Anda di halaman 1dari 38

2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

MEMPERTINGKATKAN
KEMAHIRAN MURID YANG
MUNDUR DAN LEMBAM

ABSTRAK

Menurut Syed Abu Bakar (1997), pendidikan pemulihan adalah untuk kanak-kanak
yang tidak kelihatan cacat tetapi mengalami kesulitan memperoleh kemahiran asas
membaca, menulis dan mengira. Di Malaysia pada tahun 70-an, beberapa
kebimbangan telah disuarakan oleh beberapa pihak berkenaan dengan permasalahan
yang melibatkan kelemahan dalam menguasai kemahiran 3M ini. Beberapa
penyelidikan telah dilakukan sehingga Kementerian Pendidikan menggubal dan
menyusun semula kurikulum sekolah. Ini semua bagi tujuan untuk mengatasi
permasalahan dalam menguasai kemahiran 3M. Kebanyakan murid yang mengalami
masalah ini banyak ketinggalan dari segi akademik disebabkan gagal mengikuti
pelajaran yang diajar di dalam kelas arus perdana. Pada kebiasaannya murid-murid
pemulihan ini tidak jauh berbeza dengan murid-murid lain. Tetapi bila dari aspek
pendidikan seperti pencapaian mereka bila membaca, menulis serta mengira
perbezaannya amat ketara sekali. Dan ada beberapa pendapat yang mengatakan
murid-murid ini boleh diketegorikan sebagai mundur atau murid lembam. Beberapa
faktor boleh dikaitkan terjadi murid-murid lembam ini seperti intelektual, persekitaran
serta pun disebabkan beberapa penyakit seperti autisme, disleksia dan sindrom down.
Ciri-ciri yang boleh kita lihat dalam diri budak pemulihan atau lembam ialah pada tahap
mereka sekarang iaitu pada umur 8 tahun mereka masih gagal dalam menguasai huruf-
huruf dan menyebut suku kata. Walhal pada kajian yang pernah dibuat pada usia murid
menjangkau 8 tahun, murid sudah boleh membaca ayat-ayat mudah. Penampilan
murid-murid pemulihan ini juga boleh dibezakan seperti keadaan baju sekolah yang
comot dan tidak kemas. Manakala hasil tulisan murid-murid sukar untuk difahami dan
ada juga yang mengalami masalah untuk mengenal huruf seperti huruf “b”, “d”, “p” dan
“q”. Murid-murid ini sering terkeliru dalam membezakan huruf-huruf ini. Dari sebutan
pula mereka tidak dapat menyebut huruf “r” dengan tepat. Ini dapat di buktikan melalui
ujian diagnostik yang dijalankan kepada murid-murid ini. Pelbagai inisiatif yang boleh
diambil oleh orang di sekeliling bagi mengatasi serta membantu mereka untuk
menguasai kemahiran 3M. Oleh itu masyarakat tidak harus mempertikaikan mereka
yang tergolong diantara murid pemulihan atau lembam ini. Kemahiran anak-anak pada
kebiasaannya adalah berbeza-beza mengikut kanak-kanak itu sendiri. Jika mereka
tidak cenderung dalam bidang pendidikan, mungkin terdapat kemahiran lain yang boleh
dicungkil dalam diri murid ini.

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

1.0 PENGENALAN

Masalah

Bagi menjalankan tugas yang diberi saya telah memilih beberapa sampel,

dengan itu saya memilih Mohamad Amirul Bin Azhar sebagai sampel yang akan saya

kupas pada kajian kes kali ini. Saya mengenali murid ini semasa memasuki semasa kali

pertama saya memasuki kelas 3 Bestari. Di mana pada ketika itu saya ditugaskan untuk

mengajar kelas 3 Bestari bagi subjek Bahasa Melayu. Semasa sesi suai kenal diantara

murid dan guru dijalankan murid ini tidak banyak bercakap. Kemudian bila kertas kerja

diberi, murid ini mengalami masalah dalam memahami arahan yang diberi oleh guru.

Selain itu, murid ini juga gagal menulis nama penuhnya dengan betul dan cantik.

Seterusnya, bila dirujuk kepada Pn. Lim Hoi, Guru Pemulihan Sekolah Kebangsaan

Pinji, murid ini merupakan salah seorang daripada murid pemulihan dan murid yang

lemah dari tahun tiga. Apa yang diceritakan oleh Pn Lim Hoi, Murid ini telah dimasukkan

kedalam kelas pemulihan sejak dari tahun dua selepas tidak melepasi Ujian Pelepasan

Kia2M.

Bagi mengetahui kemahiran murid ini, satu ujian telah dijalankan bagi mengenal

pasti masalah yang dihadapi oleh murid ini. Ujian diagnostik yang dijalankan

menunjukkan beberapa kelemahan yang dihadapi oleh murid ini. Di antara kelemahan

yang paling ketara adalah dari segi tulisan. Murid ini menghadapi dalam menulis

perkataan-perkataan dan mengambil masa yang lama untuk menulis dan tulisan murid

ini terlalu buruk dan amat tidak berpadanan dengan usia murid ini.

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

Selain itu, masalah lain yang dihadapi murid ini ialah dari segi mengenali huruf-

huruf. Murid ini mengambil masa yang lama untuk mengenal huruf yang ditunjukkan

oleh guru. Di mana Ujian Diagnostik Lisan telah dijalankan, murid menghadapi masalah

dalam mengenal setiap huruf yang di tunjukkan oleh guru. Terdapat sesetengah huruf

seperti “p”, “q”, “b” dan “d” murid-murid ini menghadapi masalah dalam mengingat

setiap perkataan yang di pamerkan secara rawak. Keyakinan diri murid ini juga agak

rendah. Setiap kali guru memberikan latihan yang melibatkan murid kehadapan, murid

ini selalu akan mengambil masa yang agak lama untuk menyelesaikan soalan serta

tidak yakin dengan jawapan yang diberi. Pada pemikiran murid ini, setiap jawapan yang

diberi adalah salah.

Disebabkan murid ini menghadapi masalah dalam mengenal huruf serta dalam

mengeja, murid ini juga banyak menghadapi masalah dalam mengikuti pembelajaran di

dalam kelas lain. Mengikut temubual saya bersama guru mata pelajaran lain, murid ini

menghadapi banyak masalah dan sering tertinggal di dalam pembelajaran. Guru-guru

lain terpaksa memberi perhatian yang lebih kepada murid ini agar tidak ketinggalan di

dalam pembelajaran.

