Anda di halaman 1dari 4250

BELAJAR MEMAHAMI AL QUR'AN

DENGAN TERJEMAHAN KATA PER KATA


Di susun oleh : Rahmanhadiq
10 Zulhijjah 1433 H

Maha benar Allah dengan segala firmanNYa. Hanya kemampuan penulis yang sangat terbatas untuk menjelaskan dan memahami ke
Agungan ayat-ayat Nya. Karya tulis ini hanya setitik air yang jatuh ke permukaan samudra luas. Semoga Allah memberikan
keampunan serta pahala yang berlimpah baik kepada penulis maupun kepada pembaca dalam rangka belajar memahami,
mengamalkan dan bertaqwa kepadaNYa. Amien !.

Buku panduan;
1. Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya, , Edisi 2004, penerbit, CV. Karindo, tahun 2004
2. AL Ustadz Syekh Husamain Muhammad Makhluf , Kamus AL qur'an , Penerbit Sinar Baru Al Gesindo Bandung, 2008
3. Budi Santoso, Kamus AL Qur'an Arab-Indonesia-Inggris, Penerbit Pundi Aksara, 2008
4. Abdullah Yousuf Ali, The Holly Qur'an, english Tranlation of Meaning and Commentary
5. Belajar Bahasa Al-Quran, Metoda "Belajar Aktif Lewat Intra/Internet" (http://quran.bblm.go.id/)
6. Tafsir Ibnu Katsir, pentahqiq DR.Abdullah bin MUhammad, Pustaka Iman Asy-Syafi'i, jakarta 2003
7. The Holy Qur'an, Maulana Muhammad Ali, penterjemah HM.Bachrum, Darul Kutubi Islamiah. Cetekan ke XII 2006

No ayat

SURAT 1. AL FAATIHAH = Pembukaan


Terjemahan/Pemahaman
Teks ayat
Teks AL Qur'an

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

atas nama/dengan nama/demi namanya Allah


yang maha pengasih
( lagi) maha penyayang

segala pujian bagi/miliknya Allah

Tuhannya

semesta alam
( yang) maha pengasih
( lagi) maha penyayang
penguasa

hari
pengadilan/agama/iman/syahadat

hanya kepada Engkau saja

kami beribadah/menyembah
dan/juga/namun/sementara/walaupun (tergantung teks-nya)


1/6

1/7

hanya kepada Engkau saja

kami memohon pertolongan


mohon tunjukilah/mohon bimbinglah
kami

( kepada) petunjuk/jalan
lurus/benar/tidak memihak/jujur


( yaitu) petunjuk/jalan

kata ganti orang/mereka (yang)

kamu sudah memberi nikmat/ mengasihi/ memberi rahmat


kata penghubung/bagi mereka/atas mereka
selain

mereka yang dimurkai


kata sambung : dengan/kepada/terhadap

kata penghubung/bagi mereka/atas mereka


dan
tidak

(yang) tersesat/(yang)kehilangan jalan/engkar

Surat 2. Al Baqarah ( Sapi Betina)


No ayat
2/1

2/2

Teks AL Qur'an

Teks ayat

Terjemahan/Pemahaman
Allah yang mengetahui artinya

inilah

al-kitab

( yang) tidak ada keraguan


di dalamnya/padanya
( ada) petunjuk
bagi mereka yg bertaqwa/alim/takut ( pada Allah)

kata ganti/mereka yang

mereka beriman/percaya
dengan/terhadap yang gaib


dan mereka mendirikan/setia melaksanakan

2/3

2/4


shalat
dan
kata depan (tentang/apa yang bersangkutan dengan mengerjakan)
kami sudah memberi rezki/menyediakan/ menganugrahkan
kata ganti ( mereka/ kami/milik kita/kami)
mereka membelanjakan/ mendermakan

dan juga bagi mereka yang


beriman/percaya
sebab/dari apa/terhadap apa
yang telah diturunkan

bagi kamu

dan
apapun yang diturunkan

dari pada sebelum kamu


dan juga terhadap/pada hari akhirat


mereka yakin

2/5

2/6

mereka itulah
kata depan ( pada/atas/ di atas)

petunjuk/bimbingan
dari Tuhan mereka

dan mereka itulah


yang mereka itu (adalah)
orang-orang yang sukses/berhasil/menang
sesungguhnya/pasti/yakin/sungguh/tidak diragukan
bagi orang-orang yang kafir/engkar/tidak percaya/menolak

sama saja
kata penghubung (bagi mereka/ atas mereka)
apakah
kamu memperingatkan/menakuti mereka
ataukah/atau apakah
tidak/bukan
kamu memberi peringatan kepada mereka

tidak-lah

2/7

mereka akan beriman/percaya


Allah menutup mati/mengakhiri
terhadap/atas hati nurani mereka

dan (menutup mati juga)
atas/terhadap pendengaran/telinga mereka
dan (menutup mati juga)
kata depan ( pada/ atas/di atas)

penglihatan/pandangan mereka
( adanya) tutupan/tabir
dan untuk/bagi mereka (disediakan)

azab/hukuman/ganjaran

yang berat/agung (luar biasa)


dan daripada/diantara manusia

ada yang mereka berkata :


" kami beriman/yakin/percaya

2/8

2/9

kepada/terhadap
Allah

dan (percaya juga) kepada


hari
akhirat

dan apapun alasannya(mereka itu) tidaklah

orang yang beriman

mereka hendak memperdayakan/mereka hendak menipu Allah

dan juga (hendak menipu) orang-orang yang


beriman

namun (mereka) tidaklah memperdayakan/ menipu (Allah)


kecuali hanya (hanya menipu)
jiwa/hati nurani mereka sendiri
namun tidaklah (mereka) merasakan/menyadarinya
pada/di dalam
hati nurani mereka

2/10

2/11

( terdapat) penyakit
maka (kemudian) ditingkatkanlah bagi mereka
( oleh) allah

penyakit itu

dan untuk/bagi mereka azab/ganjaran/hukuman


( yang) memilukan/pedih

sebab/akibat dari

menjadikan/adalah
mereka berdusta
dan
ketika/bila/manakala/kapan saja

dikatakan/disampaikan
bagi mereka/untuk mereka
janganlah berbuat kerusakan (kejahatan/tindakan licik/ curang)
pada tempat/di

bumi

2/122/13

berkatalah mereka :
" sungguh hanyalah kami/kita
(adalah) orang-orang yang melakukan perbaikan/

pembaharuan/reformasi
sadarlah/hati-hatilah/lebih baik memahami
sesungguhnya mereka itu
yang mana mereka itulah para perusak/ pembuat gangguan/ biang
kerok/pembuat
kerusuhan
akan tetapi
( mereka) tidak menyadari
dan ketika/manakala/ kapan saja


dikatakan kepada mereka itu
berimanlah
sebagaimana/seperti layaknya

berimannya manusia
mereka menjawab ;
" kami telah beriman
sebagaimana layaknya (orang) beriman

2/14

apakah kami begitu bodoh/dungu/ideot (untuk beriman kepada orang

ideot)?

ingatlah/sadarlah
sesungguhnya mereka itu (orang munafik itu)
merekalah yang bodoh/dungu/ideot
dan tetapi mereka
tidaklah

mengetahui/menyadari
dan apabila
mereka berjumpa


dengan orang-orang yang beriman
berkatalah/menjawablah mereka:
" kami telah beriman/yakin (sama-sama beriman)
dan apabila
berkesendirian/kembali lagi
kearah/berbalik pada setan-setan mereka (teman
temannya/pemimpinnya)

berkata/menjawablah mereka :

2/15

2/16

" sesungguhnya kami

sependapat/sepaham (dengan teman/pemimpinnya)


sungguh kami hanyalah
mengejek/ mencibir/ memperolok-olokan/mencemoohkannya

Allah akan (membalas) ejekan/olok-olokan mereka
lalu membiarkan/menelantarkan mereka
di dalam kesesatan/salah arah mereka
tentulah (mereka) dalam kebingungan
mereka itulah orang-orang yang


membeli/barter/menukar
penipuan/kesesatan
dengan
bimbingan/petunjuk

maka tidaklah

diuntungkan
perdangan/bisnis mereka itu

2/17

dan tidaklah

menjadikan mereka/mereka adalah orang yang mendapat

petunjuk/bimbingan/pengarahan

permisalan/perumpamaan bagi mereka (adalah)
bagaikan/seperti
perumpamaan/kiasan


( yaitu seperti) orang yang tersinari/diterangi
cahaya
maka ketika/manakala/tatkala


menyinari (cahaya itu)

apapun yang ada disekitar dia/dilingkungannya( lalu) Allah membawa pergi/mengambil lagi
terhadap cahaya mereka itu
lalu membiarkan mereka
di dalam kegelapan/kemuraman

tentulah mereka tidak (dapat) melihat

2/18

2/19


mereka tuli
mereka pada bisu

mereka pada buta,


maka oleh karena itu mereka,
tidaklah kembali (kepada petunjuk yang benar)

atau

seperti (orang tertimpa) hujan lebat/badai


dari (berasal dari) langit
padanya (dilangit itu)

yang penuh kegelapan


dan (disertai juga) guntur/petir
serta kilat
tentulah mereka menusukan/meletakan/menempatkan

jari jemari mereka
di dalam telinga mereka


daripada (karena) suara petir yang mengelegar

2/20

karena takut mati/kematian


dan Allah

mencakup/meliputi/melingkupi
terhadap orang-orang kafir

hampir/nyaris saja
kilat itu

menyambar dengan cepat penglihatan mereka

setiap/kapan saja


( kilat itu) menyinari mereka
tentulah mereka berjalan/melangkah pelan
padanya (di dalam kegelapan itu)
dan mana kala gelap lagi (hilang cahayanya) terhadap mereka
mereka berdiri diam tidak bergerak
dan jika/seandainya/sekiranya,
Allah berkehendak/berkeinginan,

tentulah Dia akan menghilangkan/melenyapkan

2/21

terhadap pendengaran mereka (untuk mendengar guntur)dan (menghilangkan juga) penglihatan mereka (untuk melihat kilat)
sesungguhnya Allah
terhadap segala sesuatu
maha kuasa/berkuasa penuh
wahai
sekalian/umat

manusia

beribadahlah kalian (kepada)

Tuhan
kalian
yang menciptakan kalian
dan (menciptakan juga) orang-orang


sebelum kalian
agar supaya/mudah-mudahan kalian
( menjadi) bertaqwa

2/22

Dialah yang membuat/menjadikan/mengadakan


untuk kalian


bumi/tanah

sebagai hamparan (seperti permadani/kasur yang dihamparkan)


dan (mengadakan juga untuk kalian) langit/angkasa/atmosfir

dengan atapnya (seperti untuk tempat berteduh/berlindung)


dan diturunkan juga

dari langit/udara/atmosfir air (hujan)maka dikeluarkan
dengan itu (air itu)
daripada bermacam-macam buah-buahan


sebagai direzkikan kepada kalian
maka oleh sebab itu janganlah
mengadakan (selain) Allah,
tandingan-tandingan/mitra-mitra/padanan
padahal/sedangkan

2/23

kalian (itu)
mengetahui/menyadarinya
dan jika/sekiranya
kalian itu
berada dalam keraguan

apapun (terhadap apa) yang telah diturunkan (Al qur'an)


kepada hamba/pembantu Kami (Muhammad)
maka datangkanlah
dengan satu surat/satu bab dalam qur'an

yang sebanding/sama/serupa (dengan satu surat al qur'an itu)


dan panggil jugalah para saksi kalian
yang selain dari Allah

jika kalian semua
termasuk orang-orangg yg dapat dipercaya/ jujur/berkata benar


kemudian/lalu/oleh karena itu
jika

2/24

tidak
dapat/sanggup kalian melakukannya
dan kalian tidak akan pernah/sekali-kali tidak
kalian dapat melakukannya
maka oleh sebab itu takutlah

( pada) api (neraka)yang batu-bara/bahan bakarnya

( adalah) manusia
dan juga (bahan bakarnya adalah) batu-batu

yang diperuntukkan/disediakan
bagi orang-orang kafir/mereka yang menolaknya

dan sampaikanlah berita/berita gembira


kepada orang-orang yang beriman
dan juga (sampaikan juga kepada)

orang-orang yang beramal saleh/berbuat kebajikan/baik-baikbahwa/sesungguhnya

2/25

untuk mereka (disediakan)


kebun-kebun/sorga

yang mengalir
di bawah nya
sungai-sungai
setiap/siapapun dari mereka diberi zejeki (dosorga itu)
daripada buah-buahan yang direzkikan
berkatalah mereka ;

" inilah
yang pernah direzkikan kepada kita/kami
sebelumnya (ketika di dunia dulu)
dan disajikan/diberi pula
nya yang serupa/mirip/seumpama (yang pernah direjekan di
kepada
dunia dulu)
dan (diberikan juga) bagi mereka

disana (di sorga itu)

( deiberikan) pasangan
( yaitu) perempuan tunggal/orang yg disucikan (istri)
dan (disediakan juga ) bagi mereka
disana (di sorga itu)
tempat tinggallah yang kekal/abadi
sesungguhnya
Allah

tidak
malu


untuk membuat/menyusun permisalan/perumpamaan

makna kata ini beragam tergantung teks; bukan,tidak (arti kata ini
tergantung pada konteks ayat,[itu] digunakan sebagai(i) bentuk
kataganti tanya; apa (yang) , mengapa; (ii) kata ganti penghubung;
bahwa yang (mana), , apapun, semua yang; (iii) peniadaan; [yang]
bukan; dan (iv) kata penghubung; sepanjang, kapan, seperti, perihal,
sejauh, dll)

nyamuk
atau lebih dari itu/diatasnya (lebih menghinakan lagi)

2/26

maka oleh karena itu


orang-orang yang beriman/percaya tentang pengetahuan/ilmu itu


bahwa sesungguhnya itu (perumpamaan itu) adalah haq/kebenaran
dari Tuhan mereka


sedangkan orang-orang yang kafir/engkar/penentang
maka mereka (orang kafir itu) berkata :
" apakah yang diinginkan oleh Allah
dengan perumpamaan ini?
banyak yang tersesat dengan itu (perumpamaan itu)

Dan banyak pula yang ditunjukki dengan itu (perumpamaan itu)


dan tidaklah ada yang tersesat dengan itu (perumpamaan itu)


kecuali

orang-orang yang fasik ( pelanggar/ penjahat/sesat/curang)( yaitu) orang-orang yang melanggar
perjanjiannya (dengan) Allah
setelah

2/27

2/28

disyahkan/diteguhkannya (perjanjian itu)


lalu membatalkan/memutuskan sepihak
apa (yang) telah diperintahkan/ditentukan Allah
dengan itu (perjanjian itu)

(yaitu) jika dihubungkan (kelanjutan dari perjanjian itu pada


masa/periode/kenabian setelahnya)
lalu/kemudian/dan (mereka) berbuat kerusakan/tindakan
licik/curang/tindakan
jahat

di bumi/tanah/negeri

Mereka itulah


orang yang rugi/kecewa

bagaimanakah (caranya)
menjadikan kamu/kalian kafir kepada Allah ?
padahal (dulunya) kalian mati (tidak hidup)

maka (Allah) menghidupkan kalian
Kemudian/setelah itu (setelah hidup)
( Allah) mematikan kalian

kemudian/setelah itu (setelah hidup)

Dia menghidupkan kalian (membangkitkan)


kemudian/akhirnya (setelah dibangkitkan itu)
kepadaNYA -lah (kalian)

dikembalikan
Dia-lah yang telah menciptakan (dari tidak ada menjadi ada)

2/29

untuk kalian

apa yang ada di bumi


semuanya/seluruhnya

kemudian


astawa (menguasai dengan layak)
kepada/bagi langit

lalu dikuasiNya dengan layak mereka keduanya (bumi dan langit itu)
( yaitu sebanyak) tujuh langit (jagad raya/angkasa luas)


dan Dia terhadap segala sesuatunya

maha mengetahui

2/30

dan ketika berkata/berfirman Tuhan engkau/kamu (Muhammad)kepada para malaikat ;
" sesungguhnya Aku akan mengadakan/menjadikan

di bumi
khalifah/pengelola
berkata mereka (malaikat);

" apakah/mengapa Engkau menjadikan
disana (di Bumi itu)
orang yang akan berbuat kerusakan/kejahatan disana? "

serta saling menumpahkan darah (berperang)?"


padahal kami (Malaikat)


selalu bertasbih dengan memuji Engkau


dan juga kami memuliakan/mensucikan Engkau

berkata/menjawablah (Allah):
" sesungguhnya pengetahuanku
( meliputi) apa-apa yang tidak kalian ketahui

2/31

2/32


lalu diajarkanlah kepada Adam

segala macam nama-namanya/segala sesuatunya

kemudian/setelah itu mengemukakannya
atas/kepada para malaikat

maka berfirman (Allah);


ceritakanlah kepada Aku

terhadap nama-namanya itu

jika kalian
orang yang jujur/benar/dipercaya

berkatalah/menjawablah mereka (Malaikat);

" maha Mulia/Suci Engkau


tentu kami tidak mengetahui (apapun)
selain/kecuali dari apa-apa yang Engkau ajarkan pada kami "

Sesungguhnya Engkau

maha mengatahui lagi maha bijaksana

2/33

berkata (berfirman) Allah '" wahai adam,
beritahukanlah

nama-nama mereka itu (yang kamu ketahui itu kepada malaikat)
maka manakala
diberitahukan kepada mereka (malaikat)

nama-nama mereka (yang diketahui Adam itu)

berkata/berfirman (Allah);
" bukankah Aku sudah katakan
kepada kalian (malaikat) "
bahwa sesungguhnya Aku mengetahui

hal yang gaib (hal yang tidak jelas)

( yang ada) di langit/angkasa luas maupun di bumi


dan mengetahui juga
apapun yang kalian nyatakan/ungkapkan

dan (mengetahui juga) apapun yang kamu sekalian


sembunyikan
dan juga ketika berkata Kami
pada para malaikat;

2/34


"bersujudlah/membungkuklah (memberi penghormatan)


kepada adam
Lalu/maka sujudlah (para malaikat itu)
kecuali iblis


yang enggan/menolak serta sombong
dan menjadikan dia/dia adalah
termasuk/bagian dari yang kafir (menolak/ menentang/engkar)

dan berkatalah/berfirman Kami (kepada Adam):" hai Adam


tinggallah/menetaplah kamu

dan juga isteri kamu


(sebagai penghuni) syorga

dan makanlah yang ada padanya (di sorga)


yang berlimpah

2/35


dimanapun kamu menginginkannya
Namun janganlah
mendekati

pohon yang ini

yg tentunya menyebabkan kalian

termasuk yang zalim/bodoh

lalu digelincirkanlah keduanya (Adam dan istrinya)

2/36

oleh setan
dari sana

maka dikeluarkanlah mereka berdua


akibat apa yang telah terjadi disana
dan Kami berkata/berfirman;
" turunlah/mendaratlah/ pergilah

sebagian/segolongan diantara sebagian/segolongan dari kamu/kalian

2/37

bermusuh-musuhan

dan untuk kalian di bumi

( adalah) tujuan/tempat hunian


dan juga alat-alat/mata pencarian/perbekalan
sampai pada waktu yang sudah ditentukan/sementara waktu


maka sesudah itu Adam diajarkan
dari Tuhannya

kalimat pertobatan/permohonan maaf


terhadap/kepada dia
Sesungguhnya Dia (Allah)

maha pemaaf/penerima tobat

( lagi ) maha penyayang

Kami berkata/Berfirman ;
" turunlah/mendaratlah/ pergilah dari sana
semuanya (adam, istrinya dan setan/iblis/jin)

jika kemudian

2/38

2/39

datang kepada kamu sekalian


petunjukKu/bimbinganKu dari diri Ku
Maka siapa saja

mengikuti petunjuk/bimbinganKu


maka tidaklah ada kekuatiran/ketakutan terhadap mereka
dan mereka tidak pula

berduka cita/sedih karenanya

sedangkan orang-orang yang


kafir/penentang/pembangkang
dan (mereka) berbohong/berdusta
terhadap ayat-ayatKu/bukti-bukti (petunjuk/kekuasaan) Kami

mereka itu

penduduk/penghuni api neraka

mereka disana (di neraka itu)
kekal/abadi/tinggallah utuk selamanya
hai

2/40

anak-anak keturunan/kaum
israel (Yakub)


ingatlah/ingat lagilah
nikmat/karunia Ku

yag telah Ku berikan karunia/nikmat


atas/kepada kalian
lalu penuhilah
janji yang telah kamu ikrarkan padaKu
tentulah akan Aku penuhi

janjiku pada kamu/kalian


dan hanya pada Ku hendaknya kalian takut


dan berimanlah jugalah
kepada apa

yang telah Aku turunkan (Al qur'an)yang membenarkan/penyampai yang benar (merujuk),
terhadap apa yang ada bersama kalian (kitab sebelum al qur'an)

dan janganlah hendaknya kalian menjadi


2/41

2/42

( orang yang) lebih dahulu/pertama-tama (langsung/begitu saja)


mengkafiri/menolak/mengingkari
terhadap itu (al qur'an itu)

dan jangan pula


memperjual belikan/menukar/barter
terhadap ayat-ayat Ku
( dengan) harga yang rendah/kecil (murah)

dan hanya pada Aku (sajalah)


hendaknya kamu takut

dan tidak/janganlah
mangacaukan /mencampur adukkan


(antara) yang haq/kebenaran dengan yang bathil/kejahatan
lalu/dan menyembunyikan

yang haq/kebenaran
padahal kalian

mengetahui/menyadarinya/memahaminya
dan laksanakanlah/dirikankah


2/43


shalat
dan tunaikanlah (bayarlah)
zakat

dan rukuklah (patuh/hormat)

2/44

bersama-sama orang-orang yang rukuk (patuh/hormat)

mengapakah/apakah

kalian memerintahkan

manusia
kepada kealiman/kebaikan?

padahal/sedangkan kalian melupakan


diri kalian sendiri
sementara/dan kalian
membacakan

alkitab

2/45

2/46

Maka tidakkah ,
kalian memahaminya/memikirkannya (apa yang kalian baca itu)?

dan bermohonlah/memintalah kamu (Kepada Allah)dengan sabar

dan (dengan) shalat


dan/karena sesungguhnya
itu hal yang sangat berat/kerja keras
kecuali

terhadap orang-orang yang khusuk/serius


( yaitu) orang-orang yang merasa/berpikiran (meyakini)
bahwasanya mereka
akan berjumpa/bertemu
( dengan) Tuhan mereka

dan sesungguhnya mereka (percaya/yakin)


akan kembali kepada Nya
hai anak-anak (kaum) Israil (keturunan Yakub)

2/47

2/48

ingat-ingatlah
akan nikmat/Karunia Ku

yang aku sudah memberi nikmat

atas/kepada kalian

dan (ingat pula) bahwa Aku lahyang telah melebihkan (banyak nikmat) pada kalian

di atas sekalian umat


dan hati-hatilah/jagalah diri terhadap suatu hari/saat

dimana seseorang/satu jiwa tidak dapat membantu


terhadap seseorang/jiwa (yang lainnya)

( walau) sedikitpun
dan tidak juga

akan diterima daripadanya

safaat/penolong perantara (dari orang kafir)


dan tidak pula
akan diterima/diambil dari dia tebusan/ganti rugi


dan mereka (orang kafir itu) tidak pula akan dibantu
dan juga (ingatlah) ketika

2/49

Kami menyelamatkan kalian


daripada pengikut/keluarga/penggawa Fir'un (gelar raja yang jahat di
kerajaan
Mesir Kuno)
yang telah menyedihkan/ menyebabkan sakit hati/ menjengkelkan

kalian
( berupa) kejahatan/teror
( yaitu) peyiksaan

atas pembantaian
para putra kalian

tetapi mereka membiarkan hidup


kaum perempuan/wanita kalian
Dan didalam hal yang demikian itu
terdapat ujian/cobaan dari Tuhan kalian

yang luar biasa/berat/besar


dan juga manakala/ketika
Kami membagi/memisahkan

2/50

2/51

bagi kalian
air lautan/samudra
Maka Kami selamatkan (membebaskan) kalian
dan Kami membanjiri/tenggelamkan

pengikut/keluarga/penggawa
fir'un

sementara kalian
sedang melihat
dan juga manakala/ketika

Kami berjanji kepada Musa( sesudah/dalam) empatpuluh malam
kemudian/sesudah itu kalian mengambil/mengadopsi/menjadikan
anak sapi
sesudah nya (sesudah Musa menerima perjanjian dari kalian)

dan kalian
( adalah) pelaku kejahatan/pendosa

2/52

2/53

kemudian/setelah itu Kami mengampuni/memaafkan (kesalahan)


atas kalian
sesudah

( kejadian) itu/demikian
Agar supaya kalian
berterima kasih/bersyukur

dan (ingatlah) ketika Kami berikan kepada Musa

Al kitab
dan (Kami berikan juga kepada MUsa)
al furqan (petunjuk kebenaran)
agar kalian

mendapat petunjuk

dan (ingatlah) ketika berkata Musakepada kaumnya:
" hai kaumku
sebenarnya kalian

2/54

( berada) dalam kesesatan diri kalian sendiri


akibat kalian menjadikan/mengambil/mengadopsi
anak sapi (untuk seseembahan)
maka oleh sebab itu bertobatlah/ sadarlah
menuju/kepada pencipta (Tuhan) kalian
maka bunuhlah (hukumlah/perangilah) diri kalian sendiri
yang demikian itu (pertobatan itu)
lebih baik
( bagi) kalian
di sisi pencipta (Tuhan) kalian

maka oleh sebab itu bertobatlah kalian
Sesungguhnya Dia

maha penerima tobat lagi maha pengasihdan (ingat juga) ketika
kalian berkata

" hai musa

2/55

2/56

tentulah kami tidak akan beriman

kepada engkau (hai Musa)


sampai/sebelum kami melihat Allah itu
secara terbuka/secara nyata


Maka oleh karena itulah kalian ditimpakan/didatangkan

halilintar/guntur dan kilatsementara/padahal kalian
menyaksikannya

kemudian/setelah itu

( Kami) bangkitkan kalian
sesudah kematian kalian
agar kalian

bersyukur/berterima kasih
dan Kami menaungi awan atas kalian
dan Kami turunkan kepada kalian

manna (sejenis buah tumbuh-tumbuhan)

2/57


2/58

dan salwa (sejenis unggas/burung sammani)


makanlah dari yang baik-baik itu


apapun yang telah Kami diberikan/peruntukkan bagi kalian
dan bukan Kami yang merusaknya/berlaku aniaya/mencurangi
tetapi diri mereka sendirilah yang menyebabkan/menjadikan
akan
mereka
pembuat zalim/bodoh/aniaya/curang
dan (ingatlah) ketika Kami berkata;
" masukilah,
Ibu kota/negeri yang ini
maka makanlah dari padanya (yang terdapat di kota itu)

dimana saja kalian suka
yang berlimpah (disana)
dan masukilah

pintu gerbang (kota itu)

(merungkuk untuk memberikan penghormatan dan rasa


bersujudlah
syukur)

Lalu katakanlah

2/59

permohonan maaf/ampunan bagi kalian


atas segala pelanggaran/kesalahan kalian

dan kelak/nanti/suatu saat nanti

akan segera Kami tingkatkan (nikmat/kemuliaan)


kepada pelaku kebaikan/orang-orang yang berbuat baik

Lalu diubahlah/digantikanlah


( oleh) orang-orang yang zalim/bodoh/keji/curang

perkataan/ucapan selain/ bukan


yang dikatakan kepada mereka (tidak sesuai dengan yang

diperintahkan oleh Musa kepada mereka)

Maka oleh sebab itu Kami timpakanlah


kepada mereka,

pelaku curang/zalim itu


siksaan
dari langit (berupa kilat/petir yang keras)
akibat mereka telah menjadi/adalah
pembuat kefasikan/kerusakan (melanggar perjanjian mereka itu)

dan (ingat jugalah) ketika

2/60


permohonan minta hujan/ shalat mohon hujan

Musa untuk kaumnya,
lalu berkatalah/berfirmanlah Kami (kapada Musa);

" pukullah

dengan tongkatmu

bebatuan tersebut

kemudian memancarlah/menyembur

dari padanya (dari batuan itu)


duabelas
air mancur/mata air
setiap orang tentu mengenal/ mengetahui/memaklumi

tempat minum mereka


Makan dan minumlah (kalian)
dari pada pemberian Allah itu
dan janganlah berbuat curang

di atas bumi/negeri
berupa kerusakan ( pada alam dan manusia)

dan (ingat juga) akan perkataan kalian (kepada Musa) :

" Hai Musa,kami sudah tidak bisa sabar lagi
atas makanan
yang sejenis/satu macam saja

maka serukanlah/ do'akanlah ,


untuk (kami),

pada Tuhan engkau (Musa)


agar Ia mengeluarkan untuk kami

bermacam-macam/apapun tumbuhan yang berkecambah


di bumi/negeri ini
dari pada sejenis tumbuhan sayur mayur
dan (dari pada) sejenis ketimun nya
dan (daripada) sejenis gandum nya

2/61

dan (dari pada) sejenis kacang-kacangan nyadan (dri pada) sejenis bawang nya

berkata/menjawablah (Musa):
" Apakah kalian hendak menukar
yang dia (yang kalian inginkan itu) lebih rendah
terhadap yang dari (pengganti) yang nilainya lebih baik

Pergilah sajalah ke pasar/kota


maka tentulah akan ada bagi kalian
apa-apa (yang) kalian tuntut/minta


Lalu dipikulkanlah/ditimpakanlah terhadap mereka
kehinaan
serta kenistaan (penghinaan dan kesusahan)
Dan mereka mendapatkan

kemurkaan
dari Allah


yang demikian itu karena sesunguhnya mereka

2/62

telah menjadi/adalah kafir/menentang/menolak/engkar


terhadap ayat-ayat/bukti (kekuasaan) Allah

dan juga mereka telah membunuh

para nabi

tanpa alasan yang benar
Yang demikian itu akibat mereka menentang


dan mereka adalah/menjadi
kelewat batas/keterlaluan


sesungguhnya orang-orang yang beriman


dan juga orang Yahudi

serta orang nasrani
dan juga orang shabiin

siapa saja (dari orang tersebut diatas) yang beriman pada Allah
dan (beriman juga) pada hari akhir (kiamat)


dan orang yg beramal/berbuat
kebaikan

2/63


maka tentulah (ada) bagi mereka pahala/balasan untuk mereka
dari Tuhan mereka
dan tidaklah ada

kekuatiran/kesedihan atas mereka
dan tentu tidak ada juga bagi mereka
kesedihan hati

dan (ingatlah juga) ketika Kami mengambil
janji/ikatan/ikrar dari kalian
Lalu kami angkat
di atas kalian
Thursina (nama sebuah gunung)
peganglah/ambilah dengan teguh
apa saja ayat-ayat yang pernah kami sampaikan pd kalian
yang sudah ada pada kalian
dan ingatlah
apa saja yang ada didalamnya

2/64

2/65

agar kalian bertaqwa


kemudian/setelah itu
kalian berpaling

setelah hal yang demikian (janji yang kalian ikrarkan itu)


maka jika/kalau

tidak ada karunianya Allah
atas kalian
begitu juga dengan rahmatNya
niscaya kalian
bagian dari orang yang rugi/pecundang

dan sangat/sungguh
kalian telah mengetahui/memahami/sadar
( yaitu) orang-orang yang

melanggar/melampuai batas diantara kalian


pada hari sabat/sabtu

Lalu berfirman Kami pada mereka (yang melanggar hari sabtu itu)

2/66


2/67

jadilah (mereka)
monyet/kera

yang hina/dicampakkan

Lalu Kami menjadikannya (peristiwa itu)


untuk peringatan/teladan


terhadap apapun (kehatan/kecurangan) dimasa itu

dan (peringatan juga) dalam hal apapun setelahnya/masa yang akan


datang
dan (untuk) pembelajaran/ peringatan

bagi orang yang bertaqwa

dan (ingatlah juga) ketika berkata Musakepada kaumnya :
" Sesungguhnya Allah
memerintahkan kalian

bahwasanya (Allah) menyuruh menyembelih


sapi betina
mereka berkata/menjawab:

2/68

" apakah maksudnya untuk menjadikan kamisebagai (bahan) olok-olokan ?

menjawablah (musa):

aku berlindung pada Allah

aku bukan termasuk


daripada orang-orang yang iseng/jahil

mereka berkata/menjawab:

" doakanlah untuk kami kepada Tuhan kamu (Musa)untuk menerangkan/menjelaskan kepada kami
apakah/bagaimanakah dia (hakikat sapi itu)?

berkata (musa) :

" sesungguhnya Dia (Tuhan) berfirman :


" bahwasanya sapi betina itu

tidak terlalu tua


dan tidak pula terlalu muda

jelasnya pertengahan diantaranya

demikianlah (petunjuk dari Tuhanku)


maka oleh sebab itu laksanakanlah/lakukanlah/ bertindaklah
apa yang diperintahkan
Mereka berkata ;

2/69

" doakanlah untuk kami kepada tuhanmuterangkanlah kepada kami
apakah warnanya

menjawablah (musa) ;

" sesungguhnya Tuhan berfirman,


" bahwasanya sapi itu
adalah kuning

yang lebih terang warnanya (tua) bagi kalian
yang menyenangkan

bagi yang melihatnya/memandang


berkata(mereka) :

"doakanlah/mintakanlah kepada Tuhanmu

2/70

2/71


agar Ia menjelaskan/menerangkannya pada kami
bagaimana dia (sapi betina itu)
" sesungguhnya sapi itu

masih meragukan/samar-samar dia (sapi itu) bagi kami


lalu sesungguhnya/tentunya kami redha pada Allah/isyaallah
( sesuai) petunjuk/pengarahan (itu)

berkata/menjawab (Musa):

" sesungguhnya Dia/Allah mengatakan/berfirman


" bahwasanya sapi betina itu

belum pernah digunakan untuk bekerja,


membajak tanah/bumi
dan juga untuk mengairi

kebun

( lagi) tidak cacat fisik
tidak berparut/belang-belang/tidak tercela dari pada itu/hal itu
( maksudnya
hanya warna kuning tua polos saja)
berkata(mereka) :

sekarang
kamu telah mendatangkan/membawa hakikat sebenarnya (dari sapi


betina itu)

kemudian mereka menyembelihnya (sapi itu)

Dan hampir saja mereka tidak

melaksanakan perintah (Musa)


dan (ingatlah) ketika

2/72

kalian (bani israil) membunuh


jiwa/nyawa (seseorang)
lalu kalian saling menuduh
padanya (kasus itu)
lalu Allah

memperlihatkan/menyingkapkan
kepada kalian apa yang kalian sembunyikan/rahasiakan
lalu kami berfirman ;
" pukulah mayat itu (orang yang terbunuh itu)

dengan bagian tubuhnya (sapi itu)

2/732/74

dengan cara begitu


Allah menghidupkan kembali

sesuatu yang mati/kematian


dan mempersaksikan pada kalian
ayat-ayat/tanda (kekuasaan Kami)
agar kalian mengerti/memahami

kemudian /setelah itujantung hati/nurani kalian menjadi keras/membatu

sesudahnya (kesaksian dari mayat itu)


Padahal diantara hal demikian (kekerasan kalian itu)

seumpama bebatuan

atau lebih keras lagi (hati kalian lebih keras lagi dari batu itu)


padahal sesunguhnya daripada batu-batuan itu
yang memancar/menyembur keluar dari padanya (dari bebatuan
ada
itu)
sungai-sungai
dan sesungguhnya diantara itu (bebatuan itu)

2/75

tentu ada yang hancur terbelah/berkeping-keping


kemudian keluarlah daripadanya


air
dan sesungguhnya diantara itu (bebatuan)

tentu ada yang berjatuhan/meluncur jatuh


karena takut kepada Allah
Dan (terhadap) apapun juga Allah tidak lengah,

( terhadap) amal pekerjaan yang telah kamu kerjakanApakah kamu kemudian mengharapkan,
suatu kepercayaan dari mereka padamu (Muhammad) ?

padahal sungguh sekelompok dari mereka itu benar-benar

mendengarkan kalimat/Firman/kata-kata Allah
kemudian/sesudah itu mereka merubahnya

( yaitu) sesudah apa yang mereka pahami dari itu (yang dirubahnya itu)
padahal mereka mengetahuinya
dan ketikamereka berjumpa dengan orang-orang beriman

2/76

2/77

mereka mengatakan:

" kami beriman ,


dan manakala,
di dalam kebebasannya (berbicara)

diatara kalangan mereka satu sama lainnya


berkatalah mereka ;
apakah kamu menceritakan juga pada mereka (kepada orang yang
beriman
pada al qur'an),
apa yang telah disingkapkan/dibukakan (rahasia/tanda
terhadap
kerasulan MUhammad) dari ALLah terhadap kalian?
supaya mereka (orang muslim itu) dapat menyanggahnya/
agar
membantah/menentang kalian,
terhadap yang ada disisi Tuhan kalian itu?
maka apakah kalian tidak mengerti/memahaminya?
tidakah mereka mengetahui
bahwasanya Allah
mengetahui apapun yang mereka sembunyikan
dan juga apapun yang mereka tunjukkan/ungkapkan/nyatakan

2/78

2/79

dan diantara mereka (ahli kitab itu)


( terdapat) orang-orang ummy (yang tidak bisa membaca -menulis)

yang tidak mengerti/memahami kitab (taurat)


kecuali
angan-angan kosong/opini/ khayalan
dan bahkan sesunguhnya mereka itu
( tidak lain) hanyalah menduga-duga/beropini
maka kecelakaan sangat/besar

terhadap orang-orang yang


mereka yang menuliskan

al kitab
dengan tangan mereka sendiri

kemudian/setelah itu (setelah menulisnya)

mereka mengatakan ini (hasil tulisan itu)


dari sisinya Allah
dengan tujuan untuk,

( mengambil) keuntungan yang sedikit darinya (yang dirubah itu)


maka oleh karena itu celaka besarlah mereka

terhadap apa yang telah mereka lakukan


dengan tangan mereka sendiri
dan kecelakaan besarlah mereka
dengan apapun yang mereka peroleh/dapatkan
Lalu berkatalah mereka (orang-orang dari ahli kitab itu):

2/80

" tentu tidak akan menyentuh kami,

api /neraka
kecuali/selain hari-hari

bilangan tertentu/ beberapa saat saja


katakanlah (Muhammad):
" apakah kalian sudah mengambil/mendapatkan
perjanjian/janji/kesaksian disisi Tuhan?

sehingga

Allah bertindak kontraversi/memungkiri perjanjiaNYa ?


2/81

2/82

atau apakahkah kalian mengatakan (sesuatu)


terhadap Allah

sesuatu yg tidak kalian ketahui?


bukannya begitu/bahkan yang sebenarnya ;

siapa saja yang memperbuat


kejahatan/malapetaka/ kesalahan


lalu dikepung/diliputlah dengan itu (baginya)

( akibat) kesalahannya/ kekeliruannya itu

maka mereka itulah penghuni
api (neraka)
mereka kekal berada disana


dan bagi orang-orang yang beriman

serta berbuat kebaikan/amal saleh
mereka itulah penghuni sorga


mereka disana (di sorga itu)
kekal/abadi/selama-lamanya

2/83


dan (ingat jugalah) ketika Kami mengambil

janji/ikrar dari kaum bani israel


( yaitu) janganlah kalian menyembah/mengabdi kepada selain Allah
dan terhadap kedua ibu-bapakmu
berbuat baiklah
dan (berbuat baik juga) kepada sanak famili
dan (berbuat baik juga) kepada yatim piatu
dan (berbuat baik juga) kepada kaum fakir miskin/duafa


dan ucapkanlah/berkatalah pada orang/manusia

( dengan) sikap sopan/santun/ramah


dan dirikanlahshalat
dan tunaikanlah
zakat

kemudian/setelah (janji itu)


kalian berbalik (memungkirinya)

2/84

kecuali sebagian kecil/sedikit saja


diantara kalian (yang memenuhi janji itu)


dan kalian itu adalah orang yang selalu berpaling (memungiri janji)

dan (ingat jugalah) ketika Kami mengambil
ikatan/perjanjian/ikrar dari kalian (bani israil)
( yaitu) janganlah membunuh (menumpahkan)
darah (diantara) kalian
dan jangan pula mengusir diatara diri kalian (sesama saudara)
dari rumah kalian (kampung kalian)

kemudian kalian bahkan sudah mensyahkan (perjanjian damai)


dan kalianpun mensyahadatkannya/berjanji

kemudian kalian
kalian sendiri yang membunuh diri kalian ( sesama saudara kalian)

lalu mengusir/mendeportasi
untuk saling memisahkan diantara (sesama) kalian
dari kampung halaman mereka sendiri

2/85

kalian saling membantu terhadap (melawan) mereka (saudara yang


kalian tindas itu)


dengan cara dosa/kejahatan
dan juga dengan cara pelanggaran melebihi batas/keterlaluan
namun apabila/jika
mereka ( yang kalian tindas itu) datang kepada kalian


( sebagai) tawanan

tentulah kalian akan menebus mereka

Padahal itu/cara itu tidak syah/terlarang bagi kalian


untuk mengusir mereka (dengan cara itu)
maka apakah kalian datang untuk mengimani


sebagia saja dari al kitab (kalian)?

sementara (kalian) mengingkari/menolak (terhadap) yang lainnya?

Maka tidaklah ada balasannya


bagi siapapun yang mengerjakan/melakukan


hal demikian (kecurangan itu) diantara kalian
kecuali/melainkan hanya aib/kehinaan (kutukan manusia/bangsa

bangsa)

2/86


di kehidupan dunia
sedangkan di hari kiamat (nanti)
mereka akan dikembalikan

kepada azab/siksaan yang sangat keras/berat


Padahal Allah tidak akan lengah


kehidupan dunia (kemewahan/kekayaan)

dengan (kehidupan) akhirat

dari apa yang kalian perbuat/perbuatan kalian

mereka (yang berbuat keji/melanggar janji ) itulah


orang-orang yang membarter/menukar/membeli

maka tidaklah

dikurangi atas mereka

balasan/siksaan/azab (diakhirat)

dan merekapun tidak akan dibantu/ditolong
dan sangat/sungguh-sungguh/tidak diragukan lagi

Kami telah memberikan/mendatangkan Musa

2/87

( sebuah) kitab (taurat)


dan Kami ikuti/susulkan
setelah dia (setelah Musa itu)

dengan rasul-rasul/ kerasulan (sesudah Musa)
dan Kami berikan (kirimkan juga)

Isa

putranya (anaknya) Maryam


yang suci/bersih (tanpa dosa)

dan Kami mendukung/mensupport/memperkuat dia (Isa itu)


dengan roh kudus (Malaikat jibril)

Maka apakah
kapan saja/setiap datang kepada kalian

pesuruh/rasul /utusan (Allah)


terhadap apa yang tidak sesuai/cocok (dengan keinginan),
diri kalian/hati nurani kalian

lalu kalian menjadi angkuh/sombong

Maka beberapa/golongan-golongan (diantara kalian)


kalian mendustakan (menolak dengan dusta)
sedangkan di dalam kelompok (diantara kalian)

kalian (saling) membunuh/berperang


dan mereka juga berkata;
" hati kami
2/88

sudah tertutup/terbungkus "


bukannya begitu/bahkan sebenarnya

" Allah telah melaknat/mengutuk mereka


karena keengkaran/kekafiran mereka
maka sedikit saja apa yang mereka imani/yakini

dan tatkala didatangkan kepada mereka (orang yang engkar itu),

kitab (al Qur'an)


yang berasal dari sisi Allah


yang merujuk/membenarkan/penyamapai yang sebenarnya
tentang apa yang ada bersama mereka (dari kitab mereka itu)

2/89

2/90

padahal mereka sebelumnya


meminta kemenangan


terhadap orang-orang yang kafir
Maka tatkala telah hadir/datang kepada mereka

yang (mana) mereka mengenali (tanda-tanda nabi itu)


mereka dengan itu (bukti kebaran itu/kenabian
engkarlah
MUhammad)
maka oleh sebab itu kutukan/laknat Allah

atas orang-orang yang ingkar/kafir


alangkah buruk/kejinya mereka
( yang) telah menjual
hatinurani (jiwa bersih) mereka sendiri dengan itu (cara itu)
yakni dengan menolak/engkar

terhadap apa yang telah diturunkan Allah

akibat kedengkian (rasa iri mereka)


Sesungguhnya Allah memberikan/menurunkan

sebagian dari karuniaNya

2/91

terhadap siapa saja yang dikehendakiNya


diantara hamba-hamba-Nya

Maka oleh karena itu mereka menarik/mengambil kemurkaan,


yang berlapis-lapis/bertumpuk-tumpuk (murka diatas murkanya Allah)

Dan bagi orang-orang yang engkar/kafir


( adalah) azab/hukuman yang hina/menghinakan
dan apabila dikatakan pada mereka :


" berimanlah kepada apa yang telah diturunkan Allah (Al qur'an)
mereka berkata/menjawab;
" kami hanya beriman
atas apa yang telah diturunkan kepada kepada kami
dan engkar/menolak

terhadap (yang datang) sesudahnya (kitan taurat)Padahal itu (al qur'an itu) yang haq/benar/sebenarnya
yang membenarkan /mengkonfirmasi/menyampaikan yang

sebenarnya (merujuk)
terhadap apa yang ada pada/bersama mereka

2/92

katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" dengan alasan apakah kalian membunuh
para nabi Allah,
dahulunya,

jika kalian orang-orang yang beriman?

dan sebenarnya/sungguh telah datang pada kalian Musa


dengan bukti nyata (mukjizat)

kalian mengambil/mengadospi anak sapi (sebagai


kemudian
sembahan)
sesudah itu (bukti nyata/mukjizat dari Musa itu)

dan kalian benar-benar orang yang lalim/curang/keji

dan (ingatlah jugalah) ketika Kami mengambil
janji/sumpah/ikrar dari kalian
lalu Kami angkat
diatas kalian
bukit Thursina
Jadikanlah pegangan/peganglah

2/93

apa yang telah Kami berikan pada kalian (Kitab Musa/taurat)


seteguh-teguhnya/dengan kokoh

dan dengarkanlah/simaklah (kitab taurat itu)
berkata/menjawab mereka; "kami mendengarkannya

tetapi kami menolaknya


lalu diresapkanlah (tertanam dengan kuat ke-akarnya)
kedalam sanubari/hati mereka (rasa cinta)
kepada anak sapi itu
akibat/karena kekafiran/keengkaran mereka
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad) :
" teramat jahatlah/berdosalah
perintah/suruhan kalian dengan itu (cara itu)
dengan iman yang kalian miliki
jika kalian

( menyatakan) orang-orang beriman


katakanlah/sampaikanlah (Muhamad);

2/94

2/95


jika kalian itu asalnya (jika kalian beranggapan berasal)
kampung akhirat itu

secara khusus dari sisi Allah (untuk kalian)


bukan untuk orang/munusia lain

maka segeralah merindukan kematian kalian
jika kalian itu (berkata) jujur/benarpadahal mereka tidak merindukan itu (kematian itu)
untuk selama-lamanyakarena hasil perbuatan tangan mereka (membunuh para nabi)

dan Allah maha mengetahui

terhadap orang yang berbuat lalim/kejahatan/keji/curang


dan sesungguh kamu akan menemukan mereka

( yaitu) manusia /orang yang paling tamakdiatas kehidupan ini

dan (menemukannya juga) diantara


orang-orang musryk (orang yang mempersekutukan Allah)

2/962/97


yang mereka mempunyai satu keinginan
( yaitu) sekiranya diberi kesempatan hidup/tinggal (dibumi)

seribu tahun
padahal tidaklah dia itu
selamat (bebas)
dari pada azab/ganjaran (di akhirat)


( dengan) umur yang panjang tersebut
dan ALlah

maha menyaksikan/melihat
terhadap apa yang mereka kerjakan
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad) ;
" siapa saja yang menjadi musuh

terhadap malaikat jibril


sesungguhnya dia (jibril itu) yang menurunkan/menyampaikan
maka
itu (Al Qur'an itu)

kedalam hati engkau (Muhammad)


dengan seizin Allah

2/98

2/99


yang membenarkan/menyampaikan yang sebenarnya (merujuk)


terhadap apa yang ada sebelumnya
dan sebagai bimbingan/petunjuk

serta sebagai berita gembira bagi orang-orang mukminin/beriman


siapa saja yang menjadi musuhnya Allah
dan (juga memusuhi) malaikat-Nya,
serta (memusuhi) Rasul-Nya

dan juga (memusuhi) malaikat jibril

serta (memusuhi) malaikat Mikail


maka sesungguhnya Allah pun memusuhi
orang-orang yang engkar/kafir

dan apa-apa yang telah Kami turunkan kepada kamu,


ayat-ayat yang jelas/menjelaskan


dan tidak ada yang engkar terhadap itu (ayat-ayat itu)
selain/kecuali
orang-orang fasik


apakah (patut) setiap kali mereka mengambil/mengikat,
2/100

2/101

kesaksian/perjanjian/Janji-janji,

segolongan dari mereka (orang fasik itu) memilah


milahnya/menyisihkan diantara mereka (janjinya itu)


bukannya begitu/bahkan sebenarnya :
" sebagian besar diantara mereka
tidak beriman
dan sesudah datang kepada mereka

utusan/rasul
dari sisi Allah


membenarkan/Penyampai yang benar (perujuk)
terhadap apa yang ada bersama mereka (Taurat/injil )
yang mana segolongan dari mereka menyisihkannya/memilih

milahnya
( yaitu) diantara orang-orang yang telah diberi al kitab (taurat/injil)


( yaitu) kitabnya/catatannya Allah
kebelakang pungung mereka
seolah-olah mereka

tidak mengetahui/mengenali/mengerti
dan (mereka) mengikuti

apa yang diceritakan oleh setan


pada masa kerajaan Sulaiman

padahal Sulaiman tidaklah kafir

akan tetapi setan-setan itulah

yang kafir/engkaryang telah mengajarkan sihir kepada manusia
dan (mengajarkan juga) apa yang diturunkan kepada
dua malaikat di negeri babel


( yaitu) Harut dan Marut
Padahal sekali-kali tidaklah (malaikat itu) mengajarkan


ke seseorang pun
sebelum mereka mengucapkan
" bahwasanya bagi mereka itu adalah fitnah"
maka janganlah takabur/sombong

kemudian mereka memperlajarinya


dari keduanya (dari Harut dan Murut itu)

2/102

sesuatu yang menyebabkan fitnah/perselisihan


dengan itu (ilmu sihir itu)

diantara manusia (laki-laki/suami)
dengan istri-istrinya

dan mereka tidaklah membuat kejahatan/kerusakandengan itu (sihir itu)


kepada seseorangpun
kecuali kalau diizinkan oleh Allah
dan (dengan sihir itu) mereka mempelajari


apa yang mendatangkan kejahatan/ petaka bagi mereka
namun tidak memberikan keuntungan/kebaikan bagi mereka
dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu (sihir itu)
tidak lain hanyalah sebuah sistim pertukaran/barter/jual beli
Tidak (berguna) bagi dia (ilmu sihir itu),

2/103

2/104

dalam hal pembalasannya di akhirat


Dan amat buruklah apa yang dipertukarkan dengan itu (ilmu sihir
dengan

kejahatan itu) ,

bagi diri mereka sendiri,
seandainya mereka mengetahui/menyadarinya
dan kalau/sekiranya mereka beriman
dan bertaqwa (kepada Allah)
tentulah dibalasi/ada pahala
yang lebih baik dari sisi Allah

seandainya mereka orang yang mengetahui/mengerti/memahaminya


wahai sekalian
orang-orang yang beriman

janganlah kalian menyebut/mengatakan (kepada Muhammad) kata

raa'ina (alat penggembala)

tetapi katakanlah/sebutlah Unzhurnadan dengarlah (perintah itu)
dan bagi orang-orang yang kafir/menentang/membangkang

/menolaknya
ada azab/hukuman yang pedih

2/105


2/106


orang-orang kafir (engkar/curang) tidak menginginkan/menyukai
( yaitu) dari pada ahli kitab

dan tidak juga (menginginkan) orang-orang musryk


bahwa yang diturunkan pada kalian (Al qur'an)
( yaitu) kebaikan dari Tuhan kalian

Padahal Allah menyeleksi/memilih/menentukan


dengan rahmatNya
kepada siapa saja yang Ia kehendaki (kenabian)
Dan Allah

mempunyai Karunia
yang agung/besar
apa saja yang Kami nashkan (lupakan/gantikan)
daripada ayat-ayat Kami
atau
( manusia) melupakannya
tentulah akan Kami bawakan/datangkan

2/106

2/107

yang lebih baik dari itu (ayat yang terlupa itu)


atau yang setara (dengan ayat itu)
Apakah kamu tidak mengetahui
bahwasanya Allah

maha berkuasa atas segala sesuatu ?


apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah

kepunyaan Dialah kerjaan langit/angkasa luas


dan bumi

dan tidak ada satupun bagi kamu sekalian


selain/disamping Allah

yang dapat melindungi


dan tidak pula seorang penolongpun


apakah kalian menginginkan
untuk mempertanyakan
kerasulannya (Muhammad) bagi kalian

sebagaimana yang pernah dipertanyakan kepada Musa?

2/108

2/109

sebelumnya/dahulunya?
Dan siapa saja yang mempertukarkan


kekafiran dengan keimanan


maka sungguh tersesatlah (dia)
dari jalan yang lurus/benar

dan besar keinginan


dari pada ahli kitab (Taurat, injil)

hendak bermaksud/berkeinginan kepada kalian


agar membalikkan/mengembalikan keimanan kalian

( kepada) kekafiran
( karena) adanya rasa hasut/dengki
dari diri mereka


setelah nyata bagi mereka


yang haq/kebenaran

maka oleh sebab itu maafkanlah

dan abaikanlah/biarkanlah mereka (dalam kesesatan)

2/110

hingga Allah mendatangkan/mengirimkan


perintahNya/urusanNya
sesungguhnya Allah

maha berkuasa atas


segala sesuatunya
dan dirikanlah shalatdan tunaikan zakat
dan apa saja

yang kamu usahakan/keluarkan untuk diri kamu/kalian
dari suatu kebaikan/yang baik-baik

tentu ada balasannya


di sisi Allah
Sesungguhnya Allah

maha melihat terhadap apapun yang kamu kerjakan


dan mereka berkata (orang yahudi dan nasrani)
tidak (akan) masuk sorga

kecuali orang itu adalah,

yahudi
2/111


atau nasrani

yang demikian itu (anggapannya itu)


angan-angan kosong mereka saja
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad):

" bawalah bukti kebenaran kalian itu


jika kalian orang yang jujur/penyampai yang benartidak/bukan begitu/yang sebenarnya adalah,

2/112

siapa saja yang berserah diri ke hadapan Allah (dalam


keikhlasan/keredhaan)

sedangkan mereka
orang yang mukhsinin/mengerjakan kebaikan
maka bagi dia-lah
ganjaran/upahnya/balasan/pahalanya

dari sisi Tuhan-nya

dan tidak ada kekuatiran

2/113

bagi mereka
dan merekapun tidak bersedih/kecewa

Dan berkatalah orang-orang Yahudi :


" tidaklah orang-orang nasrani itu (memiliki)
suatu apapun/tidak mempunyai pengangan "


lalu berkata pula orang-orang nasrani :

" tidaklah orang-orang Yahudi itu (memiliki)


atas suatu apapun (tidak mempunyai pengangan)

Padahal mereka (sama-sama) membaca alkitab

Demikian juga halnya


bagi orang-orang yang berkata ,

yang tidak mengetahui/mengerti/memahami


ucapan seperti mereka itu
Maka Allah akan mengadakan pengadilan/menghakimi mereka
diantara mereka pada hari
kiamat

2/114


didalam hal apa diantara mereka berdua menyebabkan
padanya ( persoalan itu) berselisih paham
dan siapakah

yang lebih zalim/curang/keji


dari pada siapa saja yang mencegah/menghalang-halangi (manusia)
di mesjidnya Allah

untuk berzikir disana (di mesjid itu)

dengan menyebut namaNya


sementara mereka (yang menghalangi itu) berusaha keras
dalam (usaha) merobohkannya/meruntuhkannya (mesjid itu)

mereka itu janganlah/tidak patut

berada disana untuk Aku


untuk memasukinya
kecuali

dalam rasa ketakutan

bagi mereka di dalam (kehidupan) dunia dihinakan

2/115

2/116

sedangkan di akhirat mereka

( mendapatkan) azab/hukuman yang beratdan kepunyaan Allah-lah belahan timur

dan (kepunyaan Nya juga) belahan baratmaka oleh sebab itu dimana saja
kamu memutar/menghadap/memalingkan
maka kesanalah wajah (keberadaan) Allah

sesungguhnya Allah maha luas (tahta-nya) lagi maha mengetahui


berkata mereka (orang musryik/kafir) :
Allah mengambil/mengadopsi putra/anak
maha suci Dia
bukannya begitu/bahkan yang sebenarnya,

Dialah pemilik
apapun yang ada di langit/angkasa luas

dan (yang ada) di bumi

Kepada Dialah segala sesuatu/setiap sesuatunya

Tunduk/patuh (padaNya)

adalah Dia yang memulai/pemula (dalam hal penciptaan),

2/117

langit/angkasa luas/jagad raya

dan bumi
dan jika/manakala

( Dia) memutuskan/ berkehendak


segala urusan/perintah
maka dia hanya

mengatakan
kepadanya (ciptaanNYa/urusanNYa itu) ;

" jadilah (terciptalah)


maka jadilah (terciptalah)"

dan berkatalah orang-orang yang

tidak mengerti/memahami
mengapa bukan Allah saja yang berbicara (secara langsung)?
atau Dia mendatangkan tanda-tanda (kekuasaanNya)

2/118

2/119

demikian pula yang dikatakan oleh orang-orang


sebelum mereka itu
seperti yang mereka ucapkan/katakan itu,


yang hati mereka meragukan
Sebenarnya Kami sudah menjelaskan
tentang ayat-ayat/tanda-tanda/bukti (kekuasaan Kami)

kepada kaum yang meyakininya

sesungguhnya Kami mengutus engkau (Muhammad)dengan kebenaran/haq
( sebagai) pembawa berita gembira
dan (membawakan juga) peringatan
dan tidaklah kamu ditanyai (bertanggung jawab)

daripada penghuni/penduduk

neraka jahim
dan tidak pernah

akan merasa puas


terhadap/atas kamu

orang-orang yahudi

2/120


dan tidak juga (merasa puas) orang nasrani
sebelum/hingga kamu mengikuti
milat/pedoman (agama) mereka
katakanlah/sampaikanlah ;
" sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)

dan sesunggunya jika kamu mengikut

keinginan mereka
setelah yang datang kepada kamu
daripada pengetahuan/ilmu

yang kamu peroleh dari Allah (Al qur'an)maka (tidak ada) pelindung dan tidak pula penolong (bagi kamu)orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka

al kitab
yang mereka telah membacanya

2/121

2/122

2/123

dengan pembacaan dengan benar/haq


berimanlah/yakinlah mereka kepadanya (bacaan yang benar yang

sesuai dengan al qur'an)
Kemudian siapa yang engkar/membangkang padanya (bacaan yang
haq
itu)

maka mereka itulah( termasuk) orang-orang yang merugi
hai anak-anak (keturunan) israelingatlah akan karuniaKu/nikmatKuyang Aku pernah anugrahkan pada kaliandan Aku telah melebihkan kalian

atas segala umat


dan takutlah pada suatu hari/saat

tidak ada yang membantu (menggantikan) seseorang/jiwa


terhadap seseorang/jiwa (sebagai pengantinya) sedikitpun

dan tidak akan diterima diantaranya (sesama mereka)
ganti rugi/tembusan
dan tidak gunanya/mamfaatnya

2/124

syafaat (makelar pembantu diakhirat)dan mereka tidak pula akan ditolong

dan juga ketika Ibrahim diuji/dicobai


oleh Tuhan dia (Ibrahim)
dengan beberapa kalimat/maklumat/pengumuman (perintah)

kemudian dia menunaikannya (seperti; perintah mengorbankananaknya)

berfirman Allah ;
" Sesungguhnya Aku akan menjadikan engkau (Ibrahim)

imamnya/panutannya manusia

berkataa/menjawablah (ibrahim) :
" dan juga siapapun dari keturunanku "

berfirman/menjawablah (Allah) "tentu saja perjanjian Aku tidak menjangkau/mencakup

orang-orang yang lalim


dan juga ketika
Kami menjadikan/mengadakan

2/125

rumah (Ka'bah/Baitulllah di mekah)


untuk peristirahatannya/ berkumpulnya orang-orang/manusia

dan suatu tempat yang aman


dan ambillah (pakailah)

sebagian dari maqam ibrahim (landasan tempatnya berdiri)

tempat beribadat (mushalla)


dan juga Kami perintahkan

atas ibrahim
bersama ismail

untuk membersihkan/mensucikan
rumahku (mushala/ka'bah itu)


bagi mereka yang thawaf (beribadah dengan cara mengeliling

mushala/ka'bah itu)
dan juga bagi mereka yang beritikaf (tinggal untuk beribadah di

mushala/makkah itu)
dan juga bagi mereka yang rukuk dan sujud (di mushala itu)

dan juga ketika berkata ibrahim :" ya Tuhanku, jadikanlah

negeri ini (Mekah)


aman/damai/sentosa

2/126

dan rejekikanlah
bagi orang-orang/penduduknya
daripada buah-buahan


( yaitu) siapa saja yang beriman kepada Allah diantara mereka
dan juga (yang beriman ) kepada Allah dan akhirat

Berfirman/menjawab Allah ;
" dan siapa saja yang kafir/engkar/menolak
pun/ juga

akan diberikan kemewahan yang sedikit (di dunia saja)

kemudian/setelah itu Aku paksa dia

kepada azab/hukuman/ganjaran api/neraka


dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali
dan (ingat jugalah) ketika,

Ibrahim mengangkat/meninggikan

2/127

2/128

dasar/fondamen

rumahnya Allah (Ka'bah)

bersama ismael
( dan berdoa) ya Tuhan kami, terimalah

dari pada kami (amalan kami)


( sesungguhnya) Engkaulah yang maha mendengar lagi maha

mengetahui


" ya Tuhan kami, adakanlah/ jadikanlah untuk kami
rasa kepatuhan/ketundukan dari kami berdua kepada Engkaudan (jadikan jugalah) siapa saja diantara kelompok anak-cucu/
keturunan kami

yang mematuhi Engkau


dan tunjukkanlah kami
cara-cara ibadat/ritual


dan berbelas kasihanlah kepada kami

Sesungguhnya Engkaulah

penerima maha tobat lagi maha penyayangya Tuhan kami,

2/129

2/130


dan utuslah/angkatlah/anugrahkanlah dikalangan mereka
seorang rasul diantara mereka
yang akan membacakan/menceritakan pada mereka

ayat-ayat Engkau

dan juga mengajajarkan kepada mereka alkitab


serta kebijaksanaan/hikmah

dan juga mensucikan/membersihkan mereka

Sesungguhnya (bagi kami) Engkaulahyang paling bijaksana

dan tidak ada yang menolak/membenci/berpaling


dari milat/pedoman agama Ibrahim

kecuali orang-orang memperbodoh/membodohi jiwanya/dirinya


dan sungguh/benar-benar Kami sudah memilih dia (sebagai
panutan/suri teladan)

di (kehidupan) dunia
Dan sesungguhnya dia (Ibarahim itu)

di akhirat

2/131

2/132

termasuk orang yang shaleh/baik-baik

ketika berfirman Tuhan kepada dia (ibrahim) :
" tunduk/patuhlah (islami-lah)"

berkata/menjawablah (ibrahim) ;


" aku tunduk/patuh (dalam keislaman)
kepada Tuhannya alam semesta "

dan dengan itulah Ibrahim berwasiat


terhadap putra-putranya/anak-anaknya

dan (berwasiat juga ) Yakub :

" ya anak-anakku"
sesungguhnya Allah

telah memilihkan kepada kalian agama ini (islam)maka janganlah kalian mati
kecuali kalian
dalam /menjadi muslimun
atau apakah kamu sekalian menyaksikan/hadir

2/133

2/134

ketika/saat Yakub kedatangan/menjelang saat akhir,


kematian/ajalnya?

ketika dia berkata kepada anak-anaknya
apakah yang kalian sembah
sepeninggalku ?
mereka (anak-anaknya) menjawab ; " kami akan menyembah Tuhan
nya engkau
dan juga Tuhannya,

bapaknya/kakek buyut engkau, " Ibrahim "


dan ( Tuhannya ) Ismael,

dan juga (Tuhannya) Ishaq


Dialah Tuhan yang Esa

dan kami tunduk/patuh padaNYAitu adalah umat yang

lama sekali meninggal/mangkat (nya)

mereka mendapatkan apa yang telah didapatkannya


dan untuk kalian sesuai juga apa yang kalian usahakan

2/135

dan kalian tidak akan diminta pertanggung jawaban


terhadap apa yang telah diamalkannya
dan mereka berkata (yahudi atau nasrani);

dijadilah kamu (pengikut) Yahudi


atau (jadilah pengikut) Nasrani
tentulah (kamu akan) dibimbing/ditunjuki
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad):
" bukannya begitu/yang sebenarnya adalah ,
ikutilah milat/arahan (agama) Ibrahim yang lurus

dan tidaklah ia (Ibrahim itu) termasuk orang musryk


katakanlah ( hai orang mukmin);
kami beriman kepada Allah (iman kami hanya untuk Allah),
juga kepada apa yang sudah diturunkan kepada kami (al qur'an
dan
dan sunnah)
dan juga apa yang sudah diturunkan kepada
ibrahim dan ismail

dan (diturunkan juga pada) ishaq serta yaqub


2/136

2/137

dan juga kepada suku bangsa/keturunan-keturunannya (bani

Yaqub/israil)
dan juga apa yang diturunkan/diberikan (pada) Musa

dan (yang diturunkan) pada Isa

dan apa yang telah diberikan kepada


para nabi
dari Tuhan mereka
tidaklah kami membeda-bedakan

satupun diantara mereka

dan kami tunduk-patuh (muslim) kedapa Nya


maka jika mereka beriman
halnya apa yang kalian imani/beriman dengan itu (kitab yang
seperti
diturunkan Allah/al qur'an itu)
maka sebenarnya mereka telah mendapat petunjuk/bimbingan
namun jika/apabila mereka berbalik
maka sesungguhnya mereka,
didalam perselisihan/berseberangan (denganmu)

maka tentulah dengan segera Allah akan memelihara kamu (terhadap

perlawanan) mereka

2/138

2/139

dan Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui" Shibghah-nya (celupan/warna/lambang) Allah "

dan siapakah yang lebih baik
dari pada shibgahnya Allah?
dan hanya kepadaNYalah kami menyembah/memuja
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
apakah kamu berdebat/memperdebatkan dengan kami (tentang
" Allah)
?
padahal dia adalah Tuhan kami
dan Tuhan kalian juga
Sementara bagi kami amalan/perbuatan kami
dan bagi kalian amalan kalian

dan kepadaNYA kami


berserah diri/mengikhlaskan diri
kamu (orang-orang yahudi dan nasrani)
ataukah
mengatakan/menyampaikan;

" bahwa ibrahim,


dan ismail,


dan ishaq ,


dan yaqub serta anak cucunya,


adalah (penganut agama) yahudi

2/140
2/141


atau ( mereka itu penganut agama) nasrani?
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" apakah kamu sekalian,
yang lebih mengetahui ataukah Allah ?
dan siapakah yang lebih lalim/engkar/jahat,


dari siapapun orang-orang yang merahasiakan
sahadatnya/kesaksian/persaksian nya
dari sisinya Allah ?
dan tidaklah Allah
lengah dari pada yang mereka perbuat

itu adalah umat yang telah berlalu;

benar-benar sudah meninggal/mangkat/berlalu

bagi mereka apa-apa yang (telah) diusahakannya

2/141

2/142

dan bagi kamu seklian apa yang kalian usahakan


Dan tidaklah kamu ditanyai (mempertanggungjawabkan)
tentang apa yang telah dikerjakannya/diamalkannya
berkata orang-orang yang bodoh/kurang akal

diantara manusia :


" apa yang membuat mereka (umat Muhammad) berpaling
dari kiblat mereka yang dahulu (baitul maqdis) ,


mereka telah menjadikan (berkiblat) padanya (Baitul maqdis itu)
yang
?
katakanlah/sampaikanlah;
" kepunyaan Allah belahan/arah timur

dan (kepunyaan ALlah) belahan/arah barat

Dia memberi petunjuk dari siapapun yang dikehendakiNYa


menuju jalan yang lurus


Dan dengan demikianlah Kami menjadikan kalian (orang mukminin)
suatu kelompok umat yang adil
agar menjadi

saksi atas (perbuatan) manusia

dan agar menjadikan utusan/rasul (Muhammad)


menjadi saksi/kesaksian atas/terhadap kalian

2/143

dan tidaklah Kami menjadikan/mengadakan


kiblat

yang kamu menghadap padanya
kecuali/melainkan agar mengetahui

siapa saja yang mengikuti rasul

siapa pula yang berputar balik ,diatas kedua tumitnya (membelot)

dan sesunggunya hal itu sangat berat/susah

kecuali bagi orang-orang


yang mendapat petunjuk dari Allah

Dan tentu saja Allah tidak menelantarkan/membiarkan (kamu)


dalam keimanan kalian
Sesungguhnya Allah kepada manusia,

2/144

penuh dengan keramahan/kebaikan

lagi maha penyayang


sebenarnya/sungguh-sungguh Kami lihat/perhatikan


wajah kamu (Muhammad) mundar-madir (bingung)
di langit/angkasa

maka sungguh Kami akan palingkan/hadapkan kamu segera

( ke) kiblat yang kamu menyukainya


maka palingkanlah/putarlah

wajah/mukamu

ke arah,

Mesjidil Haram

walau dimana saja kalian berada

maka palingkanlah mukamu/wajah kamu
kearah itu (mesjidil haram itu)

dan orang-orang yang (yahudi dan nasrani)

yang telah diberi alkitab (taurat dan injil)

2/145


tentu (telah)mengetahui bahwa sebenarnya itu adalah haq/kebenaran
dari Tuhan mereka
dan Allah tidak
lengah

terhadap apa yang mereka kerjakan/amalkan

dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan/membawakan


kepada orang-orang yang telah diberi al kitab (ahli kitab Taurat/injil)
segala macam ayat/bukti (itu),

( tentu mereka) tidak akan mengikuti kiblat kamu,dan kamupun tidak akan mengikuti
kiblat nya/mereka

dan tidak pula diantara kalangan mereka
mengikuti kiblat dari sebagaian yang lainnya (antara sesama
untuk

mereka Yahudi-nasrani)

dan sesungguhnya jika kamu mengikuti


keinginan mereka
setelah apa yang datang kepadamu pengetahuan/penjelasannya,

2/146

2/147


tentu sesungguhnya kamu termasuk

orang-orang yang lalim


dan orang-orang yang telah Kami berikan

kepada mereka ( yahudi dan nasrani) kitab (ahli kitabnya)


mereka mengenal dia (Muhammad)

sebagaimana mereka mengenali


para putra mereka
dan sesungguhnya sekelompok diantara mereka


merahasiakan kebenaran/haq
padahal mereka mengetahuinya

kebenaran itu berasal dari Tuhan kamumaka oleh sebab itu janganlah kamu menjadi/adalah termasuk

dari pada orang yang ragu-ragu


dan setiap/masing-masing umat (mempunyai) arah/tujuan
yang dia memutar/mengarah kepadanya (tujuan/kiblatnya)

maka oleh sebab itu bersainglah/berlomba-lombalah

2/148

2/149

untuk kebaikan/kelakuan baik/pekerjaan baik


dimana saja kamu berada
tentulah Allah akan membawa (mengumpulkan) kaliansemuanya/berjamaah
sesungguhnya Allah
maha berkuasa atas segala sesuatu

dan dari arah mana saja kamu keluarmaka palingkanlah

wajah/muka kamu kearah

masjidilharam
sesunggunya itu kebenaran/benar-benar

( berasal) dari Tuhanmu


dan Allah tidak
lengah terhadap apa yang kamu perbuat/kerjakan

dan dari mana saja kamu keluar
maka hadapkanlah/palingkanlah

wajah/mukamu kearah

2/150

masidilharam
dan dimanapun kalian semua berada
maka palingkanlah/arahkanlah
muka kalian kearahnya (masjidilharam)

sedemikian sehingga tidak (ada ) yang menjadikan
manusia/orang-orang diantara kalian

berargumentasi/mendebat/menyanggahnya
kecuali orang-orang zalim diantara mereka (yang

menentang/mengolok-olokan)

Maka oleh sebab itu janganlah takut pada merekadan takutlah pada Ku
dan agar supaya Aku sempurnakan nikmatKU

pada kalian (orang mukminin)


dan juga agar supaya kalian
( adalah) orang yang mendapat petunjuk/bimbingan
bahkan dengan cara yang sama/dengan cara begitu
Kami kirim/Kami mengutus

2/151

2/152

2/153

diantara kalian
rasul diantara kalian

yang menceritakan kepada kalian


ayat-ayat Kami
dan supaya kalian mensyukuri/berterima kasih
dan agar supaya (rasul itu) mengajarkan kepada kaliantentang kitab dan hikmah (hakikat)nya
dan mengajarkan kepada kalian

apa-apa yang belum/tidak (kalian) ketahui


maka oleh sebab itu berzikirlah/ingatlah kalian kepada Ku
niscaya Aku akan mengingat kalian
dan bersyukurlah kepadaKu
dan janganlah ingkar/sombong kepada Ku


wahai orang-orang yang beriman


mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan kesabaran

dan dengan shalat

2/153

2/154

2/155

sesungguhnya Allah

dengan/besama-sama/beserta/berada bersama

orang-orang yang sabar


dan janganlah kalian mengatakan
terhadap orang-orang yang gugur
di jalan/jalur/cara Allah

mati
bahkan sebenarnya mereka itu hidup

tetapi kalian tidak mengerti/mengetahui/memahaminya


dan sungguh Kami akan mencoba/menguji
terhadap kalian dengan sedikit

daripada ketakutan/rasa takut


dan (diuji juga) dengan kelaparan
serta kekurangan harta,


daripada kekayaan/harta/barang duniawi
dan juga kehilangan jiwa

2/156

2/157

dan dengan (kekurangan) buah-buahan/ tanaman hasil panen


Dan sampaikanlah kesabaran kepada mereka


( yaitu/sabarlah hendaknya) orang-orang yang apabila


terkena/tertimpa terhadap mereka
musibah

( hendaklah) mereka berkata/mengucapkan;


" sesungguhnya (milik) Allah
dan sesungguhnya milikNYa itu
akan dikembalikan padaNYa

mereka itulah yang mendapat


keberkatan/keberkahan
dari Tuhan mereka
dan kerahmatan/rahmat

dan mereka itulah


orang-orang yang mendapat petunjuk

2/158

2/159

sesungguhnya safa dan marwa ( dua buah bukit di Makkah dekatKa'bah)
sebahagian dari pada syi'ar-nya Allah

maka barang siapa,


berhaji/melakukan haji,

di Baitullah
atau Umrah (mengunjungi makkah selain bulan haji)


maka tidak ada dosa baginya

untuk mengerjakan thawaf diantara keduanya (haji atau umrah itu)

dan siapa saja yang melakukan dengan ketulusan yangbaik/kepasrahan/kerelaan

maka sesungguhnya Allah maha berterimakasih lagi maha mengetahui


sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan

apa-apa yang telah Kami berikan/turunkan


daripada ayat-ayat Kami yang menjelaskan (dalam kitab Nya)

serta petunjuknya
setelah Kami menerangkan segala sesuatunya kepada orang/manusia

di dalam kitab-kitab

2/160

2/161

2/162

( maka) mereka itulah yang dikutuki/ dilaknati Allahdan dikutuk pula oleh semua makluk hidup
kecuali bagi mereka yang sudah insyaf/sadar/ tobat
lalu mengadakan perbaikan lalu menjelaskan/menerangkan ( yang

sebenarannya)
maka terhadap mereka itulah Aku terima tobatnya/rasa

penyesalannya

dan sesungguhnya Akulah

yang maha penerima tobat lagi maha penyayang

sesungguhnya bagi orang yang kafir/engkar

dan mereka mati , serta mereka dalam keadaan kafir/engkarterhadap mereka itulah (ditujukan),
kutukan/laknatnya Allah
juga (dikutuki oleh) malaikat
juga (dikutuki oleh) manusia

jamak; yang digabung/semua


mereka kekal dengan hal tersebut (laknat itu)

tidaklah diringankan atas mereka azab/hukuman (diakhirat)


2/162


2/1632/164

dan (hukuman) mereka itu tidak pula


diberi tangguh
Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa,


tidak ada tuhan selain dari Dia

Dialah yang maha pemurah dan lagi Maha Penyayang


sesungguhnya pada penciptaan

langit/angkasa luas dan bumi


serta saling bertukanya/silih bergantinya ( seperti berputar )antara siang dan malam
dan (pada) kapal layar

yang berlayar

di lautan/samudra
yang membawa apa yang berguna bagi manusia

serta apa-apa yang telah turunkan oleh Allah


dari langit
berupa air ,
2/165

maka hiduplah dengan itu (air itu)bumi sesudah kematiannya (tandus/gersang)

dan tersebar/menyebar padanya (di bumi itu)
segala jenis
makluk yang bergerak/segala jenis binatang melata


Dan (pada ) pergerakan/berbeloknya angin
dan (pada pergerakan) awan yang dibuat tunduk/patuh

antara langit/angkasa dengan bumi (air di awan itu)terdapat ayat/tanda-tanda/bukti-bukti (kekuasaan Kami) bagi

kaum/orang yang berpikir logis
dan diantara manusia

( yaitu) orang yang mengambil
tandingan-tandingan yang selain dari pada Allah


yang mereka saling mencintai (pada tuhan palsu itu)

seperti layaknya/sebagaimana mereka mencintai Allah


Sementara orang-orang yang beriman

lebih kuat/sangat mencintai Allah

2/166

2/167


dan jika sekiranya orang-orang yang lalim melihat/menyaksikan

ketika azab itu terlihat/disaksikannya ( dilihatnya langsung)


tentulah (mengertilah dia) bahwasanya kekuatan (kehendak) Allah

seluruhnya
dan sesungguhnya Allah

sangat hebat/keras terhadap siksaan/hukumannya


ketika berlepas diri/merasa tidak terikat (membersihkan dirinya),


( yaitu) orang-orang yang diikuti (pengikut/penumpang)
terhadap orang-orang yang mengikuti (pembawa/pemimpin

rombongan)

sementara mereka (pengikut/penumpang) sama-sama

melihat/menyaksikan azab/hukuman (di akhirat nanti)lalu diputuskanlah (dijatuhkan keputusan/hukuman) terhadap mereka
yang tidak tersambungkan lagi/ tidak terikat lagi (antara pengikut

dengan pemimpin nya)dan berujarlah orang-orang yang mengikuti (pengikut)

sebenarnya, jika kami diberi kesempatan kedua kalinya/kesempatan


lagi
(hidup di dunia)
tentulah kami berlepas diri/ putus hubungan dengan mereka
maka
(pembawa kami itu)
mereka telah memutuskan hubungan/membiarkan kami
sebagaimana
(di akhirat)

demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka


2/168

2/169

hasil perbuatan/amalan mereka,


bagi mereka hanyalah penyesalan keras/sangat


dan tentulah mereka sekali-kali tidak dapat melepaskan diri


dari api/neraka


wahai sekalian umat manusia makanlah,
apa-apa yang ada di atas bumi/tanah/negeri ini

yang halal lagi baik


dan jauhilah
langkah kaki/ cara-cara perbuatan/tata cara


setan

sesungguhnya dia (setan itu) adalah musuh/penentang yang nyata

bagi kalian
sesugguhnya ia (setan itu) menyuruh kamu semua
berbuat jahat/dosa

dan (menyuruh) berbuat keji/memalukan


dan (menyuruh juga) menyampaikannya/mengatakan
kepada Allah

2/170

2/171

sesuatu yang tidak kalian ketahui


dan apabila dikatakan kepada mereka

ikutilah apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah


mereka menjawab;

" bukannya begitu/bahkan sebenarnya, kami hanya mengikuti,


sesuatu yang telah kami dapati
atas dia, bapak-bapak/tetua-tetua/nenek moyang kami
walaupun bapak-bapak/tetua/nenek-moyang kami itu adalah
tidak mengetahui/mengerti sedikitpun
dan tidak pula memberikan tuntunan/petunjukan apapun
dan perupamaan bagi orang-orang kafir/engkar


(yaitu) seperti halnya pengembala yang bersorak/berteriak
( memanggil)
kepada gembalanya (ternaknya) yang tidak mendengar (mengerti)

kecuali sekedar panggilan serta berteriak sajamereka (pengembala dan ternaknya itu) tuli/pekak, bisu lagi buta
makanya mereka itu tidak mengerti/memahami (panggilan itu)

2/172

2/173

wahai sekalian
orang-orang yang berimaan

makanlah yang baik-baik


apa-apa yang Kami rezkikan kepada kalian
dan berterimakasihlah/ bersyukurlah kepada Allah
sesungguhnya kepada- Nya lah kalian
mengabdi/menyembah
Sesungguhnya apa yang diharamkan (Allah) kepada kalian
( adalah) bangkai

dan juga darah segarbegitu juga daging babi
dan (binatang lain) yang tidak disucikan padanya (hewan itu), selain
nama
ALlah
tetapi siapa saja yang apabila

terpaksa (oleh keadaan)


yang ia tidak menginginkannya
dan tidak pula melewati batas/keterlaluan

2/174

maka tidaklah ada dosa/salah atas hal itu (untuk memakannya)


sesungguhnya Allah
maha pengampun lagi maha Penyayang


sesungguhnya bagi orang-orang yang menyembunyikan

apa-apa/sesuatu yang telah diturunkan/disampaikan oleh Allah


berupa al kitab (petunjuk dari ayat-ayatNYa)

lalu memperjual-belikannya
dengan harga yang sedikit/rendah/murah

Mereka itu
tidaklah memakannya
dengan (menelan) kedalam perut mereka

kecuali hanya (berupa) api/bakaran


dan tidaklah ada bagi mereka kalimat-kalimat (perkataan/ketentuan)
Allah
pada hari kiamat (nanti),
dan (Allah juga) tidak akan membersihkan/mensucikan mereka
dan bagi mereka azab/siksaan/hukuman yang menyedihkan

2/175

2/176

mereka itulah orang-orang yang memperjual-belikankesesatan dengan petunjuk

dan (mempertukarkan juga) azab/siksaan dengan ampunan

maka alangkah beraninya


mereka menentang api neraka


yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan/memberikanal kitab/petunjuk yang benar/sebenarnyadan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham
di dalam al kitab

