Anda di halaman 1dari 42

KEMAHIRAN MENULIS

Don Bryne (1979) menyatakan bahawa symbol grafik semasa menulis ialah penggunaan huruf-huruf atau gabungan huruf-huruf yang berkaitan dengan lambang bunyi yang kita buat semasa kita bercakap. al ini meliputi beberapa aspek! iaitu" (f) menggunakan pelbagai #enis ayat (b) mencatat dan menyusun maklumat (c) menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif (d) membuat ulasan tentang bahan yang didengar! ditonton dan dibaca.

Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang dilalui. Penekanan dalam kemahiran menulis ialah terhadap penggunaan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, di samping tulisan yang jelas, cantik dan kemas.

Konsep Menulis

$enulis melibatkan murid-murid supaya berfikir! menaakul! menyusun dan mengolah idea sebelum dilahirkan dalam bentuk wacana yang lengkap. $urid-murid #uga perlu menguasai struktur karangan seperti tahu menulis panduan! pemerengganan dan menulis kesimpulan.

Tujuan Menulis
%u#uan mengarang bagi peringkat sekolah rendah secara amnya adalah untuk melahirkan murid-murid yang dapat mengolah idea atau pendapat berdasarkan situasi atau ta#uk tentang sesuatu ke dalam sesuatu bentuk karangan tertentu.
& $elatih murid-murid melahirkan idea

& $elatih murid-murid menghu#ah dan mengembangkan idea & $elatih murid-murid mengembangkan karangan dalam bentuk pemerengganan yang betul & $elatih murid-murid menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan sesuatu #enis karangan tertentu.

Melatih

murid-murid menggunakan format karangan yang betul

Menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar sehari-hari Menyiapkan murid-murid untuk menghadapi peperiksaan. Menyuburkan minat Meluaskan kosa kata Memberikan kepuasan jiwa.

Peringkat Kemahiran Menulis


'emahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat danmengeluarkan idea melalui pelbagai #enis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis! tanda baca dan e#aan yang betul! serta tulisan yang #elas! cantik dan kemas. $urid #uga digalakkan menggunakan kreati(iti mereka untuk menghasilkan penulisan imaginatif. )eringkatperingkat kemahiran menulis terdiri daripada *

Peringkat Pramenulis Peringkat Mekanis Peringkat Pelahiran

Peringkat Pramenulis $urid disediakan dengan akti(iti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. +atihan otot tangan dan #ari serta koordinasi tangan dan mata diberikan kepada murid. Berikut ialah contoh akti(iti pramenulis* & $enulis dari kiri ke kanan & +atihan mewarnakan dari kiri ke kanan. & +atihan membentuk bulatan di udara! di atas me#a! pasir! lantai tanpa menggunakan alat tulis.

& $enyambung

titik

& +atihan membentuk corak campuran bulatan dan garisan lurus yang dilakukan secara bebas. & +atihan membentuk garisan lurus & +atihan melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat. & $embuat pelbagai #enis garisan atau bentuk & $elukis gambar

Peringkat Mekanis
,elepas murid-murid melalui peringkat pramenulis! mereka akan melangkah ke peringkat mekanis. )ada peringkat ini! murid-murid dia#ar menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam ab#ad. ,eterusnya menguasai kemahiran menulis huruf! suku kata! perkataan dan ayat. -ntuk membolehkan murid-murid menguasai kemahiran ini! anda boleh men#alankan akti(iti-akti(iti yang berikut* & +atihan menulis bentuk-bentuk yang mirip kepada huruf mengikut teknik menulis. & +atihan menulis huruf berdasarkan gambar-gambar yang mirip kepada bentuk-bentuk huruf tertentu.

Latihan

menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang. Latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus-putus. Latihan menulis huruf dalam suku kata. Latihan melengkapkan huruf pada perkataan bergambar. Latihan menamakan gambar-gambar. Latihan menyalin frasa atau ayat. Latihan menyalin ayat daripada buku.

