Anda di halaman 1dari 23

1

PENGENALAN

MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN

Masyarakat (society) didefinisikan sebagai kelompok manusia yang memiliki keinginan


untuk bergabung dengan sesama mereka serta dengan linkungan alam di sekitarnya.
Berdasarkan atau menggunakan pemikiran, perasaan, naluri, dan keinginan maka manusia
akan memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya.

Masyarakat merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan komuniti manusia yang
tinggal bersama-sama. Boleh juga dikatakan masyarakat itu merupakan jaringan
perhubungan antara pelbagai individu. Dari segi perlaksanaan, ia bermaksud sesuatu yang
dibuat atau tidak dibuat oleh kumpulan manusia itu. Masyarakat merupakan subjek utama
dalam pengkajian sains sosial.

Pendidikan (education) pula boleh didefinisikan berdasarkan banyak sudut pandangan


antaranya sudut pandangan awam dan juga pandangan para ahli pendidikan. Dalam
pandangan awam pendidikan didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengembangkan
keterampilan, kebiasaan dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi
warga negara yang baik. Dari segi sudut pandangan ahli-ahli pendidikan pula, pendidikan
dedefisikan sebagai berbagai usaha yang dilakukan oleh org dewasa untuk mendidik anak-
anak didik dalam mengatur moral mereka agar berlandaskan kehendak yang betul.

Dalam kertas kerja ini kami akan memberi penerangan secara lebih terperinci tentang
beberapa konsep-konsep yang saling berkaitan dalam pendidikan dan masyarakat. Di sini
kami akan memberi definisi tentang konsep masyarakat, mobiliti sosial, pendidikan, dan juga
globalisasi. Kenapa kami cuba untuk mencari definisi-definisi tentang konsep- konsep ini?
Ini kerana kami merasakan bahawa keempat-empat konsep ini adalah saling mempengaruhi
antara satu sama lain. Segala penerangan yang lebih terperinci kami sediakan pada helaian
berikutnya.

DEFINISI MASYARAKAT
2

Takrifan Masyarakat

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya
serta alam lingkungan di sekitarnya. Dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan,
keinginan dsb manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pola
interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat

Masyarakat (society) merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan komuniti


manusia yang tinggal bersama-sama. Boleh juga dikatakan masyarakat itu merupakan
jaringan perhubungan antara pelbagai individu. Dari segi perlaksaan, ia bermaksud sesuatu
yang dibuat - atau tidak dibuat - oleh kumpulan orang itu. Masyarakat merupakan subjek
utama dalam pengkajian sains sosial.1

Oleh kerana sesebuah masyarakat yang inginkan kestabilan memerlukan ahli-ahli yang
sanggup menolong antara satu sama lain, maka ia perlu kepada nilai-nilai murni seperti
kerakyatan, hak dan etika. Ini merupakan perkara asas untuk mencapai keadilan. Jika nilai-
nilai ini gagal dipatuhi, orang akan mengatakan sesebuah masyarakat tersebut sebagai tidak
adil dan musibah akan berlaku.

Perkataan society datang daripada bahasa Latin societas, "perhubungan baik dengan orang
lain". Perkataan societas diambil dari socius yang bererti "teman", maka makna masyarakat
itu adalah berkait rapat dengan apa yang dikatakan sosial. Ini bermakna telah tersirat dalam
kata masyarakat bahawa ahli-ahlinya mempunyai kepentingan dan matlamat yang sama.
Maka, masyarakat selalu digunakan untuk menggambarkan rakyat sesebuah negara.

Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut society, asal katanya socius yang berisi kawan.
Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, iaitu “syirik” yang artinya bergaul.
Adanya saling bergaul ini tentu kerana ada bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan
disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur- unsur kekuatan lain
dalam lingkungan sosial yang merupakan satu kesatuan..

1 http://ms.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
3

Seterusnya para ahli sosiologi seperti Mac Iver, J.L. Gillin dan J.P.Gillin sepakat mengatakan
bahawa hidup saling bergaul dan interaksi adalah kerana adanya nilai- nilai, norma-norma, cara-
cara dan prosedur yang merupakan keperluan bersama 2. Beberapa ahli yang lain juga telah
mencuba untuk memberikan definisi masyarakat (society) seperti berikut :

1. Mac Iver dan Page yang menyatakan bahawa : “Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan
dan tata cara, dan kerjasama antara pelbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan
tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia dalam masyarakat merupakan jalinan hubungan
sosial.

2. Ralph Linton berpendapat : “Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah
hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan
menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan
dengan jelas.

Manakala Selo Sumarjan mendefinisikan masyarakat adalah orang-orang yang hidup


bersama yang menghasilkan kebudayaan3. Hasan Shadily dalam bukunya “Sosiologi untuk
masyarakat
Indonesia” menyatakan bahawa : masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari
beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan
pengaruh mempengaruhi satu sama lain4. Dari pengertian-pengertian tentang masyarakat
diatas, dapat
disimpulkan bahawa masyarakat adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi, yang
memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya keterikatan untuk mencapai tujuan
bersama.

2 M. Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar : Teori dan Konsep Ilmu Sosial (Bandung : Refika
Aditama, 1998), Ibid., 64

3 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999),25 – 26

4 Hasan Shadily, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia (Jakarta : Bina Aksara, 1983), 47
4

. Definisi masyarakat dari segi istilah menurut Drs.Sidi Gazalba mengutamakan dua perkara,
pertama, interaksi manusia dengan manusia, hidup berkelompok dan dalam masyarakat yang
teratur. Kedua, pemelihara interaksi yang teratur dalam kelompok. Masyarakat merupakan
pergaulan hidup, pengaulan antara manusia dengan kelompok. Institut masyarakat
bertanggungjawab mempertahankan hubungan yang teratur antara individu dengan individu.

