon panganten pameget) ka ibu ramana (calon panganten awewe) bari diwuwuh ku panuhun enggal-enggal hoyong ditikahkeun ka tuang putra tea anu jenengan (calon panganten awewe). ‫اجم ع يه‬ ‫ َل ال ان ى ثي ص هى‬..‫ َمه آي تً ان خ هك ن كم مه او ف س كم ازَاجا‬: ‫ان رحمه ان ح يم‬ AEP SAEPULLAH. Iwal ti eta sok sanaos kalintang isin ajrihna.

. Rasulullah Saw......... ti beurang ngan sumoreang....ً‫رحم‬ Kalayan pihartosen nana sepertos kieu : Saha ari jalma anu miharep di seeurkeun rizkina tur dipanjangkeun yuswana.. ka kulawarga bapa ....... mugia katampi ku Rasulullah Muhammad SAW..... dongkap langsung dilinggihkeun. ‫ن ه ث صر َل ال اي ضا ان ى كاح س ى تى َمه رغة عه س ى تي ف ه يس م ىى‬ Langkung ti payun puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Allah Swt... rehna mun dugi kana waktosna seja ngadahupkeun pun anak wastana ..‫ع ه يً َ س هم ا‬ ‫ي ٍاان ش ثاب مه ا س تطاع م ى كم ان ثاءج ف ان ي تسَج ف اءو ً اح صه ن ه فرج َات غض هللا‬ ‫ ان حدي ث‬.......... S.. Cai asa tuak bari..( Keluarga Calon Panganten Istri...... (KCPP) sareng bapa ....... seja nohonan jangji.... hoyong nyanggakeun tatali silaturahmi ti kulawarga bapa . tos kitu teras ditakon..... leueur-leueur kindang iteuk teh teu aya sanes : Anu kahiji. Shalawat sinareng salam.. rehna diantawis kulawarga Bapa ... kalawan karidoan Na urang tiasa patepung lawung paamprok jonghok............. anu saur ki dalang mah pun anak teh keur sedih kingkin..... (KCPI) kantos pasini jangji – pasang subaya.disingkat KCPI) Dipapag ku payung agung... Ari anu diimpleng iwal ti malati asri nu ligar di pakarangan Bapak/Ibu ...... manjangkeun umur oge manjangkeun kasinugrahan. AEP SAEPULLAH.... Ngandika anu unggelna sepertos kieu : ‫ص هى هللا ع ه يً َ س هم مه احة ان ي ث سط ن ً ف ى رزل ً َان ي ى سأ ن ً ف ى اث ري ف ه ي صم‬ ‫ ان حدي ث‬. tiasa manjangkeun duduluran...... Mun peuting teu weleh nyaring.. Salajengna pribados kalawan asmana Bapa…… ( Keluarga Calon Panganten Pamegeut..... Ari anu janten pamaksadan pangna jauh dijugjug anggang diteang.... mangka tepungkeun tali silaturrahmi.. ‫ل ال ر سُل هللا‬ Anu kadua. kejo asa catang bobo........anu parantos ngaping ngajaring ka urang sadaya ku ajaran Islam...pdi Page 4 .. (KCPP) Mugia ku silaturahmi ieu.....disingkat KCPP) seja ngahaturkeun rewu nuhun laksa keti kabingahan ku panampian ti keluarga Bapa . disampak raray marahmay. ka ingkang putra wastana.