Peringkat Pelahiran
)ada peringkat ini murid-murid sudah menguasai pelbagai kemahiran seperti kemahiran mendengar! bertutur! membaca dan menge#a. $ereka sudah boleh menulis pelbagai #enis karangan. .nda boleh memulakan penga#aran menulis pada peringkat ini dengan #enis-#enis penulisan terkawal! berpandu! separa terkawal! dan separa berpandu. 'emudian mereka boleh didedahkan dengan penulisan bebas dan kreatif. )ada peringkat ini! murid-murid dapat melahirkan idea dan pendapat tentang pengetahuan serta pengalaman yang telah dilalui. Dalam masa yang sama mereka akan menggunakan kemahiran tatabahasa dan e#aan yang telah mereka kuasai. $ereka #uga akan merancang penulisan mereka dengan menggunakan bentuk-bentuk grafik yang sudah dipela#ari.

/ontoh .kti(iti*

& $enulis #awapan pemahaman & $enulis karangan & $enulis ayat berdasarkan gambar & $embina ayat & $eman#angkan ayat & $enulis rencana & $engisi silang kata & $elengkapkan ayat.

JENIS-JENIS PENULISAN )enulisan boleh dibahagi kepada lima kategori! iaitu karangan! penulisan ringkas! penulisan untuk ma#lis rasmi! surat dan penulisan untuk papan kenyataan.

Terkawal
'arangan yang disediakan oleh guru. )enggunaan bahasa dan isi yang terdapat dalam 'arangan %erkawal ditentukan oleh guru! bertu#uan untuk mengurangkan kesilapan dalam penulisan. 'arangan ini dapat membantu murid mengeluarkan idea tanpa diganggu oleh kesilapan penggunaan bahasa. & /ontoh * ((ii)$engisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai dalam karangan yang disediakan. (ii) $enyusun ayat-ayat yang disediakan mengikut urutan supaya men#adi sebuah karangan lengkap.

Separa Terkawal 'arangan ,epara %erkawal ialah karangan yang disediakan oleh guru! tetapi murid diberi peluang untuk menggunakan daya pemikiran mereka bagi membuat pemilihan perkataan sesuai dengan ta#uk yang disediakan. & /ontoh * ((iii)$enggantikan beberapa perkataan yang telah dipadamkan dengan perkataanperkataan lain yang telah disediakan.

erpan!u 'arangan berpandu ialah satu penulisan karangan berdasarkan panduan guru. & /ontoh* (ii) $enulis semula cerita0petikan yang dibaca.

(iii) $enulis karanagn berdasarkan soalan-soalan berurutan mengenai sesuatu ta#uk. (i() $enulis karangan dengan memindahkan bentuk daripada dialog kepada karangan penceritaan atau sebaliknya.

Separa erpan!u
'arangan ini merupakan satu penulisan karangan yang mendapat sedikit maklumat atau panduan guru. & /ontoh * ((ii)$enulis semula cerita yang diperdengarkan. (ii) $enyudahkan cerita. (iii) $enulis karangan berdasarkan gambar bersiri atau tunggal. (i() $enulis karangan daripada perenggan atau isi-isi yang disediakan. (() $enulis karangan berdasarkan ayat atau frasa yang diberikan.

e"as
1enis karangan ini memberi kebebasan kepada murid untuk melahirkan idea tentang sesuatu ta#uk yang disediakan dengan menggunakan perkataan sendiri. Bentuk karangan bebas seperti berikut * & 2aratif* cerita! berita! laporan! rencana! ulasan. & .rgumentatif* bahas! perbincangan! kritikan. & Deskriptif* gambaran! peristiwa! benda! perwatakan. & 'reatif* puisi! cerpen! drama & 3maginatif* pengalaman.