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah society) adalah sekelompok orang yang membentuk
sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah
antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Lebih abstraknya, sebuah
masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat
adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya,
istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam
satu komunitas yang teratur.5

MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN

Mac Iver dan Page (1961) mendefinisikan masyarakat sebagai suatu sistem dari kebiasaan
dan tata cara, berasaskan tanggungjawab dan kerjasama antara kelompok dan golongan serta
kawalan tingkah laku daripada kebebasan-kebebasan manusia.Keseluruhan yang selalu
berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan
masyarakat selalu berubah.6

Menurut Ralph Linton (1963) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah
hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga dapat mengatur diri mereka dan menganggap
mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

5 kuliahkomunikasi.com/2008/06/definisi-opini-publik/

6 Masyarakat Dan Pendidikan: perspektif Sosiologi


1.Sociology of Education 2.Abdul Razak Ahmad 3.Rozita Abdul Latif 4.Didin Saripudin
Yayasan Istana Abdulaziz
5

Kingsley Davis mengertikan masyarakat sebagai kumpulan sosial terkecil yang tinggal di
daerah tertentu, di dalamnya mengandungi seluruh aspek kehidupan sosial.

Menurut Philip Roup, masyarakat merupakan kelompok sosial yang mempunyai ciri-ciri
kesamaan tempat tinggal, sistem nilai, aktiviti dan pola tingkah laku. Sedangkan Marion J
Levy mendefinisikan masyarakat sebagai suatu sistem tindakan yang memiliki ciri-ciri
kemajmukan individu yang berinteraksi dalam satu kelompok; merupakan unsur memenuhi
keperluan akibat tekanan pluraliti dan kemampuan wujudnya lebih lama daripada kehidupan
individu.

Berikut di bawah ini adalah beberapa pengertian masyarakat dari beberapa ahli sosiologi
dunia.

1) Menurut Selo Sumardjan masyarakat ditakrifkan sebagai orang-orang yang hidup


bersama dalam satu kelompok dan menghasilkan kebudayaan.

2. Menurut Karl Marx pula masyarakat adalah suatu struktur yang menderita kerana suatu
konflik organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-
kelompok yang terbagi secara ekonomi iaitu seperti pembahagian kasta-kasta.

3. Menurut Emile Durkheim masyarakat merupakan suau kenyataan objektif peribadi-pribadi


yang merupakan anggotanya.

4. Menurut Paul B. Horton & C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif
mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah
tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebahagian besar kegiatan di dalam
kelompok manusia tersebut.
6

KESIMPULAN TAKRIFAN MASYARAKAT

Secara kesimpulannya di sini dapat disimpulkan bahawa takrifan “masyarakat” adalah sangat
luas dan mempunyai beberapa definisi mengikut beberapa pandangan berbeza. Jika
digabungkan kita dapat mendefinisikan masyarakat ini adalah suatu kelompok Manusia yang
hidup bersama. Didalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak ataupun angka yang pasti untuk
menentukan beberapa jumlah manusia yang harus ada untuk memnbentuk masyarakat
namun paling tidakpun dua orang yang hidup bersama itu pun sudah dikatakan masyarakat.

Masyarakat dikatakan bercampur atau menyatu untuk waktu yang cukup lama. Dengan
berkumpul, manusia dapat bersembang dan menyampaikan perasaanya masing-masing, dari
sini, muncullah rasa persefahaman dan mencipta sistem komunikasi dan peraturan-peraturan
yang akan mengatur hubungan masyarakat dengan persekitarannya. Kata kunci kepada
definisi masyarakat ini adalah kesatuan. Dimana mereka akan cuba untuk menyatu dengan
orang sekeliling atau alam. Suatu sistem hidup bersama kerana setiap individu merasa dirinya
terikat dengan yang lain, maka dengan kehidupan bersama ini, akan menimbulkan sebuah
kebudayaan.

Definisi Mobiliti Sosial

Mobiliti sosial merupakan pergerakan daripada satu tahap kelas sosial kepada tahap kelas
sosial yang lain. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (1992), mobiliti sosial dapat
diertikan sebagai suatu gerak perpindahan dari suatu kelas ke sosial. Pendapat ini dipersetujui
oleh S. A Wila Hucky (1982), yang menyatakan bahawa mobiliti sosial sebagai pergerakan
individu atau berkumpulan dari suatu status ke status yang lain dalam masyarakat. Lebih
lanjut mengenai mobiliti sosial ini dikemukakan oleh Kimball Young dan Raymond W.
Mack, bahawa gerak sosial atau mobiliti sosial adalah suatu pergerakan dalam struktur sosial
iaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial
mencukupi sifat-sifat hubungan sesama individu dan hubungan antara individu dengan
kelompoknya.
7

Mobiliti sosial dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, iaitu upward mobility
dan downward mobility. Upward mobility merupakan mobiliti atau perpindahan dari
kelompok mayarakat yang berpendapatan rendah menjadi kelompok masyarakat yang
berpendapatan tinggi. Manakala downward mobility pula ialah berlawanan dengan jenis
mobiliti yang pertama. Downward mobility dirujuk kepada berpindahnya kelompok
masyarakat yang berpendapatan tinggi menjadi masyarakat yang berpendapatan sederhana.
Tujuan downward mobility ini tidak lain untuk menghapuskan jurang yang membezakan
antara si kaya dan si miskin.