Sakitu nu kapihatur.. ieu mah tandaning rasa nyaah cacandakan sakedik teh ... tambih henteu wae.. maksud hati memeluk gunung apadaya tangan tak sampai. Ari kahoyong mah langkung ti kitu. luhurna sausap rambut. S...... rambutna salambar. teu jeungjing teu sandawa – henteu ngajingjing teu barangbawa atanapi estuning bulucun pisan..... bobo sapanon carang sapakan.... handapna sausap dampal........ ku kituna seja dikembang boledkeun -. getihna satetes.. meungpeun carang ku ayakan ......... nyanggakeun hatur lumayan – da ari sae mah henteu atuh tandaning tatali asih . namun sakitu kanyataanana....... langkung saur bahe carek neda agung cukup lumur neda jembar singhaksami.. renghapanana sadami mugia tiasa ditampi kangge ditikahkeun ka ingkang putra.Ayeuna cunduk waktuna ninggang mangsana .pdi Page 5 . teu aya sanes Bapa ..dibejer beaskeun.... AEP SAEPULLAH...... leueur-leueur kundang iteuk. gorek-gorek tuweuw ge ludeung .... mugia tiasa katampi.......sok sanaos dibuni-buni da ebreh.. diiring ku kadang warga....Wb. neng ........... hujan gede papayungan.. dijajap ku ibu rama.. kanggo janteun prameswari batur hirupna Mung hanjakal nyanggakeun budak teh estu ukur nyanggakeun. teu benten ti meungpeukan beungeut ku saweuy.. ukur sabrang salayang – dongkap kacabe mah henteu... Eta oge ketang aya sakedikkedikeun mah. sakulawarga seja nyanggakeun jisim jinisna den ... Wassalamu ‘alaikum Wr. Pangna jauh dijugjug anggang diteang... Billahi taufiq wal hidayah....

tumamprak sadaya-daya. mun beurang teu puguh lampah..disisilihan wanoja lian.. rek dipetik dipimilik. elmuna mah hejo tur bangbangan keneh. keur ngaseukeun bibinihan. ieu nganteur nu teu ludeung. cenah katiir jamparing asih. Kibesan! Dalah dikumaha atuh. Dupi anu dimaksad. Langkung ti kitu cenah.. mamanggul talutug nahun. kalayan asmana sepuh miwah kulawargina cep... reh sim kuring saabringan. binih asih tangkal duriat. barudak mah mugia AEP SAEPULLAH. disipuh ku kayu garui dipancaran ku samida.. piring semplek. Kalih ti eta deuiah. teu kalis ku nu gareulis. tanding jogjog moro mondok.. Alhamdulillahi rabbil 'alamiin. S...Tipayun mugi sih panghaksami. Singhoreng sabada dititenan. sue naasna.MASRAHKEUN CALON PANGANTEN PAMEGET ku Alimudin S. washalatu wasalamu ala asrofil anbiyai walmursalin wa'ala alihi washohbihi ajmain. Dulur-dulur anu sami kumpul. Mung hatur uninga. leleb moal manggih ganti.Pd... mugi kebesan keresa nampi.pdi Page 6 . Mung tamba pamali teuing.. nu hoream datang nyorangan. kembang cinta terus mangkak. geus saati geus sapikir. beas sasiki. Hatur lumayan. cinta mandean sagara. bangun moal pegat son. Sanes teu nyaah sanes teu hormat ka si Ujang ka si nyai. tanding walik muru pasir. Para wargi anu sami dimulyakeun ku Alloh. Percanten ka ki besan nu landung kandungan laer aisan. Geus puguh galurna catur. bareuh asa nyanyautan. Bahanna ti paku jajar. aseuk maneuh pancir waris. dipajang dina jambangan. duriat mandean gunung. karuncang panah asmara. Singhoreng gilig pikir buleud tekad. cunduk rusuh datang geura.. mun peuting teu genah cicing. henteu puguh rarasaan. nguji pamadegannana. sakieu geuning buktina. moro panonobanana..Wb. tanding julang muru rangrang.. dibeber-beber kalah soeh.. sakieu geuning buktosna. Inyana. parantos titp asih nunda subaya.. urang neda jiad ijabahna mugia ieu pamaksadan ginanjar karahayuan. Assalamu'alaikum Wr. masih didikeun atikeun kalayan kasobaran. matih beunang nganaatan. pun anak teh badag soteh warugana. Mun kitu titis tulis ti ajali. cundukna ieu si utun datangna ieu si ujang. teu sadrah ku dibeberah. jodo rusiah pangeranteu aya nu mustahil. negmbat papayan sajarah puguh gigirangannana. sial dangkalna. majarkeun teh. sadusikum ka bale nyungcung. gula sapasi. waja perak beusi akas. Kantos nyobi-nyobi diheureuyan. ari margi. di huma leuweung larangan nu aheng kabina-bina tacxan kagadabah jalama. pun anak wasta. Robbisrohli sodri..I Bismillaahirrahmaanirrahiim.. nini aki. batok kohok.. Kumargi sakitu atuh mangga ieu nyanggakeun pun anak.. paris ipis tamba tiris. nyanggakeun saaya-aya. dikenyang-kenyang karah bedah. sanak baraya nu pada aya. geus ditalangan ku apana ku emana. didamel jimat paripih. sepuh anom jaler istri. Sakadar ugal egol nyoren pestol.. mun abdi pareng jadi jeung anjeuna. lieuk euweuh ragap taya> mung tekad ngakar maneuh jero manah meleuleuheungkeun tuang putera.. dahupna ieu barudak aya dina akajanglaran. sendal capit keur ka cai. teu aya jingjing bawana.. suda dahar suda polah. wayasirli amri wahlul ukdatamillisaani yafqohu qouli.Mungguh sepuh sakadar sumambung du’a. estu lugag-legog bari lengoh datang bari keupatnampah. sumangga urang sami-sami nagdo'a ka nu kagungan ieu alam katut sapangeusina. nyumponan jangji pasini. leuleus jeujeur liat tali.

