Anda di halaman 1dari 3

Falsafah Pendidikan Guru.

(FPG)
Berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Negara (FPN), Falsafah Pendidikan Guru yang
dinyatakan berikut akan menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepada matlamat
dan pendidikan guru:

“guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi Negara
serta menyanjung aspirasi Negara serta menyanjung warisan kebudayaan Negara, menjamin perkembangan
individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin.”

Matlamat Pendidikan Guru


Berdasarkan kepada Falsafah Pendidikan Guru yang tersebut di atas, maka matlamat pendidikan
guru ialah menghasilkan guru yang berkualiti dari segi peribadi, professional, social dan amalan
tingkah laku; menguasai ilmu, kemahiran dan amalan nilai-nilai keguruan, serta berupaya
mencapai kecemerlangan pendidikan untuk pengisian tuntutan Wawasan Pendidikan dalam abad
ke-21.

Model Konseptual Pendidikan Guru


Model Konseptual Pendidikan Guru adalah dirangka berlandaskan kepada dasar Falsafah
Pendidikan Guru dan Matlamat Pendidikan. Model ini merangkumi akauntabiliti guru di bawah
tiga dimensi utama, iaitu:
1. Ketuhanan : peningkatan ilmu, penghayatan dan amalan individu berterasakan
kepercayaan dan kepatuhan kepada ajaran agama.
2. Kemasyarakatan : penekanan peranan guru sebagai pendidik, pemimipin dan agen
perubahan.
3. Kendiri : penekanan pembinaan daya kefahaman dan patriotism, pemupukan budaya ilmu
serta pembentukan sahsiah murni dan berpekerti mulia.

Di bawah tiga dimensi utama tersebut, Model Konseptual Pendidikan Guru ini merangkumi
tiga aspek asas, iaitu :
1. Pengetahuan yang berkaitan dengan perkembangan dan kepentingan pendidikan dalam
kehidupan.
2. Kemahiran ikhtisas yang merangkumi kemahiran menggunakan bahan-bahan pelajaran
dengan tujuan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.
3. Nilai yang merujuk kepada amalan nilai-nilai murni, perlakuan guru yang penyayang,
berpekerti mulia, berdaya tahan, patriotic, inovatif, kreatif dan patuh kepada etika
profesion keguruan.

Ketiga-tiga aspek ini disepadukan dan merentas semua disiplin dan program perguruan yang
dirancangkan.
Disamping itu Model Konseptual Pendidikan Guru juga menekankan matlamat
mengembangkan potensi guru secara seimbang dan bersepadu dari segi rohani, emosi, intelek
dan jasmani
Unsur-unsur akauntabiliti guru, aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai serta potensi guru
adalah digambarkan seperti Rajah di bawah:

Ketuhanan

Rohani

Pengetahuan Nilai

Intelek Emosi
Kemahiran
Jasmani

Kendiri Kemasyarakatan

Rajah : Model Konseptual Pendidikan Guru

Implikasi Falsafah Pendidikan Guru :

Perana Guru sebagai Pendidik


1. Guru hendaklah melengkapkan diri dengan pengetahuan am dan pengetahuan dalam mata
pelajran, khasnya mata pelajaran KBSR, serta pengetahuan ikhtisas keguruan.
2. Mengamalkan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan
Guru, khasnya mengembangkan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu
padu, demokratik, progresif dan berdisiplin.
3. Menyemai dan memupuk amalan nilai-nilai murni dan etika keguruan kepada diri dan
pelajar selaras dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Guru.
4. Menyempurnakan tanggungjawab dan akauntabiliti sebagai insane guru yang sentiasa
mencari ilmu serta mengamalkannya bagi memenuhi tuntutan keperluan pendidikan dan
masa depan.
5. Menggunakan ilmu dan kemahiran mendidik serta nilai keguruan untuk merangsang
perkembangan pelajar.