Dari kedua-dua jenis mobiliti sosial yang telah disebutkan di atas, yang menjadi
matlamat utama adalah terciptanya upward mobility pada masyarakat menengah ke bawah
dan terciptanya downward mobility pada masyarakat menengah ke atas. Oleh kerana itu, pada
tingkat elit, usaha yang dilakukan sekurang-kurangnya mencakupi empat hal dasar, iaitu
penghapusan segala hal yang dapat menghalang terjadinya upward mobility, membantu
semaksimum mungkin segala yang dapat mempercepatkan upward mobility, penghapusan
segala hal yang dapat menghalangi terjadinya downward mobility, dan mengoptimumkan
segala hal yang dapat mempercepatkan terjadinya downward mobility.

Jenis-jenis Mobiliti Sosial

Terdapat tiga jenis mobiliti sosial, iaitu mobiliti vertikal, mobiliti horizontal, dan mobiliti
geografis. Mobiliti vertikal ialah pergerakan perseorangan atau berkumpulan dalam
masyarakat dari suatu stratum ke startum di atas atau di bawahnya. Atau dengan kata lain,
mobiliti vertikal adalah perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial
ke kedudukan sosial lainnya yang berbeza taraf atau status. Terdapat dua jenis pergerakan
sosial yang vertikal iaitu yang ke atas (social climbing) dan ke bawah (social sinking).
Pergerakan sosial ke atas mempunyai dua bentuk utama. Antaranya ialah pergerakan
individu-individu yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, kedudukan sedia ada dan
8

pembentukan suatu kelompok sosial baru dan ia ditempatkan pada darjat yang lebih tinggi
dari kedudukan individu-individu pembentuk kelompok tersebut.

Manakala mobiliti horizontal pula ialah pergerakan orang perseorangan dan


kumpulandari suatu posisi lain dalam stratum yang sama. Atau dengan kata lain ialah suatu
peralihan individu atau objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial
lainnya yang setaraf. Bagi mobiliti geografis pula, ianya merujuk kepada pergerakan
perseorangan atau kumpulan dari satu tempat secara geografi ke tempat lainnya. Perpindahan
ini dikenali sebagai migrasi. Migrasi adalah perpindahan tempat tinggal seseorang dari suatu
tempat ke tempat lain dan biasanya ada di luar batas administrasi. Disebabkan mereka tinggal
di tempat baru, maka migrasi itu disebut migrasi tetap. Istilah ini dipakai untuk membezakan
perpindahan seseorang ke suatu tempat yang sifatnya sementara dan pada suatu saat tertentu
pulang beberapa waktu ke tempat tinggal yang tetap. Migrasi ini disebut migrasi sekular dan
bersifat tidak tetap.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mobiliti Sosial

Terdapat beberapa faktor yang menghalang terjadinya mobiliti sosial, iaitu sama ada melalui
sistem kasta, kemampuan individu atau kemiskinan. Menurut Paul B. Horton dan Chester L.
Hunt (1984), status dan kedudukan orang ditentukan oleh warisan nenek moyangnya, melalui
sistem kasta. Merupakan contoh yang paling ekstrim dari masyarakat bersistem kelas sosial
tertutup. Negara India mengamalkan sistem kasta dan pemerintahannya memberi ruang
kepada mereka berkasta untuk memperoleh jenis pekerjaan yang berstatus tinggi. Pemerintah
berusaha untuk mengubah masyarakat negara India menjadi suatu masyarakat yang bersistem
sosial terbuka.

Bagi faktor kemampuan individu pula, menurut Paul B. Hortin dan Chester L. Hunt
(1984), meskipun faktor struktur menentukan kedudukan tinggi dalam masyarakat, namun
faktor individual yang banyak mempengaruhi siapa yang akan mencapai kedudukan yang
tinggi. Walaupun dalam beberapa hal terdapat persamaan, namun orang cekap biasanya akan
memperolehi pendapatan yang lebih besar daripada orang lain. Masih banyak hal yang tidak
kita ketahui berkaitan dengan kemampuan. Memang benar bahawa tidak semua orang
memiliki kemampuan yang sama. Meskipun tidak mungkin untuk dapat mengukur
9

kemampuan secara tepat, namun kita berpendapat bahawa perbezaan kemampuan merupakan
faktor penyebab penting yang menentukan keberhasilan hidup dan mobiliti sosial.

Manakala kemiskinan merupakan suatu gejala yang sering ditemui pada suatu
masyarakat. Kemiskinan dapat ditakrifkan sebagai ketidaksanggupan individu atau
sekelompok orang untuk dapat memenuhi dan memuaskan keperluan-keperluan asas
materialnya. Dalam konteks tersebut, kemiskinan adalah ketidakcukupan seseorang untuk
memenuhi keperluan primernya untuk meneruskan hidup serta meningkatkan hidup dan
kedudukan sosial ekonominya. Sumber-sumber daya material yang dimiliki adalah sangat
terbatas kerana ia sekadar mampu digunakan untuk mempertahankan kehidupan fizikalnya
dan tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan demi meningkatkan kesejahteraan.

Manfaat dan Kerugian Mobiliti Sosial

Terdapat beberapa manfaat dari adanya mobiliti sosial antaranya adalah adanya penyesuaian
dari beberapa unsur yang berbeza dalam masyarakat sehingga menghasilkan suatu pola
kehidupan yang serasi fungsinya dalam masyarakat. Proses penyesuaian tersebut dalam
sosiologi disebut integrasi sosial. Integrasi sosial yang tercipta dalam kehidupan masyarakat
adalah berupa keteraturan sosial seperti dalam kehidupan keluarga, bertetangga,
bermasyarakat, beragama, dan sebagainya. Integrasi sosial sebagai kesan positif adalah
disebabkan adanya mobiliti dalam kehidupan masyarakat yang perlu memenuhi syarat-syarat.