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

2.0 LATAR BELAKANG MURID

Nama : Mohamad Amirul Bin Azhar

Tempat lahir : Ipoh, Perak

Umur : 9 Tahun

Bangsa : Melayu

Agama : Islam

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

Latar belakang murid ini diperolehi melalui temubual bersama murid ini dan juga

temubual bersama Guru Pemulihan Khas, Pn. Lim Hooi. Murid ini perwatakannya

seperti kanak-kanak yang lain tetapi Muhamad Amirul agak aktif di luar kelas dan di

dalam kelas. Di sebabkan saya juga mengajarnya di dalam kelas arus perdana 3

Bestari, murid ini nampak agak berlainan kerana murid ini menjadi pasif bila diajukan

soalan atau berkehendakan murid ini menjawab soalan. Murid ini merendah diri di

sebabkan dia berada di dalam kelas pemulihan. Ini menyebabkan murid ini menjadi

pasif dan kurang aktif dalam kelas.

Melalui temubual yang dibuat, murid ini mempunya 3 orang adik beradik sahaja.

Dia mempunyai kakak yang berada di tingkatan 5 dan juga seorang adik yang masih

tidak bersekolah. Bapanya bekerja sebagai Pembantu am di Majlis Bandaraya Ipoh

manakala ibunya bekerja di kilang.

Murid ini masuk ke kelas pemulihan khas mungkin di sebabkan kurang perhatian

daripada ibu bapa serta keluarganya. Di rumah menurut murid ini, ibu, bapa dan

kakaknya tidak membimbingnya langsung dalam menyiapkan kerja rumah yang diberi.

Ini menyebabkan murid ini menghadapi masalah dalam pembelajaran.

3.0 PENYATAAN MASALAH

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

Menurut teori perkembangan Jean Piaget yang dikeluarkan bahawa

perkembangan kanak-kanak boleh dibahagikan kepadaempat peringkat iaitu :-

• Tahap Sensorimotor @ deria motor (dari lahir hingga 2 tahun)

• Tahap Praoperasi ( 2 hingga 7 tahun)

• Tahap Operasi Konkrit (7 hingga 12 tahun)

• Tahap Operasi Formal (12 tahun hingga dewasa)

Kajian ini akan lebih menyentuh di dalam tahap operasi konkrit (7 hingga 12

tahun). Pada tahap ini kanak-kanak pada usia ini boleh dilihat dari beberapa sudut iaitu;

• Kebolehan mengklasifikasi – Pada tahap ini kanak-kanak sudah boleh

mengkategorikan sesuatu benda.

• Pengekalan – Pada tahap ini kanak-kanak sudah boleh melihat kepada

perubahan bentuk ataupun sifat sesuatu benda.

• Perkaitan Logik – Kanak-kanak pada tahap ini sudah membuat susunan atau

mencari benda tersembunyi.

• Tingkah laku Prasosial – Kanak-kanak pada tahap ini sudah mempunyai

perasaan belas kasihan serta mengamalkan sikap perkongsian.

Manakala dalam teori pembelajaran Gange pembelajaran adalah sebagai satu

cara pemerosesan data dan maklumat. Proses pembelajaran bergerak daripada

peringkat yang paling mudah menuju kepada peringkat yang rumit. Pembelajaran pada

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

aras yang tinggi bergantung kepada pembelajaran pada aras yang rendah. Gagne telah

mengenal pasti lapan jenis pembelajaran iaitu:

I. Pembelajaran isyarat.

II. Pembelajaran rangsangan gerak balas

III. Rangkaian.

IV. Pertalian berbahasa.

V. Pembelajaran diskriminasi.

VI. Pembelajaran konsep

VII. Pembelajaran hokum

VIII. Penyelesaian masalah.

Pengajaran dan pembelajaran menggunakan teori konstruktivisme pula ada

mengatakan ianya boleh dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut (Khadijah,

Mahani & Ramlah, 2002).

• Memberi peluang kepada pelajar mengemukakan pandangan tentang sesuatu

konsep.

• Memberi peluang kepada pelajar berkongsi persepsi antara satu sama lain.

• Menggalakkan pelajar menghormati pandangan alternatif rakan mereka.

• Menghormati semua pandangan pelajar dan tidak memandang rendah terhadap

pandangan mereka.

• Melaksanakan pengajaran berpusatkan pelajar.

• Menyediakan aktiviti-aktiviti berbentuk ”hands on” dan ”minds on”.

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

• Mementingkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir di kalangan pelajar.

• Menggalakkan pelajar merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya.

• Meminta pelajar menghubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina.

• Menggalakkan pelajar mengemukakan hipotesis.

• Tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada pelajar.

• Memberi peluang pelajar berinteraksi dengan guru dan pelajar-pelajar lain.

• Memberi perhatian kepada keperluan, kebolehan dan minat pelajar.

• Menggalakkan pelajar bekerja dalam kumpulan.

4.0 OBJEKTIF KAJIAN

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

Kajian masalah murid mundur dan lembamini yang dijalankan adalah berdasarkan

objektif-objektif berikut :

1) Mengenalpasti punca masalah murid tidak dapat membatangkan suku

kata. Punca-punca masalah murid tidak dapat menguasai kemahiran untuk mengenal

huruf, membatangkan suku kata dan membaca dapat dikenalpasti dengan adanya

kajian ini.

2) Mengenalpasti masalah-masalah pelajaran yang dihadapi oleh murid yang

mengalami masalah inil. Masalah-masalah yang dikenalpasti dapat membantu murid

dalam meningkatkan keyakinan diri murid ini dalam pelajaran.

3) Mengenalpasti kaedah dan keberkesanannya. Kaedah-kaedah yang

digunakan dalam mengatasi masalah murid yang menghadapi masalah kemunduran

dan lembam.

4) Mengatasi masalah murid yang kurang minat dalam pengajaran dan

pembelajaran yang disampaikan.

5.0 METADOLOGI

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

Bagi menyelesaikan kajian kes yang dibuatm, beberapa kaedah telah dilakukan

bagi memastikan setiap maklumat yang diperolehi mempunyai kesahihan serta tepat.

Kaedah ini berbentuk kualitatif dan antaranya ialah :-

1. Ujian Diagnostik

• Ujian diagnostik telah dijalankan keatas murid pada awal saya mengajar murid

ini. Ujian ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu Bahasa Melayu dan Matematik.

Tujuan ujian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan

murid. Selain itu, ujian ini juga untuk membina kumpulan dalam pengajaran yang

bakal dijalankan kelak.

2. Pengumpulan maklumat

• Pengumpulan maklumat dijalankan dalam mencari maklumat berkaitan teori,

latar belakang murid dan kajian yang lepas. Oleh itu, maklumat yang berkaitan

dengan teori di perolehi melalui bacaan buku-buku, maklumat di internet dan

perkongsian maklumat di antara rakan-rakan. Manakala pengumpulan maklumat

mengenai latar belakang murid dibuat melalui buku rekod pelajar.