Ditampi kasep. sim kuring seja sasanggem. utamina ka kersana besan sarombongan. kukupu ngier ngiberan titingalan sing rarikang. si jalak ngelak. ujamng wasta cep. labuh di curug. datang dijajap ku rama. kalih diabring ku kadang wargi. pasir nu masih bulistir. rohmat sareng salam urang haturkeun ka jungjunagan alam Rosulullah SAW. sakieu geuning buktina. ka nu reugreug dipageuhna. kedal lisan panampian. Bismillah. mola rek disaha-saha. beurat hate hese kacap. nyanggakaun sadaya-daya. Ieu hiji tawsi .. Tinangtu anu bakal kapihatur. sawah anu lawas ngahgar. diangken anak pituin. Apa sareng ema di dieu. maksad hidep kenging pang rujuk ti sepuh. teu renjagan teu gembangan. ka nu weruh di tempatna. atra anu dipimaksadna. Alhamdulillah. suka ati pilih tanding.. kulit awi sesebitan. alhamdulillah. Sakali deui nyanggakeun ieu pun anak. estu teguh pamadegannana. pamaksadan ki tamu nu didugikeun ku wawakilna. si kate beger. cag dugi kadinya. deudeuh teuing hidup anaking.. ngawakilan mutlak keresana Bapa. miwah ibu. dengdek mahekun condong namp[lokekeun nyanggakeun ka ki besan nu wijaksana. mugi ditampi sapamakasadannana. teuleum teu werat ka dasar. ayeuna ugana datang. Wassalamu’alaikum Wr. ringkesna mah ditampi sapamaksadan. kabingah sesah bangsana. Sihoreng baris cunduk tamu nu ditunggu-tunggu tikapungkur. pidu’a ti kada ng warga. beuneur eusina jembar pedarannana. Ka para sesepuh hormateun sim kuring. Kukituna mugia sih hampurana ti sadayana. nu diantio jinis jisimna sawiji.. senjata nunggal talutug nahun tea. paripaos getihna satetes. Pungkas asur.. undur taun datang bulan. ka leuwi tangeh rek nepi. sanes teu nyaah. Ki Besan. tamu-tamu nu sami dimulyakeun ku Allah. anggang ti kasampurnaan ari margi. jajaka nu titih surti ngaji rasa.. sanes teu hormat ka si ujang ka ki besan. nu duduga tur peryoga. Paingan aya kila-kila. keur mencug batu nugar cadas. seukeut teu karana diasah. jasad tunggalna nu saurang. ringkid kerid ku jingjingan. leubeut ku rekaan basa nu merenah. Mung eta nu ulah kakantun teh. Ka si Kasep. AEP SAEPULLAH. rag-rag di jungkrang. nganggo runtuyan miwah ungkara basa nu ngabujangga. lahaula wala quwwata illa billaah. ka kulawargina miwah para sohabatna. Wb. S. heg geura pelakan tuh gunung nu masih gundul. Pangersa besan jaler istri . Panampian Calon Panganten Pameget Asalamu’alaikum Wr.Wb. teu ngahero jonghok rebo ku gembolan.. negrak di hanjuang siang.laki rabina dipareng panjang punjung panjang yuswana ginuluran karahayuan. cunduk dituyun ibu. sim kuring sanes ahlina dina widang ieu. Sabada simkuring ngahaturkeun salam ka sugri nu hadir.pdi Page 7 . parabot nu boga pamor. dalah dikumaha atuh sami nyanggakeun sadaya-daya. ku madu ka asih. indit peuting miang beurang. estu tebih ti utami. Tadi sami-sami nyakseni. di dieu ge sami-sami. ambekananana nu sakesotan. di dieu geus sayagi pihumauen asukaneun. muga-muga hejo lembok. naha anduk-anduk teh bet kalalanjoan. mung piraku ari kedah medal sila onaman. lir ibarat bibit tumuwuh di tanah subur. Purwa pamaksadannana.