Pandangan yang menyatakan bahawa mobiliti merupakan sesuatu hal yang baik
adalah bahagian etos demokrasi kita. Kita beranggapan bahawa suatu masyarakat yang
bersistem sosial tertutup membatasi perkembangan keperibadian seseorang dan merugikan
masyarakat, kerana tidak mendayagunakan sumbangan orang-orang yang cakap. Meskipun
mobiliti sosial membolehkan masyarakat untuk mengisi kerusi jabatan dengan orang yang
paling ahli dan memberikan kesempatan bagi orang untuk mencapai tujuan hidupnya, namun
mobiliti sosial juga memiliki beberapa kerugian. Akibat negatif lain dari mobiliti sosial
biasanya berupa konflik.

Terdapat beberapa konflik yang dapat diklafikasikan, antaranya ialah konflik kelas
sosial, konflik kelompok sosial, dan konflik antara generasi. Konflik kelas sosial adalah
10

melalui pemberian kesempatan yang tidak sama dan diskriminasi kelas sosial akan
menghalang orang-orang kelas rendah untuk mengembangkan bakat dan kemampuan mereka
semaksimum yang mungkin. Sementara itu , di satu pihak, orang-orang kelas sosial atas yang
memiliki banyak hak istimewa akan bebas dan memilih pekerjaan sekalipun tidak berbakat.
Dengan demikian, sistem kelas sosial merupakan sistem yang tidak berfungsi dalam
mendistribusikan kesempatan kerja dan sistem yang mensia-siakan bakat orang yang hebat.

Manakala konflik kelompok sosial pula ialah secara horizontolnya, masyarakat


dikelompokan berdasarkan ras, etnik, suku, agama dan lain-lain. Adanya kemajmukan seperti
itu, apalagi bila masing-masing pihak berpijak berdasarkan diskriminasi dan prasangka,
mampu mengakibatkan terjadinya konfli antara kelompok ras, agama dan konflik-konflik
lain. Bagi konflik antara generasi, adanya ketidaksepakatan dalam memahami norma, nilai,
dan tradisi masyarakat antara generasi tua dengan generasi muda akan mengakibatkan
terjadinya konflik antara generasi. Hal ini kerana dengan adanya kemajuan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan industri telah mempengaruhi generasi muda dalam memberi
penilaian terhadap objek material ataupun non-material.

Pendidikan dan Mobiliti Sosial

Menurut pandangan fungsionalisme, pendidikan mempunyai peranan penting sebagai alat


mobiliti sosial. Ianya berkait rapat dengan stratifikasi sosial. Pada hari ini, kedudukan kelas
dan pekerjaan selalu menjadi pengukur mobiliti sosial. Peranan pendidikan sebagai mobiliti
sosial sebelum kemerdekaan sangat terhad. Dasar pecah dan perintah Inggeris telah
mengekalkan struktur stratifikasi masyarakat di mana anak-anak setiap kaum masih
meneruskan pekerjaan ibu bapa mereka. Ibu bapa Melayu sebenarnya tidak mampu
menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Peruntukan Inggeris kepada sekolah-sekolah
Melayu sangat kurang jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah Inggeris. Ini menyebabkan
ramai anak-anak Melayu tidak bersekolah. Hal ini adalah selaras dengan dasar-dasar Inggeris
mahu menjadikan anak-anak Melayu sebagai petani seperti ibu bapa mereka.

Keadaan yang sama juga berlaku kepada kaum India. Jika mereka tamat persekolahan
pun, kebanyakan peluang adalah untuk menjadi buruh-buruh di jabatan kerajaan seperti di
Jabatan Kerja Raya manakala selebihnya meneruskan kerja-kerja di ladang. Mereka yang
bersekolah Cina pula, mobiliti sosial adalah terhad di lingkaran komuniti Cina sendiri kerana
11

tiada peluang bagi mereka bekerja dengan pihak kerajaan British. Selepasa kemerdekaan,
peluang-peluang untuk mobiliti sosial memang nampak ketara. Adalah diakui, Malaysia telah
mengalami pembangunan ekonomi yang pesat sejak merdeka. Rakyat tempatan telah
mengambil alih peranan-peranan yang dahulunya dipegang oleh pegawai-pegawai Inggeris.

Sememangnya pendidikan menjadi asas dalam mobiliti sosial masyarakat Malaysia kerana
kerjaya yang baik selalunya dikaitkan dengan pendidikan tinggi. Dengan fungsi pendidikan
sebagai sebuah proses penyelesaian untuk menempatkan orang pada masyarakat sesuai
dengan kemampuan dan keahliannya, pendidikan menjadi agen utama dengan tujuan mobiliti
sosial kerana di dalam mobiliti sosial yang terpenting adalah kemampuan dan keahlian
seseorang. Akan tetapi, untuk memastikan pendidikan dapat mempercepatkan proses mobiliti
sosial dalam sebuah masyarakat, tentulah ada beberapa prasyarat yang wajar dipenuhi.

pendidikan

Pada tahun 1988 Falsafah Pendidikan Negara / Kebangsaan telah dirasmikan dan disebut
dalam Akta Pendidikan 1996 yang berbunyi: Pendidikan di Malaysia adalah usaha berterusan
kearah memperkembangankan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri dan member sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Kepentingan negara supaya langkah-langkah untuk mencapai perpaduan nasional


diperhebatkan sejak terjadinya peristiwa 13 mei 1969. Perubahan-perubahan teknologi dan
industri yang semakin canggih memaksa kita mengemaskini pengetahuan supaya negara
12

tidak ketinggalan dalam peradaran arus globalisasi yang begitu pastas menular kesemua
negara. Pada abad ke -21 sudah memerlukan kita mengadakan persiapan-persiapan yang
sewajarnya kerana pada zaman tersebut sangat berorientasikan teknologi maklumat. Melalui
perkara inilah menjadikan negara kita bangkit melakukan atau melancarkan reformasi
penddikan.