( mereka berada) di dalam pemisahan/persimpangan

yang jauh (dari kebenaran)

kebaikan/kebajikan yang utama itu bukanlah

menghadapkan wajah kalian
ke bagian/arah timur
dan (menghadap juga) ke bagian/arah barat


akan tetapi kebaikan yang utama itu

2/177

( adalah) siapa saja beriman kepada Allah


dan (beriman juga) kepada hari akhirat


dan (beriman juga) kepada para malaikat
dan (beriman) kepada kitab-kitabNYa

dan (beriman juga) kepada nabi-nabidan menyerahkan/memberi harta kecintaannya
kepada karib kerabat

dan (memberikan harta kecintaannya kepada) yatim piatu

dan (memberikan harta kecintaannya kepada) kaum fakir miskin


(memberikan harta kecintaannya kepada)
dan
musafir/pelancong/tamu
dan (memberikan harta kecintaannya kepada) pengemis/peminta

minta
dan membebaskan para budak


dan mendirikan shalat
serta menunuaikan zakat

dan juga mereka yang memenuhi


terhadap janjinya, apabila mereka berjanji

dan juga orang-orang yang bersabar

di dalam kesengsaraan/pederitaan

dan (bersabar juga dalam) ketidak beruntungan/kesukaran


dan (bersabar) mendapat tekanan manusia
mereka itulah orang-orang yang redha/ikhlas/tulus

dan mereka pulalah


yang mereka adalah orang-orang muttaqin
wahai orang-orang yang beriman

ditentukan/ditasbihkan

atas kalian
melaksanakan hukum qisas (hukum ganti-rugi/hukum

persamaan/hukum kesetaraan)

dimana seseorang yang merdeka yang dibunuh (dengan

sengaja/terencana),

( diganti/dtebus/dibayar/dibunuh) dengan orang bebas/merdeka


dan seorang budak (dibalas/ditebus/dibayar/dibunuh) juga dengan
budak
dan wanita (dibayar/ditebus/diganti/dibunuh) dengan wanita

kemudian siapa saja yang dia itu dimaafkan

daripada saudaranya (saudara dari yang terbunuh itu)


maka hendak lah dia mentaati/mengikuti


dengan cara yang baik-baik/adil

2/178

2/179

serta melaksanakan Dyat (dengan pembayaran ganti rugi)


menurut cara yang terpuji/baik


Yang demikian itu merupakan keringanan


dari Tuhan kamu/kalian
dan juga rahmat/kasih-sayangNya
maka bagi yang keterlaluan/melewati batas kepatutuan

setelah hal yang demikian (dari ketentuan diatas)


maka bagi mereka balasan/azab yang sangat pedih

dan di dalam (hukum) qisas itu ada jamiman


hidup
wahai

para cendikiawan/pemikir ilmiah/ahli pikir


agar supaya kamu bertaqwadiwajibkan atas kalian
apabila/ketika

2/180

2/181


salah seorang dari kalian didekati/mendekati

( tanda-tanda) kematian
( yaitu) jika dia meninggalkan banyak kekayaan/harta warisan,
untuk berwasiat
terhadap/bagi ibu dan bapak
dan (berwasiat juga) pada karib kerabat dengan cara baik-baik

begitulah berlaku bagi orang yang bertaqwa


maka siapa saja yang mengganti/merubah nya (wasiat itu)
sesudah apa-apa yang di dengarnya


maka sesungguhnya
dosa itu (kekeliruan/kejahatan itu)


berlaku (ditanggung) terhadap orang yang merubahnya/menggantinya
sebenarnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui

2/182

2/183

maka siapa saja yang

kuatir/ takut
daripada pewaris

yang tidak berlaku adil/ kekeliruan/memihak


atau berbuat kesalahan/dosa

maka damaikanlah (adakanlah perbaikan) diantara mereka
sehingga tidak ada lagi kekeliruan/dosa terhadapnya
sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang


wahai orang-orang yang beriman


diwajibkan atas kalian

berpuasa

sebagaimana/seperti diwajibkan
atas orang-orang yang sebelum kalian

agar kalian bertaqwa


( yaitu) bilangan hari/beberapa hari yang terurut/terbilang (jumlah

tertentu yang sudah dimaklumi)


maka siapa saja diantara kalian


yang mengalami sakit atau di dalam perjalanan (tidak dapat berpuasa)

maka hitunglah/jumlahkanlah (hari yang tidak sanggup berpuasa itu)

2/184

daripada bilangan hari yang lainnya (pada hari lainnya)


Sedangkan bagi orang-orang yang sangat berat
menjalankannya/melaksanakannya

maka (gantilah) dengan fidiyah (sejumlah bayaran) dengan memberi


makan seorang miskin


barang siapa saja yang bersedia menambahnya dengan kerelaan yang

baik/ikhlas
maka hal itu lebih baik untuknya

dan bahwa berpuasa itu

lebih baik bagi kalian


jika kalian mengetahui/mengerti

( hari-hari ) di bulan ramadhan
yang padanya (dibulan itu) diturunkan
Al qur'an
petunjuk/pembimbing bagi manusia

dan juga menjelaskan daripada bimbingannya


dan juga Al Furqan (pembedakan antara yang benar dengan yang

salah)

maka barang siapa yang hadir/berada

pada hari-hari di bulan itu (bulan rahmadhan itu)

2/185


maka berpuasalah/mem-puasakannyalah (pada hari-hari itu)

Sementara bagi siapa saja yang sakit


atau didalam perjalanan
maka hitunglah jumlah (pengganti) hari tersebut

daripada hari-hari yang lainnyaAllah menghendaki kemudahan bagi kamu semuanya

dan (Allah) tidak menghendaki kesulitan bagi kalian
dan hendaklah kalian mencukupi bilangan yang ditinggal itu
Dan hendaklah memuliakan/menganggungkan Allah,
terhadap segala petunjuk/bimbingan yang (diberikan) pada kalian
dan juga agar supaya kalian berterimakasih/bersyukur
dan manakala
ditanyakan padamu (Muhammad)
( dari) hamba-hambaKu

2/186

2/187

tentang Aku/mengenai Aku

maka (jawablah) bahwasanya Aku dekat

aku menjawab

permohonan orang yang berdoa padaKU


apabila/jika dia berdoa

maka hendaklah dia memenuhi (perintah) Aku


dan hendaklah mereka beriman kapada Ku
agar mereka selalu

berada di dalam jalan/ petunjuk yang benar


halal bagi kamu sekalian

dimalam hari (bulan) puasa

untuk menuju/pergi mencampuri istri-istri kalian
Mereka itu pakaian bagi kalian


dan kalian-pun pakaian bagi mereka

Allah mengetahui
bahwasanya kalian

kalian menahan/menipu (tidak sanggup menahan nafsu) diri


( yaitu)
kalian sendiri

maka oleh sebab itu Allah mengampuni atas kalian
dan juga memaafkan kalian


maka sekarang bolehlah kalian mencampuri mereka

dan carilah

apa yang telah ditentukan Allah bagi kalian
dan makan minumlah kalian

sampai/hingga masih jelas bagi kalian (dapat membedakan)

ulir benang putih
dengan ulir benang hitam

( yaitu) ketika waktu fajar


kemudian sempurnakanlah bagi kalian

puasa kalian sampai waktu malam
dan janganlah kalian (waktu siang) mencampuri mereka (istri-istri


kamu itu)
sedangkan kalian beridtikaf
di dalam mesjid


demikianlah Allah menerangkan (hukum/perintah) pada kalian

Maka oleh sebab janganlah kalian mendekatinya (berusaha untuk

melanggarnya)

Demikianlah

Allah menerangkan/menjelaskan ayat-ayatNYa kepada manusia


supaya mereka bertaqwa

dan janganlah (kalian)


saling memakan

2/188

harta/kekayaan kalian diantara sesama kalian kalian


dengan cara bathil/curang

Sementara ia menyampaikan masaalah itukepada hakim (diajukan kepada hakim)
untuk/tujuan bisa memakan (milik) kelompok/gologan
terhadap harta/kepunyaan manusia/orang (lainnnya)

dengan kejahatan/dosa/keji

padahal kalian mengetahui/mengertimereka bertanya kepadamu (Muhammad)

tentang bulan muda/sabit

2/189

2/190

katakanlah/sampaikanlah (Muhammad):

" itu (bulan sabit itu) adalah tanda/periode waktu ditetapkan


(perhitungan waktu) manusia dan juga (perhitungan waktu)
untuk


ibadah haji
Dan (cara) yang baik bukanlah ,

dengan cara memasuki rumah


dari bagian belakangnya
akan tetapi (lakukanlah/masuklah) dengan cara yang baik
( yaitu) dengan taqwa (sopan -santun)

dan lakukanlah (masuklah) ke dalam rumah-rumah itu


dari pintu-pintunya
dan bertaqwalah kepada Allah
agar kalian beruntung
dan berperanglah
di jalan (menururut ketentuan/cara yang diperbolehkan) Allah


( terhadap) orang-orang yang memerangi kalian

2/190

2/191

dan janganlah melampaui batas-batas

sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang

melampaui batas/ diluar batas kepatutan


dan serang/perangilah/bunuhlah mereka (musuh) dimana saja


kalian menemukan mereka (musuh)

dan usir juga mereka

dari tempat manakalian (pernah) diusirnya
dan fitnah itu
lebih kejam/berbahaya (luas dampaknya) dari pada pembunuhan

( penyerangan fisik)


dan janganlah membunuh/memerangi mereka

di daerah /lokasi masjidil haram


(kalau sampai) mereka memerangi/membunuh kalian (di
kecuali
mesjidil haram itu)
maka (bolehlah) kalian membunuh/menyerang mereka

maka seranglah/bunuhlah mereka (disana)

maka itulah balasan bagi


2/192

2/193

orang-orang yang engkar/kafir/jahat


maka jika
mereka berhenti
maka sesugguhnya Allah
yang maha pengampun lagi maha penyayang


dan perangilah mereka (musuh)
hingga tidak ada lagi fitnah

dan jadikan agama/ketaatan itu hanya milik Allah
maka jika
mereka berhenti (menyerang )

maka tidak ada lagi permusuhan

kecuali terhadap orang yang berbuat lalim/curangbeberapa (bulan) haram/bulan yang terlarang/ bulan suci,dengan beberapa (bulan) haram ke (bulan) haram berikutnya
diberlakukan (hukum) qisas
maka siapa saja

yang melakukan perbuatan melampuai batas/melanggar (ketentuan

di bulan haram itu, seperti menyerang lebih dahulu) terhadap diantara


kalian
2/194

2/195


maka balaslah perbuatan pelanggaran batas/penyerangan itu
dengan yang semisal/setara

apa yang telah dilakukannya (penyerangan itu) terhadap


( dengan)
kalian
dan bertaqwalah/takutlah kepada Allah
dan ketahuilah

bahwasanhya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa


dan belanjakanlah/nafkahkanlah (hartamu) dijalan Allah
dan janganlah menjatuhkan/menghancurkan dirimu sendiri

diatas puing-puing/kebinasaan

dan perbuatlah kebaikan
( karena) sesungguhnya Allah

sangat menyukai orang-orang yang suka berbuat kebaikan
dan sempurnakanlah ibadah hajji
dan (sempurnakan juga) ibadah umrah untuk Allah
Maka jika kalian terkepung/terhalang
2/196

maka (dapatkanlah) apa saja korban yang kamu peroleh dengan


mudah
( yaitu) daripada hewan-hewan (untuk) kurban


dan janganlah kalian mencukur rambut dulu

sebelum hewan kurban itu sampai

di tempat tujuannya (penyembelihan)


Maka jika ada diantara kalian

berpenyakit/sakit
atau padanya ada gangguan daripada kepalanya
maka (wajib) membayar berfidiyah
yaitu berpuasa,

atau bersedekah
atau berkurban/menyembelih hewan kurban


maka apabila (keadaan) sudah aman bagi kalian
maka bagi siapa yang ingin melaksanakan Umrah (dalam kondisi

aman itu)

sebelum masa haji (haji besar)

maka dapatkanlah apapun yang mudah (didapat)

( yaitu) hewan yang dikurbankan

Namun apabila dia (hewan itu) tidak dapat,

maka berpuasalah
( selama) tiga hari (berturut-turut)


didalam bulan haji
dan/ditambah tujuh hari (lagi)
apabila kalian sudah pulang

Itulah sepuluh hari

perintah/kalimah yang dicukupkan (bilangan 10 hari itu),


( yaitu/berlaku) bagi orang yang bukan
penduduk/penguni rumah

( di) masjidil haram


Dan bertaqwalah kepada Allah
dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah

hukumannya berat


(masa/musim) haji


( yaitu) bulan-bulan yang sudah dimaklumi/dikenal
Maka siapa saja yang menetapkan/punya ketetapan (melakukan

ibadah)

pada masa itu untuk ber haji/melaksanakan haji

2/197

maka janganlah melakukan tindakan rafat

dan jangan juga berbuat yang jahat/dosa


dan jangan pula bertengkar/berkata marah/berkata keji

dalam berhaji itu
Dan apa saja yang kamu kerjakan dalam kebaikan
tentulah Allah mengetahuinya
Dan berbekallah
Sesungguhnya
perbekalan yang baik
( adalah) ketaqwaan
dan bertaqwalah

wahai orang-orang yang mempunyai pikiran/berakal

2/198

2/199

tidak ada dosa atas kamu sekalian

untuk mencari karunia


dari Tuhan kalian,
maka apabila kalian


bertolak/berjalan berbondong-bondong
dari arafah


maka berzikirlah ke sisi/hadirat Allah

di mesjidil haram
dan berzikirlah kepada Nya (dengan menyebut namaNya)
sebagaimana yang telah ditunjukiNYa kepada kalian
Padahal kamu sekalian
sebelum itu (dalam melakukan cara-cara haji sebelumnya)

termasuk orang-orang yang sesat/salah


kemudian bertolaklah/berangkatlah dari mana/tempat mana

bertolaknya orang-orang banyakdan mohonkanlah ampun kepada Allah

2/2002/201

sesungguhnya Allah maha pengampun lagi Maha Penyayang
maka apabila kalian telah menyelesaikan,
tatacara menasik/pelaksanaan hajji

maka berzikirlah kepada Allah,


sebagaimana kalian berzikir/menyebut-nyebut (mengagung-agungkan)

bapak-bapak/nenek moyang kalianatau berzikirlah/sebutkan (nama Allah) lebih banyak (lagi)
maka siapa saja diatara manusia yang berdoa/berkata:


" ya Tuhan kami
berilah kami
( keuntungan) di dunia (saja)

( tentu) tidak ada bagi/untuk dia (keuntungan) di akhirat


berupa keselamatan/ perlindungan

dan diantara mereka juga ada yang berkata (berdoa);


" ya Tuhan kami, berilah kami
kebaikan di dunia ini

2/202

2/203

dan juga kebaikan di akhirat


dan lindungilah/selamatkanlah kami dari hukuman/azab di dalamneraka
mereka itulah ( yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat itu)

bagi mereka

mendapatkan bagian
dari apa-apa yang mereka usahakan

Dan Allah cepat sekali/sangat cepat


kalkulasi/perhitungan Nya
dan berzikirllah kepada Allah
dalam beberapa hari terbilang/tertentu


maka siapa saja yang dipercepat/lebih dahulu (berangkat/sampainya)
dalam dua hari (melaksanakan tasyrik di mina)

maka tidak ada dosa bagi dia

dan bagi siapa menangguhkannya (tertunda/terlambat)


maka tidak ada salah/dosanya bagi siapa yang saja yang bertaqwa
Dan bertaqwalah kepada Allah
dan ketahuilah

2/204

2/205

bahwa sesungguhnya kamu sekalian akan dikumpukan kepadaNya


dan ada diantara manusia

ada orang yang sangat mempesona/berwelas asih bagi kamu


( Muhamad) dalam tutur katanya/pidatonya

tentang kehidupan dunia
lalu dipersaksikannya (diperlihatkannya) kepada Allah
terhadap apa yang ada di dalam qalbu (isi hati) nya

padahal dialah
yang paling suka bertengkar/menentang/paling keras perlawanannya


dan apabila dia berbalik

tentulah dia berusaha di atas bumi/negeri


untuk mengadakan kerusakan padanya ( di bumi itu)lalu menghancurkan tumbuh-tumbuhan

dan memusnahkan generasi (hewan)

Padahal Allah tidak menyukai perusakan/penghancuran (dibumi itu)


dan jika dikatakan kepadanya ;
" takutlah/bertaqwalah kepada Allah

2/206

2/207

2/208


tentu akan muncul padanya
rasa bangga/ sombong
yang membawa kepada dosa/kejahatan

maka cukuplah untuknya (balasannya) jahanam (sejenis neraka yang

berat)


dan juga tempat istirahat yang paling burukdan ( ada juga)diantara manusia

ada orang yang mengorbankan/memberikan jiwanya sendiri

dalam mencari

keredhaan Allah

dan Allah maha penyantun kepada hamba-hamba Nya
hai orang-orang yang beriman

masuklah

kedalam islam

secara keseluruhan/total/sepenuhnya
dan janganlah mengikuti
langkah-langkah (tata cara) setan

2/209

2/210

sesungguhnya dia (setan itu) bagi kalian adalah musuh (penentang)

yang nyata
maka jika kalian tergelincir/meluncur kebelakang
sesudah/setelah

apa yang datang kepada kalian bukti-bukti (kebenaran)


maka ketahuilah bahwa Allah

maha kuat/perkasa lagi maha bijaksana

tidak ada yang mereka tunggu-tunggu

kecuali hanyalah kedatangan Allah kepada mereka


dalam naungan
daripada awan
dan (naungan) malaikat

Lalu diperintahkan/diputuskanlah kasusnya/perkaranya


dan hanya kepada Allah lah

dikembalikan (segala) urusan/perintahtanyakanlah (kepada)
anak-anak/kaum bani Israel

2/211

2/212


berapa banyakkah telah Kami berikan kepada mereka
dari ayat-ayat/tanda/bukti yang menjelaskan/nyata

Dan siapa saja yang mempertukarkan nikmat/anugrah dari Allah

sesudah apa yang datang kepada nya (bukti kebenaran itu)
maka sesungguhnya Allah sangat keras balasan/hukuman/ganjaran

dari Nya
di jadikan indah/nampak indah


bagi orang-orang kafir/engkar

(yaitu) kehidupan di dunia
lalu mereka mengejek/menghina/
merendahkan/mentertawakan/memperlok-olok


kepada orang-orang yang beriman
padahal orang-orang yang bertaqwa itu


lebih mulia/beruntung di hari akhirat
dan Allah memberikan rezki kepada siapa saja yang dikehendakiNya

(disukaiNya)

tanpa dihitung-hitung/dibatasi (pelit/tidak terbatas)


sebenarnya umat manusia itu adalah umat
yang satu / tunggal

2/213

Lalu dikirim/diutus/diangkat oleh Allah


para nabi, pemberi kabar gembira


dan pemberi peringatan


serta menurunkan bersama merekaal kitab dengan kebenaran
untuk memutuskan /menghakimi

yang ada diantara manusiadalam hal mana mereka berselisih paham padanya (kitabnya itu)


Padahal tidaklah mereka berselisih padanya ( pada kitab itu)
kecuali orang-orang yang telah menerimanya (ayat-ayat Allah/al


qur'an)
(yaitu) sesudah datang/sampai kepada mereka penjelasan (bukti

kebenaran/penjelasannya)
karena kedengkian diantara mereka
Maka Allah memberi bimbingan/petunjuk kepada orang-orang yang

beriman


dimana mereka (bani israil) berselisih padanya (alkitabnya)

daripada kebenaran
dengan izin Allah (bagi orang yang mendapat petunjuk itu)

2/214

Dan Allah salalu memberi petunjuk kepada siapa saja yang

dikehendakiNYa

menuju kejalan yang lurus/benar


atau apakah kamu sekalian mengira/berpikir bahwa kalian akan masuk


syorga

padahal sekalipun begitu belum datang kepada kalian

sesuatu yang sama/seperti (yang datang) kepada orang-orang


kaum/orang-orang terdahulu sebelum kalian

yang mereka ditimpa
malapetaka dan kesengsaraan

serta berbagai goncangan/derita


hingga berujarlah/berkatalah Rasul
dan (berkatalah juga) orang-orang yang beriman yang ada bersama

mereka

kapankah (datangnya) pertolongan Allah?

sadarlah/ingatlah bahwa pertolongan Allah itu

( sudah) dekat

2/215


2/216


Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan.
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad) ;
(" yaitu) apa saja yang baik-baik/terbaik yang kalian nafkahkan
maka (bernafkahlah) kepada ibu bapak

dan (bernafkahlah) kepada kaum kerabat/famili


dan (bernafkahlah) kepada anak-anak yatim
dan (bernafkahlah) kepada orang-orang miskin


dan (bernafkahlah) kepada pejalan jauh/pelancong/musafir
dan apa saja perbuatan yang baik (yang kalian lakukan)

maka sesungguhnya Allah maha mengetahui


diharuskan/wajib kepada kalian berperang/melawan balik

padahal yang demikian itu (berperang/wajib militer itu)


kamu benci/tidak suka
dan bisa saja/boleh jadi

kalian membenci suatu keinginan/kehendak


padahal dia itu (hal yang kamu benci itu) ada kebaikannya/lebih baik
bagi
kalian

Dan boleh jadi


kalian menyukai sesuatu kehendak/keinginan
padahal ia (keingan itu) tidak baik/ buruk bagi kalian
dan Allah mengetahuinya

akan tetapi kalian tidak mengetahui/mengerti/memahaminya

mereka bertanya kepadamu (Muhammad)


tentang beberapa bulan (larangan-larangan) di bulan haram
( yaitu) tentang perperangan padanya ( dibulan haram itu)
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" berperang padanya (bulan itu) adalah besar (kesalahannya)


tetapi menghalang-halangi/mencegah/merintangi (manusia)
daripada/keluar dari jalan Allah ( dalam berbuat kebaikan)
dan juga menentang/kafir kepada Dia ( Allah)

dan (menghalangi orang masuk) mesjidil haram


dan mengusir orang-orang/penduduk (yang datang ) dari sekitarnya


lebih besar lagi ((kejahatannya) dihadapan/disisi Allah

fitnah/kekejian/hasutan merupakan yang lebih besar lagi


sedangkan
(kejinya) dari pada pembunuhan

2/217

dan tidak pernah henti-hentinya/ tidak akan pernah berhenti (orang orang
kafir)
memerangi kalian
sebelum mereka (berhasil) membalikkan kalian
( berbalik) dari agama/ajaran kalian


jika mereka mampu/sanggup (melakukannya)
Dan siapa saja yang membalik diantara kalian
( berbalik) dari agamanya/ajarannya (yang benar)

lalu/maka apabila dia mati


sementara dia itu (orang murtad itu) berada dalam kekafiran

maka mereka itulah

tanpa hasil/batal lah/sia-sialah

( segala) amal/perbuatan baik mereka

baik di dunia mapun di akhiratMereka itulah penghuni api/neraka


mereka itu tetap berada di sana selamanya

2/218

2/219sesungguhnya orang-orang yang beriman
dan orang-orang yang

menderita akibat mengungsi/ dideportasi/ diasingkan/ hijjrahdan mereka berjuang keras di jalan Allah

mereka itulah
yang mendapat harapan dari Allah/ penuh pengharapan kepada Allah
dan juga (harapan) rahmat dari Allah
dan Allah sungguh maha Pengampun lagi maha penyayang

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad)perihal/tentang khamar (minuman keras) /minuman memabukkan
dan (perihal) berjudi (main tebak-tebakan)
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" pada keduanya (minuman keras dan judi itu)

terdapat dosa yang lebih besar
tetapi juga ada mamfaatnya bagi manusia

tetapi dosa/kejahatan dari pada keduanya, lebih besar lagi

2/219

2/220

dari pada mamfaat keduanya

Dan bertanya mereka kepadamu


tentang apa yang telah mereka berikan/nafkahkan
katakanlah/sampaikalah (Muhammad) :

( " yaitu) yang nilainya lebih/surplus/kelebihan dari keperluan kamuDemikianlah Allah menerangkan pada kalian
tentang ayat-ayatNya

agar supaya kamu sekalian pertimbangkan/pahami,


didalam (tentang kehidupan) dunia dan akhirat,

lalu/kemudian mereka bertanya kepadamu (muhammad)


( yaitu) perihal anak yatim,

katakanlah/sampaikanlah (Muhammad) ;

" tempatkanlah/uruslah mereka (pada tempat) yang pantas/baik


dan jika kamu sekalain mencampur baur/ bergaul dengan mereka
maka tentulah mereka itu adalah saudara kalian
dan Allah mengetahui,

2/221

siapa saja yang melakukan kerusakan (kejahatan/kecurangan) dansiapa saja yang melakukan perbaikan (penempatan yang benar)

dan apabila Allah menghendaki, tentu Dia dapat mempersulit kalian

sesungguhnya Allah maha Perkasa lagi maha bijaksana


dan janganlah
mengawini/ menikahi
orang musryik (penyembah perbahala/orang yang mempersekutukan

Allah)
sebelum/sampai mereka itu beriman

Padahal budak-budak beriman lebih baik (bagi kalian)
dari pada orang-orang musryikin

walaupun (orang musryk itu) menarik hati kalian
dan jangan pula menikahkan

orang-orang musryik diantara kalian (diantara orang-orang mukmin)


sebelum mereka itu beriman
padahal budak mukminin lebih baik (bagi kalian)
dari pada orang-orang musryikin
walaupun mereka (orang musryik itu) menarik hati kalian

2/222

Mereka (orang musryik itu) akan membawa/mengajak kalian keapi/neraka

sedangkan Allah mengundang/memanggil menuju syorga
beserta (memanggil menuju) ampunan dengan izin Nya

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia


supaya mereka lebih ingat/mengingat/mengambil pembelajaran

dan mereka bertanya kepada kamu (Muhammad)


perihal/tentang haid/nifas

katakanlah ; " itu (mestrurasi itu) adalah kotoran (najis),maka jauhilah/ menjauhi diri/menyingkirlah (untuk bercampur)

dari wanita yang dalam keadaan haid


dan janganlah kalian mendekati mereka (istri kamu itu)
sampai/sebelum mereka bersih/suci
maka apabila mereka telah bersih


maka (bolehlah) mendatanginya dimana saja kalian suka
yang diperintahkan Allah pada kalian (pada tempat
( menurut/sesuai)
yang di perbolehkan)

susungguhnya Allah menyukai

2/223

2/224

orang-orang yang taubat/ sadar/ insyaf


dan menyukai pula orang-orang memperhatikan kebersihkan dirinya

istri-istrimu adalah (seumpama) ladang/tempat bercocok tanam bagikamu/kalian
maka datangilah tempat bercocok tanam (peranakan/rahim) kalian itu

merurut yang kalian sukai/kehendaki

dan kerjakanlah (amalan) untuk diri kalian
dan taqwalah pada Allah dan ketahuilah
dan ketahuilah bahwasanya (kelak) kamu sekalian
akan menemui Dia

dan beri kabar gembiralah orang-orang yang beriman

dan janganlah kamu membuat/menjadikan (mengatas namakan) Allah
( yaitu) sumpah yang akan merintangi/menghalangi kamu sekalian
untuk berbuat kebaikan

dan bertaqwalah
dan adakanlah islah/perdamaian/perbaikan diantara manusiadan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui

2/225

2/226

2/227

Allah tidak menghukum kalian


karena ketidak sengajaaan dalam sumpah kalian
akan tetapi tentu akan menghukum kalian


akibat kesengajaan/kehendak dalam niat hati kalian
Namun Allah maha pengampun lagi Maha Penyantun/murah hatibagi orang-orang (para suami) yang meng-illak-kan (berkata dengan

serius tidak akan bercampur)


kepada istrinya

tentu harus menunggu/dipending (untuk mencampurinya)


selama empat bulan
maka apabila kemudian telah kembali/berbalik
maka sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi maha Penyayang


dan jika mereka berketetapan/keras hati

( untuk) talaq/bercerai
maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi Maha mengetahui

wanita-wanita yang diceraikanhendaklah menahan diri mereka

selama tiga kali


periode haid

dan tidak boleh/halal bagi mereka

2/228

untuk menyembunyikan yang diciptakan Allah


di dalam rahim mereka (janin nya)
jika mereka beriman kepada Allah
dan (beriman juga) kepada hari akhir


Dan suami-suami pada masa menanti itu

ada haknya untuk merujuk mereka (istri-istrinya)

di dalam hal yang demikian (pada kasus itu),


apabila/jika (suaminya) menghendaki islah

( perdamaian/perbaikan/rujuk)

Dan merekapun (para istri-istri)


ada hal yang sama/seiimbang terhadap (diri) mereka
dengan cara yang makruf


akan tetapi para suami memiliki (hak) satu tingkat lebih tinggi (dari
istrinya)

dan Allah maha Perkasa dan Maha Bijaksana

2/229

talaq
( jatuh) dua kali

maka (talak dua itu) kamu boleh rujuk lagi


dengan cara yang makruf/terbaik

atau melepaskannya/menceraikannya
dengan keramahan-tamhan/rukun/ baik-baik

Dan tidak halal/syah bagi kalian


untuk mengambil kembali
terhadap apapun yang sudah kamu berikan kepada mereka dengan
kehendak/kemauan
kamu
kecuali jika (wali) mengkuatirkan
keduanya tidak dapat menegakkan (melakukan)batasan/hukum (yang ditentukan) oleh Allah
maka jika kamu (wali) kuatir/takut

keduanya tidak dapat menegakkan (hukum/syariat)batasan/hukum-hukum Allah

maka tidak dosa/salah terhadap keduanya (suami-istri itu)

2/230

untuk membayar ganti rugi padanya (untuk menebusnya dengan harta


yang pernah diberikan oleh suaminya padanya )

maka itulah batasan/hukum yang diberikan oleh Allah

Maka janganlah melanggarnya

Dan siapa saja yang melanggarbatasan/hukum Allah

Maka mereka itulah


yang mereka termasuk orang yang lalim/ pembuat kejahatan
kemudian jika (si suami) menalaknya (lagi)

maka tidak halal lagi baginya (untuk rujuk lagi)


sesudah itu (sesudah talak tiga)
sebelum dia (istrinya itu) menikahi suami/bersuami lagi
( dengan ) suami yang lain baginya (selain suaminya yang dulu)
jika/apabila (suaminya yg sesudah itu)
maka
menceraikannya/menalaknya lagi,

maka tidak ada berdosa/salah bagi keduanya

untuk bersama-sama lagi (nikah lagi)
jika keduanya menduga/berpikiran (mampu) untuk

menegakkan/melaksanakan berdua2/231


batasan/hukum Allah

dan demikianlah batasan/hukum Allah

yang diterangkanNya
kepada kaum/kelompok yang memahami/mengerti

dan jika kamu menalak/menceraikan istri-istrimu


maka apabila mereka mencapai


masa tunggu/idah
maka pertahankan/rujuklah
dengan cara baik-baik/bijaksana/makruf


atau lepaskan/berpisah/bercerailah
mereka secara baik-baik/bijaksana/makruf


dan janganlah kamu merujukinya
( dengan tujuan) melukainya/mencederainya/menyiksanya
( dengan) melakukan perbuatan yang melampaui batas (padanya)
dan bagi yang melakukannya,
itu benar-benar/sangat lalim terhadap dirinya sendiri (karena istri

adalah bagian suaminya)


dan jangan pula kamu jadikan ayat-ayat Allah

untuk main-main/diperolok-olokan

dan ingat-ingatlah
akan karunia Allah kepada kalian
dan juga apa-apa yang pernah diturunkan kepada kalian
kitab (al Quran) beserta hikmahnya

supaya memperingati/menasehati kalian dengan itu (dengan


agar
yang telah diturunkan Alah itu)
dan agar supaya (kalian) bertakwa pada Allah

dan ketahuilah ,

bahwasanya Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui


dan apabila kalian menalaq istri-istrimumaka setelah sampai/selesai masa tunggunya

maka janganlah kamu menghalang-halangi/ mempersulit mereka

untuk kawin dengan

suami mereka

apabila sudah ada kesusuaian

2/232

diantara/sesama mereka
dengan cara baik-baik/bijaksana/makrufdemikianlah yang disarankan dengan itu

kepada kalian diantara orang-orang yang
beriman kepada Allah
dan (beriman) kepada hari akhir


Yang demikian itu lebih luhur/mulia bagi kamu
agar supaya kamu sekalian lebih bersih/suci (dari dosa/fitnah)
Dan Allah mengetahui
sementara kalian tidak mengerti/mengetahuinya

dan bagi para ibu-ibu


( hendaklah) mereka menyusui/meneteki

bayi-bayi mereka
selama dua tahun

secara penuh/lengkap/utuh

( yaitu) bagi yang menginginkan (penyususuan itu)


2/233

untuk/agar sempurna,

selama masa penyusuan itu

Dan kewajiban Bapaknyalah


untuk (memberi) menafkahkan/ membelanjakan mereka
serta (menafkahkan juga) pakaiannya,
kepada mereka( istri dan anak-anaknya) dengan cara baik-baik /

bijaksana / makruf

Tidaklah diberi beban/ dibebani

setiap jiwa/ orang/ manusia


kecuali
sesuai dengan kapasitas/kemampuannya


Tidak dijadikan menderita/ beban sangat berat
seorang ibu
terhadap anak-anaknya

dan janganlah seorang bapak disengsarakan/menderitakarena anak-anaknya

dan penerima waris/pewaris

seperti itu pulalah (perlakuannya terhadap penerima warisan)


Maka bagi yang ingin

menyapih/berhenti menyusukan (anaknya)


maka hendaklah menunggu (sampai anaknya menyapih)

dengan cara kerelaan dan mufakat/konsultasimaka tentu tidak ada dosa/salah bagi mereka (untuk menunggu)
Dan jika menginginkan anak-anak kalian,
wanita lain untuk menyusuinya (anak kamu itu)

yang kalian suka rela


maka tidak ada dosa/salahnya (untuk disusukan oleh wanita lain) bagi

kalian
apabila mkalian membalas jasa (upah)
dengan pembayaran tunai secara baik-baik/bijaksana/makruf


Dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah
bahwa Allah

maha menyaksikan terdapat apapun yang dilakukan/kerjakan

dan bagi orang yang


telah mati/mangkat diantara kalian

2/234

mereka (yang mati itu) meninggalkan dibelakangnya (istri sementara


istrinya/janda-janda)
(maka) hendaklah istri-istrinya (janda-janda itu) untuk


menunggu/menangguhkan

terhadap diri mereka sendiri (menahan diri untuk tidak menikah lagi)

selama empat bulan

dan/ditambah sepuluh hari


maka apabila telah sampai (habis) masa menanti/tunggu mereka,

maka tidak ada salahnya/dosanya bagi kalian (para wali)


terhadap/pada apapun yang mereka inginkan
dalam diri mereka (untuk keinginan diri mereka)
dengan cara baik-baik/ bijaksana/ makruf


Dan Allah

maha memahami terhadap apapun yang dilakukan/dikerjakan

2/235


tidak ada dosa/salah bagi kalian
dalam hal mana kalian melakukan penawaran tidak langsung padanya


(wanita)


( yaitu) dengan cara meminang wanita
atau kalian/kamu merahasiakan/menyembunyikannya
dalam diri kamu/kalian ( dalam hati)
Mengetahui Allah bahwa kalian
akan menyebut-nyebut nama mereka
namun janganlah


mengadakan perjanji (nikah) dengan mereka
secara sembunyi-sembunyi
kecuali untuk mengatakan (kepada mereka)
perkataan yang baik-baik/ makruf
Dan jangan pula kamu memutuskan/memecahkan

untuk melakukan perkawinan/menikahi (wanita lain)


sebelum habis

masa tunggunya yang telah ditetapkan/dicatat


2/236

dan ketahuilah bahwasanya Allah


mengetahui apa yang ada pada diri kamu sekalian (hatimu)

maka takutlah kepadaNYa dan ketahuilah
bahwasanya Allah maha pengampun lagi maha penyantuntidak ada dosa/salah bagi kamu sekalian

apabila kalian menceraikan/talaq dengan wanita-wanita


sebelum kalian

menyentuhnya/ bercampur dengannya

atau

sebelum menetapkan (bayaran) pada mereka

( berupa) mas kawinnya
dan hendaklah mut'ah (pemberian itu) kepada mereka itu
atas dasar yang mampu


menurut kemampuannya

dan begitu juga (atas dasar) yang miskin menurut kemampuannya pula
pemberian (mat'ah) itu dengan cara yang baik/patut

2/237

Begitulah caranya bagi orang-orang yang berbuat kebaikkan


apabila (kalian)

menalaknya/menceraikan mereka
tetapi belum

bercampur dengannya

padahal kalian sudah menentapkan maskawin/mahar pada mereka

maka bayarlah mahar itu


setengahnya

dengan apa yang telah kalian tetapkan (dengan mahar/bayaran) itu
kecuali jika dia memaafkan/membatalkannya
atau dimaafkan oleh

orang yang memegang (berhak membatalkan/walinya) ikatan nikah itu


Dan bahwasanya pemaafan itu

lebih mendekati
kepada ketaqwaan/kealiman/kebaikan
dan janganlah melupakan

2/238

2/239


kerahmahtahan/kerukunan diantara kalian
sesungguhnya Allah

menyaksikan apa-apa yang dikerjakan


Peliharalah/jagalah

atas shalat (mu)dan (pelihara juga) shalat wustha (shalat wajib)

dan berdirilah karena Allah

secara khusuk/serius
maka jika kalian dalam keadaan takut,
maka berjalanlah (sambil shalat)
atau (shalat) diatas kuda/berkendaraan
kemudian apabila sudah aman
maka sebutlah nama Allah (shalatlah)
sebagaimana yang telah diajarkan kepadamu

dari apa yang belum kamu ketahui

dan orang-orang yang


akan meninggal dunia diantara kalian

2/240

2/241

dan ia meninggalkan dibelakangnya istri-istrinya


berwasiatlah hendaknya

kepada istri-istrinya


( yaitu) memberikan pembelanjaan/nafkah dalam setahun
dengan tidak diusir/disuruh pindah (dari rumah kamu)
maka apabila mereka ingin pindah,

maka tidak ada dosanya/salahnya bagi kalian
membiarkannya melakukan apapun untuk dirinya sendiri,
dengan cara yang baik-baik/ makruf

Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana


dan kepada (wanita) yang ditalak


( diberi) mut'ah ( pemberian suka rela untuk biaya hidup)
dengan cara baik-baik/bijaksana/makruf

suatu kewajiban bagi orang bertaqwa

2/242

2/243


demikianlah diterangkan Allah kepada kamu sekalian

ayat-ayatNya
supaya kalian mengerti/memahaminya
apakah kamu tidak lihat/perhatikan

terhadap orang-orang yang


diusir/keluar/deportasi
dari kampung halamannya ?

dan mereka itu ribuan (banyaknya)


karena ketakutan mati (takut mengalami musibah kematian),


maka berfirmanlah Allah kepada mereka ;

" matilah


kemudian (Allah) menghidupkan mereka (lagi)
sesungguhnya Allah

memiliki karunia
atas/terhadap manusia

tetapi kebanyakan manusia

2/244

2/245

tidaklah mengetahuinya
dan berperanglah
di jalan Allah

dan ketahuilah bahwa Allah


maha mendengar dan lagi maha mengetahui


siapakah orang-orang
bersedia memberikan pinjaman kepada Allah


( dengan) pinjaman yang baik ?,
maka tentu Dia akan membayarnya lagi kepadanyasecara berlipat ganda banyaknya (pahalanya)
dan Allah lah

yang menyempitkan/memberi kesusahan

dan (Allah juga) yang melapangkan/meluaskan (rejeki)


dan kepadaNYa lah (kamu) dikembalikan
2/246

apakah kamu tidak melihat/perhatikan/saksikan


para raja/pemimpin/pemuka masyarakat

dari pada kaum/keturunan Israel


sesudah nabi Musa?


ketika mereka berkata kepada nabi mereka

( yaitu) angkatkanlah/tugaskanlah
kepada/untuk kami seorang raja/pemimpin/pemuka
( yang) mau/dapat berperang/berjuang,
di jalan Allah?

Berkatalah/menjawablah (nabinya);
tentu, barangkali/boleh jadi


jika diwajibkan kepada kalian

untuk sama-sama berjuang/berperang


tentu kalian tidak akan berperang.
mereka berkata/menjawab;
" mengapa kami tidak bersedia sama-sama berperang

di jalan Allah ?

padahal kami adalah orang-orang terusir,
dari kampung halaman kami,
beserta anak keturunan kami ?


Maka ketika diwajibkan/diperintah bagi mereka

untuk berperang
berpalinglah mereka
kecuali
sebagian kecil saja dari mereka
Padahal Allah
maha mengetahui (siapa-siapa) yang berbuat zalim
dan berkatalah kepada mereka nabinya itu,
sesungguhnya Allah ,

benar-benar telah membangkitkan/mengangkat bagi kalian


(pemimpin)

( seorang pemimpin yang bernama) Thalut menjadi Raja
mereka menjawab ;

2/247

" bagaimana kami dapat menjadikan dia (Thalut itu menjadai raja)


( untuk) menjadi pemimpin bagi kami
padahal kamilah
yang lebih berhak terhadap kekuasaan/raja itu dari pada dia (Thalut


itu)?

dan bukankah (kami) telah diberi (oleh Allah)


kemewahan/kekayaan yang berlimpah
dari miliknya/hartanya ?

berkatalah (nabi itu);


" sesungguhnya Allah,

telah memilih dia (Thalut) untuk kalian
dan (Allah) telah melebihkan dia (Thalut itu)
dengan berbagai macam kelebihan/kelimpahan
dalam hal ilmu pegetahuannya,

dan juga (kelebihan) fisiknya (ukuran tubuh dan kekuatan fisiknya)
Dan Allah
telah menitahkan/memberikan/ mengangkat/menganugrahkan

2/248

kepemimpinan kepada siapa saja yang dikehendakiNya


dan Allah maha luas pemberianNya lagi maha mengetahuidan berkata nabi mereka (kepada kaumnya);
" sesungguhnya tanda-tanda kepemimpinan orang itu
adalah dengan kembalinya kepada kamu sekalian

tabut/tablet (naskah perjanjian )


yang terdapat/padanya (didalam tabut itu)
( prasasati) perdamaian,
daripada Tuhan kalain
dan juga (prasasti) barang peninggalan
tentang apa-apa yang telah di wariskan


milik/dari keluarga nabi Musa dan dari keluarga Harun

yang dibawa/dikirim oleh


malaikat


sesungguhnya bagi yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kalian

jika kalian adalah termasuk orang-rang yang percaya/beriman

maka ketika

2/249


Thalut berangkat

bersama angkatan perangnya/prajuritnya

berkatalah dia (Thalut) ;


" Sesungguhnya Allah
akan mencobai/ menguji kalian
dengan sebuah sungai,
maka siapa saja yang
meminum daripadanya (air sungai itu)

maka tentulah dia bukanlah pengikut aku,
sedangkan siapa saja yang tidak mencicipinya
maka sesungguhnya dia adalah pengikutku,


kecuali/hanya meneguk/menciduk seteguk/seciduk
sekepalan tangannya

Maka/kemudian mereka meminumnya padanya (air sungai itu)


kecuali hanya sedikit sekali diantara mereka (yang tidak meminumnya)

maka tatkala beberapa saat kemudian


dia (yang meminim itu) beserta orang-orang beriman

yang ikut bersama dia (bersama Thalut)


berkatalah mereka (yang meminum):
" sudah tidak ada lagi kesanggupan kami pada hari ini

terhadap (berhadap-hadapan/melawan) Jalut

dan juga (berhadapan) dengan bala tentera/prajuritnya,

berkatalah orang-orang yang


yang berpikiran/merasa bahwa mereka
mereka yang berpulang (berserah diri) pada Allah
sudah berapa banyak dari kelompok (pasukan) yang kecil/sedikit

( dapat) mengatasi kelompok yang besar/banyak
dengan izin Allah
dan tentu Allah bersama-sama orang yang bersabar
2/2502/251

maka tatakala mereka berjumpa/saling melihat

terhadap (berhadap-hadapanlah) dengan Jalut beserta


balatenteranya
Berkata/berdoalah mereka (Thalut dan balatenteranya) ;
" ya Tuhan kami tuangkanlah/anugrahkanlah,

kepada kami kesabaran/ketabahan/kekuatan

dan (berikan juga kepada kami) kekokohan/ kekompakan/persatuan


dengan kemandirian/tumpuan kaki/langkah-2 kami

dan bantulah/tolonglah kami

terhadap (melawan) kaum/orang-orang kafir


maka mereka (Thalut dan pengikutnya) mengalahkan/menaklukkan

(Jalut)
atas izin Allah

dan terbunuhlah Jalut oleh Daud (panglima perang waktu itu)


Lalu Allah memberikan kepemimpinan/pemerintahan (kepada Daud

setelah itu)
dan (memberikan juga) hikmah dan (memberikan juga) ilmu pada dia

( Daud)
dari apa-apa yang dikehendakiNYa

Dan kalau tidak

2/251

ditolak (keganasan) oleh Allah

2/252


antara sesama manusia/satu sama lain manusia
tentulah akan rusak binasalahlah


bumi/negeri (ini)

tetapi Allah

memiliki keramah-tamahan

atas seluruh alam semesta ini (seluruh umat manusia)itulah ayat-ayat/bukti/tanda-tanda (kekuasaan) Allah

yang Kami membacakannya/meceritakannya kepadamu (Muhammad)dengan kebenaran

Dan sesungguhnya kamu (Muhammad)

( termasuk) salah satu dari para Rasul/utusan (Allah)

demikianlah
para utusan/rasul itu

Kami lebihkan

satu terhadap yang lainnya


diantara mereka (diantara para rasul itu), (ada rasul) yang orangnya
berkata-kata/berfirman
Allah (padanya)

2/253


dan sebagian dari yang lainnya Kami tinggikan
derajatnya

dan Kami berikan kepada Isa


putra/anaknya Maryam
beberapa mukjizat

dan Kami memperkokoh/mendukungnya/support dia (Isa)dengan roh kudus (malaikat Jibril)
dan sekiranya Allah berkehendak

tentu tidak berbunuh-bunuhan/berperang


orang-orang yang sesudah mereka (sesudah kematian Isa)
( yaitu) setelah
apa/sesuatu yang telah datang kepada mereka bukti-bukti (Mukjizat

isa itu)
akan tetapi mereka berselisih paham (tentang mukjizat itu sehingga

mereka angggap Isa sebagai Tuhan)
maka diantara mereka ada orang yang beriman (kepada Allah)
diantara mereka ada pula orang yang menjadi kafir (engkar
dan
kepada Allah)
dan seandainya Allah menghendaki

2/254

maka tidak berbunuh-bunuhan (diantara mereka)

akan tetapi Allah


berbuat/berkehendak

apa yang Dia kehendaki/rencanaNya


wahai orang-orang yang beriman
belanjakanlah/nafkahkanlah
apa-apa rezki yang telah Kami rejekikan/berikan kepada kalian
sebelum
datangnya hari
( dimana) tidak ada lagi tawar-menawar/jual-beli disana (di akhirat )
dan tidak ada juga pertemanan

dan tidak ada juga tolong-menolong/safaat (tanpa izin Allah)


orang-orang yang engkar/kafir , mereka itulah orang-orang yang
Dan
zalim

Allah tidak ada tuhan selain Dia

yang hidup,

abadi/kekal

2/255

tidaklah Dia mengantuk sama sekali


tidak pula tidur
milikNYa lah apa-apa yang ada di langit

dan apa-apa yang ada di bumi


tidak ada yang dapat memberikan safaat/bantuan perantara
di sisiNYa , kecuali/tanpa izinNYa

pengetahuanNYA meliputi segala apa-apa yang ada dihadapan mereka
dan apa-apa saja ( yang ada) dibelakang mereka
dan tidaklah meliputi (menguasai) sedikitpun juga mereka
terhadap ilmu/pengetahuan Dia

kecuali dengan apa yang Dia kehendaki

dan kekuasaan/karunia/keperkasaan tahtaNYA
( mencakup/ meliputi) seluruh langit/angkasa luas


dan bumi
dan tidaklah (Dia) merasa lelah/letih memelihara keduanya (langit dan

bumi)
dan Dialah yang maha Tinggi lagi Maha besar

tidak ada paksaan


dalam agama/ajaran

2/256

benar-benar telah menjadi jelas bersih/berbeda jelas


antara kebenaran dengan kesalahan/kesesatan
maka siapa saja yang kafir/engkar/membangkang terhadap

Thagut/tuhan palsu
lalu beriman kepada Allah


maka sungguh-sungguhlah dia telah mengambil pegangan
tali gantungan/buhul tali

yag sangat pasti tidak kunjung habis


yang tidak akan putus (kuat erat) baginya
dan Allah maha mendengar dan Maha mengetahui


Allah

pelindung/melindungi


orang-orang yang beriman
( Dia) membebaskan/mengeluarkan mereka (orang beriman) dari

kegelapan (kebodohan/kebuntuan)
menuju cahaya (petunjuk/kebenaran)

2/257

2/258


dan orang-orang yang engkar/kafir

pelindung mereka adalah tuhan-tuhan palsu/thaghut


yang mengeluarkannya/mengambil mereka (orang kafir itu) dari
cahaya
(petunjuk)
menunju (kepada) kegelapan


mereka itu (orang kafir itu) penginap/penghuni api (nekaka)


mereka itu disana (di neraka itu) abadi (selamanya)
apakah kamu tidak memperhatikan/lihat orang-orang yang

membantah/ mendebat ibrahim


tentang Tuhannya dia ( Tuhan Ibrahim itu)
yaitu orang yang telah diberi Allah kepemimpinan/pemerintahan

( kekuasaan/raja) kepadanya

ketika Ibrahim berkata (kepada Raja itu);

" Tuhanku
adalah yang
memberi hidup

dan memberi kematian

berkata/menjawab (raja itu) ;

2/258


" aku dapat menghidupkan dan mematikan

berkata/menjawab Ibrahim ;

" sesungguhnya Allah menerbitkan matahari


dari sebelah timur
maka oleh sebab itu terbitkanlah dia (matahari itu)
dari sebelah barat

maka terdiamlah/membisulah
orang kafir/engkar itu
dan Allah tidak akan memberikan petunjukNYa

kepada orang yang lalim


atau seperti orang
yang sedang melewati terhadap (suatu) kampung/negeri
dan dia (negeri itu) terjungkir balik
terhadap atap/menaranya (menaranya terbenam dalam tanah)

berkatalah (orang yang lewat itu);

bagaimanakah ALlah menghidupkan dia ini (kota/negri ini),


2/259

sesudah kematiannya (kehancurannya) ?


maka oleh sebab itu Allah mematikan dia (orang yang lewat itu)
seratus tahun (lamanya)
kemudian menghidupkan dia lagi

berkata/berfirman (Allah) kepadanya;

" sudah berapa lamakah kamu menetap/tinggal disini?

berkata/menjawablah (orang yang dimatikan itu) ;" aku tinggal disini sehari saja

atau (mungkin) setengah hari saja

berkata (berfirman Allah);

bukannya begitu/tetapi sebenarnya, kamu tinggal disini


100 tahun (lamanya)

maka cobalah lihat/perhatikan pada makanan


dan minuman

sepertinya tidak disentuh waktu orang lewat
dan lihat/perhatikan juga

kepada keledai itu

dan kami akan menjadikan bagi kamu


untuk bukti/tanda-tanda bagi manusia

dan lihatlah kepada


tulang belulang (keledai itu)


bagaimana Kami merekontruksinya (lagi)

kemudian Kami membungkusnya (lagi)


( dengan) daging

maka setelah terbukti apa-apa dari kenyataan itu terhadap dia


berkatalah dia ;
" mengerti/paham, bahwasanya Allah
terhadap segala sesuatunya
berkuasa ( penuh)/sangat berkuasa

dan (ingatlah) ketika


berkata Ibrahim;

" ya Tuhanku
perlihatkanlah kepadaku

2/260

bagaimana
( Engkau) menghidupkan (orang) yang mati

berfirman (Allah) ;
" apakah/ataukah kamu belum yakin ?

berkata (ibrahim) ;
" bukan begitu, akan tetapi
agar supaya menjadikan lebih mantap/ mudah
jiwa raga (keyakinan) hamba

berfirman (Allah) ;
" maka ambillah

empat ekor (burung)


(yang mana) dari burung-burung yang ada pada kamu (yang telah

kamu pegang/tangkap itu)

cincanglah mereka (burung-burung itu)


yang ada padamu itu (kamu ikat/pegang itu)


kemudian tempatkanlah
diatas/pada beberapa bukit/gunung
diantara mereka (burung-burung ) yang telah tepotong-potong itu
kemudian panggilah mereka (burung-burung itu)

niscaya mereka akan datang kepadamu


sangat cepat
dan ketahuilah bahwasanya Allah

maha perkasa dan lagi maha Bijaksana

permisalan/perumpamaan


bagi orang-orang yang mengerluarkan/menafkahkan/ memberikan
kekayaannya
di jalan Allah
ibarat/seperti
sebutir benih

2/261
2/262

yang tumbuh
( menjadi) tujuh bulir/tangkai
lalu masing-masing bulir/tangkai itu
( menghasilkan) seratus benih
Dan Allah
meningkatkan/melipatgandakan (pembayarannya/balasannya)

bagi siapa saja yang dikehendakinya


dan Allah maha luas karuniaNYa lagi maha mengetahui

dan (bagi) orang yang


membelanjakan/memberikan/menafkahkan
kekayaan mereka
di jalan Allah
kemudian
tidak mengikutinya (menyebut-nyebutnya)

tentang apa yang dinafkahkan/diberikannya dengan kedermawaanya


dan tidak pula menyakiti/melukai (perasaan orang yang diberinya)

2/263

tentulah mereka akan mendapatkan balasan/pahala/pembayaran


mereka
dari sisi Tuhan mereka

Dan tidaklah ada kekuatiran bagi mereka
dan mereka tidak pula bersedih hati

perkataan/ucapan yang makruf/baik-baik/bijaksana/sopan


dan (juga ucapan) pemberian/permintaan maaf


lebih baik dari pada bersedekah,
yang diikuti /diiringi oleh yang menyakiti (perkataan/sikap)

Padahal Allah itu Maha Kaya raya

( lagi) Maha Penyantun/sabar


wahai orang-orang yang beriman

janganlah membatalkan/menghilangkan

(nilai-nilai) sedekah kalian
dengan menyebut-nyebut dan (berkata) yang menyakitinya
seperti halnya orang yang

menafkahkan miliknya/hartanya

2/264

secara riya/menyombongkan/membanggakan diri kepada manusia

sementara (dia) tidak beriman kepada Allah


dan juga (tidak beriman) pada hari akhirat


perumpamaan (bagi yang memberi dengan cara itu)
semisal/seperti/seumpama

batu karang yang licin

yang diatasnya (batu licin itu) ada debu/berdebu/tanahmaka (kemudian batu itu) ditimpa hujan /badai

maka debu-debu tersebutpun hilang/lenyap
(yang bersedekah itu) tidak mendapatkan apapun/punya
Mereka
kendali
apa-apa yang telah usahakan/perbuat (tidak mendapat
atas
pahala/balasan dari Allah)
dan Allah tidak memberi hidayah/petunjuk
kepada mereka yang engkar/kafir/membangkang

dan perumpamaan bagi mereka yang membelanjakan/menafkahkan/


memberikan

harta/kekayaan mereka (untuk) mencariridho/kerelaan/ikhlas demi Allah

2/265

dan untuk memperteguh diri/jiwanya


semisal/seumpama/sama halnya dengan
sebuah kebun di dataran tinggi


yang ditimpa/dicurahkan/disiram hujan

maka berkembanglah/bertambah
buah-buahannya/hasil panennya
dua kali lipat

tetapi jika tidak ada curahan hujan


maka embunpun/gerimispun (sudah cukup)


dan Allah

maha melihat apa yang kalian kerjakanapakah ada salah seorang dari kalian yang suka
berkebun yang menjadikan padanya (kebun itu),
daripada pohon korma
dan juga pohon anggur


yang padanya (kebun itu) mengalir sungai-sungai dibawahnya

2/266

yang padanya (di kebun itu ada) berbagai jenis buah-buahan

lalu datanglah pada dia (pemilik kebun itu)


masa tua
sementara dia memiliki anak-anak keturunan
yang masih lemah/kecil

kemudian ditimpakan padanya (pada kebun itu) badai/topan padanya

(kebun
itu)

api


maka terbakarlah/dimakan api lah (tumbuhan di kebun itu)


demikianlah Allah menerangkan kepada/diantara kamu

ayat-ayat/keterangannya

supaya kalian
mempertimbangkan/menghayati/ mengambil pelajaran/
wahai orang-orang yang beriman

nafkahkanlah
dengan cara yang baik-baik


dari apa yang kalian peroleh

dan apa-apa yangditurunkan/diberikan/diambil untuk kamu sekalian

dari bumi ini


2/267

dan janganlah kalian memilih-milih/menyisihkan

hasil yang jelek/ busuk/ yang tidak baikyang padanya (hasil yang jelek itu) kalian menafkahkannya
sedangkan kalian sendiri tidak mau
untuk mengambilnya

kecuali dengan

menutupkan mata
padanya (yang kamu beri itu)

dan ketahuilah
sesungguhnya Allah
maha Kaya raya lagi terpuji

setan itu menjanjikan (menakuti-nakuti) kalian dengan kemiskinan


dan menganjurkan/menyuruh kalian berbuat keji/cabul

2/268

2/269

2/270

padahal Allah menjanjikan kalian dengan keampunan dari Nya

serta (menjanjikan) karuniaNya


dan Allah maha luas (karuniaNya) lagi Maha mengetahui

( Allah) memberikan/menanugrahkan
hikmah (hakikat/pemahaman)

kepada siapa yang dikehendakiNya
Dan siapa saja yang diberiNYa/dianugrahkanNya hikmah (pemahaman


yang mendalam)

maka dia benar-benar telah dianugrahiNya


keberuntungan/kebaikan yang banyak/besar
dan tidaklah ada orang yang mengambil pembelajaran/peringatan
kecuali/selain para cendikiawan

dan apa saja yang kalian nafkahkan/belanjakan/dermakan


dari yang dinafkahkan itu
atau (apa saja ) yang kalian telah berjanji/bernazar
dari yang (kalian) janjikan/nazarkan itu
maka sesunggunya Allah mengetahuinya

2/271

dan tidak ada bagi orang-orang zalim


yang akan menolong
jika kamu mengungkapkan/memperlihatkan

sedekahmu

maka itu adalah baik

dan jika kamu menyembunyikannya


dan berikannya kepada orang fakir/miskin

maka itu kebih baik bagi kamu sekalian
dan (Allah) akan menutup/menebusnya terhadap kalian
dari sebagian kesalah-kesalahan/ kejahatan-kejahatan kalian

dan Allah mengetahui apa-apa saja yang kalian lakukan


tidaklah ada atas kamu (kewajiban atas kamu/Muhammad) untuk

menjadikan mereka mendapat hidayah/petunjuk (kebenaran)


akan tetapi Allah lah yang memberi mereka petunjuk/hidayah,

siapa saja yang dikehendakiNYa


Dan apa saja yang kalian nafkahkan/sedekahkan/ berikan
dari yang baik-baik

2/2722/273

maka keuntungannya/pahalanya/bayarannya untuk kamu sekalian


dan janganlah menafkahkan/ membelanjakan/ memberikan nya
kecuali mencari (keredhaan) kehadapan Allah
Dan apa saja yang kalian nafkahkan/belanjakan/berikan
yang baik-baik
akan dibayar kembali secara penuh/ dikembalikan/ditebus lagi
tentu

(Oleh Allah) bagi kamu sekalian
dan kalian semua sedikitpun tidak akan dirugikan/dicurangi

( bantulah) orang-orang fakir


( yaitu) orang-orang yang serba kekurangan (kurang biaya hidup di

dalam perjalanan)
di jalan Allah
yang tidak berdaya/tidak mampu berusaha

(karena) berpergian/berjalan jauh di negeri-negeri/dipermukaan bumi

yang mereka berpikir/menduga telah disalah-artikan/disalah-dugai

( sebagai) orang yang kaya/orang yang berkecukupan


karena (dia menahan diri) dari mengemis/meminta-minta


tentu kalian dapat mengenali mereka

2/274dari tanda-tanda/ciri-ciri mereka (karakter orang-orangnya)

yang tidak meminta-minta secara paksa kepada manusia


yang ia menutupi kesusahan (nya)
Dan apapun yang kalian nafkahkan/berikan/dermakan
dari yang baik-baik/secara baik
maka sesungguhnya Allah

maha mengetahui


orang-orang yang membelanjakan /menafkahkan/memberikan
kekayaan mereka

baik malam maupun siang
dengan cara sembunyi/diam-diam/rahasia
mapun secara terbuka/terang-terangan

maka bagi mereka ada pahala/balasan/bayarannya
dari sisi Tuhan mereka

dan tidak ada kekuatiran


bagi mereka

dan mereka tidak pula bersedih


orang-orang yang

memakan2/275

riba

tidaklah mereka berdiri

melainkan seperti berdirinya


orang-orang yang

kegilaan/memalukan lagi kesetanan

karena beranggapan


yang demikian itu, yang bagi mereka berkata:
" bahwa sesungguhnya perniagaan/perdagangan itu,
sama saja dengan riba

padahal Allah menghalalkan
( akan) perniagaan
dan melarang
riba

2/276

Maka bagi siapapun yang sudah datang padanya peringatan


dari Tuhannya

maka berhentilah/menahan diri lah (untuk tidak melakukan riba)

maka bagi dia, apa yang sudah lewat (apa yang sudah diambilnya)
Dan urusan dia (serahkanlah) kepada Allah
dan siapa saja yang mengulanginya (riba itu)

maka mereka itulah penghuni/penduduk
api/neraka
mereka abadi/kekal di sana
Allah menghilangkan/memusnahkan
riba
dan meningkatkan/menggalakkan /menyuburkan

sedekah

dan Allah tidak suka/senang


kepada setiap (orang) yang mengingkari/mengkafiri/pengingkar
yang selalu berbuat kesalahan/dosa/berdosa

2/277

2/278sesungguhnya orang-orang yang beriman
dan yang berbuat/melakukan pekerjaan
baik-baik/ amal salehdan mendirikan shalat
dan menafkahkan zakatnya (secara tunai)

mereka itu memperoleh pahala/balasan/bayaran
dari Tuhan mereka
dan tidak ada

kekuatiran atas mereka
dan tidak ada juga kesedihan bagi mereka
wahai sekalian orang-orang yang beriman

bertaqwalah kepada Allah

dan serahkan (kembalikan lagi)


apa yang tersisa dari riba itu

jika kamu orang-orang yang beriman


jika kamu tidak mau melaksanakan perintah itu (meninggalkan
maka
riba)

2/279

2/280

yang sudah diperingatkan (padamu)


tentulah kamu diperangi/ditentang oleh Allah

dan (ditentang juga) oleh RasulNYa


dan jika kalian bertobat/menyesal
maka bagi kamu sekalian

modal dasar/harga pokok


( dari) harta kalian itu
tentu kamu tidak menganiaya/menyiksa (orang lain)
dan tidak dianiaya pula kamu (setelah mengembalikan kelebihannya)
dan jika (yang berutang) dalam keadaan sulit/sukar (untuk
mengembalikan
utangnya)

maka tundalah/tangguhkan/pendinglah
hingga dia (mempunyai) kemudahan/kelapangan

dan bahwa sesungguhnyamelepaskan hutang/penghapusan utang

lebih baik lagi bagi kamu sekalian


jika kalian

2/281

mengetahuinya/memahaminya
dan takutlah (pada) suatu hari
yang kalian dikembalikan (dipaksa kembali)
kehadapan Allah
kemudian dilunasi/diberi balasan setimpal
setiap /masing-masing diri/jiwa

dengan apa yang telah (mereka) perbuat


sedangkan mereka tidak dizaimi/dicurangi/dirugikan


wahai (sekalian) orang-orang yang beriman
apabila terjadi hutang-piutang diantara kalian
( yaitu) pinjaman/hutang


hingga batas (waktu) yang telah ditetapkan/disetujui (pembayarannya)
maka rekamlah/tulislah/bukukanlah itu (hutang-piutang itu)

dan hendaklah bagi pencatatan/juru tulis, yang ada diantara kalian itu,


mencatatkannya secara adil (bijaksana)

dan janganlah menolak/enggan mencatatnya/menulisnyauntuk membukukan/menuliskannya
sebagaimana yang diajarkan oleh Allah

maka oleh sebab itu tulislah


dan imlakkanlah/diktekanlah terhadap orang itu (yang berutang itu)

secara benar (jujur)
dan bertaqwalah (jujurlah) kepada Allah Tuhannya (orang yang
berutang itu)

Dan janganlah mengurangi terhadap itu (hutang itu) sedikitpun juga
dan jika orang itu (yang berutang itu) adalah

yang rendah pemikirannya/yang tidak kuat pemikirannya

atau kurang tegas/plin-plan

atau (dia ) tidak mampu (membaca/menulis)


hendaklah mendiktekan/mengimlakan itu (hutang itu)

maka imlakanlah/sebutkan/diktekanlah beserta walinya
secara adil (bijaksana)

dan adakan saksi/kesaksian
dan persaksikanlah dengan saksi-saksi

2/282

( yaitu) daripada 2 orang laki-laki


apabila tidak ada diantara kamu 2 orang laki-laki

maka (boleh) satu orang laki-laki ditambah (digantikan) dengan 2

orang perempuanyang dia setujui/redhoi (oleh yang berutang)


daripada saksi-saksi itu
Andaikan/jika sekiranya terjadi kesalahan/kekeliruan (misalnya;

lupa/tidak ingat)
( yaitu) satu/seorang diantara kedua wanita itu
maka (yang) lainnya (seorang lagi) akan mengingatkan
hendaklah satu diantara kedua wanita itu

untuk tidak menolakdan janganlah menolak memberikan kesaksian

terhadap apa yang disebutkan (tentang utang
ketika/manakala
piutang itu)
Dan jangan pula kamu meremehkan/enggan
untuk menulis itu (hutang itu)

baik (dalam jumlah ) sedikit
ataupun banyak (jumlahnya)


hingga jangka waktunya (perjanjian/pembayaran nya)
Yang demikian itu bagi kalian

lebih adil/lebih patut


di sisi Allah

dan lebih kokoh/ teguh


kesaksiannya,

dan lebih dekat,


( dengan) tidak menimbulkan keraguan
kecuali kalau dalam hal jual-beli/perdagangan
yang padanya kalian bertransaksi berhadap-hadapan secara langsung

(tunai) diantara kalian
maka tidak ada dosa/salah diantara kalian (berjual beli tunai itu),

( apabila) kalian tidak menulisnya (cara jual beli langsung itu)


Dan lakukanlah presaksian/ transaksi apabila kalian berjual-beli
dan janganlah kalian saling menyulitkan/saling menimbulkan

kejahatan (curang) dalam menulisnya

dan jangan pula (saling menyulitkan/curang) dalam kesaksian


dan jika kalian melakukannya (menyulitkan/curang)

2/283

maka sesungguhnya itu (perbuatan itu)( adalah) perbuatan dosa/kejahatan/ fasik bagi kalian
Dan bertaqwalah/takutlah kepada Allah
dan Allah mengajari kamu sekalian

dan Allah maha mengetahui segala sesuatunya


jika kalian
di dalam perjalanan
dan kalian tidak mempunyai penulis/juru tulis

maka jaminkanlah apa yang dapat dipegang (agunan)


akan tetapi jika ada amanah/kepercayan satu sama lain diantara


kalian,
maka hendaklah dijalankan amanah,
yang telah diamanatkannya/dipercayakannya itu
Dan hendaklah bertaqwa kepada Allah Tuhanmu

Dan janganlah kalian sembunyikan kesaksian
Dan siapa saja yang menyembunyikannya (kesaksian itu)
maka sesungguhnya dia telah (menyembunyikan) kejahatan/ dosa

2/284

di dalam kalbu/hatinya

Dan Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan


Allah lah pemilik segala apa yang ada di langit/angkasa luas

dan segala yang ada di bumi


dan jika kalian mengemukakan/memperlihatkan/ memberitahukan
apa-apa yang ada didalam jiwa/niat kalian
atau menyembunyikannya,
tentu Allah akan membuat perhitungan terhadap kalian dalam hal itu

(hasil perbuatan itu)
maka (Allah) mengampuni siapa yang dikehendakiNYa


dan menghukum/mengazab siapa yang dikehendakiNya

dan Allah terhadap segala sesuatu
maha berkuasa/menentukan

telah beriman rasul (Muhamad)


apa yang telah diturunkan (alKitab AL Qur'an) kepada dia
dengan
(Muhammad)
dari Tuhannya
dan (telah beriman juga kepada Al qur'an) orang-orang mukminin

2/285

semuanya beriman/yakin/percaya kepada Allah


juga (beriman kepada Allah dan kepada rasullulah) Malaikat dan
malaikatNYa
juga dengan kitab-kitabNYa (kitab sebelumnya kepada Allah
begitu
dan rusulNYa)
juga dengan para RasulNya (semua beriman kepada Allah
demikian
dan kitabNya)

Tidaklah ada kelompok diantara kami yang membeda-bedakansatupun daripada Rasul-rasulNya
Dan mereka berkata;
" kami mendengar,

dan kami taat/patuhEngkau ampunilah kami, ya Tuhan kami

Dan kepada Engkaulah kami

akhir perjalanan/kembalikan

tidaklah Allah membebani seseorang
kecuali sesuai dengan kesanggupannya

bagi dia apa yang diusahakannya

dan bagi dia (balasan) sesuai dengan apa yang dilakukannya

Ya Tuhan kami,
janganlah hukum kami,

jika kami terlupa,

2/286

atau kami berbuat kesalahan yang kami tidak sengaja


ya Tuhan kami,
dan jangan pula Engkau bebankan kepada kami
beban berat sebagaimana Engkau bebankan itu


( yaitu) terhadap orang-orang sebelum kami
ya Tuhan kami,
dan jangan pula Engkau pikulkan kepada kami
apa yang tidak sanggup kami memikulnya

dan beri maaflah atas kami
dan ampunkanlah kami
dan rahmatilah kami


Engkaulah penolong kami

maka tolonglah kami

terhadap orang-orang yang engkar/pembangkang/penentang /kafir

SURAT 3. ALI 'IMRAN = Keluarga Imran


No ayat

3/1

3/2
3/3

Teks ayat

Teks AL Qur'an

Terjemahan/Pemahaman

hanya Allah yang mengetahui maknanya


Allah
tidak ada illah(tuhan)
kecuali
Dia

yang hidup kekal

yang terus menerus mengurus (maklukNya)

Dia yang menurunkan kepada kamu (Muhamad)

al kitab (Al Qur'an)dengan haq/kebenaran

membenarkan/penyampai yang benar (merujuk),

3/3

3/4


tentang apa-apa ada sebelum kamu (alkitab sebelumnya)
Dan Dia juga yang menurunkan ,

taurat
dan injil,


sebelumnya (sebelum al qur'an)
yang membimbing/menunjuki manusia

dan (Dia juga) yang menurunkan


Alfurqan (pembeda yang benar dan yang salah)


sesungguhnya orang-orang yang kafir (pentang kebenaran)
terhadap ayat-ayat/tanda-tanda/bukti (kekuasaan) Allah

bagi mereka itulah azab/hukuman


yang berat
dan Allah
maha perkasa lagi maha pemberi pembalasan
Sesungguhnya Allah
tidak ada yang tersembunyi terhadap Dia

3/5

3/6

sedikitpun

( baik) di bumi
dan juga di langit/angkasa
Dia lah yang

memberi bentuk kamu semua

di dalam kandungan/rahim

sebagaimana yang dikehendaki-NYatidak ada illah (tuhan) kecuali/selain Dia,
yang disembah/pujaan,
yang maha bijaksana


Dia lah yang
menurunkan
kepadamu al-kitab


yang padanya (dalam al kitab ) ada ayat-ayat Muhkamat (keterangan

yang jelas)
yang mereka (ayat-ayat muhkamat itu) merupakan pondasi pokok


sedangkan yang lainnya adalah (ayat-ayat) Mutasabihat (kiasan)

3/7

Maka adapun orang yang


dalam hatinya terdapat
kecendrungan menyimpang/sesat
Maka mereka mengikuti

apa-apa yang ada diantara (ayat-ayat) Mutasyabihat


mereka itu mencari-carikan (mengada-adakan) fitnah
dan juga mencari-carikan (mengada-adakan) takwil/penafsiran
( menyimpang)
pada itu (ayat mutasabihat itu)
padahal tidak ada ilmu/pengetahuan (dia) pada penafsiran itu
kecuali (hanya) Allah
dan orang yang teguh pendiriannya
terhadap pengetahuannya
berkatalah dia ;
" kami beriman/yakin padanya (ayat-ayat itu)
seluruhnya (ayat mutasabihat itu) berasal dari sisi Tuhan kami
dan tidaklah (orang) yang akan mengambil pembelajaran/peringatan
kecuali para cendikiawan

3/8

3/9

ya Tuhan kami,
sesatkan/selewengkan (cendrung kepada kesesatan)
janganlah
jantung hati/akalbudi kami
setelah Engkau memberi petunjuk pada kami

anugrahilah kami

rahmat dari sisi-Mu

sesungguhnya Engkaulah

Pemberi anugrah/mengabulkan anugrah


ya Tuhan kami,

sesungguhnya Engkaulah
Yang mengumpulkan/memasang manusia

pada suatu hariyang tidak ada keraguan padanya
Sesungguhnya Allah

tidak menyalahi/ingkar
pada janji pertemuan

3/10

3/11sesungguhnya orang-orang kafir/engkar,

anak keturunan mereka,
kekayaan mereka,

dan tidaklah mereka dapat menolak ,
daripada kehendaknya Allah

dan mereka (orang kafir) itulah,merekalah bahan bakar api/neraka
keadaan mereka mirip seperti penggawa/pengikut Fir'un

begitu juga dengan orang-orang yang sebelum mereka


yang sama tabiatnya/kesukaannya terhadap (menentang) ayat ayat/bukti
(kekuasaan) Kami

maka oleh sebab itulah Allah menghukum/mengazab mereka
akibat dosa-dosa mereka

dan Allah sangat keras/tegas


balasan Nya/hukumanNya


katakanlah/sampaikan (Muhammad) kepada orang kafir/engkar :
" kamu akan dijerumuskan (oleh kejahatan kamu)

3/12

3/13

lalu kamu akan digiring paksa

menuju jahanam (neraka)


dan (itulah) seburuk-buruknya

tempat peristirahatan
sebenarnya sudah ada bagi kamu sekalian tanda-tanda
pada dua angkatan perang

mereka berdua berjumpa


( untuk) pertempuran/perkelahian
yang (satu) berada dijalannya Allah

dan yang lainnya engkar/kafri (kepada Allah)
( orang kafir itu) melihat mereka (orang yang berperang dijalan Allah)
dua kali jumlah/banyaknya daripada mereka
yang terlihat pandangan matanya


dan Allah memperkuat

bantuannya/pertolonganNya
bagi siapa saja yang dikendakiNYa

3/14

Sesungguhnya pada yang demikian itu


terdapat pelajaran
bagi Ulil abshar/pemikir


dipercantik/dibuat indah untuk manusia

kecintaan terhadap sahwat/nafsu (duniawi)


diantaranya (kepada) wanita,

dan juga pada anak keturunan,


dan juga pada harta benda yang bertumpuk/tertimbun,


dari perhiasan emas,

dan (perhiasan) perak,


dan kuda (kendaraan) yang terpilih/unggul/ternama,
dan hewan ternak ,

dan juga tanah/ladang/ladang perkebunan,

Yang demikian itulah kesenangan/kemewahan
kehidupan di dunia

dan di sisi Allah lah

tempat kembali/istirahat yang terbaik/sempurna

3/15

3/16

sampaikanlah/katakanlah (Muhammad);
" inginkah aku sampaikan/kabarkan pada kamu sekalian
? yang lebih baik dari dari hal yang demikian (dari gemerlap duniawi itu)


( yaitu) bagi orang-orang yang bertaqwa kepada Tuhan mereka

( adalah) syurga
yang dibawahnya mengalir sungai-sungai


kekal/abadi mereka disana (disorga itu),

dan (di sorga itu disediakan) pasangannya


yang disucikan

dan (disorga itu) ada kerhedaan (kesenangan) dari Allah

Dan Allah pengamat/pemirsa/menyaksikan


terhadap hamba-hamba-Nya


yaitu orang-orang yang mengucapkan/berdoa ;
" ya Tuhan kami,
sesungguhnya kami beriman

3/16

3/17

3/18

maka ampunilah bagi kami


segala dosa/kesalahan kami


dan jagalah/selamatkanlah kami dari hukuman/siksaan neraka,
( yaitu/mereka itu) orang-orang yang sabar,


dan juga orang yang jujur/menyampaikan kebenaran/jujur,

begitu juga dengan orang yang taat/tulus,

serta orang yang membelanjakan/mendermakan (hartanya),

dan juga orang yang memohon ampunan,di waktu dinihari/bagian akhir malam (sahur)
Allah memberi kesaksian (sumpah/ikrar)
bahwasanya tidak ada ilah/sesembahan
selain Dia
dan (memberikan kesaksian juga) para malaikat
juga dengan orang-orang yang berpengetahuan/mempelajari
begitu
(tentang bukti adanya Allah yang Esa)
yang bertahan dengan kukuh (kesaksian mereka) dalam keadilan
Tidak ada illah (sesembahan) kecuali/selain Dia

3/19

yang maha perkasa / maha kuat


yang maha Bijaksana

sesungguhnya agama/ajaran
( yang ada) disisi Allah

hanyalah Islam


dan tidaklah berselisih paham

orang-orang yang,

yang sudah diberi al kitab (Taurat, injil)


kecuali sesudah
datang kepada mereka berupa ilmu/pengetahuan (yang menyesatkan)
akibat kedengkian antar sesama mereka
dan siapa saja yang menentang/kafir
terhadap ayat-ayat Allah

maka sesungguhnya Allah


sangat cepat hisab (Nya)/ perhitungan (Nya)


maka apabila/jika mereka menyanggah/mendebat kamu (Muhammad)

3/20

maka katakanlah;


" aku takut/berserah diri ,
dan (menyerahkan) hidupku/ kehidupan ku kepada Allah
dan begitu juga yang mengikuti aku (umatku)

dan sampaikan/katakanlah kepada orang-orang yang

telah diberi al kitab (taurat/injil)


dan (sampaikan juga) kepada orang-orang yang ummi (yang masih

belum membacanya):

" Apakah kalian takut/tunduk (dalam Islam)?

maka apabila/jika mereka berserah diri (masuk islam)
maka tentulah mereka telah mendapat petunjuk,
dan jika mereka berpaling,

maka kewajiban kamu (Muhammad) kepada mereka


menyampaikan/mengabarkan (saja)
dan Allah

maha menyaksikan/melihat
terhadap hamba-hambaNYasesungguhnya orang-orang yang membangkang/menentang/kafir
kepada ayat-ayat/tanda-tanda (kekuasaan) Allah

3/21

3/22

dan membunuh/memerangi

para nabi-nabi
yang terlarang

dari kebenaran
dan membunuh/memerangi


( kepada) orang-orang yang menyerukan
berbuat kebaikan/keadilan/kejujuran
daripada manusia

Maka beri berita gembiralah kepada mereka (orang-orang kafir itu),


dengan/tentang (adanya) azab/pembalasan yang pedih

mereka itulah orang-orang yang

sudah lenyap/sia-sia/gagal

amalannya/perbuatan (baiknya)

di dunia dan di akhirat

3/23

3/24

dan tidaklah mereka


memperoleh pertolongan/penolong

apakah tidak kamu perhatikan/lihat orang-orang yang


diberikan bagian,

daripadan al kitab (taurat/injil),

yang diseru/dipanggil menuju kitab Allah (Al Qur'an)
supaya hukum itu (berlaku) atas mereka
kemudian sebagian dari mereka

berpaling/berselisih/saling memfitnah diantara mereka

dan mereka selalu membelakangi (kebenaran).


hal itu karena diantara mereka
menyatakan/berkata bahwa (mereka)

" kami tidak akan disentuh api/neraka


kecuali beberapa hari (hari-hari yang terbilang)
yang dapat dihitung (beberapa saat saja)


Lalu diperdayalah/disulaplah mereka

3/25

3/26

dalam ajaran/agama nya mereka


apa saja yang telah mereka opinikan/ada-adakan (di dalam agamanya)

maka bagaimanakah (nanti)jika mereka semua dikumpulkan


pada suatu hari yang tidak ada lagi keraguan padanya (Kiamat)


dan disempurnakan/digenapi secara penuh dari setiap jiwa/diri,

dengan apa yang diusahakannya


dan mereka tidak akan dicurangi/dianiaya
sampaikan/katakanlah (Muhammad):

Dia-lah (Allah) pemilik,


kekuasaan/kedaulatan

Engkau berikan kekuasaan/kedaulatan


kepada siapa saja yang Engkau kehendaki

Lalu Engkau ambil/cabut


kekuasaan/kedaulatan apapapun/siapapun yang engkau inginkan


dan Engkau muliakan

3/27

siapapun/siapa saja yang Engkau kehendaki


dan (Engkau) hina/hancurkan/rendahkan

siapapun yang (Engkau) pilih/inginkan

di tangan Engkau lah segala kemuliaan/kebaikanEngkaulah yang maha berkuasa terhadap segala sesuatunya
Engkau celupkan/masukan
malam hari,

di dalam siang hari


dan Engkau celupkan/masukan juga siang hari
di dalam malam hari

dan Engkau mengusir/mengembalikan/ deportasiyang hidup
daripada yang mati


dan Engkau kembalikan yang mati

daripada yang hidup

Dan Engkau beri rezeki

3/28

( kepada) siapa saja yang Engkau kehendaki


tanpa batas/memperhitungkannya (tidak pelit)

janganlah orang-orang mukmin/beriman mengambil (menjadikan)


orang-orang penentang/kafir/engkar

( menjadi) wali

untuk pendamping/pengganti orang-orang yang mukmin/beriman

Dan siapa saja yang melakukan hal yang demikian


maka tentulah dia akan jauh/lepas


dari Allah
di dalam (masalah) apapun juga
karena (alasan/ memelihara diri) dari sesuatu yang mereka
kecuali
kuatirkan.
untuk menjaga/untuk melindungi dirinya
dan Allah memperingati kalian terhadap nafsu/keinginan itu
Dan hanya kepada Allah

tempat pengembalian/kembali

3/29

3/30

katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" jika kalian menyembunyikan

apapun yang ada di dalam hati/dada kalian

atau menyingkapkannya/ memperlihatkannya


pasti Allah mengetahuinya
Allah maha mengetahui
apapun yang ada di langit

dan apapun yang ada di bumi


dan Allah
berkuasa penuh terhadap/atas segala sesuatunya
( yaitu) hari dimana setiap jiwa/diri akan mendapatkan/menemukan

( untuk) diperkenalkan/dihadapkan apa yang telah diusakannya dari

kebaikan-kebaikannya

dan (akan dihadapkan juga) apa yang diusahakannya


dari kejahatan-kejahatannya


Tentulah dia (manusia itu) menginginkan kalau-kalau,
agar (jarak waktu) antara dia dengan dirinya yang lain,

3/31

3/32

berada pada suatu jarak yang sangat jauh


Dan Allah memperingati kalian kepada Diri Nya (akan kembali kepada
Allah)

dan Allah penuh dengan kasih/keramahtamahan


terhadap hamba-hambaNya
sampaikan/katakanlah (Muhammad);
" jika kalian (benar-benar)

tulus hati mencintai Allah,


maka tentulah (kalian) mengikuti aku"
tentulah Allah mengasihi kamu sekalian
dan memberi ampunan kepada kalian
( karena) kesalahan/dosa kalian
dan Allah
maha pengampun lagi maha penyayang


sampaikanlah/katakanlah ;
" taatilah Allah dan rasul Nya"


maka jika kamu berputar arah/berpaling

3/33

3/34

3/35

maka sesungguhnya Allahtidak menyukai orang-orang yang engkar/penentang/kafir

sesungguhnya Allahtelah memilih/melebihkan Adam,

dan (memilih/melebihkan) Nuh,


dan (memilih/melebihkan) keluarga/keturunan Ibrahimdan juga keluarga/keturunan Imran

diatas sekalian alam (umat manusia)


( selaku) anak keturunan/anak cucu
diantara sebagian (keturunan) dengan sebagian (keturunan) yang

lainnya
dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui


( ingatlah) ketika berkata

perempuannya/istrinya Imran;

" ya Tuhan ku,


sesungguhnya aku berjanji/bernazar (kepadaMu)
apa yang ada di dalam kandungan/perutku

dipersembahkan (untuk menjadi hambaMU)


maka terimalah/kabulkanlah apa yang telah aku ucapkan/nazarkan ini
sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar dan maha

mengetahui


maka tatkala dia melahirkan/dikirimkan (bayi/anak)nya

3/36

berkatalah perempuan itu (perempuannya Imran itu);" ya Tuhanku
dan yang aku lahirkan/dikirimkan itu adalah berjenis kelamin

perempuan
dan Allahlah lebih mengetahui


apa yang dikirimkanNya itu
dan juga (lebih mengetahui) bahwa tidaklah sama antara anak laki-laki

dengan anak perempuan


dan aku menamainya
" Maryam "
Dan sesungguhnya (aku mohon) kepada Engkau untuk melindunginya

( Maryam)
dan (lindungi juga) anak keturunannya (anak keturunan Maryam)
dari pada setan yang terkutuk

maka diterimalah oleh Tuhannya (permohonan wanita itu)


dengan penerimaan yang baik

dan membuatnya (Maryam) tumbuh/berkembang

3/37

dengan pertumbuhan/perkembangan yang baik


dan juga atas perlindungan/wali yang ditetapkan baginya
( yaitu) zakaria
setiap kali Zakaria menemui/bertemu dihadapan dia (Maryam)

di mihrabnya/kamarnya (tempat khusus yang tertutup pandangan)


dilihat/disaksikannya/ditemuinya disisi dia (Maryam) hidangan
berkatalah/bertanyalah (zakaria); " hai Maryam,dari mana engkau dapatkan ini (hidangan itu)?

berkatalah/menjawab dia(Maryam); itu adalah pemberian dari Allah
Sesungguhnya Allah
memberi rezki kepada yang dikehendakiNya
tanpa memperhitungkan/tanpa batas

3/383/39

di tempat itu/disanalah
Zakaria berdo'a/memohon kepada Tuhannya

berkatalah dia (Zakaria) ; " ya Tuhanku,
anugrahkanlah/wariskanlah pada hamba

daripada kehadiran seorang anak ,


( yaitu) keturunan (bagi hamba)
yang baik-baik/suci
Sesungguhnya Engkau maha mendengardoa/permohonan
maka Malaikat memanggil dia (Zakaria)
sementara/waktu itu dia sedang menunaikan/kewajibannya

( yaitu) sedang shalat


di mihrabnya

(berkatalah malaikat itu) sesungguhnya Allah menyampaikan kabar


gembira
kepadamu
( yaitu) Yahya (putramu)

yang berkata jujur/yang dapat dipercaya

3/40

( dalam menyampaikan) perkataan/kalimat dari Allah

dan (datang) dengan kepemimpinan/kemuliaan(nya)


dan (datang ) dengan keluhuran budi pekertinya/kemurnian jiwanya
dan (datang) dengan kenabiannya

(dia) termasuk bagian dari orang-orang yang shaleh-shaleh/berbuat

amal kebaikan

berkatalah dia (zakaria) ;" bagaimana mungkin dijadikan bagiku

seorang putra ?"

padahal sudah jelas/tentu saja aku ini


orang yang sudah tua
dan istriku pun
tandus/mandul

berkatalah/dijawablah (Malaikat);

" demikianlah Allahmelakukan/berbuat apapun yang dikehendakiNYa


berkata (zakaria) ;

" ya tuhanku, jadikanlah/berilah aku

3/41

3/42

tanda-tanda/bukti (petunjuk)

dikatakan/disampaikanlah (kepada zakaria);

" tanda-tandanya bagimu,

( yaitu) tidaklah kamu dapat berkata/berbicara dengan manusia


selama tiga hari (berturut-turut)
kecuali dengan isyarat

dan berzikirlah kepada Tuhanmu sebanyak-banyaknya
dan pujilah dia
pada sore dan dikala pagi/subuh
dan (ingatlah) ketika Malaikat berkata (kepada wanita itu/Maryam):

" hai Maryam


sesungguhnya Allah
( telah) memilih/menetapkan kamu

dan juga telah membersihkan/mensucikan kamu

3/43

3/44

dan juga memilih/menetapkan kamu (berada) diatas seluruh kaumwanita

dari sekalian umat (para wanita)


Hai Maryam,
taatlah kamu kepada Tuhanmu


dan sujudlah serta rukuklah kamu

berserta/bersama-sama orang-orang yang rukuk


yang demikianlah sebagian dari khabar/berita
gaib,

yang Kami ungkapkan/wahyukan,


kepadamu (Muhammad)

padahal kamu tidak ada/hadir,


bersama dengan mereka (zaman Maryam itu)
ketika mereka menarik bundel mereka

( yaitu) pena mereka
yang (mana) diantara mereka
untuk menentukan yang berhak terhadap (memelihara) Maryam

3/453/46


Padahal kamu (Muhammad) tidak hadir/ada bersama dengan mereka
ketika mereka bertengkar/ memperdebatkannya

( ingatlah) ketika berkata malaikat pada wanita itu (maryam):

" hai Maryam,
sesungguhnya Allah,
menyampaikan berita gembira padamu

dengan kalimat (perintah) yang datang dariNYA
Dia memberi namanya

Isa Al Masih,


putranya Mariam
yang termasyhur/dihormati
di dunia

dan (dihormati juga) di akhirat


dan dia termasuk diantara orang-orang yang dekat (kepada

Allah/saleh)

dan dia (isa) berbicara dengan manusia


di dalam buayan/ayunan

3/46

dan (ketika) kedewasaan/matang


dan dia termasuk orang-orang yang saleh/berbuat kebaikan

berkatalah (Maryam);

" ya Tuhanku,

bagaimana/apakah (mungkin) bagiku


dijadikan bagiku/aku mempunyai

3/47

anak/keturunan
padahal belumlah pernah aku disentuh

manusia laki-laki dewasa

Disampaikanlah/dikatakanlah (oleh malaikat itu);

" demikianlah Allah

menciptakan
apapun yang dikehendakiNYa

Apabila perintah sudah diputuskan/ditetapkan
maka jika Dia berkehendak,
Dia berkata kepada nya ( ciptaanNya itu);

3/48

" jadilah
maka [itu] jadilah

dan (Allah) akan mengajarkan pada dia (Isa almasih itu) al kitab
berserta hikmah/pemahamannya

dan(mengajarkan pula) Taurat
dan (mengajari juga) Injil

dan (isa Al masih itu) adalah rasul (utusan),


untuk bani/anak keturunan israel (Yaqub)


almasih berkata) "sesungguhnya aku datang kepada kalian (bani

( Isa
israil)
dengan (membawa) tanda-tanda/bukti/mukjizat,
dari Tuhan kalian

Aku pertunjukkan/buatkan untuk kalian

dari tanah liat berbentuk burung

lalu aku tiup kepadanya (burung tanah liat itu)
maka jadilah seekor burung (yang hidup)
dengan Izin allah


dan juga aku menyembuhkan
penyakit buta sejak lahirnya

3/49

dan juga (aku sembuhkan) penyakit kustadan aku menghidupkan seorang yang mati
atas izin Allah
dan aku memberi tahu kepada kalian
apa yang kalian makan/hidangkan
serta apa saja yang kalian tumpuk/timbun/tersimpan

di dalam rumah kalian

sesungguhnya yang demikian itu


adalah tanda-tanda/mukjizat (tentang kenabianku) bagi kalian

jika kalian termasuk orang-orang mukminin/berimandan membenarkan/mengkonfirmasikan (merujuk)


tentang apa-apa yang ada sebelum ajaranku
( yaitu) daripada Taurat

dan (mengkonfrimasikan juga) yang dihalalkan/diperbolehkan bagi

kalian/kamu


yang diantaranya (sebelumnya)
3/50

3/51

diharamkan/terlarang bagi kalian


Dan aku datang kepada kalian
dengan (membawa) tanda-tanda/mukjizat
dari Tuhan kalian
maka oleh sebab itu bertaqwalah kepada Allah

dan patuh/taat/ikutilah petunjukku


sesungguhnya Allah

( dia-lah) Tuhanku
dan juga Tuhan kalian
Maka oleh sebab itu mengabdilah/sembahlah Dia

inilah petunjuk/jalan
yang lurus/benar


maka manakala Isa menyadari( yaitu) kengkaran/kekafiran diantara mereka (diantara bani israil)

maka berkatalah (Isa);

3/52

3/53

3/54


" siapakah (yang akan menjadi) penolong aku demi/untuk Allah ?


berkatalah para hawariyyin (pengikut setia Isa)

kami-lah penolong-penolong (akan berkorban untuk) Allah
kami beriman kepada Allah
dan kami bersaksi/ikrar kami
kami adalah orang-orang muslimun/ berserah diri/takut
bahwa
(kepada Allah)

ya tuhan kami,

kami beriman terhadap apa yang telah Engkau turunkan kepada kami

dan kami mengikuti/mematuhi rasul/utusan


maka masukkanlah/jadikanlah kami

bersama-sama orang-orang yang bersahadat/berikrar/bersaksi

(benar/jujur)

dan mereka (orang-orang kafir) merencanakan makar/rencana keji

dan Allah membalas makar mereka itu


dan Allah sebaik-baiknya/yang paling baik

( membalas) tipuan mereka itu

3/55

( ingatlah) ketika Allah berkata/berfirman;" hai Isa,

Aku akan mematikan/mewafatkan kamu

dan mengangkat kamu kepada KU


dan membersihkan/mensucikan diri kamu
dari pada orang-orang yang jahat/engkar/kafir itu


Lalu menjadikan


orang-orang yang mengikuti/pengikut (perintah/ajakan) kamu


berada (lebih mulia) diatas orang-orang yang engkar/curang/kafir
sampai di hari/saat kiamat nanti

kemudian kepada Aku-lah kalian semuanya dikembalikan

maka (Akulah) penghakim/pemutus perkara diantara kalian
tentang apa-apa yang kalian padanya (pada kitab kalian itu)

bertengkar/bertentangan/berselisih paham


maka terhadap siapapun orang-orang yang jahat/engkar/kafir

maka aku balas/hukum mereka

3/56

3/57

3/58

dengan siksaan
yang sangat keras/berat

baik di dunia maupun di akhirat


dan tidaklah ada bagi mereka

yang menolong/penolong
dan adapun bagi orang-orang yang beriman

dan mengerjakan kebaikan/amal saleh
maka mereka dilunasi/dibalas jasanya,

penghargaan/hadiah/pahala bagi mereka
Dan Allah
tidak menyukai/tidak senang kepada orang-orang yang berbuat


aniaya/lalim/kejahatan/curang

Demikianlah Kami membacakan/menceritakan itu (kisah itu)


kepada kamu (Muhammad)


daripada ayat-ayat/tanda/bukti (kekuasaan) Kami


(menyampaikan) peringatan/pembelajaran (al Qur'an) yang

dan
penuh hikmah

3/59

3/60

sesungguhnya permisalan/perumpamaan Isa


disisi Allah

seperti halnya/seumpama Adam
yang diciptakan Nya
dari tanah

kemudian berkatalah (Dia);


jadilah dia, maka jadilah

kebenaran itu (berasal) dari Tuhanmumaka oleh sebab itu janganlah
kamu menjadi/termasuk/adalah

dari pada orang yang ragu-ragu

maka siapapun yang membatah/mendebat kamu


tentang/pada itu (tentang kisah Isa Almasih itu)


setelah/sesudah datang ilmu pengetahuan kepada mu

sampaikanlah/katakalah (kepada orang-orang yang membantah


maka
itu) ;
" marilah (hadirkan/datangkan),

3/61

3/62

dengan memanggil anak-anak kami,


dan (kalian panggil juga) anak-anak kalian,
dan (kami panggil juga) istri-istri kami,
dan(kalian panggil juga) istri-istri kalian,
dan diri kami sekalian,
dan diri kamu sekalian,
kemudian kita berdoa/mohon dengan kerendahan hati/serius
maka marilah kita bersama-sama
( meminta) laknat/kutukan dari Allah
(agar ditimpakan) kepada orang-orang yang berdusta (diantara kalian

dan kami)
sesungguhnya inilah (kisah al qur'an inilah),

padanya kisah-kisah (seperti kisah isa Almasih itu) ,yang sebenarnya

dan tidak ada ilah/sesembahan kecuali Allah
dan sesungguhnya Allah,
Dialah yang Maha perkasa dan maha bijaksana

3/63

3/64

maka jika (mereka) berpaling/berputar arah


maka sesungguhnya Allah
maha mengetahui siapapun yang berbuat kecurangansampaikanlah/katakanlah (Muhammad) ;
" wahai ahli kitab (taurat/injil),


kemarilah (untuk berpegang teguh),
kepada satu kalimat/kata sepakat
dengan kesepakatakn/bersama-sama

antara sesama aku/kami dan antar sesama kalian,


janganlah kita bersama menyembah/beribadah kepada selain Allah
dan janganlah kita mempersekutukan dengan sesuatu
apapun/sedikitpun
terhadap Dia
Dan jangan pula kita menjadikan/mengambil/mengadopsi,


diantara sesama kami dengan sesama kalian
memperdewa/mendewakan,
selain dari pada Allah


Maka jika mereka berpaling

3/65

3/66

maka sampaikanlah/katakanlah (kepada mereka hai Muhammad)

" persaksikanlah/saksikanlah
sesungguhnya kami orang-orang yang berserah
bahwa
diri/muslim/takut
wahai ahli kitab


mengapa kalian saling berdebat/berbantahan
perihal/tentang ibrahim


padahal diturunkannya

Taurat dan Injil


bukanlah sebelum dia (Ibrahim)

apakah kalian tidak memahaminya?
kalian adalah/beginilah kalian
yang mana kalian berbantah-batahan/beradu argumentasi


pada apa-apa yang kalian semua ketahui padanya,
maka kenapakah kalian saling bantah membantah/saling berdebat
tentang sesuatu yang kamu sekalian tidak ketahui terhadap itu

(terhadap kisah Ibrahim itu) ?

