Anda di halaman 1dari 17

AHLI-AHLI FALSAFAH ISLAM

Abu Hamed Mohammad


ibn Mohammad al-Ghazali)
Proses pendidikan hendaklah merangkumi aspek
intelek latihan jasmani serta pembinaan akhlak yang
mulia, berani dan hormat-menghormati.
Beliau terkenal dalam sejarah Islam sebagai
seorang falsafah, ahli teologi dan ahli juri yang amat
disegani

Seorang tokoh falsafah, sejarah dan sosiologi yang amat terkenal dalam sejarah dunia
Islam.

Pandangan beliau terhadap falsafah bersamaan dengan Al-Ghazali di mana beliau juga
berfokuskan kepada ilmu mistik dan teologi.

Sumbangannya menulis tentang sejarah dunia.

Menganalisis dinamik hubungan kelompok serta menunjukkan kepentingan al-`Asabiyya
(perasaan kekitaan)


terkenal sebagai tokoh Islam yang banyak menyumbangkan pemikiran
beliau dalam bidang sains, falsafah, logik, sosiologi, perubatan,
matematik dan muzik.

Sumbangan:

Sumbangan utama adalah dalam bidang falsafah, logik dan sosiologi.
Beliau merupakan seorang Neoplatonist yang telah banyak
menggabungkan pemikiran Plato dan Aristotle dengan teologi. Al-
Farabi juga telah membahagikan pengajian logik kepada dua kategori
iaitu Takhayyul (idea) dan Thubut (bukti).

PERBEZAAN FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM DENGAN
PENDIDIKAN BARAT
Falsafah pendidikan Islam
- Satu bentuk falsafah yang merangkumi prinsip-prinsip yang ideal serta mengarah kepada
pembangunan insan secara holistik.

Falsafah pendidikan Barat
- Pendidikan hanya satu proses melatih akal, jasmani dan moral yang membentuk seseorang
agar menjadi insan dan warganegara yang baik.(Menekankan aspek luaran manusia)
FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR
Berasaskan falsafah pendidikan Cina & India
Konsep faalsafah pendidikan Timur :-
-Suatu elemen yang penting bagi seseorang individu
untuk menjadi individu yang baik di dunia.
-Pendidikan membolehkan seorang individu mencapai
kebijaksanaan, mengekalkan struktur kekeluargaan,
menggubal undang-undang di samping memenuhi
kehendak social & ekonomi.

Prinsip falsafah pendidikan Timur :-
Kehidupan manusia akan menjadi baik jika sanggup berubah.
Sikap seseorang terhadap kehidupan merupakan faktor pencapaian
kebahagian
Apabila kita sudah menjadi bijak, kita akan berbuat baik dan tidak
berbuat jahat.
Manusia memerhati dan refleksi kendiri terhadap alam semula jadi akan
bersyukur terhadap alam semula jadi akan bersyukur terhadap Tuhan
dan keinginan untuk bertaubat.


PANDANGAN AHLI
FALSAFAH TIMUR
TOKOH FALSAFAH PENDIDIKAN CINA
Confucius
Dari Shangtung
Nama sebenar - Kung Fu Tze
Ketua hakim dan Perdana Menteri Lu.
Selepas kematiaan ibunya, beliau berhenti daripada perkhidmatan.
Menyebarkan ajaran selama tempoh 10 tahun & mencari pemerintah yang mengikut ajarannya tetapi gagal.
Kembali ke negeri Lu pada 484 SM.
Menulis buku :- muzik, puisi, kesusasteraan, sejarah, kod etika dan tatacara kelakuan

KONSEP PENDIDIKAN
Pendidikan adalah untuk semua, tanpa mengira status
MATLAMAT PENDIDIKAN
Menghasilkan individu yang berkebolehan dan bermoral tinggi
KURIKULUM
Berfokus kepada mata pelajaran :-
Pendidikan Moral, Politik, Ekonomi, Kebudayaan, Muzik, Kuisi, Kesusasteraan, Sejarah, Kod dan Tatacara kelakuan yang baik.
PERANAN GURU
Penyampai ilmu.
Perlu tunjuk komitmen terhadap tugas.
Mengenali dan memahami murid.
TOKOH FALSAFAH PENDIDIKAN INDIA
R.Tagore
Dari Brahmana Bengali.
Penyair, penulis drama, ahli falsafah, seniman, pemuzik dan sasterawan.
Hadiah Nobel (bidang sastera)
Dua buah lagu beliau menjadi lagu kebangsaan (Bangladesh & India)
KONSEP PENDIDIKAN
Proses yang menyediakan setiap individu untuk menyara hidup masing-
masing
MATLAMAT PENDIDIKAN
Menghasilkan individu yang menyeluruh melalui interaksi dan integrasi dengan
persekitaraan
KURIKULUM
Menekankan komponen ilmu dan fizikal

Matapelajaran :- muzik, seni, kesusasteraan, drama & tarian, sejarah dan pendidikan
alam sekitar
PERANAN GURU
Guru sebagai fasilitator bagi menggerakkan
aktiviti atau perbincangan murid
Penjana idea yang kreatif dan bernas
IMPLIKASI FALSAFAH TIMUR
Falsafah pendidikan guru difokuskan.
Guru-guru dihantar menghadiri kursus-kursus cara mendidik.
Ibu bapa menyedari pentingnya pendidikan bagi anak mereka.
TERIMA KASIH