Pendidikan bukan hanya proses pemindahan fakta dan maklumat tetapi merupakan
proses peningkatan dan penyempurnaan diri yang tidak ada batasnya. Sehubungan itu,
pendidikan merupakan proses belajar sepanjang hayat, lantaran manusia perlu mencari,
mengembangkan dan memanfaatkan ilmu-ilmu yang ada sehingga ke liang lahad.

Selain itu, pendidikan juga dilihat sebagai pembinaan insan secara menyeluruh,
seimbang dan sepadu, proses membangun kesedaran dan nilai-nilai insaniah, proses
menerapkan nilai-nilai murni dan luhur dalam diri atau fadhilah agar terpancar kebaikan pada
diri manusia yang lain dan kepada alam sejagat.

Aspek- aspek rihani, intelek, emosi dan jasmani perlu dilaksanakan secara tegas
untuk melahirkan pendidikan yang lengkap dan utuh dan hal ini bukanlah hanya retorik-
retorik dalam dokumen rasmi sahaja. Aspek-aspek rohani merupakan intipati, aspek intelek
merupakan alat yang amat mustahak untuk mencapai ilmu, aspek emosi menjana diri untuk
bertindak dan aspek jasmani sebagai wadah. Aspek-aspek ini saling berhubungkait yang
membolehkan pendidikan dilakukan secara meyeluruh, lengkap dan sembang dan sekaligus
membina potensi insane untuk menjamin pembentukkan sahsiah yang seimbang, sepadu dan
harmoni.

Dalam konteks hindunisme, ilmu dan pendidikan dirujuk kepada pendangan rohani
manusia. Dengan maksud lain, penekanan kepada usaha menerapkan dharma (nilai-nilai
murni) dalam diri manusia supaya rohnya terangkat mencapai ketinggian darjat dan akhirnya
ketahap nirvana.

Manakala pendidikan dalam konteks islam seperti mana yang dinyatakan oleh Prof.
Al Athiyah Al-Abrashy ialah untuk mengembangkan segala kebaikan (fadhilah) dalam diri
manusia, perkara ini bertujuan agar fadhilah tersebut dapat menerangi dirinya dan alam.
13

Maksud lain bagi penyataan Prof. Al Athiyah Al-Abrashy ialah seluruh fitrah insaniah perlu
dibangunkan dengan selengkap dan seteguhnya.

Prof. Al Athiyah Al-Abrashy juga menegaskan bahawa fungsi sebenar pendidikan adalah
sebagai proses penerapan adab kedalam diri manusia. Pernyataan ini membawa maksud
bahawa manusia yang terdidik adalah manusia yang beradab serta dapat mencapai keadilan,
kesejahteraan, kemuliaan, hikmah dan al- falah.

Seterusnya pendidikan dihuraikan melalui konsep pendidikan bersepadu. Dalam pendidikan


sepadu mempunyai falsafahnya iaitu paradigma pendidikan sepadu memenuhi pengertian
falsafah kerana ia dapat dijelaskan menurut pelbagai cabang falsafah seperti metafizik,
epistemologi dan aksiologi.

Dalam pendidikan sepadu mempunyai konsepnya. Konsep pendidikan sepadu ialah


pendidikan sepadu bermaksud ilmu itu sifatnya satu dan bersepadu. Satu bermaksud ilmu itu
hakikatnya ilmu Allah S.W.T. inilah yang dimaksudkan sebagai ilmu wahyu yang mesti
diyakini tanpa sebarang keraguan. Manakala bersepadu pula bererti ilmu-ilmu yang
dihasilkan menerusi pemikiran manusia (sains tabii dan sains kemanusiaan). Pada
hakikatnya, ilmu-ilmu akal adalah saling berkaitan dan tidak boleh dipisah-pisahkan serta
mesti berpaksikan ilmu wahyu.

Berbeza dengan era globalisasi sekarang, pada realitinya didominasi dan dikuasai oleh
pendidikan moden yang dipelopori oleh sistem pendidikan barat. Pemikiran pendidikan
mereka lebih ditunjangi oleh fahaman liberal,demokrat dan secular. Melalui falsafah
positivism yang berpaksikan semata-mata kepada sains emprikal sebagai asas ilmu.
Pemikiran pendidikan ini adalah satu pendekatan yang menyingkirkan konsep agama, wahyu
dan ketuhanan yang membolehkan akidah terpesong dan lari konsep pendidikan Islam.

Mengikut pengertan yang umum, pendidikan ialah proses perwarisan masyarakat ataupun
usaha untuk menyediakan masyarakat pada masa akan datang. Dalam konteks islam dari
sedut epistemologi pula definasi pendidikan perlu diperhalusi lagi dimana, dibahagikan
kepada dua aspek iaitu proses dan kandungan.
14

Dari segi proses, pendidikan ialah proses petitisan ilmu kedalam diri insane. Dalam definisi
ini, penekanan ialah proses, sedangkan proses sebagai cara adalah kurang penting jika
dibandingkan dengan kandungan pendidikan (ilmu) yang dipentingkan. Maka definisi
pendidikan lebih tepat iala ilmu yang dititiskan kedalam diri insan.

Terdapat juga beberapa definisi pendidikan mengikut tokoh-tokoh tersohor. Antaranya ialah
plato mengatakan pendidikan ialah proses membentuk individu yang berakhlak mulia dan
tujuan pendidikan ialah member latihan moral kewarganegaraan yang baik. Aristotles pula
mendifinisikan ilmu yang bersifat etikal dan politikal bertujuan memberikan setiap
warganegara peluang untuk mencapai kebahagian hidup. Manakala mengikut Jean Jacques
Rousseu, pendidikan ialah suatu proses yang berterusan, melibatkan segala kebolehan
semulajadi serta lahir dengan sendirinya mengikut kehendak dan peraturan semulajadi yang
bermula sejak zaman masa kanak-kanak lagi.