diparengkeun camperenik buncir eusi. baraya anu sami lenggah. sim kuring sateuacan ngiring jabung kumalaku. ngarandah mamanggaran. (Luqman : 14) Kasép. sanés sastrawananu ahli dina ngaraéh caritaan. Dina ngawitan ngambah ngabaladah sagaraning kahirupan. kalayan ridlo lillahi ta’ala ngagebregkeun jiad pangdu’a ka dua mempelai. Mangga urang ‘aos sasarengan : Bismillah …. sawios sim kuring neda widi paralun maklum sakedapan hoyong dikoréksi. indungna geus ngakandung manéhna dina kaayaan lemah anu kalangkung-langkung lemahna. Bayangkeun kua hidep yén dina satétés getih anu ngalémpéréh. Geulis. lumampah cumarita seja wakca balaka. diropéa. Ngalangkungan du’ana Rasululloh SAW.Ka para ahli ngukir sya’ir. boh bilih dina ngadadar ieu acara kirang nyorang kana kakedahannana. Tamperkeun dina AEP SAEPULLAH. jeung indungna ngasuh manéhna salila dua taun. amin). sahégak nafas anu ngadami dina angen. Pék patepungkeun paneuteup ajeun jeung paneutep indung bapa. Kalayan nyebat Asma Pangéran. ogé dioméan manawi tiasa nyampurnakeun kana curat-corét sim kuring. pujangga ahli sastra mugia ulah haru ulah ganggu. Kudu syukuran ka Kami jeung ka indung bapa manéh. Heup eureunkeun lengkah anjeun duaan dipayuneun ibu rama. Pék rarasakeun ku hidep ratugna jajantung. Teuteup kalawan geugeut pameunteu marantenna. Kumargi kita paralun maklum anu kasuhun. mayakpak cangkokannana. Baarokallohu laka wabaroka ‘alaika wa jama’a bainakuma fi khoiir (Mugia kabarokahan sareng kasinugrahaan Alloh tumetep euntreup. lamokot geugeut ka hidep duaan. sareng pamudah-mudahan hidep duaan dikumpulkeunana ku Alloh téh sinanding jeung kasaéan. teu pisan-pisan urang samudayana anu sami kersa sumping. renung sirungna. dahupna ieu barudak muga manjing wanci ninggang uga. geura lumampah nyaketan kana pangkonan ibu rama A’udzubillahi minasy syaithonirrojim Wawashshoinal insaana biwaalidaihi hamalathu ummuhu wahnan ‘ala wahniw wa fishooluhuu fii ‘aamaini anisykurlii waliwaalidaika ilayyal mashiir (Luqman : 14) “Jeung Kami geus marentahkeun ka manusa (pikeun ngabakti) ka indung bapana. ngan ka Kami wungkul manéh mulang ka asal.Ki Besan! Mangga urang sami-sami ngadu’a. Amin ya Robbal ‘alamiin. rénghap ranjugna rarasaan. Sawang ku hidep duaan ka alam ka tukang anu jauh narawangan. nyanding mipir ngabanding. Mangga ka pasang panganten.pdi Page 8 . hampura anu diteda. Dzat anu Mahawelas tur Mahaasih . wiréh sim kuring sanés pujangga anu ahli ngaréka basa. NASKAH SUNGKEMAN Ka dulur-dulur anu sami rawuh. Ngawitan Bismillahirrohmanirrohim. Seja kaula ngawitan mituturan dua pasang manusa anu kiwari parantos ngahiji kalayan widi Gusti Nu Mahasuci ngalangkungan jalan jatukrami. S.