PEN#AJA$AN %AN PEM ELAJA$AN MENULIS

)ersepsi seseorang dibentuk dan dipengaruhi pengalaman lampau dan bahasa yang dipela#ari. ,etiap hari manusia dewasa atau kanak-kanak memperoleh pengalaman melalui deria! pembacaan! menonton tele(isyen dan sebagainya. ubungan antara pengalaman! pemikiran dan bahasa merupakan hubungan yang an#al. Berdasarkan pendapat dan penemuan ahli-ahli linguistik! psikologi! tentang hubungan antara pengalaman! pemikiran dan bahasa telah melahirkan beberaapa prinsip dalam penga#aran penulisan karangan berasaskan pengalaman.

Peran&angan Akti'iti Menulis


)enga#aran mengarang memerlukan perancangan berdasarkan ob#ektif yang ditentukanoleh guru. ,elain itu! penga#aran mengarang #uga mengambil kira aspek akti(iti peringkat pra mengarang! semasa mengarang dan pasca mengarang. $urid perlu diberikan pendedahan yang secukupnya sebelum mereka benar-benar terlibat dalam akti(iti mengarang yang serius.

("jekti) Mengarang
4b#ektif mengarang bagi sekolah rendah adalah seperti yang terdapat di dalam ,ukatan )ela#aran Bahasa $elayu ,ekolah 5endah. 4b#ektif ini disesuaikan dengan kemahiran-kemahiran yang hendak dikuasai oleh murid-murid pada sesuatu tahap tertentu. 2amun begitu! ob#ektif mengarang pada umumnya adalah untuk* & $elatih murid-murid melahirkan idea & $elatih murid-murid menghu#ah dan mengembangkan idea & $elatih murid-murid mengembangkan karangan dalam bentuk pemerengganan yang betul & $elatih murid-murid menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan sesuatu #enis karangan tertentu. & $elatih murid-murid menggunakan format karangan yang betul & $enggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar seharihari

Peringkat Pengajaran
)eringkat penga#aran mengarang melibatkan akti(it-akti(iti pra mengarang! semasa mengarang dan pas&a mengarang. & Pra mengarang (i) Berbincang untuk menentukan format (ii) Berbincang untuk menentukan isi (iii) $endapat bahan daripada sumber bahan bercetak! internet dan bahan elektronik yang lain (i() $embuat peta minda atau carta alaira cerita (() $enentukan watak ((i) $enyaring bahan ((ii) $enulis draf

Semasa mengarang
(iii) $entransformasikan perancangan kepada bentuk karangan (ii) $enentukan format (iii) $engambil kira aspek penghuraian yang melibatkan kosa kata! sistem bahasa! gaya bahasa! tanda baca! e#aan (termasuk bentuk huruf) dan wacana. (i() $engambil kira aspek kohesi dan koherens

Pas&a mengarang
(i) $enyemak karangan (ii) $elakukan pembetulan (iii) $embuat penambahan sekiranya perlu (i() $enghantar karangan

Mem"ina ahan Sum"er


&

ahan Pengajaran Menulis

ahan sum"er !aripa!a internet

6uru memuat turun bahan-bahan yang berkaitan daripada internet. Bahanbahan berkenaan disimpan dalam folder. Bahan-bahan berkenaan boleh dipancar tayang dengan menggunakan pro#ektor +/D semasa di dalam bilik dar#ah. $urid-murid berbincang dan berinteraksi dengan bahan yang berkenaan sebagai persediaan mendapatkan idea untuk menulis karangan. &

ahan sum"er !igital

6uru menyediakan bahan yang disediakan sendiri! bahan yang diimbas dengan mesin pengimbas! atau bahan terpilih yang diturun muat daripada cakra digital untuk dibakar. /akra padat /D rom berinformasi itu kemudian boleh digunakan oleh guru dalam penga#aran karangan mereka. &

ahan au!io !an au!io 'isual

Di ambil daripada sumber media elektronik. Dirakam dan diedit untuk digunakan olehmurid-murid sebagai bahan rangsangan.