Padalah Allah mengetahuinya,

3/67

3/68

sedangkan kalian,
tidak mengetahuinya

tidaklah ibrahim itu berada pada

( kaum) Yahudi dan tidak pula (kaum) nasrani


akan tetapi dia itu (Ibrahim) adalah
( pada jalan) yang lurus lagi berserah diri/muslim

dan bukanlah sekali-kali dia berada

bersama orang musrikin


sesungguhnya yang paling dekat dari manusia

dengan ibrahim


(adalah) orang-orang yang mengikutinya/pengikutnya (mengikuti

Ibrahim)

dan nabi ini (maksudnya nabi Muhammad SAW)


dan juga orang-orang yang beriman
dan Allah pelindung bagi orang mukminin/beriman
dan dari pada suatu pihak/segolongan
dari pada ahli kitab

3/69

3/70

3/71

bermaksud menyesatkan kamu (Muhammad)
padahal tidaklah disesatkan (kamu)


melainkan/kecuali hanya diri mereka sendiri
sementara (mereka) tidak menyadarinya
ya ahli kitab,


mengapa kalian mengingkari/sombong
terhadap ayat-ayat (kepunyaan) Allah

padahal kamu
menyaksikan ( mengakui kebenarannya)
wahai ahli kitab


mengapa kalian mengacaukan /mencampur adukkan


kebenaran dengan kebatilan/kesalahan/kecurangan

dan menyembunyikan kebenaran
padahal kamu mengetahuinya

lalu berkatalah dari pada satu pihak/suatu bagian/golongan/sekte
dari pada ahli kitab

3/72
3/73

percaya sajalah,
kepada yang diturunkan,


atas orang-orang yang beriman itu,

di awal/dihadapan hari fajar/subuh

lalu ingkari (jangan beriman) diujungnya (sore hari)


agar supaya mereka (orang mukmin) dikembalikan (kafir lagi)

dan janganlah (kamu )


mempercayai
kecuali kepada siapa
( yang) mengikuti ajaran/agama kalian
sampaikanlah/katakanlah (ahoi kitab berkata antar sesama mereka);
" bahwa sesungguhnya petunjuk/bimbingan itu
( adalah) petunjuknya Allah


bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti
apa yang diberikan pada kalian
mereka akan mengalahkan hujah (argumentasi/bahan debat)
atau
kalian

3/74

( yang berasal) dari sisi Tuhan kalian


sampaikanlah/katakanlah ;

" bahwa karunia itu ada di tangan (Nya)
Allah memberikannya,

kepada siapa yang dikehendakiNya


dan Allah maha luas pengetahuannyadengan RahmatNYa, (Dia) memilih/secara khusus memilih
siapa saja yang dikehendakiNYa

dan Allah memiliki keramahtamahan/karunia yang luar biasa/besar
dan diantara ahli-kitab


ada orang yang jika kamu mempercayakan (pinjamkan)
suatu harta benda yang banyak

akan dikembalikan/dibayar lagi kepada kamu


dan diantara mereka
ada orang yang jika kamu mempercayakan (pinjamkan)
satu dinar

3/75

3/76

tidaklah akan dikembalikan kepadamu


kecuali kalau
kamu menjaga/mengawalnya secara kostan pada mereka (sering

menagihnya)


Keadaan yang demikian lantaran diantara mereka megatakan:
"tentu tidak ada dosa/salah bagi kami terhadap orang yang ummi


( tidak bisa baca tulis/bangsa arab quraisy),

dengan cara yang tidak jujur/berdusta


Dan/begitu jugalah perkataan mereka kepada Allah,

( dengan) kedustaan/cara berdusta


padahal mereka itu mengerti/memahaminya
bukan begitu/bahkan yang sebenarnya;
" siapa saja yang menjaga/memenuhi janjinya,

serta bertaqwa (kepada Allah),

maka sesungguhnya Allah menyukai

( orang) yang muttaqin/bertaqwa


sesungguhnya orang-orang yang


menjual/memperjual belikan/barter/menukarkan

3/77

perjanjiannya dengan Allah


( yaitu) perjanjiannya/sumpah nya
dengan harga yang rendah/murah

mereka (itu)

tidak ada porsi/bagian/bayaran untuk mereka
di akhirat

dan tidaklah berkata-kata Allah kepada mereka


dan tidaklah dipedulikan/dilihat mereka sedikitpun,
pada hari kiamat
dan tidak pula akan membersihkan/mensucikan mereka
dan bagi mereka itu ganjaran/azab yang perihdan sesungguhnya diantara mereka (ahli kitab)
ada sekelompok/segolongan dari mereka yang
menyimpangkan/memutarkan,
lidah mereka terhadap alkitab

supaya kamu berpikir/mengira itu (yang dibacakannya itu)


( berasal) daripada alkitab (taurat, injil)

3/78

3/79

padahal itu (yang dibacanya itu) bukan dari al kitab (taurat, injil)


kemudian mereka mengatakan :
" yang ini (yang dibacanya itu) berasal dari sisi Allah
sementara yang itu (al qur'an) bukan dari sisi Allah
Mereka mengatakan terhadap/atas tanggungan Allah,

( dengan) kedustaan/kebohongan
padahal mereka (ahli kitab itu) mengetahui/mengerti/memahaminya
maka apakah tidak wajar ,
jika seorang yang dipercaya/diberi kepercayaan oleh Allah dengan al

kitab,

dan (dipercayakan) dengan hikmah (pemahaman yang dalam),
dan (dipercayakan juga) dengan kenabiannya
kemudian,

dia berkata/menyampaikan kepada manusia:


" jadilah kamu penyembah aku,
( yaitu) selain dari (menyembah) kepada Allah


akan tetapi (seharusnya dia berkata);

3/80

" jadilah kalian,

orang-orang yang rabbani (ahli beribad dan ahli taqwa)

Dengan itulah kamu sekalian (seharusnya) memberi pengajaran alkitab


dan dengan itu pula kalian (seharusnya) belajar/mempelajari (ayat ayat
Allah)
dan tidaklah (tidak wajar pula)
( dia) menganjurkan/menyuruh kalian,
yaitu mengadopsi/mengambil

Malaikat

dan para nabi-nabi


sebagai sesembahan/Tuhan
Apakah (patut) dia menyuruh/menganjurkan kalian
menjadi kafir,
sesudahnya/setelah kemudian kalian menjadi muslim/patuh/tunduk
( kepada
Allah)?
dan (ingatlah) ketika

Allah mengambil

perjanjian yang teguh dari para nabi (sebelum Muhammad itu)


( sesungguhnya) apa saja yang sudah diberikan kepada kalian


( yaitu) daripada kitab-kitab

dan juga hikmah/pemahaman yang baik (dari kitab itu)


kemudian/setelah itu

3/81

datang kepada kalian (para nabi itu) seorang rasul (Muhammad)


yang mengkonfirmasikan/membenarkan (merujuk)
apa saja yang sudah ada bersama kalian
kalian sungguh-sunguh mengimani/percaya kepada itu
( apakah)
(yang disampaikan oleh rasul yang datang kemudian itu) ?
dan juga akan menjadi penolong dia (rasul yang datang kemudian itu)

berkata/berfirman (Allah kepada para nabi-nabi itu);


apakah kalian mengakuinya?

dan apakah kalian memenuhinya?
atas yang demikan itu untuk kalian?

atas bebanku (suruhan) itu?

menjawablah/berkatalah mereka (para nabi itu);

" kami mengakuinya "

3/82

3/83

berkata/berfirman (Allah);
" kalau begitu/maka bersaksilah (hai para nabi)"

dan Akupun demikian pula,

atas kesaksianKU
maka siapa saja yang berpaling

sesudah hal yang demikian

maka mereka itulah

orang-orang yang fasik


maka dengan alasan apakah mereka mencari selain agama Allah?padahal kepadaNYalah takut/tunduk/patuh
segala apa yang ada di langit/angkasa luas

dan (yang ada) di bumi


dengan sepenuh hati maupun secara terpaksa/segan
dan (hanya) kepadaNYa lah kalian dikembalikan
sampaikanlah/katakanlah (Muhammad);
" kami beriman/percaya kepada Allah,

3/84

dan (beriman juga kepada) apa-apa yang (telah) diturunkan kepada


kami
dan apa-apa yang diturunkan ,

kepada Ibrahim
dan (yang turunkan) kepada Ismail

dan (diturunkan) kepada Ishaq

dan (diturunkan) kepada yaqub


serta (yang diturunkan) kepada anak keturunannya (keturunan

Ibrahim)
dan apa yang diberikan kepada Musa

dan (yang diberikan) kepada Isa


dan para nabi-nabi (yang lainnya),
yang (diturunkan kepada para nabi itu berasal) dari Tuhan mereka

tidak ada satupun yang kami beda-bedakan diantara mereka

Dan hanya kepada-NYa lah kami


berserah diri/takut/patuh/tunduk/muslimin
Dan bagi siapa saja yang mencari (agama)
selain ,

3/85

3/86

3/87agama islam

maka sungguh tidak diterima (oleh Allah) dari padanya


dan dia (yang mencari agama lain selain islam itu) di akhirat (nanti)
termasuk orang yang merugi

bagaimanakah

Allah membimbing/menunjuki,
kaum/kelompok orang yang kafir/penentang/ pembangkang
sesudah mereka beriman ?
padahal mereka bersaksi/mengakui

bahwa (muhammad) seorang rasul yang haq/pasti
Dan telah datang pada mereka penjelasan/keterangan yang

menjelaskan
dan Allah tidak akan membimbingnya/menunjukinya

( terhadap) kaum/kelompok yang berbuat kejahatan/zalim/curang

mereka itu (yang berpaling dri kebenaran setelah diakuinya) ,

imbalan/balasan bagi mereka,


" bahwasanya laknat/kutukan Allah atas mereka

3/88

3/89

dan juga (laknat ) dari malaikat,


dan juga (kutukan) dari umat manusia ,

secara keseluruhan/bersama-sama


kekal mereka disana (di neraka itu)tidaklah diringankan atas mereka,

siksaan/hukuman
dan tidak ada juga bagi mereka
penangguhan/penundaan (langsung masuk neraka)
kecuali (bagi) orang-orang yang bertobat/sadar/kembali

sesudah hal yang demikian (kesalahan mereka)dan mereka melakukan rehabilitasi/perbaikan
Maka sesungguhnya Allah
maha pengampun lagi maha pengasih
sesunguhnya orang yang kafir/menjadi kafir,
sesudah mereka beriman
kemudian (setelah itu)

meningkatkan/bertambah lagi,

3/90

3/91

kekafiran mereka
sama sekali tidak akan diterima
tobat mereka

dan mereka (orang kafir) itulah


mereka orang-orang yang tersesat/sesat

sesungguhnya (bagi) orang-orang yang


kafir/penentang/pembangkang
lalu dia mati

sementara dia masih tetap dalam kekafiran

maka sama sekali tidak akan diterima


satupun/apapun dari mereka (bayarannya)emas seisi bumi
walaupun ditawar/ditebus dengan itu (harta seisi bumi itu)

bagi mereka itulah,

hukuman/ganjaran/siksaan,

3/92

yang sangat pedih/pilu (menyakitkan)

dan tidak ada bagi mereka seorang penolongpun

kamu tidak akan pernah mencapai/meraih


kebajikan/kealiman (yang sempurna)
sampai/hingga (sebelum kamu) dapat memberikan/menafkahkan
terhadap/apa-apa yang kamu senangi/cintai

Dan apa saja (yang) kamu nafkahkan/berikan


sekecil apapun (nilainya)

maka sesunggunnya Allah maha mengetahuinya


setiap/semua
makanan
adalah syah menurut hukum/halal
bagi bani/keturunan israel (sebelum taurat)


kecuali apa yang diharamkan,

( bagi) israel (Yaqub),


terhadap dirinya sendiri

3/93

3/94

( yaitu) sebelum diturunkannya,


( kitab) Taurat

Sampaikanlah/katakanlah (Muhammad);
" maka tunjukkan (yang diharamkan pada anak anak yaqub itu)
yang ada (di dalam) taurat

lalu bacakanlah/sampaikan/tunjukkanlah (keterangannya) itu


jika kamu sekalian
penyampai yang benar/jujur

Maka siapa saja yang mengada-ada/memberikan keterangan palsu


( yaitu) kebohongan/kepalsuan terhadap Allah


sesudah hal yang demikian (sesudah diberitahukan yang sebenarnya)

maka mereka itulah


( termasuk) orang-orang yang zalim/curang
sampaikanlah/katakanlah (Muhammad);

kebenaran/kejujuran itu adalah Allah
maka oleh sebab itu ikutilah

3/95

3/96

3/97

milat/format (ajaran) Ibrahim


yang lurus
dan bukanlah dia (Ibrahim) itu

termasuk orang yang musrik/menyekutukan Allah


Sesungguhnya rumah (rumah ibadat) pertama yang dibangun

untuk manusia

adalah yang di bakkah/mekah


mubarakah ( yang diberkahi)

dan untuk bimbingan/hidayah bagi semua alam/seluruh manusia

padanya (di bakkah itu) ada tanda-tanda/bukti-bukti

yang nyata/menjelaskan
( yaitu) maqam (petilasan berupa batu bekas berdiri ) Ibrahim


dan siapa saja yang berkunjung/datang menemuinya/memasukinya
( baitullah itu)
amanlah dia
Dan Allah (mewajibkan/mensyariatkan) atas manusia

supaya berkunjung/berziarah ke rumah Nya

3/98sesuai kesanggupan daripada dia (menuju) kesana
untuk melakukan perjalanan (kesana)
dan barang siapa yang engkar/menolak
maka sesungguhnya Allah

maha kaya raya

pada seluruh alam


sampaikanlah/katakanlah (Muhammad) ;
" wahai ahli kitab,


mengapa kalian mengingkari/berlaku sombong,
terhadap ayat-ayat (kepunyaan) Allah

padahal Allah maha menyaksikan


segala apapun yang kalian kerjakan
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad) ;
" wahai ahli kitab,


mengapa kamu merintangi/menghalangi


( orang-orang) dari jalan Allah ?

3/99

3/100

3/101

( yaitu) orang-orang yang beriman


kamu mencari-cari kekeliruan/kejahatan dari padanya

sementara kamu sekalian menyasaksikan/mempersaksikannya


Padahal Allah tidak lalai
dari semua/apapun yang kalian kerjakan/lakukan


wahai orang-orang yang beriman
jika kalian mengikuti segolongan/sekelompok/sekte
( yaitu) sebagian dari orang-orang yang telah diberi

al-kitab
tentu mereka akan membalikkan/memutarkan kamu sekalian
sesudah kalian beriman

( menunju) kafir

bagaimanakah kalian (orang mukminin/shabat nabi) jadi kafir?,

padahal bagi kalian diceritakan/dibacakan kehadapan kalianayat-ayat/tanda-tanda/bukti (kekuasaan) Allah

sedangkan ditengah-tengah kalian ada rasulNYa

3/102
3/103

Dan bagi Siapa saja yang berpegangan kuat dengan (agama) Allah

maka sungguh-sungguh dia telah dibimbing/ditunjukkan


menuju jalan yang lurus/benar

wahai orang-orang yang beriman


bertaqwalah/takutlah (kepada) Allah


( dengan) sebenar-benarnya takut/bertaqwa
dan janganlah kamu mati
melainkan kalian islam/muslimun
dan berpeganglah kalian erat-erat/dengan kuat

pada talinya (perjanjannya/alqur'annya) Allah

bersama-sama/semuanya

dan janganlah kalian bercerai berai
dan ingatlah akan nikmat/karunia Allah kepada kalian

( yaitu) ketika kalian saling bermusuh-musuhan

maka binalah persahabatandiantara sesama hati/perasaan kalian

3/103

3/104


tentulah Dia akan menjadikan kalian
dengan nikmat/karuniaNYa saling bersaudara
padahal sebelumnya kalian sudah dipinggir jurang yang sangat dalam

( yaitu ditepi) api/neraka


maka Dia menyelamatkan kalian daripadanya (dari
kehancuran/neraka)


demikianlah diterangkan oleh Allah kepada kamu sekalian

( tentang) ayat-ayatNya
agar supaya/mudah-mudahan kalian mendapat petunjukNYa
hendaklah ada diantara kamu sekalian
suatu kumpulan orang/suatu umat
( yang) menyerukan/menyampaikan

menuju/kepada kebenaran/kebaikan
dan menganjurkannya kepada yang makruf/patut/baik-baik

dan melarang/mencegah
dari kemungkaran

mereka itulah orang-orang yang beruntung

3/105

3/106

dan janganlah menjadi seperti orang-orang


( yang) bercerai berai

dan berselisih paham
sesudah

apa yang datang kepada mereka penjelasannya/bukti-buktinyamereka itulah orang-orang

( yang mendapat ) hukuman/saksaan yang berat( yaitu) pada hari/saat

ada wajah yang putih/cerahdan (ada juga) wajah yang hitam/gelap

maka adapun bagi orang-orang yang wajahnya menghitam/gelap
( ditanyai) "apakah (yang menyebabkan) kalian kafir ,
sesudah kalian beriman (sebelumnya)?

Maka rasakanlah hukuman.


terhadap apa yang menyebabkan kalian mengingkarinya

3/107

3/108

3/109

dan adapun (bagi) yangberseri/bercahaya/putih wajahnya

maka mereka berada dalam rahmat Allah
disana (disorga itu) mereka abadi/kekal

begitulah/itulah ayat-ayat Allah


yang dibacakan padamu

dengan kebenaran

dan tidaklah Allah rela/berkehendak


mencurangi/menzalim hamba-hambaNYa
dan baginya/kepunyaan-Nya apapun (yang ada) langit/angkasa luas

begitu juga (apapun yang ada) di bumi


dan kepada Allah lah
dikembalikan

semua hal-hal/permasaalahan/berbagai persoalankalianlah (umat muslim), umat yang terbaik


yang diangkat/dibentuk (bagi) manusia

3/110

3/111

menyerukan/menyuruh
kepada yang makruf/perbuatan baik


dan melarang/mencegahnya dari perbuatan
munkar/maksiat/kehancuran
dan (menyerukan) agar beriman kepada Allah
Dan sekiranya/andaikan ahli kitab beriman,


itulah yang terbaik bagi mereka
Diantara mereka ada yang beriman,

namun kebanyakan dari mereka (ahli kitab itu)


( adalah) orang yang berbuat fasik/engkar/jahat/merusak

sungguh tidaklah (mereka itu dapat) berbuatmudarat/mencela/merendahkan kamu sekalian,
kecuali (hanya)
menyepelekan/mencela-cela saja
dan sekiranya mereka itu berbareng (berhadapan denganmu)
tentulah mereka
membalikkan punggungnya (melarikan diri)/takut
kemudian

3/112


tidak (ada) yang menolongnya


diliputilah/ditutuplah atas mereka,
kehinaan/kenistaan,
dimana saja mereka berada
kecuali (kalau) mereka berpegang paha buhul/tali Allah
(berpegang juga) kepada buhul tali (perjanjiannya) dengan
dan

manusia
Namun dia menarik kembali dirinya sendiri/memutuskan


hubungannya dari Allah


lalu tertutupi (lagi) bagi mereka,
kemelaratan/kerendahan/kenistaan


Yang demikian itu disebabkan/dikarenakan mereka
kafir/menentang
terhadap ayat-ayat/tanda/bukti (kekuasaan) Allah

serta membunuh para nabi


yang terlarang dari kebenaran
Yang demikian itulah (memutuskan hubungan/perjanjiannya dengan

manusia dan Allah itulah),


yang menjadikan (mereka) pemberontak/engkar/penentang

3/113

3/114

dan jadilah mereka orang-orang yang kelewat batas/keterlaluan


tidaklah sama/tidaklah mirip
diantara ahli kitab tersebut (yang melanggar itu)

(dengan) sekelompok orang/umat (dari ahli kitab itu) yang


bertahan/teguh
pendiriannya (lurus dalam agamanya)
( yang) membaca/mempelajari (dengan benar) ayat-ayat Allah

pada waktu/jam malam


dan (ditengah malam itu) mereka itu bersujud/shalat
merekapun beriman kepada Allah
dan (beriman juga) kepada hari akhir


dan juga menyeru kepada yang makrufdan melarang/mencegah dari perbuatan jahat/mungkar
dan mereka bergegas/bersaing sesamanya

di dalam hal kebajikan/kebaikan

dan mereka
termasuk orang yang saleh/berbudi/berbuat kebaikan

3/115

3/116

dan apapun amal perbuatan


dari yang baik-baik/secara baik
maka tidaklah Dia menolaknya/menghalanginya (menerima
pahalanya)

Dan Allah juga mengetahui

terhadap orang-orang yang bertaqwa
sesungguhnya (bagi) orang yang engkar/kafir


tidak akan membantu/menolong (bagi) mereka,
harta kekayaan mereka


dan tidak (menolong juga) anak-anak/keturunan mereka,
dari pada Allah sedikitpun

Dan mereka itu penghuni neraka


mereka di sana (di neraka itu)
abadi/kekal selamanya
permisalan/perumpamaan
bagi apapun yang dinafkahkan/dibelanjakan

di dalam kehidupan di dunia ini

3/117

3/118

bagaikan angin
yang padanya (di dalam angin itu) ber-es/ benar-benar sangat dinginyang ditimpakan kepada panenan/hasil kebun
bagi kaum yang berbuat zalim/aniaya/curang (terhadap) diri mereka
( sesama
saudara)
maka binasalah dia
dan tidaklah Allah menzalimi mereka
akan tetapi diri mereka sendirilah (antara sesama saudara sendirilah)
( mereka) berbuat zalim/penganiaya/curang
wahai orang-orang yang beriman

janganlah (kamu) mengadopsi/mengambil/menjadikanuntuk teman karib
orang yang selain dari pada (golongan) kalian (seiman)
mereka tidak akan pernah merasa gagal/bekerja tidak kenal
tentulah
lelah untuk menjungkalkan/meruntuhkan kalian
dan mereka menyukai sesuatu yang menyusahkan/menghambat

kalian (iman kalian)

sebenarnya/sungguh-sungguh telah nyata kebencian,

dari mulut mereka

3/119

dan apa yang disimpan di dalam hatinya (niat) mereka,


( lebih) besar lagi


Sebenarnya/sungguh, sudah Kami terangkan/jelaskan pada kamu
sekalian,
( yaitu) ayat-ayat/tanda/butki (kekuasaan Kami),

jika kalian mengerti/memahami/mengetahuinya


itulah kamu/beginilah kalian,


kalian menyukai mereka
sementara mereka tidak menyukai kalian,
padahal kalian beriman pada semua kitab (kitab-kitab Allah)

Dan apabila (mereka) bertemu dengan kalian


mereka berkata ;
" kami mengimani/beriman (kepada kalian)
dan jika (mereka) menyendiri

digigitnyalah jari-jari tangan mereka karena kalian,
lantaran kemarahan/kegusaran
Sampaikan/katakanlah (Muhammad);

3/120

3/121

" binasalah/mati sajalah kalian,


dengan kegusaran/kemarahan kalian itu

sesungguhnya Allah mengetahui


sesuatu yang ada di dalam hati/dada


jika kamu sekalian mengalami/memperoleh kebaikan,
tentu mereka berduka/menjadi malapetaka bagi mereka

akan tetapi jika kalian mengalami bencana sedikit sajamaka bergembiralah/rianglah/bahagialah mereka dengan itu

Dan jika kalian bersabar dan bertaqwa ,

janganlah kalian mempedulikan,
akal bulus/kelicikan/tipu muslihat mereka sama sekali
Sesungguhnya Allah,

mencakup/meliputi terhadap apapun yang mereka ketahui


dan (ingatlah) ketika,

kamu pergi keluar pagi-pagi benar/waktu fajar

dari (rumah) keluargamu

3/122

3/123

3/124

dimana kamu menugaskan orang-orang beriman

pada posisinya (masing-masing) dimedan tempur


Dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui( ingatlah) ketika
dua kelompok tempur diantara kalian menginginkan/berencana (di

dalam medan tempur)


untuk bersikap pengecut/mundur (melarikan diri dari pertempuran)
padahal Allah-lah penolong kedua nya (kedua pasukan itu)
dan kepada Allah-lah hendaknya orang-orang mukminin bertawakal

dan sungguh/sebenarnya Allah lah yang menolong kamu sekalian
terhadap badar (perang di Badar)
Padahal ketika itu kamu lemah/tidak berdaya
maka oleh sebab itu bertaqwalah kepada Allah
supaya kalian bersyukur/berterima kasih (padaNYa)
(ingatlah) ketika kamu mengatakan/ menyampaikan kepada orang


mukmin
" tidakkah cukup bagi kalian ?
bahwa Tuhan kalian mendukung/menguatkan kalian,

3/125

3/126

dengan tiga ribu

daripada malaikat yang diturunkan ?


tentu/betul!

jika kamu bersabar,


dan bertaqwa,
dan (mereka) datang (menyerang) kalian
dengan seketika/mendadak,
niscaya Tuhan kamu akan menempatkan
mengirimkan/mengembalikan
lagi pada kalian

dengan lima ribu

daripada malaikat yang ditandai/diberi tanda


dan tidaklah Allah menjadikan itu (bantuan itu)
melainkan untuk berita gembira/sorak gembira kepada kalian
dan agar supaya tentramlah
hati/sanubari kalian terhadap itu (bantuan itu)

Dan tidaklah ada pertolongan/kemenangan ,


kecuali hanyalah dari sisi Allah

3/127

3/128

3/129


( yang) maha perkasa lagi maha bijaksana


agar supaya (bantuan malaikat itu) membinasakan,


sebahagian/sekelompok dari orang-orang kafir


atau agar supaya menghina/mempermalukan mereka
maka/sehingga mereka kembali/mundur dalam


kekecewaan/kegagalan
tidak ada bagian kamu dalam urusan itu sedikitpun
atau (dalam urusan) tobat mereka,
atau (dalam urusan) mengazab mereka
sesungguhnya mereka termasuk orang yang berbuat
karena
zalim/curang/aniaya
dan (kepunyaan) Allah-lah apa saja yang ada di langit

dan (milikNYa juga) apapun yang ada di bumi( Dia) memberi ampunan kepada yang dikehendakiNYa
dan (Dia) menghukum/menyiksa siapa yang dikehendakiNYa

dan Allah -lah maha pengampun lagi Maha penyayang


wahai orang-orang yang beriman,
janganlah memakan riba

3/130

3/131

3/132

3/133


( yaitu) menggandakannya berlipat-lipat/berkali-kali (bunga berbunga)

dan takutlah/bertaqwalah kepada Allah


agar supaya kalian beruntung

dan takutlah/peliharalah (dirimu) dari api (neraka)

yang dia (api itu) dipersiapkan


bagi orang-orang yang kafir/penentang/engkar

Dan taatilah Allah

dan (taati juga) Rasul


agar supaya kamu sekalian dirahmatiNYa
Dan bergegaslah menuju ampunan

dari Tuhan kalian


dan juga (menuju) syorga

yang keluasan nya

( seluas) langit


dan (seluas) bumi

yang disediakan

3/134

3/135

bagi orang yang bertaqwa


( yaitu) bagi orang yang menafkahkan/memberikan

baik di dalam ketentraman/kemakmuran maupun dalam

kemalangan/kesusahan

dan juga bagi mereka mengendalikan

kegusarannya/kemarahannya

serta bagi mereka yang dapat memaafkan dari (kesalahan) manusia

Dan Allah mencintai (orang)

orang yang berbuat kebaikan


Sementara bagi orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan

keji/jahat/maksiat
ataupun berbuat zalim/curang pada diri mereka sendiri (pada
saudara
mereka juga)
( kemudian) dia ingat/sadar kepada Allah

maka oleh karena itu dia memohon ampunan (kepadaNya),
( dari) dosa-dosa/kesalahan-kesalahan mereka

dan siapa lagi yang akan mengampuni

dosa-dosa (mereka)
selain (kalau bukan) Allah ?

3/136

3/137

dan dia tidak akan mengulanginya (lagi)

atas apa yang telah diperbuatnya

sementara mereka menyadarinya/megetahuinya (kesalahan itu)balasan/bayarannya bagi mereka itu ,
( adalah) ampunan dari Tuhannya

dan juga (balasan bagi mereka) adalah syorga yang mengalir
daripada sungai-sungai dibawahnya
kekal (mereka) di sana (di sorga itu)


dan (itulah) balasan/pahala/pembayaran yang sempurna/penuh

nikmat
(bagi) pengamalnya/pelakunya (yang mengerjakan amalan kebaikan

itu)

sungguh telah berlalu,


sebelum kalian sunnah-sunnah (ketentuan Allah)

maka lakukanlah perjalanan

di bumi /negeri (ini)

dan perhatikan/lihatlah bagaimanakah


konsekwensi/akibat akhir dari kedustaannya (kepada para rasul

rasulnya)

inilah dia (AL Qur'an)

3/138

3/139
3/140

deklarasi/statement/penerang bagi manusia

dan petunjuk/pembimbing

serta peringatan/bimbingan

bagi orang-orang yang bertaqwa


dan jangan kalian bersikap lemah (ciut nyali)/tidak berkutik
dan jangan pula bersedih
padahal kamu sekalian

berposisi tinggi/posisinya tinggi (di sisi Allah)

jika kalian orang-orang mukminim/beriman


jika kalian ditimpa musibah

( yaitu) luka-luka (di dalam pertempuran/perang di Uhud)


maka sebenarnya,

merekapun golongan/kelompok yang terkena/tertimpa,
( yaitu) luka yang seimbang/seperti itu (seperti luka yang kamu

derita/di perang Badar)

Dan demikianlah di dalam perjalanan waktu/hari-demi hari


3/141

3/142

3/143

Kami mempergilirkannya (kemenangan dan kekalahan itu) diantara


manusia
Dan Allah memperkenalkan/memperjelas/menjelaskan


( membedakan) orang-orang yang beriman
dan supaya (Allah) menjadikan diantara kalian suhada (gugur sebagai

mati sahid)

Dan Allah tidak menyukai

orang-orang pembuat zalim/curang/jahat


dan agar supaya Allah membersihkan/memurnikan

(menyisihkan/memilih) orang-orang beriman


lalu menghapus/membinasakan
kekafiran/orang-orang kafir

Apakah kalian berpikiran/mengira


bahwa kalian akan masuk syorga?

padahal Allah belum menjelaskan/memberitahukan/memperkenalkan

( memperlihatkan)
orang-orang yang (benar-benar) berjihad/berjuang diantara kamu

sekalian
dan (belum) dijelaskan/diperkenalkan (oleh Allah) orang-orang yang

bersabar/gigih/tekun
(dalam berjihad/bersabar diantara kalian)


dan sungguh kamu sekalian menginginkan,

kematian kalian sebelumnya (mati syahid ketika di perang badar)

3/143

3/144

(saatnya) dari ucapan kalian itu , (sekarang) kamu sekalian benar


benar sudah melihatnya
dan kamu sekalian (sekarang) telah menyaksikannya
dan tidaklah Muhammad itu

melainkan hanya seorang rasul (Utusan Allah)Sungguh telah mangkat/berlalu sebelumnya (sebelum Muhammad),

para rasul

apakah kemudian (karena alasan kematian nabi itu)?

( yaitu) jika telah mati/mangkat (rasul tu)


atau (rasul itu) gugur (dalam perperangan itu)
kamu sekalian kembali/berpaling diatas tumit kalian (kalian

engkar/kafir lagi)?

Dan siapa saja yang berpaling/berbalik arah (kafir lagi)


untuk mundur kebelakang (seperti kekafiranya yang lalu)

maka tentulah tidak ada kemudharatannya terhadap Allah sedikitpun
dan kelak Allah akan memberikan balasan/imbalan/bayaran
( kepada) orang-orang yang bersyukur/berterima kasih

3/145

3/146

dan tidaklah suatu diri/nyawa akan mati,


melainkan/kecuali seizin Allah
( kematian itu adalah ) masa yang ditetapkan (waktunya)

Dan siapa saja yang menghendaki keuntungan dunia
tentulah akan diberikan kepada dia dari padanya (yang dimintanya itu)
dan siapa saja yang menghendaki keuntungan akhirat,


tentulah akan diberikan kepada dia dari padanya (yang dimintanya itu)
Dan juga ada balasan/bayaran

( kepada) orang yang berterima kasih/bersyukur


Dan berapa banyak dari nabi-nabi yang berperang
yang ikut bersama dia (yang sama-sama berperang dengan nabinya)
( yaitu) laki-laki yang saleh/bertaqwa/baik-baik
sebagian besar (pengikut nabi itu) tidak menjadi lemah/bersedihterhadap apapun yang menimpa mereka
di jalannya ALLAH

Dan tidak pula lesu/lemah

3/147

3/148

dan (dalam perjuangan itu) tidaklah mereka merendahkandiri/menyerah

Dan Allah sangat mencintai


orang-orang yang sabar/tekun


tidak ada yang dapat mereka katakan
kecuali hanya berdo'a;
" ya Tuhan kami, ampunilah kami,
akibat (dari) dosa/kesalahan kami dan kesia-siaan kami
dalam urusan kami

dan kuatkan/perkuatlah,
keteguhan iman/keyakinan kami


dan bantulah kami,
atas/terhadap kaum/kelompok orang-orang yang jahat/kafir/ engkar

itu

maka oleh karena itulah Allah memberikan mereka
pahala/keuntungan dunia

dan keuntungan/pahala akhirat yang baik

dan Allah mencintai

3/149

3/150

3/151

orang-orang yang berbuat kebaikan


wahai orang-orang yang beriman

jika kamu sekalian mengikuti/mentaati orang kafir/jahat


tentulah mereka menginginkan kalian berbalik kebelakang

maka sebaliknya/kembalilah (kamu) yang akan merugi


tetapi sebenarnya, Allah lah yang menjadi pelindung kalian
dan Dia lah sebaik-baiknya

penolong
tentulah Kami akan meletakkan/melemparkan,


kedalam kalbu/perasaan/hati orang-orang yang jahat/kafir itu,

perasaan teror/perasaan ngeri/ takut


akibat mereka mempersekutukan Allah
dengan sesuatu (yang) Allah tidak pernah menurunkan dengan itu
( keterangan/opini
itu)
( yaitu berupa) otoritas/kewenangan/surat perintah Kami

Dan tempat kediaman mereka adalah api/neraka


dan itulah tempat tinggal/kampung yang buruk

3/152

( bagi) orang-orang yang berbuat zalim/curang/jahatdan sungguh Allah telah memenuhi untuk kamu sekalian,
janjiNya/perjanjianNya
ketika kalian membasmi mereka (orang kafir)
dengan izinNYa
Sampai pada suatu ketika kalian lengah/lupa
lalu kalian berdebat/berselisih

di dalam urusan itu (rampasan perang)

dan (diantara) kalian mendurhakai (rasul)
yaitu sesudah diperlihatkan kepada kalian
sesuatu yang kalian senangi (harta rampasanm perang)

( yaitu) bagi siapa yang mencintai dunia (harta)

sementara diantara kalian ada juga yang menginginkan akhirat
kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka,
agar supaya ALlah menguji/mencobai kamu sekalian
Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kalian

3/153


dan Allah mempunyai karunia

atas orang-orang yang beriman( ingatlah) ketika kalian memanjat (bukit)
dan kalian tidak memperhatikan/tidak meoleh ke belakang kepada

seorangpun

padahal rasul (kalian) memanggil-manggil kalian

bersama-sama teman/sahabat-sahabat kalian
oleh karena itulah ditimpakan kepada kalian kesedihan atas
maka
kesedihan,
supaya kalian tidak merasa duka/sedih
terhadap/atas apa yang luput/kehilangan dari kalian (tidak

memperoleh rampasan perang)

dan juga tidak (bersedih) terhadap apa yang menimpa kalian

Allah meliput seluruh


apa yang kalian kerjakan
kemudian diturunkanlah/diberikanlah kepada kalian
setelah (kalian mengalami) rasa sangat sedih,

( menjadi) rasa aman yang menidurkan/ngantuk berat,


yang meliputi sebagian besar dari kalian

3/154

Sedangkan sebagai yang lainnya


sangat/sungguh mereka dicemaskan di dalam diri mereka sendiri,

( yaitu) persangkaan yang tidak benar terhadap Allah


( yaitu) sangkaan/dugaan orang-orang jahil/iseng/berburuk sangka
yang mereka mengatakan;
" Apakah kita punya bagian dari urusan/perintah (ikut campur dalam


mengatur perang) sedikit saja?
katakanlah/sampaikanlah (muhammad);
" bahwasanya urusan/perintah (dalam strategi perperangan itu) ada di

tangan/genggaman ALlah
tentu mereka menyembunyikan di dalam kalbu/ hati mereka,

yang tidak diungkapkan padamu


yang mereka mengatakan (orang munafik);
" jika ada bagian kita dalam urusan (mengatur strategi perang itu)


sedikit saja,
( tentu kita) tidak akan terkalahkan/terbunuh disini
sampaikanlah/katakanlah (Muhammad);
" seandainya kalian berada di dalam rumah kalian sendiri,

niscaya mereka (yang mati itu) akan keluar (dari rumahnya)

3/155

( yaitu) orang-orang yang sudah di tetapkan/ditakdirkan mati(olehNYa) atas kalian ,
menuju tempat pembaringannya (kuburan) mereka


Dan tentu Allah hendak menguji

apa yang ada di dalam hati/pikiran/niat kalian

dan juga agar supaya membersihkan


terhadap apa yang di dalam kalbu/hati kalian (penyakit/kotoran)

Dan Allah maha mengetahui


terhadap yang ada di dalam hati/pikiran/niat


sesungguhnya orang yang berpaling (dari perintah itu) diantara kalian,

(yaitu) di saat/pada hari (dimana) berjumpa/ berhadapan dua


pesta/perang/pertempuran
dimana sesungguhnya mereka kembali tergelincir ke perbuatan

tercela,
( oleh) setan,
yang dulunya pernah mereka lakukan

Dan sungguh Allah telah memaafkan mereka

sesungguhnya Allah maha memaafkan lagi maha menyantuni3/156


wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kalian


seperti halnya orang-orang kafir/jahat/penentang kebenaran

yang berkata diantara sesama saudara/teman-teman mereka sendiri

ketika (mereka) menempuh perjalanan/berpergian di bumi/negeri,atau (kalau hendak pergi) berjuang/berperang :
" kalau mereka itu (pejuang itu) tetap bersama kita, tentulah dia tidak
akan
mati,
dan tidak juga akan terbunuh (dalam peperangan itu) "
Karena yang diperbuat (diucapkannya) itu,


Allah (menimbulkan) kesedihan yang sedemikian ,
di dalam kalbu/hati nurani mereka
Padahal Allah lah yang menghidupkan

dan mematikan (siapa saja yang dikehendakiNya)

Dan Allah maha menyaksikan terhadap apa yang kalian kerjakan


dan sesungguhnya jika kalian gugur/terbunuh ( dalam sebuah
perperangan),
di jalan Allah

3/157

3/1583/159

atau kalian mati


( maka tentulah) ampunan dari Allah,
dan rahmatNYa
( lebih) baik dari apapun (harta) yang mereka kumpulkan

dan sungguh jika (kamu) meninggal/mati


atau gugur (di dalam sebuah perperangan)

tentu kepada Allah saja
kalian akan dibawa bersama-sama/dikumpulkan bersama-sama
maka karena rahmat dari Allah lah


kamu (Muhammad) berlakui lembut/toleran kepada mereka

dan sekiranya kamu bersikap kasar/menjengkelkan

yang sangat keras hati

tentulah mereka membubarkan/melarikan diri

dari sekitar kamumaka oleh sebab itu maafkanlah mereka (itu)


dan mohonkanlah ampunan bagi mereka

3/160

dan berkonsultasilah/nasehat-menasehatilah dengan merekadalam (berbagai) urusan

maka jika telah berketetapan hati (mengambil mereka)


maka bertawakallah /berserah diri/percayakan
kepada Allah

Sesungguhnya Allah mencintai

orang-orang yang bertawakaljika Allah menolong kamu sekalian


maka tidak ada yang (dapat) mengalahkan kalian


dan jika Dia mengabaikan kalian


maka siapakah gerangan yang akan menolong kalian
sesudah itu?

Dan hendaklah kepada Allah,
semua/setiap orang mukmin bertawakal/berserah diri

Dan tidaklah seorang nabi-pun,


yang akan berkhianat/berbuat curang

3/161

3/162

3/163

Dan siapa saja diantara (nabi) yang berkhianat


tentu (nabi itu) akan datang dengan membawa apa yang dia

tipu/kecurangan itu
di hari akhirat (nanti)
Kemudian/setelah itu setiap diri/semuanya akan dibayar kembali
secara

tunai/dibalas langsung

segala sesuatu/apapun yang (telah) diusahakannya


dan mereka tidak dirugikan/dicurangi

apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah,
sama halnya (dengan orang) yang membawa kemurkaan Allah?
Padahal tempat peristatirahatan dia (orang yang membawa

kemurkaan itu) adalah jahannam


Dan itulah (jahannam itulah) seburuk-buruknya tempat

kembali/kampung halaman

mereka itu (kedudukannya) bertingkat-tingat/berderajat


disisi Allah

dan Allah maha melihat


( terhadap) apa yang mereka kerjakan

sungguh Allah (memberi karunia) kepada orang-orang mukminin,


ketika (Allah) mengutus/mengirim/mengangkat padanya (pada kaum

itu)

3/164

3/165

( seorang ) rasul
( yang berasal ) dari diri mereka/golongan mereka sendiri
yang membacakan/menerangkan kepada mereka ayat-ayat Nya
dan membersihkan/mesucikan (jiwa) mereka
dan mengajarkan/menjelas kepada mereka ,

al kitab
dan (mengajarkan) juga hikmah/pemahamannya

Padahal sesungguhnya mereka sebelumnya adalah

berada dalam kesesatan yang nyataDan mengapakah manakala kalian ditimpa musibah,
terasa musibah itu ditimpakan kepada kalian ?


sebenarnya kamu sekalian telah menimpakan musibah
dua kali (lebih banyak) kepadanya (musuh )
kalian mengatakannya;

" dari mana ini/apa penyebab ini (kekalahan ini)?
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad):

3/166
3/167

" hal itu bagian dari perbuatan diri kalian sendiri"


Sesungguhnya Allah ,
terhadap segala/tiap-tiap sesuatu,
maha berkuasa/berkuasa penuh


dan apa musibah (yang) menimpa kamu sekalian,

( yaitu) hari bertemunya dua pasukan/pertempuran


maka hal itu (kekalahan itu) adalah seizin/ketentuan/kehendak Allah
dan supaya dijelaskan (olehNYa) orang-orang yang beriman (diantara

kalian)


supaya dijelaskan /diketahui orang-orang yang munafiq


Dan dikatakan kepada mereka:
" Marilah/ayolah kita berperang,
di jalannya Allah
atau bertahanlah (dari serangan musuh) "
Berkata/menjawab (mereka);

kami diberitahu (sebelumnya) tentu kami ikut berperang


" kalau
(bersama kamu)"
tidaklah mereka (itu) mengikuti (ajakan) kalian,

3/168

baginya (hanya ada) kekafiran/keingkaran/ kesombongan/keangkuhan

pada saat itu/hari itu, mereka lebih dekat ,


kepada keyakinan mereka

Yang mereka katakan dengan mulutnyaadalah sesuatu yang tidak ada di dalam hati/kalbu mereka
Padahal Allah mengetahui apa yang (mereka) sembunyikan( yaitu) orang-orang yang mengatakan kepada teman-temannya,
sementara (ketika) mereka duduk-duduk (tidak ikut berperang) ;

" seandainya mereka itu (yang pergi berperang itu) mematuhi kita
tentulah mereka tidak akan terbunuh/gugur
Sampaikanlah/katakanlah (Muhammad);
" maka cobalah tolak/hindari,

kematian diri kalian sendiri,


jika sekiranya kalian berkata benar/dipercaya/jujur

dan janganlah berpikir/memperhitungkan


( bahwa) mereka yang gugur/terbunuh

3/169

3/170

3/171

di jalanya Allah,

adalah mati sia-sia


bukannya begitu/bahkan yang sebenarnya, mereka itu hidup disisi

Tuhan mereka

( mereka) mendapat rezki (upahnya)

mereka (yang gugur itu) sangat bergembira ,terhadap karunia yang telah Allah berikan kepada mereka
Dan mereka bergembira / (didalam) kabar gembira


terhadap (orang-orang) yang belum bergabung bersama mereka,
( yaitu) diantara yang akan menyusul mereka

Tidaklah ada kekuatiran bagi mereka (yang gugur itu)
dan tidak pula mereka bersedih hati
bergembiralah mereka,
dengan nikmat/kebahagiaan dari Allah

dan (nikmat) karuniaNYa
Dan sesungguhnya Allah

tidak menyia-nyiakan

3/172

3/173


pahala/bayaran/balasan dari pada orang yang beriman
( yaitu) orang-orang yang mereka melaksanakan perintah,

( dari ) Allah dan juga (perintah) dari rasul,


sesudah mereka mengalami luka (di perang uhud)


( begitu juga) Bagi orang-orang yang berbuat baik terhadap Kami

diantara mereka
dan (orang-orang yang) bertaqwa

( bagi mereka) pahala yang besar (sorga)yang mana berkatalah seseorang/manusia kepada mereka (kepada

orang beriman),

" bahwa sungguh telah berkumpul orang banyak (para kafir qurasy)
kepada

kalian (di Badar)

maka takutlah kepada mereka (kepada orang yang akan menghadangkalian itu),
maka (dengan ucapan menakut-nakuti itu) bertambahlah (kuat/teguh)
keimanan
mereka (orang-orang mukminin)
Lalu berkata/menjawablah (oang-orang mukminin) ;
" hanya Allah-lah yang kami takutkan"
dan (hanya Dia) pelindung yang paling sempurnamaka merekapun kembali pulang
dengan nikmat (keselamatan)

3/174

3/175

3/176

dari Allah

dan (dengan) keredhaanNYa/karuniaNYa

tanpa mengalami musibah/keburukandan (mereka) mengikuti/menjalani keredhaan Allah
Dan Allah

yang memiliki karunia yang maha besar/luar biasa
sesungguhnya hal yang demikian hanyalah setan (rayuan setan)
yang hendak menakut-nakuti (kamu) bersama teman-temannya

( temannya setan itu/manusia-manusia setan itu)
maka oleh sebab itu janganlah takut kepada mereka (manusia
manusia setan itu)
dan takutlah/takutilah Aku

kalau kalian (benar-benar) beriman

Dan janganlah kamu disedihkan


( oleh orang-orang) yang

yang mereka hendak bersaing/berlomba-lomba di dalam kekafiran (di


dalam
kejahatan mereka)
sesungguhnya mereka tidaklah mampu berbuat mudharat kepada

Allah sedikitpun
Tentulah Allah berkeinginan/menghendaki

3/177

3/178

tidak mengadakan apapun ( memberikan) kepada mereka (para


penghasut
itu)
( yaitu) porsi/bagian saham apapun di akhirat

dan yang diperuntukkah/bagian mereka (hanyalah) azab yang luar

biasa/besar
sesungguhnya ( orang-orang) yang

menukar/barter (antara) kekafiran


dengan imannya


tentu tidaklah akan memberikan mudharat kepada Allah sedikitpun
dan(bagi) mereka adalah pembalasan/ganjaran/azab yang

pedih/memilukan

dan janganlah orang-orang kafir mengira/berpikiran


bahwasanya pemberi-tangguhan Kami pada mereka itu,
lebih baik/memberi kebaikan untuk diri mereka sendiri
sesungguhnya pemberi-tangguhan Kami pada mereka itu,
hanyalah melipatgandakan/bertambah-tambah kejahatan/dosa-dosa
( mereka)
dan (bagi) mereka adalah azab (pembalasan) yang

memalukan/tercela/terhina (neraka)
tidaklah Allah ,

meninggalkan orang-orang mukminin tanpa terkendali/begitu saja

3/179

atas apa yang berada pada kalian (pada saat itu)


sampai terpisahkan/dibedakan (dimurnikan)
antara kejahatan dengan kebaikan (antara mukminin dengan kafirun)


dan tidaklah Allah akan memperlihatkan kepada kalian
tentang hal-hal yang gaib,

akan tetapi Allah ,


memilih diantara rasul-rasulNya,
siapa saja (diantara rasul itu) yang dikendakinya/dipilihNYa
Maka oleh sebab itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulNYa,

dan juga jika kalian beriman (kepadaNYa)
Dan bertaqwa (kepadaNya)

maka bagi kalianlah pahala yang luar biasa/besar (sorga)
dan janganlah para penimbun harta mengira/berpikiran

terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada mereka itu,
( yaitu) sebagian dari karuniaNYa itu (harta yang ditumpuk-tumpuk itu),
akan lebih baik bagi mereka/menjadikan mereka lebih baik,

3/180

3/181

bukannya begitu/akan tetapi sebenarnya, itu (harta yang ditumpuk tumpuk


itu) akan memberikan keburukan bagi mereka

kelak akan dikalungkan dilehernya
apa yang mereka timbun itu,
dihari kiamat nanti

Padahal Allah lah (pemilik) segala warisan/tumpukan harta

( baik) di dilangit/angkasa luas maupun di bumi


Dan Allah

meliputi/mencakupi (mengetahui) apapun yang kerjakan/amalkan

sesungguhnya Allah telah mendengar


perkataan orang-orang/manusia yang mengatakan;
" sesungguhnya Allah itu,

lemah/miskin/yang miskin

sedangkan kami ini kaya (pemurah)

Tentu akan Kami catat/bukukan,

apa yang mereka katakan itu

dan juga mereka (telah) membunuh para nabi

3/182

( yang) terlarang dari kebenaran

dan (akan) Kami katakan pada mereka (nanti):


" rasakanlahazab/ganjaran bakaran (api) yang membara
yang demikian itu (azab itu) adalah (akibat) apa-apa yang telah

mereka lakukan,

dengan tangan mereka sendiri
Dan sesungguhnya Allah,

tidak akan menindak


dengan lalim/curang

bagi para hamba-hambaNYa


( adalah) orang-orang (yahudi) yang mengatakan ;

" bahwa sesungguhnya Allah,


memerintahkan kepada kami/kita (dalam kitab agama orang yahudi),
(" yaitu) janganlah beriman/percaya kepada seorang rasul


sebelum/hingga (rasul itu dapat) mendatangkan kepada kita

(yaitu) dengan (mendatangkan) korban

3/183

3/184

yang dia (korban itu) ditelan (terbakar) api (dari langit)


Sampaikanlah/katakanlah (Muhammad);
" Sungguh telah datang rasul-rasul kepada kalian,
yang sebelum diriku,
dengan (membawa) bukti/penjelasan

Dan sesuai dengan yang kalian katakan itu


kemudian mengapa

kalian membunuh mereka (para rasul itu),
jika kalian penyampai yang benar/berkata jujur?maka jika mereka itu mendustakan (menolak dengan bohong) kepada

kamu (Muhammad),
maka sungguh

( telah) ditolak

para rasul sebelum kamu


( yang para rasul itu) telah membawa/mendatangkan bukti-bukti

/penjelasan Kami
dan juga (bukti penjelasan) kitab zabur
dan juga kitab pemberi cahaya (yang terang/al qur'an)

3/185

3/186

setiap jiwa akan merasakan/mengalamikematian

dan sesungguhnya apapun akan dilunasi/dibayarkan,imbalannya (jasa untuk kalian) di hari/saat kiamat (nanti)

Maka siapa saja yang dijauhkan/ditarik dari api/neraka
lalu dimasukkan ke dalam syorga

maka sungguh beruntunglah diadan tidak lain kehidupan dunia ini,
melainkan/hanyalah kenikmatan/kemewahan
yang menipu (ilusi belaka)
Tentu Kami akan menguji/mencobai di dalam harta kalian,
dan juga (akan menguji) terhadap dirimu sekalian
Dan tentulah kalian akan mendengarkan,


dari sebagian orang-orang yang diberi al-kitab,
daripada sebelum kalian


Dan juga (akan mendengarkan) dari sebagian orang-orang musyrik

3/187

banyak diantara mereka mengganggu (dengan menyakitkan


( yaitu)
hatimu)

Dan jika kamu sekalin bersabar


dan bertaqwa
maka sesungguhnya yang demikian itu adalah solusi yang agung (cara

mengatasi yang sangat mulia)dan (ingatlah) ketika Allah mengambil ,

janjian/ikrar


( yaitu) dari orang-orang yang telah diberi alkitab (Taurat, injil) :
" hendaklah kalian menerangkan itu (al Kitab itu) kepada manusia

dan janganlah menyembunyikan apapun itu (isi alkitab itu)


lalu/kemudian mereka membuang-buang itu (yang disembunyikannya

itu)

dibelakang pungung mereka
Lalu mereka menukarkan/barter terhadap itu (yang dibuang itu),
dengan harga yang sangat rendah/murah
maka sangat buruklah apa yang (telah) mereka pertukarkan


dan janganlah kalian mengira/berpikiran (bahwa) orang -orang yangbergembira dengan apa yang telah mereka berikan,

3/188

3/189

3/190

dan mereka itu senang akan pujian,


dengan apa yang belum pernah mereka lakukan

Maka karenanya janganlah kamu mengira/berpikiran tentang mereka,


(dimana mereka) akan terbebas dari azab/hukuman
tetapi mereka itu akan mendapat siksaan/azab yang pedih
dan Allah lah (pemilik) segala/setiap yang (ada) di langit/angkasa luas

dan yang ada di bumi


dan Allah terhadap segala sesuatu
berkuasa penuh/menentukan
dan sesungguhnya
dalam penciptaan langit/angkasa luas

dan bumi
dan silih bergantinya/bergilirnyasiang dengan malam

ada tanda/bukti bagi ulil albab (cerdik pandai)

3/191

3/192

( yaitu) orang-orang yang,


mereka yang mengingat Allah,

sambil berdiri dan sambil duduk,


dan juga sambil mereka berbaring,
lalu mereka merenungkan/mencermati,
dalam hal penciptaan langit/angkasa luas,

dan (penciptaan) bumi,


( sambil berujar) Ya tuhanku,

Tidaklah (engkau) ciptakan ,

( semua) ini
dengan sia-sia/tanpa maksud/arti dan tujuan

Maha suci Engkaulah,


maka peliharalah/selamatkanlah kami dari hukuman/siksaan api

neraka
ya Tuhan kami

sesungguhnya yang Engkau

( yaitu) siapapun masuk ke dalam neraka

3/193

maka sungguh
telah Engkau hinakan dia

dan tidaklah ada penolong bagi orang yang berbuatzalim/curang/jahat
Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar
panggilan/seruan
yang memanggil/menyeru kepada keimanan

( yaitu seruan) " berimanlah kamu kepada Tuhanmu"

maka kamipun beriman


Ya tuhan kami
maka ampunilah kami, atas dosa-dosa kami
dan (ampunilah) kesalahan kami
( yaitu dari) kejahatan/perbuatan tidak senonoh kami

dan wafatkanlah kami


bersama-sama dengan orang-orang yang berbudi luhur/berbakti
ya Tuhan kami, berilah kami
apa yang (telah Engkau) janjikan kepada kami (sorga)

3/194
3/195

melalui (perantaraan) rasul


dan janganlah (Engkau) hinakan kami
( di) hari kiamat


sesungguhnya Engkau tidak akan mengingkari janji

maka dikabulkanlah/diperkenankanlah (permohonnan) mereka oleh


Tuhan mereka,

( Dengan berfirman) " Sesungguhnya Aku,


tidak akan menyia-nyiakan amalan,
( orang-orang) yang beramal diantara kalian
baik dari laki-laki ataupun dari wanita,

satu sama lain diantara kalian


maka adapun orang-orang yang hijrah/pergi


dan (dia pergi karena) terusir/dideportasi
dari kampung halamannya
dan (dalam keadaan) teraniaya/menderita di jalan KU
dan yang berperang
dan yang gugur/mati

3/196

3/197

tentulah (akan) Aku hapuskan atas mereka


seluruh (dosa/kesalahan) mereka
dan tentulah Aku masukan mereka

( kedalam) syorga yang dibawahnya


ada sungai yang mengalir


(sebagai) hadiah keberhasilan/pahala/ keberuntungannya dari sisi
Allah
dan Allah, di sisi Dia-lah pahala yang terbaik

janganlah kamu terpedaya/terjerumus

pergerakan mondar mandirnya (kebebasan dalam bersikap/berbuat)


( dari orang-orang) kafir/engkar/penentang kebenaran Allah
di dalam negeri/kampung

( itu hanyalah) kesenangan sedikit/sementara


kemudian tempat tinggal mereka

( adalah) jahanam
dan (jahannam itulah) seburuk-buruknya tempat (tinggal/istirahat)akan tetapi bagi orang-orang yang bertaqwa,

3/198
3/199

( kepada) Tuhannya,

bagi mereka syorga ,


yang dibawahnya mengalir sungai-sungai


Kekal mereka di sana (di sorga itu)

( itulah) hadiah sambutan selamat datang/anugrah


dari Sisi Allah
Dan apapun (yang berasal) di sisi Allah
( adalah) yang terbaik bagi orang-orang yang berbudi luhur/berbakti
dan sesungguhnya
diantara ahli kitab (itu)

terdapat orang-orang yang beriman kepada Allah

juga (beriman juga) kepada apa yang diturunkan/diberikan Allah


dan
kepada kamu (Muhammad/alqur'an)
dan juga (beriman juga) kepada apa yang diturunkan/diberikan Allah
kepada
mereka (kitabnya taurat/injil)


mereka bersikap rendah diri/berserah diri kepada Allah

( mereka) tidaklah melakukan barter/pertukaran/menukarkan

3/200

ayat-ayat Allah

( dengan) harga yang rendahmereka (juga) mendapat pahala/keberuntungan

dari sisi Tuhannya
Sesungguhnya Allah

sangat cepat kalkulasi/perhitungannyawahai orang-orang yang beriman

bersabarlah

dan tingkatkanlah kesabaran


dan bersiap perkuatlah (kesiagaan) satu sama lain
dan bertaqwalah kepada Allah
supaya kalian beruntung

SURAT 4. AN NISAA' = Wanita


No ayat

Teks AL Qur'an

Teks ayat

Terjemahan/Pemahaman

4/1

wahai (sekalian umat) manusia


bertaqwalah kepada Tuhan kamu sekalian
yang (telah) menciptakan kalian

dari satu diri/jiwa


lalu diciptakanNYalah dari padanya
istrinya
berpencaran/berkembang-biaklah/beranak anak pinak dari

dan
pada keduanya
laki-laki yang banyak
dan wanita (yang banyak)


dan bertaqwalah (kepada) Allah

yang mana satu sama lain saling bercakap/saling


membutuhkan/saling bertanya (bersilaturahmi) padanya (anak

keturunannya)


dan terjalin dengan ikatan kekerabatan/kebangsaan/kesukuan
Sesungguhnya Allah terhadap kalian
( melakukan) pengintaian/peninjauan

dan berikanlah (kepada)

yatim piatu

4/2

4/3

hartanya
dan jangan menukar

(yang) baik dengan yang burukdan jangan (pula) memakan hartanya
bersama/bercampur (dengan) harta kalian
sesungguhnya hal yang demikian adalah dosa
yang besar
dan apabila/sekiranya kalian kuatir/takut
tidak mampu berlaku tepat /adil
pada anak perempuan yatim
maka nikahilah (wanita lain)

apa yang menyenangkan/yang memberikan kebaikan bagi kalian


yaitu (dengan menikahi) daripada dua wanita

dan (boleh) tiga

dan (boleh) empat


maka jika kamu merasa kuatir/takut

4/4

4/5

tidak mampu berlaku adil


maka (ambil/kawini) satu (saja)

atau (kalian dapat mengawini dengan cara adil) dari budak yang

kalian miliki/kuasai


demikianlah yang mungkin/pantas
( apabila kamu) tidak (dapat) berlaku adil/keadilan

Dan tunaikanlah (kepada) wanita


mas kawin/maharnya (haknya) mereka

dengan sepenuh hati/tulus ikhlas/rela


maka jika diserahkannya (dikembalikan) kepada kalian
sebagian dari itu (mas kawin itu) , dengan senang hati
makanlah itu (yang dikembalikan itu) dengan senang
maka
hati/puas lagi gembira
dan janganlah diserahkan (kepada) orang yang kurang

akal/masih bodoh ,

harta milik mereka (milik anak yatim itu),


yang dijadikan/dikuasakan oleh Allah kepada kalian,
sebagai pendukung (penyertaan modal awal)
Dan berilah belanja/rezkikanlah untuk mereka daripadanya (dari

hartanya itu)


4/6


dan (berilah juga) mereka kain/pakaian
dan ucapkanlah/berkata-katalah kepada mereka,
perkataan yang sopan/baik-baik

ujilah/buatlah percobaan kepada yatim piatu (yang kamu


dan
asuh itu)
hingga manakala mereka dapat mencapai (cukup umur)

( untuk) nikah/kawin
apabila/jika dirasa/ditemukan/diduga mampu bagi (diri)
Maka
mereka
serasi/cukup memadai (mandiri),
maka serahkan/kembalikanlah kepada mereka

harta (kepunyaan) mereka

Dan janganlah (kamu) memakan nya (harta milik mereka)


( dengan cara) boros/tanpa perhitungan
(jangan pula) tergesa-gesa/terlalu cepat (menyerahkan
dan
hartanya)
( hingga dia) benar-benar dewasa (mandiri)
bagi siapa saja ( yang memelihara anak yatim itu) adalah
Dan
orang yang berkecukupan/mampu/kaya
maka hendaklah menolak/menahan diri (untuk tidak

memakannya)

4/7

Sementara bagi siapa (pemelihara anak yatim itu) adalah orang


yang
fakir/susah/tidak berkecukupan/miskin
maka bolehlah dia memakannya (sebagian harta anak yatim itu)
dengan cara yang patut/baik-baik (seadanya)


maka apabila/manakala

kamu menyerahkan/mengirimkan kepada mereka


harta (milik) mereka
maka adakanlah saksi-saksi kehadapan mereka
Dan cukuplah Allah pengawasnya

bagian laki-laki (memperoleh)


apa-apa dari peninggalan/warisan orang tuanya
dan juga dari famili /keluarga dekatnya
Dan wanita bagiannya ,


apa-apa dari peninggalan/warisan ibu bapaknya
dan dari keluarga dekat/sanak familinya

baik itu sedikit/kecil dari padanya (nilai warisan itu)


ataupun yang banyak dari bagiannya (untuknya)

4/8

4/9

yang dibagikan/ditasbihkan (untuknya)

dan hendaklah ketika itu hadir/disaksikan


oleh para kerabat
pendistribusiannya/pembagiannya
/handetolan/sanakfamili
dan (disaksikan) oleh anak yatim

juga (dihadiri) oleh orang-orang miskin


maka beri rezkilah mereka dengan daripada itu (dengan harta itu
untuk orang miskin yang hadir)

dan ucapkanlah kepada mereka (yang hadir itu)

perkataan yang sopan/baik-baik


dan hendaklah (kamu) kuatirkan terhadap orang yang


sekiranya ditinggalkan/diwariskan dibelakang mereka
anak-cucu/keturunannya yang tidak berkecukupan/lemah/susah
yang dikuatirkan atas mereka (masa depannya),
Maka oleh sebab itu bertaqwalah/berserah diri/takutlah pada
Allah
berkata-katalah/ucapkanlah perkataan yang
dan
jelas/benar/jujur


sesungguhnya orang-orang yang memakan/mengambil
harta (milik) anak yatim

4/10

secara curang
sesungguhnya dia telah memakan/mengambil
( ke) dalam perutnya
( yaitu) api

dan menelan api yang menyala-nyala
(tentang) porsi-porsi/bagian-bagian harta warisan itu
( disyariatkan) oleh Allah
Bagi anak-anakmu/kalian,

bagian laki-laki adalah sama dengan,

( yaitu) dua kali dari (bagian) perempuan

maka jika (anaknya) semuanya perempuan


yang mana (jumlah wanitanya) lebih dari dua orang

maka bagian mereka (bagian anak-anak wanita itu)


dua pertiga (2/3) bagian dari seluruh peninggalan/harta
( adalah)
itu
dan jika anak perempuan itu satu orang saja


maka bagiannya (wanita itu) adalah setengah (1/2) bagian
sedangkan bagian ibu-bapaknya

masing-masing dari pada keduanya (mendapat bagian)


4/11

adalah seperenam (1/6)


dari apa-apa peninggalan/warisan
( yaitu) apabila/jika dari yang meninggal itu punya anak-anak
Tetapi jika yang meninggal itu tidak punya anak-anak,
yang mewariskan (harta itu) hanya orang tuanya saja (tidak
dan
punya anak-istri-saudara)

maka ibunya (mendapat) sepertiga (1/3) bagian

Tetapi jika yang meninggal itu baginya ada (mempunyai)


saudara laki-laki
maka bagian ibunya adalah seperenam (1/6)

setelah dipenuhi segala wasiatnya (dari yang meninggal


yaitu/itu
itu)
berupa wasiat yang dibuatnya

atau setelah dilunasi hutangnya yang jelas

Perihal orang-tua kalian dan anak-anak kalian


kalian tidak mengetahui akan keadaan mereka
(yaitu ) siapa yang lebih dekat dengan kalian/yang bermamfaat

bagi kalian

Pembagian-pembagian itu dari Allah

Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu,


maha mengetahui dan maha bijaksana


dan bagi kalian (suami) separoh/ (1/2) bagian

dari seluruh peninggalan/harta warisan istri kalian
( yaitu) jika istrimu tidak memiliki anak
maka manakala/apabila tiap-tiap istrimu punya anak
maka bagian kalian seperempat (1/4) bagian
dari apa-apa harta/warisannya
setelah (dikeluarkan) wasiatnya


( yaitu) wasiat yang dibuatnya
atau sudah dibayar hutangnya

dan untuk bagi mereka (istrimu) seperempat bagian,


dari apa-apa harta yang kamu sekalian tinggalkan
( yaitu) jika diantara kamu sekalian tidak mempunyai anak
maka jika kalian adalah mempunyai anak
untuk mereka (istri-istrimu mendapat) seperdelapan (1/8)
maka
bagian

4/12

dari apa-apa harta yang kalian ditinggalkan


sesudah (diselesaikan/dibayar) wasiatnya

( yaitu) wasiat yang dibuatnya,
atau setelah dilunasi hutangnya yang jelas
dan apabila (yang meninggal itu)

laki-laki maupun perempuan


yang tidak mempunyai orang tua dan tidak pula mempunyai
anak-anak
akan tetapi baginya (mempuyai) saudara laki-laki yang seibu

(saudara seibu)


atau (mempunyai) saudari perempuan (seibu)
maka masing-masingnya

dari pada mereka (memperoleh) seperenam bagian


tetapi (bila yang meninggal itu mempunyai saudara seibu)
akan
yang banyak


( Maka) untuk mereka itu adalah
bersekutu
di dalam yang sepertiga itu

sesudah dipenuhi wasiatnya

4/13

4/14


( yaitu) wasiat yang dibuatnya
atau utang-utangnya


janganlah berbuat kecurangan bagi yang berwasiat
demikianlah (ditentukan/disyariatkan oleh) Allah
dan Allah maha mengetahui dan lagi maha bijaksana
demikianlah batasan (ketentuan) yang ditetapkan Allah

Dan bagi siapa saja yang taat/patuh kepada Allah


dan (taat juga) pada rasulNya,
( niscaya) dia dimasukkan kedalam syorga


yang dibawahnya
ada sungai-sungai yang mengalir


kekal/abadi mereka di sana (di sorga itu)

dan (mereka) itulah (yang mendapat) keberuntungan yang besardan barang siapa yang mendurhakai Allah

dan rasulNYa
dan melewati ketentuan itu (yang sudah ditentukan Allah itu)

4/15

( niscaya) dimasukanlah (dia) kedalam neraka


kekal/abadi (mereka) disana
dan bagiannya (balasan/hukuman/ganjaran) dengan siksaan


yang merendahkan/hina
dan mengenai wanita-wanita yang,

yang berbuat keji


( yaitu) perbuatan maksiat/berbuat cabul

dari pada wanita-wanita/istri-istri kalian


maka hendaklah ada saksi-saksi yang menyaksikan/kesaksian

atas (perbuatan) mereka


( yaitu) empat (orang saksi) diantara kalian
maka apabila (mereka sudah) memberikan kesaksian/bersaksi


maka batasilah geraknya (kurunglah) mereka
di dalam rumahnya

sampai


dia mencapai kematian
atau Allah mengadakan/memberikan
kepadanya jalan/ketentuan yang lain

4/16

4/17

dan terhadap dua orang


yang melakukan/berbuat keji diantara kalian

maka hukumlah keduanya itu


maka jika keduanya bertobat/mengakui kesalahan serta

memperbaiki diri,

maka biarkanlah/bebaskanlah mereka

Sesungguhnya Allah

adalah maha penerima tobat lagi maha penyayang


sesungguhnya pertobatan di sisi Allah,
( hanyalah) bagi orang-orang yang melakukan,

kejahatan karena ketidak tahuannya/kebodohan/kejahilannya


kemudian/sesudah itu dia bertobat/menyesal dengan segera

(mendekat diri pada Allah)maka tobat mereka itulah yang Allah (terima) dari mereka

Dan terhadap segala sesuatunya Allah


maha mengetahui dan maha bijaksana

dan tidaklah diterima pertobatan dari orang-orang yang


pelaku kejahatan/maksiat

4/18

4/19

sebelum ketika disaat-saat,


dia kedatangan sakratul maut,

( barulah) dia mengucapkan /berdo'a;" Sesungguhnya saya bertobat saat ini juga


dan juga tidaklah (diterima tobatnya) orang-orang yang matinya,

sementara (kematiannya itu) dalam kekafiran/jahat/ sesatMereka itulah orang-orang yang melampaui batas/keterlaluan

bagi merekalah azab/hukuman yang pedih/memilukan


wahai orang-orang yang beriman

tidaklah halal/tidak dibolehkan bagi kalian


memiliki/mengambil/mempusakai/ memperistri wanita untuk

wanita,

secara paksa

dan jangan pula kamu mempersulit mereka

dengan tujuan hendak (mengambil) lagi


apa yang telah kalian berikan pada mereka
kecuali jika dia mendatangkan perbuatan fasik (cabul),

4/20

secara jelas/terbukti


dan (jalanilah) hidup bersamanya (sebagai) suami istri
dengan cara yang patut/baik-baik/sopan-santun


maka jika kalian ingin memutuskan/menamatkan (hubungan)

dengannya
maka (bersabarlah) boleh jadi (istrimu itu)

kalian tidak menyukainya/ membenci sesuatu (dari


dimana
istrimu) sama sekali
padahal Allah telah mengadakan padanya (pada istri kalian itu)
kebaikan yang banyak (bagi kalian)
maka seandainya kalian menginginkan/bermaksud hendak,

menggantikan istri
dengan istri yang lain
padahal kalian telah memberi salah satu diantaranya
sejumlah uang/pemberian harta
maka janganlah kalian mengambilnya/ memintanya (lagi)
kepadanya sedikitpun
apakah kalian (hendak) mengambil kembali dari dia (dari apa
yang telah kamu berikan itu)

4/21

dengan sebuah tuduhan


dan dengan (berbuat) kejahatan/dosa yang nyata?
dan bagaimana (mungkin) kalian mengambilnya (lagi)

padahal sungguh (kalian telah) timbang terima satu sama lain


antara satu terhadap yang lain diantara diri kalianPadahal sudah diambilnya dari kalian
perjanjian/ikrar/obligasi/ikatan
( yang) khidmat/kuat
dan jangan pula kalian nikahi (wanita)

4/22

yang pernah dinikahi oleh bapak kalian


diantara wanita-wanitanya/istri-istrinya


kecuali

sesuatu yang benar-benar sudah lewat


Sesungguhnya itu adalah perbuatan fasik/keji/jahat

dan juga (perbuatan) yang dibenci (oleh Allah)


dan juga jalan buruk4/23


Terlarang/haram bagi kamu sekalian (menikahi):
ibu-ibu kalian (ibu kandung dan ibu tiri)

juga (haram mengawini) putri-putri kalian

juga (haram mengawini) saudari-saudari kalian


juga (haram mengawini) saudari-saudari bapak kalian


juga (haram mengawini) saudari-saudari ibu kalian

juga (haram mengawini) putri-putri dari saudara kalian (yang laki


laki)
juga (haram mengawini) putri-putri dari saudari-saudari kalian


serta (haram mengawini) ibu-ibu kaian yang mana,


mereka (telah) menyusukan kalian
dan (haram mengawini) saudari angkat yang sepesusuan

( dengan kalian)

dan (haram mengawini) ibu-ibu (dari) istri kalian (mertua kalian)
dan (haram mengawini) anak angkat putri kalian (anak-anak dari

istri kalian) yang mana (wanita itu)


dibawah perwalian/perlindungan kalian
daripada istri-istri kalian yang telah,


kalian bercampur dengan mereka

akan tetapi jika belum pernah (atau sudah diceraikan)


kalian bercampur dengan mereka
maka tidak ada salah/dosa bagi kalian padanya (untuk

mengawininya)
juga (dilarang bagi kalian mengawini) istri-istri dari anak
dan
lelaki kalian
yang terikat (secara keturunan/kekeluargaan) dengan kalian

dan (dilarang) menghimpun (di dalam sebuah perkawinan)

antara,

dua saudari/perempuan bersaudara

kecuali apa yang sudah terjadi pada masa lampau


Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu,

maha pengampun lagi maha penyayang


juga (dilarang mengawini) wanita-wanita sudah
dan
yang sedang mempunyai suami diantara
dinikahi/mereka
wanita-wanita itu

kecuali budak-budak/tawanan perang yang kalian miliki


( begitulah) ketentuan tertulis (dari) Allah terhadap kalian
dan bolehlah/dihalalkan bagi kalian
yang selain dari pada itu

4/24

( dimana boleh ) mencari istri dengan kekayaan kalian


(yaitu untuk) mereka yang mencari ikatan perkawinan yang

jujur/mengingikan kesucian

( tetapi) bukan untuk berzina/berbuat maksiat


maka peganglah dengan kukuh bersama mereka dengan itu

( ikatan perkawinan itu)

maka berikanlah kepada mereka mahar mereka

yang merupakan hak-nya/yang ditetapkan untuknya


dan tidak ada dosa/salah bagi kalian
( yaitu) dalam hal mana kalian berdua telah saling berkerelaan


terhadap itu ( terhadap mas kawin/pemberian lainnya)
yaitu sesudah sama-sama merelakan/mengikhlaskannya (untuk

kebutuhan kalian berdua)


Sesungguhnya Allah terhadap (segala) sesuatunya


maha mengetahui lagi maha bijaksana
dan bagi siapa yang belum mencukupi diantara kalian,
( yaitu) perlengkapan-perlengkapan/pembelanjaanya,
untuk menikahi,

wanita-wanita beriman yang merdeka/bebas

4/25

maka (boleh dinikahi) dari orang yang kalian miliki oleh (hasil)

tangan kanan kalian (dengan cara yang baik),


diantara budak wanita/tawanan perang yang kalian
( yaitu)
kuasai (dengan tangan kanan kamu)
( yaitu) wanita-wanita yang beriman (budakmu itu)

dan Allah mengetahui (siapa saja) yang beriman diantara kalian,


antara satu dengan yang lain/ antar sesama kalian/ satu sama

lainnya
Maka (oleh sebab itu) nikahilah mereka dengan


izin/sepengetahuan
( dari) majikan/tuan nya

dan berilah/tunaikanlah baginya
mas kawinnya/maharnya dengan cara/ketentuan yang

baik/kepatutan/ sopan-santun
( yaitu) wanita-wanita yang baik-baik

yang bukan (wanita) pezina/tunasusiladan bukan pula (para wanita yang) menjadikan/mengambil,kekasih simpanan (diluar ikatan perkawinan/gundik)
Maka apabila (mereka),
dinikahi/diambil di (dalam) ikatan perkawinan,

( kemudian) setelah itu mereka melakukan (juga) perbuatan


yang keji/maksiat/cabul,

4/26

4/27

maka (hukuman/ganjaran) baginya (wanita budak/tawanan


perang itu) adalah separoh/setengah ,
dibandingkan terhadap wanita-wanita (beriman ) yang merdeka,


daripada hukuman/balasan/ ganjarannya


Demikianlah (ketetapannya) bagi siapa yang (merasa)

kuatir/takut untuk,

melakukan dosa/berbuat jahat/berbuat maksiat diantara kalian

Dan sesungguhnya bersabar/kesabaran itu lebih baik bagi kalian
Dan Allah maha pengampun dan maha Penyayang


Allah menghendaki untuk menerangkan/ menjelaskan (ayat

ayatNYa) kepada kamu sekalian
dan juga ( hendak) memberi hidayah/petunjuk kepada kalian
( yaitu) alur jalan/sistim (yang sudah dijalankan) oleh orang

orang (shaleh),
sebelum kalian

dan juga untuk membersihkan kesalahan/pertobatan kalian


dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana

dan tentulah Allah ingin menerima pertobatan kalian

Sementara orang-orang yang mengikuti syahwatnya


berkerkeinginan

agar (kalian) menentang/menolak


4/28

4/29

4/30

lagi berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran)tentulah Allah ingin untuk memberi keringanan kepada kalian


Dan manusia tercipta bersifat lemah
Wahai orang-orang yang beriman,

janganlah (kalian) memakan harta kalian


antara sesama kalian secara keji/curang/bathil


kecuali dalam hal jual-beli/perniagaan,
atas persetujuan/kesesuaian timbal balik diantara kalian

dan janganlah membunuh (termasuk mematikan usaha bisnis

orang lain secara curang) diri kalian sendiri (termasuk antar


sesama saudara/famili)
Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang terhadap kamu


sekalian

dan siapa saja yang berbuat demikian


( yaitu berbuat) penyerangan dengan kedengkian
serta (berbuat) aniaya/curang

maka kelak akan Kami lempar dia ke neraka/api

dan yang demikian itu


mudah bagi Allah

4/31

Jika kalian menghindari/menjauhkan diri


( dari pada) dosa-dosa berat/besar
apa-apa yang terlarang bagi kalian
Kami akan menghapus/tolak bagi kalian kesalahan kalian
tentu
yang kecil
dan Kami persilahkan kalian memasuki
pintu gerbang/pintu masuk yang mulia/terhormat (syorga)
dan janganlah kalian iri hati

4/32

(dengan) apa yang telah dikaruniakan Allah dengan itu


(kelebihan itu),

(yaitu kelebihan) sebahagian dari sebahagian yang


lainnya/antara sesama kalian/satu sama lainnya,


( bagi) Seorang laki-laki (tentu) ada bagiannya,


dari apa-apa yang (telah) diusahakannya
Dan (bagi) wanita (tentu juga) ada bagiannya,

( yaitu) dari apa-apa yang (telah) diusahakannya


dan bermohonlah/mintalah/ kepada Allah sebagian dari pada


karuniaNYa
sesungguhnya Allah adalah

maha mengetahui terhadap segala sesuatu

4/33

Dan dari setiap segala harta (warisan) Kam jadikan


masing-masingnya ada pewaris dari ibu-bapaknya
juga (ada pewaris) pada keluarganya/familinya/karib
dan
kerabatnya
dan juga (ada pewaris/penerima harta peninggalan) bagi orang


orang yang dijanjikan/dibuat atas perjanjian (wasiat) ,
dengan tangan kanan kalian (perjanjian yang jelas/kuat)
maka tunaikanlah bagian mereka

Sesungguhnya Allah terhadap tiap-tiap sesuatu


maha menyaksikannya

manusia laki-laki dewasa,


sebagai pengatur/pemimpin/penjaga ,

atas wanita (istrinya)


karena Allah telah meninggikan (derajat suaminya)
satu terhadap yang lain/sebagian terhadap sebagian yang

lain/satu sama lainnya (hubungan rumah tangga)


juga dengan apa yang sudah dibelanjakannya/
dan
dinafkahkannya
harta bendanya (hasil pencahariannya/upah
daripada
kerjanya/uangnya)
Maka oleh sebab itu (bagi) wanita shalehah/ baik-baik

4/34

taatlah/ikutilah dengan penuh taat (perintah suami)

untuk menjaga/mengawal (istrinya),


( Yaitu) terhadap hal-hal yang tidak diketahuinya/dikuatirkannya

terhadap itupun Allah (juga akan) mengawasiSementara terhadap mereka (istri-istrimu) yang kamu kuatirkan


sifat pemberontak/keras kepala dari mereka


maka nasehatilah/ingatilah


kemudian (berikan/lakukan) pisah ranjang,
di tempat tidurnyadan (terakhir) pukulah dia

maka apabila/manakala dia (sudah) patuh /taat (padamu)
janganlah (kamu) mencari-cari alasan untuk
maka
menyusahkan/mempersulit mereka
Sesungguhnya Allah terhadap setiap sesuatunya
maha tinggi/agung lagi maha Besar
maka jika/manakala kamu sekalian kuatir/takut,

( terdapat ) perselisihan/sengketa/cekcok

antara keduanya/antara suami -istri itu

4/35

maka kirimlah

( seorang) penengah/juri/hakim
daripada (pihak) keluarga laki-laki
dan juga penengah/juri/hakim,
daripada pihak keluarga perempuan
jika/apabila menghendaki (para penengah itu) untuk

perdamaian/islah/perbaikan
Allah akan menunjuki jalan keluar diantara mereka
tentulah
berdua
sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu


maha mengetahui lagi maha mengenali/memahami
mengabdilah/sembahlan Allah
janganlah mempersekutukan bersama Dia sedikitpun
dan
(dengan yang lainnya)
dan kepada orang tuamu berbuat baiklah
dan (berbuat baik juga) terhadap teman dekat/karib kerabat
dan (berbuat baik juga) pada anak yatim
dan (berbuat baik juga) pada orang-orang miskin/duafa

4/36

4/37


dan (berbuat baik juga) pada tetangga bukan famili yang dekat

dan (berbuat baik juga) pada tetangga (bukan famili) yang jauh


dan (berbuat baik juga) pada rekan-rekan/teman-teman
(berbuat baik juga) pada para pelancong/tamu yang datang
dan
dari jauh

dan (berbuat baik juga) pada budak-budak (para pembantu)

yang kamu miliki dengan tangan kanan kamu

Sesungguhnya Allah tidak menyukai/senang,


siapa saja yang sombong/angkuh
yang suka menyombong diri/membual/beromong kosong
( yaitu Allah tidak menyukai) orang-orang yang pelit/kikir

dan (tidak menyukai juga) orang yang menyuruh manusia untuk

berlaku kikir/pelit
dan (tidak menyukai juga) orang yang menyembunyikan apa apa yang (sudah) diberikan oleh Allah


daripada karunia /rezki/keberuntungan dari Dia
Dan telah Kami sediakan

bagi orang-orang yang sombong/angkuh/kikir/jahat itu


azab/siksaan/hukuman yang menghinakan (neraka)

4/38

4/39

dan (Allah tidak menyukai juga) orang-orang yang


memberikan/menafkahkan hartanya,
( dengan maksud) riya/sombong (terhadap) orang-orang/manusia

tidak (menyukai juga) orang-orang yang tidak beriman


dan
kepada Allah
dan (tidak menyukai) orang-orang yang tidak percaya kepada

hari akhirat
(Allah tidak menyukai) siapa saja yang menjadikan setan dan
setan ,
rekan-rekan/teman karib/para
sebagai
pembantunya/persekutuan bagi/bersama-Nya
itulah (perbuatan-perbuatan itulah) yang seburuk maka
buruknya
Dan apakah kerugian/mudharatnya bagi mereka,
jika mereka beriman kepada ALlah
dan juga (beriman kepada) hari akhirat/kiamat ?


dan juga memberikan/menafkahkan apa-apa yang (telah) Allah

rezkikan pada mereka ?