Terdapat juga beberapa tokoh mengemukakan definisi meraka, antarnya ialah Mohammad
Quth menyatakan pendidikan ialah proses membentuk manusia secara menyeluruh dan
seimbang, yang bertujuan untuk memperkembangkan potensi intelek fizikal, emosi dan
rohani manusia ke tahap kesempurnaan. Mengikut Imam Al- Ghazali pula pendidikan ialah
proses pendidikan hendaklah merangkumi aspek intelek, latihan jasmani serta pembinaan
akhlak yang mulia, berani dan hormat menghormati.

Manakla mengikut As-Syalbani pula, pendidikan ialah bertujuan melatih manusia membuat
persiapan bagi kehidupan dunia dan akhirat. Selain itu, Hamka pula mengatakan pendidikan
ialah proses yang boleh membentuk tingkah laku yang baik, sikap yang berani serta budi
pekerti yang mulia seperti merendah diri, sabar, menghormati orang tua dan sebagainya.

Manakala terdapat definisi dari artikel Indonesia dimana menyebut pendidikan


merupakan sebuah usaha yang sudah direncanakan, diprogramkan dan bersinambungan
membantu pelajar mengembangkannya secara maksimun. Perkara ini, member kebaikan
kepada tiga aspek iaitu kognitif, aspek efektif dan juga aspek psikomotorik.
15

Aspek kognitif terdiri daripada enam elemen iaitu pengetahuan atau ingatan,
pemahaman, aplikasi, analisis, sistesis dan evaluasi. Manakala aspek efektif pula dipecahkan
kepada lima elemen iaitu penerimaan, jawapan atau reaksi, penilaian, organisasi dan
interlisasi. Seterusnya, aspek psikomotorik berkenaan dengan hasil pembelajaran ketrampilan
dan kemampuan bertindak terdiri daripada enam elemen iaitu gerakan reflex, ketrampilan
gerakan dasar, kemampuan perceptual, harmoni atau ketepatan, gerakan ketrampilan komleks
dan gerakan eksresif dan interprektif.

Globalisasi

Globalisasi merupakan suatu istilah yang mula mendapat tempat perbincangan akademik
pada awal 1990-an di Malaysia. Globalisasi dikatakan sebagai suatu istilah yang merujuk
kepada perubahan dunia tanpa sempadan. Ianya dikatakan membentuk “ global village” atau
perkampungan global. Globalisasi dikatakan digunakan istilahnya pertama kali oleh Roland
Robertson bagi merujuk kepada proses yang membolehkan pelbagai negara dan masyarakat
di dunia berada dalam keadaan saling merangkumi dan mempengaruhi pelbagai bidang,
termasuk budaya (Water 1995).

Definisi globalisasi adalah berbeza-beza bagi setiap sarjana. Dari segi proses,
globalisasi bolehlah dikatakan sebagai satu fenomena sedunia yang muncul hasil dari
cantuman pelbagai proses transnasional dan struktur domestik yang membolehkan ekonomi,
politik, budaya dan ideologi sesuatu negara menerobosi atau menembusi sempadan negara
lain (Abdul Rahman Embong 2000). Dalam hal ini, sistem pasaran terbuka menyebabkan
wujudnya pelaburan asing yang masuk dalam sesuatu negara dan mengimpak dalam sisten
negara tersebut.

Globalisasi juga merupakan suatu keadaan yang mewujudkan persekitaran baru


dalam sistem kehidupan dunia. Proses globalisasi dikatakan suatu keadaan yang
mengecilkan jurang sempadan antara dunia. Mengikut Norani Othman (2000), ianya
16

merupakan pemampatan ruang dan masa dalam pelbagaian jenis perhubungan, pengangkutan
dan interaksi antara manusia dengan negara-negara. Proses ini menurut beliau mewujudkan
kesejagatan desa di kalangan umat manusia. Maka itu ianya kelihatan seperti memberi
kelebihan kepada dunia pada hari ini yang mana perkembangan sistem itu sendiri
memudahkan sebarang urusan menjadi mudah kerana skalanya kelihatan semakin mengecil.
Ini yang menurut Keinichi Ohmae (1995) bahawa dunia menjadi tanpa sempadan, dan
peranan negara sudah tidak berfungsi serta ketinggalan zaman (dalam Abdul Rahman
Embong (2000)).

Dalam wacana perbincangan mengenai globalisasi, masih belum terdapat satu set
teori yang mantap dan lengkap mengenainya. Umumnya, terdapat tiga pendekatan utama
mengenai globalisasi. Pertama ialah tesis keras atau “juggernaut” yang dianjurkan golongan
pendukung globalisasi atau hyperglobalizers dan mereka yang mengagungkan dunia pasaran
bebas. Menurut mereka, satu bentuk ekonomi yang baru dan benar-benar bebas telah muncul
dan oleh hal yang demikian, mereka beranggapan bahawa ekonomi nasional dan strategi
domestik dalam pengurusan ekonomi nasional tidak lagi penting. Menurut mereka lagi,
globalisasi ialah sesuatu yang tidak terelakkan, bahawa dunia sudah menjadi tanpa
sempadan, Negara bangsa sudah tidak mempunyai fungsi lagi dan sudah ketinggalan zaman
(Ohmae 1995).

Pendekatan yang kedua ialah pendekatan skeptik. Pendekatan ini ialah pendekatan
yang menolak globalisasi. Golongan skeptik seperti Hirst dan Thompson (1996)
menganggap globalisasi hanya satu mitos, tetapi satu mitos yang perlu. Mereka menegaskan
bahawa apa yang terdapat ialah bukannya globalisasi tetapi pengantarabangsaan dan pelbagai
negara di dunia tetap beroperasi sebagai sistem negara yang menggerakkan hubungan antara
negara, atau antarabangsa.

