Anda di halaman 1dari 10

PANDANGAN AHLI FALSAFAH

ISLAM, BARAT DAN TIMUR


TERHADAP ILMU DAN
PENGETAHAHUAN
PEMBENTANG : ANABELLA STEPHNIE BINTI MASIUN
Falsafah?
Secara umum ialah satu disiplin ilmiah yang mengusahankan kebenaran
umum ada asas
Ciri-ciri falsafah
1. Satu usaha pemikiran yang tuntas
2. Bertujuan untuk mendapatkan kebenaran

Falafah berasal dari bahan Greek Philosophia


Philo = mencintai @ cinta (love)
Sophia = kebijaksanaan/pengetahuan (wisdom)

Maka, philosophia ialah “love of knowledge or wisdom”


PANDANGAN AHLI FALSAFAH ISLAM

- Proses Pendidikan merupakan penyatuan


semua ilmu pengetahuan di bawah Al-Quran
yang menjadi teras Pendidikan. Pendidikan
memankan peranan ke arah mengwujudkan
keseimbangan antara potensi fizikal, intelek
dan rohani manusia.

Ibn Khaldun Al-farabi


( 1332 – 1406 ) ( 870 – 950 AD )
- Pendidikan adalah satu proses yang
merangkumi aspek-apek seperti intelek,
latihan jasmani dan pembentukan akhlak
yang mulia, berani dan hormat menghormati
PANDANGAN AHLI FALSAFAH BARAT

Plato ( 427 -347 M )


- Pendidikan merupakan satu prosesuntuk
membentuk individu yang berakhlak mulia

SOCRATES
- Tujuan Pendidikan adalah untuk memeberikan
latihan moral untuk membentuk warganegara
yang baik
PANDANGAN AHLI FALSAFAH BARAT

Aristotle ( 384 - 322 SM)


- Pendidkan sebagai ilmu yang bersifat etikal dan
politikal

Frobel ( 1782 – 1852 )


- Pendidikan adalah bertujuan mencapai
kehidupan yang lurus, suci dan mulia
PANDANGAN AHLI FALSAFAH BARAT

John Stuart Mill ( 1806 – 1873 )


- Suatu proses yang memberi bantuan untuk
setiap individu hidup dengan penuh kehidupan

Maria Montessori ( 1870 – 1952 )


- Proses membentuk dan mengembangkan
intelek, jasmani, rohani dan sosial kanak-kanak.
PANDANGAN AHLI FALSAFAH TIMUR
• Falsafah timur berasaskan falsafah cina dan falsafah india
• Falsafah Pendidikan timur menggariskan beberapa prinsip :
- Kehidupan manusia akan menjadi lebih baik jika mereka sanggup
berubah
- Sikap seseorang terhadap kehidupan merupakan factor penentu
- Menusia belajar melalui pemerhatian alam semulajadi mereka
- Setiap mereka ingin memperolehi kebijkasann=aan dan mencapai
nirvana
AHLI FALSAFAH CINA DAN FALSAFAH
INDIA

Confucius ( 551 – 479 SM )


- Pendidikan adalah satu proses memupuk kesempurnaan tinglah alku
manusia yang boleh dicapai melalui amalan-amalan seperti bersopan
santun, bertimbang rasa, ikhlas, menghormati orang tua, menyayangi
orang yang lebih muda serta taat kepada pemerintah dan negara.

Rabindranath Tagore ( 1861 – 1941 )


- Berasaskan falsafah pragmatism dan progresivisme. Pendidikan
merupakan proses yang bertujuan untuk melhirkan manusia yang
berfikiran sempurna dan berupaya mencapai segala aspek kehidupan
termasuk fizikal, intelek, moral dan rohani. Seorang yang
berpendidikan sedia berkhidmat untuk masyarakat dan negara.
- Sekian Terima Kasih -

Anda mungkin juga menyukai