Dan adalah Allah,
maha mengetahui terhadap mereka


Allah tidak (akan) mencurangi
Sesungguhnya
(mengurangi/merugikan seorangpun)

( walau) sebanyak/seberat/seukuran
zarah/sekecil apapun/benda yang paling kecil

4/40

4/41

4/42


dan jika ada kebaikan yang sama/sebanyak (seukuran zarrah itu)
tentulah Dia akan melipatgandakannya (untuk membalas

kebaikan/pahala)

Dan akan diberikan lagi daripada hasil milik dia itu

( yaitu) pahala/bayaran/balasan yang sangat besar/berlimpah


maka bagaimanakah ,
apabila Kami membawakan
saksi-saksi/kesaksian dari setiap ummat

dan juga Kami hadirkan/datangkan kamu (Muhammad)


untuk kesaksian/saksi terhadap mereka-mereka itu (pengikut

kamu)?
pada hari itu/pada waktu itu (kiamat) berharap sekali orang

orang yang kafir/engkar


dan (berharap juga) penentang para rasul
( yaitu) seandainya mereka disama-ratakan/dijadikan sama


dengan tanah (dijadikan tanah saja)
tidaklah mereka dapat menyembunyikan fakta apapun
Namun
kepada Allah


wahai orang-orang yang beriman

janganlah (kalian) mendekati shalat,
sementara kalian (sedang) mabuk

4/43

sebelum/hinggga (kalian) mengerti/mengetahui

apa yang kalian ucapkan/baca


jangan pula (kalian shalat dalam keadaan) junnub/habis
dan
bercampur (dengan istri)
kecuali untuk pergi berlalu (sekedar melewati mesjid)
sampai/sebelum kalian mandi

dan manakala/jika sekiranya kalian sakit


atau (berada) dalam perjalanan

atau sehabis kalian buang air (besar/kecil)
( yaitu) dari kamar kecil/wc/toilet/kakus
atau kalian menyentuh/berhubungan kelamin dengan wanita

(istri)

tetapi ketika itu kalian tidak mendapatkan air


maka (bolehlah) bertayamun

(dengan) pasir/debu/tanah yang bersih/baik
maka gosoklah muka kalian (dengan pasir itu yang bersih itu)


dan (gosok juga) tangan kalian
Sesungguhnya adalah Allah,

4/44

4/45

maha pemaaf/demawan
(lagi) maha pengampun

apakah kamu tidak perhatikan/melihat pada (orang yang)

yang telah diberikan daripada al kitab ?


yang membarter/memperjual-belikannya secara curang/zalim

dan juga untuk maksud,

agar menyimpang/sesat dari jalan (yang benar)dan Allah mengetahui musuh-musuh/penentang kalian
dan cukuplah Allah pelindung
dan cukuplah Allah penolong (kalian)


( yaitu) daripada orang-orang yahudi
mereka merubah/memindahkan perkataan/Firman (ayat ( yang)
ayat/kalimat Allah)
dari pada tempat-tempatnya/konteksnya (menafsirkan untuk

tujuan yang tidak benar)
dan juga mereka mengatakan (bahwa) "kami mendengarnya"
akan tetapi/padahal "kami tidak menurutinya/melanggarnya"

(pura-pura mendengarnya)

dan (mengatakan juga) "dengarlah",

( semoga kamu) tidak mendengar apapun (dari isi hati mereka)


lalu (mereka mengatakan) "Raai'naa" (kata celaan untuk

mengejek rasullullah)
membengkokkan/ memelintirkan ucapan
( seperti/seolah-olah)
lidah mereka
(dengan tujuan untuk) mengejek dalam ajaran agama (yang
dan
dibawa Muhammad)

4/46

seandainya mereka itu


mengatakan
mendengar dan kami mematuhinya (apa yang mereka
" kami
dengar dari petunjuk rasulllah)"

dan dengarlah kami lalu perhatikanlah kami,


(maka) tentulah hal itu lebih baik bagi mereka (orang Yahudi itu)

Dan (tentu itu sesuai dengan) kebenaran

akan tetapi mereka (telah) dilaknati (oleh) Allah


kekafiran/kesombongan/keangkuhan/ pembangkangan
( karena)
mereka
maka tidaklah mereka beriman/percaya
kecuali (dengan iman) yang sangat tipis/sedikit/rendah

wahai orang-orang yang ,

( telah) diberi Al kitab (kitab Taurat/Injil)

4/47


4/48

(kepada) apa yang (telah) Kami turunkan


berimanlah/percayalah
(AL Qur'an)

yang membenarkan (merujuk),
apa-apa yang sudah kalian miliki/yang ada bersama kalian
bagi
(kitab taurat/Injil itu) ,

sebelum Kami hendak merubah wajah-wajahnya nya,lalu Kami mempalingkan nya (orang tersebut)
atas/pada punggung nya (orang tersebut)
Kami kutuk/laknati mereka (semua yang terlibat
atau
merubahnya)

sebagaimana Kami melaknati


orang (yang berbuat penyesatan) di hari sabat/sabtu


Dan ketentuan Allah tentu
( pasti) terlaksana
sesungguhnya Allah tidak akan memaafkan/mengampuni
untuk (dosa/kesalahan) dari orang yang berbuat syirik
( mengambil tuhan selain Allah/berserikat dengan tuhan palsu)
disamping Dia
namun akan memaafkan/mengampuni

apa-apa yang selain itu,

4/49

4/50

bagi siapa saja yang dikendakiNYa


Dan siapa saja yang berbuat syirik terhadap Allah,
maka benar-benar (dia) berbuat/melakukan,

kesalahan/dosa yang berat/besar

apakah kamu tidak melihat/memperhatikan,


kearah orang-orang yang,


( yaitu) orang-orang (menganggap) dirinya sendiri bersih/suci
tetapi/padahal Allah lah yang membersihkan/mensucikan bagi

siapa saja yang dikehendakiNYa


Padahal Dia tidak akan menzalimi/mencurangi
sedikitpun

Perhatikanlah/lihatlah,

bagaimanakah mereka mengadakan
kedustaan terhadap Allah ?

dan cukuplah dengan itu (kedustaan itu)


( adalah) dosa/kesesatan/kesalahan yang benar-benar nyata/jelas

4/51

4/52

4/53

apakah kamu tidak perhatikan/lihat kepada orang-orang yang,


yang telah diberi bagian dari pada alkitab/buku pegangan/buku

petunjuk (Taurat/injil),

mereka beriman/percaya terhadap takhyul/mistik


yang
(penyihir, setan, ramalan tukang tenung dll),
dan (beriman juga) kepada berhala


lalu mengatakan kepada orang-orang yang kafir (engkar/bodoh):
" inilah/itulah (yang telah dirubahnya itu) petunjuk/pertanda

dari pada orang-orang yang,beriman/percaya terhadap jalan (yang benar/jalan ALlah)
mereka itulah (yang berbuat curang itulah)


( 0rang-orang yang) dikutuk/dilaknati oleh Allah
Dan siapa saja yang dikutuk/dilaknat Allah,
maka tidaklah ada penolong baginya

atau adakah bagian untuk mereka itu (orang yang merubah ayat

ayat Allah itu)


( yaitu) daripada kewenangan/kekuasaan/otoritas (dari Allah

untuk merubah ayat-ayat itu)?


Maka seandainya (ada ) tentulah tidak akan diberikan (oleh Allah)

( kepada) orang-orang/manusia barang sedikitpun juga

4/54

4/55

4/56

atau apakah mereka dengki pada manusia (yakni Muhammad) ,


atas segala apa yang (telah) diberikan oleh Allah pada mereka
( banga arab/pengikut rasullullah)


dari (segala) karuniaNYa
Sungguh/sebenarnya Kami telah berikan
(atas) keluarga Ibrahim ,kitab beserta hikmahnya (pemahamannya)

dan (telah) Kami berikan pada mereka (keluarga/keturunan


Ibrahim itu),
kedaulatan/kekuasaan yang luas/besar (pemerintahan/raja-raja

dari keturunannya)
diantara mereka (keturunan Irahim itu) terdapat orang maka
orang yang beriman/percaya terhadap itu (terhadap al kitab itu)
dan diantara mereka ada/terdapat (juga) orang yang


menghalang-halangi
Dan cukuplah bagi mereka (yang menghalang-halangi itu)

jahanam yang menyala-nyala/ berkobar-kobar (apinya)


sesungguhnya orang-orang yang engkar/ menentang terhadap

ayat-ayat/bukti (kekuasaan) Kamikelak akan Kami masukkan (dia) kedalam neraka/api

setiap saat/kapan saja

dipangang,

kulit mereka

4/57


tentulah Kami ganti lagi (kulit) mereka

( yaitu) kulit yang lainnya (yang baru lagi)

( supaya) dirasakan hukuman/ganjaran/siksaan


Sesungguhnya adalah Allah,

maha perkasa lagi maha bijaksana


dan orang-orang yang beriman
dan berbuat kebaikan/beramal shaleh


kelak akan Kami masukkan mereka kedalam syorga


yang di bawahnya mengalir sungai-sungai


Kekal/abadi mereka disana ( di sorga itu)
( mereka) selama-lamanya disana

Di sana (disorga itu) ada (disediakan) istri-istri


yang suci/bersih
Kami persilahkan mereka memasuki tempat
yang dinaungi/diteduhi
bayang-bayang yang meneduhkan/sejuk

4/58

4/59

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian


untuk menyampaikan/mengembalikan amanat

kepada yang berhak


dan manakala/apabila kalian menetapkan hukum diantara

manusia
maka hendaklah tetapkan dengan keadilan
sesungguhnya Allah yang paling baik/sempurna
nasehati/memperingati kamu sekalian dengan itu (ayat untuk
ayatNya/hukum-hukumNya)
Sesunguhnya Allah adalah,
maha mendengar dan maha melihat/menyaksikan


wahai orang-orang yang beriman

taatilah Allah
dan (taati/ikutilah juga) Rasul

(ikuti juga) mereka yang memiliki kemampuan/


dan


ahlinya/ulama diantara kalian
ketika/apabila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu
maka
hal
maka kembalilah kepada Allah (al qur'an)
dan (kembali juga) kepada rasul (sunnah/hadis rasul)

4/60

( yaitu) jika kalian benar-benar percaya/beriman kepada Allah


dan (beriman juga) pada hari akhirat


Demikian itulah yang terbaik/lebih baik ,
dan lebih baik penakwilan/penafsiran/ pemahamannya (bagi

kamu/kalian)

apakah kamu tidak melihat/memperhatikan orang-orang yang


mereka mengakui/menyatakan dirinya

beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kamu (al Qur'an),

dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu (Taurat /injil)( namun mereka) berkehendak/ingin
untuk mengambil pertimbangan hukum/keputusan,
kepada berhala/tuhan palsu

sungguh (mereka) diperintahkan/ disuruh (untuk)


padahal
menentang/engkar padanya (berhala itu)

akan tetapi berhendaklah setan-setan (itu)
untuk menyesatkan mereka


dalam kesesatan yang jauh

4/61

4/62dan jika dikatakan/disampaikan kepada mereka
ayolah (kita/bersama-sama) melaksanakan,
seluruh apa yang telah diturunkan Allah (al
kepada/menuju
qur'an)
dan juga (yang disampaikan) rasul


( niscaya) kamu akan lihat kemunafikannya
(untuk) menghalang-halangi (orang-orang) terhadap kamu


(Muhamad),


(untuk) membenci/menolak/menjauh (dari al qur'an)
maka bagaimanakah akibatnya apabila (hasil) perbuatan


tangan/pekerjaan mereka (menyebabkan)

bencana/musibah/perselisihan,
yang dikarenakan oleh apa-apa yang telah mereka


lakukan/perbuat

kemudian (mereka) mendatangi kamu


sambil bersumpah/berjanji atas nama Allah ;
tentu kami tidak menghendaki/mengharapkan yang demikian
(" kerusakan/perselisihan
itu),
kecuali hanya (untuk mencari penyelesaian) yang baik,
dan juga perdamaian/kesesuaian/keselarasan (yang abadi) "
mereka itu (adalah) orang-orang yang sudah diketahui oleh Allah,apa apa yang ada di dalam sanubari /hati mereka

4/63

4/64


maka oleh sebab itu abaikanlah/tinggalkanlah mereka

dan peringatkan mereka
dan sampaikan/katakanlah kepada mereka,
kedalam jiwa/sanubari mereka
dengan kata-kata/perkataan yang efektif/tepat/berkesan
dan tidaklah Kami mengutus untuk kalian seorang rasul


kecuali/melainkan untuk dipatuhi/ditaati dengan

seizin/kehendak dari Allah


Dan jika sekiranya mereka itu,
jika (telah) merusak/menganiaya/membuat

musibah/perselisihan terhadap diri mereka sendiri (sesama


saudara/sesama kaum/sesama kelompok)

tentu (mereka) datang menemui kamukemudian mereka memohon maaf/keampunan kepada Allah


dan rasulpun memohonkan ampunan bagi mereka (kepada Allah)
maka tentulah mereka mendapati ALlah ,

yang maha penerima tobat/pernyesalan lagi maha penyayang

tetapi tidak! Demi Tuhan-mu,


tidaklah mereka itu (disebut) beriman

4/65

4/66

sebelum mereka menjadikan kamu (Muhammad)

hakim/penengah/pemutus sengketa
tentang/apa-apa yang diperdebatkan/ diperselisihkan diantara

mereka
(setelah diputuskan) tidak ada lagi di dalam diri
kemudian
mereka perselisihan,

terhadap dari apa-apa yang telah kamu putuskandan juga mereka menerima secara penuh/keseluruhan (pada

keputusan kamu)
dan kalau/sekiranya Kami perintahkan kepada mereka
bunuhlah/hukum matilah/perangilah diri kalian
yaitu
(saudaramu yang salah itu)

atau usirlah mereka dari kampung halaman kalian
maka (tentu) tidaklah mereka (mau) melakukannya
kecuali sebagian kecil saja dari mereka (yang setuju dengan

putusan itu)

sekiranya/kalaupun mereka (melaksanakan)


dan
petunjuk/nasehat,
apa yang telah kamu (Muhammad) nasehatkan padanya dengan

itu (keputusan itu)


( tentulah) akan menjadikan lebih baik bagi mereka

dan lebih memperteguh (keimananan mereka)

4/67

4/68

4/69

4/70

jika saja hal itu ( mereka bersedia melakukan keputusan


Dan
Rasul itu)

( tentu) Kami berikan pada mereka
( yaitu) dengan penganugrahan/pemberian

pahala/hadiah/balasan yang besar
dan tentulah Kami beri petunjuk mereka

ke jalan yang benar/lurus

dan siapa saja yang patuh/taat kepada Allah dan ikut rasul

maka mereka (berada) bersama-sama orang-orang yang,yang diberi nikmat/anugrah/ kemakmuran dari Allah atas
mereka,

( yaitu) daripada para nabi-nabi


dan (ikut bersama) orang-orang yang sidiqqun (penuh dengan

kebenaran /jujur/lurus)
dan (ikut bersama) orang-orang yang mati sahid (gugur dijalan

ALlah)
dan (berada bersama-sama dengan) orang-orang yang beramal

shaleh

dan mereka itulah yang sebaik-baiknya rekan/teman/sahabatitulah karunia yang berasal dari Allah

dan cukuplah Allah saja yang mengetahuinya

4/71

4/72


wahai orang-orang yang beriman

berisap-siaplah/ambilah ancang-ancang
di dalam pencegahan /menjaga keamanan kamu sekalian
untuk berproses majulah/melangkah majulah
di dalam kelompok/satuan-satuan/kompi

atau majulah/bergerak majulah secara berbarengan/bersama


sama

sesungguhnya diantara kalian ada (orang yang)


ketinggalan/berlambat-lambat di belakang
Maka jika kalian tertimpa musibah

mereka mengatakan;
sungguh Allah telah menganugrahkan keberuntungan/nikmat
" atas
diriku
( yaitu) manakala aku tidak ikut (berperang)
mati sahid bersama dengan mereka (orang-orang
( untuk)
beriman)


akan tetapi jikalau kamu sekalian mendapat

keberhasilan/kemenangan/nikmat/karunia dari Allah
( tentulah) mereka akan berkata , seolah-olah dia

4/73

4/74

pernah ada hubungan (kekerabatan) antara kamu dengan


belum
dia
( berupa) persahabatan/cinta/kasih sayang
mereka mengatakan) "Aduh! Seandainya/jika sekiranya
( yang
aku tadi

aku bersama-sama mereka (ikut berperang bersama pengikutrasul)
maka tentulah saya akan berhasil

( yaitu) sukses/prestasi yang besar/luarbiasa


maka orang-orang yang berperang/gugur di jalan Allah


( adalah) orang-orang yang mereka menukarkan/barter

kehidupannya di dunia dengan akhirat

Dan siapa saja yang gugur dijalan Allah


maka baik dia mati ataupun dia menang (di dalam perperangan

itu ),

tentulah (akan) Kami berikan padanya

pahala yang besar/luar biasaDan mengapa kalian tidak bersedia berperang ,
di jalan Allah,
dan (berperanglah untuk membela) mereka yang lemah/orang
orang yang tanpa harapan/kesusahan,

4/75

4/76


baik daripada laki-laki maupun wanita serta anak-anak,
dimana orang-orang (yang tertindas) bermohon/berdo'a

(kepada Allah):

" Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami,
dari pada negri ini,
yang jahat/lalim penduduknya/penghuninya (pada kami)


dan adakanlah bagi kami,

pelindung kami dari sisi Engkau


dan adakanlah bagi kami,
penolong dari sisi Engkau (yaitu orang yang akan


memperjungkan hak-hak orang tertindas)


orang-orang yang beriman berperang,
di jalan Allah (menurut ketentuan Allah)


Sedangkan orang-orang kafir/ jahat/sesat berperang ,
di jalannya thagut/tuhan palsu

maka oleh sebab itu perangilah setan bersama-sama temantemannya
Sesungguhnya strategi setan ituadalah sangat lemah/banyak lemahnya

4/77

tidakkah kamu lihat/perhatikan orang-orang yang


dikatakan kepada mereka,

tahanlah tangan kananmu (keinginanmu dari berperang)


dan dirikanlah shalatdan tunaikan zakat


maka manakala/ketika disuruh/diwajibkan kepada mereka,

( untuk) berperang

tiba-tiba sebagian dari mereka itu,

( merasa) takut kepada orang/manusia


sebagaimana ketakutannya pada Allah


bahkan lebih besar lagi ketakutannya (dari itu)
dan berkatalah (mereka) ;
" ya tuhan kami , mengapakah (Engkau) wajibkan kepada kami


berperang?,
tidak (Engkau) tangguhkan/diundur (berperang itu)
mengapa
bagi kami

beberapa saat saja


katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);

4/78

" kesenangan di dunia ini hanya sebentar/kecil/sedikit,


sementara (kesenangan) akhirat (itu) lebih baik,

bagi orang-orang yang bertaqwa


dan ( diakhirat nanti) tidaklah kamu dicurangi sedikitpun
kemanapun/dimanapun kalian (berada)
kalian (akan) disusul/ditemui

( oleh) kematian
walaupun kalian

(berada) dalam benteng /menara/bintang-bintang (bahkan

siapapun tidak ada yang luput dari kebinasaan walaupun


mereka berada di bintang-bintang yang jauh sekalipun, )
yang tinggi terlindungi/kokoh kuat

Dan apabila mereka memperoleh kebaikan/keberhasilan,


mereka berkata, yang ini adalah dari sisi Allah


Namun apabila/manakala mereka ditimpa kejelekan/musibah

mereka berkata; yang ini adalah,( akibat) dari kamu (Muhammad)
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);

4/79

4/80

" setiap segala sesuatunya berasal dari sisi Allah,


lalu mengapakah mereka itu menjadi kelompok/kaum ,


yang tidak lebih dekat (jauh) kepada pemahaman yang mereka

ucapkan/sampaikan


apapun yang anda peroleh
terhadap (seluruh) nikmat/keberhasilan/ kemenangan
maka itulah (karunia) dari Allah


Sementara yang anda peroleh/dapatkan
dari pada bencana/kerusakan

maka itu akibat dari nafsu anda


dan Kami mengutus kamu ( Muhammad) menjadi Rasul untuk


seluruh manusia
dan cukuplah Allah saja yang menjadi saksinya/mempersaksikan

siapapun yang patuh kepada rasul


maka sesungguhnya ia pun patuh pada Allah

dan siapapun yang berbalik/berpaling

maka tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad) atas mereka
sebagai pengawal/pengawas (mereka)

4/81

4/82

dan mereka mengatakan (orang munafik itu) :

" tentu (kami) patuh


ketika (mereka) berhadap-hadapan/berjumpa (dengan
maka
teman-teman mereka)
( yang jauh) dari sisi kamu

Sebagian/segolongan dari mereka dimalam hari,
(sesuatu perkataan) yang berbeda/lain lagi (dari

mengatakan
perkataan dari sebelumnya)

Namun Allah membukukan/mencatat,

apa yang mereka atur (rencanakan)Maka oleh sebab itu tinggalkan/berpalinglah dari mereka itu

dan berserah dirilah/serahkanlah/bertawakallah kepada Allah
Cukuplah Allah dijadikan Pelindung
mengapakah mereka tidak mempertimbangkan/berpikir
Maka
sangat mendalam (terhadap) Al Qur'an?
Seandainya (al qur'an itu) adalah,
dari sisi selain Allah
mereka akan menemukan di dalamnya (ayat-ayat di dalam
tentu
alqur'an itu),

banyak pertentangan/kontradiksi

4/83

4/84

manakala datang kepada mereka sebuah urusan yang tidak


dan
jelas (isu/berita)


dalam hal keamanan atau ketakutan

tentulah disebar luaskan hal itu (gosip itu)
dan (sekiranya) mereka mengembalikan/menyerahkan (urusan
itu)
kepada rasul

kepada ulil amri/orang-orang yang lebih


dan


memahami/cendikiawan diantara mereka,
(tentulah rasul dan ulil amri itu) akan memberitahukannnya


orang-orang yang ingin mengetahui/menyelidiki hal itu
kepada
(berita itu) kepada diantara mereka

Dan kalaulah tidak karena karunia Allah atas kalian,
serta rahmat daripadaNya
tentulah kamu sekalian akan mengikuti (langkah/jebakan) setan
kecuali hanya sebagian kecil (diantara kalian yang sadar/kembali)
maka berperanglah di jalannya Allah,


Tidaklah kamu dibebani kecuali atas kemampuan dirimu sendiri
dan bujuklah/himbaulah orang-orang mukminin (untuk ikut


berperang)
mudah-mudahan/boleh jadi Allah

hendak menahan/menolak

4/85

4/86

serangan dari orang-orang jahat/kafir itu


dan Allah teramat kuat/perkasa

dan teramat keras (hukumanNYa)
siapa saja yang membantu untuk memberikan pertolongan yang

baik
niscaya dia itu akan memperoleh bagian kebaikan daripadanya

(pahalanya)

dan siapa saja yang membantu untuk memberikan pertolonganyang buruk
dia akan memperoleh porsi/bagian keburukan
niscaya
daripadanya (keburukan itu)
Dan adalah Allah
terhadap segala sesuatunya maha berkuasa (membalasi)
dan apabila/manakala
kamu sekalian dihormati
( yaitu) dengan penghormatan

maka hormatilah dengan yang baik pula terhadapnya

atau berikan balasan (kembalikan) yang sama dengan itu


Sesungguhnya Allah
segala sesuatu maha memperhitungkan
terhadap
(membalasinya)

4/87

4/88

Allah, tidak ada tuhan kecuali Dia


sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kalian
pada suatu saat/hari kiamat

yang tidak ada keraguan padanya (kiamat itu)

Dan siapakah yang lebih betul/jujur/dipercaya,
dari pada perkataan/ucapan Allah ?

lalu mengapa kalian,


pecah dalam dua kelompok untuk menentang orang-orang yang

munafik ?
Allah membiarkan mereka (orang munafik itu) kembali
padahal
(kembali sesat)

sesuai dengan keinginan dari apa yang telah mereka usahakan
apakah kamu hendak menunjuki/membimbing terhadap (orang)
yang telah disesatkan Allah?

Padahal siapa saja yang dibiarkan sesat oleh Allah


tidaklah ada yang dapat menunjukkan jalan untuk dia
maka
(yang benar padanya)
dan (mereka) ingin agar kamu kafir
sebagaimana kekafiran (mereka)

yang menyebabkan kamu akan sama dengannya

4/89

maka janganlah kamu menjadikan/ mengangkat/ mengambildiantara mereka itu

( sebagai) wali/wakil/pembantu/penolong (kamu)


sebelum mereka pindah/hijrah


di jalan Allah
manakala/apabila/seandainya mereka berbalik/berpaling
maka
(menyerang kamu)

lalu tangkap/tawanlah mereka

dan bunuhlah mereka

dimana saja kalian berhadapan dengan mereka

dan janganlah kamu menjadikan diantara mereka itu

( sebagai) pembantu/wali
dan jangan pula kamu ambil dia sebagai penolong/sekutu

kecuali bagi orang-orang yang


hendak mencari perlindungan

kaum/suku/kelompok yang antara kalian dengan


kepada
mereka ( kaum itu),

telah ada perjanjian yang teguh


atau (kepada) yang datang kepada kalian itu

4/90

berkeberatan (menahan) keinginan mereka ,

untuk memerangi kalian
(bermaksud/berkeinginan juga) untuk
atau
memerangi/membunuh kaum mereka sendiri
Dan apabila Allah berkehendak

tentulah Dia akan memberi kewenangan kepada mereka


terhadap kalian (kalau kalian bertindak semena-mena kepada
kaum yang meminta perlindungan itu)

maka tentu mereka akan memerangi kalian


Maka apabila mereka membiarkan kalian
maka tentu tidak (ada alasannya) untuk memerangi kalian
mereka akan mengemukaan kepada kalian
Lalu
perdamaian/keselamatan/menyerah
Maka tentulah Allah tidak mengadakan bagi kalian,
jalan terhadap mereka (untuk memerangi mereka)

kelak kamu akan temukan/dapatiorang-orang yang berkeinginan/bermaksud

memperoleh/mendapatkan keamanan dengan kalian
aman (pula) dari (tekanan/ancaman) kaum/kelompok
dan
mereka sendiri
saja /setiap kali (kalau) mereka berkeinginan
Kapan
kearah/menunju fitnah/curang
tentulah mereka akan menggunakan padanya (dalam fitnah itu)

4/91

maka jika mereka tidak membiarkan/menyingkir/menjauh dari


kalian
(tidak pula) menunjukan/mengucapkan perdamaian kepada
dan
kalian
dan (tidak pula) menahan tangan mereka ( untuk menyerang)maka tangkaplah mereka dan bunuhlah mereka,
dimana saja kamu bertemu di perperangan dengan merekaDan untuk mereka itulah kalian,
( yaitu) Kami jadikan kalian atas mereka,
Kami yang nyata ( otoritas/kewenangan
kewenangan/otoritas
dari Allah untuk menghukum orang-orang pembuat fitnah itu)
dan tidaklah layak setiap orang mukimin
untuk membunuh seorang mukmin (lainnya)
karena ketersalahan/tidak sengaja/salah bunuh (di
kecuali
dalam perperangan/kecelakaan)
saja yang membunuh seorang mukmin tidak sengaja (di
siapa
dalam perperangan/kecelakaan)
maka (hendaklah dia) membebaskan/memerdekakan
budak/tawanan perang yang beriman
dan (membayar) diat/ganti rugi

4/92

( yang dibayar) secara penuh/tunai


kepada ahli warisnya/pewarisnya
kecuali apabila (ahli warisnya)

mensedekahkannya/merelakannya
maka apabila (yang terbunuh itu) dari kaum
( pihak/kaum) musuhmu
yang dia mukmin
hendaklah dia (yang membunuh secara tidak sengaja itu)
maka
memerdekaan budak /tawanan perang mukmin
dan sekiranya dari (yang terbunuh itu)
adalah kelompok kaum
yang antara kamu dengan kaum itu

( telah) ada perjanjian (damai) yang teguh


maka hendaklah dia (yang membunuh tidak sengaja itu)
membayar diat/ganti rugi secara tunai/penuh
kepada warisnya
serta membebaskan/memerdekakan
budak/tawanan perang yang mukmin
barang siapa yang tidak mendapatkannya/memperolehnya

4/93


maka diwajibkan berpuasa (selama) dua bulan
berurutan/berlanjut

sebagai pertobatan/permohonan ampun terhadap Allah


Dan kepada setiap segala sesuatu Allah


maha mengetahui dan maha bijaksana
dan siapa saja yang membunuh seorang mukmin
dengan disengaja

maka pembalasannya adalah jahanam (neraka jahanam)


kekal/abadi mereka disana (di jahannam itu)


dan kemurkaan Allah kepadanya
dan kutukan/laknat (Allah) baginya

dan juga baginya/disediakan untuk dia


hukuman/ganjaran/siksaan yang pedih/besar/memilukan


wahai orang-orang yang beriman
apabila kalian melangkah maju sambil baris berbaris/bersama
sama ke medan perperangan
di jalan Allah

4/94

maka teliti/cermatilah
Dan janganlah kalian mengatakan (kepada orang-orang lain)
bahwa karena dia mengucapkan kata-kata

" alaikumussalam"
(lalu kamu katakan) " dia bukanlah seorang mukmin" (lalu

membunuh orang itu)
dengan tujuan untuk mencari-cari
barang-barang rampasan perang (yang bernilai) untuk

kehidupan didunia
Padahal di sisi Allah
( ada) banyak sekali harta yang baik


demikianlah keadaan kalian
ketika dulunya
maka lalu Allah memberi karunia kepada kalian
Maka karena itu selidikilah (segala sesuatunya)
sesungguhnya Allah adalah
maha mengetahui apa saja yang kalian lakukan

4/95

tidaklah sama antara mereka yang duduk-duduk


diantara orang-orang mukmin


dari mereka yang uzur/halangan (seperti ; tua,
kecuali/selain

sakit dll)
dengan orang yang berjuang/berjihad


di jalan/demi Allah
dengan hartanya
dan (berjuang juga) dengan jiwa/nyawanya

maka Allah melebihkan karuniaNYa (kepada) para

pejuang/mujahidin
( yang berjuang) dengan harta dan jiwanya


diatas mereka yang duduk-duduk itu, satu tingkatan
kepada masing-masingnya (pejuang dengan harta dan
dan
pejuang dengan jiwa),

Allah menjanjikan pahala yang lebih baik

dan Allah melebihkan/mengangkat lebih tingggi

para pejuang/mujahidin

diatas mereka yang duduk-duduk itu

( yaitu) dengan pahala yang luar biasa/besar (sorga)


4/96

4/97

serta (ditambah) beberapa tingkatan (lagi) daripadanya (dariamalannya)
dan (diberi) ampunanNya dan (diberi juga) rahmatNYa
Dan terhadap segala sesuatu Allah,

maha pengampun dan maha penyayang


sesungguhnya orang-orang yangdimatikan/diambil nyawanya
( oleh) malaikat
( dalam keadaan) berbuat jahil/jahat/merusak dirinya sendiri
bertanyalah (malaikat);
" apakah yang kalian lakukan ini (disini)/bagaimana kalian ini

(disini)?
menjawab mereka;
" kami (disini) adalah orang yang tertindas/tidak berdaya

di bumi/negri/kampung ini
menjawab (Malaikat);


" bukankah bumi/negerinya Allah ini luas sekali?
sehingga (kamu) dapat pergi hijrah di sana (bumi itu)

4/98

4/99

4/100

Maka mereka itulah (yang mencari-cari alasan itulah) tempat

tinggal mereka adalah jahanamdan itulah seburuk-buruknya tempat kembali
kecuali (bagi) orang yang tertindas/tidak berdaya,


baik laki-laki maupun wanita,
serta para anak-anak,
(yang tidak lagi) mampu berusaha untuk memikirkan suatu
rencana/strategi
dan tidak mendapatkan cara/petunjuk jalan (keluarnya)
maka (bagi) mereka itulah yang insaallah/mudah-mudahan Allah

berkenan
untuk memberinya ampunan
dan Allah adalah maha pemaaf lagi maha pengampun
siapa saja yang hijrah/pindah


di jalan Allah (untuk memperoleh keredhaan Allah)

untuk menemukan/mendapatkan tempat (lain) di bumi/negeri


(yang) sangat muraagam (luas arealnya) ini dan melimpah
karunianya (untuk kamu)
dan siapa saja yang berhijrah/berpindah tempat
untuk tujuan meninggalkan rumahnya/kampung halamannya

4/101

kearah/menuju (jalan) Allah dan rasul Nya


kemudian dia mendapatkan/menemui kematian/gugur (di dalam

perjalanannhya sebelum sampai di tempat tujuan)


maka sungguh pahalanya sudah ditetapkan/menjadi hak baginya

atas tanggungan Allah

Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang


dan jika kalian berpergian/dalam perjalanan di muka bumi


maka dalam hal yang demikian tidaklah berdosa bagi kalianuntuk meng- qashar (memendekkan jumlah rakaat shalat) dari

shalat

jika kalian kuatir/takut akan menyusahkan kalian


( yaitu terhadap kejahatan) orang-orang jahat/kafir

Sesungguhnya orang-orang jahat/kafir itu


adalah penentang/musuh kalian yang jelas/nyata
apabila kamu sedang berada pada mereka/bersama-sama

mereka (sahabat seperjuanganmu)


lalu kamu hendak melaksanakan/mendirikan shalat bersama

sama mereka
maka hendaklah berdiri/bersiap-siap segolongan dari mereka


bersama kamu

sambil menyandang/memegang senjata mereka
kemudian apabila (diantara mereka telah) sujud (satu rakaat)

4/102

(yang sudah selesai satu rakaat itu) hendaklah mereka


maka
segera pindah ke belakangmu
dan hendaklah datang /muncul (lagi)

yang berdiri (bersiaga) dari golongan yang kedua yang belum


sahlat


lalu (lanjutkan) shalatlah (hingga selesai) bersama-sama kamu
hendaklah mereka bersiap menghadapi segala kemungkinan
dan
dari ancaman keselamatannya

( dengan selalu) memegang/memanggul senjata mereka


Dan orang-orang jahat itu/kafir itu

menginginkan (agar kalian) lengah terhadap senjata kalian
dan juga terhadap barang-barang /perlengkapan kalian
lalu mereka bermaksud
untuk menyerang kalian
secara mendadak/tiba-tiba


Dan tidak ada dosa/salah bagi kalian,
jika kalian mendapatkan gangguan (untuk meletakkan senjata)

disebabkan/karena hujan atau kalian menderita sakit/terluka


hendaklah kalian bersiap-siap sambil merebahkan diri (dengan)

senjata kamu

4/103

4/104

besiap siagalah kalian untuk berjaga-jaga dari segala


dan
kemungkinan
Sesunguhnya Allah telah menyiapkan bagi orang-orang


jahat/kafir itu

hukuman/ganjaran yang menghinakan
dan apabila kalian sudah menelesaikan shalat
berzikirlah/ingatlah/sebutlah (nama) Allah baik ketika
maka
berdiri

dan (ketika) duduk


dan juga ketika kalian berbaring
maka apabila kalian merasa aman dari bahaya
dirikanlah shalat (sebagaimana biasa)


sesungguhnya shalat itu

atas/terhadap orang-orang mukminadalah sesuatu kewajiban pada waktu-waktu yang ditentukan
dan janganlah (kalian merasa) lemah semangat
mengejar/menemukan kaum itu (musuh dalam
dalam
perperangan)
Jika kalian mengalami penderitaan/keluhan
maka sesungguhnya merekapun mengalami keluhan

4/105

4/106

yang sama dengan yang kalian alami/keluhankan


sedangkan kamu sekalian berharap dari Allah

apa yang tidak mereka harapkan


dan terhadap segala sesuatunya Allah maha mengetahui dan


maha Bijaksana
Sesunguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu AL kitab (Al

Qur'an)


dengan (membawa) kebenaran
supaya kamu memberikan keadilan/menjadi hakim diantara

manusia
apa yang ditunjukkan/diwahyukan kepada kamu
dengan
(Muhammad) oleh Allah
dan janganlah kamu

( menjadi) pelanggar kepercayaan/berbuat curang

( karena melakukan ) pembelaan (untuk orang yang curang itu)


dan (mohonlah ) ampunan (kepada) Allah


sesungguhnya Allah adalah

maha pengampun lagi maha penyayang


dan janganlah kamu berdebat untuk membela


bagi orang-orang yang mereka menipu/berkhianat

4/107

4/108

4/109

( terhadap) dirinya sendiri

sesungguhnya Allah tidak menyukai


siapa saja yang tidak setia/pelanggar kepercayaan lagi penuh

dosa

mereka (yang berdusta itu) bersembunyi dari manusia

akan tetapi tidaklah (dia dapat) bersembunyi dari Allah

padahal Dia (Allah) berada bersama mereka


mereka membuat komplotan/bersiasat diwaktu malam
ketika
hari
(terhadap) apa yang tidak diredhai/setujui daripada

perkataan/ucapannya
Dan adalah Allah,
maha meliputi terhadap apa yang dikerjakan
inilah/beginilah kamu sekalian
yang mana kalian berdebat untuk mereka


dalam (membela) kehidupan dunia
siapakah yang akan mendebat Allah (untuk membela) atas
maka
mereka (orang-orang yang dizalimi itu)
di hari kiamat (nanti)?,
siapakah yang akan menjadi pelindung bagi mereka (dihari
atau
akhirat nanti)?

4/110

4/111

4/112

dan siapa saja yang melakukan kejahatan

atau berbuat zalim (aniaya/curang) karena nafsunya/egonya

kemudian ia mohon ampunan Allah

( niscaya dia) mendapatkan (bahwa) Allah

maha pengampun lagi maha penyayang


dan siapa saja yang berbuat dosa/kesalahan

maka sesungguhnya dia telah melakuan kesalahan/dosa itu


terhadap dirinya sendiri (karena nafsunya)
Dan Allah adalah


maha mengetahui lagi maha bijaksana
siapapun yang melakukan kejahatanatau perbuatan dosa
kemudian menyalahkan/menuduhkan kepada orang
( yang) tidak bersalah
maka benar-benar/sungguh

(dia telah) berbuat kesalahan

4/113

dengan tuduhan/kebohongan
dan dosa yang nyata

dan kalau bukan karena karunai Allah terhadap kamudan juga (kalau bukan karena) rahmat Nya

( tentu ada) berkeinginan keras


dari suatu pihak/golongan diantara mereka
untuk menyesatkan kamu (Muhammad),

akan tetapi mereka tidak (dapat) menyesatkan kamu
kecuali untuk dirinya/mereka sendiri
dan bahkan (mereka) tidak akan dapat menyesatkan kamu


sedikitpun
Dan Allah telah menurunkan kepada kamu AL Kitab (Al Qur'an)dan (memberikan) hikmahnya (pemahamnannya)

dan mengajarkan kepadamu


apa-apa yang tidak kamu ketahui

dan semuanya itu adalah karunia Allah
yang besar atas kamu

4/114

4/115

tidaklah ada kebaikan (apapun) pada sebagian besar


daripada rencana siasat/bisikan-bisikan mereka
kecuali (rencana yang baik adalah) untuk menyuruh (manusia)

bersedekah
atau berbuat kebaikan


atau (anjuran untuk) melakukan perdamaian/perbaikan diantaramanusia

Dan siapa saja yang berbuat demikian


( dengan) alasan untuk mencari kerelaan/redha Allah

maka kelak/nanti Kami berikan pada dia

pahala/balas jasa yang sangat besar/luarbiasa


dan siapa saja yang menentang rasul


sesudah jelas (terbukti bagi dia) terhadap apa yang

yaitu
ditunjuki/petunjuk (kebenaran yang disampaikan rasul itu)
kemudian dia mengikuti jalan selain dari (jalan) orang-orang

mukmin
Kami biarkan dia berpaling terhadap apa yang dia berpaling
akan
(kearah kesesatannya)
dan Kami akan membuat dia masuk (terperangkap) ke jahanam


dan (itulah) seburuk-buruknya tempat kembali/akhir perjalanan

4/116

4/117

4/118

sesungguhnya Allah tidak (akan) mengampuni


untuk (dosa) yang mepersekutukan sesuatu apapun dengan Dia
Dan (Dia) akan memaafkan/mengampuni

selain dari pada itu (dosa syirik itu)

( yaitu) bagi siapa yang dikehendakiNya


siapa saja yang mempersekutukan sesuatu apapun dengan
dan
Allahsunggguh dia (telah) tersesat dalam kesesatan yang sangat jauh
sesungguhnya yang dia doa/panggil selain Dia
tidak lain hanyalah berhala/dewa-dewi (sejenis jin wanita)
sesungguhnya yang dia sembah/doa/panggil (selain dari
dan
Allah itu)
tidak lain hanyalah (panggilan) setan
( yang) suka menantang/durhaka (pada Allah)

( yaitu setan) yang dilaknati oleh Allah
dan bekatalah (setan itu) ; " saya (benar-benar) akan mengambil,
dari pada hamba-hambaMu
yang merupakan bagianku/porsi ku yang sudah

ditentukan/ditetapkan

4/119

4/120


dan aku (setan) benar-benar akan menyesatkan mereka
dan akan aku tanamkan bagi mereka ilusi kenikmatan/angan

angan kosong

dan akan aku suruh mereka,

maka mereka (melaksanakan) pemotongan


pemotongan)) telinga dari bagian (tubuh) lembu
( seperti
(lainnya)


dan aku suruh mereka melaksanakan perintah
maka (tentulah mereka akan) merusak/merubah ciptaan Allah
Siapa saja yang mengambil/menjadikan setan-setan itu


( sebagai) sekutu/pelindung/pembantu dari pada selain Allah


maka sesungguhnya dia dalam kerugian
( yaitu) rugi yang nyata
( setan itu) menghembuskan janji-janji pada mereka
( yaitu) harapan kosong kepada mereka
dan tidaklah setan itu menjanjikan apa-apa
keculi hanya penipuan/membohongi/ keinginan sia-sia

4/121

4/122

4/123

mereka itu (yang bekerjasama dengan setan itu) tempatnya

adalah jahanam

dan tidaklah mereka memperoleh

jalan keluar (lari dari neraka)


dan (bagi) orang-orang yang beriman


dan yang mengerjakan perbuatan yang baik/beramal saleh


kelak akan Kami masukkan mereka (kedalam) syorga


yang didalamnya ada sungai yang mengalir


kekal/abadi mereka selama-lamanya disana (di sorga itu)
Dan janjinya Allah adalah benar/pasti

Dan siapakah yang lebih benar/jujur/dipercaya
dari pada perkataannya Allah ?
itu (Janji Allah itulah) bukanlah janji-janji kosong/angan-angan

dari kalian
dan bukan pula menurut angan-anganya ahli kitab


saja yang mengerjakan kejahatan akan dibalas
siapa
kejahatannya itu (di ahirat)
dan tidaklah ada perlindungan baginya
selain dari pada Allah pelindungnya

4/124

4/125

4/126

dan tidak ada juga baginya penolong


dan siapa saja yang mengerjakan/melaksanakan perbuatanbaik/amal saleh
baik dari laki-laki maupun perempuan
yang dia itu beriman (pada Allah)

maka mereka itulah yang akan dimasukkan
(kedalam) syorga

dan tidaklah mereka itu dicurangi/teraniaya


sedikitpun

dan siapakah yang lebih baik ajarannya/agamanya,dari siapa yang menyerahkan dirinya (ikhlas) pada Allah?
dia itu (yang membawa ajaran itu) adalah pelaku
sedangkan
kebaikan (Muhammad)
dan (dia/Muhammad itu) mengikuti format/pedoman (ajaran)

Ibrahim yang lurus/benardan Allah mengambil Ibrahim


( menjadi) kesayanganNYa
dan Allah (yang memiliki) segala apa yang ada di langit/angkasa

luas

dan apa yang ada di seluruh bumi

4/127

dan terhadap segala sesuatunya Allah,


maha meliputi

dan mereka berkonsultasi/meminta putusan kamu

( Muahammad)


tentang perempuan
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
(telah) memberikan fatwa/keputusan kepada kalian
" Allah
tentang mereka (kaum perempuan)

juga dengan apa yang diceritakan/disampaikan kepada


dan
kalian
di dalam AL Kitab (al Qur'an)


( yaitu) tentang anak-anak wanita yang yatim
yang mana (dia)

menunaikan (kewajiban) kepadanya (kepada anak-anak


tidak
wanita yang yatim itu)


( yaitu) apa yang telah diwajibkan (bagi kalian) untuk mereka
padahal dia menginginkan untuk mengawinannya (wanita yatim


itu)
Dan juga (mengenai/tentang) anak-anak yang lemah dari anak

anak/keturunan kalian
Dan sesungguhnya (Allah telah menyuruh) mengurus anak-anak

yatim
dengan keadilan

4/128

Dan apa saja amal/pekerjaan yang baik (yang dilakukan)


maka sesungguhnya Allah

maha mengetahuinya

dan apabila/jika wanita itu mengkhuatirkan


nusyuz (sikap keras kepala/penentang/ pemarah/tidak
terhadap
suka) dari suaminya

atau sikap tidak acuh/ditelantarkan (dari suaminya)


maka tidak ada salahnya/dosanya bagi keduanya (suami -istri

itu)
untuk mengadakan perundingan/perdamain/perbaikan bagi

keduanya

(yang benar-benar/serius) untuk berdamai/berbaikan
dan perdamaian/perbaikan itu (tentulah) lebih baik (bagi

mereka)

walaupun (Manusia ) diberikan (bertabiat )nafsu/egois dari dirinya


jika kalian berbaik-baik dan saling menghargai/segan Dan
menyegani (tidak nusyuz dan saling memperhatikan)
maka sesungguhnya Allah adalah
meliputi/mencakupi (mengetahui) terhadap apa saja yang
maha
kalian kerjakan/amalkan

4/129

4/130

dan tidak mungkin (kamu) sanggup


untuk berlaku adil diantara wanita-wanita/istri-istrimu

walaupun kamu sangat ingin/menginginkan/ mendambakannya


(keadilan itu)
oleh sebab itu janganlah kamu terlalu condong kepada
maka
setiap yang kamu condongi (senangi)

maka (akibatnya) kamu membiarkannya (istri yang lainnya)


seperti mengggantung (gelisah)

Dan jika kamu membuat perbaikan/rukun lagi
dan bertaqwa
( maka) sesungguhnya Allah adalah

maha pengampun lagi maha penyayang


Jika keduanya (kamu berdua) bercerai,
Allah akan memberikan kecukupan kepada masing tentu
masingnya dari limpahan karuniaNya
Dan Allah adalah

maha luas (karuniaNya) lagi maha bijaksana


dan (kepunyaan) Allah apa yang ada di langit/angkasa luas

dan apa yang ada di seluruh bumi

4/131

4/132

dan sungguh Kami telah mewasiatkan


( kepada) orang-orang yang diberi AL Kitab

sebelum kalian (kepada bani israil kitab Taurat/injil)


dan juga bagi kamu sekalian (al qur'an kepada Muhammad )

untuk bertaqwalah kepada Allah


akan tetapi apabila kalian menjadi kafir/pembangkang/sesat
maka sesungguhnya kepunyaanNYa apa yang ada di

langit/angkasa luas

dan (kepunyaanNya juga) apa yang ada di seluruh bumi


Dan adalah Allah,
maha kaya lagi maha terpuji

dan kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit/angkasa luas

dan segala apa yang ada di seluruh bumi


dan cukuplah Allah saja yang memeliharanya
jika seandainya Dia berkehendak
bisa saja Dia musnahkan

wahai seluruh umat manusia,

4/133

4/134

lalu menghasilkan/medatangkan lagi

dengan umat/makluk yang lain (sebagai pengganti manusia)


Dan adalah Allah,


maha berkuasa/menentukan terhadap yang demikian

siapa saja yang menginginkan/mengharapkan


pembalasan/pahala di dunia

( maka sesungguhnya) di sisi Allah ada pembalasan/pahala

baik di dunia maupun di akhirat


dan adalah Allah
maha mendengar lagi maha menyaksikan/melihat


wahai orang-orang yang beriman

jadilah kalian orang-orang yang benar-benar menegakkan


keadilan
menjadi saksi/bersaksi untuk Allah
walaupun/meskipun terhadap diri kalian sendiri
ataupun kepada orang tuamu/ibu-bapakmu sendiri

dan juga untuk/kepada karib kerabatmu

4/135

sekalipun dia kaya


ataupun dia itu miskin/fakir
tentulah Allah lebih (mengetahui) terhadap kedua hal itu
Maka
(nilai kemaslahatan dari kekayaan dan miskin itu)
Maka (oleh sebab itu) janganlah mengikuti

kemauan/hawa nafsu
demi untuk melakukan penyimpangan (ketidak adilan)
dan jika kamu tergelincir/memutarbalikan (fakta)

atau tidak mau menjadi saksi/bersaksi


maka sesungguhnya adalah Allah
meliputi/mencakupi terhadap apapun yang kalian
maha
kerjakan
wahai orang-orang yang beriman

jagalah keimanan kepada Allah dan rasulNYa


dan ( jagalah keimanan kalian) kepada AL Kitab (Al Qur'an)

dan (jaga keimanan kalian) kepada yang telah diturunkan


atas para rasulNYa (Muhammad)
dan juga kitab-kitab

4/136

4/137

yang diturunkan Nya sebelumnya (taurat, zabur dan injil)


Dan bagi siapa saja yang engkar/menentang/kafir kepada Allah
dan juga (Kafir) kepada malaikatNYa
dan juga (Kafir) kepada kitab-kitabNYa
dan juga (kafir ) kepada rasul-rasulNYa
dan juga (kafir) kepada hari akhiratmaka sungguh dia telah sesat

dengan kesesatan yang sangat jauh
sesungguhnya orang-orang yang beriman

kemudian dia kafir (lagi)


kemudian (kembali) beriman

kemudian (balik) kafir (lagi)

kemudian mereka meningkatkan/makin bertambah kekafirannya


maka sekali-kali Allah tidak akan memberikan
keampunan baginya
tidak juga akan memberikannya petunjuk jalan (yang
dan
benar/lurus)

4/138

4/139

4/140

berikanlah kabar kebaikan/gembira kepada orang-orang munafik


bahwa sesungguhnya mereka (akan mendapat)

azab/hukuman/ganjaran/siksaan yang sangat memilukan/pedih
yaitu orang-orang yang mengambil/bersekutu (dengan) orang

orang kafir/penentang/penjahat

sebagai penolong/sekutudengan menyisihkan/meninggalkan/ mencampakkan orang
orang mukmin
apakah (mereka ) hendak mencari kebanggaan/kesombongan
( kekuatan kepada orang-orang kafir itu)?
maka sesungguhnya
semua kesombongan/kebanggaan itu adalah miliknya Allah

dan sungguh Allah menurunkan kepada kamu sekalian,
didalam al kitab

bahwa jika (kalian) mendengar ayat-ayat Allah
diingkari olehnya ( orang-orang kafir) dan diperolok-olokannya
maka janganlah kalian duduk (ikut) bersama mereka

sebelum/sampai mereka berbicara/membicarakandi dalam percakapan/pembicaraan yang lainnya

4/141

jika begitu (kalian berbuat seperti itu) , tentulah


Sesungguhnya
kamu sekalian sama saja dengan mereka

sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafiq


dan juga (mengumpulkan) orang-orang yang

engkar/kafir/sombong
di dalam jahanam seluruhnya/berjamaah


( yaitu) orang-orang yang mereka menunggu/mengamat-amati

terhadap kamu sekalian


maka jika kalian mendapatkan
kemenangan dari Allah
berkatalah mereka;
" bukankah kami ikut bersama-sama kalian (orang mukmin)?"

dan seandainya orang-orang kafir itu mendapatkan

keberuntungan (kemenangan)
berkatalah mereka (orang kafir/munafik);
" bukankah kami turut memenangkan kalian ,

dan (ikut pula) membela kalian

dari (serangan) orang mukmin


(nanti) Allah akan menghakimi/ memutuskan perkara
Maka
diantara mereka (orang munafik dan kafir itu)

4/142

4/143

di waktu/hari kiamat

dan tidaklah diadakan (jalan) oleh Allah


bagi orang-orang kafir/engkar itu,


jalan (untuk mencelakai) orang-orang mukmin

Sesungguhnya orang-orang munafik itu

( telah) melakukan penipuan (terhadap) Allah


dan Dia (Allah) juga akan memperdayakan mereka ,

dan manakala mereka (orang munafik) berdiri/mendirikan shalat


mereka berdiri dengan kemalasan/enggan/pura( sebenarnya)
pura
mereka menunjukan ria/berpura-pura alim (dihadapan) orang

orang/manusia

dan tidaklah mereka itu berzikir/menyebut nama Allah


kecuali sangat sedikit

mereka itu berada di dalam kebimbangan/ragu-ragu


diantara yang demikian (tidak beriman dan tidak pula kafir)tidaklah (mereka itu) termasuk golongan ini (orang-orang yang

beriman)
dan tidak juga (mereka itu) termasuk golongan itu (orang-orang

kafir)

4/144

4/145

Dan siapa saja yang disesatkan oleh Allah
tidaklah ada yang dapat menunjukkan (kebenaran) jalan
maka
padanya
wahai orang-orang yang beriman

janganlah menjadikan/mengambil orang-orang kafir


sebagai penolong/pembantu/persekutuan dengan

mengabaikan/meninggalkan orang-orang mukminApakah kalian menginginkan,
Allah mengadakan (siksaan) bagi kalian
otoritas/kewenangan yang nyata (untuk menghukum
( atas)
kalian) ?

sesungguhnya orang-orang yang munafik


ditempatkan pada ranking terakhir

(pada tingkatan yang) paling rendah/yang terdalam
di dalam neraka
dan tidak ada sama sekali penolong bagi mereka

kecuali bagi orang-orang (sudah melakukan)


pertobatan/penyesalan

kemudian mengadakan perbaikan-perbaikan

dan berpegang teguh kepada (ajaran) Allah

4/146

4/147

4/148


dan tulus hati/ikhlas (menjalankan) agama mereka kepada Allah


Maka mereka itulah yang berada bersama-sama lagi dengan


orang-orang mukmin

dan kelak Allah akan memberikan kepada orang orang


mukminin/beriman itu

pahala/penghargaan yang luar biasa/besarApakah mungkin Allah akan melakukan
hukuman/siksaan kepada kamu sekalian
( yaitu bagi orang-orang) yang telah bersyukur
dan (menghukum juga) orang beriman ?

padahal adalah Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui


tidak menyukai Allah

perkataan/ucapan meninggi yang buruk


dari yang dia katakan itu (perkataan yang buruk itu)
Kecuali bagi orang-orang yang teraniaya/tertindas/dizalimi
dan adalah Allah

maha mendengar lagi maha mengetahui

4/149

4/150

jika kamu memperlihatkan dengan nyata (sesuatu) kebaikan


atau menyembunyikannya/tidak memperlihatkannya
atau memberian maaf
terhadap kesalahan (seseorang)


Maka sesungguhnya Allah adalah
maha pemaaf lagi maha perkasa/kuat


sesungguhnya orang-orang yang engkar/kafir
kepada Allah dan juga (kepada) rasulNYa

dan bermaksud untuk
membuat perbedaan-perbedaan

antara Allah dengan rasulNYa
dengan mengatakan;
( " bahwa) kami beriman kepada sebagian,

dan engkar kepada sebagian (yang lainnya)


serta bermaksud,
untuk mengambil

4/151

4/152

jalan pertengahan diantara mereka (memilih-milih ajaran
diantara nabi-nabi itu),

mereka itulah,
yang sebenar-benarnya kafir
dan Kami menyediakan

bagi orang-orang kafir (Engkar/munafik) itu


ganjaran/hukuman/siksaan yang menghinakan


dan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulNya
dan tidak memperbeda-bedakan,

satupun diantara mereka (dari para nabi Allah itu)

mereka itulah nantinya/kelak yang diberikan kepada mereka
( oleh Allah)

pahala baginya
dan adalah Allah

maha pengampun lagi maha penyayang


diminta kepada kamu (Muhammad) oleh ahli kitab


supaya kamu menurunkan sebuah kitab kepada mereka
dari langit/angkasa


maka sebenarnya mereka telah meminta pula kepada Musa

yang lebih besar/luarbiasa (lagi) dari pada hal demikian


berkata mereka;
" persaksikanlah/perlihatkanlah Allah (kepada kami)

4/153

secara nyata/secara terbuka (ujud Allah itu),maka disambarkan/dikenakan pada mereka

angin topan halilintar/kilat yang menyambarakibat kezalimkan/kejahatan mereka
itu mereka menjadikan anak sapi (sebagai
Kemudian/setelah
sesembahan)
setelah

datang (pada mereka) bukti-bukti/tanda-tanda yang nyata

lalu Kami memaafkan dari pada hal yang demikian

Dan telah Kami berikan pula kepada Musa


otoritas/kewenangan Kami yang nyata (mukjizat pada Musa)
dan Kami mengangkat
diatas mereka

( bukit) thursina
( untuk tujuan mengambil) perjanjian yang teguh dari mereka

4/154

dan Kami katakan/perintahkan pada mereka

masukilah gerbang (kota) itu


( dengan) bersujud (penghormatan/kasih sayang)
dan Kami katakan/perintahkan juga kepada mereka;

( " supaya) tidak melewati/tidak melanggar batas


di hari sabat


dan telah Kami ambil dari pada mereka
perjanjian yang teguh/kokoh
maka dengan itulah (diambil tindakan)
( disebabkan) perlanggaran mereka terhadap perjanjian yang

telah mereka kokohkan/teguhkan itu
dan juga akibat kekafiran/kesombongan/keengkaran mereka
terhadap ayat-ayat/tanda-tanda (kekuasaan) Allah

dan juga (karena) mereka telah membunuh

banyak/para nabi

4/155

4/156

yang terlarang dari pada kebenaran (tanpa alasan kebenaran)


dan berkata mereka ;
"hati/ hati nurani/jiwa (keinginan) kami sudah

tertutup/terbungkus
begitu/tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengunci
bukannya
mati (hati) mereka
akibat kekafiran/kesombongan/keengkaran mereka
karena mereka itu tidak beriman
kecuali sebagian kecil saja
dan (akibat) kesombongan/kekafiran mereka
dan perkataan mereka (fitnah/tuduhan palsu)
terhadap Maryam
dengan tuduhan dusta yang besar (tuduhan berzina)


dan juga (karena) ucapan mereka (orang-orang Yahudi);
" kami (telah berhasil) membunuh"
Isa Al Masihputranya Maryam

rasulllullah

4/157

4/158

4/159

padahal tidaklah (mereka) membunuhnya

dan (juga) tidaklah menyalibkannya


tetapi mereka bimbang/meragukannya (siapa yang mereka
akan
salibnya itu)
dan sesungguhnya yang diperdebatkannya/diperselisihkan

padanya (orang yang dibunuhnya itu),


( adalah) orang yang diserupakan dengannya (Isa AL Masih)

diketahui/jelas bagi mereka tentang hal itu (yang
tidaklah
dibunuhnya itu)

kecuali mengikuti prasangkan/dugaan belaka
tidak pula mereka berkeyakinan (telah) membunuhnya (Isa
dan
Almasih itu),
begitu/yang sebenarnya, dia (Isa Al Masih) diangkat oleh
tidak
Allah ke sisiNYa
dan adalah Allah
maha perkasa lagi maha bijaksana


dan sesungguhnya daripada ahli kitab (tidak ada yang beriman

kepada Isa saat ini)


yang beriman terhadap dia (Isa) sebelum kematian dia
kecuali
(sebelum Isa wafat)
Dan di waktu/hari kiamat nanti
( Isa) dijadikan saksi/bersaksi atas mereka

4/160

4/161

maka dikarenakan kecurangan/kezaliman


dari pada orang-orang yahudi

Kami haramkanlah bagi mereka,


( makanan/memakan) yang baik-baik


dulunya dihalalkan bagi mereka
Dan juga (karena) mereka menghalang-halangi kebanyakan

(manusia) dari jalan Allah (jalan yang benar)

dan juga (karena) mereka mengambil/memakan riba
padahal sungguh telah dilarang bagi mereka hal itu (riba itu)
juga mereka telah memakan harta kekayaan orang dan

orang/manusia
dengan cara curang/tipu muslihat/salah

dan Kami telah menyediakan bagi orang-orang yang (berbuat)

curang/kafir/jahat diantara mereka itu

( dengan) azab/hukuman/siksaan yang pedih/memilukan


tetapi orang-orang yang teguh
akan
pendiriannya/keyakinanannya
dalam ilmu/pengetahuan diantara mereka
dan juga bagi orang-orang mukmin
(yaitu) yang percaya/beriman kepada apa yang diturunkan

kepada kamu (AL qur'an)

4/162


4/163

dan juga terhadap yang telah diturunkan sebelum kamu (Taurat/

Injil)

dan juga orang-orang yang mendirikan shalat


dan juga orang yang menunaikan zakat
dan juga orang yang beriman/percaya kepada Allah
dan yang percaya pada hari akhiratmereka-mereka itulah yang akan Kami berikan pada mereka

pahala/penghargaan yang besar/luar biasa


sesungguhnya Kami telah wahyukan kepada kamu (Muhammad)


sebagaimana apa yang telah Kami wahyukan,

kepada Nuh
dan kepada para nabi sesudah dia (Sesudah Nuh)

dan juga Kami telah wakyukan kepada Ibrahim,


dan pada Ismail

dan pada Ishaq

dan pada Yaqub


beserta anak cucunya (dari Ibrahim)

dan juga pada Isa

dan juga pada Ayub


dan juga pada Yunus


dan juga pada Harun

dan juga pada Sulaiman


dan kami (wahyukan) Zabur kepada Daud
dan rasul-rasul (yang Kami utus)

4/1644/165

sungguh telah Kami sebutkan/ ceritakan dari mereka (rasul-rasulitu),

kepada kamu (Muhammad) sebelumnya
dan juga beberapa rasul (lainnya) yang tidak Kami ceritakan

(tentang) mereka kepadamu (Muhammad)

Dan Allah telah berbicara/berkata-kata kepada Musa,

dengan perkataan (berfirman langsung)


para rasul itu (Kami utus) untuk pembawa berita

gembira/khabar baik

dan juga untuk penegor/pengingat


agar supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia

untuk (membantah) Allah dengan bahan debat/argumentasinya

4/166

4/167

4/168

sesudah (diutusNYa) rasul-rasul itu


dan adalah Allah

maha perkasa lagi maha bijaksana


akan tetapi Allah mengakui

dengan apa yang telah diturunkan kepada kamu (Muhammad)


( yang) diturunkanNYA dengan IlmuNYa (al Qur'an itu)
dan bersaksi juga Malaikat-maliakat-Nya
cukuplah Allah saja memberikan kesaksian/mengakuinya
dan
(kepada kamu Muhammad)


sesungguhnya orang-orang kafir /engkar/jahat

dan menghalang-halangi manusia di jalan Allah

sungguh tersesatlah diadalam kesesatan yang sangat jauh


sesungguhnya orang-orang selalu berbuat kafir/engkar
dan berbuat kecurangan/zalim
tidaklah dijadikan/diberikan (oleh ) Allah
keampunan bagi mereka

4/169

4/170

dan tidak pula menunjuki mereka


ke jalan/cara (yang benar),

kecuali jalan ke jahanam (neraka) bagi mereka,kekal/abadi mereka selama-lamanya disana (di neraka jahannam

itu)

dan yang demikian itu


bagi Allah adalah sesuatu yang sangat mudah/gampang

wahai seluruh umat manusia

sungguh telah datang pada kalian utusanKu (Muhammad)dengan (membawa) kebenaran dari Tuhan kalian
maka oleh sebab itu berimanlah/percayaalah

( itulah) yang lebih baik/terbaik bagi kalian


dan jika kalian menentang/ mendustakannya/mengkafirinya
maka sesungguhnya Kepunyaan Allah
apa (seluruh) yang ada di langit/angkasa luas

dan di bumi
dan adalah Allah


maha mengetahui lagi maha bijaksana
wahai para ahli kitab


janganlah kalian berlebih-lebihan/lewat batas
di dalam agama/ajaran kalian

4/171

dan jangan pula mengatakan terhadap Allahselain dari pada kebenaran
sesungguhnya Isa al masih itu,


putranya Maryam

( dia) adalah rasul/utusannya Allah

(diciptakan) dengan kalimat/ketentuan/perintahNya (Isa


dan
almasih itu diciptakan melalui kalimat perintahnya Allah)

yang disampaikan/ dianugrahkan/ dilemparkan Nya

kepada Maryam
dan juga (disampaikan/dianugrahkan) Roh dari Nya


maka berimanlah (kalian) kepada Allah dan kepada rasulNYa

dan janganlah kalian mengatakan ;

(Tuhan itu) tiga

berhentilah (mengatakan hal demikian)

4/172

( hal itu) lebih baik bagi kalian


Sesungguhnya Allah
( adalah) Tuhan yang maha Esa (tunggal)

Maha suci Dia

daripada menjadikan Dia


( mempunyai) anak/keturunan
( kepunyaanNYa) apapun yang ada di langit/angkasa luas

dan apa yang ada di seluruh bumi


dan Cukuplah Allah sebagai Pemelihara (keduanya).

tidaklah AL Masih itu (isa) merasa enggan/merasa diremehkanyaitu dijadikan hamba sahaya/mengabdi kepada Allah
dan (tidak enggan) juga para malaikat ,
( untuk menjadi) hamba terdekatNYa

dan siapa saja yang enggan


mengabdi/menghambakan diri kepadaNYa

4/173

lalu menyombongkan dirinya


maka nanti akan dikumpulkan mereka seluruhnya/berjamaah

kepadaNYa


maka (bagi ) orang-orang yang beriman

dan mengerjakan/berbuat kebaikan/amal saleh


maka akan dilengkapi/disempurnakan pahala/bayaran bagi

mereka (yang berbuat baik itu)dan menambahkan lagi (Allah) bagi mereka,

dengan karuniaNYadan adapun bagi orang-orang yang enggan

dan sombong/membangga-banggakan diri
(Allah) akan memberi hukuman/balasan/siksaan kepada
maka
mereka
( dengan) siksaan yang pedih/memilukan


dan tidaklah ada penolong bagi mereka
dari (yang menolong) selain dari pada Allah


dan (tidak ada juga) pelindung serta tidak juga penolong (lainnya)

wahai sekalian umat manusia


sungguh telah datang kepada kamu sekalain

4/174

4/175

bukti/argumentasi
dari Tuhan kalian
dan juga telah Kami turunkan kepada kalian
cahaya yang terang (petunjuk yang jelas/al qur'an)


maka bagi orang-orang yang beriman
kepada Allah
dan berpegang kuat dengan itu (dengan yang diturunkan

Allah/alqur'an itu)
maka niscaya Allah akan masukkan mereka

kedalam rahmatNya (Sorga)dan juga dengan limpahan karuniaNYa.
dan memberikan petunjuk kepada mereka

dengan jalan yang benar/lurus (menjuju) kepada Nya


mereka meminta suatu keputusan yang syah/Fatwa (tentang

undang-undang)
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad):
" Allah-lah yang memberikan fatwaNya kepada kalian
tentang kalalah (seseorang yang tidak mempunyai orang tua dan
tidak pula mempunyai anak-anak)


jika seseorang itu telah terputus (wafat)
dimana dia tidak memiliki anak


( akan tetapi) ada saudarinya
maka bagi wanita itu (saudarinya itu) adalah setengah (1/2)


bagian dari harta peninggalan/warisan

4/176

sedangkan dia itu (saudara laki-lakinya), (dapat) mempusakai/


mengatur/mengelola
harta seluruh perempuannya itu

apabila perempuan (saudarinya) tidak mempunyai anak-anak


Apabila saudarinya berjumlah dua (2) orang

maka bagi kedua saudarinya adalah dua pertiga (2/3) bagian

dari seluruh harta/warisan


Namun apabila mereka itu terdiri dari saudara-saudari

laki-laki dan perempuan


maka bagian laki-laki adalah sebanyak ukuran 2 kalinya,

( dari pada) bagian perempuan

( demikianlah) diterangkan oleh Allahsupaya kamu tidak salah

dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui

SURAT 5. AL MAA-IDAH = Hidangan


No ayat

5/1

Teks AL Qur'an

Teks ayat

Terjemahan/Pemahaman


wahai orang-orang yang beriman
penuhilah kewajiban/akad-akad/perjanjian


Dihalalkan bagi kalian
binatang ternak (seperti lembu, kambing dll)

kecuali (yang akan) diceritakan/disampaikan kepada kalian( Yaitu) tanpa menghalalkan hal tersebut (berburu itu),
sementara kalian sedang berhaji (melakukan ibadah haji/ihram)
Sesungguhnya Allah
menetapkan (hukum) dengan apa/menurut yang

dikehendakiNya


wahai orang-orang yang beriman
janganlah (kalian) melanggar (mencemarkan)
syiar-syiar/lambang (kehormatan) Allah

5/2

dan jangan (melanggar kesucian) bulan-bulan yang suci (bulan

bulan yang terlarang/bulan yang disucikan)


dan jangan pula (mengganggu) hewan yang akan dibawa untuk

pengorbanan
jangan pula melanggar alqalaid (karangan bunga
dan
dipasang/ditandai disekitar leher hewan kurban)
dan juga melanggar (menghalangi) orang untuk mengunjungi


baitul haram (baitullah/rumah Allah)

(sedangkan) mereka itu (yang beribadah di masjidil haram itu)

sedang mencari karunia dari Tuhan mereka

dan juga (sedang mencari) keredhaan ( Tuhannya)
dan apabila kalian telah menyelesaikan (ihram)


maka kalian boleh berburu
dan janganlah membiarkan/memperturutkan rasa

kebencian
( kepada) suatu kelompok/suku/kaum karena mereka

menghalang-halangi kalian

( masuk kedalam) masjidil haram,


kalian berbuat aniaya/ kelewat batas kepatutan
mendorong
(kepada mereka)

(hendaklah) saling membantu satu sama lain/saling tolong


Dan
menolong
hal kebajikan dan bertaqwalah (saling menghargai/segan dalam
menyegani)
dan jangann pula saling membantu/saling menolong di atas

dosa/kejahatan

begitu juga (melakukan) pelanggaran/permusuhan

Dan bertaqwalah/takutlah kepada Allah

Sesungguhnya Allah sangat berat siksaan/hukumannyadiharamkan bagi kalian (makan) bangkai

dan juga (diharamkan makan) darahdan juga (diharamkan makan) daging babi
juga (diharamkan makan) apa-apa yang tidak melibatkan
dan
Allah padanya (hewan yang dionsumsi itu)
dan juga (diharamkan makan) binatang mati yang dicekik
juga (diharamkan makan) binatang yang mati dipukul
dan (diharamkan makan) binatang mati setelah jatuh dari
ketinggian
dan juga (diharamkan makan) binatang yang mati dibunuh

dilukai tanduk (seperti oleh banteng, kijang dan binatang

karena
tidak buas lainnya)

dan (diharamkan makan) bangkai yang mati oleh binatang buas


yang sempat kamu sucikan/sembelih lagi (sebutkan atas
kecuali
nama Allah)
(diharamkan makan) apa-apa yang
dan
dibantai/disembelih/dipersembahkan

atas (nama) berhala/sesajian untuk berhala

5/3

sesungguhnya (diharamkan juga) untuk mencoba


dan
melakukan uji keberuntungan
melalui alat ramalan (dadu/panah dll untuk mengetahui

untung/kekayaan atau keberuntungan seseorang)


yang demikian itu adalah perbuatan fasik/kesesatan
Pada hari ini/saat ini berputus asalah/hilang harapanlah orang

orang kafir
dari agama kalian
maka oleh sebab itu janganlah takut kepada mereka,

akan tetapi takutlah (kamu) Kepada KU

Dihari ini telah Aku sempurnakan


bagi kalian agama kalian

dan telah Aku cukupkan bagimu/kalian nikmat Ku


dan (telah Aku) ridai bagi kamu Islam (sebagai) agama kamu

Maka siapa saja yang sangat terpaksa/tidak ada pilihandi dalam rasa lapar yang ekstrim
tanpa mempunyai suatu kecendrungan untuk berbuat dosa,


maka sesungguhnya Allah
maha pengampun dan lagi maha penyayang

5/4

mereka menanyakan kepada kamu (Muhammad);


" apakah yang dihalalkan bagi mereka?
katakanlah/jawablah (Muhammad);

" dihalalkan bagi kamu yang baik-baik


dan (dihalalkan) apa-apa dari (hewan) yang telah kamu ajarkan

untuk menerkam hewan buruan


yang mereka (hewan itu) telah dilatih (untuk berburu)

menurut cara yang telah Allah ajarkan kepada kalian


Maka makanlah apa-apa yang ,
( hewan) yang telah kalian tangkap itu
dan sebutlah/ingatkanlah

nama Allah atas itu (hewan buruan itu)
dan bertaqwalah kepada Allah

Sesungguhnya Allah maha cepat sekali perhitunganNYapada hari ini dihalalkan bagi kalian

yang baik-baik
dan makanan/hidangan yang diberikan oleh ahli kitab

5/5

halal/boleh bagi kalian


dan makanan/hidangan kalian, (juga) halal bagi mereka
dan (halal juga untuk dikawinkan) wanita-wanita baik-baik

diantara wanita-wanita mukmin (diantara kamu)


dengan wanita-wanita baik-baik diantara orang-orang yang yang


telah diberi AL kitab sebelum kamu

( yaitu) apabila kalian telah menunaikan terhadap mereka,

maharnya/mas kawinnya (terhadap) wanita-wanita yang baik

baik itu

dengan tidak (bermaksud) untuk menzinainya


dan tidak pula untuk (maksud) mengambil mereka,( sebagai) wanita simpanan/gundik
dan siapa saja yang menentang/kafir
setelah mereka mempercayainya/mengimaninya

maka sungguh-sungguh
habislah/hapuslah/batallah amalan-amalannya

dan dia itu

di akhirat

5/6


( termasuk) kedalam (golongan) orang yang merugi
wahai orang-orang yang beriman

apabila kalian hendak berdiri /bersiap menuju (untuk) shalat


maka basuhlah wajah/muka kalian
dan kedua tangan kalian
sampai dengan (batas) siku-siku
sapu/gosoklah kepala kalian


dan juga kaki kalian
sampai kepada (kedua) mata kaki

dan apabila kalian


dalam keadaan junub/sehabis bersetubuh
maka bersucilah/bersihkanlah diri/mandilah
dan apabila kalian

sakit
atau di dalam perjalanan

atau kalian kembali dari berhajat

di WC umum/kamar kecil


atau menyentuh/tersentuh

wanita/perempuan

maka (apabila) kalian tidak mendapatkan/memperoleh airmaka bertayamumlah dengan pasir/tanah
yang baik/bersih/sehat
maka sapulah/gosoklah


wajah kamu dan juga tangan-tangan kamu dengan itu (tanah itu)
tidaklah Allah bermaksud/berkehendak

mengada-ada kepada kalian, untuk mempersulit

akan tetapi (Dia) berkehendak/bermaksud


untuk membersihkan/mensucikan kalian
menyempurnakan bagi kalian
( atas) nikmatNYa bagi kalian
supaya kalian bersyukur/berterima kasih

5/7

5/8

dan ingatlah akan nikmat Allah atas kalian


(ingat jugalah) perjanjian yang telah teguh ( ada kaitannya
dan
dengan ayat 57/8)
yang diteguhkanNYa/diikatkanNYa dengan itu (ikrarnya itu)
ketika kalian berujar
" kami mendengar dan kami mentaati"
Lalu disyahkan oleh Allah (perjanjian kalian itu)

Sesungguhnya Allah mengetahui


terhadap apa yang ada ( didalam ) dada /hati/jantung


wahai orang-orang yang beriman

jadilah kamu sekalian sebagai mandor/penegak/pengawas


(karena) Allah
( yaitu) memberi kesaksian/persaksian secara adil
dan janganlah kalian memperturutkan
rasa kebencian (terhadap) suatu kaum
( sehingga) mendorong kalian tidak berbuat keadilan
begitulah (dengan berlaku adil itu) kalian lebih dekat kepada

taqwa
dan bertaqwalah kepada Allah

5/9

5/10

5/11

Sesungguhnya Allah maha memahami


terhadap apapun yang kalian kerjakan
dan (telah) dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang

beriman

dan juga kepada orang yang berbuat kebaikan/beramal saleh,


bagi mereka itu (adalah) keampunan (dari Tuhannya)

dan juga pahala/penghargaan yang luar biasa besar (sorga)adapun bagi orang-orang yang engkar/jahat/kafir
mendustakan (menolak dengan dusta) ayat-ayat/bukti-bukti
dan
(kekuasaan) Kami


mereka itulah penghuni api neraka yang menyala-nyala


wahai orang-orang yang beriman
ingatlah akan nikmatnya Allah kepada kalian
ketika suatu kaum/golongan berkeinginan
untuk menggerakkan/memaksakan kehendaknya kepada kalian
dengan tangannya (berusaha keras)

maka Dia menahan tangan mereka kepada kalian
dan bertaqwalah kepada Allah

5/12

dan (hanya) kepada Allah sajalah bertawaqalnya,


setiap orang-orang mukmin

dan sungguh Allah telah mengambil

perjanjian yang kukuh dari pada bani israel/keturunan israel

(Yaqub),

dan telah kami angkat diantara mereka
duabelas
pemimpin-peminpin/kepala suku
Lalu Allah berfirman ;

" Sesungguhnya Aku berserta kamu sekalian"

Sesungguhnya jika kalian mendirikan shalat
dan menunaikan zakat
serta beriman/percaya kepada rasul-rasul

dan mendukung/membantu mereka (rasul-rasul itu)
dan kalian pinjamkan (kepada) Allah


pinjaman yang baik-baik
tentulah akan Aku tutup/ampuni
5/13

kesalahan-kesalahan/dosa-dosa kamu sekaliandan tentulah Aku masukkan kalian
( kedalam) syorga yang mengalir

dibawahnya sungai-sungai
Maka siapa saja yang jahat/sesat/penentang/kafir


sesudah hal yang demikian (sesudah beriman) diantara kalian
maka benar-benar (mereka itu)

tersesat dari jalan yang lurus/benar
Namun kemudian mereka melangggar ,

perjanjian mereka yang teguh itutentulah Kami kutuk/laknati mereka
dan Kami adakan/jadikan hati nurani/kalbu (perasaan) mereka
keras membatu

mereka merubah/menyesatkan/ memindah ( akibat)


mindahkankan kalimat/ketentuan (Allah)
( keluar) dari tempat-tempat (konteks) nya


mereka melupakan sebagian daripada apa-apa yang
Lalu
diingatkan dengan itu (ayat-ayat yang mereka ubah itu)

5/14

dan kalian akan senantiasa menemukan/menyaksikan


atas kekianatannya diantara mereka
kecuali sedikit sekali diantara mereka (yang tidak curang)

Maka maafkanlah mereka,


lalu biarkanlah/telantarkanlah/lewatkan sajalah (mereka)
Sesungguhnya Allah

mencintai /suka kepada orang-orang yang muhsinin (orang


orang yang berbuat kebaikan)


dan diantaranya ada orang-orang yang berkata/menyampaikan ;

" sesungguhnya kamilah orang-orang nasrani "
tentu telah Kami ambil (juga) perjanjian yang teguh dari mereka

(orang-orang nasrani itu)


akan tetapi mereka melupakannya sebagian,
apa-apa yang telah diperingatkan kepada mereka
( terhadap)
dengan itu (ayat-ayat yang diingatkan itu)
Kami campur adukkan diantara sesama mereka
Maka
(kebenaran dan kesesatan)
(sehingga) bangkitlah rasa permusuhan dan (bangkit juga) rasa

kebencian (diantara sesama mereka)


sampai/hingga hari kiamat nanti

dan kelak Allah akan memberitakan/menginformasikan kepada


diantara mereka itu

dari apa-apa yang telah mereka kerjakan/lakukan dengan


tangannya
Wahai ahli kitab

5/15

5/16

telah datang kepada kalian Rasul Kami


benar-benar
(Muhammad),

yang menerangkan banyak kepada kalian
tentang apa-apa yang telah kalian sembunyikan
dari pada kitab (seperti di dalam Kitab taurat dan injil)

dan banyak pula yang (kalian) dibiarkan


Sesungguhnya sudah datang kepada kalian dari Allah

cahaya (petunjuk/bimbingan)
dan (telah datang juga) kitab (al qur'an) yang


menerangkan/menjelaskannya

Allah menunjuki dengan itu (dengan kitab itu/al-qur'an)
daripada orang-orang yang hendak mencari keredhaanNYa

( yaitu) jalan keselamatan/keislaman


dan mengeluarkan mereka itu dari kegelapan (ketidak-tahuan)


cahaya terang benderang (kebenaran yang pasti)
menuju
dengan izinNya
dan memberi petunjuk kepada mereka

5/17

menuju jalan yang lurus


benar-benar kafir/sesat orang-orang yang mengatakan;


" Sesungguhnya Allah itu (adalah) Almasih,


( yaitu) putranya Maryam"
Katakanlah/sampaikanlah (wahai Muhammad);

" Maka siapakah yang mempunyai kuasa,


dari pada Allah (jika Dia) berkehendak?
yaitu jika (Dia) berkeinginan
untuk mematikan/membunuh/menghancurkan AL Masih?


putranya Maryam itu?
berserta ibunya?beserta seluruh bumi dan isinya?

