Anda di halaman 1dari 5

RAJAH 2 TAKSONOMI COGAFF ARAS/DOM AIN 7.

0 Afektif Penerangan/definisi Contoh soalan Soalan pada aras ini menggalakkan pelajar respon dengan penyataan perasaan, emosi, sikap, nilai, sistem kepercayaan, dan pendapat yang berbagai. Kata Kunci Perasaan, Emosi, Pendapat, Nilai, sikap, Kepercayaan, Keyakinan, dll. Yang berkaitan dengan perasaan atau hati Nilai, Hakimi, Kebolehan Penyataan perasaan, emosi, nilai, sikap, keyakinan dll. Yang berkaitan Jenis domain Diverge nt

Nyatakan perasaan anda tentang tindakan membabi buta yang diambil oleh ketua penyangak itu ?
6.0 Penilaian Soalan pada aras ini menggalakkan pelajar menggunakan kriteria untuk menilai atau mengadili sesuatu.

Adakah kesimpulan yang dibuat oleh kumpulan itu sejajar dengan data yang diperolehi dari kajian tersebut?
5.0 Sintaksis Soalan pada aras ini melihat tentang kreativiti pelajar dalam melahirkan idea-idea yang tulin atau ciptaan yang baru. Cipta, Bina, Reka, Gubah, dll.

Membina satu penilaian atau penghaKiman

Menilai/ divergent

Mencipta idea baru

diverge n

Apakah cara yang anda fikirkan baik untuk menyelesaikan masalah yang di timbulkan dalam teks tersebut ?
4.0 Analisis Soalan pada aras ini menggalakkan pelajar supaya dapat melihat aspek-aspek berasingan tentang satu atau beberapa masalah dan bagaimana aspek-aspek tersebut punya kaitan antara satu dengan yang lain. Kenapa? Menggunaka n informasi Diverge nt

Kenapa pemimpin itu berlaku tidak adil dalam tindakannya terhadap musuh politiknya?
3.0 Aplikasi Soalan pada aras ini melihat kebolehan pelajar

Diverge nt

mengaplikasikan idea dari satu-satu sumber kepada satu situasi lain. Mereka berupaya mengaplikasikan pengetahuannya kepada satu situasi yang baru.

Bagaimana, selesaikan

Aplikasikan informasi kepada satu situasi yang lain

Aras rendah

Dengan menggunakan cadangan yang diutarakan oleh penulis dalam teks tersebut, cuba selesaikan masalah berikut.
2.0 Kefahaman Soalan pada aras ini memerlukan pelajar menunjukan kemampuan dalam menggunakan idea. Mereka menggunakan idea sepertimana yang terdapat dalam teks atau sumber asal idea tersebut. Nyatakan, Beri definisi, Beri maksud Kefahaman converg ent

Nyatakan maksud konsep tersebut seperti yang dinyatakan dalam teks itu?
1.0 Pengetahuan Soalan pada aras ini membolehkan pelajar mengingat kembali fakta, konsep, generalisasi atau teori. yang telah dipelajari. Siapa, Bila, dimana, apa, bagaimana Mengualangi, mengingati converg ent

Siapa yang menyebabkan angkara itu berlaku ?

Nota : setiap soalan yang dinyatakan mistilah dikategorikan dalam satu kategori atau aras pemikiran sahaja Menyatakan hasil pembelajaran dalam bidang kognitif Pengetahuan: Mengingat kembali sesuatu istilah, fakta, konsep, prinsip, hukum, kaedah, cara atau prosedur. Kefahaman: Kebolehan menerangkan sesuatu istilah, fakta, konsep, prinsip, hukum, kaedah, cara atau prosedur dengan perkataan sendiri. Aplikasi: Kebolehan menggunakan sesuatu istilah, fakta, konsep, prinsip, hukum, kaedah, cara atau prosedur dalam situasi yang baru Analisis:

Kebolehan memecahkan kkonsep, kaedah, cara atau prosedur kepada bahagian-bahagian dan mengenal pasti perkaitan di antaranya. Sintesis: Kebolehan mencantumkan unsur-unsur atau konsep-konsep supaya mendapat satu corak atau struktur yang bermakna. Penilaian: Kebolehan menilai sesuatu idea, konsep, prinsip, kaedah, cara, prosedur, projek atau tindakan. (a) Pengetahuan: melabel mendefinisi menyebut (b) Kefahaman: memberi contoh menganggar (c) Aplikasi menemui menghasil menukar menyelesaikan (d) Analisis: membahagi membuat inferens mengasing (e) Sintesis: bercerita membina semula bertutur membuat generalisasi berucap mencantumkan membanding memecahkan mengilustrasi membeza memilih menyusun mengait mengira menunjukkan meramal menggunakan mengubah suai menyediakan memperluaskan menerang menambah menghurai memadan mengenal pasti menyenarai menama menyatakan

mengarang mengumpul menulis (f) Penilaian: membuat kesimpulan mengkritik

mengkategori menjana meringkas

mengkelaskan merancang merumus

mempertahankan menilai

mempertikaikan menyokong

JADUAL 1 Hirarki Kognitif Taksonomi Bloom Hirarki Kognitif1. Pengetahuan (Knowledge) Mengingat kembali, mengenal idea, fakta asas, definisi teori,hukum, tarikh, peristiwa dan lain-lain daripada pembelajaran yang lepas. 2. Pemahaman (Comprehension) Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain, menyatakan idea-idea utama dalam ayat sendiri, menterjemah, memberi contoh kepada konsep, menterjemah draf. 3. Aplikasi (Application) Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru, termasuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip, kaedah, hukum, teori, formula. Membina graf daripada data, dan lain-lain. 4. Analisis (Analysis) Memecahkan sesuatu yang kompleks kepada yang kecil, membezakan fakta daripada pendapat, kaitan kenal di antara bahagian, kenali struktur organisasi. 5. Sintesis (Synthesis) Menyepadu, mencantum idea menjadi satu, usaha tersendiri, menyelesaikan masalah, membuat ramalan, membuat klasifikasi. 6. Penilaian (Evaluation) Membuat pertimbangan termasuk memberi rasional atas alasan dalaman atau luaran, menafsir dan mengkritik

Kata Kunci

Nyatakan, terangkan, namakan, labelkan.

Pilih, terangkan, tulis semula.

Selesaikan, ramalkan, cari, kesilapan, bina alat.

Bezakan, pasti, pilih.

Bina, hasilkan, susun, kembangkan.

Pilih, berikan alasan, kritikan,

Anda mungkin juga menyukai