& #am"ar-gam"ar Dalam bentuk gambar tuggal! gambar bersiri! atau gambar foto yang diambil dengan menggunakan kamera & *ilem 7ilem #alur atau filem slaid.

+iri ahan Sum"er ,ang aik


& ,esuai

dengan bilangan murid-murid di dalam kelas dan cara pengelolaan kelas guru semasa menga#ar. & ,esuai dengan wang peruntukan yang ada terutama yang melibatkan pralatan 3/%. & $engambil kira kebolehupayaan murid-murid menggunakan bahan berkenaan terutama sekiranya melibatkan bahan-bahan berteknologi digital dan elektronik.

& $engambil

kira kebolehupayaan guru untuk mengendalikan bahan yang disediakan sendiri. & ,esuai dengan peringkat umur murid-murid dan perlu #uga diambil faktor keselamatan murid-murid. & ,esuai dengan latar belakang agama dan kepercayaan murid-murid yang berbilang bangsa & ,esuai dengan ob#ektif penga#aran yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh guru & endaklah digunakan sekurang-kurangnya 78 peratus dalam langkah penga#aran! terutama sekiranya bahan berkenaan mengambil masa dan menggunakan kos yang tinggi dalam mengadakannya.

Pen!ekatan Pengajaran Penulisan 'emahiran mengarang boleh dia#arkan secara berperingkat-peringkat. -ntuk mencapai ob#ektif kemahiran yang hendak dicapai! peng#aran karangan boleh dia#arkan dengan menggunakan pendekatanpendekatan tertentu seperti*
9. & %erkawal

7. & Berpandu 9. & Bebas 11.& )roses 1:.& 'omunikatif 19.& )engalaman Bahasa

Pen!ekatan Terkawal
)endekatan terkawal merupakan satu pendekatan yang digunakan bagi membantu murid-murid menimba pengalaman mengarang supaya mereka biasa dengan struktur karangan. ,elain itu! pendekatan ini dapat mengelakkan murid-murid daripada melakukan kesalahan baik dari segi bahasa mahu pun dari segi isi. $urid-murid menulis karangan dengan berpandukan sepenuhnya kepada bahan yang disediakan oleh guru. & /ontoh akti(iti*
11. mengisi tempat kosong dengan menggunakan perkataan-perkataan yang telah disediakan terlebih dahulu.. 1;. menulis karangan berdasarkan gambar bersiri! menyusun ayat sehingga membentuk sebuah karangan yang lengkap< 1:. menyusun bahagian pendahuluan! bahagian isi dan bahagian penutup untuk membentuk sebuah karangan yang lengkap bersturuktur<

Pen!ekatan erpan!u
& 3si karangan telah diberikan oleh guru & $urid-murid membina ayat berdasarkan perkataan atau rangkai kata yang telah diberikan oleh guru. & $urid-murid mengisi tempat kosong dengan menggunakan perkataan mereka sendiri bagi melengkapkan perenggan. & 'ad-kad imbasan dan kad perkataan digunakan bagi membantu murid-murid. & $urid mengolah isi berdasarkan pendahuluan atau pengakhiran cerita yang telah diberikan oleh guru & 'esalahan yang minima dapat dielakkan daripada dilakukan oleh murid-murid. & +atihan memadankan ayat boleh diberikan terlebih dahulu kepada murid-murid. $urid-murid yang pandai diberikan aras latihan yang lebih mencabar. & )enulisan karangan boleh dilakukan dalam bentuk grafik sebelum ditulis dalam bentuk wacana yang lengkap.

Pen!ekatan

e"as

& ,esuai untuk kumpulan murid yang sudah menguasai aspek penulisan dengan baik. & $urid-murid menulis karangan berdasarkan ta#uk yang diberikan oleh guru & $urid-murid mencari isi karangan sendiri & $urid-murid menyusun isi dan membuat rangka karangan & 6uru boleh memberikan beberapa perkataan ataua rangkai kata tertentu bagi membantu murid memantapkan lagi pengolahan. & )enggunaan peribahasa digalakkan.