seunggah gulang gasahan. Anu namina ngajuru. kalayan rarasakeun yén hidep téh keur nyeuseup kanyaah jeung kahémanna indung bapa. denghékna sora orok ceurik sataker kebek. nalika nu jadi anak tumuwuh mekar kalayan sampurna. wanci kiwari abdi ngésto tina lelembutan abdi anu pangjero-jerona. engapan Mamah. dewasa. ménta nyalindung. Guyang darah. Mamah. Bungah amar wata suta haté anu jadi indung. Uningakeun kanu janten ibu. Abdi yakin sanajan sakumaha benduna. Samémangna parantos titis tulis ti ajalina. tumamprak ka Gusti Alloh neneda palay dipaparin putra-putri anu sampurna salamet. tangtos kapayahan anu langkung-langkung. diakod-akod waktu orok. Nya harita pisan basa ninggang kana wanci subuh abdi lahir ka alam dunya. sakapeung haté tugenah. luyu sareng istilahna. mapay lacak papagon agama. nalika bureuyeungan. Dina waktu Mamah ngalahirkeun abdi. Sakawitna moal ngageumpeurkeun balaréa. Kasawang ku abdi kasusah Mamah. Celekit dina parindikan. Naning anu ngalantarankeun Mamah sedih danget ieu téh nyaéta kabeurat haté indung kanu jadi anak. Keun sagala kasalahan anu geus dipilampah kuhidep dina waktu anu ka tukangtukang ku Mamah dihampura. Abdi jelas kahutangan ku Mamah. Mamah parantos béak déngkak nahan kanyeri jeung kapeurih. seuseup ngaliwatan napas lalaunan singreup alon-alon. AEP SAEPULLAH.pdi Page 9 . Prak. dina danget ieu kalayan syaré’atna disakséni ku kadang wargi anu hadir di dieu. si Geulis anu ditimbang-timbang ku Mamah teu sangka geuning geus sawawa. manjing milampah rumah tangga. hakékatna disakséni ku Alloh SWT. mandi getih. Mamah milampah sadaya kabutuh nu jadi anak dumasar kana kaikhlasan jeung ngagedurna rasa kanyaah anu taya wates wangenna. langkung tipayun abdi seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketik kabingahan kana kasaéan anu parantos dipaparinkeun ka abdi. késang leutik burayoan maseuhan sakujur salira. kieu unina : “Mamah. cai soca Mamah. Ménta tulung. Mamah bajuang dina tungtung hirup. Budak gering milu gering. malihan tambih-tambih nyeri. Luut léét kesang badag. Mamah ngajerit maratan langit ngocéak maratan jagat. geulis anak Mamah saleresna kasedih Mamah dina danget ieu lain kusabab kapusingna indung kanu jadi anak. Ngupahan tur ngabélaan nu jadi anak. tina mamaras manah anu sadasar-dasarna abdi neda hampura tida samudaya dosa perdosa. Hartina nyawa Mamah téh aya dina sajuruna deui. nyawa pingaraneunana. Geura bral miang. Nalika gubrag si jabangbayi gumelar ka alam dunya. Hidep kiwari seja ngamimitian ngabaladah sagara rumah tangga. Ti harita Mamah teu bisa kulem anu tibra. Mamah lautan hampura jembar manah tiasa ngahapunten ka abdi. sakapeung dibarung ku kasusah. kesang Mamah. Saméméh hidep duaan barang pénta kanu jadi indung. budak rungsing henteu pusing. Nyukcruk galur sunnah Rasul. bari sakapeung titotorojol ti kajauhan hidep tékah-tékah bari tuluy ngagabrug kana lahunan Mamah.sirah. Tinangtos dosa abdi anu janten putra moal kaétang seueurna. Kasép – Geulis. Harita Mamah parantos ngaboreuhkeun jiwa raga. reyang-reying teu betah cicing. pék haturananan heula tawis rasa tumarima ngalangkungan basa ka anjeuna. Tanaga Mamah. mugia dina danget ieu. bébér layar tarik jangkar ku Mamah didu’akeun mugia sing tinemu jeung kabagjaan dunya katut ahérat. teu bisa léha-léha. Patuangan nyelekit beuki narikan. S. diméménan waktu budak. Geuning si kasép anu dihancleung-hacleung ku Mamah. Harita basa tengah peuting Mamah humarurung nyalira. Deudeuh teuing kasép. mangga ujang-nyai. Harita basa hidep gégag-gégag diajar leumpang. geura nyaluuh kana lahunan indung. jeletot dina bobokong. Kiwari. Siang kalayan wengi Mamah teu weléh sumujud ka Rabbul ‘Izzati. ti harita mangsa ngaliwat bari teu karasa. Kalayan dimimitian ku keretegna manah. Sugan jeung sugan kanyeri dina patuangan bakal ngurangan. Nanging sanés ngurangan nyeri anu aya. ceurik munggaran anu minuhan wewengkon alam. Harita. waluya sapuratina. gurat qodar nu Mahakawasa. Asa kamari hidep ku Mamah disééh. ti kawit abdi di kandung anu ilaharna salami salapan sasih. getih Mamah nyurugcug maseuhan bumi pikeun mélaan anu jadi anak.