3. Pemerhatian

• Bagi pemehatian, saya telah melakukan pemerhatian tehadap murid ini sejak

mula saya mengajar murid ini. Di antara pemerhatian yang dijalankan melibatkan

tingakah laku murid ini, cara berkomunikasi dan pergaulannya bersama murid-

murid lain, keperibadiannya dan juga emosinya.

4. Temubual

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

• Beberapa sesi temubual telah saya jalankan. Di antaranya bersama murid ini

sendiri bagi mengetahui masalah sebenar murid ini. Selain itu, saya telah

menemubual Puan Lim Hooi yang mengajar murid ini bagi kelas pemulihan sejak

murid ini di tahun dua ini bagi mengetahui perkembangan murid ini sejak dari

awal di masukkan ke dalam kelas pemulihan, Sesi temubual seterusnya adalah

bersama dengan guru kelas murid ini ini bertujuan mengetahui sifat peribadi

murid serta mengetahui latar belakang murid ini. Beberapa sesi temubual

bersama guru-guru matapelajaran lain juga telah dijalankan bagi melihat

bagaimana tingkah laku murid ini sepanjang proses pembelajaran berjalan.

Temubual terakhir adalah bersama ibubapa murid ini. Temubual ini bertujuan

untuk mengenal pasti permasalahan yang dihadapi oleh murid ini sama ada

ianya berpunca dari rumah atau pun sekolah.

5.1 Temubual Bersama Mohamad Amirul bin Azhar

Satu temubual bersama murid ini telah dijalankan. Ini bertujuan untuk

mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh murid ini. Sesi temubual ini berjalan

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

selepas waktu kelas pemulihan. Saya telah menemubual murid ini dan bertanyakan

berkenaan dengan latar belakang murid ini. Menurut murid ini, bapanya bekerja sebagai

pembantu am di Majlis Bandaraya Ipoh (MBI) manakala ibunya bekerja di Kilang.

Dia juga mempunyai 3 orang adik beradik. Seorang kakak yang berada di

Tingkatan Lima dan seorang adik yang masih tidak bersekolah. Menurutnya, setiap kali

pulang ke sekolah tiada siapa yang menunjukkan murid ini untuk membuat atau

menyiapkan kerja sekolah. Tiada orang yang membimbingnya semasa menyiapkan

kerja. Jadi murid akan menghabiskan masa di waktu petang dengan bermain sahaja

dan bila di dalam kelas murid ini.

Tiada istilah mengulangkaji di rumah oleh murid ini. Bapa murid ini hanya

menghantar dan mengambil murid ini ke sekolah. Ini amat menyedihkan kerana murid

ini tiada bimbingan semasa di rumah. Hanya menerima sesi pembelajaran di sekolah

tiada di rumah. Ini menyebabkan murid tidak menyiapkan kerja sekolah yang diberi.

5.2 Temubual Bersama Guru Pemulihan Pn Lim Hooi.

Memandangkan murid ini telah berada di dalam kelas pemulihan selama hampir

dua tahun, jadi saya bercadang untuk menemubual Puan Lim Hooi bagi mengetahui

perkembangan murid ini. Menurut Puan Lim Hooi, pada permulaan murid ini memasuki

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

kelas pemulihan, murid ini tidak mengenal huruf langsung. Ini bermakna Puan Lim Hooi

akan mengajar murid ini dari permulaan lagi bagi mengenali huruf-huruf kecil dan huruf

besar.

Menurut Pn Lim juga, murid ini agak lambat dalam menerima pelajaran yang

diajar. Ianya akan mengambil masa yang lama bagi memastikan murid ini dapat

mengikuti isi pelajaran atau sesuatu kemahiran. Tumpuan yang lebih juga sering

diberikan kepada murid ini supaya murid ini mudah faham.

Setakat Puan Lim Hooi mengajar sehingga pertengahan murid ini di Tahun 3,

murid ini hanya boleh menguasai dalam membunyikan suku kata KV dan masih

tergagap-gagap kerana masih tidak boleh memastikan sebahagian huruf.

Satu lagi masalah yang dihadapi oleh Puan Lim ialah kehadiran murid ini

kesekolah. Murid ini sering kali tidak hadir ke sekolah dengan berbagai alasan yang

tidak munasabah. Ini menambahkan kepayahan kepada Pn Lim untuk mengajar murid

ini. Sikap murid ini yang tidak minat dalam pembelajaran juga membuatkan murid ini

semakin jauh ketinggalan.

5.3 Temubual Bersama En Ratno Hadi (Guru Kelas 3 Bestari)

Satu sesi temubual telah dijalankan bersama En Ratno Hadi yang merupakan

guru kelas kepada murid ini iaitu tahun 3 Bestari. Temubual bagi melihat sejauh mana

sifat murid ini di dalam kelas arus perdana biasa, Menurut En Ratno, murid ini sering

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

kali menghadapi masalah dalam menerima isi pelajaran yang diajar. Ini semua

disebabkan kegagalan murid ini untuk membaca. Selain itu, dari markah ujian dan

markah peperiksaan, murid ini sering sahaja tidak lulus.

Selain itu, masalah kehadiran murid ini agak serius kerana murid ini sering

sahaja tidak hadir ke sekolah walaupun telah diberikan amaran berulang kali. Ini juga

merupakan faktor penyumbang kepada ketinggalan murid ini dalam pelajaran. Pihak

sekolah telah berulang kali memberi nasihat kepada murid ini supaya hadir ke sekolah.

Tapi nasihat ini tidak mendatangkan kesan apa-apa. Murid masih kerap tidak hadir ke

sekolah.

5.4 Temubual Bersama En Siva Naidu (Guru Matapelajaran Sains)

En Siva Naidu merupakan guru bagi matapelajaran sains. Ketika saya

menemubual En. Siva banyak komen diberikan mengenai murid ini. Berkanaan dengan

tingkah laku murid ini semasa di dalam kelas, murid ini sering menyendiri dan kurang

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

memberi tumpuan kepada pelajaran yang diajar oleh guru. Apa yang guru boleh

lakukan hanyalah menegur dan memberi tunjuk ajar kepada murid mengenai isi

pelajaran yang diajar pada masa tersebut.

Perhatian yang penuh juga diberikan lebih kepada murid ini bertujuan supaya

murid ini tidak ketinggalan dari aspek pelajaran. Seperti guru lain juga, En. Siva

menyatakan kelemahan murid ini dalam membaca mengakibatkan murid ini sering

ketinggalan di dalam kelas. Memandangkan mata pelajaran sains diajar dalam Bahasa

Inggeris, ini lebih menyulitkan guru untuk mengajar murid ini.