Dan Allah berkuasa/memiliki otoritas/pemilik yang berkuasa

( baik) di langit/angkasa luas maupun di seluruh Bumi


juga apa-apa yang ada diantara keduanya (antara langit dan
dan
bumi/seluruh alam semesta)
DiciptakanNYa apapun yang dikehendakiNYa

5/18

Dan Allah
Maha berkuasa terhadap sesuatunya

Lalu berkatalah orang-orang Yahudidan (berkata juga) orang-orang Nasrani:
" kami/kita ini (Kaum yahudi dan Nasrani),
adalah para putra (anak-anak ) ALlah

dan juga (anak-anak Allah) yang terkasih olehNya


katakanlah/sampaikanlah (hai Muhammad);
kenapa/mengapa kemudian (Allah)
" maka
menyiksa/menghukum kalian,
akibat dosa-dosa kalian?

tidak/bahkan yang sebenarnya, kalian adalah manusia juga


(yang sama) dengan siapapun diantara orang-orang yang


diciptakanNYa
Diampuni siapa yang dikehendakiNYa


dan dihukumNya/disiksaNya siapapun yang dikehendakiNya

dan Allah memiliki otoritas tertinggi/pemilik kekuasaan penuh

( baik) di langit/angkasa luas maupun di seluruh Bumi

5/19

apapun yang ada diantara keduanya (diantara langit dan


dan
bumi itu)
dan (seluruhnya) dikembalikan kepadaNYa


wahai ahli kitab


sungguh telah datang kepada kalian Rasul Kami
yang menerangkan/menjelaskan (segala sesuatunya) kepada

kalian
pada suatu interval/masa transisi ,

diantara para rasul (masa antara nabi Muhammad


daripada
dengan Isa almasih)

yang mana tentu kalian akan mengatakan;

" tidaklah datang kepada kami


daripada sebagian pemberi kabar baik (rasul-rasul itu)
juga tidak (datang kepada kami) seseorang yang memberi
dan
peringatan
(benar-benar) telah datang kepada kalian
Sesungguhnya
pemberi berita/penjelasan/keterangan
dan (telah datang kepada kalian) pemberi peringatan
Dan Allah atas segala sesuatu
maha berkuasa

5/20

5/21


dan (ingatlah) ketika berkata Musa kepada kaumnya/bangsanya;

" Wahai kaumku/bangsaku
ingat-ingatlah akan,
nikmat/karunianya Allah atas kalian
ketika (Dia) mengangkat/menanugrahkan kepada kalian

beberapa nabi

dijadikannya kalian orang-orang yang merdeka/menentukan
dan
hak milik
Dan diberikan kepada kalian apa yang belum pernah

diberikanNYa,
satupun/seorangpun didatangkan kepada seluruh umat-umat


(sebelumnya)
Wahai bangsaku/kaumku,


masukilah tanah/negri

yang suci/bersih itu (daerah yarusalem/palestina sekarang)


yang telah ditentukan/ditetapkan Allah bagi kalian
dan janganlah berbalik/kembali
untuk membelakanginya/mundur (berbalik arah karena takut)
maka (kalau kamu berbuat pengecut begitu) maka tentulah


kamu sekalian akan dikalahkan/digulingkan

mereka berkata/menjawab;

5/22

5/23

" wahai musa


sesungguhnya di sana sudah ada kaum/golongan/penghuni

yang kuat kedudukannya/gagah perkasa (kuat fisik dan berkuasa)


sesungguhnya kami tidaklah (berani) memasukinya
sebelum/hingga
( mereka ) keluar/pergi dari sana
maka jika (mereka sudah) pergi/keluar dari sana
maka tentulah/pastilah kami akan masuk kesana

berkatalah dua orang laki-laki


( yaitu) diantara orang-orang yang merasa takut (kepada Allah)


yang telah menerima nikmat Allah atas mereka berdua
masukkilah (hadapilah) mereka (orang di dalam negeri itu)

melalui pintu gerbang kota


maka apabila kalian (telah) memasuki nya
maka tentulah kalian dapat mengalahkannya

5/24

5/25

kepada Allah hendaknya kalian bertawakal/berserah


dan
diri/takut,

jika kalian benar-benar orang mukmin/beriman/yakin


mereka (yang takut itu) berkata;

" wahai Musa


sesungguhnya tidaklah kami (akan) memasuki (negri itu)
selama-lamanya
selama mereka masih menetap/tinggal disana

maka pergilah


kamu bersama Tuhan kamu (kesana)
maka berperanglah kamu berdua (Musa dengan Tuhannya)
( kami) di sini akan duduk menunggu kamu

barkata Musa;

" ya Tuhanku
aku tidak punya kendali/kuasa (terhadap orang yang tidak


beriman itu),
kecuali atas diriku sendiri dan saudaraku (Harun)

maka oleh sebab itu pisahkanlah

5/26

diantara kami,

dan antara

kaum/kelompok yang fasik/sesat/jahat itu

berfirman (Allah);
" maka jika demikian halnya (kemauan mereka itu)
tentulah terlarang/haram bagi mereka


( selama) empatpuluh tahun
tentulah mereka akan mengembara/kebingungan

di bumi/negeri-negeri

maka janganlah kamu berduka


terhadap kaum yang fasik itu


dan sampaikanlah cerita kepada mereka (whai Muhammad)
( tentang) kabar/kisah

( dari) dua putranya Adam (Habil dan Kabil)

( menurut ) yang sebenarnya/pasti
ketika mereka berdua hendak mempersembahkan

5/27

5/28

korban/pengorbanan (kepada Allah)


maka diterimalah/dikabulkan ( kurban)


salah seorang dari pada mereka berdua (yaitu Habil)


dan tidak diterima yang lainnya (Kabil)

berkatalah (Kabil);

" Aku akan membunuh kamu (Habil)

manjawablah (Habil) ;
sesungguhnya Allah hanya menerima kurban

dari pada orang yang bertaqwa


Sesunguhnya kalau kamu meregangkan (berlancang

tangan/ringan tangan)

kearah aku
( dengan) tangan kamu
untuk membunuh aku
tidaklah akan aku rentang pula (membalasnya)


tanganku kepada kamu,

untuk membunuh kamu

5/29

5/30Sesungguhnya aku takut kepada Allah
Tuhannya seluruh alam

Sebenarnya aku berharap


supaya kamu kembali lagi
dengan dosa (kamu) kepada diriku (karena membunuhku)

dengan dosa kamu sendiri


Maka tentulah kamu akan menjadidaripada penghuni api/neraka

dan itulah balasan terhadap orang yang lalim/curang/kejimaka dia (Kabil) terbujuk untuk berbuat mudah (menganggap

gampang/enteng) dengan hawa nafsunya
( untuk) membunuh saudaranya/adiknya

maka dibunuhnyalah saudaranya/adiknya itu


maka jadilah dia bagian orang yang merugi/kecewamaka ALlah mengirim/mengutus

burung gagak

untuk mencakar/menggores/menggali di tanah


5/31

( untuk) memperlihatkan padanya bagaimana caranya


menyembunyikan (menguburkan)
mayat saudaranya (adiknya)

berkatalah/berbisiklah dia (kabil);


" kemalanganlah bagi aku

mengapa aku terlalu lemah/tidak mampu untuk berbuat( yaitu) aku menjadi seperti
burung gagak itu

maka tentu aku dapat menguburkannya


mayat saudaraku itu


Maka akibatnya jadilah dia (Kabil)

dari (orang) yang penuh penyesalan (dengan kejadian itu)


dengan alasan demikianlah (peristiwa qabil dan Habil itu) ,
Kami tetapkan kepada

anak keturunan Israel


bahwa/sesungguhnya bagi siapa saja

5/32

yang membunuh satu orang/jiwa


bukan (karena alasan dia telah) membunuh orang lain

atau (karena alasan telah) membuat kerusakan/kehancuran


di atas bumi/negeri-negeri
maka seolah-olah dia (telah) membunuh
seluruh umat manusia


Dan siapa saja yang memberi kehidupan kepada satu orang

maka seolah-olah dia telah menghidupi


seluruh umat manusia

benar-benar sudah datang kepada mereka (kepada anak


Dan
keturunan israel)
para rasul Kami dengan membawa keterangan/tanda-tanda

(kebenaran) dari Kami


kemudian sebagian besar dari mereka (bani israil itu)

sesudah yang demikian itu (sesudah kebenaran itu datang)


(mereka) melakukan perbuatan berlebihan/melampaui

batas/keterlaluan diatas bumi/negeri-negeri

sebenarnya balasan/kesetaraan bagi orang-orang yang mereka


memerangi,

5/33

5/34

Allah dan rasulNya


dan mereka bekerja keras (merusak) di Bumi/negeri-negeri


maka balasan untuk itu adalah dibunuh

atau disalibkan
atau dikerat/dipotong tangannya

dan kaki mereka


dengan cara sisi berlawanan/bersilang

atau diusir/dikucilkan

dari kampungnya/negrinya

Demikianlah mereka dihinakandi dunia

dan di akhirat ada siksaan/azab yang besar/luar biasakecuali orang-orang yang bertobat (mengakui kekeliruannya)

kamu menguasai/menundukkan mereka (sebelum


sebelum
mereka dikalahkan)


Maka ketahuilah
bahwasanya Allah maha pengampun dan lagi maha penyayang

5/35

5/36


wahai orang-orang yang beriman
bertaqwalah (kepada) Allah

dan carilah
jalan/cara pendekatan menuju Dia
dan berjuanglah/berjihadlah

dijalan-Nya
supaya/mudah-mudahan kamu sekalian mendapatkan
agar
keberuntungan/kebaikan


sesungguhnya orang-orang yang kafir/engkar/sesat
sekiranya bagi mereka (kepunyaan mereka)apapun yang ada dibumi seluruhnya

dan sebanyak itu pula baginya


menebus (kesalahannya) dengan itu (dengan harta seisi
untuk
bumi itu)
( untuk mengganti) hukuman/siksaan/azab,

di hari kiamat
( tentu) tidak akan diterima dari mereka
dan bagi mereka adalah azab yang memilukan

5/37

5/385/39


berkeinginan mereka untuk keluar
daripada api (neraka)
dan tidaklah (ada tempat) bagi mereka


untuk keluar daripadanya (dari neraka itu)
dan bagi mereka
( adalah) azab/siksaan yang karatan/kekal/teguh/selama-lamanyadan bagi pencuri laki-laki
dan juga bagi pencuri perempuan
maka putuskan/potonglah kedua tangannya

sebagai balasan/pembalasan
dari apa yang telah diusahakannya
sebagai/contoh (siksaan) daripada Allah

dan Allah maha perkasa dan maha bijaksana

maka siapa saja yang bertobat/menyesal


sesudah (dia) melakukan
terhadap/daripada
kezaliman/kecurangan/kesalahan itu
lalu memperbaiki dirinya (tidak diulang lagi lalu berbuat

perbaikan)

5/40


maka sesungguhnya Allah maha penerima tobat atas dia
Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang


tidakkah kamu ketahui
bahwa sesungguhnya Allah

Dialah pemilik kerajaan di langit/angkasa luas


dan seluruh bumi


dihukumnya/diganjari/disiksa siapa yang dikehendakiNYa


dan diampuniNYa (pertobatan) siapa saja yang dikehendakiNYa
Dan Allah terhadap segala sesuatu
maha menentukan/berkuasa

wahai rasul
janganlah kamu kecewa/disedihkan oleh orang-orang yangyang mereka segera berada dalam kekafiran/kesesatan


yaitu diantara mereka yang mengatakan;
" kami beriman" ,
dengan mulut mereka

5/41

akan tetapi hati nurati mereka tidaklah beriman


Dan (begitu juga) diantara orang-orang yahudi

( yang mereka) pendengar/penggemar berita bohong/gosip( dengan) menguping/mendengar

dari kelompok/kaum lain


yang tidak pernah datang kepada kamu (Muhammad)


berubah/menyesatkan/memindahkan
mereka
kalimat/perkataan/ketentuan (ayat-ayat Allah),
yaitu sesudah diteguhkan konteksnya


(pemuka yahudi kepada utusan mereka untuk
Berkata
Muhammad);
jika kalian menerima (dari Muhammad) ini (yang sesuai dengan

kitab kita ini), maka terimalah itu (yang disampaikan


keterangan
Muhammad itu)
akan tetapi jika yang kalian terima bukan yang itu (sama dengan

kitab kita) ini, maka berhati-hatilah kalian
saja yang Allah menghendaki kesesatan dia (seseorang yg
Siapa
selalu berbuat sesat itu)
maka tidak ada orang yang mampu menolakNYa (orang itu akan

terus berada dalam kesesatannya)( yaitu) daripada siapa saja yang dikehendaki (oleh) Allah
Mereka itulah orang-orang yang


Allah tidak berkehendak untuk membersihkan/mensucikan
yang
,

5/42

hati nurani mereka

bagi mereka adalah kehinaan di dunia


dan (kehinaan juga) diakhirat

( yaitu) azab/siksaan yang luar biasa/besarMereka itulah penggemar berita gosip/bohong


( yaitu) mereka menelan dengan rakus sesuatu yang terlarang

maka jika datang kepada kamu (penyebar gosip itu)


maka putuskanlah/adililah (perkara) itu diantara mereka

atau berpalinglah (jangan hiraukan) mereka

dan apabila kamu berpaling/tidak menghiraukan mereka
maka sesungguhnya mereka tidaklah dapat memberikan


kemudharatan/kecelakaan kepada kamu sedikitpun

Namun apabila kamu memutuskan perkara (diantara mereka)maka putuskanlah/hakimilah diantara mereka
dengan keadilan/adil
Sesungguhnya Allah

mencintai orang-orang yang berbuat adil/keadilan


5/43

dan bagaimana mereka mencari pertimbangan hukum kepada


kamu (Muhammad) ?
padahal di sisi mereka ada Taurat
yang di dalamnya ada ketentuan/hukum syariat Allah
kemudian berpalinglah mereka
sesudah hal yang demikian itu (dari ketentuan hukum syariat di

dalam kitab Taurat itu dan juga dari keputusan Muhammad yang
mereka minta)

Dan tidaklah mereka itu

termasuk orang-orang mukmin (beriman kepada rasul )


Sesungguhnya Kami telah menurunkan
Taurat
padanya ( di dalam kitab Taurat itu) ada petunjuk

dan (ada juga) cahaya (kebenaran)


supaya dengan itu (dengan kitab Taurat itu) para nabi mereka


yang berserah diri (pada Allah) memutuskan hukum,


untuk orang-orang yahudi
(dipegang juga hukum itu oleh) orang-orang alim/taat dari
dan
kalangan mereka (dari kaum Yahudi)
dan (dipegang juga hukum itu ) oleh para imam/rahib/ulama

kalangan mereka

5/44

sesuai dengan apa-apa (yang ada di dalam kitab Taurat itu)


mereka diperintahkan untuk memelihara,
daripada kitab Allah
Dan dijadikan mereka itu ( orang-orang yang diamanahkan

hukum taurat itu) sebagai saksi/persaksian


melaksanakan
terhadapnya (kitab itu)

Maka oleh sebab itu janganlah kamu takut kepada

orang/penguasa/manusia


akan tetapi takutlah kepadaKU
dan janganlah kamu barter/tukarkan ayat-ayatKU
dengan harga yang sangat murah
Siapa saja yang TIDAK menghakimi/memutuskan perkara,

dengan apa yang diturunkan/diberikan oleh Allahmaka mereka itulah adalah orang-orang yang kafir/engkar
dan telah Kami tetapkan bagi mereka
padanya ( di dalam kitab taurat itu)
bahwasanya setiap jiwa/diri dibalas dengan jiwa

dan matapun dibalas dengan mata


dan hidungpun dibalas dengan hidung


dan telinga dibalas dengan telinga

5/45dan gigi dibalas dengan gigi

bahkan lukapun


ada hukum ganti ruginya/hukum persamaannya/qishasnya
Maka Siapa saja


yang melepaskan hak qisasnya (memaafkan) dengan itu

maka itulah baginyapenebusan/tobat (keampunan) bagi dia (yang bersalah itu)
dan siapa saja yang tidak memutuskan perkara/menghakimi

dengan apa yang diturunkan Allahmaka mereka itulah orang orang yang lalim/engkar/curang
Kami turunkan dengan beriringan-iringan/ berturut-turut
Dan
(jejak para rasul)
atas derap langkah mereka (daripada nabi-nabi)


( yaitu) dengan Isa putra/anak Maryam
untuk membenarkan/menympaikan yang sebenarnya (merujuk)

apa-apa yang ada diantara mereka


yaitu Taurat

dan Kami turunkan pada dia (Isa Almasih)

5/46

5/47

Injil


padanya (di dalam Injil itu) ada petunjuk/bimbingan

dan (di dalam Injil itu juga ada) cahaya (kebenaran)dan juga membenarkan (merujuk)
apa-apa yang ada,

dihadapan mereka/dikedua tangannya ,
( yaitu) daripada kitab Taurat

Dan menunjuki/membimbing

serta menjadi pengajaran/peringatan bagi orang yang bertaqwa


dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara


dengan apa yang (telah) diturunkan oleh Allah padanya
( sesuai)
( didalam Inji itu)
dan siapa saja yang tidak memutuskan perkara/menghakimi,

sesuai dengan apa yang diturunkan Allah,maka mereka itulah adalah orang-orang yang kafir/engkar
Kemudian Kami turunkan kepada kamu (Muhammad) AL Kitab

(AL Qur'an)


dengan (membawa) kebenaran

5/48


membenarkan (merujuk/mengkonfirmasi)
terhadap apa yang ada diantara mereka/di diantara kedua

tangan mereka (dihadapan mereka)
daripada alkitab-alkitab (yang ada pada mereka/taurat dan injil)

(kitab Al qur'an itu juga) penguji/pengintai terhadap apa


dan
yang ada pada mereka (al qur'an sebagai rujukannya)
Maka putuskanlah perkara diantara mereka itu (seluruh manusia

yang disebut diatas/siapapun mereka)

sesuai dengan apa yang sudah diturunkan Allah


dan janganlah kamu memperturunkan/mengikuti

hawa nafsu mereka itu (Ahli kitab itu)


dari pada kebenaran yang (telah) datang pada kamu (Al

diluar
qur'an)
( untuk) Masing-masing/setiap (umat) Kami adakan/buatkan
hukum/syari'at bagi mereka

serta jalan dan tuntunan hukum (kaedah hukum itu)


Dan sekiranya Allah berkehendak
tentulah dijadikannya kalian umat yang satu/bersatu


Akan tetapi (Dia) hendak menguji kalian
dengan apa yang telah diberikanNYa kepada kalian

5/49


maka oleh sebab itu berlomba-lombalah/berkompetisilah

(dengan cara) yang baik/ menuju kebaikan


Kepada Allah lah
kalian semua dikembalikan

lalu diberitahukan-Nya/diberitakan-Nya kepada kalian


tentang apa yang kalian,
(dalam hukum syariat dalam kitab-kitab itu) kalian telah
padanya
berselisih paham
dan apabila kamu mengadili/memutuskan perkara diantara

mereka (ahli kitab dan pengikutnya)

( maka putuskanlah) sesuai dengan apa yang diturunkan Allah


janganlah kamu memperturutkan/ mengikuti/terbawa oleh
dan
hawa nafsu mereka

dan( jangan) pula takut kepada mereka

( yang bertujuan) untuk menyesatkan kamu


supaya kamu (berpaling/keluar) dari sebagian,

dari apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu


jika mereka itu berpaling (tidak mau menerima keadilan
maka
dari kamu)

Maka ketahuilah

5/50

5/51

sesungguhnya Allah berkehendakuntuk menimpakan musibah diantara sebagian mereka (orang

orang engkar itu)


( akibat) dosa-dosa/kesalahan mereka
Dan sesungguhnya kebanyakan dari pada manusia

berada dalam kefasikan/pendosaapakah keputusan hukum/syariat orang-orang bodoh/jahil


maka
yang mereka cari?

Padahal (hukum syariat) siapakah yang lebih baik
dari pada hukum (syariat) Allah ?
bagi kaum/kelompok/orang-orang yang berkeyakinan?


wahai orang-orang yang beriman
janganlah kamu sekalian menjadikan/mengambil


orang yahudi dan orang nasrani

sebagai pelindung/pemimpin/wali


sebagian mereka adalah pelindung diantara sebagian yang

lainnya (satu sama lain diantara mereka)


saja yang menjadikan pelindung/wali/pemimpin mereka
Siapa
bagi diantara kalian
sesungguhnya dia (orang yang mencari perlindungan itu)
maka
termasuk diantara mereka

5/52

Sesungguhnya Allah
tidak (akan) memberi petunjuk kepada kaum/kelompok yang

berbuat lalim/sesat/curang

maka nanti akan kamu temukan/lihat/saksikan orang-orang yang

di dalam kalbu/hatinya ada penyakit


berpenyakit hati itu) bersegera mendekati mereka
( orang-orang
(orang-orang kafir)
berkatalah mereka (orang-orang berpenyakit hati itu) ;
" kami takut mendapat musibah yang tidak menentu (yang

datang tidak diperkirakan )"
Mudah-mudahan Allah,
mendatangkan kemenangan (kepada RasulNYa),
atau (mendatangkan) suatu keputusan/perintah dari sisiNYa

Maka oleh sebab itu jadilah mereka (orang-orang berpenyakit


hati itu),

atas apa yang telah mereka rahasiakan,


di dalam diri mereka ,

dengan penuh penyesalan


dan berkatalah (diantara) orang-orang yang beriman;

" inikah orang-orang (orang munafik),

5/53

5/54

yang mereka bersumpah atas nama Allah

secara khidmat ?
mereka selalu bersumpah bersama kalian (umat
yang
Muhammad)?
(Allah berfirman:) Rusak binasalah/batallah seluruh

amal/kebaikan mereka (orang munafik itu)

lalu jadilah mereka orang-orang yang merugiwahai orang-orang yang beriman
barang siapa yang murtad (khianat) diantara kalian
dari pada agamanya

maka kelak
didatangkan oleh Allah suatu kaum/sekelompok umat
Dia mencintai mereka (orang-orang yang didatangkan Allah
yang
itu)

dan mereka (yang didatangkan Allah itu) juga mencintai Dia

mereka bersikap rendah hati/lemah lembut terhadap orang


orang mukmin

dan bersifat gagah perkasa/berani terhadap orang kafir/jahat


yang (dia) berjihad/berjuang

di jalan (ketentuan) Allah

5/55

5/56

dan tidak takut/kuatir kepada


celaan
( dari pada) orang yang suka mencelaitulah karunia/keberuntungan dari Allah

yang diberikanNYa kepada siapa yang dikehendakiNYa


Dan Allah maha luas/lapang (pemberiannya) lagi maha luas

IlmuNYa
penolong kamu sekalian (adalah) Allah dan
Sesungguhnya
rasulnya


dan juga orang-orang yang beriman
yaitu yang mendirikan shalat


dan orang-orang yang menunaikan zakat
dan juga orang-orang yang rukuk /hormat/taat (Kepada Allah)
dan siapa saja yang mengambil (menjadikan) Allah dan rasulNYa
dan (mengambil juga) orang-orang yang beriman (sebagai

penolongnya/pemimpin)


maka sesungguhnya (mereka itulah) kelompok/pengikut Allah
yang tidak terkalahkan

5/57

5/58


wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu sekalian mengambil,


orang-orang yang menjadikan agama kalian,
sebagai (bahan) ejekan dan olok-olokan/main-mainan
( yaitu) diantara orang-orang yang telah diberikan/diturunkan al

kitab (diantara para ahli kitab)


sebelum kalian

dan (mengambil juga) orang-orang kafir/penentang (musuh),

menjadi penolong (penolong orang-orang mukmin)


Dan bertaqwalah kepada Allah

kalau (benar) kamu orang-orang yang beriman


Dan (jangan jadikan penolong juga) orang-orang yang jika kalian

menyerukan untuk mengerjakan shalatmereka menjadikan itu (seruan itu) sebagai bahan ejekan
dan mempermain-mainkannya
Yang demikian itu disebabkan kerena mereka itu (adalah)

sekelompok umat/kaum
yang tidak mampu menggunakan pikirannya/memahaminya

5/59


5/60

katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" wahai ahli kitab,


(cara) apakah kamu temukan kesalahan kami/yang
dengan
kamu memandang salah terhadap kami
hanya karena kami beriman kepada Allah
dan kepada apa yang telah diturunkanNYa kepada kami,
juga kepada apa yang telah diturunkan kepada sebelum
dan
kami?
Sedangkan /sementara sebagaian besar diantara kalian itu
adalah orang-orang yang fasik

katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" apakah akan aku informasikan kepada kamu sekalian,
( tentang hal) terburuk (kutukan Allah)

daripada hal yang demikian?


( yaitu) tentang hukumkan/ganjaran dari sisi Allah
dari orang yang telah laknati/dikutuki Allah


dan orang yang dimurkai Allah atas dia?
lalu dijadikanlah mereka itu

5/61

( menjadi) monyet/kera

dan juga ada (menjadi) babi

dan juga (menjadi) penyembah berhala


Mereka itulah yang lebih buruk

tempatnya/kedudukannya/rankingnya

dan paling tersesat/lebih tersesat
dari jalan yang lurus
apabila mereka datang kepada kalian (orang-orang munafik
dan
diantara orang-orang yahudi itu)
berkata mereka;
" kami percaya/kami beriman"
padahal sungguh/benar-benar mereka menemui kamu
dengan kekafirannya/pertentangannya

sungguh mereka keluar/pergi dari kamu dengan itu


dan
(dengan cara itu pula/dengan cara pertentangan juga)
dan Alah (lebih) mengetahui,
apa-apa saja yang mereka sembunyikan
akan kamu lihat/saksikan sebagian besar dari mereka (orang dan
orang munafik itu)
akan segera (setelah itu) melakukan perbuatan dosa

5/62

5/63

dan melaksanakan permusuhan (kepada kamu)

dan mereka memakan hal-hal yang terlarang


Sungguh-sungguh buruk apa yang telah mereka lakukan itu


mengapa bukan/bukankah seharusnya,

ar-ruhban (para pendeta/ahli ibadah nasrani) mereka melarang ,

dan (melarang juga) al-ahbar (para rahib/ahli ibadah Yahudi)
untuk mengucapkan perkataan berdosa (bohong) ?

dan (melarang juga) mereka memakan hal-hal yang terlarang ?


Sungguh amat buruk sekali apa yang mereka lakukan itu


dan berkatalah orang-orang Yahudi,


tangannya Allah terbelenggu/terikat (pelit)
sebenarnya yang terikat/terbelengu (adalah) tangan mereka

(orang-orang Yahudi itu)


Dan merekalah yang dilaknati (Allah) karena ucapan mereka itu
tidak/bukannya begitu/bahkan sebenarnya, tangan Nya (Allah)

terbuka lebar (memaafkan/tidak kikir)

Dia memberikan rezky kepada siapa saja yang dikehendakiNyatentulah akan bertambah/memperbesar kepada sebagian
Dan
besar dari mereka,


dengan apa yang telah diturunkan kepada kamu (Muhammad)

dari Tuhan kamu (Al qur'an )

5/64

5/65

bertambah-tambah) kedurhakaan/pertentangan dan


( yaitu
(bertambah pula) keengkaran/pertentangan nya
Lalu akan Kami lemparkan (bangkitkan)
diantara mereka (sesama mereka)
rasa permusuhan serta rasa kebencian

sampai waktu/hari kiamat


setiap kali mereka menyulut
api perperangan/pertempuran


dipadamkannya oleh Allah

Lalu mereka berbuat /melakukan kehancuran/kerusakan di


muka bumi
namun Allah

tidak suka kepada orang-orang yang berbuat

kerusakan/kehancuran
dan seandainya ahli kitab

beriman/percaya dan bertaqwa (kepada Allah),


tentulah Kami hapus (kesalahan/dosa) mereka

5/66

bagi siapa saja yang dikehendakiNYadan tentulah Kami masukan mereka

kedalam syorga yang penuh kenikmatan

sekiranya mereka sungguh-sungguh


dan
mendirikan/menegakkan Taurat
dan juga (menegakkan) injil


dan apa yang telah diturunkan kepada mereka
dari Tuhan mereka (al qur'an)
mereka akan mendapatkan makanan (rezki/kerunia
tentulah
dari Allah)
dari atas mereka,
dan juga dari bawah kaki mereka


sebagian dari pada mereka beriman
dengan cara moderat/pertengahan

dan sebagian besar (lagi) dari pada mereka

jahatlah/hinalah apa yang mereka lakukan

Wahai rasul (Muhammad)


dakwahkanlah/sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepada

kamu

5/67

5/68

yang berasal dari Tuhan kamu


dan apabila kamu tidak melakukannya (tidak menyampaikannya)
maka tentulah kamu tidak menyampaikan apa yang

dirisalahkan-NYa/diamanatkan-NYa
Padahal Allah akan melindungi kamudari pada (gangguan) manusia

Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjukNYa


kepada kelompok/kaum orang-orang yang

menentang/engkar/kafir

Katakanlah; wahai ahli kitab


kamu sekalian tidak dipandang
sedikitpun (atas keberadaan kamu dalam agama kamu)
sebelum kalian menetapkan (melaksanakan),

Taurat dan Injil (hukum syariat di dalamnya)dan apa yang diturunkan kepada kalian
yang berasal dari tuhan kalian (Al qur'an),
tentulah akan bertambah/memperbesar (Al qur'an ini)
dan
kepada sebagian besar dari mereka (dari ahli kitab yang engkar)

dengan apa yang telah diturunkan kepada kamu (Muhammad),

5/69

yang berasal dari Tuhan kamu (AL Qur'an)


( yaitu/berupa) kedurhakaan/pertentangan

dan juga kekafiran/kesombongan/keengkaran ( dari mereka)

maka janganlah (kamu) bersedih/berkecil hati/berduka


atas (perlakuan) orang-orang/kaum/kelompok orang yang

menentang/engkar/kafir (kepada kamu)Sesungguhnya (siapa saja) orang-orang yang beriman


baik mereka orang-orang (bangsa) yahudi

dan mereka (bangsa) Sabiin

serta mereka (bangsa) nasrani
mereka itu sungguh-sungguh beriman/yakin/percaya
yang
kepada Allah
dan juga (kepada) hari akhirat


dan juga melakukan amal kebaikan/amal shalehmaka tentu tidak ada kekuatiran pada (diri) mereka
dan tidak juga ada kesedihan dari mereka


benar-benar/sungguh Kami telah ambil perjanjian yang teguh
dari pada anak keturunan israel

5/70

5/71

dan telah Kami utus bagi mereka


rasul-rasul
( akan tetapi) setiap kali datang (kepada mereka),

rasul-rasul,
membawa apa yang tidak diiinginkannya /tidak
dengan
berkenan
( dengan) keinginan/nafsu mereka
sekelompok daripada mereka itu
maka
membohongi/mendustakannya (rasul-rasul itu)
dan maka sebagian lagi dari mereka membunuh (rasul-rasul itu)
dan mereka pikir/berharap
bahwa fitnah yang mereka lakukan itu (kepada nabi--nabi yang
telah mereka bunuh itu) tidak akan menyebabkan
menjadi buta

dan (juga tidak menjadi) tuli
Kemudian/setelah itu penyesalan mereka diterima (diampuni)

oleh Allah

( namun) setelah itu (mereka) buta dan tuli lagi,
sebahagian besar dari pada mereka

Dan Allah maha melihat/memantau

5/72

terhadap apa saja yang mereka lakukan


sesungguhnyalah bahwa orang-orang yang

menyampaikan/mengatakan;

" Bahwasanya Allah

Dialah Al Masih,
putranya Maryam
Dan/Padahal AL Masih berkata;

" wahai anak keturunan Israil,


mengabdilah/sembahlah Allah Tuhanku

serta Tuhan kamu sekalian juga"


siapa saja (diantara kalian) yang
Sesungguhnya
mempersekutukan (diriku)
dengan Allah
maka sungguh/benar-benar/sangatlah diharamkan oleh Allah
atas dia syorga

dan tempat peristirahatannya/tinggal diamnya adalah api neraka


dan tidak ada sama sekali bagi orang yang lalim/sesat itu


penolongnya

sangatlah/benar-benar/sungguh kafirlah orang-orang yang


menyampaikan/mengatakan bahwasanya Allah

5/73

5/74

yang ketiga (salah satu) dari tiga-tiganya (maksudnya, Allah itu


adalah satu diantara yang tiga itu, atau ketiga-tiganya/seperti
paham trinitas di dalam agama orang nasrani)

Padahal tidaklah ada ilah/tuhan/sesembahan


selain dari pada Dia (Allah),
yang Maha Esa/maha Tunggal

Dan apabila (mereka) tidak berhenti dari apa yang


mereka sampaikan/katakan/ucapkan itu,


tentulah/pastilah bagi orang-orang kafir diantara mereka itu,
( mendapat) siksaan/azab yang pedih/pilu


mengapakah mereka (yang mengatakan Tuhan adalah tiga
maka
itu) tidak menyesal/tobat kepada Allah ?
dan memohon ampunan-Nya?
Padahal Dialah Allah yang maha Pengampun lagi maha

penyayang


Adapun AL Masih anak/putranya Maryam,

tidak lain hanyalah rasul/utusan

5/75

5/76

Sungguh/benar-benar sudah mangkat/mati para/banyak rasulsebelum dia (Isa almasih itu)
Dan ibu dia (dari AL Masih itu) adalah perempuan yang berkata
benar/jujur
yang biasa memakan,

berbagai jenis makanan

lihatlah/lihat
bagaimana Kami memperlihatkan/menerangkan/ menunjukkan

bukti-bukti tanda-tanda (kekuasaan) Kami


kemudian perhatikanlah (bagaimana)

mereka tertolak/disulap menjauh dari Kami
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);

" mengapa kamu menyembah/mengabdi


kepada selain dari pada Allah?


( sesuatu) yang tidak dapat memberikan mudarat/bencana


apapun kepada kalian?
dan tidak pula yang dapat memberi mamfaat ?
dan Allah, Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahuisampaikanlah (Muhammad);
" wahai ahli kitab (yang mendalami AL Kitab)

5/77

janganlah kamu melampaui batas/keluar didalam agama kaliantanpa kebenaran/ dengan cara yang tidak benar

jangan pula kalian mengikuti/memperturutkan hawa


Dan
(kesesatan) dari pada sekelompok
nafsu/keinginan
manusia/kaum
Benar-benar/sungguh telah sesat orang-orang

terdahulu/sebelumnya (sebelum kedatangan islam)
dan (telah) menyesatkan sangat banyak orang (dimana

kemudian orang yang tersesat itu menyesatkan lagi banyak


orang)

5/78

5/79


padahal mereka itu tersesat dari pada jalan yang lurus


Telah dikutuk orang orang yang kafir/sesat/jahat

dari pada anak keturunan israil


oleh lidah (perkataan/disumpahi , yang dikabulkan oleh Allah)

Daud
dan juga (disumpahi/dikutuki ) oleh Isa anaknya/putranya

Maryam
yang demikian itu karena pertentangan/ perlawanan mereka


(kepada Daud dan Isa)
karena/akibat mereka melewati batas/diluar batas
dan
kepatutan/keterlaluan
(akibat) mereka tidak melarang/mencegah/ mengendalikan diri

satu sama lain
terhadap perbuat mereka yang mungkar/maksiat/tercela
Sungguh jahatlah/nistalah

5/80

5/81

apa-apa yang telah mereka lakukan itu


akan lihat sebagain besar dari pada mereka (orang-orang
kamu
Yahudi)
mereka berteman/mereka bersekutu dengan orang -orang

kafir/jahat/curang

Sungguh jahatlah/nistalah
apa yang mereka persengkongkolkan,
untuk diri mereka sendiri

berupa kemarah/kemurkaan Allah kepada mereka
dan mereka akan kekal dalam siksaan (neraka)


sekiranya mereka itu
beriman kepada Allah

dan (beriman juga) kepada nabi-nabinya


dan (kepada) apa-apa yang diturunkan kepada dia (Muhammad)
( maka) tidaklah (mereka) mengambil orang-orang itu (orang

jahat/munafik itu) sebagai pembantu/penolong/sekutu mereka,


akan tetapi kebanyakan dari pada mereka
( adalah) orang-orang yang fasik/sesat/jahat/curang

5/82

Sungguh akan kamu saksikan/lihat (nanti) adanya orang-orang


( menunjukkan) rasa permusuhannya terhadap orang-orang

beriman
( yaitu) orang-orang Yahudi dan orang-orang musryksungguh (tentu saja) kamu akan temukan/dapatkan juga
dan
orang-orang yang akrab dengan kamu


yang berkasih sayang (dengan) orang-orang yang beriman


yaitu orang orang yang berkata/berujar;

" Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang nasrani


yang demikian itu diantara mereka terdapat

para al-qissisun (imam/uskup umat nasrani)


dan juga para ar-rubban (rahib/ahli ibadah Yahudi)
lalu mereka sebenarnya tidaklah menyombongkan (diri)
Lalu apabila mereka (orang-orang nasrani itu) mendengar,
apa yang diturunkan kepada Rasul (al qur'an)

kamu akan lihat/saksikan mata mereka

bercucuran/berlinang


air mata,

5/83

5/84

5/85

terhadap apa-apa yang mereka mengenali,daripada kebenaran (ayat-ayat al qur'an itu)
tentulah mereka mengatakan;
" ya Tuhan kami , kami beriman/percaya/yakin
maka masukkanlah/jadikanlah kami

orang-orang menyaksikan/memberi kesaksian (mengakui

kerasulan Muhammad dan menerima islam)

dan mengapakah kami tidak beriman kepada Allah


dan (kepada) apa-apa yang telah datang kepada kami

daripada kebenaran/kepastian (Al qur'an)

Padahal kami ini merindukan/mendambakan


supaya dimasukan kami oleh Tuhan kami
bersama-sama kelompok/golongan/kaum
orang-orang yang saleh/baik-baik


Allah memberi mereka (orang nasrani yang menyadari
maka
kebenaran al qur'an itu) penghargaan/balasan,
karena apa yang telah mereka ucapkan itu
( yaitu) Syorga

5/87

5/87

5/88

yang mengalir sungai-sungai dibawahnya


Kekal/abadi mereka disana (sorga itu)


Dan demikianlah balasan bagi orang-orang yang baik


baik/berbuat kebaikan
sedangkan orang-orang kafir/engkar (penentang kebenaran)


mendustakan/ (menolak dengan bohong) terhadap ayat serta
ayat/tanda-tanda (kekuasan) Kami


mereka itulah penghuni neraka


wahai orang-orang yang beriman
janganlah mengharamkan
yang baik-baik

apa yang telah halalkan/perbolehkan oleh Allah kepada kamu


sekalian

jangan pulam kalian melampaui batas kepatutan/lewat


namun
batas/keterlaluan
Sesungguhnya Allah

tidak mencintai/tidak suka kepada orang-orang yang


keterlaluan/lewat batas

dan makanlah apa-apa yang direzkikan oleh Allah kepada kamu sekalian

( yaitu) yang halal lagi baik


dan bertaqwalah kepada Allah

yang mana kalian (menyatakan diri kalian) mukminin kepadaNYa

5/89

Allah tidaklah menghukum diri kalian


karena ketidak sengajaan
dengan sumpah kalian
akan tetapi
akan menghukum kalian dengan apa

akibat apa-apa (sumpah) yang kalian kuatkan/menjadi


kuat/serius,

yang kamu bersumpah/ikrarkan
maka kafarat/penebusannya adalah memberi makan (orang

yang miskin)

( sebanyak) sepuluh orang miskin


daripada (makanan) yang biasa/sama dengan
apa yang kamu berikan kepada keluarga kalian
atau (dengan memberikan) pakaian kepada mereka
atau memerdekakan budak/tawanan perang
maka siapa saja yang tidak sanggup melakukannya


maka karafatlah/tebuslah dengan berpuasa selama tiga hari

yang demikian itu (adalah) karafat/penebusan


5/90

kalian yang sudah bersumpah dengannya (akibat sumpah


( bagi)
itu)


apabila kamu sekalian sudah bersumpah/berikrar

Dan jagalah sumpah-sumpah kalian

Demikianlah

diterangkan oleh Allah kepada kalian

ayat-ayatNya (hukum-hukumnya) agar supaya/mudah ( tentang)


mudahan kamu sekalian berterima kasih (kepadaNYa)


wahai orang-orang yang beriman

sesungguhnya Khamar (minuman yang memabukkan)
dan juga berjudi


dan ( berkorban untuk) berhala/altar

dan juga mengundi nasib dengan anak panah


( adalah) perbuatan aib/menjijikan


yaitu perbuatan/kelakuan setan


maka hindarilah/mengelaklah/jauhilah itu

agar supaya kamu beruntung

5/91

5/92


sesungguhnya setan itu mengendaki kamu
untuk mengambil umpannya diantara kalian

( yaitu) Permusuhan,
dan kebencian itu


yang di dalam khamar dan perjudian itu
dan (setan juga) mengahalang-halangi kalian untuk

menyebut/mengingat ALlah
dan (setan juga menghalang-halangi kamu) dari melaksanakan

shalat
maka apakah kamu sekalian,
mau menghentikannya?

Dan taatlah kamu sekalian kepada Allah


dan taatilah rasul


dan berhati-hatilah (terhadap hasutan/godaan)
Maka jika kamu berbalik,

maka ketahuilah
bahwa apa yang Kami (berikan) kepada rasul Kami itu

( adalah) pesan-pesan yang terang benderang/jelas

5/93

5/94

dan tidaklah ada bagi mereka yang telah beriman

dan (tidak ada juga) bagi orang-orang telah mengerjakan amal

kebaikan/saleh,

( yaitu) berdosa/salah terhadap apa yang telah ia makan

(memakan yang haram dulunya)
dengan itu (dengan ketentuan larangan itu) mereka
jika/apabila
tetap bertaqwa dan beriman (setelah itu)
lalu ia berbuat kebaikan/amal saleh (setelah itu)


kemudian tetap mempertahankan ketaqwaan dan keimannya

kemudian terus menerus berbuat ketaqwaan dan kebaikan
dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat

kebaikan/mukhsinin

wahai orang-orang yang beriman

Allah hendak menguji kalian dengan beberapa


sesungguhnya
(sedikit)

( hewan) perburuan
yang dapat ditangkap /dijangkau/diraih
dengan tangan kalian

dan juga (diraih dengan) tombak/senjata kalian

Supaya dijelaskan/ditunjuki oleh Allah


siapa saja yang takut kepada-Nya
5/95

terhadap hal-hal yang gaib

maka siapa saja yang melanggar batas kepatutan/keterlaluan

sesudah yang demikian itu (masih berburu di waktu musim haji)


maka baginya adalah ganjaran/hukuman/siksaan yang

memilukan/pedih


wahai orang-orang yang beriman

janganlah membunuh hewan buruan
ketika kalian sedang beribadah Ihram
saja diantara kalian yang membunuhnya (hewan buruan
siapa
itu)
dengan disengaja
maka hukuman/dendanya
mengorbankan/menyembelih (hewan) ternak yang
( dengan)
seimbang


yaitu hewan peliharan (lembu/unta)
yang diputuskan terhadap itu (tentang hewan penebus itu)
dua orang juri yang kalian kenal berbuat adildiantara
( oleh)
kalian
sebagai Had-ya (hewan untuk dikorbankan),
untuk dibawa ke ka'bah

5/96


atau menunaikan karafat (penebusan) dengan memberi makan,

orang-orang miskin
atau dengan ganti rugi
berupa puasa yang sebanding dengan makanan yang


dikeluarkannya itu
akibat) kensekwensi kesalahan/hukum yang telah

( begitulah
dilakukannya
Allah telah memaafkan

apa yang telah lampau/berlalu


Sedangkan bagi siapa saja yang mengulanginya lagi

niscaya Allah akan (memberikan) hukuman/pembalasan


Allah maha kuasa/perkasa dalam melasanakan
dan
hukuman/siksaan
dihalalkan bagi kalian (hewan/binatang) yang ditangkap di

dalam laut
dan makanlah itu (hewan laut itu) mana saja kalian senangi/yang

lezat
dan (boleh juga dimakan) oleh pelancong/dalam perjalanan

Dan diharamkan/dilarang atas kalian

berburu hewan daratan,
selama/pada masa kamu sekalian berihram

5/97

5/98

dan bertaqwalah kepada Allah


yang mana kepadaNYa lah kamu sekalian dikumpulkan
dijadikan oleh Allah Ka'bah
(sebagai) rumah yang disucikan/tidak boleh diganggu

gugat/diharamkan sesuatu yang diharamkan
yang berkedudukan sebagai pusat kegiatan ibadah manusiadan juga (kegiatan) di bulan-bulan haram ;
dan (pusat kegiatan) di bulan Hadya/bulan kurban/hari raya

kurban,
dan (pusat kegiatan) al qalid/pengumpulan hewan kurban


yang demikian itu supaya kalian mengerti
bahwa Allah mengetahui
segala yang ada di langit/angkasa luas

dan segala yang ada di seluruh bumi


dan sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha

mengetahui
ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah

sangat berat sangsi/siksaan/hukumannya


dan juga sesungguhnya Allah maha pengampun dan lagi maha

penyayang

5/99

5/100

adapun (kewajiban) atas rasul

( tidak lain) hanyalah menyampaikan


dan Allah mengetahui
apa yang kalian ungkapkan dan segala yang kalian
segala
sembunyikan
sampaikanlah/katakanlah (Muhammad);
" tidaklah sama,

(antara) kejahatan/keburukan dengan kebaikan/yang baik-baik


walaupun yang menarik itu bagi kalian,


( adalah) kebanyakan yang buruk-buruk


maka oleh sebab itu bertaqwalah kepada Allah

wahai orang-orang yang berpikir/para cendikiawan


supaya kamu sekalian memperoleh
agar
keberuntungan/kebaikan/mamfaat
wahai orang-orang yang beriman

janganlah kalian mempertanyakan (kepada rasullulah),


hal-hal yang apabila ditunjukan/diterangkan kepada kalian
akan menimbulkan kesusahan/petaka pada kalian

5/101

5/102

5/103

dan jika kalian mempertanyakannya


tentang sesuatu hal yang mana AL Qur'an sedang diturunkan,
tentulah akan diterangkan kepada kalian
memaafkan kalian tentang hal itu (yang kamu pertanyakan
Allah
itu)
dan Allah maha pengampun dan maha penyantun,telah ada sekelompok orang/kaum yang
benar-benar/sungguh
sebelum kalian (menanyakan hal yang demikian),
yang kemudian menyebabkan mereka menjadi

kafir/engkar/penentang/sesat

sekali Allah tidak pernah mengadakan (menetapkan


sama
syariat)
( yaitu terhadap) bahirah (unta betina yang diberi susu untuk
dipersembahkan pada berhala)
juga tidak (kepada) saibah (unta betina yang dilepas dan
dan
tidak boleh diganggu demi untuk berhala)
dan juga tidak untuk wasilah (seekor unta betina yang dibiarkan
berkeliaran untuk berhala karena telah melahirkan 2 anak betina
kembar atau berturut-turut)
dan juga tidak untuk Hami (unta jantan yang tidak boleh

diganggu karena tela menghamili sejumlah tertentu, untuk


dipersembahkan kepada berhala)


akan tetapi orang-orang yang sesat/kafir,
mereka mengada-adakan/beropini

untuk (membuat) kedustaan terhadap Allah

sebagian besar dari mereka tidak punya ilmu tentang itu


padahal
sama sekali/tidak mengerti
apabila dikatakan kepada mereka;

5/104

5/105

'" marilah kita laksanakan


menuju apa-apa yang (sudah) diturunkan Allah
dan juga menuju (perintah) rasul

Berkata/menjawab mereka (orang kafir/syirik itu);

" cukuplah bagi kami,


yang telah kmi dapatkan pada nenek moyang/tetua-tetua
apa
kami
apakah (mereka akan mengikutinya) sekiranya tetua Atau
tetua/bapak-bapak/nenek-moyang mereka adalah
mengerti/tidak mengetahui sedikitpun ( lalu mereka
tidak
mengikuti opini itu)?
tentulah mereka tidak akan mendapat petunjuk (yang
dan
benar)


wahai orang-orang yang beriman,
jagalah jiwa raga kalian,

tidaklah mereka (orang musyrik itu) dapat memberikanmudharat/keburukan terhadap kalian ( orang-orang beriman)


dengan penyesatannya,
apabila petunjuk telah datang dari Allah kepada kalian

5/106

Kalian semuanya (tentu) akan dikembalikan (KepadaNYa)
diperlihatkanNya kepada kalian apa saja yang telah kalian
maka
kerjakan
wahai orang-orang yang beriman

diperlukan kesaksian diantara kalian,apabila salah satu diantara kalian (merasa) mendekati,

kematian,


untuk segera berwasiat
( dimana) dua orang yang adil diantara kalian (kaum muslimin),

atau (kalau tidak ada) dua orang yang berlainan agama dengan

kalian
( yaitu) apabila kalian

dalam menempuh perjalanan (jauh) di bumi( yang mana di dalam perjalanan itu) kemudian kalian

ditimpa/mendapat musibah
( berupa bahaya) kematian

Kalian tahanlah mereka berdua (kedua saksi itu)

setelah shalat (untuk sama-sama berikrar)


maka bersumpahlah (keduanya) dengan nama Allah

5/107

Apabila kamu sekalian meragukannya (meka bersumpahlah) ;


sumpah) "KAMI TIDAK AKAN MENUKAR SUMPAH INI
( dengan
DENGAN HARGA YANG SEDIKIT (untuk kepentingan seseorang)
WALAUPUN DIA ADALAH KARIB KERABAT KAMI
DAN TIDAKLAH KAMI MENYEMBUNYIKAN
KESAKSIAN KAMI KEPADA ALLAH
SESUNGUHNYA JIKA KAMI MELAKUKAN HAL YANG DEMIKIAN

TENTULAH KAMI TERMASUK ORANG YANG BERBUAT


DOSA/KEJAHATAN
jika dipastikan/diketahui dengan jelas atas kedua mereka
Maka
(kedua saksi itu)

mereka telah melakukan kesalahan/kejahatan/dosa (curang)
maka dua orang yang lain yang lebih kuat (untuk menggantikan),


tempat kedudukan keduanyadari pada yang lebih berhak (kesaksiannya),
(yaitu) dua orang paling dekat atas mereka ( yeng lebih kuat
kedudukannya untuk menggantikan kesaksian dua orang yang
pertama)
lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah;


(dengan ikrar) "SESUNGGUHNYA KESAKSIAN KAMI LEBIH BENAR

( layak)
DARI PADA KESAKSIAN KEDUA SAKSI ITU

5/1085/109

DAN KAMI TIDAK MELANGGAR BATAS


SESUNGGUHNYA JIKA KAMI BERBUAT DEMIKIAN TENTULAH

KAMI TERMASUK ORANG YANG BERBUAT ZALIM/KEJAHATAN"


Yang demikian itu lebih lebih dekat/pantas

untuk mengemukakan kesaksiann atas yang sebenarnya
atau ketakutan
( yaitu) bahwa dia (akan) menyangkal sumpahnya
sesudah mereka bersumpah
Dan bertaqwalah kepada Allah

dan dengarkanlah (perintahNya)
Dan Allah tidak akan memberi petunjuk

kepada kelompok orang/kaum yang fasik/curang


pada suatu hari (dimana) Allah mengumpulkan
para rasul/seluruh rasul-rasul (di akhirat nanti)

dan bertanya (Allah kepada para rasul itu);


apakah/ bagaimanakah,
kalian ditanggapi/dijawab (oleh kaum kalian)?

berkatalah (menjawab para rasul itu);


kami tidak mengetahuinya (tidak mengetahui
" jawaban/tanggapan
umat kami)

Sesungguhnya Engkaulah

maha mengetahui sesuatu yang gaib


( ingatlah) ketika berfirman Allah;


" wahai Isa putra Maryam,

ingatlah akan nikmat KU kepada kamu

dan juga (NikmatKu) atas ibu kamu


ketika Aku mensupport/meneguhkan kamu dengan Roh Kudus


( Malaikat Jibril)

kamu dapat berkata-kata dengan manusia


( sewaktu kamu) dalam buaiyan/ayunan
begitu juga (setelah kamu) dewasa
dan (ingatlah) ketika Aku mengajari kamu (tentang ) AL kitabdan juga (mengajari kamu) hikmahnya

dan juga (mengajari kamu) Taurat beserta Injildan (ingatlah) ketika kamu (merancang)/membentuk

5/110

dari pada tanah liat

mirip (berbentuk) burung


dengan seizinKu
kemudian kamu tiup dengan nafasmu kepadanya
maka terjadilah burung (yang sebenarnya) dengan seizin KU

dan juga (ingatlah ketika) kamu menyembuhkan


pasien buta sejak dilahirkan

dan (menyembuhkan) pasien kusta/lepra


dengan seizin Ku

dan (ingat juga) ketika kamu membangkitkan


orang mati (dari kuburnya)
dengan seizin Ku

serta (ingatlah) ketika Aku mengendalikan (mencegah)


anak keturunan israil terhadap kamu(waktu itu kamu) menerangkan/menjelaskan kepada
ketika
mereka
mengenai ayat-ayat KU

5/111

5/112

berkatalah mereka ,
( yaitu) orang-orang kafir/penentang/jahat diantara mereka;

" Ini tidak lain hanyalah ilmu sihir yang nyata."

dan juga (ingatlah) ketika Aku ilhamkan

kepada (kelompok) hawariiyin;" supaya kalian beriman kepada KU
dan (beriman juga) kepada rasul KU

berkatalah mereka (kaum hawariiyin itu);

" KAMI BERIMAN DAN BERSAKSI


KAMI ADALAH ORANG YANG TUNDUK PATUH
BAHWA
(MUSLIMIN)

( ingatlah) ketika berkata,


para hawariiyiin (pengikut Isa);


" WAHAI ANAK MARYAM


apakah bersedia/sanggupkah Tuhan kamu
untuk menurunkan bagi kami
pejamuan makanan/hidangan

5/113

5/114

dari langit/angkasa

berkatalah (menjawablah Isa) ;


" takutlah/bertaqwalah (kalian) kepada Allah,

jika kalian betul-betul orang yang beriman


menjawab mereka (kaum hawariiyin);

" kami ingin untuk memakan (hidangan/pejamuan) itu,
dan (supaya) memantapkan hati kami,

dan (supaya) jelas/yakinlah kami,


bahwa (kamu) benar-benar/sungguh-sungguh (seorang)

penyampai kebenaran/dipercaya/jujur kepada kami
dan tentulah menjadikan kami atas (kejadian) ini

( sebagai) orang-orang yang menyaksikan (atas kebenaran kamu

dengan hidangan itu)


maka berkatalah/berdo'alah Isa Putranya Maryam ;


" YA ALLAH , YA TUHAN KU !"
turunkanlah kiranya bagi kami
pejamuan hidangan dari langit/angkasa
menjadikannya (hidangan ini) bagi kami (sebagai) hari raya
yang
kami

5/115

(yaitu) bagi orang yang bersama kami dan orang-orang yangberada sesudah kami

dan menjadikan pertanda (atas kekuasaa) Engkau

dan berilah rezki kepada kami


dan sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi rizki yang


paling baik
berkata/berfirman Allah;

Sesungguhnya Aku akan menurunkannya (hidangan itu)
" kepada
kalian

maka siapa saja yang kafir/engkar


diantara kalian sesudahnya (diturunkannya hidangan itu)
maka sesungguhnya Aku akan menyiksaannya dengan hukuman
yang tidak/belum pernah dijatuhkan/ditimpakan kepada

seorangpun/satu orangpun

dari pada seluruh umat manusia (sebelumnya)


dan (ingatlah) ketika berkata Allah;


" wahai Isa putra Maryam


apakah ada kamu mengatakan terhadap manusia
JADIKANLAH DIRI AKU

DAN (JADIKAN PULA) IBUKU SESEMBAHAN/TUHAN

SELAIN DARI PADA ALLAH?5/116

menjawablah Isa;

" MAHA SUCI ENGKAU,

TIDAKLAH PATUT AKU MENJADIKAN DIRIKU

UNTUK MENGATAKAN SESUATU


YANG TIDAK ADA HAK BAGIKU (UNTUK MENGATAKANNYA)


Jika sekiranya aku mengatakan hal demikian

maka tentulah/sungguh Engkau mengetahuinya


Engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku/jiwaku

sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada Engkau

Sesunguhnya Engkaulah

maha mengetahui sesuatu yang gaibAku tidak pernah berbicara/katakan kepada mereka
apa yang Engkau perintahkan kepada aku untuk
kecuali
(mengatakan) hal itu

( yaitu) untuk menyembah Allah


Tuhan aku dan Tuhan kalian,

5/117


DAN DIRIKU ADALAH SAKSI ATAS MEREKA ,
selagi/semasa aku tinggal/menetap bersama-sama/ diantara

mereka
Maka apabila Engkau telah wafatkan/matikan aku/ambil

nyawaku
Engkaulah peninjau /pengintai terhadap diri mereka itu


Dan Engkau jugalah terhadap segala sesuatunya
maha menyaksikannya
Apabila Engkau menjatuhkan hukuman/memberi ganjaran

5/118

5/119

kepada mereka (kepada orang yang mengatakan bahwa aku


adalah Tuhan/sesembahan mereka),


maka sesungguhnya mereka itu hamba-hamba-MU/pelayan-Mu
dan sekiranya Engkau mengampuni mereka

maka sesungguhnya Engkaulahyang maha pengampunan dan maha bijaksana


Berfirman Allah;

" inilah saat/hari keberuntungan
bagi orang-orang benar kebenarannyaBagi mereka adalah syorga yang dibawahnya
mengalir daripadanya sungai-sungai

5/120


kekal/abadi mereka di sana selama-lamanya
keredhaan Allah atas mereka
dan merekapun redha kepada Allah

yang demikian itulah kemenangan/prestasi yang luar biasa/besar

Allah lah pemilik kerajaan/penguasa langit/angkasa luas


beserta seluruh bumi


dan segala apa yang ada pada keduanya
dan Dia lah terhadap segala sesuatunya
maha berkuasa

SURAT AL AN'AM = Binatang ternak


No ayat

Teks AL Qur'an

Teks ayat

Terjemahan/Pemahaman


segala pujian bagi Allah
yang (Dia) telah menciptakan


langit/angkasa luas dan seluruh (isi) bumi

6/1

6/2

6/3

dan diadakan/dijadikanNya gelap/malam

dan cahaya/terang/siang


( namun) setelah itu orang-orang yang kafir/sombong/angkuh
mempersekutukan terhadap Tuhannya
Dialah yang telah menciptakan kamu sekalian
dari pada tanah

Kemudian ditetapkan/ditentukan ajalnya/jadwal kematiannya


Dan ada juga masa waktu/ajal (lainnya) yang ditetapkan (hanya


diketahui) di sisiNYa
kemudian (sesudah itu) kamu sekalian
meragukannya (tentang hari berbangkit)
dan Dialah Allah
( baik) di langit/angkasa luas

maupun di seluruh bumi


yang mengetahui Dia apa yang kalian siratkan/sembunyikan
(mengetahui juga Dia) apa yang kalian
dan
nampakkan/ujudkannya
mengetahui pula Dia apa yang telah kalian
dan
kerjakan/usahakan/perbuat

6/4

6/5

6/6

dan tidak satupun ayat-ayat datang/turun pada mereka


dari pada ayat-ayat Tuhan mereka


melainkan menjadikan mereka

( selalu) menolak/berpaling
sungguh/sangatlah mereka telah mendustakan terhadap

maka
kebenaran (dari ayat-ayat Allah/AL qur'an)
tatkala sampai kepada mereka

Maka kelak akan sampai pada mereka

( tentang ) berita/khabar (bukti-bukti),


apa-apa yang selalu mereka olok-olokan
apakah kamu sekalian tidak memperhatikan/lihat (pahami)
berapa (banyak) generasi sebelum mereka yang telah
sudah
Kami hapus/binasakan,

yang telah Kami teguhkan/mantapkan (kedudukan) mereka itu

di bumi/negeri ini
yang belum (pernah) diberikan/diteguhkan kepada
sesuatu
kalian
dan Kami kirimkan/curahkan dari langit/angkasa kepada mereka
( berupa curahan) hujan yang cukup

6/6

6/7

dan Kami jadikan sungai-sungai yang mengalir


dibawah mereka (di kampung mereka itu),

maka (kemudian) Kami binasakan orang-orang itu
( akibat) dosa/kejahatan mereka

lalu Kami angkat/jadikan
sesudah mereka itu

generasi/penerus yang lainnya


dan sekiranya Kami turunkan kepada mereka


buku catatan/kitab
diatas kertas

kemudian (mereka dapat) menyentuhnya/memegangnya


dengan tangan mereka (langsung),

tentu akan berkata orang-orang kafir/engkar/jahat ;


" bahwa sesungguhnya ini (catatan ini),

tidak lain hanyalah sihir yang nyata

6/8

6/9

6/10

dan berkata mereka (orang kafir/syirik);

" mengapa tidak,

diturunkan saja kepada dia (Muhammad) malaikat?

Namun kalau sekiranya Kami turunkan malaikat,


tentulah diputuskan/dihakimi (diadili langsung) kasus mereka


(hukuman untuk mereka)
itu/kemudian (tentulah) tidaklah ditangguhkan (lagi)
setelah
hukuman bagi mereka
sekiranya Kami menjadikan dia (Muhammad/rasul) itu
dan
Malaikat
Kami jadikan dia berjenis kelamin laki-laki (malaikat laki tentulah
laki)
tetaplah Kami kacaukan/ragukan mereka itu (pemikiran
Lalu
manusia itu)
sebagaimana kebingungan mereka sekarangdan sungguh telah diperolok-olokan beberapa rasul

sebelum kamu (Muhammad),


maka dikepung/diliputi lah terhadap orang-orang yang

( yang) mereka (selalu) mengejek diantara mereka


dengan apa yang menyebabkan/menjadikan mereka dengan itu

( apa yang disampaikan kepada itu mereka) memperolokolokannya

6/11

6/12

katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);

" berjalanlah/berpergianlah kamu di atas bumi/negeri-negeri

kemudian perhatikanlah bagaimanakah,


konsekwensinya/akibatnya (hasil akhirnya)
orang-orang yang melakukan

pembohongan/mengingkaran/penolakan

katakanlah/sampaikanlah (Muhammad):
" milik siapakah?
baik apa yang ada di langit/angkasa luas

muapun di seluruh bumi?


sampaikanlah ; (itu kepunyaan) Allah !

ditetapkan atas DiriNYa
kasih sayang
Sungguh Dia yang mengumpulkan kamu sekelian
kepada hari kiamat

( yang) tidak ada keraguan padanya (kiamat itu)


Bagi orang-orang merugi terhadap dirinya (mendustakan Allah)

6/13

6/14

maka mereka itu (adalah) orang-orang yang tidak beriman


dan bagiNYa (kepunyaanNya) segala sesuatu

( baik) di kegelapan/malam maupun di siang/terang
dan Dia lah yang maha mendengar lagi maha mengetahuiKatakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" apakah selain dari pada Allah,
akan (aku) jadikan pelindung?


( padahal Dia) pembuat/pencipta awal langit/angkasa luas dan


seluruh isi bumi
Dia lah memberi makan
walaupun (Dia) tidak diberi makan
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad) ;

" Sesungguhnya aku diperintahkan/disuruh


bahwa akulah yang paling awal/pertama-tama (secara langsung)

dari pada orang yang berserah diri (kepadaNYa)
dan tidaklah menjadikan aku

bagian dari pada orang yang musryk

6/15

6/16

6/17

katakanlah/sampaikanlah (Muhammad) ;


" Sesungguhnya aku takut


jika kamu menentang

azab/hukuman/siksaan dari Tuhanku


pada hari yang luar biasa/besar (kiamat)

Siapa saja yang dialihkan/dijauhkan dari padanya( azab/hukuman)

( pada) hari itu
sungguh/sangatlah ( dia telah mendapat) rahmat (dari
maka
Allah)

dan itulah

keberuntungan/prestasi yang nyata


dan apabila/seandainya ALlah menimpakan kemudharatan

kepada kamu

maka tidak ada yang dapat menggantikannya/menghilangkannyakecuali Dia (sendiri)
Dan jika/sekiranya Dia menimpakan kepadamu

keberuntungan/kebaikan
Maka Dia lah
yang maha berkuasa terhadap segala sesuatunya

6/18

6/19

Dan Dia maha berkuasa


atas sekalian hamba/pelayanNYa

Dan Dia lah yang maha Bijaksana lagi Maha meliputi


(mengetahui)
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);

" Siapakah yang,


sangat kuat (benar-benar kuat) kesaksiannya?
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
Allah !
Persaksian/kesaksian (yang meliputi) antara aku dan
( yaitu)
kalian
Dan kepada akulah diwahyukan/diserahkan/diturunkan

AL Qur'an ini
dengan itu (al qur'an itu) aku memberikan peringatan
yang
kepada kamu sekalian
juga kepada siapa saja yang mencapainya/sampai (Al Qur'an
dan
ini)
Apakah kamu sekalian
sungguh menjadi saksi/mengakui
bahwa bersama dengan Allah,

6/20

ada tuhan-tuhan yang lain ?


katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" tidaklah aku bersaksi/mengakuinya (yang demikian)"

katakanlah/sampaikanlah (Muhammad) ;
" Sesungguhnya Dialah Tuhan yang maha Esa"

dan sesungguhnya aku berlepas diri/tidak bertanggung jawab


apa-apa yang menjadikan kamu
( terhadap)
mempersekutukanNYa
orang-orang yang telah Kami turunkan/berikan kepada mereka

AL Kitab (Taurat/ Injil)


( mereka) mengenali kamu (muhammad)
sebagaimana
( mereka) mengenali
para putra mereka sendiri
Orang-orang yang merugikan dirinya sendiri (membohongi diri

sendiri),
maka mereka itulah (orang-orang yang) tidak beriman/tidak

memiliki keyakinan/tidak memiliki kepercayaan (kepada ayatayat Allah)


dan siapakah yang (lebih) zalim/curang/licik
dari siapa saja yang membuat-buat/mengada-adakan,

6/21

6/22

6/23

kedustaan/kebohongan terhadap Allah ?


atau melakukan kedustaan (menolak dengan bohong), terhadap

ayat-ayat/bukti-buktiNYa
tidaklah mendapat keberuntungan/kemulian
sesungguhnya
orang-orang zalim
dan pada hari penghimpunan/pengumpulan
mereka semuanya (dikumpulkan)

kemudian Kami berfirman kepada


orang-orang yang berbuat syirik

di manakah sesembahan yang kamu sekalian jadikan sekutu


yang kalian menyatakan/meyakininya?

kemudian tidaklah akan ada lagi


keji/fitnah keji mereka (alasan mereka menyekutukan
tuduhan
Allah)
selain hanya berkata ;
" demi Allah , tuhan kami!"

" tidak ada kami mempersekutukan Allah"

6/24

6/25

perhatikanlah/lihatlah bagaimana
berdusta terhadap dirinya sendiri (menolak dengan
mereka
bohong)

dan sirnalah bagi mereka

apa yang telah mereka opinikan/ada-adakan (dahulunya)


diantara mereka (ada yang) mendengarkan tentang (ucapan)

kamu
padahal Kami mengadakan
diatas hati nurani (jantung) mereka
( berupa) selubung/penutup

untuk memahami itu (al qur'an)


dan (juga ada tutupan) pada telinga mereka
( yang ) menulikan/pekak
Dan sekiranya/apabila/seandainya mereka perhatikan/lihat
segala tanda/bukti-bukti (Kami)
tidaklah mereka (akan) percaya dengan itu (bukti/ayat itu)

Hingga apabila mereka datang kepadamu,

tentulah mereka akan membantah kamu

6/26

6/27

Berkata mereka (orang-orang) yang engkar/kafir itu:" sesunguhnya ini (AL Qur'an ini),
tidak lain hanyalah cerita dongeng

(dari) orang-orang tua/jaman kuno


mereka melarang (orang lain) mendengarkan darinya
lalu
(rasullullah/alqur'an)
dan mereka menghindar darinya (rasullullah/Al Qur'an)
dan sesungguhnya mereka melakukan itu ,
tidak lain, hanyalah untuk diri mereka sendiri
sedangkan mereka tidak menyadari/mengerti
sekiranya kamu melihat/perhatikan (di akhirat nanti), ketika
Dan
mereka dibuat berdiri tegak/dihadapkan
diatas neraka,
maka tentulah mereka berkata;

" mungkinkah kami/seandainya/jika sekiranya kami,


dapat dikembalikan (ke dunia)

dan (tentu) kami tidak akan ,


membohongi/mendustakan ayat-ayat/bukti-bukti dari Tuhan

kami

6/28

6/30

dan (tentu) kami akan menjadi (bagian) dari pada orang-orang


yang beriman
begitu/bahkan yang sebenarnya, sudah sangat
bukannya
jelas/terbukti bagi mereka
( yaitu) apa yang mereka sembunyikan
dari dahulunya
dan seandainya mereka kembali (ke dunia) mereka tentu saja

akan kembali (akan melakukan hal yang sama lagi)

terhadp apa-apa yang dilarang darinya


dan sesungguhnya mereka itu (adalah) pendusta/pembohong
dan (tentu) mereka akan berkata ;
" sesungguhnya hidup kami
tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja
dan tidaklah kami akan dibangkitkan lagidan seandainya/apabila kamu (Muhammad) perhatikan/lihat
ketika mereka dihadapkan
kepada Tuhan mereka

berkata/berfirman (Allah);
"Bukankah ini (kebangkitan ini) pasti/benar?


yang dijawab (oleh mereka);

6/31

" pasti/demi Tuhan, sungguh benar Tuhan kami"

berkata/berfirman (Allah);

" maka rasakanlah hukuman/azab ini


apa/ karena apa (disebabkan) yang ) kalian
dengan
dustai/bohongi (itu)


sungguh sangat kecewa/merugi orang-orang yang mendustakan
pertemuannya dengan Allah
hingga apabila

datang kepada mereka hari sa'ah/kiamat (hari pengadilan Agung)


( secara) tiba-tiba/mendadak

mereka berkata ;

" wahai/alangkah celakalah bagi kami,


atas apa-apa yang kami keliru lakukan padanya
Dan mereka membawa
beban berat mereka
diatas punggung mereka

6/32

6/33

Amat buruklah
apa yang mereka bawa itu

Dan tidaklah kehidupan dunia,

tidak lain/kecuali hanyalah main-main

dan (kehidupan didunia juga adalah) hiburan (semata)


Dan tentulah (kampung) akhirat (lebih) baik


( bagi) orang-orang yang bertaqwa
Apakah kalian tidak mengerti/memahaminya?
Sungguh (Kami telah) mengetahui
bahwa mereka sangat mengecewakan/menyedihkan hati kamu

( Muhammad)
( dari pada) orang-orang yang berkata demikian
Maka sesungguhnya mereka itu

tidaklah membohongi/mendustakan kamu (Muhammad)

akan tetapi orang-orang yang zalim/curang itu,


menyangkal ayat-ayat/bukti-buktinya Allah

6/34


6/35

Dan sungguh telah didustakan/diingkari para rasul ( didustakanoleh umatnya)

yang sebelum kamu (Muhammad)

maka (para rasul itu) bersabar/tabah (tahan uji)


terhadap apa yang didustakan/diingkari oleh meraka (kaumnya)

dan juga perlakuan (aniaya) mereka

sampai/hingga


datang kepada mereka pertolongan Kami
Dan tidaklah ada yang boleh merubah ketentuan

ketentuan/kalimat Allah

Dan sungguh telah datang kepada kamu

tentang berita/cerita rasul-rasul itu


Dan jika mereka-mereka itu (yang berpaling itu) sungguh sangat

menyedihkan bagi kamu( karena) ketidak redhaan mereka


maka jika kamu mampu/kamu bisa
yaitu kamu membuatkan/mencarikan
terowongan/lobang

di bumi

6/35

6/36

6/37

atau tangga
di atas langit/angkasa
datangkanlah kepada mereka sebuah mukzizat/bukti yang
maka
nyata (sesuai menurut permintaannya/kalau kamu mampu)
Sekiranya Allah berkehendak
tentulah dijadikan ke atas mereka hidayah/petunjuk
maka oleh sebab itu janganlah kamu sekali-kali termasuk orang


yang melakukan kejahilan

sesungguhnya yang mematuhi seruan (Allah)


( adalah) orang-orang yang menyimak/mendengar (seruanNYa)

orang yang mati (orang-orang kafir yang mati


sedangkan
hatinya)
akan dikumpulkan/dibangkitkan mereka oleh Allah
kemudian kepada Tuhannyalah mereka dikembalikan
dan berkatalah mereka (orang kafrir mekkah);
mengapakah tidak diturunkan kepada dia (muhammad)
mukjizat/bukti
dari Tuhannya?
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" Sesungguhnya Allah menentukan/berkuasa,

6/38

6/39

atas diturunkannya mukjizat/bukti (kekuasaan Allah)


akan tetapi kebanyakan dari mereka
tidaklah mengerti/mengetahuinya

dan tidaklah dari pada segala binatang yang ada di seluruh bumi

serta tidak pula burung-burung yang berterbangan (diangkasa),,


dengan kedua sayapnya
(mereka itu) tidak lain hanyalah umat-umat/sekelompok

masyarakat/komunitas yang mirip/semisal dengan kalian


(manusia)
Tidaklah Kami pisahkan/terlantarkan (tidak mempedulikannya)
di dalam AL Kitab sedikitpun

kepada Tuhannyalah mereka
kemudian
dikumpulkan/dikembalikan
Dan orang-orang yang mendustakan (menolak dengan bohong)

terhadap ayat-ayat/ bukti-bukti Kami

pekaklah dan bisulah mereka (itu)
( mereka) berada di kegelapan

Siapa saja yang dikehendaki ALlah


( tentu) tersesatlah dia

siapa saja yang dikehendaki (Nya) tentu Dia menjadikannya


dan
(orang itu)

( berada) diatas jalan yang lurus (jalan kebenaran)


6/40

6/41

6/42

sampaikanlah/terangkanlah/katakanlah (Muhammad);
" Jelaskanlah kepada diriku

( yaitu) jika datang kepada kalian hukuman/siksaan Allah
atau didatangkan kepada kalian hari sa'ah/kiamat (hari


pengadilan agung)
(kepada) selain Allah kalian menyeru/memohon
apakah
(pertolongan)?
( katakanlah) jika kamu sekalian penyampai yang benar/jujur.saja tidak/bahkan yang sebenarnya, hanya Dia-lah yang
tentu
kalian seru/berdoa

maka (Dia) menghilangkan/membebaskan kamu (dari bahaya itu)


mengenai apa saja yang kalian seru/berdoa/sampaikan padaNYa

( yaitu) jika Dia berkehendak (berkenan) ,


dan (juga jika) kalian tinggalkan,
apa-apa yang kalian sekutukan denganNya

dan sungguh Kami telah mengutus (rasul) kepada umat-umat,

sebelum kamu


maka Kami hukum/siksa mereka mereka dengan kesengsaraan

6/43

6/44


dan (juga dengan) kemelaratan

( hal ini) supaya mereka menjadi lebih rendah hati/bersahaja
maka mengapa bukan ,
ketika datang kepada mereka,
bencana/kemalangan ,

mereka memohon dengan kerendahan hati (kepada Allah),

akan tetapi bahkan terlihat jelas

( nyaitu) hati nurani mereka (yang sudah mengeras/beku)


dan mereka dibuat terpikat/terarik oleh setan
apa-apa (kehebatan/keindahan) yang telah mereka
( terhadap)
perbuat/lalukan itu
maka tatkala mereka melupakan
apa yang diingatkan dengan itu (kejahatan mereka sebelumnya)
maka Kami singkapkan/bukakan kepada mereka
segala macam pintu-pintu (pintu daya pikat

keindahan/kemegahan dll)
hingga/sampai ketika
mereka bergembira

6/45

6/46

dengan apa-apa yang telah diberikan kepada merekaKami timpakan (azab) pada mereka
dengan sekonyong-konyong/tidak terduga
maka ketika itulah mereka diam berputus asa
maka dikerat/dimusnahkan
( sampai) ke akar-akarnya/sisa-sisanya/ komponen akhirnya
( yaitu) kaum/kelompok orang-orang yang berbuat

zalim/aniaya/curang


Maka segala puji bagi Allah
Tuhannya semesta Alam

sampaikanlah/katakanlah (Muhammad);
" kalian jelaskanlah/terangkanlah (kepada diriku)

jika diambil/dicabut/dihilangkan oleh Allah
pendengaran (menyimak) kalian

dan juga penglihatan (pandangan) kalian
serta ditutupNYa
terhadap hatinurani/akal-budi kalian

6/47

6/48

siapakah tuhan selain Allah


yang dapat mengembalikan kepada kalian hal itu (fasilitas itu)?

saksikanlah/perhatikanlah
bagaimana Kami memperlihatkan berkali-kali tentang kebesaran

(kebenaran) ayat-ayat (Kami)kemudian/setelah itu mereka tetap menolaknya/berpaling
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" kalian jelaskanlah/terangkanlah (kepada diriku)

jika datang kepada kalian hukuman/siksaan Allah
secara konyong-konyong/tiba-tiba

atau (hukuman/siksaan) yang kelihatan/nyata/terang-terangan

( maka) adakah yang mengalami hal demikian (kebinasaan itu),


daripada kelompok/kaum yang berbuat
selain
zalim/aniaya/jahat?