cag cuang tunda kangéwa anu geus tiheula. Sok ku Bapa kiwari hidep dihampura. Cuang ganti ku budi anu sajati.pdi Page 10 . kangéwa. Sok didu’akeun ku Bapa lahir katut batin. ngahunyudna kanyaah Bapa ka hidep téh tinangtos langkung-langkung kanyaah. Sabenerna. geulis. Keun cuang teundeun kakeuheul anu geus harareubeul. sagala rupa anu diusahakeun ku Bapa bélaan ngadua-duakeun huap. pasir kaasih. clak hérang jatining padang. Malati lingsir na ati. Geura bral undur tina pangkonan. Lamun indung disebutna tunggul rahayu. sir budi cita rasa. kaijid. geura milampah babarengan kalayan diwuwuh ku du’a nu janten sepuh. Sakapeung mah Bapa téh mindeng baringung. ngingu sapi tur sagala cacawisan hirup taya lian nyaéta ngakirangan nu jadi anak. jarang karaba ku carita. S. ngajéngélék dina rupa anak. Hayu urang hirup babarengan. Melak kai. anaking geura tandang miang makalangan. getih satétéh ambekan sadami. teu aya lian nyaéta mélaan nu jadi anak. ku wajah anu marahmay. ditambah bangluh kasusah nalika teu bisa nyumponan kahayang nu jadi anak.Mangga kasép. ti sruk-sruk tidungdung bélaan poho ka temah wadi. sagara tanpa tutugan. Naning sanajan kitu. geulis. Tuh geuning. moal ligar dina mangsa. tur kageuleuh Bapa kiwari balungbang timur caang bulan opat welas. Kiwari wanci tur mangsana Bapa dumareuda wakca balaka ka hidep duaan. jalan gedé sasapuan. nyai – kasép. Dijiad ku panghiap nu jadi Bapa. nyumponan kabutuh hirup nu jadi anak. Sagulung-sagalang sukma nu paanggang kiwari ngahiji dina seuseukeut kaasih kolot kanu jadi anak. rumaos abdi mindeng musingkeun ka Bapa. Sagara tanpa basisir geus ngagupayan ménta dikojayan. Dina danget kiwari clik putih jatining bersih. Sabab. sagala rereged. Kanyaah indung jeung bapa ka nu jadi anak layeut ngahiji ngawujud. geulis geura ingkah tina lahunan Mamah ngalih kana panggonan Bapa Prak tumamprak. rep sidakep. Sok puseurkeun panyawang hidep kana kanyaah nu jadi Bapa ka nujadi anak dina salila ngipayahan. Nya kitu deui dina akhlak jeung pamolahna bakal ceplés téés kanu jadi anak. geura hontal kasinugrahan. Montong melang. Cag. tong salempang léngkahkeun sampéan bari ngucapkeun niat seja milampah tugasna Pangéran. gunung karahayuan. Ujang. Hamo lingsir dina wanci. Nu matak dina jirim anak bakal pacampur tétésan-titisan indung bapana. sagara kanyah Bapa kahidep téh mémang langka kakedal ku lisan. kiwari abdi neda jembar hampura tinu jadi Bapa. ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal. mugia hidep duaan tinemu jeung kabagjaan AEP SAEPULLAH. Bapak rajeun ngalamun. mikiran tur narékahan kumaha carana sangkan kahayang nu jadi anak bisa kacumponan sapuratina. Bapa. Bapa geus nyiapkeun kandaraan juang pikeun ngajugjug lembur pangharepan. Baeu kasép. sedengkeun Bapa disebutna tangkal darajat. angsana ligar ku mangsa.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->