Sebelum ini En Siva sering memberi kerja rumah kepada murid ini tetapi kerja

yang diberi jarang diselesaikan oleh murid ini. Oleh itu, En. Siva jarang memberi kerja

rumah kepada murid ini. Apa yang dilakukan hanya membimbing murid ini sepanjang di

dalam kelas agar murid ini tidak ketinggalan.

5.5 Temubual Bersama Bapa Mohamad Amirul (En.Azhar).

Disebabkan kesibukan ibubapa Mohamad Amirul, saya hanya boleh

menjalankan temubual bersama bapanya melalui talian telefon sahaja. Tetapi banyak

yang boleh saya perolehi dari perbualan yang dijalankan. Menurut bapa murid ini,

tingkah laku Mohamad Amirul memang agak aktif kerana dia merupakan satu-satunya

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

anak lelaki dalam keluarga ini. Menurut bapanya, sebelum ini Mohamad Amirul jarang

menelaah buku dan menunjukkan hasil kerjanya kepada bapanya.

Menurut bapanya, dia sememangnya agak sibuk kerana mencari pendapatan

untuk keluarganya bagi menampung keluarga ini. Ibunya juga bekerja di kilang

berhampiran. Ini menambahkan ibubapa murid ini kurang dapat memberi perhatian

kepada murid ini.

Sebelum ini, kakak Mohamad Amirul yang sekarang berada di tingkatan lima,

pencapaiannya pada tahap yang sederhana. Manakala adik kepada Mohamad Amirul

masih tidak bersekolah.

6.0 ANALISIS MASALAH

Mohamad Amirul bin Azhar merupakan murid tahun 3 Bestari. Telah memasuki

kelas pemulihan khas sejak dari tahun 2 lagi. Jika dilihat dari segi fizikal murid ini,

perwatakannya sama sama seperti murid-murid yang lain. Cuma yang membezakannya

adalah dari segi pelajaran dan tingkah lakunya yang agak aktif. Aktif dimaksudkan disini

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

adalah murid ini sering menganggu murid-murid lain dan tidak melakukan kerja yang

diberi semasa di dalam kelas. Jadi guru-guru yang mengajarnya akan memberi

perhatian kepada murid ini agar murid ini tidak menganggu murid lain sepanjang proses

P&P. Murid ini diketegorikan sebagai murid yang lemah dalam mengenal huruf,

membatang suku kata dan mengeja perkataan atau juga dikenali dengan murid yang

lembam. Ini berdasarkan teori yang dikeluarkan oleh Burt (1950) yang menyifatkan

murid lembam sebagai murid yang pada pertengahan alam persekolahannya tidak

berkebolehan untuk mengikuti pelajaran dalam kelas satu peringkat lebih rendah

daripada kelas yang sesuai dengan umurnya. Mengikut Kirk (1972), kemunduran pada

umumnya merupakan label yang diberikan kepada kes murid yang pencapaian

akademiknya jauh lebih rendah daripada kebolehan semula jadinya. Jelas kita lihat

Muhammad Amirul ketinggalan dari segi akademik berbanding rakan sebayanya yang

lain. Menurut kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865), Giddard (1890), Newman (1937)

dan Shieldo (1962) telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan

dan kebolehan intelek yang berbeza dengan rakan sebayanya.

Berdasarkan pemerhatian saya, bila murid ini memasuki kelas arus perdana

murid ini menjadi seorang yang pendiam dan kurang berkomunikasi dan mengambil

bahagian di dalam aktiviti yang dijalankan. Murid menjadi pendiam bila diajukan soalan

kerana murid tidak mempunyai keyakinan diri untuk menjawab soalan yang diberikan.

Menurut Dr Koh Boh Boon (1980), keyakinan diri yang rendah menyebabkan murid

kurang aktif dan kurang minat untuk menyertai kegiatan pelajaran dalam bilik darjah.

Sebagai guru kelas pemulihan yang mengajar murid ini, saya merasakan murid

ini boleh mengenal huruf dan membaca suku kata serta perkataan jika murid ini

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

diberikan perhatian yang sepenuhnya dan sesi P&P yang menarik minat pelajar ini. Dari

pemerhatian yang saya lihat bila murid ini di dalam kelas arus perdana murid ini

menjadi pasif dan lebih banyak mendiamkan diri. Ini disebabkan aktiviti P&P yang

dijalankan oleh guru tersebut lebih menumpukan dan khusus kepada murid yang agak

bijak dan boleh memahami dengan cepat isi pelajaran. Selain itu, tiada aktiviti yang

boleh menarik minat murid-murid yang lemah ini untuk belajar sama. Oleh kerana itu,

murid ini ketinggalan dalam pelajaran.

Bila Mohamad Amirul berada di dalam kelas pemulihan, keadaannya amat

berbeza. Murid ini lebih bergerak aktif kerana murid ini boleh menjawab soalan yang

diberi dengan lebih aktif berbanding di dalam kelas arus perdana. Ini kerana aktiviti

pembelajaran di dalam kelas pemulihan amat berbeza berbanding di dalam kelas arus

perdana. Dengan pengajaran secara berkumpulan, setiap pembelajaran di bahagikan

kepada tiga bahagian iaitu pengajaran, permainan dan pengukuhan. Oleh itu, tumpuan

boleh banyak di berikan kepada setiap murid di dalam kelas dan murid tidak malu dan

tidak pasif untuk menjawab soalan yang diberikan oleh guru.

Jika dilihat kepada keadaan Mohamad Amirul ini, bimbingan untuk membaca

hanya diberikan semasa berada di sekolah sahaja. Tiada bimbingan diberikan kepada

murid ini semasa di rumah. Kemungkinan kesibukan ibubapa dan tidak mengambil tahu

perihal anak-anak menyebabkan murid ini tidak berminat langsung untuk belajar di

rumah. Guru hanya dapat membimbing murid ini semasa berada di sekolah. Ibubapa

atau keluarga murid ini haruslah memainkan peranan mereka sepanjang berada di

sekolah. Taraf kehidupan keluarga juga memberikan kesan yang mendalam kepada diri

murid ini. Taraf kehidupan biasanya rendah dan tidak terdapat cukup makanan yang

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

berkhasiat yang tidak bagus untuk perkembangan minda. Rumah yang sesak

mengakibatkan satu lagi kekurangan atau penderitaan yang serius. Terdapat kurangnya

perhubungan antara ibu bapa dan anak-anak yang menyebabkan ibu bapa kurang

memberikan galakan dan rangsangan serta kasih sayang kepada anak-anak mereka.