Dan tentu Kami tidak mengutus para rasul itu

kecuali untuk pemberi kabar gembira (kepada mereka)

serta pemberi peringatan


maka siapa saja yang beriman

6/49

6/50


dan melakukan perbaikan/perdamaian

maka tidaklah ada kekuatiran bagi mereka
dan tidak (pula) mereka itu kecewa/sedih
dan (bagi) orang-orang yang mendustakan (menolak dengan

bohong),
terhadap bukti/ayat-ayat Kami

tentulah mereka akan ditimpa hukuman/ganjaran/siksaan


disebabkan perbuat fasik/jahatnya

katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);

" tidaklah aku mengatakan kepada kalian
bahwa harta benda Allah ada disisi aku
dan juga aku tidak mengetahui/tidak punya pengetahuan

( tentang) hal gaibdan juga aku tidak mengatakan kepada kalian

bahwasanya aku adalah malaikat "

Aku tidak mengikuti apapun kecuali apa yang diwahyukan

kepada aku

6/51

katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" apakah sama mereka yang

buta

dengan orang yang melihat ?


Maka apakah kalian tidak memikirkannya?
ingatkanlah/peringatkanlah dengan hal ini (yang
dan
diwahyukan ini/al qur'an)


( kepada) orang-orang yang (merasa) takut
bahwa (mereka) akan dihimpun
kehadapan Tuhan mereka
Dan tidaklah bagi mereka, selain dari padaNYa

yang melindungi dan yang memberikan syafaaat (pertolongan)


Supaya mereka itu bertakwa/takut/sadar (dengan peringatan itu)
Dan janganlah mengusir/janganlah menyuruh pergi
orang-orang yang selalu berdoa'/beribadat/tekun kepada

Tuhannya
baik di (waktu) pagi
maupun di (waktu) sore

6/52

6/53

(yang dia itu selalu) menghendaki keredhaan (dirinya) kehadapanNYa

bukan kamu yang mempertanggungjawabkan


daripada hasil amalan mereka
walau sedikitpun (amalan mereka itu)
dan tidak juga kepada mereka (mempertanggungjawabkan) dari

perbuatan kamu ,
walau sedikitpun (amalan kamu itu)
menyebabkan (kamu berhak) melakukan pengusiran
yang
terhadap mereka
sehingga kamu akan menjadi bagian daripada orang yang

berbuat zalim/jahat/curang

dan demikianlah

Kami mencobai/menguji

antar sesama mereka/satu terhadap yang lainnya diantara


mereka
supaya mereka (yang menganggap dirinya terhormat itu)
agar
mengatakan;
" orang-orang inikah/semacam inikah ( orang rendahan/kaum

duafa ini)
yang mereka (dianugrahi) oleh Allah (berada) bersama kita ?
(Allah berfiman) "bukankah Allah yang maha mengetahui,terhadap/siapa saja orang-orang yang berterima

kasih/bersyukur (padaNya)?

6/54

6/55

Dan apabila datang kepada kamu (Muhammad) orang-orang

yang
beriman kepada ayat-ayat/bukti/keterangan Kami
maka sampaikanlah/katakanlah (perkataan);

" Sallamun a'laikum (selamat atas diri kamu sekalian)"


Tuhan telah menetetapkan untuk kamu sekalian
atas diriNYa kasih sayang/rahmat"
( yaitu) Bahwasanya,
siapa saja diantara kalian yang melakukan
kejahatan karena kejahilannya (kebodohannya)
kemudian (dia) bertobat/mengakui kesalahannya setelah itu

(mengerjakannya)

dan juga berbuat perbaikan/perdamaian,

maka sesungguhnya Dia


maha pengampun dan maha penyayang


Dan demikianlah Kami jelaskan/terangkan kepada kamu ayat

ayat/tanda/bukti ( bagi orang orang yang saleh)


dan supaya menjadi jelas juga,

jalan orang-orang yang (selalu) berbuat


hasutan/penyesatan/dosa

6/56

6/57

katakanlah ( hai Muhammad) ;

" sesunguhnya aku dilarang


untuk menyembah/tunduk patuh/mengabdi sepenuhnya pada

yang diseru/dimohon
selain dari pada Allah

katakanlah (Muhamad);
tidaklah aku mengikuti hawa nafsu (keinginan sesat) dari pada
" kamu
sekalian

sungguh tersesatlah aku jika (melalkukan hal) demikian

Dan (jika demikian) tidaklah aku termasuk orang medapat

petunjuk (Allah)

katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" Sesungguhnya aku
menerangkan/menjelaskan( hujjah) dari Tuhanku
kamu sekalian mendustakan/berdusta terhadap itu
sementara
(kebenaran ayat-ayat/al qur'an)
( yaitu) apa-apa yang ada di sisiNYa
apa-apa yang kamu tidak sabar menunggu terhadap
( Tentang)
itu (janji Allah yang kalian mintakan itu),
lah ada wewenangku untuk memutuskannya (menurunkan

tidak
azab/hukuman itu) kecuali hanyalah Allah


Ketentuan itu Haknya Allah

6/58
6/59

dan Dialah pemberi keputusan akhir/penentu yang paling baik

/hakim agung yang menentukan


katakanlah/jawablah/sampaikanlah (Muhammad) ;
" kalau sekiranya ada bagiku/disisi aku
yang kalian ingin disegerakan datangkan dari Nya tentang
apa
(azab) itu,
maka tentulah kasus/perkara ini telah


diputuskan/dihakimi/diadili
diantara aku dengan kalian
Dan Allah maha mengetahui

terhadap orang-orang yang berbuat lalim/curang

dan disisiNYa lah


kunci-kunci yang gaib

tidak ada yang dapat mengetahuinya,


kecuali Dia
Dia maha mengetahui
apa yang ada di daratan dan di Lautan/samudra luas,


dan tidak yang jatuh
dari pada sehelai daunpun

6/60

melainkan (tentulah) diketahuiNya


dan tidak pula sebiji apapun

dalam kegelapan di diseluruh bumi.


dan tidak juga yang basah/ segar


serta yang kering kerontang

melainkan (tentulah) telah dibukukan/tertulis dengan


nyata/jelas (dalam kitab induk)


Dialah yang menidurkan/mewafatkan (mengangkat roh)
dan
kamu sekalian di malam hari
(Dia) pula yang mengetahui apa yang kamu

dan
lakukan/dapatkan di siang hari
kemudian (Dia) mengirimkan kembali kepada kalian padanya
( kembalinya
roh pada raga, ketika bangun dari tidur)
agar ditentukan/ditetapkan (disempurnakan) ajalnya pada

waktunya/saatnya (yang telah ditentukan)


dan (hanya) kepadaNYa lah (kalian) dikembalikan
kemudian (akhirnya) diberitahukanNYa lah kepada kalian
dari apa-apa yang telah kalian laksanakan/kerjakan
dan Dia lah yang maha berkuasa diatas sekalian hamba

hambaNYa
lalu diutusNya kepada kalian
para malaikat penjaga/pengawal

6/61

6/62

6/63

hingga/sampai apabila/jika ,

datang kepada salah seorang diantara kalian,

kematian/ajal
nyawanya oleh utusan Kami itu
Diwafatkanlah/diambilah
(Malaikat itu)

mererka itu (malaikat-malaikat itu) tidak melalaikan


dan
(kewajibannya/tugasnya)
dikembalikanlah (orang yang dimatikan itu) kepada
Kemudian
Allah


( Dialah) penguasa yang Hak/sebenar-benarnya penguasa/pasti

Bagi Dia-lah segala hukum/ketetapan (pada hari itu)
dan Dia penghisab (mengkalkulasi/menghitung) yang sangat

cepat/akurat

katakanlah/sampaikanlah (Muhammad) ;
" siapakah yang akan menyelamatkan kalian (dari bencana) di

kegelapan

baik ketika di darat atau ketika di samudra luas

yang kalian berdoa/memohon kepadaNYa dengan suara


keras/berendah diri

dan yang diam membisu (berdoa):


" Sesungguhnya jika Dia menyelamatkan kami
dari hal itu (bencana/siksaan itu)

6/64

6/65

tentulah kami
termasuk bagian dari orang yang bersyukur/berterima kasih

katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" itu)Allah lah yang menyelamatkan kalian daripadanya (bencana
dan dari segala macam penderitaan (speerti bencana,

kesusahan, sakit dll)

( namun) kemudian kalian kembali mempersekutukanNYa


katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" Dialah yang menentukan/berkuasa
untuk mengembalikan/mengirimkan kepada kalian

hukuman/siksaan
baik dari atas kalian (dari langit/angkasa)
atau dari bawah kaki kamu sekalian (dari bumi/samudra)


atau (dengan) mencampur baurkan kalian
dalam) kumpulan/frasksi-fraksi/golongan (yang saling
( di
berbeda paham)

Lalu membuat kamu merasakan/beradabtasi/mencicipi


(yaitu) saling merasakan keganasan segolongan terhadap

golongan yang lainnya


Perhatikanlah/amatilah, bagaimana

6/66

6/67

6/68

Kami memperlihatkan berkali-kali tentang tanda-tanda/bukti


kebenaran ayat-ayat ( kekuasaan Kami)

supaya mereka memahaminya/


agar
memikirkannya/merenungkannya
Dan telah didustakannya oleh kaum-mu tentang itu (hukuman


/kebinasaan umat yang lalu itu)


padahal Dialah yang hak/pasti/benar
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);

" tidaklah aku untuk (datang) kepada kalian
( untuk) mengurusi urusan/mewakili urusan kalian
pengkhabaran/berita (oleh rasul) ada tujuannya/waktu
tiap-tiap
terjadinya

maka kelak/nanti kalian akan memahaminya/mengetahuinya
dan jika kamu dapati/lihat orang-orang yang
berdebat keras/mempertentangkan/mengolok-olokan
terhadap ayat-ayat Kami (Al qur'an)

maka tinggalkanlah/berpalinglah/abaikanlah mereka itu

sampai/hingga mereka memulaiterhadap pembicaran/diskusi yang lain

Dan kapan saja,

6/69


setan dapat menyebabkan kalian lupa/khilaf ,

maka janganlah duduk/hadir/ikut (bersama mereka, untuk


membicarakan topik yang dipertentangkan atau diperolokolokkannya itu),


setelah diperingatan/disadarkan ,

( yaitu ikut) bersama-sama dengan orang-orang lalim/sesat itu


dan tidaklah ada bagi orang-orang yang bertaqwa
terhadap hisab/perhitungan (dosa/kesalahan) mereka (orang
yang
memperolok-olokan ayat-ayat tersebut) sedikitpun
tetapi (kewajiban orang bertaqwa) adalah
akan
menyampaikannya (kebenaran)
supaya (orang-orang yang lalim itu) menjadi
agar
bertaqwa/sadar/takut
Dan tinggalkanlah/abaikanlah,
orang-orang yang menjadikan ajaran/agama mereka

( sebagai) bahan permainan dan bahan olok-olokan


mereka (telah) dibohongi/ditipu oleh kehidupan

dan
(kemegahan) dunia
dan ingatkanlah (mereka) dengan itu (al Qur'an itu)
(agar mereka) tercegah untuk terjerumus kedalam kebinasaan

(neraka) oleh nafsunya/keinginannya sendiri


akibat perbuatannya

6/70

Tidaklah ada baginya
selain dari pada Allah pelindungnya/walinya


dan tidak ada juga (baginya yang memberi) safaat/penolong

perantara
dan jika sekiranya (dia) menawarkan tebusan
( dengan) segala macam tebusan/ganti rugi
tidak akan diterima (oleh Allah) dari padanya (tebusan
tentulah
itu)
Mereka itulah orang-orang yang


terjerumus kekal (dalam neraka)
akibat/dengan apa yang telah diperbuatnya

bagi mereka (disediakan) minuman


( yaitu berupa ) air yang sedang mendidih

dan hukuman/siksaan yang menyakitkanakibat mereka itu kafir (pembangkang/menyesatkan/sombong)
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
apakah harus kita menyerukan/memohon kepada selain dari

pada Allah ?
yang tidak mendatangkan keberuntungan/mamfaat
sesuatu
bagi kita?


dan tidak juga memberikan mudharat kepada kita ?
Lalu mengembalikan ,

6/71

di atas tumit kita/kami (berbalik kebelakang)


setelah kita ditunjuki oleh Allah?


sebagaimana orang-orang yang dia dibohongi/dikelabui,

( oleh) setan di bumi/negeri


yang membingungkan baginya (orang yang disesatkan itu)( setan itu) bersama-sama temannya menyeru/memangil dia ,

menuju sebuah petunjuk
( " yaitu) marilah/datanglah/ikutilah kami"

katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" sesunguhnya petunjuk (dari) Allah itulah
( sebenar-benarnya) petunjuk/hidayah
dan kita disuruh berserah diri/islami
( kepada) Tuhannya seluruh alam semesta

6/72

6/73dan juga (mewasiatkan pada ku) untuk mendirikan shalat
dan juga (mewasiatkan aku) untuk bertaqwa (berserah
diri/takut/tunduk patuh) kepadaNYa
dan Dia lah (Tuhan) yang kepadaNYa
kalian dikumpulkan
dan Dia yang menciptakan/pencipta
langit/angkasa luas


dan juga (pencipta) seluruh bumi

dengan hak/kepastian/kebenaran
juga pada saat (pencipta) dengan

Dan
mengucapkan/mengatakan;

" Kun fayakuun" (jadi maka jadilah)dengan perkatan yang Hak/kebenaran

dan bagiNya-lah seluruh Kekuasaan

pada saat/diwaktu dipukul/diperdengarkannya shur (sangkakala

yang siap untuk ditiup oleh malaikat israfil pada saat kiamat)

( bagiNyalah) seluruh keilmuan yang gaib


maupun (keilmuan) yang tersaksikan/terlihat

Dan Dia lah yang maha bijaksana lagi maha meliputi

6/74

6/75

6/76

dan (ingatlah) ketika berkata Ibrahim,


kepada bapaknya "Aazar";
" Apakah pantas (Bapak) menjadikan,


berhala itu tuhan-tuhan/sesembahan-sesembahan?
aku (anakmu ini) melihat/menjelaskan kepada
Sesungguhnya
kamu

dan juga kepada kaum/kelompok/teman-teman kamu( telah) berada dalam kesesatan yang nyata


dan demikianlah Kami tunjukkan/perlihatkan kepada Ibrahim

kerajaan/kekuasaan/tanda kebesaran (Kami)

( yaitu) langit/angkasa luas dan di bumi


dan agar supaya dia (Ibrahim) termasuk orang-orang yang

berkeyakinan
maka manakala di kegelapan malam
dilihatnya
bintang

berkatalah dia (Ibrahim);


" inilah/dialah Tuhanku

6/77

6/78

akan tetapi ketika dia (bintang itu) mengeset/tenggelam lagi

berkatalah (Ibrahim) ;
saya tidak menyukai terhadap hal-hal yang tenggelam/turun


maka ketika terlihat olehnya
menyongsong naik

berkatalah (Ibrahim);
" inilah/dialah Tuhanku

bulan

akan tetapi manakala dia (bulan itu) tenggelam (dibarat)

berkatalah (Ibrahim);
sesungguhnya jika tidaklah ditunjuki aku oleh Tuhanku

jadilah aku termasuk kaum/kelompok orang-orang yang sesat".

Maka manakala dilihatnya matahariyang sedang menyingsing/naik

berkatalah (Ibrahim);
" inilah/dialah Tuhanku

ini lebih besar

6/79

6/80

maka manakala dia (matahari itu) tenggelam (di barat)

berkatalah (Ibrahim);
" wahai kaumku/teman-temanku/masyarakatku
sesungguhnya aku berlepas diri (tidak mau ikut atau tidak mau

mempertanggungjawabkan)
dari sesuatu yang kalian persekutukan/kemusyrikan kalian
Sungguh aku memutar mukaku/ menghadapkan diriku (Aku

sudah menetapkan keyakinanku)


wajahku/diriku (keyakinanku) kepada yang,
yang menciptakan/menjadikan langit/angkasa luas dan seluruh


bumi,
lurus (langsung tertuju pada petunjuk-Nya, kepada agama
tegak
yang benar)
dan juga tidaklah aku,

termasuk/menjadi bagian dari pada orang-orang yang syirik itu


didebat/dibantah dia (Ibrahim) oleh
dan
kaumnya/masyarakatnya

berkatalah (Ibrahim);

" kenapa aku didebat/dibantah,


karena (keyakinanku) kepada Allah?
dan sungguh Dialah yang memberiku petunjuk

6/81


Dan aku tidak merasa takut,
terhadap apa-apa yang kamu sekutukan dengan Dia
kalau Tuhanku berkehendak sesuatu (untuk menentukan
Kecuali
hukuman)
Tuhanku maha luas pengetahuanNYa terhadap segala sesuatu
apakah kalian tidak mampu mengambil
maka
pelajaran/memahaminya?


dan bagaimanakah aku takut

dari apa yang kalian sekutukan


padahal kalian juga tidak kuatir/takut (pada berhala itu)
yang kamu sekalian mempersekutukannya dengan Allah ,
apa yang Dia tidak pernah menurunkannya kepada kalian,
( yaitu) otoritas/kewenangan (untuk menyembahNya)
maka yang manakah diantara kedua golongan itu (orang yang

menyembah berhala itu atau orang yang menyembah Allah yang


haq ?)


yang lebih lebih pantas/berhak

untuk (mendapatkan) keselamatan/keamanan (dari Allah)
jika kalian mememahaminya/mengetahuinya?

6/82

6/83

(orang-orang yang berhak mendapatkan


keamanan/keselamatan itu adalah) orang-orang yang beriman
(kepada Allah yang haq),

dan juga (orang-orang ) yang tidak mengaburkan/mencampur adukkan/


mengacaukan keimanan/keyakinan mereka
dengan kezaliman/kecurangan/kesesatan

mereka (itulah) yang baginya (berhak)
(memperoleh) keamanan/keselamatan dan merekalah yang

mendapatkan petunjuk

dan begitulah hujah (bahan debat/argumentasi) Kami
yang kami berikan/turunkan kepada Ibrahimdiatas (lebih tinggi dari) kaumnya/masyarakatnya
Kami angkat/tinggikan (kedudukan) beberapa derajat/tingkat,


siapa saja yang Kami kehendaki
Sesungguhnya Tuhan kamu maha bijaksana lagi maha

mengetahui

Dan Kami anugrahkan bagi dia (bagi Ibrahim itu) Ishaq

lalu (Kami lanjutkan keturunannya) Yakub


keduanya/masing-masing darinya (Ishaq dan Yakub itu) ,
yang
Kami tunjuki

dan juga Nuh ,

6/84

6/85

6/86

yang sebelumnya (juga) telah Kami tunjukki,


begitu juga daripada keturunannya Daud berserta sulaiman,

dan juga Ayyub


dan juga Yusuf ,

dan juga Musa bersama Harun
Demikianlah Kami (beri) balasan terhadap orang-orang yang

berbuat kebaikan

demikian juga (Kami tunjukki) Zakariya

juga (Kami tunjkki) Yahya beserta Isa

dan juga Ilyasa

Semuanya/masing-masingnya termasuk orang-orang yang

saleh/berbuat kebaikan/beramal saleh


begitu juga (Kami tunjukki) Ismail


juga ilyasa, demikian juga Yunus, beserta Lut


masing-masingnya Kami karuniakan/lebihkan/angkat

kepada
derajatnya

diatas sekalian umat


juga terhadap (sebagian dari ) bapak-bapaknya/petua dan
petuanya (dari para nabi itu)
sebagian dari keturunannya , juga sebagian dari sanak
beserta
saudaranya/familinya

6/87

6/88

6/89dan Kami telah memilih mereka itu (sebagai nabi-nabi)

dan Kami beri petunjuk kepada mereka
menuju jalan yang lurus (jalan yang benar menuju Allah)


demikianlah petunjuk Allah
dengan petunjukNYa itulah
( diberikannya) kepada siapa yang dikehendakiNYa
dari hamba-hambaNYa/pelayanNYa/yang mengabdi kepadaNya

sekiranya/apabila mereka berhubungan/bermitra


dan
(mempersekutukan Allah)

( maka) rusaklah/habislah/lenyaplah/binasalah bagi mereka
amalan (yang baik-baik) yang telah mereka
seluruh
usahakan/kerjakan
mereka (para nabi itulah) orang yang

telah Kami turunkan/berikan padanya al kitab
dan hikmahnya serta kenabiannya
Maka jika ada yang engkar/menolak terhadap hal yang demikian

itu (ajaran nabi itu)


maka sesungguhnya
(akan) percayakan/serahkan (hal ini) kepada
Kami
kaum/masyarakat lainnya

6/90

6/91

yaitu (kaum/masyarakat) yang terhadapnya (kepada kitab dan

para nabi itu) tidak mengingkari/ mengkafirinya/menolaknya

mereka itulah orang-orang yang Allah


menunjuki/membimbingnya
maka dengan petunjuk yang ada padanya itu, mereka
mengikutinya
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" tidaklah keselamatan yang aku sampaikan kepada kalian (aku)

minta balasannya/bayarannya/ upahnya,


Sesungguhnya ini (AL Qur'an ini) tidak lain hanyalah (sebagai)


ingatan/ mengingati/ peringatan bagi sekalian umat
dan mereka tidak menghormati/menghargai ALlah
dengan kepatutan/kebenaran/hak yang sesungguhnya
( yaitu) ketika mereka berkata;
" Allah tidaklah menurunkan
atas sebesar apapun (sedikitpun juga)"

katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);

" siapakah yang menurunkan/memberikan al kitab (Taurat)?


yang datang/sampai ke Musa (sebagai) cahaya


(penerang/petunjuk)
dan (memberikan) petunjuk kepada manusia

6/92

( yang kemudian) kalian jadikan itu (kitab itu)


sobekan kertas yang berhamburan/bercerai berai


isinya) banyak kalian ungkapkan dan (banyak pula) kalian
( yang
sembunyikan ?
padahal telah dijelaskan kepada kalian
apa-apa yang tidak kalian ketahui
dan juga yang tidak (diketahui) oleh bapak-bapak kalian ?
(Muhammad); "ALLAH" (yang
katakanlah/sampaikanlah
menurunkan kitab-kitab itu)

Kemudian/setelah diturunkan kepada mereka (Al Qur'an)


( biarkanlah) mereka bermain-main (lalai) dalam kesesatannya
dan inilah (Al Qur'an ini)
kitab yang diturunkanNYa kepada kamu oleh Tuhan kamu

( Muhammad),


untuk membenarkan (mengkonfirmasi/merujuk)
yang ada sebelum dan yang ada dihadapannya (kitab Taurat dan

Injil itu)
dan agar kamu (Muhammad) memperingati
Ummul Qura/ibu desa (makkah mukaramah)
dan siapa saja (yang ada) di sekelilingnya (lingkungan luarnya)

6/93

Dan bagi orang-orang yang percaya/yakin/beriman pada akhirattentu dia beriman/percaya dengan itu (Al qur'an itu)

dan mereka menjaga/memelihara atas shalat mereka
siapa yang lebih lalim/bodoh/curang/sesat dari pada
dan
siapapun yang berbuat ,
kedustaan/kebohongan terhadap Allah

atau (siapa) yang mengatakan;


" INILAH DARI TUHANKU"


padahal tidaklah wahyukan kepada dia (dari Tuhan) sedikitpun

Dan juga siapakah (yang lebih curang dari) yang mengatakan;


" akan saya turunkan yang sama/semisal
dengan apa yang diturunkan Allah (dengan Al Qur'an ini)"

( alangkah menyedihkan) sekiranya kamu (Muhammad) saksikan


ketika orang-orang yang lalim itu

berada dalam penderitaan (menghadapi) kematian


yang (ketika itu) malaikat (malaikat maut)
dengan meregangkan tangannya

6/94


( dengan mengatakan); " keluarlah jiwa (nyawa/roh) kamu,
Pada hari (ahkirat nanti) dibalasan ,
( berupa) siksaan yang menyedihkan/menghinakan


disebabkan oleh apa yang kalian mengatakan terhadap Allah ,

sesuatu yang tidak haq/benar (bohong)
dan kalian terhadap ayat-ayatNYa
menyombongkan diri
Dan sungguh kalian datang kepada Kami
atas diri kalian sendiri/masing-masing diri
sebagaimana terciptanya kalian
pertama kalinya
Kalian tinggalkan yang diwasiatkan/wariskan kepada kalian ,
apa yang telah Kami anugrahkan/wariskan,
punggung kalian (dimana seorang yang mati tidak
dibelakang
akan membawa harta warisannya/tidak punya apa-apa)
Dan tidaklah Kami melihat bersama kalian
para pemberi safaat/pertolongan kepada kalian

6/95

6/96

yang kalian mengklaim/menyatakan bahwa mereka itu


(pimpinan kalian itu),


bagi kalian dia adalah sekutu/pembantu-pembantu kalian (selain

Tuhan)
Sungguh terputuslah/habislah/musnahlah/dikeratlah bagi kalian

dan lenyaplah dari kalian
apa yang kalian klaim/akui itu (sekutu itu)
Allah , Dialah yang memisahkan/merobek

Sesungguhnya

(menumbuhkan berlipat ganda/memperbanyak) biji-bijian
dan (menumbuhkan juga) biji buah-buahan


Dialah yang mengeluarkan yang hidup
dari pada yang mati/kematian

dan jaga mengeluarkan yang matidari yang hidup

demikianlah (ketentuan/ketetapan) untuk kalian dari/oleh Allah


sungguhpun begitu kalian masih

Maka
berpaling/menghindar/membelakanginya/ menolaknya


maka (Dia) memisahkan/menyingsingkan fajar/dini hari
dan manjadikan/mengadakan gelap (malam hari) untuk istirahat

dan (dijadikannya) Matahari beserta Bulan

6/97

6/98

( untuk) perhitungan/menghitung waktu


demikianlah ukuran/takaran/ketentuan/qadarnya
( dari ) Yang maha perkasa lagi Maha mengetahuinya
dan Dia lah yang menjadikan bagi kamu sekalian


bintang-bintang/gugusan bintang/kelompok bintang
(dijadikan bintang itu) petunjuk (peta perjalanan di bumi
agar
dan diangkasa) dengan itu (bintang-bintang itu),
di kegelapan malam

( baik) di darat mapun di lautan luas


Sungguh telah Kami jelaskan
ayat-ayat/bukti/tanda-tanda ( kekusaan Kami) kepada

kaum/kelompok masyarakat yang mengerti/memahaminya
dan Dialah
yang mewujudkan/menjadikan kalian,

dari satu jiwa/diri


maka (bagi kalian) ada tempat mustaqar (tempat berdiam)
dan (ada juga) tempat mustauda' (tempat simpanan)

sungguh telah Kami jelaskan ayat-ayat Kami

6/99

bagi kaum/kelompok masyarakat yang memahaminya


dan Dialah yang menurunkan/menjatuhkan

dari langit/angkasa air (hujan)


maka Kami hasilkan/jadikan dengan itu (dengan air itu) untuk

tumbuh-tumbuhan

( kepada) masing-masingnya (segala jenis tumbuhan)

maka jadilah/menghasilkan diantaranya (tumbuh-tumbuhan itu)( tanaman yang) hijau (subur)

yang (dapat) menghasilkan


diantaranya ; butir/biji-bijian/benih
yang menumbuhkan bulir yang banyak,


dan (menghasilkan juga) biji palm dari mayangnya
yang terikat (seperti) anting-anting (tangkai mayang) terjulai
dan (menghasilkan juga) kebun-kebun dari pada buah anggur

dan juga (kebun) buah zaitun


begitu juga (kebun) buah delima
yang mirip/serupa dengan itu (dari berbagai jenis
( atau)
tetumbuhan itu)

dan begitu juga yang tidak serupa/yang selain dari itu

6/100

Perhatikanlah/telitilah
terhadap buah-buahan
ketika (pohonnya) menghasilkan buah
dan juga proses pematangannya
Sesunguhnya pada yang demikian itu bagi kamu
( terdapat) tanda-tanda/petunjuk/bukti bagi kaum/kelompok

yang mempunyai keimanan/keyakinan (terhadap Tuhan)
dan dijadikannya Allah,

( untuk) disekutukan dengan Jin
padahal Dia lah yang menciptakan mereka (para Jin itu)
dan mereka berbohong (dengan mengatakan) terhadap Dia
( Allah itu)

( mempunyai) para putra


dan juga (mempunyai) para putri

tanpa pengetahuan (penjelasan dariNYa)


Maha Suci Dia
dan maha Agung Dia

6/101

6/102

6/103

dari anggapan (pensifatan) seperti itu
( Dia) pencipta awal langit/angkasa luas dan seisi bumi

bagaimanakah,
( kalian) menjadikan/menganggap Dia beranak pinak

padahal (Dia) tidak punya/tidak ada bagi Dia


teman istimewa/patner (istri atau suami) ?

dan (Dia-lah) menciptakan segala sesuatunya


dan Dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui


seperti itulah keberadaan Allah, Tuhan kalian (yaitu tidak
yang
beranak dan tidak diperanakkan)
" tidak ada ilah/tuhan/sesembahan selain Dia"
" pencipta segala sesuatu"
maka mengabdilah/sembahlah/jadilah pelayanNYa

Dan Dia terhadap segala sesuatunya,

pelindung/pemelihara/ wali
tidaklah Dia dapat dicapai ,

dengan penglihatan mata (pengamatan indrawi)

6/104

6/105

6/106

padahal Dia dapat mencapai (melihat) yang kelihatan (oleh

indrawi)Dan Dialah yang Maha halus lagi Maha mengetahui
Sungguh telah datang/sampai kepada kamu sekalian

bukti-bukti/hujjah yang nyata dari Tuhan kalian
maka siapa saja yang (dapat) melihat/memandang (bukti

kebenaran itu)
maka itu untuk dia (dirinya sendiri/mamfaatnya)
dan siapa yang membutakannya

maka baginyalah (kebutaan/kemudharatan itu)

dan (katakan) bahwasanya aku (Muhammad) terhadap kamu

kalian bukan (sebagai) pemelihara/pengawal kalian

dan demikianlah kepada kamu , Kami ulang-ulang ayat-ayat Kami
agar supaya mereka (orang kafir) akan mengatakan ;
" (bahwa) kamu (Muhammad) sudah mempelajarinya (membaca

dengan pemahaman dari ayat-ayat al qur'an itu) diantara orang


orangnya ( para ahli kitab)
supaya (al qur'an ini dipelajari) bagi kaum/kelompok orang
agar
yang memahami/mengerti,
( yaitu mereka akan mengatakan) "Ikutilah apa yang telah


diwahyukan kepada kamu

yang berasal dari/diperoleh dari Tuhan kamu


tidaklah ada ilah/tuhan selain Dia

6/107

6/108

dan bertolaklah/berpalinglah daripada orang-orang yang

musyrik itu
dan apabila /kalau Allah berkehendak,
tentu tidak akan disekutukannya (Allah)

dan tentu tidaklah dijadikanNYa kamu terhadap mereka
( sebagai) pengawalnya

Dan tidaklah kamu sekali-kali


( sebagai) pembantu/penolong/pemelihara bagi mereka

dan jangan (kamu) mencaci/menghina/mencela


yang disembah/sesembahan mereka,

( yaitu sesembahan mereka) selain dari pada Allah
maka (jika kamu menghinanya) tentulah mereka akan mencaci
maki Allah
secara keterlaluan tanpa berpengetahuan


Demikianlah Kami jadikan tampak indah/menarik/suka
setiap umat atas perbuatan/pekerjaan mereka masing bagi
masing
Kemudian hanya kepada Tuhan merekalah,
pengumpulan mereka

6/109

6/110

Kemudian disampaikan/dikhabarkan kepada mereka


terhadap apa-apa yang telah dilakukan/diamalkannya
Dan mereka bersumpah atas nama Allah
serius/khidmat dengan sumpah mereka
bahwa jika datang kepada mereka bukti/mukjizat
tentulah mereka beriman karena itu (karena bukti/mukjizat itu)
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);

" Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu di sisi Allah (milik Allah)
apakah kalian (orang-orang mukminin) menyadari
Dan
(mengetahui)

bahwa sesungguhnya jika didatangkan (mukjizat itu)


( tetap saja mereka) tidak beriman

Dan Kami akan palingkan/alihkan/balikkan


hati/jantung/nurani mereka

juga (palingkan juga) penglihatan mereka
mereka tidak percaya/beriman/yakin kepada itu
sebagaimana
(al qur'an itu)
( sebagaimana) pertama kalinya/ketika mereka dibiarkan dulunya

6/111

dan Kami biarkan mereka


didalam kesesatan/kekufuran mereka memandang baik
berada
perbuatan mereka (kesesatan mereka),
lagi kebingungan yang sangat

Kalaupun Kami turunkan kepada (yang meminta mukjizat itu),


malaikat
dan (kami turunkan juga) orang yang telah wafat yang berbicara
kepada
mereka ( untuk menyampaikan kebenaran)
dan Kami himpun/kumpulkan atas mereka
segala sesuatunya
kehadapan (mereka) secara bergelombang
tentu tidaklah menjadikan mereka beriman/yakin/percaya
kecuali kalau Allah yang menghendakinya
tetapi sebagian besar dari mereka tetap saja bodoh/tidak
Akan
mengetahui


Dan demikianlah Kami jadikan


bagi setiap Nabi musuh ,

( yaitu) setan-nya manusia (setan dari manusia)dan juga (setannya) Jin (Jin berkelakukan setan)

6/112

6/113

yang berbisik (untuk menghasut) mereka satu sama lainnya

( berupa) tipu muslihat yang penuh bunga/indah


yang berkata/menyampaikan akal bulus/penipuan

Apabila dikehendaki oleh Tuhan kamu


tentu tidaklah mereka (setan-setan itu) dapat melakukan itu

(penipuan itu)
maka oleh sebab itu tinggalkanlah mereka (para penghasut itu)

juga (biarkanlah) apa-apa yang menjadi


dan
opininya/khayalannya semata

dan juga kecendrungan


dari pada orang yang nuraninya,

tidak berkeyakinan/beriman/percaya kepada akhirat

dan mereka merasa suka/tertarikdan (tertarik juga) untuk mengerjakannya (khayalan itu)
apa yang telah dikejakan oleh mereka (oleh setan)
( katakanlah) maka apakah selain Allah aku menginginkan
hakim (pemutus perkara)
Padahal Dialah yang

6/114

6/115

6/116

yang menurunkan kitab kepada kalian

yang sudah dijelaskan dengan detil/terperinci ?

dan orang-orang yang


telah Kami turunkan/sampaikan AL kitab (ahli kitab Yahudi dan

nasrani)

( mereka) mengetahui bahwa ini (Al qur'an ini)


diturunkan dari Tuhan kamu dengan hak/kebenaran
Maka oleh sebab itu janganlah kamu termasuk yang


meragukannya/ragu-ragu

Dan (telah) disempurnakan/dipenuhi/digenapi

kata/kalimat/ketentuan dari Tuhan kamu (al qur'an)


dengan kebenaran
dan keadilan

Tidaklah ada orang yang dapat mengubah-ubah


kalimat-kalimat/perkataan/ketentuan Dia (ayat-ayat Nya)
dan Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahuisesungguhnya Tuhan kamu (Muhammad) , Dialah yang lebih

mengetahui
siapa saja yang tersesat dari jalan (petunjuk)-Nya

6/117

6/118

6/119

dan Dia lah yang lebih mengetahui orang-orang sudah

mendapat petunjuk
Dan sekiranya/jika (kamu) ikuti dari kebanyakan,

dari pada orang-orang di atas bumi ini,


( maka) tersesatlah/disesatkannyalah kamu (oleh mereka)

daripada jalan Allah


mereka tidak lain hanya mengikuti
Sesungguhnya
prasangka/beropini

dan sesungguhnya tidak lain mereka hanya berbohong/berdusta

Maka makanlah/nikmati (sembelihan)


yang kepadanya disebut/dilafalkan nama Allah terhadapnya

( yang disembelih itu)

apabila kalian beriman/yakin kepada ayat-ayat -Nya


dan mengapa kalian tidak mau memakan (mencicipi yang halal)
daripada (sembelihan) yang disebutkan nama Allah kepadanya


(sebelihan itu)
padahal sungguh telah diterangkan secara penuh/secara adil

kepada kalian
apa-apa yang diharamkan atas kalian,
kecuali (sesuatu yang dilarang itu) yang kamu terpaksa (tidak

ada pilihan lain untuk memakannya)
Dan sesungguhnya kebanyakan (dari pada manusia)


tersesat/menyesatkan

6/120

6/121

hawa nafsunya (rakus) tanpa mengetahui/memahaminya


karena
(dengan benar/baik)

Sesungguhnya Tuhan kamu Dia-lah yang lebih mengetahui

terhadap orang-orang yang keterlaluan/melewati batas


dan tinggalkanlah dosa yang kelihatan (nyata)

dan juga (dosa) yang tersembunyi


Sesungguhnya orang yang


melakukan kesalahan/dosa/perbuatan jahat

akan diberi balasan (di akhirat)


daripada apa yang telah mereka kerjakan
dan janganlah memakan
terhadap apa-apa (binatang) yang tidak disebutkan/dilafal

nama Allah padanya (sembelihan itu)
sesungguhnya itu (tidak melafalkan nama Allah ketika
Dan
menyembelihnya itu) adalah kefasikan/kejahatan

dan sesungguhnya setan itumengilhamkan/berbisik
kepada sahabat-sahabatnya/teman-temannya

6/122

6/123

disampaikan hujjah (argumentasi/


agar
bantahannya/pertentangannya) kepada kalian

Dan jika/apabila (kalian) mengikuti mereka,
tentulah kalian menjadi orang yang musryik
Dan atau apakah bagi orang yang sudah mati

lalu Kami hidupkan , kemudian Kami berikan padanyacahaya


(petunjuk/kebenaran)
yang dia berjalan dengan itu (cahaya/petunjuk itu)
ditengah-tengah manusia (yang hidup)

( maka apakah hal itu) serupa keadaannya dengan orang-orang

yang berada dalam di kegelapan ?

yang sama sekali tidak dapat mengeluarkan mereka dari


padanya (dari kegelapan/kebodohan /kesesatan itu)


Demikianlah dijadikan baik/indah bagi orang-orang


engkar/jahat/sombong/kafir itu
apa-apa yang telah dikerjakannya/ dilakukannya (oleh
( dari)
bisikan setan itu)


dan demikianlah Kami jadikan/adakan
pada setiap kota/negri/ kampung /dusun
tersebar-nya,
pemimpin (pembasar/pemuka masyarakat) disana (di negri
para
itu)
mana mereka (pemimpin itu) melakukan
yang
penipuan/hasutan di sana (di negeri itu)

6/124

dan tidaklah mereka melakukan penyesatan/hasutan/tipu daya


melainkan mereka hanya (melakukan) bagi dirinya sendiri
namun tidaklah mereka menyadarinya
dan jika datang/sampai kepada mereka ayat/bukti/tanda
( Kekuasaan Allah)
berkata mereka;
" Kami tidak akan percaya/yakin/beriman
sebelum diberikan pada kami yang sama/semisal
dengan apa yang telah diturunkan/diberikan kepada rasul
rasul/utusan Allah (yang lainnya)
Allah lebih mengetahui yang terbaik dimanapun/dimana saja

Dia mengadakan/ menempatkan ,
para rasulNya


Akan ditimpakan bagi orang-orang yang berdosa

penghinaan/kutukan di sisi Allah

dan juga azab/ hukuman yang sangat berat
apa yang telah mereka lakukan/perbuat (tipu daya
dengan
mereka)

maka siapa saja yang dikehendaki Allah,

untuk membimbingnya (memberi hidayah),

6/125

6/126

( niscaya) dilapangkan/dibuka

dada nya (oleh Allah)

supaya (menjadi) islam/muslim/tunduh-patuh


dan siapa saja dikehendaki (Allah) ,

untuk kesesatannya,

dijadikannyalah/dibuat (Nya) dada (orang itu),

sempit lagi sesak,
seolah-olah (ia) ,


sedang mendaki/menaiki,
ke (tingkap-tingkap) langit/angkasa

Demikianlah dijadikan/dibuat oleh ALlahkehinaan/aib


bagi orang-orang

yang tidak beriman

dan inilah jalan Tuhan kamu

( jalan) yang lurus

6/127

6/128

Sungguh sudah Kami terangkan ayat-ayat/tanda-tanda/bukti


(kekuasaan Kami)
kaum/kelompok orang/masyarakat yang mau
kepada
diperingati/mengambil pelajaran

bagi mereka (yang telah mendapatkan petunjuk/hidayah itu)

ada Darussalam (tempat kediaman/rumah perdamaian di syorga)

dari sisi Tuhan mereka


dan juga Dialah pelindung mereka
dengan apa yang selalu mereka lakukan/perbuat
Dan pada suatu hari/waktu/saat dihimpunNYa

semuanya/berjamaah

( berkata Allah) ; " Wahai sekalian golongan Jin,

sungguh kamu sudah banyak (menyesatkan) manusiadan berkatalah para sekutu/teman-teman mereka
yaitu dari (bangsa/golongan) manusia;

" Wahai Tuhan kami,kami telah menikmati/mendapat kesenangan

diantara kami satu sama lainnya


dan kami telah mencapai/sampai

saat berlabuhnya kami

6/129
6/130


( yaitu) tempat menetap kami (diakhirat)

berkata/berfirman (Allah) ;


" nerakalah tempat tinggal/ tempat hunian bagi kalian
kekal/abadi kalian di sana (dineraka itu)


kecuali siapa yang dikehendaki Allah
Sesunguhnya Tuhan kamu maha bijaksana dan maha

mengetahui/memahami


dan demikianlah Kami jadikansatu sama lain orang zalim itu (saling membantu/berteman)
dengan apa yang telah mereka perbuat/lakukan

wahai golongan Jin dan Manusia


tidak pernah datang bagi kalian rasul-rasul (Utusan Kami)
apakah
kepada kalian
yang mereka menyampaikan/menceritakan kepada kalian ayat
ayat Ku
dan membawa peringatan kepada kamu sekalian
( tentang ) pertemuan pada hari ini (akhirat ini) ?
berkata (mereka);
" kami bersaksi

6/131

6/132

atas diri kami sendiri


dan (juga bersaksi) mereka telah ditipu/dibohongi/diingkari

(oleh) kehidupan dunia (kemegahannya)
dan juga mereka bersaksi
atas diri mereka sendiri

bahwasanya mereka adalah kafir/engkar

demikianlah

bahwa tidaklah Tuhanmu yang menyebabkan /menjadikan

perusak/pembinasa/penghancur

kaum/suatu kelompok masyarakat (di kota/kampung


terhadap
itu) yang berbuat lalim/kejahatan/kecurangan

tetapi penduduknyalah yang lalai (lengah/tidak hati akan


hati/tidak waspada)
dan setiap orang/pemimpin (ditinggikan)

derajatnya/kedudukannya
terhadap apa-apa yang telah dikerjakannya

dan tidaklah Tuhannya lengah (lalai/tidak waspada)
terhadap apa yang telah dilakukannya

6/133

6/134

6/135

dan Tuhan kamuMaha kaya raya lagi maha pemurah/dermawan
Jika Dia berkehendak, tentulah kalian dilenyapkan/dimusnahkan


lalu digantikan (kalian) setelah (kemusnahan) kalian
( yaitu) dengan apa yang dikehendakiNya
sebagaimana yang dikehendakiNYa terhadap kalian
( yaitu) dari keturunan/generasi (dari) kaum yang

kemudian/yang lain


sesungguhnya apa yang dijanjikan (oleh Allah)
pasti datang

dan tidaklah sekalipun kamu sekalian dapat menolaknya


katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" wahai kaum/bangsaku/masyarakatku, lakukanlah/berbuatlah
terhadap/atas apa yang bisa kalian lakukan
sesungguhnya aku akan melakukan (hal yang sama)

Maka kelak kalian akan mengetahuinya
diantara kalian dengan itu (pekerjaan itu) yang akan
siapa
memperoleh tempat kesudahan terbaik

6/136

tidaklah beruntung orang-orang yang berbuat


Sesungguhnya
lalim/kejahatan/kebodohan/ kesesatan
dan (mereka) menjadikan (mempersembahkannya kepada)

Allah apa-apa yang berkembangbiak (bagian yang telah mereka


kembang biakkan)

) sebagian) dari pada hasil tanaman/panen mereka


dan juga (sebagian) dari hasil ternak mereka untuk

bagian/diagikan (diperuntukkan pada Allah)


berkatalah mereka dengan persangkaan , yang ini untuk
lalu
Allah,
dan yang ini sajian sekutu kami (bagi berhala mereka)
Maka apa yang disajikan kepada berhala mereka,
tentulah tidak sampai/mencapai kepada Allah

Sementara apa yang (dipersembahkan) untuk Allah


maka itupun tersesat (salah alamat)


( yaitu) kepada yang dipersekutukan mereka (berhala itu)
teramat buruklah apa yang telah mereka tetapkan itu

dan demikianlah ,
besar/kebanyakan mereka (pemimpin mereka)
sebagian
memandang sangat baik,

( yakni) sebagian dari (pelaku) perbuatan musyrik itu


( untuk) membunuh anak-anak mereka sendiri

6/137

6/138

( akibat) kesyirikan mereka ,


untuk mereka merusak/menghancurkan diri sendiri
mereka menyebabkan membingunan/ mengaburkan
dan
(terhadap) ajaran/agama mereka sendiri
Dan apabila Allah berkendak,

tidaklah mereka dapat melaksanakannya (perbuatan keji itu)


Maka oleh sebab itu tinggalkan/biarkanlah mereka,
pada apa yang telah mereka ada-adakan/opini/dugaan
dari
sendiri
dan berkatalah (orang-orang syrik itu);

" inilah hewan (kurban)dan tanaman (hasil panen) yang terlarang/diharamkan
" yang tidak boleh memakannya"
" kecuali bagi orang yang kami hendaki (orang terpilih diantara

kami) "
( begitulah/itu) menurut anggapan mereka


dan (ada juga) hewan yang diharamkan untuk ditunggangi


dan (ada juga) hewan yang tidak disebut

nama Allah atasnya (hewan waktu disembelih)

6/139

6/140

pemalsuan/kebohongan/kedustaan (dari mereka)


( itulah)
terhadap Dia (Allah)
Kelak akan diberi balasan kepada mereka
dengan apa yang telah mereka ada-adakan/opininya
dan berkata (orang syirik itu);
" apa yang ada di dalam perut (air susu/anaknya),


hewan ternak (yang hamil) ini


khusus untuk orang-orang kami yang laki-laki
dan diharamkan/tidak boleh untuk kaum wanita kami
dan apabila/jika hewan (yang dalam kandungan) itu mati
maka boleh dipersembahkan secara bersama-sama (laki-laki dan

perempuan)


Kelak akan diberi balasan apa yang telah mereka tetapkan itu
Sesungguhnya Dia (Allah) maha bijaksana lagi maha mengetahuisungguh merugilah orang-orang yang membunuhianak keturunannya
dengan bodoh tanpa mengerti/memahaminya
dan (mereka) mengharamkan apa yang direzkikan Allah kepada
mereka

karena mengada-ada/beropini atas Allah

Sungguh/benar-benar tersesatlah mereka,

Dan tidaklah mereka itu mendapat petunjuk


Dan Dia-lah yang berkehendak (menjadikan) kebun-kebun


tumbuhan-tumbuhan merambat/berjunjung (ada juga sebagian

mufasir mengatakan sebagai tumbuhan-2an yang ditanam oleh


manusia)
dan (berkehendak menjadikan tanaman) yang tidak

6/141

merambat/berjunjung (tumbuhan yang tumbuh tanpa ditanam


oleh manusia)

dan ( berkehendak menjadikan tanaman) pohon kurma

dan (berkehendak menjadikan) bermacam-macam jenis/buahnya

yang bermacam-macam rasanya untuk dimakan


ada juga (buah) zaitun

dan juga buah delima


serupa dan yang tidak serupa dengan itu (bermacan-macan
yang
bentuk dan rasanya)
Makanlah/nikmatilah
dari buah-buahan itu, jika dia sudah berbuah/matang

lalu tunaikanlah/bayarlah/bagilah haknya (orang yang berhak


menerima zakat) pada waktu/hari pemanenan

6/142

6/143

kamu berlebih-lebihan (berfoya-foya/berbangga janganlah


bangga)
Sesungguhnya Dia tidak menyukai/senang kepada orang yang

berlebih-lebih (berfoya-foya/riya)

Dan daripada hewan ternak itu (ada) yang digunakan
( membawa) beban berat (lembu pekerja)
dan juga (ada) untuk sembelihan ( seperti kambing, biri-biri dll)
Makanlah/nikmatilah

apa yang sudah direzkikan/diperuntukan bagi kalian oleh Allah


dan janganlah mengikuti langkah/cara


setan

Sesungguhnya dia (setan itu) bagi kalian adalah musuh yang

nyata (benar-benar penentang kalian)


delapan hewan ternak yang berpasangan (empat pasang hewan)

diantaranya sepasang dari biri-biri


dan sepasangan dari kambing

katakanlah/sampaikanlah (dengan bertanya; alasan manakah


yang paling tepat untuk mengharamkan hewan-hewan tersebut
diatas):
Apakah dua jantannya yang dilarang/diharamkan (biri-biri
jantan dan kambing jantan)
(atau) apakah yang kedua betinanya (biri-biri betina dan
kambing betina diharamkan)?
(atau) apakah yang berisi/mengandung/hamil dari padanya
(betina yang hamil saja ),

6/144

( yaitu) yang dikandungan/rahim dari kedua betina itu ?


Jelaskanlah dengan alasan/keterangan yang ilmiah (masuk akal)
Jika/apabila kalian berkata benar/penyampai yang betul/jujur ?ditambah lagi daripada sepasang unta


dan juga dari pada sepasang lembu

(tanyakan tentang alasan diharamkan


sampaikanlah/katakan
hewan-hewan tersebut diatas);
yang diharamkan itu kedua jantannya (unta jantan dan
apakah
lembu jantan saja)
( atau) apakah kedua yang betina (unta betina dan lembu betina

diharamkan saja) ?

atau apakah yang di dalam kandungan betina (yang hamil saja)?


dari padanya yang ada dalam kandungan/rahim dari 2 betina

(hamil itu yang diharamkan)?


( atau) apakah kalian menjadi saksi
pada waktu Allah menetapkannya (peraturan itu) kepada kalian?

Maka siapakah yang lebih zalim/curang/dusta
pada orang-orang yang mengada-adakan/beropini terhadap
dari
Allah

( berupa) kedustaan dan penyesatan kepada manusia


tanpa pengetahuan ?

6/145

Sesungguhnya Allah
tidak memberikan petunjuk kepada kaum/kelompok masyrakat

yang berbuat kejahatan /penyesatan/pembodohan /


pembohongan
Katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" tidak ditemukan/didapati,
di dalam apa yang diwahyukan kepada aku,


sesuatu yang terlarang/dilarang/haram,
atas makanan dari seseorang yang hendak memakannya

(seperti ternak yang telah disebutkan 2 ayat diatas)
selain/kecuali (sesuatu) yang telah ditentukanNYa
( seperti) mayat/bangkai

atau darah yang mengalir/mengalir (segar)


atau daging babi
kerena sesungguhnya itu (hewan yang diharamkan Allah) adalah

sesuatu yang kotor (bagi kamu)


sembelihan (hewan) yang disebut namanya selain Allah
atau
(waktu disembelih)

Maka siapa saja yang terpaksa/tidak ada pilihan


yang tidak ada keinginnya (terhadap yang terlarang itu)
tidak pula berlebihan/keterlaluan/lewat batas (sekedarnya
dan
saja)

6/146

Maka sesungguhnya Tuhan kamu


Maha pengasih Maha penyayang


dan kepada (khusus) untuk orang yang Yahudi
dilarang/diharamkan baginya
binatang berkuku (tertutup kukunya sepenuhnya atau
memakan
tidak ada belahnya )
dan dari pada sapi serta domba/biri-biri,
dan (juga dari pada) domba/biri-biri
(yaitu) Kami haramkan/larang lemak/gemuk dari kedua hewan

itu( sapi dan domba itu) bagi mereka

kecuali apa-apa (lemak-lemak) yang melekat/menempel

di punggung nya (kedua hewan tadi)

atau (lemak yang ada ) di dalam perut (usus besar dan usus kecil)
atau apapun (lemak-lemak) yang bercampur dengan tulang


tulang
Demikianlah balasan/hukuman terhadap mereka akibat

kekurang ajaran/kedurhakaan mereka (orang yahudi)

Dan sesungguhnya Kami adalah maha

membenarkan/menentukan
maka apabila mereka mendustakan (menolak dengan bohong)

kepada kamu
maka katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);

6/147

6/148

Tuhan kalian mempunyai/memiliki rahmat lagi maha luas


(" karruniaNya)
dan tidaklah dapat dikembalikan (ditolak) bencana/siksaan Nya
terhadap kelompok orang yang selalu berbuat dosa

(hasutan/pembohongan)
berkatalah dari pada orang-orang yang mempersekutukan

(Allah):

Allah berkehendak/berkuasa (tentu) kami tidak


" Kalau
mempersekutukannya (Allah)
tidak (mempersekutukan juga) tetua-tetua
dan
kami/penghulu/bapak-bapak kami
tentulah kami tidak mengharamkannya/melarangnya
dan
sedikitpun (hewan terlarang tadi)
Demikianlah telah mendustakan (menolak kebenaran dengan

bohong),


dari pada orang-orang yang sebelum mereka
Katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" apakah ada bagi kalian,
sepenggal ilmu pengetahuan,
(kalau ada) carilah data-datanya (kemukakanlah faktanya)
maka
kepada aku
kalian tidak mengikuti/menjalankan/menuruti
sesungguhnya
(apapun) kecuali/selain persangkaan/opini (semata)

Dan sesungguhnya kamu sekalian , tidak lain hanyalah

berdusta/bohong

6/149

6/150

Katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
maka oleh sebab itu Allah-lah (mempunyai)
" hujjah/dalil/argumentasi/alasan

yang jelas lagi kuat
maka kalau/apabila Dia berkehendak (redha) tentulah
ditunjukiNYa kalian
semuanya

katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" bawalah kemari para saksi kalian,


yang dapat memberikan kesaksian (yang benar)
Allah melarang/mengharamkan ini (tentang
bahwasanya
mengharamkan sesuatu yang mereka opinikan itu)
maka apabila (mereka memberikan) kesaksian ,

maka janganlah kamu menjadi saksi/bersaksi bersama mereka


(karena persaksian orang-orang musryik itu adalah opini mereka
yang sesat)

dan jangan pula kamu mengikuti hawa nafsu/keinginan sesat,


orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami
dan juga (kesaksian) orang-orang yang tidak beriman pada

akhirat

padahal mereka mempersekutukan Tuhan mereka

6/151

Katakanlah/jelaskanlah (Muhammad);
" akan aku bacakan dengan jelas,
apa yang dilarang/diharamkan oleh Tuhan kalian
tentang
terhadap kalian,
; janganlah mempersekutukan/syrik kepadaNYa dengan
yaitu
sesuatu apapun
; dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah
dan janganlah bunuh keturunan kalian/anak-anak kalian,
karena (takut) kemiskinan


Kami akan memberikan rezki kepada kalian.

juga kepada mereka (anak keturunan mereka itu)
; dan janganlah mendekati

perbuatan maksiat/cabul
baik apa yang nampa/nyata
dan juga apa yang rahasia/tersembunyi
; dan jangan pula membunuh (menganiaya merusak) dirimu

sendiri (termasuk keluarga)

yang itulah yang diharamkan/dilarang oleh Allah (yang


sebenarnya)

6/152

atas alasan yang hak/benar/dibenarkan (untukkecuali
membunuh)

Demikianlah yang diperintahkan kepada kamu semua olehNYa
supaya kalian/mudah-mudahan kalian bisa
agara
mengerti/memahaminya


dan jangan pula kalian mendekati/menjamah harta anak yatim


kecuali dengan maksud/cara yang lebih baik (bermamfaat)
sampai dia mencapai (usia) kedewasaan/cukup umur

dan juga sempurnakanlah/penuhilah


( berupa; jumlah, berat, ukuran dan
ukuran/takaran/teraan
volumenya)
dan juga timbangan/neraca
secara adil/benar

tidaklah dibenani dari diri seseorang
melainkan menurut kemampuannya
Dan apabila kalian berkata-kata/berujar

maka (hendaklah) berlaku adil/bijaksana
walaupun dia itu adalah sahabat/teman kalian
dan janji/sumpah/nazar kepada Allah penuhilah

6/153

6/154

Demikianlah (sebenarnya) bagi kalian dan diwasiatkan jugakepada kalian oleh Dia
kamu sekalian ingat (berterima kasih pada Dia lalu
supaya
menghentikan kekeliruan atau kecurangan sebelumnya)

dan inilah jalanKu yang lurus (yang aku perintahkan kepada

kalian)
maka ikutilah dia (jalan yang lurus itu)
dan janganlah mengikuti jalan/metode/cara (yang lain)
karena akan mencerai-beraikan kalian dari jalan-Nya

demikianlah yang diperintahkan kepada kamu sekalian oleh Nya
supaya kalian bertaqwa


Kemudian telah Kami berikan kepada Musa Al Kitab (Taurat)
untuk memimpin/menyempurnakan terhadap orang-orang yang

berbuat kebaikan

dan juga untuk berwasiat/berpesan terhadap segala sesuatunya


dan juga petunjuk

dan juga rahmat/kasih sayang (Allah)


agar mereka terhadap pertemuan dengan Tuhan mereka
meyakini/beriman/percaya

6/155

6/156

dan ini (AL Qur'an) adalah kitab yang (telah) Kami


turunkan/sampaikan (pada) dia (Muhammad)


yang diberkati
maka oleh sebab itu ikutilah dia (Muhammad dan al qur'an yang

disampaikannya)

dan bertaqwalah
supaya kalian (para ahli kitab dan pengikutnya) diberi
agar
rahmat
Supaya/agar kamu tidak mengatakan

" bahwa kitab hanya diturunkan


atas dua golongan saja sebelum kami (Yahudi dan nasrani saja)"

dan (juga akan mengira bahwa) sesungguh kami

tidak kenal/memperhatikan (tidak pernah mengetahui) terhadap


pengajaran/bacaan mereka (dari kitab yahudi dan nasrani itu)

atau kalian nanti akan mengatakan begini;


" Bahwa sungguh jika diturunkan kepada kita kitab itu (Injil dan

Taurat itu),
kita mendapat petunjuk oleh diantara mereka itu (oleh
tentulah
yahudi dan nasrani itu)
Sungguh/benar-benar telah datang kepada kalian
keterangan/bukti yang nyata,
yang berasal dari Tuhan kamu sekalian (al qur'an)
dan juga petunjuk serta rahmatNYa

6/157

6/158

maka siapakah yang lebih zalim/keji/curang dari pada siapa

siapa yang mendustakan ,


terhadap ayat-ayat Allah ?lalu (dia) berpaling dari padanya (dari kebenaran) ?
Kelak akan Kami balas( yaitu terhadap) orang-orang yang berpaling ,
dari ayat-ayat Kami
( dengan) siksaan yang buruk


karena mereka selalu berpaling (dari kebenaran)
yang mereka nantikan,
tidak lain hanyalah kedatangan malaikat (mengambil nyawanya)
atau kedatangan Tuhannya (untuk menjatuhkan

pembalasan/hukuman)

atau kedatangan tanda-tanda (tanda-tanda kiamat)


dari pada sebagian ayat-ayat dari Tuhan muPada saat/hari datangnya,
sebagian ayat-ayat/tanda/bukti dari Tuhan kamupada saat tanda-tanda kiamat itu sudah datang) tidaklah
( yang
bermamfaat imannya setiap diri/seseorang

6/159

6/160

(yaitu) yang belum percaya/beriman sebelumnya (orang-orangyang tidak percaya sebelum tanda-tanda kiamat itu datang),

atau berusaha (memperbaiki imannya)


dalam keimanannya/keyakinan (kearah) yang lebih baik
(Muhammad); " kalian tunggulah (janji
Katakanlah/sampaikanlah
Allah itu)
maka sesungguhnya akupun sedang menunggu "
sesungguhnya orang-orang yang bercerai-berai/pecah belah di

dalam agamanya
menjadi berbagai fraksi/pecahan/golongan/sekte-sekte

tentu tidak ada bagi kamu (pertanggung jawaban MUhammad)
terhadap mereka sedikitpun
apapun urusan/pekerjaan mereka
Sesungguhnya
(dipertanggung jawabkan) kepada Allah
kemudian (di akhirat) akan dijelaskan kepada mereka
terhadap apapun (yang telah) mereka perbuat

Siapa saja yang membawa/ mendatangkan kebajikan
baginya (dibalas/pahalanya) setara dengan sepuluh
maka
kalinya (kebaikan itu)
siapa saja yang membawa/ mendatangkan/menyebabkan
dan
perbuatan jahat/ kejahatan

6/161

6/162

tidaklah dibalas melainkan seimbang/setimpal (dengan


maka
kesalahannya)

dan mereka juga tidaklah dizalimi/dicurangi (oleh Allah)


katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" Sesungguhnya aku telah ditunjuki/dituntun
oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus,

( yaitu) ajaran/agama yang paling benar,


ajarannya/kiblatnya (agamanya) Ibrahim ,


yang tegak lurus (dalam keyakinan tertuju padaNYa)

dan tidaklah (Ibrahim itu) termasuk dari pada orang yang syirik

katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);

" Sesungguhnya Shalatku,


dan juga ibadahku (pengorbanan/perjuangan dalam hidup ini) ,

juga hidupku,
serta kematianku khusus untuk Allah
Tuhannya seluruh alam semesta

6/163

6/164

tidaklah ada sekutu/mitra bersamaNYadan demikianlah yang diperintahkan kepadaku

dan sesungguhnya akulah pertama-tama/langsung berserah diri


(PadaNYa)
Katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" apakah selain dari pada Allah, ada tuhan?

padahal Dia lah Tuhan terhadap segala sesuatunya

dan tidaklah ada yang diperbuat dari setiap diri/seseorang


melainkan (kembali ) pada dia (sipelaku)
dan tidaklah pembawa (si pendosa) ,
akan memikulkan bebannya (dosanya kepada orang lain)
dan beban dosa itu tentu akan kembali kepadanya (sipembuat

dosa)
Kemudian kepada Tuhanmu kalianlah
tempat kembali kalian
akan dijelaskan/diberitahukan kepada kamu sekalian
maka
terhadap apa yang kalian padanya (di dalam kitab itu)
telah berselisih paham

6/165

dan Dialah yang menjadikan kamu sekalian

sebagai khalifah/pemimpin/pengelola

di bumi

dan (Dia) mengangkat/meninggikan


antara tingkatan yang satu dengan tingkatan yang lainnya
(seperti perbedaan; kekuasan/kekayaan /kemampuan diantara
sesama manusia)

beberapa derajat (perbedaannya)


agar (Dia) hendak menguji kamu sekalian
terhadap apa yang telah kalian terima (perbedaan itu)

Sesungguhnya Tuhan kamu


cepat dalam menghukum/siksaan (menghitung pembalasan

dosa)
Namun sesungguhnya Dia maha pengampun lagi Maha

penyayang

SURAT 7. AL A'RAAF = Kemuliaan itu/Tempat tertinggi


No ayat
7/1

Teks AL Qur'an

Teks ayat

Terjemahan/Pemahaman
Hanya Allah yang mengetahui artinya

7/2

7/3

7/4

7/5

inilah kitab (al qur'an) yang diturunkan kepada kamu

(Muhammad)

maka oleh sebab itu janganlah menjadikan dada kamu
sempit karenanya (merasa berat akan didusta oleh para

penentang)
supaya kamu memberikan peringatan dengannya (Al Qur'an)

dan juga untuk pembelajaran bagi orang yang beriman


ikutilah apa-apa yang diturunkan kepada kalian
dari pada (yang berasal) dari Tuhan kalian
dan janganlah (kalian) mengikuti
dari pada pemimpin-pemimpin/pelindung selain Dia


sekali (dari kalian) yang mengambil
sedikit
pelajaran/pembelajaran

dan bagaimana Kami telah binasakan beberapa negri,


maka oleh kerena itu didatangkanlah padanya (negeri itu)
(kepada penduduk negri itu) di malam
bencana/musibah/siksaan
hari
atau (diwaktu) mereka sedang beristirahat pada waktu siang hari
maka tidak ada keluhan apapun bagi mereka
ketika datang kepada mereka bencana/siksaan Kami

7/6

7/7

7/8

kecuali/selain dari pada mereka mengatakan;

" Sesungguhnya kita telah berbuat zalim/kejahatan/aniaya


maka sesungguhnya Kami akan menanyai ,
orang-orang yang telah diutus (rasul-rasul) kepada mereka

(kaum dimana rasul pernah diutus dizaman itu)

Dan sesungguhnya Kami juga akan menanyai utusan-utusan

Kami (para nabi-nabi juga akan ditanyai di akhirat nanti oleh

Allah)
maka sesungguhnya Kami akan kabarkan/uraikan/ kepada
mereka (tentang perbuatan mereka) dengan sepengetahuan
(Kami)

dan tidaklah Kami jauh (dari mereka)


neraca/timbangan pada hari itu

(adalah) kebenaran/keadilan

maka siapa saja yang lebih berat (melebihi takaran)


neraca/timbangan nya (nilai kebaikannya)

maka mereka itulah


orang-orang yang beruntung

dan siapa saja yang ringan timbangan (tidak cukup)


neraca/kesetaraan/timbangannya (nilai kebaikannya)

7/9

7/10

7/11

maka mereka itulah orang-orang yang


merugi terhadap dirinya sendiri
yang disebabkan setiap kali mereka
mengingkari/menolak kebenaran ayat-ayat Kami
dan sungguh Kami tempatkan kalian

di bumi
dan Kami jadikan/adakan untuk kalian disana (bumi itu)

mata pencarian/sumber kehidupan


Amat sedikit dengan itu kalian berterimakasih/bersyukur
Dan sungguh telah Kami ciptakan kamu sekalian (manusia)

kemudian Kami bentuk (tubuh) kalian
kemudian Kami berkata/berfirman kepada Malaikat ;


" sujudlah (berilah penghormatan) kepada Adam"
bersujudlah (memberi penghormatan malaikat kepada
maka
Adam)
kecuali para iblis


tidaklah mereka (iblis) termasuk/menjadi bagian dari pada yang

bersujud/memberikan penghormatan


berkata(Berfirman ALLAH);

" apa yang (menyebabkan) kamu menolaknya (hai Iblis) ?

7/12

7/13

untuk sujud (memberikan penghormatan kepada Adam)

ketika diperintahkan kepada kamu?

berkata/menjawab (Iblis);

" aku (lebih) baik/tinggi nilainya dari pada dia (Adam itu)
( telah Engkau) ciptakan aku
dari (berasal dari) api
sedangkan/padahal (Engkau) ciptakan dia (Adam) dari tanah

berkata/berfirman (Allah);
maka oleh karena (alasanmu) itu turunlah/mendaratlah/
" pergilah
kamu/kalian

akibat dari apa yang telah menjadikan kamu


sombong disana (di sorga)

maka enyahlah/keluarlah

sesungguhnya/sebenarnya kamu
bagian dari pada orang-orang yang paling hina/ kotor

7/14

7/15

7/16

7/17

berkatalah/menjawablah (Iblis) ;
beri tangguhlah kami/tangguhkanlah bagi kami (hukuman
" ALLah)
sampai hari/saat kebangkitan (kiamat)

berkata/menjawab (Allah);

" sesungguhnya kamu

termasuk daripada yang diberi tangguh/diundur

berkatalah /menjawablah (Iblis):


maka oleh karena apa aku telah
" sesat/menyesatkan/menghasut

aku akan benar-benar menghalang-halangi mereka


tentulah
(Adam dan istrinya serta keturunannya)

dari pada jalan Engkau yang luruskemudian kami (para iblis) datangi mereka (adam dan

keturunannya)
terhadap/diantara tangan-tangan/pekerjaan mereka (dari

hadapan mereka)
dan juga dari belakang mereka (sebelum mengerjakannya)
baik dengan tangan kanan mereka (perbuatan baik)

maupun dari tangan kiri mereka (perbuatan jahat)


dan tidaklah Engkau akan temukan sebagai besar dari mereka

7/18

7/19

yang berterima kasih/bersyukur (kepada Allah)

berkata/berfirman (Allah);

"keluarlah kalian dari sana (sorga itu)


( sebagai) yang hina/tercela lagi terusir/dimurkai/terkutuk
Siapa saja yang mengikuti kamu (iblis) diantara mereka (orang

yang berhasil diperdaya iblis)Aku akan mengisi
jahanam (neraka) dengan mereka semuanya
Dan (Berfirman Allah); "wahai Adam

tinggallah/bertempat tinggalah


kamu dan istrimu di sorga
makanlah (yang ada di sorga itu)

dari pada apapun yang kamu berdua sukai

akan tetapi janganlah mendekati

pohon ini

yang akibatnya kamu menjadi orang yang zalim

7/20

7/21

maka dibisikanlah/dihasut/dimasukan pikiran (jahat/sesat)


kepada keduanya (adam dan istrinya) oleh setan


agar mengungkapkan/menampakkan kepada keduanya


apa-apa yang tersembunyi/tertutup dari pada keduanya
daripada bagian badan yang harus ditutup (aurat) dari mereka

berdua

dan berkata/disampaikan (Oleh Iblis);


" tidak dilarang kamu berdua oleh Tuhan kamu

dari mendekati pohon itu


kecuali/melainkan hanya supaya kalian tidak menjadi malaikat


atau untuk menjadikan kalian kekal/abadi (di sorga)


dan bersumpah lah (setan itu) kepada mereka berdua
saya menjadikan diriku (adalah) terhadap kalian
" Sesungguhnya
berdua

( sebagai) penasehat/pemberi nasehat (bermaksud baik)


maka terbujuklah keduanya (Adam dan istrinya) dengan

tipudaya/ilusi (setan itu)
maka tatkala mereka berdua mendapatkan/merasakan dari

pada (buah) pohon itu


nampaklah/tersingkaplah bagi keduanya (sama-sama melihat)

kemaluan/aurat mereka (masing-masing)
dan bersegeralah mereka berdua menutupinya,

7/22

7/23

bagi mereka keduanya (masing-masingnya)dari pada (dengan) daun-daun sorga itu
dan/kemudian diserukan oleh Tuhan mereka berdua;
" bukankah Aku sudah melarang kalian berdua
terhadap maksud (keinginan) kalian berdua (mendekati) pohon

itu

sudah dikatakan/disampaikan (diingatkan) kepada


padahal
kalian berdua
bahwa sesungguhnya setan itu terhadap (diri) kalian berdua

musuh/penentang kalian yang nyata (terbukti)


berkatalah/berdo'alah (mereka berdua);
" Ya Tuhan kami
telah berbuat zalim/kejahatan terhadap diri/jiwa kami
kami
sendiri
dan sekiranya/jika tidaklah (Engkau) ampuni/maafkan kami
dan juga (tidak) memberikan rahmatMU kepada kami
tentulah menjadikan kami (dari kesalahan itu)
termasuk diantara orang-orang yang sangat merugi

7/24

7/25

berkatalah/berfirmanlah (Allah);
" turunlah (kalian),

satu-sama lain diantara kalian

(bertentangan/berdebat bermusuh-musuhan
debat/bertikai/berselisih paham)

dan dijadikan bagi kalian bumi


tempat kediaman/hunian dan tempat mencari kehidupan/mata
pencarian
hingga batas waktu yang telah ditetapkan

berkata/berfirman (Allah);
" disanalah (di bumi itu)
kehidupan/tempat hidup (kamu)
dan disana juga kematian/mengalami kematian kamu
dan padanya juga kamu akan dibangkitkan (dari kematian)

wahai anak keturunan Adam
sungguh Kami telah turunkan/berikan kepada kalian


pakaian untuk menutupi/menghalangi
syahwat kalian

7/26

7/27

dan juga (untuk) perhiasan (keindahan)


Dan pakaian kebajikan/pakaian yang baik (adalah)

ketaqwaannya


yang demikian itulah (pakaian taqwa) yang terbaik (bagi kalian)
Itulah/demikianlah sebagian dari pada ayat-ayat/bukti


kebenaran/tanda-tanda dari ALLah
supaya kalian berzikir/ingat/menyebut-nyebut (namaNYa)

Wahai anak keturunan Adam
janganlah tergoda/terbujuk kalian oleh setan
sebagaimana/seperti halnya (telah) dikeluarkannya ibu-bapak

kalian/nenek moyang kalian (Adam dan istrinya)

dari sorga
yang (telah) menanggalkan/membuka daripada mereka berdua
( yaitu) pakaian mereka berdua

diperlihatkan (oleh setan) kepada mereka berdua syahwat


agar
(aurat/birahi) mereka berdua
dia (setan-setan itu) menyaksikan/melihat kamu
Sesungguhnya
sekalian,
dimana dia (setan itu) beserta suku bangsanya/keturunannya

( pengikutnya) dari (tempat) mana saja,


(kalian) dapat menyaksikan mereka (setan dan
tidaklah
pengikutnya itu)
Sesungguhnya Kami (telah) menngadakan/menjadikan setan


setan itu

7/28

7/29

wali/pemimpin/penolong bagi orang-orang yang


tidak beriman
Lalu apabila (mereka) melakukan perbuatan keji/maksiat/cabul


berkatalah mereka;

" kami menemukan/mendapatkan,


nenek moyong/tetua-tetua kami (juga berbuat itu)
juga Allah menyuruh/memerintahkan kami untuk itu
dan
(melakukannya)
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" Sesungguhnya Allah,
tidak menyuruh terhadap perbuatan maksiat/cabul/keji itu
mengapakah kalian mengatakan (kedustaan itu) kepada Allah
sesuatu/apa yang tidak kalian ketahui?
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" Tuhanku menyuruh terhadap keadilandan (katakanlah) luruskan/tetapkanlah wajah kalian
pada tiap-tiap tindakan pemujaan (shalat)

7/30

7/31

dan mengabdilah/sembahlah Dia


( dengan) penuh keihklasan/kerelaan dan ketaatan kepada

ajaran/agama NYa

sebagaimana kalian dijelmakan mulanya/awal diciptakan


( dimana kalian ) akan kembali (padaNYa)
(dari pada kalian) ditunjuki segolongan/sekelompok
Nya/dimimbing-Nya
dan segolongan/sekelompok (lainnya)
hak mereka (kepastian bagi mereka)
( adalah) kezaliman/kejahatan/sesat

Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan


( sebagai) pembantu/penolong selain dari pada Allah


dan (mereka) berpikir/mengira
mereka (setan dan manusia sesat itu) adalah orang yang
bahwa
mendapat petunjuk (benar)

wahai anak keturunan Adam
(pakaian) yang indah/nampak indah
pakailah/kenakanlah
/menawan bagi kalian
setiap kali kalian ke mesjid
serta makan dan minumlah

7/32

akan tetapi janganlah berlebih-lebihan/berfoya-foya/riya

Sesungguhnya Dia tidak menyukai/senang

perbuatan yang berlebih-lebihan/berfoya-foya/rya


katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
yang melarang/mengharamkan
siapakah
keindahan/perhiasan/penampilan baik (pemberian) Allah?
Yang Dia telah keluarkan (berikan) kepada hamba
hamba/pelayan Nya ?
dan (memberikan juga) yang baik-baik


dari pada yang direzkikan- (Nya)?
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);


" itu lah (keindahan itu) bagi orang-orang yang beriman

yang hidup di dunia
yang secara lebih khusus (diberikan) bagi mereka (yang beriman

itu) pada hari/waktu kiamat (nanti)
Demikianlah Kami jelaskan/terangkan kepada kamu (tentang)


ayat-ayat/tanda-tanda Kami
kaum/kelompok masyarakat yang
terhadap
mengerti/mengetahuinya
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);

" Sesungguhnya apa yang diharamkan/dilarang (oleh) Tuhanku

7/33

7/34

7/35

( adalah) perbuatan maksiat/cabul (keji) yang kamu perlihatkan


daripadanya,

juga apa saja (perbuatan masksiat) yang (kamu)


dan
sembunyikan
serta (perbuatan) dosa/kejahatan

juga merusak/melanggar hak seseorang) tanpa haq (alasandan
yang benaqr/pasti)
dan juga mempersekutukan sesuatunya dengan Allah,
yang tidak pernah (Allah) menurunkan
apa
otoritasNYa/kewenangan/hujah (Nya) terhadap itu
dan juga mengatakan/menyampaikan terhadap Allah

sesuatu yang tidak (kalian) ketahui


dan setiap umat (mempunyai) keterbatasan (waktu)
maka jika/apabila mereka telah kedatangan (waktu) yang


terbatas itu
mereka tidak bisa lagi menangguhkannya/tidak bisa

menundanya barang sesaatpun


dan juga mereka tidak bisa memajukannya/mempercepatnya

wahai anak keturunan Adam
kemudian datang kepada kalian para utusan/rasul diantara
jika
kalian
yang akan menyampaikan/menceritakan kepada kalian

( tentang) ayat-ayat/tanda-tanda (kekuasaan) Ku
maka siapa saja yang berkeyakinan/taqwa dan mengadakan

perbaikan-perbaikan

7/36

7/37


maka tidaklah ada kekuatiran bagi mereka
dan juga tidak ada bagi mereka kesedihan/kecewa
dan bagi orang-orang yang mendustakan (mengabarkan


untuk menolak) terhadap ayat-ayat KU/bukti/tanda
kebohongan
KU
dan juga menyombongkan diri terhadapnya (ayat-ayat/tanda

kekuasan Allah itu)

mereka itulah penduduknya/penghunnya api (neraka)


mereka disana kekal/abadi selamanya
maka siapakah yang lebih zalim (jahat/bodoh/curang),
dari pada siapa saja yang berbuat opini/mengada-ada,
kebohongan-kebohongan/dusta terhadap Allah?

atau kebohongan/pendustaan terhadap ayat-ayatNyamereka itulah yang memperoleh bagiannya
dari pada (yang disebutkan dalam) al kitab

hingga jika didatangkan kepada mereka utusan/rasul Kami


untuk mengambil nyawanya (oleh malaikat maut)

berkata/bertanya (malaikat) ;

" dimanakah sesuatu yang kalian sembah/berdoa/berseru

7/38

selain dari pada Allah?berkata/menjawab (orang-orang musryk itu);" mereka telah pergi/lenyap/hilang dari kami
dan bersaksilah/diakuilah
atas diri mereka sendiri (terhadap kekafirannya) ;
" sesungguhnya (kami) semua adalah orang-orang kafir

(sesat/bodoh)

berkata/berfirman (Allah);
" masukilah (neraka itu) bersama-sama kelompok/umat

yang telah lama meninggal/mati/mangkat


dari sebelum kalian (bersama orang-orang kafir lainnya)

( yaitu bersama-sama) jin dan juga manusia


di dalam api (neraka)

Setiap kali mereka berkumpul/datang bertemu

Kelompok (jin dan manusia itu) saling mengutuki/melaknati


(terhadap) saudara-saudaranya/teman-temannya ( yang telah

menyesatkannya)
hingga apabila

mereka mengikuti masuk/saling menyusul kesana (neraka itu)semuanya/seluruhnya

7/39

berkatalah dia,

(yaitu) diantara orang yang datang terakhir/sesudah (pengikut)


terhadap orang yang datang sebelumnya/lebih awal (pembawa) :

" Ya Tuhan kami,

mereka itulah yang menyesatkan kami


maka oleh sebab itu azablah/hukumlah mereka berlipat ganda,
dari api (neraka)

berkatalah/berfirman (Allah);
" kalian semuanya/setiap diri dari kalian semua (dihukum)

berlipat ganda,
akan tetapi kalian tidaklah mengetahuinya


lalu berkatalah dia (orang yang masuk neraka) paling awal,


terhadap yang lebih akhir/berikutnya :
" tentu tidak ada (kelebihan/kekuasaan) kalian,

terhadap kami sedikitpun

maka oleh sebab itu rasakanlah hukuman itu


dengan apa yang telah kalian lakukan itu

7/40

7/41

Sesungguhnya orang-orang yang ,


(menolak dengan berbohong) terhadap ayat mendustakan
ayat/tanda/bukti Kami

lalu sombong/angkuh terhadapnya (ayat-ayat Kami)

sekali-kali tidaklah akan dibuka bagi mereka

pintu-pintu/tingkap-tingkap langit/angkasa
dan tidak pula mereka dapat masuk,
(kedalam) sorga

hingga lewatlah/dilalui


unta

dalam (melalui) lubang jarum


Demikianlah diberi balasannya terhadap orang-orang yang

berbuat kejahatan

bagi mereka (disediakan) tempat peristirahatan dari jahanam


(tempat tidur dari api)
dan diatas mereka (disediakan) selimut/hamparan ( di jahanam)

Demikianlah Kami memberi pembalasan terhadap orang-orang


yang berbuat zalim (aniaya/ merusak/curang/keji)


Sedangkan orang-orang yang beriman
dan beramal kebaikan/dermawan

7/42

7/43


Tidaklah dibenani dari diri seseorangpun
melainkan menurut kemampuannya

Mereka itulah ,penghuni/penduduk sorga

mereka disana abadi/kekal
dan Kami ambil/cabut/buang
apa-apa yang ada di dalam hasrat/keinginan (nafsu jahat)

mereka (orang -orang yang masuk sorga itu)


rasa dendam/rasa kebencian yang dalam (terhadap
berupa
orang yang pernah menzaliminya waktu di dunia dulu)
( yang ) dibawahnya mengalir
sungai-sungai (di sorga itu)
dan berkatalah (mereka);

" segala puji bagi Allah,
yang telah memberi petunjuk kepada kami dengan ini (sorga ini)

dan (tentu) tidaklah kami mendapat petunjuk ini,


apabila Allah tidak memberi kami petunjuk

Sungguh telah datang

7/44

rasul (dari) Tuhan kami dengan (membawa)utusan-utusan/para
kebenaran

dan diserukan kepada mereka


itulah yang dimaksudkan/ditujukan kepada kalian
bahwasanya

dengan sorga

yang diwariskannya (kepada mereka)


apa/disebabkan oleh apa yang telah kalian
dengan
amalkan/kerjakan


dan berseru/memanggil penduduk/penghuni sorga


kepada penduduk/penghuni api (neraka) :

" sungguh benarlah yang kami dapatkan/peroleh ini,
yang telah dijanjikan kepada kami oleh Tuhan kami dengan
apa
pasti (Sorga)

Maka apakah kalian telah memperoleh


yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian dengan pasti
apa
(neraka)?
berkatalah (penduduk neraka);

" ya/betul
maka berserulah/berteriak dengan nyaring

memproklamirkan/mewartakan/ mengumumkan
( yaitu)
(Malaikat) kepada kedua golongan itu :
" Sesungguhnya laknat/kutukan Allah,

7/45

7/46

( jatuh) diatas orang-orang yang berbuat lalim/jahat/aniaya/zalim


( yaitu) orang-orang yang telah menghalang-halangi (manusia)

dari jalan/ketentuan/petunjuk Allah


dan mereka menghendaki itu (jalan itu) menjadi bengkok
dan mereka itu terhadap akhirat (mereka) kafir

(menolak/menentang)
dan di antara kedua nya (penduduk sorga dan neraka) ada

batasan/pembatas

dan diatasnya ada a'raaf (tempat kemuliaan/ tempat yang


diangkat yang memisahkan sorga dari neraka. Orang-orang yang
seimbang nilai kebajikan dan kejahatannya, akan berada disana
untuk suatu waktu tertentu)


orang-orang itu ( di a'raaf itu) mengenali/mengetahuimasing-masing tanda mereka
dan berserulah (orang-orang di A'raaf kepada)penduduk sorga :


yaitu (dengan mengucapkan) "salamun alaikum"

Tidaklah dapat mereka (orang A'raaf) memasukinya (sorga itu)


akan tetapi mereka berharap segera (untuk memasukinya)

7/47

7/48

7/49
kemudian apabila dialihkan pandangannya/penglihatan merekake pertemuan penduduk/penghuni api (neraka)
berkatalah/berdo'alah (orang di A'raaf itu) ;
" Ya Tuhan kami, janganlah masukkan/tempatkan kami
bersama-sama dengan kaum/kelompok orang lalim/jahat/sesat

itu "

dan berserulah penduduk/penghuni A'raaf


( kepada) orang-orang itu (di neraka) yang mereka kenali/ketahuidengan ciri-cirinya/tanda-tanda mereka,
(orang-orang dari A'raaf kepada penduduk neraka
berkatalah
itu):
" tidaklah membantu/beruntung bagi kalian
semua (harta) yang kalian (kumpulkan di dunia),
dan (tidak) juga apa yang kalian sombongkan itu:
( orang dari A'raaf bertanya kepada penduduk neraka) "itukah

orang-orang yang kalian telah bersumpah (terhadap mereka)

Allah tidak akan menganugrahkan rahmatNYa (sorga)( bahwa)
kepada mereka (orang-orang di sorga itu)
untuk masuk kedalam sorga?