Pen!ekatan Proses
& %idak memberatkan hasil tetapi melibatkan proses yang dilalui oleh

murid-murid. & $urid-murid mengumpul bahan berdasarkan ta#uk yang diberikan oleh guru & Boleh dilakukan secara berkumpulan atau indi(idu & Bahan-bahan yang telah dikumpul disimpan di dalam folio & Bahan-bahan daripada folio disaring untuk menentukan kesesuaian dengan ta#uk karangan yang diberikan kepada mereka. & )enggunaan sumber bahan berasaskan 3/% adalah sangat digalakkan.

&Bahan yang tidak digunakan disimpan semula ke dalam folio untuk digunakan kepada ta#uk karangan yang lain. .kti(iti* & $urid-murid menyusun isi & Dalam peringkat menyusun isi! murid-murid berbincang dengan guru. & 3si yang telah disusun! ditulis dalam bentuk rangka karangan & 5angka karangan yang telah mantap! ditulis dalam bentuk penulisan yang lengkap. & $urid-murid mengedit karangan yang telah disiapkan dan melakukan pembetulan. & ,etelah siap dan lengkap! karangan dihantar kepada guru untuk dinilai.

Pen!ekatan Komunikati)
& )enulisan karangan berdasarkan fungsi bahasa sebagai alat

perhubungan & )enekanan diberikan kepada penggunaan bahasa yang berkesan dalam mengungkapkan isi cerita dan kurang kepada aspek penstrukturan karangan & $urid-murid diberikan latihan mengemukakan pendapat mereka tentang sesuatu idea. & $urid-murid diminta bercerita tentang sesuatu dalam konteks perbincangan yang autentik & Bentuk penulisan murid-murid lebih mirip kepada melaporkan sesuatu ke#adian dalam konteks dan suasana ke#adian sebenar. & )enggunaan bahan rangsangan seperti bahan multi media dapat membantu murid-murid dalam mengemukakan penceritaan.

Pen!ekatan Pengalaman ahasa


& 6uru

meransang perbincangan berkaitan dengan ta#uk yang dipilih & $urid-murid digalakkan memberi sumbangan untuk membina cerita & )erkataan-perkataan tertentu yang akan digunakan dalam petikan disebut dalam perbincangan oleh guru & $urid-murid diminta membina ayat berdasarkan berdasarkan idea yang mereka berikan & ,etelah selesai! guru membimbing murid memberi ta#uk cerita

& 6uru

menulis ayat-ayat untuk membina cerita bertulis

,etelah cerita selesai< & 6uru membaca secara nyaring! murid mendengar & $urid menyalin teks yang telah ditulis oleh guru & $urid menggariskan perkataan yang mereka tahu & 6uru meminta murid-murid menggunakan perkataan yang mereka tahu dalam situasi

Masalah Pengajaran Menulis %erdapat banyak masalah yang berhubung kait dengan penga#aran menulis di sekolah di negara ini. .ntaranya pengaruh kesebatian penggunaan bahasa dialek Bahasa $elayu Brunei (B$B)! daerah 0tempatan dan inilah faktor utama menyumbang kepada berlakunya kesalahanpenggunaan tatabahasa Bahasa $elayu ,tandard (B$,) dengan betul.

Penilaian .spek yang dinilai* & 3si & =#aan & Bahasa & 'osa kata & 'elancaran & )engolahan isi & 'etepatan dengan ta#uk & 7ormat (sekiranya karangan berformat)

PENILAIAN SE+A$A -(LISTIK ATAU #L( AL


& 'arangan

dibaca dengan menanda kesalahan-kesalahan e#aan! tanda baca! ayat! fakta! kelancaran dan kepesongan & Berikan kedudukan markah berdasarkan gred secara keseluruhan & %olak se#umlah markah yang dibenarkan bagi kesalahan format & Berikan markah akhir.

TERIMA KASIH