Keadaan ini juga akan menimbulkan lagi masalah, misalnya masalah gangguan masa

tidur, rehat dan keletihan yang akan memberi kesan kepada kesihatan tubuh badan

seterusnya pencapaian akademik mereka. Jelas di sini keperluan asas manusia dari

yang rendah sehinggalah keperluan peringkat tertinggi seperti yang terdapat dalam

Keperluan Herarki Maslow akan memberikan kesan terhadap perkembangan individu

jika tidak sempurna atau gagal dipenuhi. Ini juga berlaku keatas Mohamad Amirul di

mana ibu dan bapanya sibuk bekerja bagi meningkatkan taraf hidup mereka. Di sini kita

dapat lihat pekerjaan bapanya sebagai pembantu am di Majlis Bandaraya Ipoh

mengakibatkan ibunya juga terpaksa bekerja bagi menampung perbelanjaan keluarga.

Kemunduran umum pada dasarnya adalah akibat kelemahan intelek atau

lembam (otak lembap), walau bagaimanapun ia tidak semestinya benar kerana ramai

juga murid yang mundur tetapi tidak lembam. Kemunduran mereka mungkin bukan

disebabkan kerencatan intelek tatapi keadaan persekitarannya atau faktor-faktor

ekstrinsik seperti kaedah mengajar yang tidak berkesan, sikap mental dan emosi yang

tidak sesuai terhadap guru dan pelajaran, penyakit dan keadaaan fizikal yang lemah.

Walaupun kemunduran pada asasnya menunjukkan satu keadaan intelektual tetapi

pada hakikatnya ia menunjukkan satu ciri atau sifat psikologi yang timbul dari personaliti

hasil gabungan sifat yang diwarisi dan pengaruh persekitaran dalam proses

perkembangan yang akhirnya mempengaruhi personaliti individu. Daripada kes

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

Mohamad Amirul, faktor persekitarannya mungkin antara penyebab kepada terjadinya

murid ini lambat untuk menerima isi pelajaran yang diajar. Faktor persekitaran seperti

ibu bapa dan kakaknya yang kurang mengambil berat mengenai pelajaran murid ini

menjadikan Mohamad Amirul sering ketinggalan dalam pelajaran.

Seperti yang diberitahu, murid ini masih tidak mengenali sesetengah huruf dan

terpaksa dibantu oleh guru. Oleh itu pelbagai cara boleh digunakan dalam mengajar

supaya mereka tidak perlu untuk memikir kembali huruf-huruf tadi. Teknik seperti kad

imbasan merupakan satu teknik pembelajaran yang bagus. Ini kerana murid mudah

untuk memahami sesuatu perkara. Kad imbasan yang mempunyai gambar adalah satu

perkara yang mudah untuk murid mengingat. Dan teknik ini boleh dipelbagaikan dengan

menjadikan satu permainan yang lebih menarik minat murid.

Sebahagian daripada murid-murid yang lembab atau mundur ini, sebahagian

daripada mereka bukan lemah disebabkan oleh fizikal atau mental tetapi disebabkan

kurangnya dalam mengulangkaji pelajaran, tidak memberi tumpuan semasa sesi

pengajaran dan faktor-faktor persekitaran yang lain. Beberapa cara boleh digunakan

oleh guru dalam mengajar dan membantu anak murid yang lemah seperti Mohamad

Amirul dalam mengajarnya membaca dan mengingat huruf atau abjad.

Murid-murid yang mundur biasanya tidak memperolehi perkembangan mental

sebagaimana sepatutnya disebabkan persekitaran yang tidak mengalakkan mereka

melalui proses-proses pekembangan pemikiran. Menurut Piaget perkembangan kognitif

kanak-kanak akan melalui satu siri urutan yang berperingkat-peringkat iaitu peringkat

deria motor (0-2 tahun), peringkat praoperasi (2-7 tahun), peringkat operasi konkrit (7-

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

11 tahun) dan peringkat operasi formal (11 tahun ke atas). Ibu bapa murid mundur juga

seringkali jarang memberi peluang anak mereka membuat keputusan dan tidak

mendedahkan mereka dengan situasi yang membantu perkembangan pemikiran. Jika

murid-murid ini tidak dapat berfikir dan mentafsir sesuatu mengikut peringkat umur yang

sepatutnya mereka bolehlah dikatakan murid mundur. Schonnel (1949) berpendapat

bahawa 65% hingga 80% murid-murid mundur adalah lembap dan selebihnya

mempunyai kesukaran dalam pelajaran kerana tidak dapat menyesuaikan diri dari segi

sosial dan emosi. Kelembapan ini tentulah menghadkan murid ini memperolehi

kandungan ilmu pengetahuan dan pencapaian dalam pelajaran.

Pelbagai kaedah asas yang boleh perkenalkan kepada murid ialah melalui

kaedah fonik yang memberi fokus kepada cara mempelajari perkataan yang belum

dikenali dengan bunyi bahasa. Contohnya seperti huruf ’m’ disebut apabila memakan

sesuatu makanan yang sedap iaitu ’emm’. Apabila murid sudah menguasai kemahiran

mengenal huruf, kemudian guru akan memperkenalkan nama huruf dan bentuk huruf.

Bunyi-bunyi huruf dicantumkan sehingga terbentuknya perkataan yang sempurna.

Kaedah ini telah saya gunakan kepada Mohamad Amirul dan menampakkan

keberkesanannya. Cuma ada beberapa abjad yang murid ini menghadapi masalah

dalam mengingat dan menyebut.

Oleh kerana masalah membaca merupakan sebab utama yang menyebabkan

wujudnya masalah pembelajaran di kalangan murid, ibu bapa perlulah berusaha

menggalakan si anak membaca dari kecil lagi. Kanak-kanak berbeza antara satu sama

lain dari segi kesedaran membaca. Ada yang lambat dan ada yang cepat. Ini ada kaitan

dengan interaksi baka dan pengaruh psikososial seperti galakan yang diterimanya,

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

peluang-peluang serta sumber-sumber bacaan yang terdapat di rumah serta motivasi si

anak itu sendiri untuk membaca. Minat membaca juga dipengaruhi oleh orang

sekelilingnya.

7.0 PENYELESAIAN MASALAH

7.1 Kaedah Mengatasi Kemunduran dan Masalah Lembam

Setelah melihat kes kemunduran pelajar dari perspektif psikologi, termasuk

setiap aspek perkembangan fizikal, mental, emosi dan juga intelektual, sekali lagi

persekitaran murid-murid ini baik di sekolah ataupun di rumah harus diberi perhatian

yang secukupnya kerana terdapat interaksi antara perkembangan dan persekitarannya.