7/50

7/51

(dikatakan kepada orang mukminin) "Tidaklah ada kekuatiranbagi mereka (orang-orang itu yang telah masuk sorga itu)
dan tidak lah kalian bersedih/kecewa "


dan berseru penduduk neraka,( kepada) penduduk sorga :


" hendaklah tuangkan/alirkan kepada kami sedikit air

atau apa yang direzkikan/diberikan Allah itu kepada kalian,


berkatalah (penduduk sorga);
Sesungguhnya Allah melarang/mengharamkan kedua hal
" tersebut
atas (untuk diberikan) orang-orang yang kafir


( orang kafir yaitu) orang yang menjadikan agama baginya
bahan main-main dan olok-olokan
dan mereka ditipu/diperdaya

(oleh) kehidupan dunia

maka di hari/waktu (kiamat) Kami (akan) melupakan mereka
sebagaimana/seperti halnya/sebanding dengan kelupaan mereka
kepada pertemuan mereka di hari ini

7/52

7/53

Dan juga karena mereka (terhadap) ayat-ayat/tanda dari Kami


mengingkarinya/mendustakan/menolak


dan sungguh telah Kami datangkan kepada mereka
sebuah kitab (Al Qur'an) yang Kami telah menjelaskannya


atas dasar pengetahuan (Kami)
untuk petunjuk/pembimbing dan rahmatNYa
bagi kaum/kelompok orang yang beriman

tidak ada yang mereka nantikan/tungu-tunggu,


selain takwil/penjelasan (kebenaran pemberitaan Al qur'an ini)
kepada mereka
atau datangnya penjelasan itu (AL Qur'an itu) pada mereka
berkatalah orang-orang yang telah melupakan/mengabaikan (Al

qur'an itu);

" bahwa benar/sungguh telah datang sebelumnya (kepada kami)


rasul dari Tuhan kami yang membawa haq

para
(kebenaran/kepastian)
Maka adakah bagi kami diantara (rasul itu) pemberi

safaat/pertolongan?
yang dapat menolong kami (untuk)
atau (kami) dikembalikan lagi (ke dunia)?

7/54

kami dapat beramal lagi (dengan amalan) selain dari


sehingga
pada yang

yang pernah kami amalkan dulunya?


Sungguh/benar-benar mereka telah merugikan dirinya sendiri

dan lenyaplah dari mereka
yang telah mereka ada-adakan/opini/sangkakan
apapun/seluruh
itu
Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah,
yang telah menciptakan langit/angkasa luas


dan bumi
di dalam enam hari-hari/masa (langkah-langkah/periode/siklus)


kemudian istiwaa (menguasai dengan cara yang layak)
terhadap Arasy (keagungan/kemuliaan/tahta)


ditutupnya malam (terhadap) siang
yang (saling) mengikuti dia (malam dan siang itu),
dengan cepat

dan (diciptakan Nya juga) matahari serta bulan


dan juga bintang-bintang

7/55

7/56

tunduk/patuh berdasarkan perintahNYa/urusanNya
(bahwa) bagiNYalah (seluruh) Penciptaan dan

ingatlah

perintah/urusan
Maha Mulia/suci Engkau Allah
Tuhannya sekalian/seluruh alam/alam semesta


panjatkanlah doa kepada Tuhan kalian dengan kerendahan hati

serta bersuara lembut/diam-diam


Sesungguhnya Dia tidak suka kepada orang-orang yang

keterlaluan/lewat batas

dan jangan lah berbuat kebinasaan/kerusakan

di bumi
setelah diperbaikiNYa


dan berdoa'lah kepadaNYa dengan rasa tunduk/takut
serta penuh dengan pengharapan
Sesungguhnya rahmatnya Allah

amat dekat diantara orang-orang yang berbuat kebaikan

7/57

dan Dia lah yang


mengutus (menghembus) angin


pemberi Kabar yang menggembirakan
diantara orang-orang yang akan mendapatkan rahmat/kebaikan

NYA (hujan)

sebelum/sampai jika (angin) yang terkandung padanya (air) ,


( berupa) awan,
( yang cukup) berat nya

Kami tuntun/arahkan itu (awan itu)


untuk daratan mati/daerah tandus

maka Kami turunkan padanya (ditempat itu) air (hujan),


maka kemudian Kami bangkit/ambilkan/peruntukan dengan itu

( air itu disana)
( untuk) segala macam buah-buahan

seperti itulah/dengan cara itu pulalah


Kami membangkitkan (segala) yang mati/orang-orang mati (dari

kuburnya)
kamu sekalian dapat mengambil
supaya
pembelajaran/peringatan

7/58

7/59

dan (bagi) tanah yang baik (subur),bangkitlah/munculah/tumbuhlah tanaman-tanaman nya
dengan seizinNYa

sedangkan yang (tanahnya) tidak subur

tidaklah bangkit/menumbuhkan (tumbuh-tumbuhan)


kecuali hanya sedikit saja/merana (yang dapat tumbuh)

Demikianlah
diulang-ulangi/berkali-kali/sering ayat-ayat/tanda-tanda

(kekuasaan Kami)

kaum/kelompok/orang-orang yang berterima


bagi
kasih/bersyukur

Sungguh/benar sekali Kami telah mengutus Nuh


kepada kaumnya/bangsanya/sukunya

barkatalah (Nuh);
" wahai bangsaku/kaumku mengabdilah/ sembahlah/berserah
dirilah kepada Allah
ada sama sekali bagi kalian ilah/sesembahan/tuhan
tidaklah
selain Dia


sesungguhnya aku (takut kalau) ditimpa kepada kamu/kalian

hukuman/azab dihari/saat yang sangat luar biasa (kiamat)

7/60

7/61

7/62

berkatalah (kaum nuh),


( yaitu) para pemimpin/pemuka,
dari bangsanya/kaumnya :
kami memandang/melihat /menganggap engkau
" Sesungguhnya
(Nuh)

dalam keadaan yang benar-benar sangat lalim (bodoh/sesat/gila)

berkata/menjawab (Nuh);
" wahai kaumku/bangsaku
aku bukanlah orang sesat/gila sedikitpun

akan tetapi aku adalah utusan


dari Tuhannya seluruh alam

aku sampaikan pesan-pesan (dari) Tuhanku

dan juga aku memberi nasehat baik kepada kamu sekalian
dan (aku) mengetahui dari Allah
apa-apa yang tidak kalian ketahui
atau apakah kamu sekalian (menjadi) heran?
bahwa (jika) datang kepada kalian peringatan

7/63

7/64

7/65

dari Tuhan kalian


atas/dengan perantaraan seorang laki-laki diantara kalian
untuk membawakan (peringatan) kepada kalian
dan berharap agar kalian bertaqwa
dan berharap supaya kalian memperoleh rahmat?
maka dmereka mendustakan (menolak dengan bohong) dia

(Nuh)

maka mereka mendustakan (menolak dengan bohong) dia (Nuh)


beserta orang-orang yang bersama-sama dia
di dalam kapal itu

dan Kami banjiri/tenggelamkan/benamkan


orang-orang yang mendustakan (menolak dengan cara bohong)

terhadap ayat-ayat Kami


Sesungguhnya mereka telah menjadi kaum yang buta hati


nuraninya
dan Kami (utus kepada) orang-orang/kaum Aadsaudara mereka/sebangsanya (yaitu) Hud

berkatalah (Hud);
"Wahai bangsaku/kaumku sembahlah/ mengabdilah (takut dan
berserah dirilah) kepada Allah

7/66

7/67

yang tidak ada pemimpin bagi kalian (yang harus ditakutkan)selain dari padaNYa
mengapakah kalian tidak bertaqwa (tunduk dan patuh
maka
kepada Allah)?

berkatalah/menjawablah para pemuka/pemimpin


diantara kaumnya (kaum Hud) yang kafir (menentang/jahat)
" Sesungguhnya kami anggap kamu (Hud)

dalam kebodohan/ketololan/kurang akal (gila)

dan sesungguhnya kami anggap kamu

bagian dari/termasuk orang-orang yang berbohong

berkatalah (Hud);
" Wahai kaumku/bangsaku
tidaklah ada padaku kebodohan/ketidak warasan (gila)

akan tetapi aku adalah utusan


dari Tuhannya seluruh alam

7/68

7/69

Aku menyampaikan peringatan/risalah (amanah/petunjuk)

dari Tuhanku
dan sesungguhnya aku bagi kalian (hanyalah)
( pemberi) penasehat yang dapat dipercaya


apakah kamu sekalian heran/tidak percaya
bahwa (jika) datang kepada kalian peringatan
dari Tuhan kalian
perantaraan seorang laki-laki kepada diantara
atas/dengan
kalian
yang membawakan (peringatan) kepada kalian?
Dan ingatlah (jadikanlah pembelajaran),
ketika kamu sekalian dijadikan (sebagai) pengelola/penganti

pimpinan (penguasa),

setelah kaum/bangsa Nuh


dan ingatlah kalian
dalam penciptaan/dijadikan tubuh (fisik/tubuh kalian) yang


besar/kuat (Oleh Allah)
ingatlah kalian kemurahan/keberuntungan (dari) Allah
maka
(yang diberikan kepada kalian)
agar supaya kalian beruntung/berguna/bermamfaat

7/70

7/71

barkata/menjawab (kaum Hud);


apakah (kamu) datang kepada kami supaya kami hanya
" menyembah/tunduk
pada Allah saja?

serta meninggalkan/menelantarkan,
apa yang selalu disembah oleh tetua-tetua/nenek moyang kami?
maka oleh sebab itu datangkanlah kepada kami
dengan azab/hukuman itu kepada kami

jika kamu
termasuk orang yang menyampaikan kebenaran/orang yang


benar/jujur

berkata/menjawab (Hud);
pastilah/sungguh pasti datang/ditimpakan kepada kalian

dari pada Tuhan kalian hukuman

dan juga kemurkaanNYa/laknatNya

Apakah kalian (hendak) berbantah-bantahan dengan akuterhadap nama-nama (sesembahan/berhala kalian itu)

yang telah kalian memberi nama/menamainya

7/72

dan juga (dinamai oleh) tetua-tetua/nenek moyang kalian?


(tentang nama-nama itu) tidak diturunkan dari Allah
apapun
terhadap mereka itu
daripada kewenangan/dalil (dari Allah)


maka oleh sebab itu tunggulah (bencana)
sesungguhnya akupun bersama-sama kalian
diantara orang-orang yang sama-sama menunggunya (bencana

itu)
maka oleh sebab itu Kami selamatkan dia (Hud)


beserta orang-orang yang bersama dia (pengikutnya)
dengan rahmat/karunia dari Kami
lalu Kami tumpas/musnahkan hingga ke akar-akarnya
orang-orang yang mendustakan (menolak dengan cara bohong)

terhadap ayat-ayat Kami

dan mereka itu bukanlah termasuk orang yang berimandan juga telah Kami (utus) kepada bangsa Tsamud


saudaranya/keluarganya/familinya sendiri (yaitu ) Saleh

berkatalah (Saleh);
" wahai kaumku/bangsaku sembahlah/ tunduklah/mengabdilah
kepada Allah

7/73


tidak ada bagi kamu ilah/sesembahan selain Dia
Sungguh/benar-benar telah datang kepada kamu sekalian tanda
( mukjizat yang mereka minta itu),
dari Tuhan kalian
Inilah unta betina (dari) Allah
sebagai tanda (Mukjizat dari Allah; dimana unta itu tidak
dilahirkan tetapi tercipta dari bongkahan batu besar)bagi kalian


maka oleh sebab itu biarkanlah dia (unta itu) makan sesukanya
di tanah/bumi Allah (di negeri ini)

dan janganlah menyentuhnya (mengganggunya)


dengan gangguan apapun , yang oleh karenanya

(menggangunya) akan ditimpakan kepada kamu sekalian
( yaitu) siksaan yang pedih/memilukandan ingatlah kalian
ketika (Tuhan kalian) menjadikan kalian (sebagai)

pengelola/pemimpin penganti
sesudah (kaum) Aad
dan memberi tempat tinggal bagi kalian di bumi/suatu negeri (

(di negri AL Hijr yang terletak di antara Hijaz dan negri Syam)
yang kalian ambil/jadikan

7/74

7/75

dari daratan/tanah datar( berupa/menjadi) benteng/istana
dan kalian berusaha keras (memahat bukit)

gunung-gunung/perbukitan

( menjadi tempat) hunian/rumah
maka ingatlah pada karunia Allah
dan janganlah bertindak dengan licik/curang/jahat
di atas bumi (untuk) berbuat kejahatan/kerusakan

berkatalah/menjawablahpara pemimpin mereka yang merasa hebat (sombong)
daripada kaumnya
( yaitu kepada) orang-orang yang dianggap lemah/tidak berdaya,
diantara orang-orang yang beriman diantara mereka :
" Apakah kalian mengetahui
bahwa Saleh adalah utusan

dari Tuhannya?

7/76

7/77

berkata/menjawab (orang-orang beriman);


apa (yang disampaikan) utusanNYa
" sebenarnya/sesungguhnya
(Saleh)
kami mempercayainya/beriman


berkatalah orang-orang yang merasa hebat (sombong itu) ;
" Sesungguhnya kami terhadap,
yang kalian imani kepadanya (pada ajaran Saleh)
kami menolaknya/menentangnya"
maka (akhirnya) mereka menyembelih/membunuh unta betina
itu
mereka berlaku kurang ajar
dan
menantang/mencemooh/mengolok-olok
terhadap suruhan/perintah dari Tuhan mereka
dan berkatalah (kaum penentang Saleh);


" wahai Saleh, bawalah/datangkanlah kepada kami
apa yang (pernah) kamu berjanji (dari ancaman kamu dulu)

jika kamu

termasuk orang yang diutus

7/78

7/79

7/80

maka oleh sebab itulah mereka mendapat/ditimpa gempa bumi


yang dahsyat diiringi ledakan luar biasa

maka jadilah mereka

mayat-mayat yang bergelimpangan

Maka (Saleh) berbalik meninggalkan mereka,

dan berkata (Saleh);


wahai kaumku/bangsaku sungguh sudah aku sampaikan
" kepada
kalian
nasehat/petuah/titah dari Tuhanku


dan aku telah menasehati kalian
akan tetapi

tidaklah kamu sekalian suka pada orang-orang yang memberi

nasehat
dan begitu juga dengan Lut (yang sudah Kami utus)
ketika berkata (Lut) kepada

( ingatlah)
kaumnya/bangsanya/sukunya
mengapakah kamu mendatangi (laki-laki) untuk perbuatan

faahsyah (maksiat /keji/cabul) itu
apa yang tidak pernah dilakukan sebelumnya (seperti) yang
kalian lakukan dengan cara itu (Maksiat itu)


dari seseorangpun di dunia ini sebelumnya?

7/81

7/82

7/83

7/84

kamu sekalian mendatangi jenis laki-lakiSesungguhnya
(homosex) untuk sahwat/birahi/nafsumu
yang bukan kepada wanita/istri-istri (kalian)

sebaliknya , kalian kelompok/kaum yang


tidak/bahkan
keterlaluan/melampaui batas

dan dengan itu (nasehat Lut ) menjawablah kaumnya ,
( dengan) menyampaikan tidak lain hanya;

" keluarkanlah/usirlah mereka (kaum Lut itu)

dari kota/kampung kalian

sesungguh mereka adalah manusia-manusia


berpura-pura suci/bersih

oleh sebab itu Kami selamatkan dia (Lut) beserta


maka
pengikutnya

kecuali wanitanya/istrinya itu


yang termasuk bagian orang--orang yang tertinggal/ dibelakang

(binasa)
dan Kami menghujani (jatuhkan bertubi-tubi) atas mereka,

jatuhan/timpaan ( hujan batu)

maka lihatlah/perhatikanlah bagaimana


akibat dari

orang-orang yang berbuat sesat/maksiat/dosa/kesalahan


begitu juga Kami (utus) ke penduduk Madyan (suatu tempat
dan
dimana nabi syu'aib berada)


saudara mereka yaitu Syu'aib

7/85

berkatalah (Syuaib);
wahai kaumku/bangsaku mengabdilah /sembahlah / berserah
" dirilah
kepada Allah

tidak ada yang dapat dijadikan tuhan/ila selain Dia
Sungguh telah datang kepada kamu sekalian bukti/ayat ayat/tanda-tanda (kekuasaan)
dari Tuhan kalian
Maka sempurnakanlah/murnikanlah,
takaran/ukuran beban/nilai pertukaran (berat atau volume dll)
beserta timbangan-timbangannya

dan jangan kalian kurangi bagi manusia


penakar mereka itu (tentang timbangan, beban
barang-barang
dan peneraannya)
dan janganlah berbuat curang

di atas tanah/negeri ini/kota ini


sesudah (Allah) memperbaikinya

7/86

Demikianlah yang terbaik bagi kalian

jika kalian adalah orang-orang yang beriman


dan juga janganlah duduk-duduk

pada sisi-sisi jalan dimana kalian mengancam/ menakut-nakuti


dan merintangi/menghalangi,
( agar) orang-orang beriman berbalik/keluar dari jalan Allah
serta kalian menginginkan mereka (orang -orang beriman itu)
keliru/salah/bengkok (keyakinannya kepada ALlah)
Dan ingatlah
ketika kalian dahulunya berjumlah sedikit (minoritas)
lalu kalian diperbanyak/berlipat-ganda (mayoritas)

lalu lihatlah/perhatikanlah bagaimana


akibat dari setiap

orang-orang yang berbuat sesat/maksiat/dosa/kesalahan


jika ada setiap golongan/sekelompok diantara kamu
dan
(Muhammad)
yang beriman dengan apa yang disampaikan dengan itu (ayat

ayat Alllah itu)

7/87

7/88

(sebaliknya) ada juga segolongan yang tidak


dan
beriman/percaya

maka bersabarlah

hingga Allah (menetapkan) hukum/keadilan/


( katakanlah)
putusan diantara kita
dan Dia yang terbaik menghakimi/mengadili


berkatalah pemuka -pemuka yang merasa hebat (sombong),


diantara kaumnya (Kaum Syuaib itu);

" kami akan mengeluarkan/mengusir kamu,

wahai Syuaib

beserta orang-orang yang

yang beriman/percaya bersama-sama (pengikut) kamu


dari kota/kampung/negri kami

( kecuali) kalau kamu akan kembali/berbalik
kepada milat/pedoman ajaran kami

berkatalah (Syuaib);
" apakah walaupun kami membencinya ?(membenci

sesembahan kamu itu, maka kamu mengusir kami juga)

begitu) tentunya kami benar-benar/sungguh telah


( kalau
mengadakan
kebohongan terhadap Allah
jika kami kembali,
kepada pedoman/kiblat ajaran kalian

7/89

sesudah
saat kami (telah) dilepaskan Allah daripadanya (dari
ketika/pada
paham sesat itu)
dan tidaklah menjadikan (patut ),

bagi kami untuk kembali padanya (pada ajaran sesat kalian itu)
kecuali kalau Allah tuhan kami yang berkehendak
Tuhan kami maha luas /meliputi,
pengetahuannya terhadap segala sesuatunya
Terhadap Allah sajalah
kami bertawakal/berserah diri
Wahai Tuhan kami berikanlah keputusan/ketetapan

diantara kami dan diatara kaum/bangsa kami

dengan hak/keadilan

7/90

7/91

7/92


dan Engkaulah yang terbaik pemberi keputusan

dan berkatalah pemuka/pemimpin (dari kaum Syuaib)


yang merasa hebat (sombong),
diantara kaumnya (antar sesama mereka) :
" Sesunguhnya jika kalian mengikuti/patuh kepada Syuaib
maka sesungguhnya kalian tentulah orang-orang yang

merugi/malang
oleh sebab itu didatangkan/ditimpakan/diberi
maka
hukuman/azab kepada mereka semuanya
berupa gempa bumi

Maka jadilah (mereka itu),

tubuh-tubuh (mayat-mayat yang bergelimpangan) di tempat


kediaman/kampung halaman (rumah) mereka sendiri


yaitu orang-orang yang mendustakan (menolak dengan bohong)

terhadap Syuaib
seolah-olah mereka belum pernah bertempat
yang
tinggal/berdiam
di sana (di kota/kampung itu)
orang-orang yang mendustakan/menolak dengan kebohongan

terhadap Syuaib
(justru) yang menjadikan mereka itu orang-orang yang

merugi/malang

7/93

7/94

Maka dia (Syuaib ) pergi meninggalkan mereka

sambil berkata (Syuaib);


" wahai kaumku/bangsaku

aku sudah menyampaikan kepada kamu


sungguh/benar-benar
sekalian
risalah/amanat dari Tuhankudan aku telah memberikan nasehat kepada kalian

maka bagaimanakah aku bersedihterhadap kaum/kelompok yang kafir (menentang

kebenaran/jahat/menolak dengan dusta)

dan tidaklah Kami utus

kepada sebuah negri seseorang nabi


kecuali Kami memberi cobaan (berupa azab/ hukuman) pada

penduduknya

berupa/dengan kesempitan dan penderitaan

agar supaya mereka menjadi rendah hati/sederhana/bertafakur
setelah itu/kemudian Kami ganti tempat
itu dengan
kesusahan/bencana

kesenangan/kebaikan/keberhasilan (lagi)
hingga mereka tumbuh dan bertambah banyak (lagi)

Lalu mereka berkata :

7/95

7/96

"sungguh nenek moyang/tetua-tetua kami pernahmengalami/merasakan
kesengsaraan (masa sulit) dan kesenangan (masa jaya)

maka Kami memberikan cobaan (berupa azab/hukuman) kepada
mereka
dengan sekonyong-konyong/seketika
padahal/sedang mereka tidak menyadarinya
dan sekiranya/kalau penduduk berbagai negri
beriman dan bertaqwa
tentulah Kami buka/ungkapkan (limpahkan) kepada mereka
berkah/keberuntungan

dari langit/atas angkasa dan seluruh bumi


tetapi mereka mendustakan (menentang dengan cara
akan
dusta)maka oleh sebab itu Kami timpakan kepada mereka cobaan
sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat/perbuatannya

7/97

7/98

7/99

7/100

maka apakah penduduk negri-negri itu merasa aman


akan datang (cobaan/musibah) kepada mereka yang
bahwa
menyengsarakan itu dimalam hari
disaat mereka itu sedang tidur?
atau apakah penduduk negri-negri itu merasa aman
akan kedatangan (cobaan/musibah) yang menyengsarakan itu di

siang hari/waktu hari sepenggalan


disaat mereka (bermain-main/lalai) dalam kesesatan?
apakah mereka merasa aman dari rencana/makar (yang
maka
tidak terduga) dari Allah
tidak ada yang dapat merasa aman dari rencana/makar
maka
(yang tidak terduga) dari ALlah


kecuali orang-orang/kaum/kelompok orang yang akan merugi
atau tidakkah/belumkah ditunjuki/dijelaskan
( bagi) orang-orang yang mempusakai (orang-orang pribumi) disebuah daratan/ tanah/ negri
yang sudah lenyap tetua-tetuanya/nenek-moyang mereka
bahwa kalau Kami menghendakinya tentulah Kami beri


hukuman/azab kepada mereka
akibat kesalahan/dosa-dosa mereka
Lalu Kami tutup mati/tertutup habis/terkunci mati
atas hati nurani/jiwa mereka

maka mereka tidaklah mendengar/tidak peduli lagi?terhadap negri-negri itu (yang telah binasa itu)

7/101

7/102

Kami kisahkan/ceritakan kepada kamu (Muhammad)tentang berita/informasi/kabar dari mereka itu
Dan sungguh/benar-benar telah datang kepada mereka
para rasul mereka dengan (membawa) ayat-ayat/tanda
tanda/bukti nyata Ku
dengan itu (penjelasan itu) mereka sama sekali tidak (juga)
maka
percaya/beriman
terhadap apa yang telah mereka dustakan ,
sebelumnya

Demikianlah Allah mengunci mati/tutup mati
atas hati nurani/jiwa mereka orang-orang kafir

(penentang/jahat)

tidaklah Kami saksikan/lihat/dapati kebanyakan/sebagian


dan
besar dari mereka
memenuhi janjinya (setelah berjanji)
sesungguhnya Kami saksikan/dapati/lihat sebagian
Dan
besar/kebanyakan mereka

orang-orang yang fasik (pembuat kejahatan)

7/103

7/104

7/105

Kami utus/kirim/angkat sesudah mereka (sesudah


kemudian
rasul-rasul yang telah berlalu)

Musa bersama ayat-ayat KU
kepada/menuju Fir'un beserta pemuka-pemukanya
(kemudian) mereka itu mezalimi (
tetapi
mendustakan/menentang) terhadapnya (ayat-ayat Kami)

maka perhatikanlah/lihatlah bagaimana jadinya
akibat dari pada orang-orang yang berbuat kerusakan

(merajalela)

dan berkatalah Musa;" Wahai Firu'n "

sesungguhnya aku adalah utusan/rasul


dari Tuhan semesta alam,

syarat wajib bagi aku (Musa)

untuk tidak berkata sesuatu


terhadap Allah ,

kecuali yang benar/hak
aku datang kepada kamu sekalian dengan ayat Sungguh
ayat/bukti/tanda-tandanya
dari (yang datang dari) Tuhan kalian

7/106

7/107

7/108

maka lepaskanlah (serahkanlah) bersama aku


anak keturunan israil (dari penindasan Fir'un)

berkata (Firu'n) ;
" Jika benar kamu membawa tanda/bukti (mukjizat)

maka bawalah/datangkanlah hal itu (tanda/bukti/mukjizat itu)


jika kamu

termasuk orang yang menyampaikan yang benar/jujur/dapat

dipercaya

maka (Musa) melemparkan/meletakkan tongkatnya


maka ketika itu juga dia (tongkat itu)

menjadi ular yang nyata


Kemudian (Musa) mengeluarkan tangannya (dari bajunya)

maka seketika itu juga dia (tangannya itu)
bercahaya putih (yang sangat menyilaukan mata)

bagi siapa yang menyaksikan/melihatnya

7/109

7/110

7/111

7/112


berkatalah/berbisiklah para pemuka/penggawa
pada kaum/kelompok Fir'un (para pembantu/penasehat
dari
Fir'un)

" sesungguhnya dia (Musa) itu ahli sihir yang pandai/berilmu,yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu sekalian
dari negri/kerajaan kalian
Firu'n kepada pembantunya) : Maka apa yang dapat
( berkata
kamu lakukan/usulkan?,

berkatalah/menjawablah (pemuka/penggawa Firu'n itu);


" beri tunda/beri tangguhlah sebentar dia (Musa)
beserta saudaranya (Harun)

lalu utuslah/kirimlah
dalam kota-kota besar

untuk mengumpulkan (beberapa orang ahli sihir)


supaya mereka (utusan itu) mengirimkan/ membawakan kepada

kamu masing-masing
tukang sihir/jagoan tukang sihir

yang pandai/berpengetahuan

7/113

7/114

7/115

lalu datanglah para ahli sihir/tukang sihir kepada Firu'n


berkatalah mereka (ahli-ahli sihir);
" Sesungguhnya apakah kami akan memperoleh

balasan/upah/bayaran,

jika kami adalah pemenangnya?

berkatalah/menjawablah (Firu'n);
" benar/betul,
dan sesungguhnya kalian
termasuk orang-orang yang dekat (diangkat manjadi pembantu

terdekatku nanti)
berkatalah/disampaikan (Oleh ahli sihir);

" wahai Musa


apakah kamu (Lebih dulu) melempar/meletakkan
atau apakah kami (yang lebih dulu )

untuk melemparkannya ?

berkata/menjawab (Musa);
" lemparkanlah (lebih dahlu)
Maka tatkala itulah

mereka mengucapkan mantera-mantera (trik sulap)

7/116

7/117

7/118

7/119

7/120

mata manusiadan menakutkan orang-orang (yang menonton)
mereka menghasilkan/mendatangkan
sihirnya yang hebat/menggagumkan (bagi yang
dengan
memandang)

lalu Kami wahyukan kepada Musa

lemparlah tongkatmu
maka seketika itu juga dia (tongkat itu) menelan langsung

( secara utuh)
apa-apa yang mereka sulapkan itu
oleh sebab itu telah datang kebenaran (kemenangan bagi

maka
Musa)
dan batallah/lenyaplah
apa-apa yang mereka kerjakan/perbuat ( oleh ahli sihir itu)
maka (mereka) dikalahkan/ditaklukkan

ditempat itu (dikota itu)


dan sebaliknya merekalah orang yang dikalahkan/dihinakan

Dan bersungkurlah/tiaraplah para penyihir dengan bersujud

7/121

7/122

7/123

berkatalah/berujarlah mereka (para penyihir itu);

" kami beriman/percaya kepada Tuhannya semesta alamTuhannya Musa dan Harun


berkatalah firu'n;
kalian (para penyihir) percaya/beriman kepada dia
apakah
(Musa)

sebelum
aku (Firu'n) memberi kalian izin
Sesungguhnya ini (perbuatan kalian itu)

( adalah) perbuatan makar/pemberontak


( yaitu) makar yang telah kamu sekalian rencanakan
di dalam kota ini
untuk mengeluarkan
penduduknya diantara mereka
maka nanti/kelak akan kalian rasakan akibat perbuatan kalian

ini.

7/124

7/125

7/126

tentu/pastilah aku (Fir'un) akan kerat


tangan dan kaki kalian (para tukang sihir itu)
secara bersilang

kemudian tentu saja (aku) akan menyalib kalian semuanyaberkatalah/menjawablah (para penyihir itu);
" Sesungguhnya kepada Tuhan kamilah
kami kembali
dan tidaklah kamu memiliki dendam/membenci kami
melainkan hanya karena kami percaya/beriman
kepada bukti/ayat-ayat dari Tuhan kami

yaitu apa yang telah datang kepada kami dari Tuhan kami
(berdoa'alah para ahli sihir itu kepada Tuhan)


tuangkanlah/curahkanlah bagi kami kesabaran/ketabahan
dan wafatkanlah kami dalam keadaan sebagai orang-orang

muslimin/berserah diri (Kepada Engkau)dan berkatalah pemuka-pemuka/penggawa
diantara kelompok/kaum Fir'un (kepada Fir'un);

" Apakah kamu meninggalkan/ membiarkan Musa

7/127

7/128

kaumnya/bangsanya untuk berbuat


dan
kerusakan/kesewenangan

di negri/tanah ini

lalu meninggalkan kamu

dan juga tuhan-tuhan kamu?

berkatalah/menjawablah (Firu'n);

kita akan membunuh anak-anak laki-laki mereka
kita akan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka
dan
(untuk jadi pelayan)
dan sebenarnya/sesungguhnya terhadap mereka kita

mempunyai kuasa/ berkuasa penuh

berkata Musa kepada kaumnya/bangsanya;


" Mohonkanlah kepada Allah,

dan tabahlah/bersabarlahSesunguhnya (ini) buminya Allah
yang dipusakakanNYa/diwariskanNya
kepada siapa yang dikehendakiNya
diantara hamba-hambaNYa

dan hasil akhirnya (kemenangan akhir) adalah bagi orang-orang

yang bertaqwa

7/129

7/130

berkatalah (kaum Musa);


" kami telah terhimpit/tertindas/menderita

sebelum kamu datang pada kami (sebelum kamu lahir/ada disini)


dan juga setelah kamu (Musa) datang (lagi) pada kami

berkata/menjawab (Musa);
" semoga/mudah-mudahan Tuhanku
menghancurkan/membinasakan untuk kalian musuh/penentang

kalian
dan menjadikan kalian khalifah/pemimpin/pengelola

di bumi(Nya)

Maka (Allah) melihat bagaimana amalan kalian/perbuatan kalian
dan sungguh Kami telah menghukum/mengazab Fir'un (beserta


kaumnya/pengikutnya)
dengan musim kering/kemarau panjang


dan (mengazabnya juga) dengan kelangkaan,

dari buah-buahan


supaya mereka itu mengambil pembelajaran/peringatan/sadar

7/131

7/132

maka jika datang kepada mereka kebaikan/keberuntunganberkata (pengikut Fir'un itu);
" ini (keberuntungan ini) adalah semata untuk kita

tetapi jika mereka mendapat musibah/kesialan


mereka lemparkan kesialan itu kepada Musa


dan juga (terhadap) orang-orang yang bersamanya (pengikut
Musa)
, sesungguhnya
Ketahuilah/sadarlah
kejahatan/malapetaka/kesialan mereka itu
dari/berasal dari sisi Allah (ketetapan dari Allah)
akan tetapi kebanyakan mereka

tidak mengerti/mengetahuinya
dan berkata (pemuka Fir'un);
" apapun yang kamu berdua sampaikan dengan itu
ayat/tanda/mukjizat untuk menyihir kami dengan itu
diantara
(mukjizat/ayat-ayat itu)
maka tentulah/sekali-kali kami tidak beriman/percaya kepada

kamu

maka Kami datangkan kepada mereka tofan/badaibeserta belalang

7/133

7/134

juga binatang kecil penggangu (kutu)


beserta kodok

juga darah

( sebagai) tanda-tanda/bukti/mukjizat yang


menerangkan/menjelaskan

akan tetapi mereka tetap sombong/takabur

lalu jadilah mereka kaum/kelompok pelaku kejahatan/pendosa


dan dengan datangnya/ditimpakannya hal yang demikian
kepada mereka berupa wabah/teror
berkatalah/bermohonlah mereka (penggawa/pemuka Firu'n);

" wahai Musa,

doakanlah/mohonkanlah untuk kami kepada Tuhan kamu


apa-apa (dengan kenabian kamu) yang
dengan
ditetapkan/diperintahkan (Allah) di sisi kamu

maka jika (kamu) memindahkan /menghilangkan


dari kami teror/wabah itu

pastilah/tentulah kami beriman/pecaya kepada kamu

serta melepaskan (menyerahkan) bersama kamu

7/135

7/136

anak keturunan israil


maka setelah Kami hilangkan
dari mereka wabah/teror itu

sampai batas (perjanjian) yang ditentukan oleh/bagi mereka


yang mereka dapat menjangkau/ meraihnya (menepati janjinya)

pada saat itulah mereka pecahkan/batalkan (sepihak) perjanjian


( mereka
tidak mentaati perjanjian/perkataan mereka)
maka kemudian Kami menghukum diantara mereka

maka oleh sebab itu Kami tenggelamkan mereka
di lautan
disebabkan mereka berdusta/berbohong
terhadap ayat/tanda/bukti (kekuasaan) Kami
dan menyebabkan/menjadikan mereka orang-orang yang

lalai/lengah
dan Kami pusakakan/wariskan kepada kaum yangyang telah tertindas (pengikut Musa)

bumi dibagian timur


dan juga sebelah baratnya

7/137


7/138

yang telah kami beri berkah padanyadan selesailah/tamatlah/sempurnalah kalimat/ketentuandari Tuhan kamu yang baik-baik

terhadap keturunan anak israil (Yaqub)


kerena dengan itu (siksaan/cobaan itu) mereka sabar/tabah

(mngahadapinya)
Dan Kami sepenuhnya membinasakan/menghancurkan

apa (yang menjadi) hasil karya/hasil pekerjaan

Firu'n dan para penggawanya


apa yang telah mereka membangunnya (membangun
dan
peradaban mereka)
lalu Kami membawa/tuntun
bani israil ke seberang lautan


setelah mereka sampai/terbawa (di dalam perjalanan)
maka
kepada suatu aum/bangsa,
yang mereka (yaitu suatu penduduk) gemar menyembah,

terhadap berhala-berhala yang mereka sembah
berkatalah( kaum/bangsa Musa);

" wahai Musa,


adakanlah/buatkanlah untuk kami tuhan/sembahan (berhala)
sebagaimana mereka memiliki tuhan-tuhan/sesembahan
( berhala-berhala)

berkatalah/menjawablah (Musa);
" Sesungguhnya kamu sekalian adalah kaum

yang bodoh/tidak memahami (tentang hakikat keesaan Allah)


sesungguhnya mereka-mereka itu (penganut ajaran itu)

7/139

7/140

( adalah) orang yang akan dibinasakan/dihilangkan/dikalahkan


yang ada pada mereka (apa yang telah mereka
apa
anut/perbuat)
lalu batallah/musnahlah

apa saja yang telah mereka amalkan/kerjakan (pahalanya)

berkata/menjawab (Musa);
(aku) mencarikan tuhan/sesembahan bagi kalian selain
Patutkah
dari Allah?

padahal Dia lah yang melebihkan kalian

atas segala umat


Dan (ingatlah) ketika Kami menyelamatkan kalian (bani israil)
dari pada (penindasan) Fir'un beserta penggawanya

7/141

7/142


yang telah menjengkelkan/menyakiti/menyiksa kamu sekalian
dengan siksaan yang keji/terhina


dengan membunuh putra-putra kalian
lalu/dan membiarkan hidup putri-putri kalian

dan yang demikian itu adalah bala/cobaan bagi kalian

yang luar biasa dari Tuhan kalain

dan telah Kami janjikan kepada Musadalam waktu tiga puluh malam

lalu kami tamatkan/sempurnakan baginya sepuluh (malam) lagi


maka sempurnalah waktu (yang ditentukan) oleh Tuhan nya


( yaitu) empat puluh malam

dan berkatalah Musakepada saudaranya Harun


gantikanlah aku untuk kaumku (pengikutku)

dan juga lakukanlah perbaikan

dan janganlah kamu mengikuti jalan/metode/cara-cara,

7/143

( daripada) orang-orang yang melakukan kejahatan/kerusakan

dan tatkala Musa datang


pada waktu yang sudah Kami tetapkan
dan berkata-katalah/berbicaralah dia kepada Tuhannya

berkatalah (Musa);

" Tuhanku perlihatkanlah padaku diri Engkau

( supaya aku) dapat melihat Engkau

berkatalah/berfirman (Allah);
" kamu tidak bisa melihat Ku,
akan tetapi pandanglah/lihatlah

kepada gunung/bukit itu


maka apabila tempatnya/keadaannya tetap seperti sedia kala,

maka tentulah/nanti kamu melihat Aku
tatkala Keagungan/Kemuliakan dari Tuhannya (datang
maka
padanya)
menjadi debu bukit/gunung itu seluruhnya (berkeping hancurlah
keping jadi debu)

dan jatuh tengkuraplah Musa


(lalu) pingsan

7/144

maka tatkala (Musa)

bangun/sadar

berkatalah (Musa);

" Maha suci Engkau (Allah)


aku mohon ampun kepada Engkau

dan sesungguhnya aku pertama-tama (langsung


beriman/percaya)

berkata/berfirman (Allah);

" wahai Musa,


Sesungguhnya Aku memilih kamu

( berada) diatas manusia (pemimpin/imam)

untuk membawakan risalah (ajaran/petunjuk) KU

dan (juga untuk) berbicara langsung dengan Ku

maka pegang teguhlan/ambilah seluruh ayat-ayatku untuk kamu


dan jadilah kamu diantara orang-orang yang berterima

kasih/bersyukur

7/145

dan telah Kami tuliskan baginya (Musa)


diatas luh-luh/tablet/prasasti
dan segala sesuatunya (di dalamnya)
jadikanlah peringatan/pembelajaran
dan juga untuk berwasiat/berpesan terhadap sesuatunya

maka pegang teguhlah dia (Kitab itu) dengan kuat/teguhdan suruhlah kaummu/pengikutmu berpegang (teguh pada

ketentuan itu)

dengan sebaik-baiknya
Tentu Aku akan tunjukkan kepada kamu sekalian

tempat-tempat (kelakuan) orang-orang yang fasik

(bodoh/jahat/sesat)
Aku akan menyebabkan mereka menolak/memalingkan


( mencegah)

daripada ayat-ayat KU
( yaitu) orang-orang yang sombong/ menyombongkan dirinya

di atas bumi/daratan/negri ini,tanpa kebenaran/hak (dengan cara curang)
Dan apabila (orang-orang jahat/sesat itu) melihat

7/146

7/147

setiap ayat-ayat /bukti/tanda-tandaKu (Kekuasaan Allah),


tidaklah orang-orang itu mau mengikutinya
dan jika (orang-orang itu) melihat


jalan kebajikan/untuk berbuat kebaikan
( tentu) mereka tidak akan mengambilnya/mengikuti jalan

tersebut
padahal sekiranya (mereka) melihat


jalan kesalahan/perbuatan yang salah
tentulah mereka mengambilnya/menempuh jalan itu (jalan

menuju neraka)


Yang demikian itu akibat mereka
(menolak dengan dusta) terhadap
mendustakan
ayat/bukti/tanda-tanda (kekuasaan) Kami

lalu menjadikan mereka lalai/tidak peduli karenanya


dan bagi orang-orang yang mendustakan (menolak dengan

dusta)
terhadap ayat-ayat/tanda/bukti (Kekuasaan) Kami

dan juga tentang pertemuan di akhiratsia-sialah/batallah (habislah) amalannya
tidaklah dia diberi balasan/hadiah/pahala (padanya)

7/148

7/149

apa yang telah mereka lakukan (kesalahan/kejahatannya


kecuali
itu)

dan diambilah (oleh) kaum Musa


setelah (kepergian) dia (Musa)

daripada perhiasan mereka (untuk membuat patung) anak lembu
yang berbadan (seperti tubuh lembu/sapi)
dia (patung lembu itu) berbunyi rendah (bunyi lenguh sapi
yang
dengan suara rendah)

Apakah mereka tidak lihat/perhatikan

sesungguhnya dia (anak sapi itu) tidak lah dapat


bahwa
berbicara/berkata-kata kepada mereka?
tidak dapat pula memberi mereka jalan petunjuk (yang
dan
bernar)
diambilah oleh mereka dia (patung anak sapi itu sebagai

sesembahan/berhala),
lalu menjadikan/menyebabkan mereka menjadi zalim

( bodoh/sesat)

dan tatkala mereka sangat menyesal/menyadari kekeliruannya


di dalam perbuatan tangan kanan mereka
dan menyadari/melihat bahwa sesungguhnya mereka

benar-benar telah sesat

berkatalah mereka;

7/150

" Jika tidaklah


Tuhan kami memberikan rahmat kepada kami,
dan memaafkan/mengampuni kami
tentulah jadilah kami
diantara orang-orang yang merugi

dan tatkala Musa kembalikepada kaumnya dengan marah,
dalam kedukacitaan/sedih/pilu

berkatalah (Musa);
alangkah buruknya pekerjaan yang kalian perbuat
(" menyembah
patung anak sapi)
setelah (kepergian) aku
Apakah kamu sekalian ingin segera mendahulukan (sebelum

datang) perintah dari Tuhan kalian?

dan dia (Musa) melemparkan luh-luh/tablet/prasasti itu


dan mengambil/memegang kepala saudaranya (Harun)


( dengan cara ) yang menyeret kearah nya

berkatalah (Harun);

7/151

7/152

" wahai putra ibuku (saudaraku),


sebenarnya/sesungguhnya kaum/kelompok itu telah


melecehkan aku/menganggap aku lemah

dan hampir saja mereka hendak membunuh diriku
maka oleh sebab itu jangan membuat mereka gembira (dengan

kamu memperlakukan aku seperti ini)
bagi musuhku/penentang diriku
dan jangan pula kamu menjadikan (memasukan) aku
bersama-sama kaum/kelompok orang-orang yang lalim

(bodoh/sesat)

berkata/berdo'a (Musa);

" Ya Tuhanku ampunilah aku
beserta saudaraku (Harun)

dan masukanlah kami

kepada/kedalam rahmatMU (kebaikanMU)


dan Engkalah maha Penyayang diatas yang penyayang
sesungguhnya orang-orang yang menjadikan/membuat anak


lembu (sesembahan)

kelak akan ditimpakan kepada mereka kutukan/kemurkaan

dari Tuhan mereka dan juga kehinaa

7/153

7/154


di dalam kehidupannya di dunia


dan demikianlah Kami membalasi

orang-orang yang berbohongan/dusta


dan orang-orang yang mengerjakan perbuatan setan


kemudian mereka bertobat/mohon ampunan sesudah itu
lalu beriman

Sesungguhnya Tuhan kamu


sesudah hal yang demikian itu
adalah maha penyayang


dan tatkala

Musa kembali tenang


( setelah) kegusaran/kemurkaan (kepada umatnya)

lalu diambilnya lagi luh-luh/tablet/prasasti itudi dalamnya (luh-luh taurat itu) terdapat catatan berupa
dan
petunjuk-petunjuk
dan rahmat/karunia-Nya (karunia Allah)


bagi orang-orang yang mereka terhadap Tuhannya,

7/155

merasa takut/perasaan ngeri


Lalu Musa memilih kaumnya


tujuh puluh orang laki-laki
pada waktu yang sudah ditentukan

maka tatkala itu datanglah kepada mereka
guncangan keras (gempa bumi)

berkatalah (Musa);
" Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki

tentulah Engkau binasakan mereka (yang sesat itu)


sebelumnya

berserta diriku
apakah Engkau membinasakan kami,
akibat perbuatan ,
orang-orang yang bodoh diantara kami?

sesungguhnya ini tidak lain hanyalah percobaan/ujian dari

Engkau
Engkau sesatkan dengan itu (cobaan itu) siapa saja yang Engkau
Kehendaki

7/156

dan Engkau beri petunjuk siapa saja yang Engkau kehendakiEngkaulah pemimpin/pelindung kami
maka oleh sebab itu ampunilah kami
dan beri rahmatlah (kebaikan) kepada kami

dan Engkaulah terbaik pemberi pengampunan
dan tetapkanlah/berilah bagi kami
di dunia ini dengan kebaikan

juga di akhirat (nanti)

sesungguhnya kami telah dipandu/ditunjuki oleh Engkau

berkata/berfirman (Allah);
" hukuman/siksaan Ku akan Aku sedihkan/sengsarakan

kepadanya

siapa saja yang Aku kehendaki

Sedangkan rahmat Ku (kebaikanku)


meliputi segala sesuatunya (seluruh alam)

Maka oleh sebab itu akan Aku tetapkan hal itu (Rahmat KU)


( kepada) orang-orang yang bertaqwa

7/157

dan kepada orang yang menunaikan zakat


dan juga kepada orang-orang yang mereka terhadap ayat

ayatku/tanda/buktiKU
beriman/percaya /yakin
( yang mendapat rahmatNya itu adalah ) orang-orang yang


mengikuti Rasul

( yaitu) seorang Nabi yang ummi (Muhammad)
yang dia (nabi itu) ada tertulis
( yaitu) di dalam Taurat dan (didalam) Injil yang ada pada mereka


yang menganjurkan/menyuruh mereka melakukan,
terhadap perbuatan yang makruf/baik-baikdan melarang mereka
terhadap perbuatan mukar/kejahatan/sesat
serta membolehkan/menghalalkan bagi mereka yang baik-baik


juga melarang/mengharamkan bagi mereka yang buruk
dan

buruk (yang memberatkan bagi mereka)

dan membebaskan/melepaskan atas mereka

beban-beban mereka
belenggu-belenggu/ kuk (beban berat yang mereka

beserta
buat untuk diri mereka sendiri)


7/158


yang ada pada mereka (yang mereka pikul saat itu)
Maka orang-orang yang beriman/percaya/yakin kepadanya

(kepada Muhammad)

dan (orang beriman itu ) memuliakan dia (Muhammad)

dan (orang beriman itu) menolong/membantu dia (ikut berjuang)

dan (orang beriman itu) mengikuti cahaya (petunjuk)

yang diturunkan bersamanya (Al Qur'an)


mereka (orang yang beriman kepada kenabian Muhammad dan

ayat al qur'an) itulah orang-orang yang beruntung


dan katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);

" wahai umat manusia (seluruhnya)sesungguhnya aku adalah rasul/utusan Allah
bagi kalian seluruhnya/semuanya,

yang Dia-lah (Allah) penguasa/pemilik

langit/angkasa luas dan seluruh bumi


tidak ada ilah/tuhan/sesembahan selain dari pada Dia
yang (memberi) kehidupan/menghidupkan

dan yang mematikan

7/159

maka oleh sebab itu berimanlah/percayalah /yakinlah kepadaAllah
beserta rasul/utusanNYa
yang nabi itu (Muhammad itu) seorang yang ummy/buta

huruf/tidak bisa menulis-membaca (sebelumnya)


yang dia (Muhammad itu) beriman/yakin kepada Allah
juga (beriman ) kepada kalimat/perkataanNYa (ayat dan
ayatNya/alqur'an)
dan ikutilah dia (Muhammad itu)
supaya kalian mendapat petunjuk

dan diantara kaumnya Musa


umat yang menunjuki/memberi petunjuk dengan

( terdapat)
benar/kebenaran/haq
dengan itulah (dengan kebenaran itu) mereka
dan
menjalankannya (keadilan)

dan Kami bagi-bagi mereka (bani israil/Yaqub)
menjadi dua belas (keturunan)

suku bangsa dengan umat/suku yang banyak

dan Kami wahyukan kepada Musa


ketika kaumnya memohonkan kepadanya (memohon diturunkan

air/hujan);

bahwasanya "pukulah",

7/160

dengan tongkat kamu batu-batu itu


maka terpancarlah/tersembur dari padanya (dari batu-batu itu)


dua belas
mata air/genangan air
sungguh (mereka) mengetahui
setiap/masing/masing suku

tempat minum mereka


dan Kami naungi/payungi atas mereka dengan awan yang tipis
dan Kami turunkan bagi mereka manna (sejenis
makanan/minuman dari getah tanaman yang berasa sangat
manis)

dan salwa (sejenis burung)


makanlah yang baik-baik itu


apa saja yang direzkikan kepada kamu sekalian
dan tidaklah mereka Kami zalimi/curangi ,
akan tetapi mereka sendirilah
terhadap dirinya sendiri berbuat zalim/curang

7/161

7/162

dan (ingatlah) ketika dikatakan kepada mereka (anak keturunanIsrail/Yaqub);

" tinggallah/diamlah di negeri ini saja
dan makanlah dari padanya (hasil buminya) dimana saja kamu

suka/kehendaki
dan katakanlah/berdoakanlah;
" berilah pengampunan/bebaskanlah kami dari dosa
lalu masukilah


pintu gerbangnya dengan membungkuk (memberi penhormatan)
maka tentulah Kami ampuni bagi kamu/kalian
seluruh kesalahan mereka
Kelak akan Kami tambah/tingkatkan lagi (pahala) kepada orang


orang yang berbuat baik.
maka kemudian diganti/ditukar oleh yang-orang yang zalim

(curang) diantara mereka itu

suatu perkataan/ketentuan (informasi) yang tidak pernahdiucapkan kepada mereka (oleh Musa),

oleh sebab itu Kami utus (berikan/timpakan) kepada


maka
mereka
wabah/teror dari atas langit (suara petir)
disebabkan/terhadap kezaliman (kecurangan/ kelicikan) mereka

7/163

7/164


dan tanyakanlah kepada (bani israil)
tentang negri
yang dia (negeri itu) ada di dekat laut


ketika mereka melakukan pelanggaran (ketentuan)
pada hari sabtu

itu datang menghampir kepada mereka ikan-ikannya


ketika
(yang banyak)
pada hari sabtu (ketika) mereka dengan nyata/melihat
( yaitu)
dengan mata terbuka
padahal selain hari sabtu,
tidaklah datang (ikan-ikan) itu


Demikianlah Kami beri ujian/cobaan terhadap mereka

dengan apa/lantaran mereka orang-orang yang selalu
akibat
berbuat fasik (curang/licik)

dan (ingatlah) ketika berkata suatu umat diantara mereka
mengapakah kamu khotbahkan (memberi nasehat )
kaum yang Allah akan membinasakan/
terhadap
menghancurkan mereka
atau akan mengazab/menyiksa/menghukum mereka
dengan azab/hukuman yang keras/berat

7/165

7/166

berkata/menjawab mereka (pemberi nasehat/pengkhotbah itu);


" agar (kami) bebas dari kesalahan
terhadap Tuhan kalian
dan supaya mereka bertaqwa (takut pada Allah)

tatkala mereka lupa terhadap apa yang telah diingatkan


maka
kepada mereka


Kami selamatkanlah orang-orang yang memberi peringatan itu
dari perbuatan jahat

dan Kami hukum/azab orang-orang yang zalim


(curang/licik/jahat)

dengan hukuman/azab yang menyedihkan/memilukan


akibat/dengan apa mereka telah berbuat Fasik/curang/jahat


maka tatkala mereka melewati batas/keterlaluan
terhadap apa-apa yang telah dilarang

bagi mereka
Kami katakan kepada mereka

jadilah kalian kera yang hina

dan (ingatlah) ketika Tuhanmu

memberitahukan/memaklumatkan dan memutuskan

7/167

7/168

sesungguhnya akan dikirim kepada mereka (orang-orang


bahwa
telah berbuat curang/licik ( kepada keturunan Yahudi))
sampai pada hari kiamat
yaitu orang-orang yang akan melakukan kejahatan/beban berat

kepada mereka
yang akan menyiksa mereka dengan keji

Sesungguhnya Tuhan kamu cepat sekali siksaan/hukumannya


dan Sesungguhnya Dia juga Maha Pengampun dan maha

penyayang

dan Kami bagi/pisahkan mereka


di bumi ini menjadi beberapa umat/golongan/suku


diantara mereka (sendiri) ada orang-orang yang baik-baik/shaleh
akan tetapi diantara mereka terdapat orang-orang yang tidak

demikian adanya (jahat/licik/curang atau pertegahan saja )


dan Kami telah mencobai/memberikan ujian kepada mereka

dengan sesuatu kebaikan/keberuntungan


dan (diuji juga) berupa kemaksiatan/keburukan (bencana)


supaya mereka kembali (dari kekeliruannya)

7/169

maka datangla pengganti datang (generasi pengganti/generasi

berikutnya)
sesudah mereka

( sebagai) pengganti (yang jahat)

padahal mereka mewariskan kitab (taurat)


Mereka (generasi yang jahat itu) mengambil


barang-barang/harta yang murah harganya itu

dan berkata mereka (generasi yang curang/jahat itu);


" tentulah/pastilah kami akan diberi ampun (oleh Tuhan kami)
jika kelak datang kepada mereka (kelompok yang
dan
jahat/curang lainnya lagi)
penawaran/diberi lagi (harta) sebanyak yang sama (dengan itu),


tentulah akan diambilnya juga itu (harta itu)

mereka telah mengambil/mensyahkan atas mereka


Bukankah
sendiri

( berupa) perjanjian yang kokoh dari al kitab (Taurat)


sesungguhnya mereka tidak akan mengatakan
( dimana)
terhadap Allah

kecuali atas dasar yang hak/kebenaran/benar

padahal mereka mempelajari

7/170

7/171

apa-apa yang ada padanya ( dalam taurat itu)

Dan kampung akhirat itu


lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa/takut
Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti/memahaminya?

dan orang-orang yang


mereka memegang erat-erat al kitab (Taurat)

juga mendirikan shalat

( maka) sesungguhnya Kami tidaklah akan menyia-nyiakan


pahala/hadiah bagi orang-orang yang melakukan perbaikan(ingatlah) ketika Kami mengangkat dengan menjebol

dan
akarnya bukit/gunung di atas mereka
seakan-akan dia (bukit itu) menutupi/menaunginya
dan mereka beranggapan/memperkirakan bahwa dia (bukit itu)
akan gugur/jatuh menimpa mereka
( Kami berkata/berfirman) "peganglah

sesuatu/apa yang telah Kami berikan kepada kalian dengan


teguh/kuat-kuat (Taurat)
dan ingatlah

7/172

sesuatu/apa yang ada padanya (dalam Taurat itu)


agar supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa".


dan (ingatlah) , ketika Tuhan kamu mengambil/mengeluarkan


daripada anak keturunan Adam
dari sulbi/tulang punggungnya mereka
( yaitu) anak keturunannya mereka sendiri
juga dengan (diambilnya) kesaksian/perjanjian dari
begitu
mereka
atas jiwa mereka sendiri;

" bukankah Aku ini,


( adalah ) Tuhan kamu sekalian?
berkata/menjawab mereka (jiwa-jiwa itu);
" tentu/ya betul, bahkan sebenarnya kami bersaksi (Engkau
adalah Tuhan kami),
(hal ini ) supaya (kamu sekalian tidak berkata) di hari kiamat
nanti;
" Sesungguhnya kami (jiwa/anak keturunan Adam) adalah orangorang yang lalai/lengah


atau kamu akan mengatakan begini (nanti diakhirat);

" sesungguhnya orang tua kami/tetua-tetua/nenek moyang

kami adalah orang-orang yang sirik/ mempersekutukan Allah


(mempunyai Tuhan selain Allah)

7/173

7/174

7/175

sebelumnya (sejak dahulu),


sedangkan kami adalah generasi berikutnya/anak keturunannya
( yang tidak mengerti apa-apa)
sesudah mereka (generasi berikutnya)
Apakah Engkau akan membinasakan kami
apa yang telah dilakukan oleh para pembohongan
karena
(tetua/nenek moyang kami yang sesat itu)

dan demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat Kamisupaya mereka kembali (kepada fitrahnya/ke asal yang
agar
benar)
dan bacakanlah/ceritakanlah kepada mereka
(tentang) orang yang telah Kami berikan
berita/informasi
kepadanya ayat-ayat Kami
maka kemudian mereka membatalkan begitu saja/melepaskan
begitu
saja terhadapnya (ketentuan ayat itu)
maka oleh sebab itu dia diikuti oleh setan

maka akibatnya jadilah mereka diantara orang-orang yang sesat


dan sekiranya Kami menghendaki, tentulah Kami angkat

( derajat) mereka dengan itu (dengan melaksanakan ayat dalam


kitab itu)


akan tetapi dia melekat (lebih condong)

terhadap (kemewahan hidup) dunia

7/176

7/177

dan memperturutkan hawa/nafsunya


maka persamaan/perumpamaan bagi dia (yang lebih condong ke
dunia itu),
semisal anjing

jika kamu mengusirnya (anjing itu)

( dia) bermalas-malasan sambil mengeluarkan lidahnya


atau (jika) dibiarkan saja dia, diapun menjulurkan lidahnya juga

( seperti orang yang tidak mau peduli)


Demikianlah perumpamaan bagi kaum/kelompok orang


yang mendustakan/menolak dengan bohong
terhadap ayat-ayat Kami
maka beberkanlah/sampaikanlah/ceritakanlah

kejadian/kasus/kisah itu

supaya mereka memikirkannya
Amat buruklah permisalan/perumpamaan (seperti anjing itu)

bagi kaum/kelompok orang yang


(menolak dengan berbohong) terhadap ayat-ayat
mendustakan
Kami
padahal mereka sendirilah yang berbuat lalim (curang/licik/sesat)

7/178

7/179

Siapa saja yang diberi petunjuk (Oleh) Allah


maka dialah orang yang pendapatkan petunjuk

dan siapa saja yang dibiarkan sesat


maka mereka itulah orang-orang yang rugi

dan sungguh/benar-benar Kami [membuat/menciptakan isi

neraka (penguhininya/penduduknya)
kebanyakan ,

daripada/diantara (umat) Jin dan manusia

mereka itu (memiliki) hati nurani


tidaklah mereka memahami dengan itu (dengan hati
( namun)
nuraninya itu)

juga mereka mempunyai mata


( tetapi ) tidak untuk melihat/ menyelidiki dengan itu (dengan

matanya itu)

dan mereka itu (mempunyai) telinga


tidaklah mereka mendengarnya (mencari informasi
( tetapi)
kebenaran ayat-ayat Allah)

Mereka itu seperti binatang ternak/peliharaan
bahkan sebenarnya mereka itu lebih sesat/tersasar (dari

binatang ternak itu)

Mereka itu adalah orang-orang yang lalai (tidak peduli)

7/180

7/181

7/182

7/183

dan Allah yang memiliki nama-nama/penamaan paling
sempurna (agung)
maka berdoa'lah kepada Nya dengan itu (sebutan-sebutan itu)


dan serahkanlah (kepada Allah) orang-orang yang menyimpang
dalam hal penyebutan nama-nama Nya (yan

gmenyimpang/salah)

Nanti akan diberi balasan


apa yang telah mereka kerjakan (terhadap penyesatan
terhadap
nama Allah itu)


dan diantara orang-orang yang Kami ciptakan
umat/sekelompok masyarakat yang memberikan

( terdapat)
petunjuk (nasehat/perbuatan) yang hak/benar
dengan itu lah ( kebenaran itu) mereka menjalankan
dan
(melaksanakan/memutuskan) keadilan
dan (terhadap) orang-orang yang mendustakan (menolak

dengan dusta) terhadap ayat-ayat Kami

akan pimpin mereka secara bertahap/berangsur-angsur


Kami
(perlahan-lahan menuju kepada kesesatan/kejahatan)
dari arah yang mereka tidak mengetahuinya (tidak dapat

diprediksi)
Aku mengabulkan permohonan penangguhan kepada
Dan
mereka
Sesungguhnya rencana KU

teguh/kuat (tidak bisa dihalangi)

7/184

7/185

atau apakah (mereka) tidak memikirkan


( yaitu bahwa) tidaklah sahabat mereka (Muhammad itu)?


termasuk orang gila?
sesungguhnya dia (Muhammad itu)

tidak lain hanyalah pemberi peringatan yang nyata/menjelaskan

apakah (mereka) tidak memperhatikan/melihat dengan


atau
jelas
terhadap kerajaan milikNya

( yaitu) langit/angkasa luas dan seluruh bumi?


dan segala apapun yang diciptakan Allah?
daripada yang dikehendakiNYa
Dan bahwa boleh jadi
tentang kejadian demikian
ada ketentuan/Qada/takdir yang ditetapkan/dihampiri ke ajal


mereka
Maka (kepada) penjelasan manalagikah sesudah itu (ketentuan

dalam kitabNYa/al qur'an ini)


mereka beriman?

7/1867/187

siapa saja yang disesatkan Allah
maka tidaklah ada (pemberi) petunjuk kepadanya (selain Allah)

Lalu dibiarkanlah mereka


dalam pengembaraan yang terombang ambing pada
dikejahatan/kesesatan
mereka

Mereka bertanya kepada kamu (Muhammad)tentang waktu sa'ah (kiamat)

bilamanakah kejadiannya??

katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" Sesungguhnya ilmu/pengetahuan tentang itu (kiamat itu)
( hanya ada) di sisi Allah
akan ada yang dapat menjelaskan terhadap waktu itu
tidak
(kejadiannya)
selain dari pada Dia

Amat beratlah beban

di langit/angkasa luas dan seluruh bumi (pada saat kiamat itu)


Tidaklah (kiamat itu) mendatangi kamu sekalian
kecuali secara mendadak

7/188

Mereka bertanya kepada kamu (Muhammad)

seolah-olah kamu
benar-benar orang yang mengetahui terhadap itu (kiamat itu)

Katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
sesungguhnya tentang itu (kiamat itu)
" ilmunya/pengetahuannya
hanya disisi Allah
akan tetapi kebanyakan manusia

tidaklah mengetahuinya/memahaminya
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);

" aku tidak punya kuasa/kewenangan/kepemilikan


bagi diriku yang bermamfaat (menguntungkan saja)

dan tidak pula (dapat menolak) kekesulitan/kemudharatan


kecuali atas kehendak Allah

dan sekiranya/jika aku mempunyai

pengetahuan yang gaib ,


tentulah aku menimbun/memperbanyak (berbuat)kebaikan/amalan baik
juga tidaklah aku ditimpa/tersentuh oleh
dan
kesulitan/kejahatan

7/189

aku tidak lain hanyalah pemberi


Sesungguhnya
peringatan/nasehat (kabar baik-buruk)
juga pembawa/penyampai kabar gembira kepada
dan
kaum/kelompok/bangsa yang beriman/yakin /percaya
Dia lah yang menciptakan kamu sekalian

dari pada diri yang satu


dari dia (yang satu orang itu) diadakanNya/dijadikanNya
dan
istrinya
(mereka) tinggal bersama dengan suka (betah hidup
supaya
sebagai suami istri) terhadap nya

maka tatkala menutup/bercampur dengannya (istrinya)

mengandunglah (istrinya)
( dengan) beban yang ringan

maka dibawa dengan itu (beban itu) beberapa lama
maka tatkala (kandungannya) terasa

menjadi berat/bertambah berat


berdo'a mereka berdua kepada Allah;
" Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang

baik/sempurna
maka tentulah kami akan menjadi orang-orang yang

bersyukur/berterimakasih

7/190

7/191

7/192

7/193

manakala/tatkala (Allah) memberikan kepada keduanya (ibu


bapak itu) anak yang sempurna


dijadikannyalah (anaknya itu)
sebagai sekutu/mitra bagi Dia, dengan yang telah di hadiahkan


kepada mereka berdua (anak mereka)
Maha tinggi Allah terhadap apa yang telah
Maka
dipersekutukannya itu
(mereka) menserikatkan (Allah dengan berhala/tuhan
Apakah
palsu) yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun?
dia (berhala itu) sesuatu yang
sedangkan
dibuat/dibentuk/diadakan
dan mereka (berhala) tidak mampu memberikan pertolongan

kepada mereka (yang membuat berhala) dengan jelas/nyata


dan tidaklah (berhala itu) dapat menolong dirinya sendiri
Dan jika kalian menyeru kepadanya (berhala itu) untuk

memberinya petunjuk
( tentu) tidaklah dia (berhala itu) dapat mengikuti kalian

Sama saja bagi mereka (berhala-berhala itu),apakah kamu berdo'a kepada mereka (berhala-berhala itu)

atau apakah kamu biarkan saja (berhala itu)

7/194

7/195

Sesungguhnya yang kamu berseru (memohon/memanggil)


kepadanya itu (tuhan palsu itu)


adalah selain dari Allahyang sama-sama hamba-hamba/pelayan juga seperti kalian
Maka oleh sebab itu berdoa'lah/bermohonlah kepadanya

( berhala itu)
biarkan dia (berhala itu) memperkenankan
lalu
(doa/permohonan) kamu sekalian
jika kalian adalah orang yang benar/penyampai yangbenar/jujur/dipercaya

mereka (berhala-berhala itu) dengan kakinya mereka


apakah
dapat berjalan ?
apakah mereka (berhala itu) dengan tangannya mereka
atau
dapat berpegang teguh
atau apakah mereka (berhala itu) mempunyai kemampuan mata


yang dapat melihat dengan pandangannya ?
apakah mereka (berhala itu) mempunyai kemampuan
atau
telinga yang dapat mendengar?
Katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
mohankanlah kepada yang kamu serikatkan itu (berhala" berhala
itu)
kemudian/setelah itu usahakanlah/rencanakalah untuk

menentang KU
tanpa memberi tangguh/kesempatan (kepadaKU)

7/196

7/197

7/198

7/199

7/200

Muhammad) , Sesunguhnya pelindungku/waliku


( katakanlah
(adalah) Allah

yang telah menurunkan al kitab (AL qur'an)


dan Dia lah pelindung /melindungi orang-orang yang salehdan yang kamu memohon kepada selain Allah


tidaklah sanggup memberikan pertolongan apapun kepada kalian

dan bahkan tidak pula menolong terhadap dirinya sendiri

dan jika kamu memohon kepada mereka (berhala-berhala itu)
dia (berhala itu) memberikan (kepada kamu)
supaya
petunjuk/bimbingan
tentulah (berhala itu) tidak dapat mendengarkan
Dan (jika) diperhatikan dia (berhala itu seolah) memandang

kepada kamu
padahal dia (berhala itu) tidaklah (mampu) melihat


Jadilah (diri kamu) pemaaf dan ajaklah untuk berbuat kebaikan


dan tinggalkanlah/abaikanlah orang-orang yang jahil (tidak mau

berpikir/penentang/pengolok-olok)

dan sekiranya kamu digoda/terjerumus


dari pada anjuran/rayuan setanmaka carilah tempat perlindungan/berlindunglahkepada Allah

7/201

7/202

7/203

Sesungguhnya Dia maha mendengar dan maha mengetahuiSesungguhnya orang-orang yang bertaqwa

apabila mereka mengalami (ditimpa) pikiran jahat (was-was)


daripada setan


mereka ingat (kepada Allah)
maka saat itu juga mereka menyadari kekeliruannya


teman-teman/gerombolan mereka (orang-orang kemasukan
dan
pikiran setan itu) ,
mereka mencelupkan (dirinya),
kedalam kesesatan /penyesatan
hingga mereka tidak pernah berhenti (menyesatkan)

sekiranya/kalau kamu (Muhammad) tidak membawakan


dan
ayat-ayat ( al qur'an)
berkatalah (orang sesat/jahat);


" mengapakah tidak kamu pilih/buatkan (ayat Al qur'an itu)
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" sesunguhnya aku hanya mengikuti


apa yang diwuhyukan kepadaku

7/204

7/205

dari Tuhanku

Ini (ayat-ayat AL Qur'an itu) adalah bukti otentik/nyata


dari Tuhan kamu sekalian
serta petunjuk juga rahmat
bagi kaum/kelompok orang yang beriman/mempunyai keyakinan

dan jika dibacakan AL QUR'AN
maka dengarkanlah dengan penuh perhatian kepadanya (Al

Qur'an itu)
dan diamlah dalam rangka mendengar/menyimak (di dalam

shalat atau didalam khotbah)


supaya kamu sekalian mendapat rahmat (kebaikan dan
agar
petunjuk dari Allah)


Dan sebutlah (nama) Tuhanmu di dalam sanubari kamu

dengan kerendahan hati (khidmat) serta rasa takut

juga tanpa kenyaringan/berteriak/suara keras
daripada pengucapkannya
di permulaan siang/pagi hari (sebelum matahari terbit)

maupun di waktu malam (sebelum matahari tenggelam)
dan janganlah menjadikan kamu

7/206

No ayat

8/1

termasuk orang-orang yang lalai/lengah/tidak peduli


Sesunguhnya mereka yang di sisi Tuhan kamu (malaikat


malaikat)

tidaklah mereka merasa enggan


untuk beribadah kepadaNYa
dan (untuk) bertasbih kepadaNYa
dan kepadaNYa lah mereka bersujud

Teks AL Qur'an

Surat 8. AL ANFAAL = Rampasan Perang


Terjemahan/Pemahaman
Teks ayat

bertanya mereka kepada kamu (Muhammad)


tentang (pembagian) barang rampasan perang (ganimah)
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
" Harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan rasulnya (hak


Allah yang dikelola oleh Rasul)
maka oleh sebab itu bertawakallah (serahkan) kepada Allah
lalu adakanlah perbaikan/perdamaian ( dibawah bimbingan

rasul)

8/2

8/3

8/4


hal-hal yang ada diantara kalian

dan patuhlah/taatilah (ketentuan) Allah dan (petunjuk) Rasul

jika/apabila kalian orang-orang mukmin (percaya/beriman)


Sesungguhnya orang-orang mukmin (beriman) itu adalah orang

yang

jika diingatkan/disebutkan nama Allah (kepadanya)


ada rasa ketakutan/gemetar (didalam) jiwa/hati nuraninya

dan sekiranya dibacakan ayat-ayat Dia (Al qur'an) kepada merekakeimanan/keyakinan/kepercayaan
meningkatlah/bertambahlah
mereka
kepada Tuhannyalah mereka bertawakal (berserah
dan
diri/menerima dengan iklas)
( yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat


dan juga apa-apa yang telah direzkikan/diberikan kepadamereka, mereka menafkahkannya /mendermakannya

itulah yang mereka (termasuk) orang-orang yang beriman

haq bagi mereka beberapa derjat (lebih tinggi)


di sisi Tuhannya
beserta keampunan Nya
dan juga rezki yang mulia/terhormat

8/5

8/6

8/7

sama halnya/bahkan seperti (ketika) Tuhan-mu menyuruhkamu (Muhammad)
(berangkat) dari rumah kamu dengan kebenaran (petunjuk dan


janji yang benar dari Allah)
padahal/meskipun sebenarnya (ada) sebagian

dari pada orang-orang mukmin


yang tidak menginginkannya

mereka memperdebatkan/mambantah kamu (Muhammad)dalam hal kebenaran

sesudah apa (yang disampaikan oleh rasulllulah itu) menjadi jelas


seolah-olah mereka dikemudikan/diarahkan/dihalau
menuju kepada kematian

padahal mereka menyaksikan/melihatnya


(ingat jugalah), ketika Allah menjanjikan kepada kamu
dan
(Muhammad)
( yaitu) salah satu dari pada kedua golongan/kelompok pasukan

itu

dia (dari kelompok pasukan itu) adalah akan


sesungguhnya
menjadi milikmu
sementara kalian menginginkan/mengharapkan
yaitu bukan pada (kelompok) yang bersenjata

8/8

8/9

8/10

( yang ) itulah yang akan menjadi bagian (target) kalian


padahal Allah,

menetapkan kemenangan dengan pasti/benar

bahwasanya
dengan kalimat/ perkataan/perintahNya
dan juga akan memporak porandakan/pecah belah/pecah

sampai ke akar-akarnya dari pada orang-orang


berkeping-keping
kafir (penjahat)

supaya (Allah) menentukan kebenaran/kepastian
serta memperlihatkan kebohongan/kepalsuan dari kebatilan

(dari orang yang berbuat kebohongan itu)
walaupun dia yang sirik (penjahat/sesat itu) tidak menyukainya
( ingatlah) ketika kalian minta bantuan/memohon

( dari)Tuhan kalian

maka dijawab/diperkenankanlah (oleh Allah permohonan) kalian


Sesungguhnya Dialah penolong kamu sekalian,
dengan mendatangkan/menurunkan malaikat kepada kalian

yang datang berturut-turut (bagai urutan gelombang ombak)


tidaklah Allah menjadikan dia (malaikat yang didatangkan
dan
itu)
hanya untuk memberikan kabar kegembiraan dan
melainkan
juga ketenangan/tentram dengan itu(malaikat itu),
di dalam hati/sanubari kalian

8/11

dan tidak ada pertolongan/kemenangan apapun


kecuali dari sisi Allah

Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana


( ingatlah) ketika (Allah) meliputkan/menjadikan rasa

mengantuk berat

( supaya) dengan itu kamu menjadi aman nyaman


dan (Allah) menurunkan kepada kalian

dari langit/angkasa air (hujan)


supaya membersihkan kalian dengan itu (dengan air hujan
agar
itu)
dan menyingkirkan dari kalian


terhadap gangguan setan (segala macam godaan dunia)

dan juga untuk memperkuat


atas hatinurani/jiwa raga (keteguhan jiwa)
dan memperteguh keyakinan/kekokohan iman kalian dengan

itu (kenyamanan itu).
( ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan

kepada para malaikat"" Sesungguhnya Aku (Allah) bersama-sama kamu sekalian

8/12

8/13

8/14

maka teguhkanlah/perkokoh (perkuat keyakinan) bagi orang

orang yang telah beriman/ percaya/yakin

tentulah kelak Aku (Allah) akan (tanamkan)


dalam hati/jiwa,

orang-orang yang kafir (jahat) rasa ketakutan/teror/was-wasmaka oleh sebab itu pukullah/potonglah bagian atas (tubuhnya)

(dengan memancung) lehernyaserta pukullah/potong diantara mereka
ujung-ujung jarinya


Hal yang demikian itu akibat mereka
( mereka) menentangkan/melawan terhadap Allah dan rasulNYa

Dan siapa saja yang menentang Allah


dan (menentang juga) rasulNYa
maka sesungguhnya Allah

sangat hebat/kuat perhitungan ganjaran (hukumannya)


Itulah (ganjaran) bagi mereka
maka rasakanlah hukuman/pembalasan itu

8/15

dan sesungguhnya terhadap orang-orang kafir (penentang

kebenaran/kebaikan)

( ada) pembalasan/siksaan (berupa) api neraka (di akhirat nanti)


wahai orang-orang yang beriman
jika kamu sekalian berpapasan


dengan orang kafir/penentang (musuh)
di medan perang

janganlah kalian berbalik arah (lari kebelakang/mundur)


maka
dari mereka
(yaitu menghadapkan) punggung (melarikan diri/berbalik

arah/bersembunyi/menyerah)
dan siapa saja yang berbalik arah (melarikan diri/menyerah)


kejadian/waktu itu dengan punggungnya (menyerah/lari
pada
tunggang langgang dalam medan perang)

8/16

untuk maksud tipu daya dalam pertempuran/mengatur


kecuali
siasat ketika berpaspasan
atau mundur kepada pasukan lain
menuju penggabungan (pasukan),
maka sesungguhnya mereka itu (yang berbalik itu)

menggambarkan/memperlihatkan


kemurkaan dari Allah
dan tempat tinggalnya (nanti) adalah jahanam (neraka yang

paling berat)

8/17

8/18

dan sungguh amat buruk tempat kembalinya (kampunghalamannya nanti)
maka tentunya bukan kalian yang membunuh (mematikan)

mereka (musuh )
akan tetapi Allah lah yang telah mematikan mereka
dan tidak pula kamu (Muhammad) yang melempar (musuh

kamu)

pada saat/ketika kamu melempar

akan tetapi Allah


Dia yang melemparkannya
dan (hal demikian adalah) ia menguji orang-orang mukmin


dengan itu (kemenangan itu)
dengan cobaan/ujian yang baik (berupa kemenangan)
Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahuidemikianlah (hal itu disampaikan kepada) kamu sekalian
dan sesungguhnya Allah yang melemahkan


rencana jahat/tipu daya orang-orang kafir

(penentang/engkar/jahat)

kalian (orang kafir dari pihak abu jahal) meminta keputusan


jika
(meminta kemenangan kepada Allah)
sesunguhnya telah datang kepada kalian (Abu jhal dan
maka
pengikutnya) keputusan itu (mati di dalam perperangan)
Dan sekiranya kalian berhenti (tidak berperang lagi)

8/19

8/20

8/21

maka (keputusan itulah) yang terbaik bagi kalian

Namun jika kalian kembali (durhaka/jahat lagi)


Kamipun (akan ) kembali lagi (membantu orang mukmin)

dan tidak akan ada yang dapat menolong terhadap kalian
dengan apa yang kalian miliki (bala tentera kalian) sedikitpun

walaupun (jumlah) kalian besar sekalipun

dan sesungguhnya Allah bersama-sama orang-orang mukmin


wahai orang-orang yang beriman

taat/patuhilah Allah dan rasulNYa


janganlah berbalik arah (lari atau menjadi pengkhianat) di
dan
sisiNYa
sedangkan kalian mendengarkannya (perintahNYa)

dan janganlah menjadikan (dirimu sebagai) orang-orang yang


berkata;
" kami mendengar"
padahal mereka itu tidaklah mendengarnya"

8/22

8/238/24


Sesungguhnya seburuk-buruknya yang paling buruk dari binatang
di sisi Allah


( adalah) orang yang pekak (tidak mengiraukan kebenaran)
( lagi) tuli (menutup telinga terhadap kebenaran)
yang mana dia tidak mau mengerti sama sekali (tentang

petunjuk kebenaran)
dan sekiranya Allah mengetahui pada mereka ada (nilai)

kebaikan (sesungguhnya Allah mengetahui bahwa mereka tidak


mempunyai nilai kebaikan apapun di dalam hatinya)

tentu Dia membuat mereka mendengar (tentang nilai-nilaikebaikan)

Namun jika/sekiranya Allah menjadikan mereka mendengar
niscaya/pastilah mereka berpaling juga
dan mereka (adalah) orang yang selalu berpaling (menolak

setelah menerima kebenaran)


wahai orang-orang yang beriman

penuhilah (seruan) Allah
beserta RasulNYa


jika kalian berdo'a/berharap (kepada Allah dan Rasul) ,
sesuatu yang memberikan kalian kehidupan/kelayakan
terhadap
hidup

8/25

8/26

Dan ketahuilah
Allah memberikan batasan/dinding (adanya

bahwasanya
penghalang antara logika dengan maksud hati)

antara manusia dengan niat hatinya
sesungguhnya kepada-Nya lah kamu akan dikumpulkan.
dan peliharalah (niat hati kamu) dari fitnah/kejahatan/hasutan

yang mana tidak hanya akan memberikan musibah bencana

(kepada) orang-orang yang,


( orang) zalim (Jahat) secara khusus saja diantara kamu sekalian

Dan ketahuilah

bahwa Allah maha berat ganjarannya/hukumannya

dan (ingatlah) ketika kalian (berjumlah) sedikit (miniritas)


(yang mana ketika itu kalian) tertindas/ diintimidasi di muka

bumi (di negeri mekah)


( kalian mengalami) ketakutan/rasa takut


orang orang itu (mekah) akan menangkap/menculik
bahwa

orang-orang (seperti) kalian
maka (Allah) memberi kalian tempat perlindungan (di Medinah)

dengan pertolonganNya
dan diberikanNYa Rezki kepada kalian

8/27

8/28

8/29

diantara yang baik-baik


agar supaya kamu sekalain berterima kasih


wahai orang-orang yang beriman
janganlah berkhianat/curang/ menipu kepada ALlah

dan RasulNYa
berkhianat/berbuat curang/munafik terhadap kepercayaan
serta
yang diberikan kepada kalian

padahal kalian mengerti/memahami/ mengetahuinya


dan ketehuilah bahwa sesungguhnya kekayaan/harta kalian
beserta anak keturunan kalian adalah godaan/cobaan/ujian ,

dan sesungguhnya Allah , disisiNYa

ada pembalasan/pahala/ hadiah yang luar biasa besarwahai orang-orang yang beriman
jika kalian bertaqwa kepada Allah
Dia adakan (diberikan) untuk kalian Al fur'qan (pembeda
niscaya
yang benar dan yang salah)
dan menutup/menebus segala kesalahan kamu sekalian
serta memberi ampunan bagi kalian

8/30

8/31


dan Allah mempunyai karunia yang maha luas
dan (ingatlah) ketika mereka berusaha untuk melakukan makar