Pendekatan yang ketiga ialah tesis ‘lembut’ yang didukung oleh golongan
transformationalist iaitu menurut Abdul Rahman Embong (2000), sebagai satu aliran yang
menganggap bahawa globalisasi sebagai satu proses yang benar berlaku dan menjadi
17

kenyataan serta mencirikan keadaan dunia pada hari ini. Pendekatan ini menolak idea
globalisasi yang juggernaut sebagai sesuatu yang bersifat totalizing. Hettne (1997)
berpendapat bahawa, kecenderungan melawan globalisasi itu ada, malahan jalan keluar juga
terdapat dalam pendekatan ini dengan melalui strategi dan inisiatif seperti perkembangan ke
arah regionalism, dan masyarakat sivil.

Globalisasi dan Pendidikan

Globalisasi seringkali cenderung berkaitan dengan dasar keterbukaan ekonomi. Keterbukaan


pasaran ini juga mengimpak institusi-institusi yang lainnya seperti aspek pendidikan
misalnya. Umumnya, pendidikan merupakan salah satu agen perubahan masayarakat ke arah
yang lebih baik. Namun begitu, dalam era globalisasi ini, ianya juga berubah dan
menimbulkan pedebatan di kalangan penyokong dan pengkritik berkaitan kesan negatif
perlaksanaan dasar globalisasi seperti LDP dalam semua bidang dan bukan terhad dalam
ekonomi sahaja. Dalam bidang pendidikan tinggi, manifestasi dasar-dasar globalisasi adalah
dalam bentuk seperti pengurangan belanjawan dan partisipasi kerajaan terhadap institusi
pendidikan tinggi, menggalakkan keterbukaan dan liberalisasi sektor pendidikan kepada
kemasukan universiti dan kolej swasta serta antarabangsa. Tidak dinafikan, ianya
berorientasikan kepada kehendak pasaran, namun ianya mewujudkan juga ketidakadilan bagi
mereka yang kurang berkemampuan.

Jelasnya, sebelum ini, kerajaan juga cenderung untuk mengubah dasar dan falsafah
pendidikan tinggi negara agar ianya sesuai dengan keperluan dan kehendak semasa pasaran
dan industri moden. Bersamaan dengan dasar lain pembangunan ekonomi, Malaysia juga
telah melaksanakan usaha untuk menswasatakan pendidikan khususnya pendidikan tinggi.
Malah universiti-universiti awam juga dikerah untuk memikirkan bagaimana mereka akan
melaksanakan dasar pengkorporatan. Antara tuntutan utama dasar ini ialah memberi operasi
agar ia mampu memperolehi pendapatan sendiri hasil dari kurikulum dan tawaran kursus
18

bagi pelajar untuk memperolehi ijazah dan sijil masing-masing. Nilai wang telah diberikan
kepada pendidikan tinggi yang dan ianya boleh dianggap tidak berbeza daripada produk
kilang. Jelasnya, hasil daripada ini, ianya menjadikan pelajar sebagai bahan komoditi yang
boleh memberikan universiti tempatan pendapatan untuk menampung kos operasinya.

Persoalan tentang nilai dan falsafah pendidikan itu mulai timbul. Falsafah merupakan
sumber untuk membina peradaban, kemanusiaan melalui pebentukan peribadi dan intelek
yang mampu melihat, memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan dan pergolakkan
masyarakatnya. Falsafah pendidikan pada asasnya adalah untuk melahirkan manusia yang
mempunyai kemampuan untuk menakul, berfikir secara kritis, dan tegas membuat keputusan,
bertanggungjawab, berani mengemukakan pandangan, dan bersedia mempertahankannya
berdasarkan prinsip dan pemikiran. Walaubagaimanapun, dengan berlakunya modenisasi
dan globalisasi, tuntutan yang bersifat pragmatis lebih ketara kelihatan.

Maka ini, cabaran yang wujud ialah bagaimana kerajaan dan para penggubal dasar
untuk menggubal dasar yang bersesuai sesuai dengan orde global itu. Dalam hal ini, Norani
Othman (2000), menyatakan seharusnya dasar-dasar pendidikan kebangsaan menyediakan
asas-asas sosio budaya dan budaya kemodenan yang diperlukan oleh ekonomi moden
khususnya dan persainagn ekonomi global amnya. Oleh yang demikian, beliau berpendapat,
kerajaan seharusnya peka dan prihatin terhadap beberapa perkara penting dan semasa.
Antaranya ialah membentuk dasar pendidikan yang bertunjangkan aspirasi falsafah moden,
iaitu falsafah yang mengutarakan kemodenan budaya menjadi matlamat kebangsaan.
Kemodenan budaya yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kemodenan yang dapat:

1. Melahirkan masyarakat moden, iaitu sebuah masyarakat yang mempunyai institusi,


struktur, proses, amalan, dan orientasi nilai yang maju, dinamik dan sesuai dengan
zamannya.
2. Membentuk budaya moden, iaitu budaya yang bukan sekadar dilengkapi dengan
pengamal-pengamal sains dan teknologi dikalangan ahli-ahlinya. Malah, dikalangan rakyat
jelata juga perlu terdapat manusia yang bersifat rasional lagi moden dari segi
keseluruhannya. Ertinya, manusia yang mempunyai sikap dan pemikiran rasional
19

berteraskan pendidikan sains tabii serta kemanusiaan dan nila-nilai moral sejagat yang
bersandarkan agama dan budaya yang refleksif lagi terserlah;
3. Mengasuh manusia moden, iaitu individu yang bukan sekadar moden dari segi pemikiran,
sikap dan orientasi nilainya, tetapi juga individu yang diperteguhkan oleh warisan agama dan
budayanya yang tersendiri dengan kepekaan dan toleransi terhadap kebendaan dan pluraslime
insan. Keperibadian moden ini yang berteraskan kejatian budaya merupakan keperibadian
yang merangkumi sifat, keterampilan dan sahsiah yang berbentuk rasional, tidak fanatik,
luwes, bertanggungjawab serta bersedia untuk bekerjasama, berperikemanusiaan, penyayang
dan bertolak ansur. Individu tersebut sentiasa bersedia menyesuaikan diri dengan keadaan
baru, mempunyai keluwesan dan daya tahan untuk menjalankan tugas dengan prihatin.