Walau apa jua kaedah yang hendak digunakan adalah untuk membantu murid-murid

ini dengan membuat penyesuaian yang cukup dengan permintaan situasinya, dengan

tidak melupakan batasan yang dikenakan oleh keadaan dan kebolehan semulajadinya.

Kaedah untuk mengatasi masalah kemunduran ini akan dijelaskan.

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

Beberapa kaedah telah difikirkan untuk membantu murid ini dalam mengatasi

masalah yang dihadapinya. Diantaranya ialah :-

7.1.1 Ujian Diagnostik

Ujian diagnostik dijalankan bagi mengetahui tahap kemahiran murid dalam

matapelajaran bahasa melayu dan juga matematik. Ini kerana tahap kemahiran setiap

murid adalah berbeza-beza. Jadi hasil dari ujian ini akan memudahkan guru untuk

merancang untuk pengajaran yang bersesuaian dengan murid. Ujian ini juga dapat

melihat kemahiran yang diajar adalah berpandukan kepada kelemahan murid tersebut.

7.1.2 Kaedah Pengajaran

Pengajaran yang menarik boleh menarik minat murid untuk memberikan

tumpuan serta sepenuh perhatian ketika sesi P&P berjalan. Di dalam kelas saya, saya

mengamalkan tiga cara dalam pengajaran iaitu :-

Kaedah Kumpulan

• Kaedah ini bererti murid belajar dan membuat kerja dalam kumpulan.

Kebiasaannya, kumpulan ini diwujudkan berdasarkan kebolehan atau pun

perbezaan minat.

• Dalam kelas saya sememangnya mudah mengajar secara kumpulan berbanding

individu kerana murid mempunyai daerah kelemahan yang sama. Oleh yang

demikian, bahan yang hendak dihasilkan juga mudah.

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

• Dengan adanya kaedah ini akan dapat membantu kelancaran komunikasi

sesama murid, saling bekerjasama dalam menyiapkan sesuatu tugasan yang

diberi dan berkongsi idea.

Kaedah Individu

• Kaedah ini menekankan tumpuan guru hanya kepada seorang murid sahaja.

Kebiasaannya, murid dalam kategori ini lebih mudah diurus kerana guru tidak

mengalami gangguan ‘banyak mulut’ daripada murid semasa mengajar.

• Guru akan lebih mudah fokus kepada objektif pembelajaran murid dan murid

berasakan mendapat lebih perhatian daripada guru.

• Kebiasaannya kaedah individu ini dijalankan diluar bilik darjah. Di mana saya

akan mengambil Muhammad Amirul untuk berjumpa saya pada setiap awal pagi

dan sekurang-kurang tempoh masanya ialah 10minit – 15 minit. Murid akan

diberi latihan bagi mengukuhkan ingatan murid ini mengenai pengajaran yang

dijalankan sebelum ini. Cara ini amat berkesan sekali.

Kaedah Rakan Sebaya

• Apabila mengajar dalam kelas yang mempunyai tiga kelompok murid pemulihan

dalam kuantiti yang banyak, saya akan menggunakan kaedah ini.

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

• Kebiasannya, murid-murid yang dilihat matang dan lebih cerdik daripada rakan

yang lain akan dibimbing dan dilatih untuk membantu melicinkan pengajaran dan

pembelajaran saya pada hari berkenaan. Cara ini juga memberi keyakinan

kepada diri murid.

7.1.3 Permainan Dalam Pengajaran

Saya akan memasukkan elemen permainan yang memerlukan murid untuk

bergerak bebas. Ini secara tidak langsung akan menimbulkan minat murid untuk lebih

memahami apa yang akan diajar. Menurut L. Vygotsky (1976) berpendapat fungsi main

adalah membina semula realiti tanpa pengaruh situasi atau halangan, dan

menggerakkan perkembangan intelek secara tidak langsung. Alan Chamberlain (1986)

juga ada menyatakan “...games can be used at all levels in language syllabus and with

all types of pupils from primary school children to adults...”. ini jelas menunjukkan

permainan dalam pengajaran dapat membantu murid untuk memahami apa yang diajar

oleh guru.

7.1.4 Motivasi, Nasihat dan Kata-kata Pujian

Sebagai seorang guru yang mengajar Mohamad Amirul ini, saya sering akan

memberikan nasihat kepadanya supaya kerap membaca buku dan menyiapkan latihan

atau kerja rumah yang diberikan oleh guru. Selain itu, saya akan memberi motivasi

kepada murid ini agar Muhammad amirul sentiasa menanamkan sifat ingin belajar

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

dalam dirinya. Cara ini juga berkesan bagi memotivasikan diri murid ini. Seperti yang

diungkapkan oleh Woolfolk (1990), dimana motivasi didefinisikan sebagai satu kuasa

dalaman yang membangkitkan, mengarah dan mengawal minat dan tingkah laku

manusia.

Kata penghargaan dan pujian akan meransang murid untuk melakukan yang

terbaik dalam sesi pengajaran. Kata-kata seperti, “bagus”, “teruskan usaha”, “cuba lagi”,

“baik” dan banyak lagi dapat membangkitkan semangat murid dalam pembelajarannya.

7.1.5 Sistem Token

Satu teknik behaviorisme yang biasa digunakan ialah token ekonomi atau

pemberian hadiah.Ini merupakan satu prosedur yang teratur di mana token atau hadiah

diberikan sebagai peneguhan untuk tingkah laku yang bersesuaian. Token ini adalah

dalam bentuk benda seperti duit syiling plastik, markah, atau apa sahaja benda yang

boleh ditunaikan atau ditebus (cashed in) dengan barang-barang bernilai atau

kemudahan-kemudahan tertentu (privileges). Sistem ini dijalankan di dalam kelas

pemulihan bagi tujuan menarik minat pelajar untuk menumpukan perhatian dalam

pelajaran selain untuk mendisiplinkan pelajar.

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

8.0 TINDAKAN SUSULAN

8.1 Pendekatan Teori Pembelajaran Behaviorisme

Beberapa tindakan susulan telah saya pilih dalam menyelesaikan masalah

pembelajaran Mohamad Amirul. Saya akan menggunakan pendekatan dalam Teori

Pembelajaran Behaviorisme. Dalam teori pembelajaran behaviorisme saya akan

mengaitkannya dalam

A) Teori pelaziman Operan Skinner

B) Hukum pembelajaran Thorndike

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

Guru yang baik untuk murid-murid mundur adalah individu yang praktis,

bukannya hanya mempunyai kecenderungan akademik tetapi mempunyai minat yang

konkrit, dan berbakat dalam kerja manual dan pernyataan artistik dan bukan mereka

yang hanya pandai menyatakan teori dan bercakap sahaja. Dari pendekatan

Behaviorisme murid-murid mundur memerlukan pujian, pertolongan yang tersusun,

pertimbangan yang bersimpati terhadap kesukaran mereka, dan minat yang berkekalan

di pihak guru atau orang yang membimbingnya. Guru tersebut bukan sahaja dapat

menerima kekurangan murid tersebut bahkan menyedari murid-murid ini bukanlah tidak

sempurna sehingga tidak ada kebolehan langsung dan tidak ada kualiti yang berguna.