( rencana keji)
yaitu orang-orang kafir (para pemuka kafir Mekah)


menginginkan untuk menangkap/menyekap kamu (Muhammad)

atau hendak menghabisi/membunuh kamu

atau hendak mengusir kamu

mereka berusaha keras untuk melaksanakan makar


dan
(rencana keji itu)
Allah menggagalkannya (untuk menyelamatkan
namun
Rasullullah)
Dan Allah lah yang maha baik/bijaksana/sebaik-baiknya

memberikan pembalasan/makarNYa
ketika diceritakan/disampaikan/dibacakan kepada mereka
dan
(mengenai) ayat-ayat KU
berkatalah (orang-orang kafir/sombong);
" sebenarnya kami sudah mendengar"

kalau (kami) menghendakinya


kami dapat membacakannya (mengucapkan ayat-ayat)
tentulah
seperti itu (Al qur'an)
tentu bahwa ini (Al Qur'an ini)

tidak lain hanyalah cerita fiktif/dongeng/legenda (dari) orang

orang tua/nenek moyang zaman dulu

8/32

8/33

8/34

dan (ingatlah) ketika berkata/berujar (orang kafir mekah);


" Ya Allah , jika ini (Al Qur'an ini) adalah ,


itu benar-benar/pasti,
( berasal) dari sisi Engkau
maka turunkan hujan terhadap kami
yang mengandung batu-batu dari langit/angkasa
atau turunkan juga kepada kami ganjaran/ hukuman/ siksaan

yang luar biasa pedih


tidaklah Allah sekali-kali memberikan
dan
hukum/siksaan/ganjaran kepada mereka

( sementara) kamu (Muhammad) berada diantara mereka
juga Allah tidak lah sekali-kali memberikan
dan
ganjaran/siksaaan kepada mereka
padahal mereka memohon keampunan/menyesal/sadar
Kenapa tidak, ALlah mengazab mereka (orang musryik mekkah) ?
padahal mereka telah merintangi/menghalang-halangi orang

orang

( beribadah ) pada Masjidilharam ?


tidaklah menjadikan mereka pemilik dari itu
padahal
(Mesjidilharam itu)
orang yang mewarisi itu (Masjidilharam) tidak
Sesungguhnya
lain hanyalah orang-orang yang bertaqwa

8/35

8/36

kebanyakan dari mereka itu tidak


namun
memahami/menyadari/mengerti

dan tidaklah mereka itu shalat
di sekitar mesjid itu (masjidilharam)

selain hanya bersiul-siuldan bertepuk-tepuk tangan saja

maka rasakanlah hukuman/pembalasan itu


dengan itu kalian telah menjadi kafir (penentang
akibat
kebenaran)


Sesungguhnya orang-orang kafir (sesat/jahat/curang)
membelajakan/menafkahkan harta kekayaannya


( untuk) merintangi/menghalang-halangi orang-orang
dari jalan Allah
mereka akan membelanjakan/ mengeluarkan (hartanya
maka
itu untuk maksud yang curang/jahat)
setelah itu/kemudian menjadikan mereka celaka/menyesal
akhirnya merekapun akan dikalahkan


Dan orang-orang kafir (pembohong/sesat/jahat)


jahanam itulah tempat berkumpulnya/kembalinya

8/37

8/38

(Allah) memisahkan/membedakan orang-orang

Supaya

jahat/penjahat
dari pada orang-orang yang bersih/tidak tercemar (baik-baik)

dan menjadikan orang-orang jahat itu/penjahat itusebagian atas sebagian yang lainnya (penjahat antar sesama

mereka)
maka ditumpuklah dia bersama-sama/seluruhnya

maka seluruhnya (penjahat itu) berada di jahanam

mereka itulah (penjahat itu)
orang-orang yang merugi
katakanlah/sampaikanlah kepada orang -orang kafir

(penjahat/sesat) ;
jika mereka berhenti (tidak mengulanginya lagi)
tentulah diampuni (oleh Allah) kekeliruannya/kesalahan mereka

segala apapun yang lampau (dosa-dosanya yang sudah lampau)

Tetapi jika mereka kembali/berbalik (mengulanginya)

maka benar-benar/sungguh telah berlaku sebelumnya sunnah


( ketentuan Allah) sebagaimana orang-orang yang dahulu (nenek


moyangnya)


dan perangilah mereka itu (penjahat/penentang kebenaran)
sampai tidak lagi mereka itu berbuat fitnah
( hasutan/kelicikan/rencana keji)

8/39

8/40

dan supaya ajaran/agama (yang benar) semata-mata/hanya


untuk Allah

jika mereka berhenti (melakukan kecurangan/fitnah/tipu


maka
muslihat)
maka sesungguhnya Allah

terhadap segala sesuatunya Maha menyaksikan/melihat


Dan apabila mereka berpaling (menolak dengan cara bohong)

maka ketahuilah
bahwa Allah pelindung kamu sekalian
( Dialah) sebaik-baiknya pelindung
dan sebaik-baiknya penolong

Dan ketahuilah
sesungguhnya apa saja yang kalian ambil dari ganimah
bahwa
(harta rampasan perang)
pada yang kamu kehendaki (yang didapatkan dari
dari
peperangan itu)
maka sesungguhnya seperlimanya (1/5) adalah untuk Allah dan


juga rasulnya (untuk dikelola oleh Rasul)
dan (dari yang 1/5 itu) untuk sahabat-sahabatnya
juga untuk anak-anak yatim
juga (untuk) orang-orang miskin

8/41

juga (untuk) para ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal di


dan
dalam perjalan jauh)
jika kamu/kalian orang-orang yang beriman kepada Allah
serta kepada apa saja yang telah Kami turunkan
kepada pelayan/hamba Kami (Muhammad)
( yaitu) pada hari al Furqaan (penentuan yang benar dengan yang

salah)

pada hari/saat bertemunya dua pasukan ( terjadinya pertemuan


antara pasukan kaum muslim dengan kelompok orang kafir
Mekah yang sedang membawa barang-barang di sebuah lembah
dekat ke laut)

Dan Allah maha penentu/berkuasa terhadap segala sesuatunya


pada saat) ketika kalian berada di pinggir lembah yang
( yaitu
dekat (dekat ke medinah)
sedangkan mereka (kaum kafir mekah) berada di pingir lembah

yang jauh (jauh dari medinah kearah laut)


dan kafilah itu (iring-iringan pembawa barang dagangan beserta

tenteranya)

berada dibawah/lebih rendah (ke arah laut)dari pada kalian
padahal jika sekiranya kalian membuat suatu janji temu timbal

balik

tentu tidaklah kalian sependapat/setuju
untuk membuat kesepakatan (untuk berperang/bertempur)
akan tetapi (hal itu ) supaya kalian segera (melaksanakannya)

8/42

8/43

telah menentukan urusan yang mesti dilaksanakan


Allah
(dieksekusi langsung)
yaitu supaya orang yang kamu binasakan/kalahkan itu


binasa/kalah total

dari bukti yang nyata (maksudnya; Kaum kafir Mekah telah


terbukti dapat dikalahkan oleh kaum Muslim yang jumlahnya
jauh lebih kecil dibandingkan dengan rombongan kaum kafir
Mekah itu)

sementara (orang) yang hidup


akan hidup (pula) dengan keterangan/bukti/penjelasan yang


nyata (maksudnya; bagi kaum muslim yang memenangkan
pertempuran ini akan merasakan bahwa pasukan yang kecil pun
dapat mengalahkan pasukan yang kuat dalam mempertahankan
kebenaran (keimanan) di dalam hidupnya dengan izin Allah)

Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan lagi Maha

mengetahui

( ingatlah) ketika (waktu itu) Allah memperlihatkan

di dalam mimpi mu
jumlah mereka sedikit
kalau/sekiranya dinampakkan/diperlihatkan kepada kalian
dan
jumlah mereka yang banyak/besar
tentulah (akan membuat) kalian takut (kalah nyali)
dan tentu saja kalian akan berbantah-bantahan

di dalam masaalah/urusan itu

8/44

8/45

akan tetapi Allah menyelamatkan (dalam masaalah/urusan itu)


Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala kandungan/isi hati


(perasaan)
dan (ingatlah ) ketika (waktu itu Allah) menampakkan/melihat

mereka (musuh) kepada kamu sekalian


( yaitu) ketika kalian berjumpa/berpapasan (dengan mereka),
jumlah (mereka) lebih kecil/sedikit dari (jumlah) kamu
dalam
sekalian
jumlah kalian juga dinampakkan sedikit/kurang oleh
padahal
mereka
agar supaya urusan/perintah yang telah ditentukan Allah ,

segera di eksekusi/dilaksanakan (maksudnya ; pertempuran itu


tidak terelakkan karena masing-masing pihak mengira bahwa
musuhnya berjumlah lebih kecil)

Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan/rencanawahai orang-orang yang beriman

apabila kalian berpapasan/berhadap-hadapan dengan musuh


maka teguhkanlah kalbu/hati (tekadmu)
dan berzikirlah/sebut-sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya
supaya kalian memperoleh keberuntungan/keberhasilan

8/46

8/47

dan patuhilah/taatlah kepada Allah dan RasulNya


dan janganlah kalian berselisih paham/bantah-membantah
yang oleh sebab itu kalian akan menjadi lemah/pengecut/gentar

serta hilanglah kekuatan kalian

Dan bersabarlah/tabahlah
Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar/tabah/gigih


dan jangan pula menjadi


seperti orang-orang yang baru saja keluar
dari kampung mereka,
(memperlihatkan rasa) sombong (dengan sikap kurang
dengan
ajar/penuh dengan keangkuhan)
dengan tujuan untuk memperlihatkan rasa ria (berlebih dan

lebihan kepada orang-orang)serta menghalang-halangi/merintangi (orang kampung)
dari jalan Allah
Dan Allah terhadap segala sesuatunya

maha meliputi apapun yang mereka kerjakan

ketika/pada saat diperlihatkan/dinampakkan oleh setan


Dan
kepada mereka
yang telah mereka lakukan (dengan kesombongan dan
apa
keangkuhan yang disebutkan oleh ayat diatas)

8/48

dan berkatalah (setan);


" tidak ada yang akan dapat mengalahkan kalian pada hari ini

dari manusia (manapun)

sesungguhnya aku (setan) ini adalah orang dekat/penasehat


dan
bagi kamu sekalian
Maka tatkala bertemu/berhadap-hadapan

ke dua pasukan/balatentera itu

berbaliklah/melarikan dirilah (setan itu)


dari segala tanggung jawabnya (konsekwensi hukumnya)

sambil berkata (setan itu);


aku ini tidak bersalah/berlepas diri dari
" Sesungguhnya
kesalahan diantara kalian
aku dapat melihat/menyaksikan apa yang tidak
" sesungguhnya
kalian lihat"


" sesungguhnya aku hanya takut kepada Allah"

Dan Allah sangat berat siksaannya

8/49


( ingatlah) ketika berkata orang-orang munafik
dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinuraninya


(mereka mengatakan);
" mereka (orang beriman itu) telah ditipu oleh agama/ajaran

mereka"
Allah) Siapa saja yang bertawaqal kepada
( berkata/Berfirman
Allah

maka sesungguhnya Allah maha Perkasa dan maha bijaksana

dan kalau (kamu) melihat/menyaksikan ketika (seseorang) saat

8/50

8/51

8/52

kematian /mengalami kematian (pada saat tercabut nyawanya


di perang Badar itu)


( yaitu) orang-orang kafir (penjahat/sesat) oleh malaikat

sambil memukul/menghantam muka mereka

dan juga bagian belakang/punggung mereka
(sambil berkata malaikat) dan rasakanlah siksaan api menyala

(neraka)
Demikianlah akibat dari pekerjaan tangan kanan kalian (hasilpekerjaan kalian)
Dan Sesungguhnya Allah bukanlah sekali-kali

raja (penguasa) yang lalim/tidak adil terhadap hambaNYa


sama saja kedusta mereka (kaum kafir mekah itu) dengan Firu'n

dan pengikutnya/penggawa/pembantunya
beserta orang-orang sebelum mereka


( mereka) menentang/mengingkari ayat-ayat Allah

8/52

8/53

8/54

maka oleh sebab itu mereka diazab/sisiksa/ dihukum oleh Allah


akibat dosa/kesalahan mereka sendiri

Sesungguhnya Allah maha kuat

lagi maha berat siksaannya

demikianlah, sesungguhnya Allah
tidak merubah
( suatu) nikmat/anugrah yang ditentukanNya
suatu kaum hingga akhirnya dirusak (Oleh kaum itu
terhadap
sendiri)
dengan apa yang ada pada diri mereka sendiri
Dan sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahuisama saja kedustaan mereka dengan Firu'n dan pengikutnya


dan juga oleh orang-orang sebelumnya
( mereka) mendustakan (menolak dengan bohong) terhadap

bukti/ayat-ayat dari Tuhan mereka
maka oleh sebab itu Kami binasakan mereka akibat

kesalahan/dosa mereka

dan Kami tenggelamkan/benamkan Firu'n beserta pengikutnya
dan mereka semuanya adalah orang-orang yang zalim

(jahat/penentang/sesat)

8/55

8/56

8/57

8/58


Sesungguhnya dari binatang yang paling hina/buruk
di sisi Allah
( adalah) orang-orang kafir (penentang/ pendusta/menolak

dengan dusta)
karena mereka itu orang yang tidak beriman
( yaitu) orang-orang yang telah mengambil sumpah /janji

diantara mereka
kemudian/sesudah itu mereka melanggarnya lagi setiap kali

mereka bersumpah/berikrar
( bahkan) dalam setiap kali/tiap-tiap ada kesempatan
mereka tidaklah takut/kuatir/menyesal (dengan
dan
pelanggaran sumpah itu)
Jika kemudian kamu memperoleh penguasaan / kamu datang

menemui mereka

di dalam suatu perperangan/pertempuran


maka cerai-beraikanlah mereka
terhadap orang-orang yang ada 'di belakang mereka
supaya mereka mengambil pembelajaran
Jika kemudian kamu takut/kuatir
diantara suatu kaum/kelompok yang berbuat kianat/curang

maka kembalikanlah/serahkan lagi (perjanjian/kesepakatan


yang dulu kamu buat bersama) kepada mereka8/59

8/60

cara yang setara/adil/jujur/seimbang (dengan yang


dengan
mereka lakukan)
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlaku

kianat

Dan janganlah mengira


orang-orang kafir dapat mendahului (lolos dari ketentuan ALlah)

mereka tidak mampu melemahkan (apapun


Sesungguhnya
ketentuan Allah)
Dan (lakukanlah persiapan terhadap) musuh untuk mengahadapi

mereka

dengan apa saja/segenap kemampuan kalian/daya-upaya kalian
dengan segenap kekuatan (yang kalian miliki)

dan dari pada kuda yang diikat/ditambatkan untuk perperangan

kamu membuat gentar (musuh kalian) dengan itu
untuk/supaya
(daya upaya itu),
musuhnya Allah
dan juga musuhnya kamu sekalian
dan juga kelompok-kelompok lain selain mereka (yang bukan

menjadi musuh kaian saja)

yang kalian tidak mengenalnya/mengetahui mereka


( sedangkan) Allah mengenalnya/mengetahui mereka
apapun yang kamu belanjakan/nafkahkan/ dermakan
Dan
sekecil apapun

8/61

8/62

8/63

di jalan Allah
akan dibayar kembali secara penuh/dibalas kepada kalian

dan kalian tidak akan dicurangi/dirugikan sedikitpun


Dan jika mereka tunduk/cendrung kearah perdamaian/perbaikan
maka condonglah/arahkan mereka kearah itu

(perdamaian/perbaikan itu)
dan bertawaqallah (berserah diri /percayakan) kepada Allah
Sesungguhnya Dia Maha melihat/menyaksikan dan maha


mengetahui

Dan sekiranya mereka hendak,

memperdaya/menipu kamu (Muhamad)


maka sesungguhnya bagi kamu cukuplah Allah saja

( serahkan/pelindung kamu)
Dialah yang membantu pekerjaan tangan kamu (perjuangan


kamu)

dan juga dengan/terhadap/bersama-sama orang-orang mukmin


dan (Dialah) yang mempersatukan/menggabung/ mengikat

antara hati nurani mereka (orang-orang mukmin itu)

seandainya/sekiranya/walaupun kamu

membelanjakan/menyumbangkanapa saja yang ada di bumi (kekayaanmu) seluruhnya

tidak lah dapat mempersatukan/meneguhkan hati


8/64

8/65

diantara hati nurani mereka (pengikut/sahabat-sahabat kamuyang beriman/mukminin)
namun Allah telah mempersatukan/ menggabungkannya


( hati/jiwa raga) diantara mereka itu (orang beriman/sahabat
kamu)

Sesungguhnya Dia maha Perkasa dan lagi Bijaksana

hai nabi (Muhammad)


cukupkanlah bagi kamu Allah (pelindungmu)

beserta siapa saja dari orang-orang mukmin yang mengikuti


kamu

Wahai nabi (Muhammad)


himbaulah/bangkitkanlah semangat para mukminin

terhadap (menghadapi) perperangan


Jika kamu ada
duapuluh (orang)

mereka yang sabar/gigih dapat menyingkirkan/mengalahkan
dua ratus orang (musuh)

dan sekiranya kamu ada


seratus orang akan dapat mengalahkan

seribu (1000) orang (musuh)

8/66diantara orang-orang kafir itu (penjahat itu)
(orang kafir itu) adalah kaum/kelompok yang tidak
karena
memiliki pemahaman (tidak mengerti nilai kebaikan)
sekarang

Allah telah meringankan (kewajiabn) kepada kamu sekalian


dan (Dia) mengetahui bahwa pada diri kalian ada kelemahan
Maka seandainya/jika
diantara kaliana adalah

seratus orang yang sabar (gigih/pantang menyerah)


( maka) akan dapat mengalahkan dua ratus (200) orang

dan jika diantara kalian ada

seribu orang
akan dapat mengalahkan dua ribu orang

dengan izin Allah


Dan Allah
(selalu) bersama-sama orang yang sabar/gigih/pantang

menyerah

8/67

8/68

8/69

tidaklah (patut) bagi seorang Nabi

untuk menjadikan (mengambil) seorang tawanan untuk dirinya,


sebelum/hingga dia dapat melumpuhkan/

menundukkan/mengalahkan/membuat menyerah (musuhmusuhnya di dalam perperangan)


di muka bumi/suatu daerah/negeri

Kalian mendambakan barang-barang berharga di dunia (dari


tawanan itu)

padahal Allah menghendaki


akhirat (yang lebih kekal kesenangannya)

Dan Allah maha perkasa dan maha bijaksana


jika bukan/kalau sekiranya tidak ada ketetapan/ketentuan dari

ALLah

yang terdahulu menyentuh (berlaku untuk) kalian
maka niscaya kalian ditimpa azab/ganjaran yang luar biasa
makanlah dari apapun ganimah (harta rampasan perang
Maka
itu)
yang halal dan baik (bagi kamu)
dan bertaqwalah kepada Allah
Sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang

8/70

8/71

Wahai nabi (Muhammad),


katakanlah/sampaikanlah kepada yang kamu kuasai dengan
tanganmu
(tawanan yang berda dibawah kekuasaanmu) ,

( yaitu) diantara para tawanan itu (yang kamu kuasai itu);


" jika Allah mengetahui,
terhadap kebaikan yang ada di dalam jiwa/hati kamu sekalian,
maka Dia akan menganugrahkan/memberikan yang lebih baik
apa-apa yang pernah diambilNYa dari kalian (harta
terhadap
rapasan perang itu)
juga Dia akan memberi keampunan kepada kalian (yang
dan
mana nilai keampunan itu lebih tinggi nilainya dari harta itu)
Dan Allah maha pengampun dan maha penyayangNamun apabila mereka (tawanan-tawanan itu) bermaksud

berbuat khianat

sebenarnya mereka telah berkhianat pula kepada Allah
maka
sebelumnya
(Allah) memberi kamu (Muhamad) kuasa/otoritas
maka
terhadap mereka


Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksanaSesungguhnya orang-orang yang beriman

dan berhijrah

8/72


dan juga berjihad/berjuang
dengan harta dan jiwanya sendiri
di jalan Allah
dan juga mereka memberi tempat perlindungan/ tempat

peristirahatan
dan juga bagi orang-orang yang memberikan

bantuan/pertolongan
mereka itu satu-sama lain (baik yang memberi tumpangan

maupun yang membantu melapangkan jalan bagi para muhajirin)

( adalah) saling bertugas untuk saling membantu/melindungi

Sementara bagi orang-orang beriman (kaum muslim yang masih


menetap di Mekah sebelum berhijrah)


tentulah tidak ada kewajiban bagi kamu (Muhammad)


untuk melindungi mereka sedikitpun
sampai/sebelum mereka pergi hijrah (keluar dari mekkah)


Namun jika mereka mencari bantuan/perlindungan kepada

kamu
dalam agama/ajarannya
maka kewajiban kamu untuk melindunginya/memberi bantuan

padanya

8/73

8/74

kecuali terhadap kaum/kelompok

yang mana diantara kamu dengan mereka


telah ada perjanjian yang kokoh (yang tidak boleh melindungan

orang itu)
Dan Allah terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan maha

menyaksikan
Adapun orang-orang yang kafir

(penentang/memusuhi/membencimu)

sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lainnya


Jika kamu (hai para muslim) tidak melaksanakan itu


(membiarkan musuh berbuat kecurangan)
niscaya akan terjadi (merajalela) fitnah/penghasutan/kekacauan

di muka bumi
lalu (terjadilah) kehancuran yang besar


Dan bagi orang-orang yang berhijrah,

dan berjihad di jalan Allah
begitu juga bagi orang-orang yang memberikan

perlindungan/membantu (para muhajirin itu)


Mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya

mukminin/beriman
Tentulah mereka memperoleh keampunan
serta curahan rezki yang mulia

8/75


dan bagi orang-orang yang beriman sesudah itu

kemudian melakukan hijrah


dan (ikut) berjuang/berjihad bersama-sama kamu (Muhammad)

maka mereka itu adalah orang-orang kamu/golongan kamu juga
Sedangkan orang-orang yang mempunyai hubungan

kekeluargaan,
satu sama lain mempunyai hubungan yang lebih dekat

( hubungan saling memiliki dalam hal hak warisnya)


yang (termaktub) di dalam kitab Allah

Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatunya maha


mengetahui'

Surat 9. AT TAUBAH = TOBAT


No ayat

9/1

Teks AL Qur'an

Teks ayat

Terjemahan/Pemahaman

inilah pemutusan hubungan/pengingkaran


dari pada Allah dan RasulNya
terhadap orang-orang yang telah berikrar janji

daripada orang-orang yang musriyk

9/2

9/3

maka berjalanlah/berpergianlah (kaum musrik dengan bebas) di

atas bumi ini


( selama) empat bulan
dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu (kaum musryik)
tidak akan sanggup menghalangi/tidak bisa lepas dari Allah
dan sesungguhnya Allah
menghinakan/mempermalukan orang-orang kafir (tidak jujur/

kianat)
Dan inilah pengumuman/maklumat
dari Allah dan RasulNya
kepada manusia


pada saat/hari haji besar

Sesunguhnya Allah (pada saat haji akbar itu) mengumumkan


pemutusan hubungan dengan orang-orang musryik

dan (memutuskan hubungan juga) rasulNYa


Maka jika kalian (orang musryik) bertobat (mengakui kekeliruan
beribadah , kerena orang musryik sebelumnya beribadah di
mekkah bertelanjang)
maka itu (pertobatan itu) lebih baik bagi kalian
dan jika kalian berpaling

9/4


maka ketahuilah bahwa kalian
tidak (sangggup) menolak/melemahkan Allah
Dan beritakanlah/siarkanlah kepada orang-orang kafir

(penentang Allah)

terhadap siksaan/azab yang pedih/pilu


kecuali (terhadap) orang-orang yang kamu telahberjanjian/berikrar

diatara orang-orang musyrik


kemudian mereka tidak mengurangi (isi perjanjian itu)

sedikitpun terhadap kalian


dan tidak pula memperlihatkan niatnya (keingian hatinya yang

disembunyikan untuk menentang atau memusuhi)satupun (dari mereka) terhadap kalian
maka sempurnakanlah (penuhi) terhadap mereka
yang sudah kamu ikrarkan/janjikan bersama mereka
( apa)
sampai (waktu) yang ditentukan

Sesungguhnya Allah menyukai/mencintai orang-orang yang

muttaqin/bertaqwa
apabila sudah dilewati/habis masanya (masa berlaku 4
maka
bulan itu)

yaitu bulan yang tidak diganggu gugat (masa gencatan senjata)


maka serang/bunuhlah orang-orang musryik (penentang

Allah/sesat) itu

dimana saja kamu berpapasan dengan mereka

9/5

9/6dan tangkaplah mereka dan kepunglah/batasi gerakannya

dan intailah/mata-matailah mereka

di setiap (tempat) jebakan/pengintaian
apabila mereka telah bertobat/mengaku salah/mohon
Maka
ampun (menyerah )

lalu melaksanakan/mendirikan shalat
dan menunaikan zakatnya
maka berikanlah/biarkanlah
mereka berjalan bebas
Sesungguhnya Allah maha pengampun dan lagi maha Penyayang

dan jika seseorang diantara kaum musyrikin tersebut
mencari perlindungan kepada kamu (Muhammad)

maka (berilah) perlindungan baginya


hingga/sampai dia dapat mendengarkan kalimat-kalimat/firman

(petunjuk) Allah
antarlah mereka ke tempat yang aman bagi/menurut
kemudian
dia


Demikianlah (aturannya) bagi mereka-mereka
(dimana) kaum (musyrik itu) tidak

mengerti/memahami/mengetahui (perbuatan mereka yang


syirik itu)

9/7

9/8

bagimana (mungkin) menjadikan orang-orang musyrikin( membuat/melaksanakan) perjanjian yang kuat/ikrar di sisi Allah
dan (kuat juga) disisi rasulNYa
kecuali bagi orang-orang yang kalian telah berikrar/berjanji

sebelumnya dengan mereka

( yaitu) di sisi/dekat mesjidil haram


maka apa (yang diikrarkan itu) tetap (dilakukannya) terhadap

kalian
maka tetap (jugalah) kamu berlaku seperti mereka itu


sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaqwa

bagaimana mungkin itu (berlaku perjanjian antara orang musryik

di sisi Alah dan rasulNYa)


apabila/jika mereka mendapatkan keberuntungan
padahal
(kemenangan) terhadap kalian
( tentulah) mereka tidak menghormati/tidak menjaga hubungan
kekerabatan (dengan kalian)
dan mereka juga tidak (menjaga) perjanjian
(mereka hanya) menyenangkan (hati) kalian dengan mulut

mereka
sementara hati mereka menolak/menentangnya
dan sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang fasik

(kianat)

9/9

9/10

9/11

mereka menukar ayat-ayat Allah
dengan harga yang sangat rendah/sedikit

lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah

Sesungguhnya sangat buruklah

apa yang telah mereka lakukan itu


mereka itu tidak memelihara hubungan ,
kekerabatan dengan orang-orang mukminin
dan tidak pula terhadap perjanjian itu (yang telah diikrarkannya
itu)

Dan mereka itulah orang yang melewati batas/keterlaluan
dan jika mereka bertobat (mengakui kesalahan/kekeliruan)
lalu mendirikan shalat

serta membayarkan zakat


maka itulah saudara-saudara kalian
yang seagama/sepaham

Dan demikianlah Kami jelaskan
ayat-ayat (Kami) kepada kaum yang mengerti/memahami

9/12

9/13

apabila mereka pecahkan/melanggar apa yang telah mereka


dan
buat/pegang
yaitu sesudah mereka berbuat janji/ikrar
lalu mereka mencaci/cerca terhadap ajaran/agama kalian
perangilah para pemimpin orang-orang kafir (penentang
maka
kebenaran itu)
sesungguhnya mereka itu tidaklah dapat dipegang apa
( karena)
yang telah mereka ikrarkan
agar supaya mereka berhenti
mengapa tidak
kamu memerangi/melawan terhadap kaum/kelompok orang
merusak/berbalik/melanggar dengan
yang
pegangan/janji/sumpah/ikrar nya
padahal mereka berniat/berkeinginan kuat
untuk mengusir Rasul

merekalah yang membuat/menciptakan terhadap kalian


padahal
(mencari-cari alasan untuk melakukan suatu agresi)
memulai/mengawali suatu kesempatan (mencari gara-gara
untuk memulai penyerangan/agresi)
Mengapakah kalian takut kepada mereka?

padahal Allah lah yang lebih berhak /yang sebenarnya
yang (seharusnya) kalian takuti

9/14

9/15

jika kalian termasuk orang-orang yang beriman


Lawanlah/perangilah mereka
( niscaya) Allah akan memberikan ganjaran/hukuman
melalui tangan-tangan kalian
lalu Allah akan menghinakan mereka

dan juga (Allah) menolong kalian terhadap (kebejatan) mereka


dan (Allah) akan menyembuhkan/menentramkan hati

dari pada kaum/golongan orang-orang yang beriman


dan (Allah) juga akan menghilangkan/ melenyapkan perasaan


amarah/dongkol dalam kalbu/hati mereka (orang-orang mukmin)

Dan Allah akan menerima tobat
atas siapa saja yang dikehendakiNYa


Dan Allah maha mengetahui dan lagi maha bijaksana
apakah kamu sekalian berpikiran/mengira
bahwa kalian dibiarkan (terlantar/begitu saja)
padahal Allah belum menjelaskan (dalam kenyataan)( siapa) orang-orang yang benar-benar berjihad diantara kalian

9/16

9/17

dan juga (siapa saja orang-orang ) yang tidak mengambil (teman)


selain dari pada Allah ,
beserta RasulNYa,
beserta orang-orang mukminin (sebagai) pelindung/teman

(kamu) ?

Dan Allah maha meliputi


terhadap apa yang dikerjakan
adalah tidak benar

orang-orang musyrik itu


bahwa merekalah yang (mampu) memelihara mesjidnya Allahsementara itu mereka bersaksi/mengakui terhadap dirinya

sendiri,
dengan kekafirannya (penentang/memusuhi Allah)
Mereka itulah yang sia-sia/musnah amalan/pahala (hasil


pekerjaan baiknya di sisi Allah)
(mereka itu) tempatnya di api (neraka) yang kekal/abadi
dan
disana
Sesungguhnya yang menganjurkan (untuk memakmurkan)

mesjidnya Allah,
( hanyalah) daripada orang-orang yang beriman kepada Allah
dan juga (beriman) kepada hari akhir

9/18

9/19


serta mendirikan shalat
serta menuaikan zakat

serta tidak kuatir/takut (kepada siapapun)


kecuali kepada Allah

maka mudah-mudahan mereka itulah lah


untuk dijadikan (diharapkan) diantara orang-orang yang

mendapat petunjuk

apakah (kamu) menjadikan (keimanan) penyedia/pemberi


minum untuk peziarah
pemelihara (yang bertugas sebagai pendo'a dan

serta
pemelihara/perawat) mesjidilharam
( mempunyai) kesamaan iman (disisi) Allah
dan juga (mempunyai kesamaan iman) kepada hari akhirat


demikian juga (terhadap keimanan orang-orang) yang

berjihad/berjuang di jalan/metode/cara Allah?
mereka itu tentulah tidak sama (derajat imannya)
di sisi Allah
Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk
kepada kaum/kelompok orang yang berbuat zalim

( pembodohan/curang/licik/munafik)

9/20

9/21

9/22

Orang-orang yang beriman serta berhijrah (mengungsi demi

keredahaan Allah)

serta berjihad/berjuang di jalan Allah
dengan harta miliknya dan dengan jiwa raganya
lebih besar/lebih tinggi
tingkatan/derajatnya di sisi Allah
dan mereka itulah orang-orang yang berhasil/berjaya/pemenang

( meraih sorga)
mereka memberikan kabar kegembiraan kepada mereka
Tuhan
(yang mempunyai derajat ketaqwaaan/keimanan yang tinggi itu)

dengan Rahmat dari padaNYa


serta kerhedaan dan juga dengan sorga


bagi mereka disana (disorga itu) , mendapat kesenangan/ berkat

yang kekal


abadi mereka disana (di sorga itu) selama-lamanya

Sesungguhnya di sisi Dia ada pahala yang luar biasawahai orang-orang yang beriman
janganlah kamu sekalian menjadikan ibu-bapakmu

dan saudara-saudara kalian

9/239/24

( menjadi) pemimpin/pelindung kalian


jika/apabila mereka lebih mencintai/cendrung/ suka sekali

kepada kekafiran (kejahatan/ kesesatan/keengkaran),
( berada) diatas keimanannya

siapa saja diantara kalian yang menjadikan mereka sebagai


dan
pelindung/pemimpin
maka mereka itulah orang-orang yang lalim (bodoh, lalai,

menganiaya diri, curang)


katakanlah (Muhammad);
" jika dari setiap bapak-bapak kalian
dan juga anak-anak kalian
juga saudara-saudara kalian

juga istri-istri kalian
juga suku bangsa/silsilah/keturunan kalian
dan juga harta kekayaannya

diperoleh dengan usahanya itujuga perniagaan/bisnis yang kalian kuatir padanya
akan berkurang/merugikannya
juga dengan hunian/rumah-rumah yang kalian sangat senang


dengannya,

9/25( yang kalian) lebih menyayangi terhadap semuanya itu
DARIPADA ALLAH DAN RASUL-NYA
dan juga (dari pada) berjihad di jalanNya

maka tunggulah
sampai didatangkan oleh Allah perintahNya/keputusanNya

Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk

( terhadap) kaum/kelompok orang yang fasik (munafik/sombong)


Sesungguhnya Allah telah memberi kamu sekalian

pertolongan/bantuan

pada medan perperangan yang banyak

yaitu pada saat (perperangan) di Hunain( sesuatu tempat antara

Makkah dan Taif di mana pertempuran terjadi pada tahun ke 8

hijriah)
ketika kamu sekalian lebih suka/tertarik (berbangga-bangga),
dengan jumlah kalian yang banyak/besar
(jumlah yang banyak itu) tidak memberikan keuntungan
maka
sedikitpun kepada kalian


dan (seolah) terbatas/sempit bagi kalian bumi ini

dengan segala keluasnya/kelapangannya


kemudian kalian berbalik kebelakang (dari) pertempuran

(bercerai-berai)

9/26

9/27

9/28

Kemudian diturunkah oleh Allah ketenangan/ketentraman


atas RasulNya

dan juga atas para orang mukminin


dan (Allah) menurunkan kekuatan/bala bantuan/tentera yang

kamu tidak melihatnya
dan (Allah) memberikan ganjaran/hukuman/ siksaan kepada

orang-orang kafir (penjahat, engkar pada Allah/RasulNya)

dan demikianlah balasannya bagi orang-orang kafir

(penjahat/engkar)

kemudian mereka bertobat pada Allah

sesudah hal yang demikian (sesudah kekeliruan mereka itu)


atas siapa saja yang dikehendakiNya
Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang


Wahai orang-orang yang beriman
sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah
bahwa

penyakit/kotoran/najis

maka janganlah mereka (orang-orang musyrik itu) mendekatimesjidil haram
setelah/sesudah dalam tahun ini (diberi waktu tenggat selama
setahun
untuk mencari tempat beribadah diluar mesjidilharam)

dan sekiranya/apabila kamu kuatir akan kemiskinan (berkaitan

9/29

dengan hilangnya perniagaan karena tidak ada lagi saudagar luar


yang akan mampir ke mesjidilharam)
maka kelak Allah akan memberikan kenikmatan (kekayaan)
kepada kamu sekalian


dengan karuniaNya

apabila Dia berkehendak


Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana


lawanlah/seranglah orang-orang (kafir/sesat itu) yang tidak

memiliki keimanan kepada Allah

dan tidak pula kepada hari akhirat
dan mereka tidak melarang
apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan (yang dilarang)
UtusanNya/RasulNya
dan (mereka) juga tidak beragama (dengan pemahaman) agama


yang benar,

( yaitu) diantara orang-orang yang diberi kitab/buku pegangan

(Ahli kitab)

sampai/sebelum mereka membayar pajak/jizyah ( yang diambil


tahunan dari nonmulism sehat dan tidak cacat secara CumaCuma bagi Pemerintah islam untuk memastikan [mereka
mendapatkan] perlindungan/ keamanan)

dengan tangan mereka (kemampuan usahanya)


dan mereka itu merasa patuh/tunduk/taat (untuk membayarnya)

9/30

9/31

dan berkatalah orang-orang yahudi ;


" Uzair itu adalah anak Allah"


sementara itu orang Nasrani berkata ;


" Almasih (kristus) adalah anak Allah"


Demikianlah perkataan/ucapan-ucapan mereka
dengan mulut mereka
mereka meniru perkataan/ucapan


orang-orang kafir (sesat/engkar/bohong)
daripada (orang-orang) dahulunya/terdahulu
mereka itu dimusuhi/dilaknati oleh Allah

Bagaimanakah mereka bisa berpaling?

mereka menjadikan para imam Yahudi/pemimpin agama Yahudi
juga (menjadikan) para rahib nasrani sebagai dewa-dewinya
dan
mereka
selain dari pada Allah


begitu juga dengan Almasih putranya Maryam (yang mereka


pertuhankan juga)
apa (yang mereka jadikan sesembahan itu)
padahal
disuruh/diperintahkan,

9/32

9/33

untuk mengabdi/menghambakan diri/menyembah,


kepada Tuhan yang maha Esa/satu/tunggal

Tidak ada ilah/sesembahan/tuhan selain dari pada Dia


Maha Suci Dia dari pada apa yang mereka sekutukan itu

mereka berkeingian untuk memadamkan cahaya (petunjuk) Allah
dengan mulut (ucapan) mereka
dan Allah tidak akan mengizinkannya

kecuali untuk menyempurnakan cahaya (petunjuk) Nya


orang-orang kafir (engkar/penentang) tidak
meskipun
menyukainya

Dialah yang telah mengutus Rasul Nya (Muhammad)


dengan (membawa) petunjuk (Al qur'an)

juga agama/ jalan kehidupan yang benar
agar/dijadikan berlaku untuk semua/seluruh agama/paham
orang-orang musyrik tidak
walaupun
menghendakinya/menyukainya

9/34


Wahai orang-orang yang beriman


sesungguhnya sebagian besar diantara al-ahbaar (rahib Yahudi )
dan ( juga diantara) al-ruhbaan (rahib/pendeta Nasrani),


memakan (mengambil ),
harta/kekayaan manusia dengan cara yang bathil

(curang/bohong)
dan (mereka) mencegah/menghalang-halangi (manusia) dari

jalan Allah
Dan bagi orang-orang yang menimbun/menumpuk

numpuk/menyimpan

emas
dan (juga menumpuk) perak

namun tidak menafkahkan/memberikan/ menginfakkan nya


di jalan Allah

maka beritakanlah (wahai Muhammad) kepada mereka (bahwa)

mereka itu akan mendapat ganjaran/hukuman/siksaan yang

9/35

pedih (di akhirat)


Pada saat/suatu hari akan dipanaskan (perhiasan emas-perak
itu) bagi/untuk mereka

di dalam api (neraka) jahanam


yang kemudian akan diberi kepada mereka


dengan itu (hasil bakaran emas- perak itu) ke dahi mereka

9/36

dan pada sisi-sisi panggul/pinggul merekadan juga ke punggung mereka
yang kalian timbun/tumpuk-tumpuk untuk diri kalian
" Inilah
sendiri"
rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian
Maka
simpan/timbun itu".
Sesungguhnya penomoran/pengurutan (bilangan) bulan di sisi

ALlah
adalah dua belas bulan (dalam satu tahun)
atas ketetapan/ketentuan Allah

pada saat /pada waktu diciptakannya,


langit/angkasa luas dan seluruh bumi
diantara itu (dalam bulan yang 12 itu) ada empat (bulan)

tidak boleh diganggu-gugat/terlarang (bulan yang


yang
disucikan, yaitu Dzulqaidah, Dzulhijjah, Muharam dan Rajab)
itulah ajaran/paham/agama yang berkelangsungan/hakiki (tidak

berubah)
maka oleh sebab itu janganlah berbuat zalim (curang/licik/jahat)
diri kalian sendiri (juga sesama saudara kalian) pada
terhadap
nya (pada bulan-bulan terlarang itu)

dan perangilah orang-orang musyrik itu


bersama-sama

sebagaimana mereka telah menyerang/ memusuhi/membunuhi


kalian (dulunya) secara bersama-sama juga

dan ketahuilah
bahwa sesungguhnya Allah bersama-sama orang-orang yang

muttaqin/bertaqwa
Sesungguhnya apa yang kamu lakukan dengan penangguhan

(mengubah urutan bulan yang suci dengan bulan biasa)

menyebabkan kamu cendrung

9/37

kepada kekafiran (keengkaran)yang menyebabkan kamu akan disesatkan olehnya


( yaitu oleh) orang-orang kafir (curang/sesat)
membolehkan/menghahalkan nya (bulan itu) dalam
mereka
tahun ini
dan melarangnya/mengharamkannya di tahun yang lain
mereka menyusun/menyetujui

mengadakan/penyesuaian apa yang


( untuk)
diharamkan/dilarang oleh Allah (dengan cara curang itu)
maka (dengan cara begitu) mereka akan menghalalkan apa yang
telah diharamkan/dilarang oleh Allah
Dijadikan indah/menarik/terperdaya (oleh setan) mereka itu
( dengan) keburukan/kejahatan yang mereka lakukan itu

9/38

9/39

Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk


( terhadap) orang-orang yang kafir (curang)


Wahai orang-orang yang beriman
apakah (sebabnya) jika dikatakan kepada kalian

melangkahlah ke depan/pergilah kalian


majulah/
(berperang/membela) di jalan ALlah
" kalian menjadi berat/berdiam kaku (untuk) berada di

tempat/tanah/negri kalian itu


kalian mencukupkan/meredhakan kehidupan di dunia ini

Apakah
saja?

daripada (kehidupan ) akhirat?padahal kenikmatan hidup di dunia ini

( dibandingkan kehidupan) di akhirat hanyalah sangat

kecil/sedikit sekali

jika kalian tidak bersedia berangkat (ke medan perang)


( niscaya Allah ) akan memberi ganjaran/hukuman dengan

siksaan yang berat/pedih


dan akan Kami gantikan (kalian dengan)
kaum/generasi selain kalian
dan kalian tidak akan dapat (memberikan) kemudaratan

sedikitpun kepadanya
Dan Allah terhadap segala sesuatunya berkuasa penuh

9/40

Apabila kamu tidak membantunya (Muhammad)


maka sebenarnya/sungguh Allah telah membantu/menolong dia

( Muhammad)


ketika orang-orang kafir hendak mengeluarkannya (dari mekkah)

( sedang) dia satu diantara berdua

ketika kedua-duanya

berada dalam gua
ketika (waktu itu) dia (Muhammad) berkata kepada sahabatnya;
" janganlah berduka"
sesungguhnya Allah beserta kita"
Allah menurunkan ketenangan/ketentraman kepada dia
maka
(sahabatnya /Abu bakar),
dan (Allah) mesupportnya dengan tentera/bala bantuan


yang tidak terlihat olehnya (orang kafir)

dan menjadikan kalimat/perkataan (ketentuan),


( dari pada) orang-orang kafir (penyerang/penjahat) pada (posisi)

yang rendah (lemah)


kalimat/perkataan (ketentuan) Allah itulah paling atas/tinggi
dan
(kuat)

Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana

9/41

9/42

kamu baik dalam keringanan (ikhlas/tenang/tidak


Berangkatlah
bermasaalah)
maupun dengan keberatan (susah/banyak masaalah)
dan berjuanglah/berjihadlah dengan harta/kekayaan kalian

dan juga dengan jiwa raga kalian di jalan Allah


Yang demikian itu lebih baik bagi kamu sekalian
jika kalian memahaminya
jika setiap kali/sering kamu (menyampaikan) keuntungan
(keberhasilan/kemenangan) yang dekat (seperti menaklukkan
kota mekkah)serta perjalanan (usaha/cita-cita) yang gampang

maka tentulah mereka mengikuti kamu (Muhammad)


akan tetapi (bila perjalanan itu/keberhasilan itu)menjadi jauh/

nampak jauh bagi mereka
jarak jauh (seperti menaklukkan negeri syam atau kerajaan
Romawi)
(tentulah) mereka akan bersumpah dengan nama Allah
dan
(menyebut nama Allah)
"apabila/jika kami sanggup melakukan tentulah kami akan

berangkat dengan kamu (Muhammad)
telah menghancurkan/ membinasakan diri/jiwa mereka
mereka
sendiri
Allah mengetahui sesungguhnya mereka itu berkata
dan
dusta/berbohong (dengan ucapan itu)

9/43

9/44

9/45

Semoga Allah memaafkan kamu (Muhammad)


mengapakah kamu [MUhammad] pembebasan/memberi izin

cuti (izin tidak ikut berperang) kepada mereka?


sampai/hingga menjadi jelas bagi kamu
( siapa saja) orang-orang yang berkata yang benar/jujur

dan juga (kamu) mengetahui (siapa saja) orang-orang yang

berkata berbohong/berdusta
Tiada orang yang meminta pembebasan/permintaan cuti/izin

( tidak ikut berperang) itu


( dari pada) orang -orang yang beriman
kepada Allah dan kepada hari ahirat


untuk berjuang/berjihad

baik dengan hartanya maupun dengan jiwa raganya

Dan Allah mengetahui terhadap orang-orang yang bertaqwaSesungguhnya yang akan meminta izin kepada kamu (untuk

tidak ikut berperang)


( tentulah) orang-orang yang tidak beriman

terhadap Allah dan hari akhirat

serta ada keraguan dalam hatinya
maka mereka dalam kebimbangan mereka

( yaitu) keragu-raguannya
dan sekiranya mereka berkehendak/berkeingian untuk pergi


/berangkat kedepan (barisan depan pasukan perang)

9/46

9/47

tentulah mereka mempersiapkan segala persiapannya( yaitu) peralatan-peralatannya

akan tetapi Allah tidak menyukai mereka


( untuk) diutusnya/diberangkatkannya mereka
maka (Allah) melemahkan keingian mereka

dan dikatakan/disampaikan kepada mereka


duduk-duduk sajalah/tinggallah kamu bersama orang-orang

yang tinggal/tidak pergi itu

apabila mereka berangkat atas (kehendak) kalian


tidaklah mereka menambah (memberikan kebaikan)
niscaya
sesuatu kepada kalian
selain dari pada gangguan

dan mereka bergerak cepat mondar mandir (untuk membuatkekacauan saja)
di celah barisan kalian

(yaitu) hendak berbuat (kejahilan/kekacauan) (dengan) fitnah


(kedustaan/mengada-ada/memutarbalikan fakta) kepada kalian


9/48

9/49

padahal diantara kalian/bersama kalian (terdapat) para


pendengar (orang yang amat suka mendengar gosip/berita
bohong)
Dan ALlah mengenali/mengetahui orang-orang yang zalim

(perusak)
sungguh mereka mencari-cari fitnah (kekacauan/berita bohong)
dari sejak dulu/sebelumnya
dan memutar balikan terhadap kamu urusannya/bermacam

macam cara (untuk fitnah)


sampai datanglah kebenaran/haq/kepastian (kemenangan)
dan urusan Allah itulah yang menang
mereka itu tidak menyukainya (kemenangan dari
padahal
Muhammad)

dan diantara mereka ada yang mengatakan/berkata;


" berilah kami izin/kebebasan (tidak ikut berperang)
dan janganlah kamu menjadikan saya/kami tergoda/terjerumus
kedalam fitnah (kekacauan/pemutar balik fakta/kebohongan)

mereka benar-benar sudah jatuh (kedalam


sebenarnya
fitnah/kekacauan/kebohongan)


Dan Sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi
terhadap orang-orang kafir (engkar/pembohong/licik/curang)

9/50

9/51

jika kamu (Muhammad) memperoleh keberuntungan
(kemenangan)
berdukalah mereka itu

dan jika kamu memperoleh musibah/kecelakaan (kekalahan)


berkatalah mereka;

"sebenarnya kami telah mengambil urusan kami (untuk tidak


ikut berperang)
sebelumnya"
lalu berpalinglah mereka (dari kamu)
mereka merasa sangat senang (karena orang mukmin
dan
menderita kekalahan)

katakanlah (Muhammad);
" sekali-kali tidaklah musibah itu menimpa kami

kecuali/melainkan sesuatu yang sudah ditentukan/ditetapkan


oleh Allah kepada kami

Dialah pemimpin/pelindung kami


dan (hanya) kepada Allah lah

bertawakalnya (berserah dirinya) orang-orang yang beriman

9/52

9/53

katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);

" tidak ada yang akan kamu tunggu-tunggu terhadap kami
kecuali salah satu
dari pada dua kebaikan/dua terbaik (kematian pejuang muslim

atau keputusan tangan Nabi Muhammad)Dan kami juga menunggu-nunggu terhadap kalian
bahwasanya Allah akan menimpakan (musibah/kehancuran)

kepada kamu sekalian (orang-orang munafik itu)dengan hukuman/azab dari Nya

atau dengan (melalui) tangan-tangan kami

maka oleh sebab itu nantikanlah/tunggulah


Sesungguhnya kami menanti-nanti/menunggu-nunggu bersama

kamu sekalian
katakanlah/sampaikanlah (Muhammad);
belanjakanlah (salurkanlah) harta kekayaan kamu (orang
" munafik
itu) dengan sepenuh hati
atau (dengan) segan/berat (karena terpaksa)
sekali-kali tidaklah diterima (oleh Allah) hasil
( namun)
penyaluran (harta kekayaan) mereka itu


Sesungguhnya kamu (orang-orang munafik ) termasuk kelompok

orang/kaum yang fasik (berbuat jahat/munafik/curang)

9/54

9/55

tidak ada yang mencegah/menghalang-halangi untuk


dan
diterima dari mereka (orang-orang yang membagikan hartanya)

( yaitu) kontribusi/pembagian mereka


(kalau) mereka itu benar-benar kafir
kecuali/melainkan
(engkar/penentang) terhadap Allah
dan juga (menentang/memusuhi) terhadap RasulNya

serta (mereka) tidak melakukan/malaksanakan shalat
kecuali mereka itu enggan
(mereka) tidak mau menafkahkan/menyalurkan (harta
serta
mereka)
kecuali kalau mereka tidak berkeingian (menyalurkan hartanya)
maka oleh sebab itu janganlah kamu


tertarik/menginginkan/memohon harta kekayaan mereka itu

dan juga anak-anak mereka (untuk meminta bantuan)
Sesungguhnya Allah menghendaki,

mengazab/menghukum mereka dengan itu (harta dan
untuk
anak-anaknya)

di dalam kehidupan dunia ini
dan (nanti) berangkatlah/melayanglah jiwa/nyawa mereka
sementara mereka dalam kekafiran (saat kematiannya)

9/56

9/57

9/58

dan mereka (orang munafik) bersumpah dengan Nama Allah


bahwa mereka benar-benar termasuk (golongan) diantara kalian
(sebenarnya) mereka itu bukanlah termasuk diantara
Namun
(golongan) kalian
akan tetapi sebenarnya mereka (adalah) kaum/kelompok orang
orang yang sangat ketakutan
(begitu takutnya mereka itu) jikalau mereka memperoleh

tempat untuk melarikan diri/tempat perlindungan/tempat


bersembunyi
atau gua-gua (untuk bersembunyi)

atau tempat-tempat masuk/liang-liang


mereka melarikan diri di (dalam) dan ke-tergesa-an
tentulah
mereka
diantara mereka itu ada yang mencela-cela/mencari-cari
dan
kesalahan/memfitnah kamu

dalam hal (pembagian/pemberian) sedekah/zakat


maka jika mereka diberi diantara sebagian dari mereka

( tentulah mereka) senang/redha (menerimanya)


dan sekiranya mereka tidak mendapatkan bagiannya
ketika itu juga mereka marah

9/59

9/60

jika sekiranya mereka senang/redha


apapun yang telah diberikan Allah dan RasulNya kepada mereka

dan (tentulah) berkata (mereka);
" cukup bagi kami (keredhaan) Allah saja
tentulah Allah akan memberikan (karena ucapan baik mereka
itu),
sebagian dari karuniaNya dan juga dari RasulNya

Sesungguhya kami adalah orang yang rela pada Allah


dengan penuh harapan "

Sesungguhnya sedekah/zakat diperuntukan bagi orang-orangfakir (orang yang tidak mampu namun tidak sudi mengemis)

juga orang-orang miskin (orang yang tidak mampu dan sering

mengemis)
dan juga para pekerja/pengurus (pengelola zakat) atas mereka

( yang membutuhkan zakat itu)
dan juga para mualaf yang sedang dibujuk hatinya
dan juga terhadap (pembebasan) para budak/tawanan perang

dan juga (terhadap) mereka yang terlilit hutang


dan juga untuk/pada (pejuang) di jalan Allah

9/61

dan juga para musafir/pelancong (yang kurang biaya)


ini merupakan suatu ketetapan pembagian (kewajiban) dari

pada Allah


Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana
dan diantara mereka (orang munafik) ada orang yang menyakiti


perasaan nabi
dan (mereka) mengatakan ;
dia (nabi) itu (mempunyai) telinga (mendengarkan
" /mempercayai
apa yang disampaikan kepadanya)

katakanlah/sampaikanlah (wahai orang beriman) : " (bahwa) dia


(Muhammad) punya telinga/mendengarkan (mempercayai)
kebaikan yang ada bagi kalian


( dia/Muhammad itu) beriman/yakin terhadap Allah
dan dia (Muhammad itu) mempercayai orang-orang yang

beriman
dan membawa rahmat


bagi orang-orang yang beriman diantara kamu sekalian


sedangkan (terhadap) orang-orang yang menyakiti

Rasul Allah/Rasullullah
bagi mereka itu hukuman/ganjaran/siksaan yang pedih

9/62

9/63

(orang munafik) bersumpah/berjanji dengan nama Allah


mereka
kepada kalian


untuk mencari/mendapatkan keredhaan kalian
padahal (terhadap) Allah dan RasulNyalah ,
yang lebih patut/lebih haq bagi mereka untuk mendapatkan


keredhaan (bukan keredaan dari sumpahnya itu)
Jika (mereka ingin) hal itu (keredhaan yang dicarinya itu) akan

menjadikan mereka orang-orang yang mukminin


apakah mereka tidak mengetahui
bahwa sesungguhnya
siapa saja yang menentangkan/memusuhi
( terhadap) Allah dan RasulNya

maka bagi mereka itu api (neraka) jahanam


abadi mereka disana
demikian itulah kehinaan yang luar biasa bagi mereka

sangat takut orang-orang munafik itu


jika diturunkan atas mereka
suatu surat yang menerangkan/menjelaskan kepada mereka

9/64

tentang apa yang ada di dalam hati mereka


katakanlah (kepada mereka);

" teruskanlah olok-olokan/ejekan kalian itu

Sesungguhnya Allah akan menyingkapkan/memperlihatkan

apa yang kamu takutkan


dan jika kamu tanyakan kepada mereka

9/65

maka tentulah mereka akan berkata/menjawab;

" Sesungguhnya kami hanyalah bersendagurau

serta berolok-olok/main-main saja


katakanlah/sampaikanlah;
" Apakah terhadap Allah dan (terhadap) Ayat-ayatNYA
serta (terhadap) RasulNya
kamu sekalian selalu berolok-olok?
janganlah kamu mohon maaf (kepada kami/orang mukmin)
sungguh kalian telah kafir (engkar/munafik)
sesudah keimanan kalian

9/66

9/67

Apabila Kami memaafkan


atas sekelompok/segolongan dari pada kalian lagi
Kami pun akan menghukum/memberi ganjarn/azab kepada

segolongan/sekelompok diantara kalian


karena mereka adalah orang-orang yang terus/selalu berbuat

dosa/kejahatan
orang-orang yang munafik laki-laki

serta orang-orang munafik perempuan


sebagian dengan sebagaian yang lainnya (satu sama lainnya)


sama-sama berbuat kemungkaran/kejahatan/maksiat
dan (mereka) melarang (manusia)
terhadap perbuatan makruf/kebaikandan mereka menggenggam (kikir) dengan tangan mereka
mereka melupakan Allah
maka merekapun dilupakan (oleh Allah)

Sesungguhnya orang-orang munafik itu


mereka itu orang-orang yang fasik (selalu berbuat

kejahatan/keonaran)

9/68

9/69

Dan diancam/dijanjikan oleh Allah orang-orang yang munafik

laki-laki
begitu juga orang munafik perempuan

begitu juga orang-orang kafir (engkar)

( dengan) api (neraka) Jahanam


abadi mereka disana (di neraka jahannam itu),
cukuplah/itu sajalah bagi mereka
dan juga Allah mengutuk/melaknati mereka
dan bagi mereka itu hukuman/ganjaran/azab yang kekalorang-orang itu (munafik itu) sama saja keadaannya dengan

orang-orang sebelum kalianmereka itu (dulunya) lebih teguh kedudukannya dari pada kalian
dan harta kekayaannya lebih banyak

begitu juga dengan anak-anaknya (lebih banyak keturunannya)

maka mereka telah menikmati dengan apa yang telah menjadibagian/porsi mereka
maka kamu sekalian pun telah menikmati dengan apa telah

menjadi bagian/porsi kalianseperti halnya yang telah dinikmati


oleh orang-orang sebelum kalian

9/70

dengan porsi/bagiannya

Dan kalian menyukai omong kosong (gosip/berita

bohong/kejelekan orang)

sebagaimana mereka beromong kosong,mereka itu sia-sia amalannya

baik di dunia maupun di akhirat
dan mereka itulah orang-orang yang rugi

apakah belum datang kepada mereka khabar


( tentang) orang-orang sebelum mereka?

( yaitu) kaum/golongan Nuh

dan juga (kaum) Add dan juga kaum Samud


dan juga kaum Ibrahim
dan juga penduduk Madian
lalu digulingkan/dijungkir balikkan (kota besarnya)


Telah datang kepada mereka para Rasul
bersama keterangan yang nyata

maka sungguhpun begitu bukanlah Allah yang menzalimi mereka

9/71

akan tetapi mereka sendirilah yang melakukan


kezaliman (kejahatan/kelicikan/bodohan) itu
dan begitu juga orang-orang beriman (laki-laki)

serta orang-orang beriman (perempuan)


sebagian menjadi penolong terhadap sebagian yang lainnya

(saling tolong menolong)


Yaitu (saling) menganjurkan/menyuruh berbuat kebaikan/makruf(saling) berpesan/mencegah terhadap
dan
kemungkaran/maksiatdan (saling berpesan) untuk mendirikan shalat
dan (salling berpesan) untuk menunaikan/menyalurkan zakat
dan (saling berpesan) untuk taat ,
kepada Allah dan RasulNYa
mereka (yang saling berpesan kebaikan tersebut) adalah yang

mendapat rahmat dari Allah

Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana


dan Allah menjanjikan
kepada orang-orang beriman (laki-laki) dan orang-orang beriman

(perempuan)
Sorga yang mengalir

9/72

9/73

sungai-sungai dibawahnya
abadi mereka di sana (di sorga itu)


dan kesejahteraan yang baik
( yang) dalamnya ada kebun taman firdaus


dan keredhaan/kerelaan
dari pada Allah yang besar (baginya)
demikianlah/itulah keberuntungan yang luar biasa

Wahai nabi/para nabiberjuanglah/berjihadlah (dalam menghadapi) orang-orang kafir

(engkar/penentang)

dan juga (berjihadlah menghadapi) orang-orang munafik


bersikaplah tegas/keraslah terhadap mereka itu (orang kafir
dan
dan munafik itu)
dan tempat kediamannya/rumah tinggal mereka (nanti) adalah

jahanam (neraka)

dan itulah tempat kembali/kampung halaman yang sangat buruk
mereka (orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah
mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakiti
( bahwa)
hatimu)

mereka sungguh telah berkata/menyampaikan


Padahal
kalimat/perkataan yang kafir (keji/jahat)

dan (mereka itu) telah kafir (engkar/menentang) setelahkeislamannya/ketundukkannya
menginginkan sesuatu yang tidak pernah
dan
diraihnya/didapatkannya (yaitu untuk membunuh rasullullah)

9/74

pula mereka tidak akan mencari-cari kesalahan/mencela lagi


cela (pada Rasul dan Allah)

kecuali jika mereka diuntungkan
( oleh) Allah dan RasulNya

dari pada kelimpahan karuniaNya
maka oleh sebab itu jika mereka bertobat (menyadari

kekeliruannya) , itu akan menjadikan


lebih baik bagi mereka
dan apabila/jika mereka berpaling/berbalik
tentu Allah akan mengazab/menghukum/ memberi ganjaran
kepada mereka

dengan azab/hukuman yang pedih/pilu

baik di dunia maupun (nanti) di akhirat


dan tidak ada bagi mereka di dunia inipelindung dan tidak juga ada penolong

9/75

9/76

9/77

dan diantara mereka ada orang-orang yang telah


berikrar/berjanji terhadap Allah ;


" sesungguhnya jika diberikan kepada kami

dari pada karuniaNya

tentulah kami akan berbagi/bersedekah/ menyalurkan sebagian

dan tentulah kami termasuk/berada diantara orang-orang yang

saleh/baik-baik
maka setelah diberikan (Allah) kepadanya (mereka) sebagian


dari pada kuruniaNYa
mereka bakhil/kikir terhadap itu
menjadikan
(pemberian/karunia itu)
dan berpalinglah (mereka)

dan mereka (selalu) menjadi orang yang berpaling

maka diletakkan sebagai konsekwensi atas kemunafikan mereka
( yaitu) di dalam hati/kalbu mereka

sampai pada saat pertemuan dengan Nya (akhirat nanti)

karena dengan itu mereka telah memungkiri ALLahterhadap apa yang telah mereka janjikan (diikrarkannya)
dengan itu (kemunafikan itu) mereka selalu menimbulkan
dan
kebohongan/dusta

9/78

9/79

apakah mereka tidak mengetahui


sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka
bahwa
sembunyikan?
dan juga yang mereka rahasiakan?
dan sesungguhnya Allah sangat mengetahui hal yang gaib ( yang


tidak terlihat)

( yaitu) orang yang selalu mencela dengan sepenuh hati

daripada (terhadap) orang-orang mukmin


dalam hal bersedekah dengan suka rela


dan juga (terhadap) orang-orang yang tidak memilik (sesuatu

yang dapat disedekahkan/dizakatkan)


kecuali (sesuai) kesanggupannya
maka mereka (orang munafik itu) memperolok-olok/menghina

diantara mereka itu (orang mukmin yang bersedekah dan yang

hanya sedikit bersedekah itu)


Allah akan membalas ejekan/olok-olokan mereka itu (orangorang munafik itu)
dan bagi mereka (orang munafik itu) hukuman/ganjaran/siksaan
yang pedih
(kamu) mohonkan ampunan (kepada Allah) untuk mereka (orang
munafik itu)

atau tidak mohonkan ampun (sama saja) bagi mereka


jika meskipun kamu memohonkan ampunan bagi mereka


tujuh puluh kali banyaknya

9/80

9/81

namun sekali-kali tidaklah Allah memberi ampunan bagi mereka


yang demikian itu adalah karena mereka itu kafir

( penentang/engkar/durhaka)
terhadap Allah dan Rasulnya
Allah tidak akan memberikan petunjuk terhadap
dan
kaum/kelompok orang

fasik (pembangkang/sesat/jahat)
maka bergembira rialah mereka yang ditinggalkan itu (orang

yang tidak ikut berperang itu)


di atas tempat duduk merekadibelakang rasulnya Allah
dan mereka tidak suka untuk berjihad/berjuang

dengan harta bendanya dan (tidak juga) dengan jiwa raganya


di jalan Allah
dan mereka berkata (diantara mereka) :
" janganlah kalian berangkat (berperang/berjuang)

dalam keadaan panas terik ini"


katakanlah (hai orang-orang mukmin);

api (neraka) jahannam

9/82

9/83


sangatlah panas
apibila kalian mengetahuinya

maka biarkanlah mereka itu tertawa sedikit
lalu biarkan mereka menangis banyak

( sebagai) balasan
apa yang menjadikan mereka
dari
melakukannya/perbuatannya
maka jika Allah mengembalikan kamu lagi (selamat atau

menang dari medan perang)


kepada segolongan dari pada mereka (orang munafik itu tadi)
maka apbila mereka memohon izin untuk berangkat lagi (kemedan perang)
maka sampaikanlah/katakanlah (Muhammad);
" sekali-kali kamu tidak boleh berangkat (ke medan perang)
bersama ku selama-lamanya
dan sekali-kali tidak boleh pula memerangi
musuh-musuhku bersama aku
( karena) Sesungguhnya kamu lebih rela
untuk duduk-duduk (tidak berangkat berperang) pada pertama

kalinya (dari awal)

9/84

9/85

(biarkanlah) mereka duduk-duduk (tinggal/tidak ikut


Maka
berjuang)

bersama-sama mereka yang berada di belakang (duduk-duduk


bersama anak-anak dan para wanita di belakang)

dan jangan pula menyembahyangkan/ menshalatkan
terhadap seorang pun dari pada mereka (orang-orang munafik)


yang sudah mati
selama-lamanya

dan jangan pula berdiri (menghadiri)


di atas (pemakaman) kuburnya

mereka itu telah kafir
Sesungguhnya
(engkar/menentang/curang/munafik)
terhadap Allah dan rasulNya
dan matilah mereka itu di dalam kefasikan (sesat/jahat)


dan janganlah kamu tertarik/berkeingian terhadap harta


kekayaan mereka

dan juga terhadap anak-anak mereka
Sesungguhnya Allah menghendaki

mengazab (menghukum) mereka dengan itu (dengan
untuk
kekayaan dan anak-keturunannya itu)
di dunia
dan juga membuang diri/jiwa mereka

9/86

9/87

dan mereka itu kafir (sombong/takabur/angkuh/kikir)dan jika di turunkan suatu surat (kepada orang munafik );
" yaitu berimanlah kepada Allah
dan berjihadlah/berjuanglah

besama-sama RasulNYa"
tentulah (meraka) meminta izin cuti (tidak ikut


berperang/berjihad) kepada kamu
(yaitu dari) mereka (orang munafik) yang mempunyai kekayaan

dan pengaruh (orang-orang yang mempunyai kesanggupan)


diantara mereka

dan berkatalah (orang munafik yang berpengaruh itu);

izinkanlah/biarkanlah kami

bersama-sama orang-orang yang duduk-duduk/tinggal (tidak

ikut)


mereka relakan/cukupkan untuk menjadikan diri mereka
(untuk) berada bersama orang-orang tertinggalkan manakala

para suami mereka mati (wanita-wanita janda)


dikunci mati (oleh Allah) hati nurani mereka (orang munafik
dan
itu)
mereka itu tidak (mempunyai) pemahaman (terhadap
maka
kewajiban berjihad di jalan ALlah)

9/88

9/89

akan tertapi Rasul


berserta orang-orang yang beriman


berada bersama-sama dia (Rasul) untuk berjihad/berjuang
dengan harta bendanya dan juga dengan jiwa raganya
dan itulah mereka, mereka termasuk orang-orang yang


memperoleh kebaikan

dan juga mereka itulah yang termasuk orang-orang yang

beruntung (mendapat pahala yang luar biasa dari ALlah)


Allah menjanjikan untuk mereka (rasullullah dan pengikutnya

yang berjuang itu)
( ada) surga yang mengalir

dibawahnya sungai-sungai
abadi mereka di sana (di sorga itu)

demikianlah/itulah prestasi/keberuntungan yang luar biasadatanglah/menghadap (kepada rasul) orang-orang
dan/lalu
yang mengemukakan udzur (alasan yang jelas)

yaitu orang arab yang tinggal di padang pasir (arab badu'i)


untuk meminta izin bagi diri mereka
sementara itu duduk-duduk (berdiam diri) saja,

9/90

9/91

orang-orang yang berdusta/berbohong (kaum munafik yang


tidak mau mengemukakan udzurnya) kepada Allah dan RasulNYa
itu

Kelak (Allah) akan mengazab/memberi ganjaran


kepada orang-orang kafir (curang/pembohong) di antara mereka

itu
dengan azab/siksaan yang pedih

Tidak ada salahnya/berdosa atas orang-orang yang duafa/lemah


(untuk wajib militer/berperang)

dan juga tidak (salah/dosa) atas orang-orang yang sakit (untuk

wajib militer)

begitu juga tidak ada (kewajiban) atas orang-orang yang


tidak mempunyai /tidak mampu,
(untuk memberikan) apa-apa yang bisa dinafkahkannya didalam

kesukaran/kesusahannya
(yaitu) apabila/jika mereka (berlaku) tulus hati dan benar

terhadap Allah dan rasulNya


Tidak (dapat disalahkan) terhdap orang-orang mukhsinin (orang

orang yang ingin berbuat kebaikan)


daripada jalannya itu (dengan cara yang mereka mampu itu)
Allah Maha pengampun dan maha penyayang

9/92

9/93

dan begitu juga tidak (salah/dosa) terhadap orang-orang yang


ketika (dia) datang kepada kamu ,
dibawakan kendaraan/alat angkutan untuk mereka
supaya
(seperti ; kuda atau onta dan lain-lain)

kemudian kamu menjawab/berkata;


" tidak ada/tidak memperoleh aku
( terhadap) kendaraan/angkutan untuk (membawa) kalian

( lalu) mereka kembalai/berbaliklah (tidak mau ikut berperang)

sementara mata mereka bercucuran/berlinang


dengan air mata yang ditujukkannya (dengan kesedihannya)
lantaran tidak memperoleh apa yang ingin mereka sumbangkan

sesungguhnya jalan/cara (yang tidak dibolehkan) ,


( adalah) terhadap orang-orang yang akan kamu beri izin cuti


(tidak ikut berperang)

padahal mereka itu orang mampu lagi berkecukupan


dengan itu (dengan kemampuannya itu) menjadikan
yang
mereka berada,
bersama-sama dengan orang-orang yang tinggal (tidak pergi

perang seperti anak-anak, janda dan wanita)


lalu dikunci mati oleh Allah

9/94

atas hati nurani mereka (orang munafik itu)


mereka (menjadi) tidak memahami/mengerti (makna
maka
wajib militer/jihad itu)
(orang munafik) membuat/ mengemukakan
mereka
Udzur/alasan terhadap kalian
ketika kalian kembali kepada mereka (pulang dari perperangan)

katakan/sampaikanlah (Muhammad);
" janganlah membuat alasan apapun
kami tidak percaya (lagi ) kepada kalian
sungguh Allah telah menjelaskan/menerangkan


tentang kabar (informasi jelas) tentang kalian (kepada kami)
dan Allah telah memperlihatkan kelakuan kalian/pekerjaan kalian
dan juga RasulNya (telah memperlihatkan kepada kami)
kemudian penyangkalan (kalian) itu
( dikembalikan) kepada yang mengetahui yang gaib (Allah)

dan (yang mengetahui) yang nyatakemudian akan diberitakan kepada kamu sekalian
terhadap apa yang telah kalian lakukan/kerjakan

9/95

9/96

9/97

nanti mereka akan bersumpah (lagi) kepada kalian


kalian kembali (dari perperangan) kepada mereka (orang
ketika
munafik)


agar (kalian) mengabaikan/membiarkan mereka

Maka berpalinglah/abaikanlah (sajalah) mereka itu

Sesungguhnya mereka itu najis/penyakit/kotoran


dan dengan itu tempat mereka adalah jahannam (neraka

jahannam)
sebagai jasa/balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.
nanti mereka akan bersumpah kepada kalian


agar supaya kalian redha/ikhlas kepada mereka

Maka jika kalian redha/ikhlas kepada mereka

maka sesungguhnya Allah tidaklah redha/ikhlas


terhadap kaum/kelompok orang-orang yang munafik


Orang arab Badui itu (yang mencari-cari alasan itu) sangatlah

kafir (penentang/engkar)
serta (sangat) munafik
dan lebih mungkin/wajar (bagi mereka) untuk tidak

mengerti/memahami/mengetahui
( terhadap) ketetapan/hukum yang telah diturunkan Allah

9/98

9/99

kepada/atas RasulNYa
Sedangkan Allah Maha mengetahui dan maha bijaksana

dan diantara orang-orang arab (Badui)


ada yang menjadikan/menganggap


apa yang di nafkahkan/disalurkan itu (merupakan) kerugian

dan mereka menunggu-nunggu kesialan menimpa kalian
giliran berbalik arahlah (sebaliknya justru) terhadap merekalah

tertuju kesialan itu


Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui

dan diantara orang-orang arab (badui)


ada (juga) yang beriman kepada Allah
serta (beriman) kepada hari akhirat/akhir


dan mengambil/menganggap

apa yang disalurkan/dinafkahkan itu membawa kedekatan bagi

mereka
di sisi Allah
dan juga (untuk memperoleh) berkat/keselamatan/doa Rasul

bahwa sesungguhnya (nafkah yang mereka salurkan


Ketahuilah
itu)

9/100

( adalah) pendekatan bagi mereka (kepada Allah)

Kelak Allah akan memasukkan mereka


kedalam rahmatNya (SorgaNya)
Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha Penyayangdan orang-orang terdahulu yang pertama-tama (umat

Muhammad awal yang langsung masuk islam)

diantara orang-orang muhajirin (pendatang/pengungsi)dan juga (diantara) orang-orang anshar (tuan rumah di madinah)
serta (diantara) orang -orang yang mengikuti mereka secara baik
baik
Allah Redha kepada mereka
dan mereka redha pula kepadaNYa (Allah)


dan Alah menyediakan bagi mereka
sorga-sorga yang mengalir

dibawahnya sungai-sungai


abadi mereka disana selama-lamanya

Itulah kemenangan/kejayaan/keberhasilan yang luar biasa


9/101

9/102


dan diantara orang-orang disekitar/disekeliling kalian

( yaitu) diantara orang-orang arab (badui)


terdapat orang-orang munafik
begitu juga (orang-orang munafik) diantara penduduk
dan
madinah
mereka menjadi keras kepala (keterlaluan) di dalam

kemunafikannya
Tidaklah kamu (Muhammad) mengetahui mereka

Kamilah yang mengetahui mereka


Kelak akan Kami Azab/siksa/hukum mereka dua kali (kekalahan

di tanah mereka)
kemudian mereka akan dikembalikan
kedalam siksaan yang lebih besar (di akhirat)


dan ada (orang) lainnya yang mereka mengakui/mengaku
terhadap dosa-dosa/kesalahan mereka,
mereka mencampur-baurkan
amalan kebaikan

dengan yang lainnya (kejahatan/dosa)


mudah-mudahan Allah berkehendak

9/103

9/104


untuk menerima pertobatan mereka
Sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang


ambilah sebagian dari pada harta kekayaan mereka

sedekahkanlah/zakatkanlah untuk membersihkan mereka
juga untuk mensucikan mereka dengan itu (harta yang
dan
disumbangkan itu)

dan berdoalah bagi mereka


Sesungguhnya doa kamu
memberi ketenangan bagi mereka
Dan Allah maha mendengar dan maha mengetahuimereka tidak/tidakkah mereka mengetahui bahwa
apakah
sesungguhnya Allah
Dia menerima pertobatan
dari hamba-hambaNya

dan menerima sedekah/zakat


Dan sesungguhnya Allah

Dia penerima pertobatan lagi maha penyayang


dan katakanlah ;
" bekerjalah/laksanakanlah pekerjaan (kamu)

9/105

9/106

maka dilihat/disaksikan oleh Allah pekerjaan kamu sekalian


begitu juga (oleh) RasulNya
beserta oleh orang-orang mukmin
dan persangkalan kamu akan dikembalikan
kepada yang mengetahui hal yang gaib

dan (juga mengetahui) yang nyata (Allah)lalu diberitakanNya/dijelaskaNya kepada kalian
terhadap apa yang telah kalian lakukan
dan ada juga orang-orang lain yang dibuat/dijadikan untuk

menunggu (ditangguhkan),

terhadap perintah/keputusan Allah
kapan saja (Allah) akan mengzab mereka

dan kapan saja (Allah) akan menerima pertobatan mereka


Dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana

9/107

9/108


dan (ada juga) orang-orang yang menjadikan mesjid
untuk kemudharatan dan untuk kekafiran (kejahatan/kesesatan)
serta menanamkan bibit permusuhan diantara sesama orang

orang mukminin

lalu menunggu-nunggu


kepada siapa saja yang memusuhi/melawan terhadap Allah
dan (memusuhi) rasulNya
dari dahulunya
lalu mereka bersumpah;
tidak bermaksud begitu/berkehendak lain kecuali untuk

" Kami
kebaikan."
Allah menyaksikan/menjadi saksi bahwa sesungguhnya
Padahal
mereka adalah pendusta/pembohong
kamu berdiri/berada (untuk shalat) disana (di mesjid
jangan
tersebut diatas) selama-lamanya
sementara mesjid yang didirikan diatas fondamen

diatas ketaqwaan
pada saat awalnya (pada saat awal dibangun sepeerti mesjid

Quba' itu) dengan haq/kepatutuan/kebenaran


(sesungguhnya) bahwa kamu lebih patut berdiri/berada disana

(dimesjid tersebut)

di dalamnya terdapat orang yang mencintai/menginginkan

9/109


9/110

untuk kesucian/kebersihan/kebaikan
Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan

diri/bersihkan diri

maka apakah bangunan yang didirikan atas dasar,
atas ketaqwaan,

kepada Allah dan keredhaan (Nya) ,
yang lebih baik ?,

atau bangunan yang didirikan diatas dasar/fondamen
di tepi/pingggir tebing curam/karang

yang siap-siap hacur/roboh


lalu tergulinglah/hancur bersama dia (bersama bangunan itu)

ke dalam (dasar) jahanam (neraka) ?


Dan Allah tidak memberikan petunjuk
kepada orang-orang yang lalim (berbuat

kebodohan/kejahatan/kebohongan)
bangunan-bangunan itu tidak pernah akan berhenti/senantisa
( selalu
menjadi persengketaan/keributan)
yang mana mereka membangun

untuk menimbulkan keragu-raguan

9/111

di dalam hati mereka


kecuali bilamana hancur hati mereka


Dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana
Sesungguhnya Allah membarter/menukarkan/membeli

daripada orang mukmin


( yaitu) jiwa ragaereka dan harta benda mereka
bahwa sesungguhnya bagi mereka itu
(adalah) sorga

( baik karena) mereka berperang di jalan Allah

lalu mereka gugur dan membunuh (dalam perperangan itu)


Janji itu benar adanya bagi mereka
baik di dalam taurat

maupun di dalam injil


serta di dalam Al qur'an


Dan siapakah yang lebih menepati janjinya

( selain) dari pada Allah?

9/112


maka bergembiralah di dalam kabar gembira
bisnis/barter yang kamu pertukaran dengan itu (harta
dengan
dan diri dengan pahala/sorga)
dan dengan demikianlah dia (memperoleh) kemenangan yang

luar biasa/besar (sorga)Mereka (orang yang memperoleh balasan sorga itu) adalah

orang-orang yang bertobat/menyesali kesalahan/memperbaiki


diri ;
orang-orang yang menghambakan diri/berserah
( yaitu)
diri/mengabdi (pada Allah)

(yaitu) mereka yang memuji (Allah)
mereka yang mengembara/mencari/menemukan Allah
( yaitu)
(mencari jalan kebenaran menuju Allah)
( yaitu) mereka yang rukuk (mempunyai rasa hormat)
( yaitu) mereka yang bersujud (kepada Allah)


(yaitu) mereka yang menyuruh kepada perbuatan


makruf/kebaikan
dan juga mereka yang melarang/mencegah terhadap

kemungkaran/maksiat/kejahatan
begitu juga orang-orang yang memelihara/menjaga hukum

hukum/ketetapan Allah

dan gembirakanlah/beri kabar gembiralah orang-orang

mukminin (pembuat kebaikan itu)

Tidak sepatutnya/sewajarnya bagi nabi


dan juga bagi 0rang-orang yang beriman


untuk memintakan keampunan (Kepada Allah) bagi orang-orang

musyirik

walaupun (orang musyrik itu) telah menjadi kerabat/orang

9/113

9/114

9/115

dekat/sahabat karibnya (seperti paman, saudara dan handaitolan)yang mana sudah jelas bagi mereka (tentang kesalahan mereka)
Sesungguhnya mereka (orang musyrik) menghuni jahannam


( neraka)

dan apa yang telah menjadikan Ibrahim memohonkan ampunan

(kepada Allah) untuk bapaknyatidak lain hanya untuk menjelaskan tentang perjanjian/ikrar

yang telah dijanjikannya kepada dia (Bapaknya)
Maka kemudian setelah jelas bagi dia (Ibrahim)

bahwa sebenarnya dia (Bapaknya) musuh Allah

diabaikannyalah/tidak dipedulikannyalah dia (Bapaknya itu)


Sesungguhnya Ibrahim itu (orang yang) ramah/lembut

hatinya/tunduk-patuh

lagi sabar/murah hati/penyantun/pengiba


dan sekali-kali tidaklah Allah
menyesatkan suatu kaum/kelompok manusia

( yaitu) sesudah (Allah) memberikan petunjuk kepada merekahingga/sebelum diterangkan/dijelaskan kepada mereka

9/116

9/117

(yang menyebabkan mereka) tidak bertaqwa ( apa yang


apa
seharusnya mereka hindari)
Sesunguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui


Sesungguhnya Allah

bagi Dia lah penguasaan/kepemilikan /kerajaan

langit/angkasa luas dan seluruh bumi

( Dia) menghidupkan dan juga mematikan


dan sekali-kali tidak ada bagi kalian
selain dari pada Allah


(sebagai) pelindung dan penolong


sungguh Allah telah menerima ampunan/tobat dari pada nabi

(Muhammad)
dan juga dari pada orang Muhajirinbegitu juga orang-orang Anshar
yang mengikuti dia (Muhammad)

waktu dalam kesusahan/dalam penderitaan


( yaitu) setelah

hampir berpalingnya hati


9/118

dari pada mereka (karena berbagai penderitaan di


segolongan
dalam berjihad bersama rasulllullah)

kemudian (Allah) menerima tobat/penyesalan mereka

Sesungguhnya (Allah) kepada mereka sangat baik lagi sangat

penyayang
dan terhadap tiga (orang) yang

mereka ditangguhkan (pertobatan mereka)
sebelum (akhirnya) mereka merasa dibatasi/disempitkan


bumi/tanah/negri ini

padahal (bumi/negri itu) luas
namun terasa sempit/terbatas bagi jiwa mereka
(mereka) menyangka bahwa tidak ada tempat melarikan diri
dan
bagi mereka,
dari pada Allah
kecuali/selain dari padaNYa saja
akhirnya/kemudian (Allah) menerima


ampun mereka (yang
tobatnya/penyesalannya/permohonan
bertiga itu)
supaya mereka (yang bertiga itu) berada di dalam pertobatannya
Sesungguhnya Allah

Dia maha penerima tobat lagi maha penyayang


9/119

9/120


wahai orang-orang yang beriman
bertaqwalah kepada Allah
dan hendaklah menjadikan itu bagi kamu berada bersama-sama

orang-orang yang berkata benar/jujurTidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah
dan diantara orang-orang sekelilingnya

( yaitu) diantara orang-orang arab (Badui)


tertinggal/berdiam diri (tidak mau ikut wajib
untuk
meliter/berperang pada perang Tabuk)
untuk Rasulullah


tidaklah patut mereka lebih mencintai jiwa raga mereka
dan
sendiri
akibat nafsunya


yang demikian itu karena mereka
tidak merasakan dahaga/kehausan

dan juga tidak merasakan kelelahan

dan juga tidak merasakan rasa lapar


( ketika berjuang) di jalan Allah

dan tidak pula mereka maju/melangkah bersama

9/121

menerapkan langkah-langkah
yang akan menimbulkan kemarahan/gusar terhadap orang

orang kafir (penentang Allah dan rasulNya)

juga tidak dapat memperoleh/menghasilkan suatu bencana


dan
kepada musuh


kecuali yang telah ditetapkan/dibukukan bagi mereka


terhadap amalan shalih/pekerjaan-pekerjaan baiknya

Sesunggunya Allah tidaklah menyia-nyiakan/ mengabaikan


pahala/hadiah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan/beramal

shaleh
dan tiadalah penafkahkan/pemberian dengan menafkahkan

yang kecil
dan tidak juga yang besar
serta tidak juga yang (berjalan jauh) melintasi lembah
tetapi melainkan dibukukan/tertulis/ditetapkan bagi mereka


untuk dibalasi/dibayar oleh Allah kebaikan mereka itu
yang menjadikan/menyebabkan mereka telah
apa-apa
melakukannya
sekali-kali tidaklah wajar/patut seluruh/semua orang-orang
dan
mukmin
berangkat bersama-sama (ke medan perang)