Selain itu, pendidikan dalam aliran agama juga merupakan satu lagi komponen sistem
pendidikan yang perlu diberikan perhatian. Ianya adalah perlu bagi membantu masyarakat
menangani globalisasi dan supaya tidak pula agama menjadi sebaliknya akibat dari
globalisasi. Menurut Robertson, (dalam Norani Othman 2000), agama mempunyai satu sifat
ketahanan dan pengekalan dalam situasi perubahan sosial. Ini bermaksud, agama tidak akan
terhapus atau terketepi sebagaimana yang di dukung oleh teori sekularisasi. Malahan agama
sentiasa diperlukan dalam menafsirkan keadaan yang sedang dialami mereka. Oleh itu,
agama akan boleh melahirkan justifikasi yang bersifat negatif ataupun positif dalam situasi
pertentangan nilai yang dibawa oleh arus globalisasi.

Hakikatnya, agama akan sentiasa diperlukan dalam dunia globalisasi. Oleh hal yang
demikian, amat penting bagi sesebuah negara yang majmuk seperti Malaysia untuk secara
mendalam memikirkan bagaimana sistem pendidikan boleh memainkan peranan memupuk
perkembangan pemikiran agama yang bersifat toleran. Andaiannya di sini ialah, dengan
penekanan kepada pendidikan agama yang konvensional melalui amalan ibadah, hukum dan
peraturan boleh memenuhi jangkaan tersebut. Oleh hal yang demikian, pengisian kurikulum
dan intelektual bagi sekolah aliran agama islam di Malaysia, perlu diperluaskan dan
dipersuaikan dengan dasar pembagunan ekonomi dan pemodenan negara. Memperluaskan
lagi peluang pendidikan aliran agama di peringkat menengah dan institusi pengajian tinggi
20

tidak memadai tanpa dikaji semula secara mendalam pengisian intelektual dan kurikulum
pendidikan tersebut.

KESIMPULAN

Secara kesimpulannya, kita dapat melihat bahawa pendidikan dan masyarakat merupakan
dua item yang saling berkaitan antara satu sama lain. Tanpa pendidikan masyarakat tidak
akan dapat mencapai keupayaan untuk memajukan diri dari segi intelek, rohani, emosi,dan
juga jasmani. Matlamat keseluruhan pendidikan adalah hanya untuk melahirkan masyrakat
yang berilmu pengetahuan, bertanggungjawab, berakhlak mulia dan mempunyai komitmen
yang tinggi dalam setiap tugasan atau pekerjaan yang dilakukan.

Namun dalam masa yang sama kita haruslah mengetahui serba sedikit tentang perkara-
perkara yang berkaitan secara lansung dengan pendidikan. Iaitu mobilisasi sosial, globalisasi,
masyarakat dan juga pendidikan. Keeempat- empat item ini mempunyai definisi yang
berbeza dari pelbagai sudut yang berbeza.
21

Walaubagaimana pun perkara yang menjadi tunjang dalam pendidikan bagi menjamin
kesejahteraan masyarakatnya adalah tidak lain tidak bukan adalah agama. Agama merupakan
perkara penting yang harus diambil peka dalam melaksanakan pendidikan dalam masyarakat
ini. Ini kerana pada zaman kini pendidikan telah menjadi semakin sekular dan peranan agama
telah menjadi semakin kurang dan hal ini menjadi kekangan dalam pendidikan mencapau
matlamat sebenar.

RUJUKAN

Abdul Rahman Embong. 2000. Wacana Globalisasi. Dalam Norani Othman & Sumit K.
Mandal (pnyt). 2000. Malaysia Menangani Globalisasi: Peserta atau Mangsa.
Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdul Rahman Embong. 2000. Negara Bangsa Dalam Arus Globalisasi. Dalam Norani
Othman & Sumit K. Mandal (pnyt). 2000. Malaysia Menangani Globalisasi:
Peserta atau Mangsa. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan.

Abdul Majid Khon. 2005

Hasan Shadily, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia (Jakarta : Bina Aksara, 1983)
http://ms.wikipedia.org/wiki/Masyarakat

Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt (1992). Sociology. New York : McGraw- Hill

Huky, S. A Wila (1982). Pengantar sosiologi. Surabaya : Usaha Nasional

http://pakguruonline.pendidikan.net
22

Kuliahkomunikasi.com/2008/06/definisi-opini-publik/

M. Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar : Teori dan Konsep Ilmu Sosial (Bandung : Refika
Aditama, 1998),

Mohd Salleh Lebar, 1998. Sosiologi Sekolah dan Pendidikan. Selangor.

Nurin Enterprise.

Masyarakat Dan Pendidikan: perspektif Sosiologi


Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999)

Norani Othman & Sumit K. Mandal. 2000. Malaysia Menangani Globalisasi: Peserta atau
Mangsa. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sociology of Education 2.Abdul Razak Ahmad 3.Rozita Abdul Latif 4.Didin


Saripudin
Yayasan Istana Abdulaziz

Tajul Arifin bin noordin. 1987

Waters, M. 1995. Globalization. London & New York: Routledge.

Zarin Ismail . Fakulti Pendidikan. UKM


23