Dia mestilah bersikap berperikemanusiaan dan pada masa yang sama saintifik. Sekali

lagi, guru yang baik untuk murid-murid mundur adalah seorang pemimpin dan

pendiagnosis dan bukannya setakat pengajar, seorang pemerintah atau penguatkuasa

undang-undang dengan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif.

Oleh itu dalam teori pembelajaran behaviorisme, ahli-ahli psikologi Behavoris

berpendapat bahawa pembelajaran adalah berkaitan dengan perubahan tingkahlaku.

Perubahan tingkah laku semasa proses pembelajaran adalah kerana wujudnya

perhubungan rangsangan (stimuli) dengan tindak balas(respon) organisma.

Berasaskan perlaziman (conditioning), perkaitan rangsangan dan tindak balas akan

membentuk sesuatu perhubungan baru. Apabila tindak balas terhadap sesuatu

rangsangan wujud maka proses pembelajaran boleh dimulakan. Proses pembelajaran

ini akan diteruskan apabila unsur motivasi diselitkan. Selain itu penekanan terhadap

ganjaran juga dirumuskan di dalam teori behaviorisme ini. Mereka berpendapat bahawa

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

ganjaran dapat menggalakkan individu manakala denda menghalang individu daripada

melakukannya.

8.2 Teori Pelaziman Operan (B.F. Skinner (1904 - 1990))

B. F. Skinner merupakan antara tokoh behaviorisme yang terkenal. Diantara proses

dalm teori pelaziman Operan ialah :-

8.2.1 Pengukuhan Positif

Pengukuhan positif ialah memberikan suatu ganjaran setelah perlakuan itu

ditunjukkan, yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi. Sebagai

contoh, Muhammad Amirul membuat latihan atau melakukan aktiviti dan jika murid ini

membuat dengan kesungguhan dan memperoleh jawapan yang betul guru akan

memberi ganjaran dalam bentuk token seperti bintang atau pun yang berbentuk pujian

kepada murid. Dalam jangka masa panjang, ia akab menarik minat pelajar untuk

membuat sesuatu kerja atau aktiviti yang guru beri dengan bersungguh-sungguh.

Secara tidak langsung akan mempertingkatkan kemahirannya dalam pembelajaran.

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

8.2.2 Pengukuhan Negatif

Pengukuhan negatif ialah ransangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan

yang diberikan setelah tingkah laku yang kurang elok ditunjukkan. Seperti contoh, jika

Mohamad Amirul melakukan kesilapan seperti mengganggu rakan-rakan atau membuat

bising di dalam kelas, guru akan menegur secara baik dan melakukan sedikit denda

seperti menolak markahnya dalam sistem token ekonomi atau melakukan kerja rumah

yang lebih berbanding rakan-rakannya yang lain.

Dendaan adalah satu proses atau tatacara melemahkan untuk melemahkan atau

mengurangkan murid dari berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. Tegasnya,

dendaan adalah kesan negatif yang membawa pengurangan dalam kekerapan

berlakunya tingkah laku tersebut. Dendaan ini terbahagi kepada dua iaitu:-

i. Dendaan Persembahan – dendaan persembahan berlaku apabila

sesuatu ransangan menyebabkan berlakunya perubahan dalam tingkah

laku diri pelajar tersebut. Dendaan ini tidak melibatkan fizikal, tetapi dapat

menakutkan pelajar. Jika Murid ini melakukan kesalahan seperti

melakukan bising dan mengganggu proses pembelajaran, guru akan

menegur murid dan jika teguran tidak berjaya, dendaan seperti menghafal

sifir di depan rakan-rakan berulang kali sehingga berjaya kuasai sifir

tersebut. Ini sekurang-kurang menimbulkan keserikan kepada murid dan

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

dalam masa yang sama, murid ini membantu dirinya dan rakannya dalam

pembelajaran menghafal sifir.

ii. Dendaan penyingkiran – dendaan penyingkiran berkaitan dengan

penyingkiran ransangan. Sebagai contoh dendaan dijalankan dengan

tidak membenarkan murid terlibat dengan aktiviti permainan yang

dijalankan. Mohamad Amirul di dalam kelas sememangnya suka untuk

menganggu murid lain. Oleh itu, guru akan menarik sistem tokennya

kembali dan tidak membenarkan murid untuk terlibat dalam aktivit yang di

jalankan. Sebagai gantinya, guru memberi latihan kepada murid. Tindakan

ini sekurang-kurangnya memberi keserikan kepada murid kerana tidak

boleh bermain seperti rakan-rakan lain.

8.3 Teori Perikatan Atau Teori Ransangan dan Gerak Balas (Edward Lee

Thorndike)

Menurut Thorndike manusia belajar menggunakan kaedah cuba dan ralat.

Manakala motivasi, ganjaran dan denda merupakan dua faktor penting dalam

membantu dalam pembelajaran manusia. Selain itu juga, pembelajaran manusia

berlaku mengikut hubungan antara ransangan dan gerak balas. Dalam hukum

pembelajaran Thorndike telah memperkenalkan tiga hukum iaitu:-

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

i. Hukum Kesediaan – di mana pelajar bersedia sebelum belajar. Ini amat

penting sebagai ransangan kepada pelajar untuk menumpukan dalam

pembelajaran yang akan diajar oleh guru. Di dalam kelas pemulihan, set

induksi merupakan satu ransangan kepada pelajar. Jika induksi yang

menarik dan memikat hati murid akan menjadikan sesuatu pembelajaran

lebih menarik. Murid seperti Mohamad Amirul memerlukan ransangan

yang boleh memotivasikan dirinya sebelum belajar.

ii. Hukum Latihan – Pertalian antara ransangan dan gerak balas akan

bertambah kukuh jika latihan, aplikasi serta aktiviti pengukuhan diberikan.

Di dalam pengajaran berkumpulan yang diamalkan semasa kelas

pemulihan salah satu dari aktiviti pengajaran yang diamalkan adalah

melalui pengukuhan. Mohamad Amirul juga seperti murid-murid lain

memerlukan banyak latihan serta pengukuhan bagi memastikan setiap isi

pelajaran yang diajar tidak dilupakan.

iii. Hukum Kesan – Pertalian antara ransangan dan gerak balas akan

bertambah kukuh jika dapat kesan pengalaman yang menyeronokkan dan

gerak balas ini akan diulang. Manakala, jika kesan pengalaman itu

menyakitkan, gerak balas tersebut akan lenyap. Ini adalah melibatkan

ganjaran dan denda. Jika gerak balas yang dilakukan adalah bersifat

kebaikan, guru akan memuji dan memberi ganjaran dalam bentuk token

atau benda. Tetapi jika gerak balas yang diberi adalah sebaliknya denda

akan dikenakan.

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

9.0 KESIMPULAN

Berdasarkan kepada kajian yang dijalankan, murid yang dikaji iaitu Mohamad

Amirul bukan seorang murid yang tidak boleh di bentuk, tetapi murid ini memerlukan

sedikit perhatian untuk dipulihkan. Perhatian dalam konteks ini bukan sahaja di kelas

dan sekolah tetapi juga melibatkan Ibubapa dirumah. Perhatian yang diberikan

sekurang-kurangnya akan membantu murid ini dalam menguasai kemahiran dalam

membaca dan tidak lagi ketinggalan di dalam pembelajaran yang dibawa di dalam

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

kelas. Guru juga tidak seharusnya putus asa dalam membantu pelajar dalam

memperbaiki kelemahan yang terdapat di dalam diri murid ini.

Jika dilihat dari permulaan saya mengenali murid ini, banyak kelemahan yang

dihadapi seperti tidak boleh membatang suku kata serta menghadapi masalah dalam

mengeja perkataan yang diberi oleh guru. Selain itu murid juga kerap kali tidak hadir ke

sekolah. Tetapi setelah beberapa langkah diperkenalkan seperti sistem token ekonomi

di pamerkan, ianya menarik dan merubah sikap pelajar ini yang kerap tidak hadir ke

sekolah. Selain itu, murid ini menunjukkan kesungguhan dalam setiap pembelajaran

yang diberikan oleh guru. Murid juga mula mengenal dan boleh membunyikan suku

kata yang melibatkan terbuka dan tertutup.

Dalam membantu memulihkan murid ini, bukan hanya terletak pada guru

pemulihan sahaja, tetapi ianya harus meliibatkan pelbagai pihak seperti guru-guru lain

serta ahli keluarga murid ini seperti kakak yang membantunya dalam menyiapkan kerja

sekolah yang diberikan oleh guru serta perhatian yang diberikan oleh ibubapa kepada

murid ini. Walaupun Mohamad Amirul tergolong dalam golongan murid yang lemah

dalam pembelajaran, murid ini tidak harus dipinggirkan dan sepatutnya menerima

pelajaran sama seperti murid-murid lain.

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

REFLEKSI

Dalam menyiapkan tugasan ini, saya telah melakukan beberapa kali

perbincangan bersama guru pembimbing, guru kelas, dan pensyarah pembimbing.

Perbincangan ini dijalankan bagi memastikan maklumat yang diperolehi tidak

bercanggah dengan kajian yang saya lakukan.

Pada permulaannya, saya telah mengesan sampel kajian saya pada kali ini.

Pada minggu kedua saya telah mengenal pasti murid ini dan mendapatkan sedikit

maklumat mengenai murid ini daripada guru pemulihan, Pn Lim Hooi. Kemudian saya

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

mengenalpasti kelemahan murid ini daripada hasil ujian diagnistik yang dijalankan

keatas murid ini. Kemudian saya menemuramah murid ini bagi memastikan kesahihan

dalam ujian yang dilakukan. Kemahiran yang gagal dikuasai oleh murid ini akan

direkodkan bagi memudahkan kajian yang bakal dilakukan.

Kemudian, guru menjalankan sesi temubual bersama guru pemulihan, guru

kelas, guru mata pelajaran dan juga bapa kepada Mohamad Amirul. Sesi ini berjalan

dengan lancar dan mendapat kerjasama yang baik daripada pihak yang terlibat. Ini

sekurang-kurangnya dapat melicinkan kerja saya dalam mennyiapkan tugasan ini.

Kesungguhan yang ditunjukkan oleh Mohamad Amirul sepanjang saya

membantunya harus dipuji. Semangatnya yang ingin setanding dengan rakan lain harus

dipuji kerana dia sanggup di denda dan melakukan apa sahaja kerja yang diberikan

oleh guru kepadanya. Perubahan yang positif dalam diri Muhammad Amirul

membuatkan saya terharu dengan kaedah yang saya jalankan keatasnya.

Keinginannya dalam menimba ilmu harus di beri sokongan oleh semua pihak agar

murid ini boleh setanding dengan murid lain.

Dengan keyakinan yang ada pada Mohamad Amirul, saya yakin dia akan beroleh

kejayaan. Saya telah mencuba pelbagai teknik untuk membantu Mohamad Amirul dan

segala teknik yang dijalankan membuahkan hasil yang saya harapkan. Ucapan terima

kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada guru pembimbing dan warga sekolah

kerana telah memberikan kerjasama yang baik bagi saya memperoleh maklumat dalam

penghasilan kajian kes ini.

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

Bibliografi

Shahbuddin Hashim, Mahani Razali, Ramlah Jantan (2003). Psikologi Pendidikan.

Kuala Lumpur; PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd.

Siti Hawa Munji, Ma’aruf Redzuan (1993). Penghantar Psikologi. Kuala Lumpur;

Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Suradi Salim (1996), Bimbingan dan Kaunseling. Kuala Lumpur; Utusan Publications &

Distrubutors Sdn. Bhd.

1
2009 KAJIAN KES (SK PINJI)

Kamarudin Hj. Husin (1993). Pedagogi 3. Penggunaan Psikologi dalam Bilik Darjah.

Petaling Jaya. Longman Malaysia.

Khadijah Rohani, Mahani Razali, Ramlah Jantan (2005). Psikologi Pendidikan. Kuala

Lumpur; UNITEM Sdn. Bhd.

Azman Bin Kanil. (2000). ”Keberkesanan Kaedah Kuliah dalam Pengajaran dan

Pembelajaran.” Sabah: Jabatan Ilmu Pendidikan, Maktab Perguruan Keningau.

E. Thorndike.Connectionism Atas talian http://tip.psychology.org/thorn.html 1 Ogos 2005.

Edward L. Thorndike (1910), The Contribution Of Psychology To Education, Columbia

University. Atas talian http://psychclassics.yorku.ca/Thorndike/

education.htm 25 Julai 2009.

George Boeree C.The History of Psychology, Pennsylvania; Shippensburg University. Atas

talian http://www.ship.edu/~cgboeree/historyofpsych.html 25 Julai 2009.